Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ความรู้พื้นฐาน มาตรฐานการจัดการ Homestay

17,567 views

Published on

วิทยากร หลักสูตรอบรม “การจัดการที่พักแบบโฮมสเตย์ (Homestay)” รุ่นที่ 2
สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 25 มิถุนายน 2555

Published in: Education

ความรู้พื้นฐาน มาตรฐานการจัดการ Homestay

 1. 1. กรวรรณ สังขกร สถาบันวิจยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ัหลักสูตรอบรม “การจัดการทีพักแบบโฮมสเตย์ (Homestay)” รุ่นที่ 2 ่ สาขาวิชาการท่องเทียว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ่ วันที่ 25 มิถุนายน 2555
 2. 2. ลำดับกำรนำเสนอควำมหมำยของโฮมสเตย์ประวัติโฮมสเตย์กำรจัดกำรโฮมสเตย์เบื้องต้นกรอบคิดในกำรประเมินมำตรฐำนโฮมสเตย์มำตรฐำนโฮมสเตย์ไทยโฮใสเตย์ไทยที่ได้รับรองมำตรฐำนโฮมสเตย์ไทย
 3. 3. การท่องเที่ยว เชิงนิเวศการท่องเที่ยว Home ชุมชน stay
 4. 4. ควำมหมำยของโฮมสเตย์การท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่ ง ที่นักท่องเที่ยวจะต้องพักรวมกับเจ้าของบ้านชายคาเดี ย วกั น โดยมี ห ้อ งพั ก หรื อ พื้ นที่ ใ ช้ส อยภายในบ้า นเหลื อสามารถนามาดัดแปลงให้นักท่องเที่ยวพักได้ชวคราว ซึ่งมีจานวนไม่เกิน ั่4 ห้อง มีผพกรวมกันไม่เกิน 20 คน โดยมีค่าตอบแทน และจัดบริการ ู้ ัสิ่ ง อ านวยความสะดวกตามสมควร อัน มี ลัก ษณะเป็ นการประกอบกิจการเพื่อหารายได้เสริม ซึ่งเป็ นไปตามบทนิ ยามคาว่า “โรงแรม”แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ โ รงแรม พ.ศ. 2547 และได้ขึ้ นทะเบี ย นกับกรมการท่องเที่ยว ตามหลักเกณฑ์ที่กรมการท่องเที่ยวกาหนด ราชกิจจานุ เบกษา, 2555
 5. 5. ควำมหมำยของโฮมสเตย์บ้านพักประเภทหนึ่ งที่นักท่องเที่ยวพักร่วมกับเจ้าของบ้านและมีวตถุประสงค์ที่จะเรียนรูวฒนธรรมและวิถีชีวตของ ั ้ั ิชาวบ้าน ซึ่งเต็มใจที่จะถ่ายทอดวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนความรู ้ซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งจัดที่พกและอาหารให้กบนักท่องเที่ยว ั ัโดยได้รบค่าตอบแทนตามความเหมาะสม ั การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2545
 6. 6. ควำมหมำยของโฮมสเตย์บ้า นพั ก ที่ อ ยู่ ใ นชุ ม ชนชนบทที่ มี ป ระชาชนเป็ นเจ้า ของบ้า น และประชาชน หรื อสมาชิกในครัวเรื อนอาศัยอยู่ประจา และบ้านนั้ นเป็ นสมาชิ ก ของกลุ่ ม /ชมรม หรื อ สหกรณ์ที่ ร่ ว มจัด กัน เป็ นโฮมสเตย์ใ นชุมชน โดยนักท่องเที่ยวสามารถเข้าพักร่วมกับเจ้าของบ้านได้ ซึ่งสมาชิกในบ้านมีความยินดี และเต็ มใจที่จะรับนั กท่องเที่ ยว พร้อมทั้งถ่ายทอดประเพณี วัฒ นธรรมอัน ดี ง ามของท้อ งถิ่ น แก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วและพานั กท่องเที่ ยว เที่ ยวชมแหล่งท่องเที่ ยวและทากิจกรรมต่างๆเช่น เล่นน้ าตก ขี่จกรยาน นังเรือ เดินป่ าศึกษาธรรมชาติ ั ่ สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 7. 7. ควำมหมำยของโฮมสเตย์ โฮมสเตย์ เป็ นบ้านที่มีความพร้อมสาหรับการแบ่งพื้ นที่ของบ้านพักอาศัยเพื่อให้บริการ กับนักท่องเที่ยว เสมือนเป็ นสมาชิกหรือญาติของ เจ้าของบ้านพักโดยมีความพร้อมภายใต้การบริหารจัดการของชุมชน
 8. 8. ประวัติของโฮมสเตย์ในไทยยุคเริ่มต้น (ปี 2503 – 2525) กระจายอยู่ในกลุ่มนิ สิต นั กศึกษา กลุ่มออกค่ายอาสาพัฒนาชนบท ต้องเรียนรูวิถีชีวิต รับทราบปั ญหาในชนบท เพื่อนามาพัฒนาสังคม ้ ตามอุดมคติ กระจายอยู่ ใ นกลุ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ที่ นิ ยมทั ว ร์ ป่ า โดยเฉพาะในแถบภาคเหนื อของประเทศไทย นั กท่ องเที่ ยวจะพัก ตามบ้านชาวเขา โดยจุดพักนั้นจะขึ้ นอยูกบเส้นทางการเดินป่ า ่ ั
 9. 9. ประวัติของโฮมสเตย์ในไทยยุคกลาง (ปี 2526 – 2536) กลุ่มนั กท่องเที่ ยวชาวต่า งชาติ ที่นิยมทัวร์ป่า เริ่ มได้รับความนิ ยม มากขึ้ น Homestay ได้รบการพัฒนารูปแบบและกิจกรรม ั โดยกระจายไปยังหมูบานชาวเขา ่ ้ เริ่มสร้างปั ญหาสังคม อาทิ ปั ญหายาเสพติด ปั ญหาโสเภณี ปั ญหา การปล้น ขโมย และปั ญหาการฆ่าชิงทรัพย์
 10. 10. ประวัติของโฮมสเตย์ในไทยยุคตั้งแต่ปี 2527 – ปั จจุบน ั เน้นกระแสการพัฒนาสังคมสิ่งแวดล้อม มีแนวโน้มที่เป็ นการท่องเที่ยวเชิงอนุ รกษ์ ั ในช่วงแรกกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย กลุ่มนาร่องคือ กลุ่มที่เป็ นนักกิจกรรมสังคม พื้ นที่ที่ดาเนิ นการเรื่อง Homestay เป็ นพื้ นที่ที่องค์กรพัฒนาเอกชนไทย เข้าไปดาเนิ นการ ปี 2539 เป็ นต้นมา ได้มีการเคลื่อนไหวในกลุ่มนักธุรกิจ ผูประกอบการ ด้านการ ้ ท่ อ ง เ ที่ ย ว โ ด ย น า เ ส น อ รู ป แ บ บ ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว ผ ส ม ผ ส า น ร ะ ห ว่ า ง Adventure Ecotourism และ Homestay ปี 2541 – 2542 รัฐบาลได้ประกาศให้เป็ นปี ท่องเที่ยวไทย (Amazing Thailand) สนั บสนุ นกิจกรรมทางการท่องเที่ยว ทาให้เกิดการจัดการ ท่องเที่ยวในแหล่งชุมชน และขยายกิจกรรม Homestay เพิ่มมมากขึ้ น
 11. 11. กำรจัดกำรโฮมสเตย์เบื้องต้น โฮมสเตย์ไม่จาเป็ นต้องเกิด ขึ้ นในทุ กๆ หมู่บาน แต่ตองคานึ งถึ งความพร้อม ้ ้ ความรู ้ ความเข้าใจของชุมชนเป็ นสาคัญ ชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เน้นจุดขายที่วิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน ภายในบรรยากาศแบบธรรมชาติ ภูมิ- ปั ญญาท้องถิ่นที่น่าสนใจ การท่องเที่ยวเป็ นเพียงรายได้เสริมมิใช่รายได้หลักของชุมชน บริการที่ควรเสนอให้กบนักท่องเที่ยว: วิถีการดาเนิ นชีวิตของชุมชนที่เรียบง่าย ั แบบสัง คมชนบท วัฒ นธรรมท้อ งถิ่ น ที่ มี เ อกลัก ษณ์ ความปลอดภัย ความ สะอาด ห้อ งพัก พร้อ มอาหาร กิ จ กรรมทางการท่ อ งเที่ ย วที่ เ กี่ ย วข้อ งและ สอดคล้องกับชุมชน
 12. 12. กำรจัดกำร (Management)ควรมีการรวมกลุ่มจัดตั้งในรูปของกลุ่ม/ชมรม/ สหกรณ์ ซึ่งสมาชิกและคนในชุมชนจะต้องมีความ เข้าใจ และมีส่วนร่วมในด้านการจัดการ
 13. 13. บ้ำนพัก (Accommodation) สมาชิกในครอบครัวต้องเต็มใจต่อการรับผูมาเยือน บ้านพักมี ้ โครงสร้างที่ดี ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดี ไม่ไกลจากเมืองหรือพื้ นที่ เทศกาล หรือสถานที่ท่องเที่ยว การจัดเตรียมที่พก จะหมายรวมถึง ั การจัดเตรียมห้องพัก ห้องอาบน้ า ห้องส้วม และห้องนังเล่น ไว้ ่ สาหรับรองรับนักท่องเที่ยว ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ เป็ นบ้านที่มีอากาศท่ายเทได้สะดวก ไม่มีกลิ่นอับ มีการจัดเตรียมสถานที่พบปะกัน (สถานที่นังเล่น) ่ เพื่อเป็ นสถานที่นังพูดคุยแลกเปลี่ยนความรูระหว่างเจ้าของบ้าน ่ ้ กับนักท่องเที่ยว เป็ นการสร้างมิตรภาพและเรียนรูซึ่งกันและกัน ้
 14. 14. ห้องพัก (Room) ห้องพัก สาหรับนักท่องเที่ยวต้องมีความเป็ นส่วนตัวและเรียบ ง่าย มีเครื่องนอน (ที่นอน/หมอน/ผ้าปู/ผ้าห่ม/มุง) ที่สะอาด ้ ทาความสะอาดเครื่องนอนทุกครั้งที่นักท่องเที่ยวออกจากที่พก ั และจัดปูใหม่อย่างเรียบร้อยเมื่อมีนักท่องเที่ยวรายใหม่เข้าพัก มีไฟฟ้ า/ ตะเกียง ให้แสงสว่างเพียงพออย่างเหมาะสม อาจจัดให้มีเครื่องเรือน เครื่องใช้อื่นๆ เพื่อเพิ่มความสะดวก ให้แก่ผมาพักค้างแรม เช่น ไม้แขวนเสื้ อ ราวพาดผ้าเช็ดตัว ู้ โต๊ะเล็กๆ สาหรับวางของ อ่านหรือเขียนหนังสือ
 15. 15. กำรดูแลที่พัก (Home Keeping Produce)ความสะอาดเป็ นสิ่งสาคัญมากสาหรับนักท่องเที่ยว ควรมีการทาความสะอาดที่พกและบริเวณโดยรอบ ั บ้านพักอยูเสมอ โดยเฉพาะการเปลี่ยนผ้าปูที่นอน ่ อุปกรณ์สาหรับการนอนส่วนตัวทุกครั้งเมื่อมี นักท่องเที่ยวเข้าพัก
 16. 16. ควำมสะอำดของบ้ำน บ้านพักควรมีอากาศที่สามารถถ่ายเทได้สะดวก แสงสว่างสามารถส่องเข้ามาถึง ปราศจากความชื้ น ไม่มีกลิ่นอับ มีหลังคาที่สามารถกันน้ าได้ดี ทาความสะอาดภายในห้องพักเป็ นประจา ต้องเปลี่ยนผ้าปูที่นอน และอุปกรณ์ส่วนตัวสาหรับผูมาเยือนทุก ้ ครั้ง หมันกาจัดแมลงที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพอยูเสมอ ่ ่
 17. 17. ห้องน้ำ (The Bathroom) ห้องน้ าจะเป็ นห้องที่ผมาเยือนจะมาร่วมใช้กบเจ้าของบ้าน สิ่งสาคัญ ู้ ั ก็คือความสะอาด จะต้องมีการทาความสะอาดอยูเป็ นประจาและ ่ สมาเสมอ ่ ควรมีการจัดเตรียมเครื่องใช้สาหรับอาบน้ าเพื่อบริการแก่ผมาพัก ู้ ค้างแรม เช่น ผ้าเช็ดตัว ผ้าขาวม้า รวมทั้ง อุปกรณ์ในห้องน้ า ควรอธิบายวีธีการใช้อุปกรณ์ในห้องน้ า การตักน้ าอาบ เพื่อปองกัน ้ การใช้อุปกรณ์ไม่ถกต้อง ู
 18. 18. ควำมปลอดภัยของชุมชน ควรมีการจัดเวรยามเฝ้ าระวังและดูแลความปลอดภัย โดยมีตารางเวรยามที่ชดเจน ั มีอุปกรณ์สื่อสาร เช่น โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ โทรสาร วิทยุสื่อสาร สาหรับติดต่อเจ้าหน้าที่ ตารวจ ทหาร พยาบาล สาธารณสุข พนักงานดับเพลิง จัดเก็บเบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ สาหรับติดต่อในกรณีฉุกเฉิน และต้องแจ้งให้สมาชิกกลุ่มทุกคน ทราบ โดยเฉพาะสมาชิกกลุ่มที่มีภารกิจรับผิดชอบด้านการรักษาความปลอดภัยในชุมชน ควรจัดฝึ กอบรมสมาชิกให้สามารถปฐมพยาบาลเบื้ องต้นได้ มีการแจ้งเตือนให้นักท่องเที่ยวระวังรักษาทรัพย์สินมีค่า ต้องมีการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโรคประจาตัวของนักท่องเที่ยวในเอกสารใบสมัครการเข้าพัก โฮมสเตย์ และหากนักท่องเที่ยวมีโรคประจาตัว ควรแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวให้เตรียมยาไว้ติดตัว มาด้วย
 19. 19. ควำมปลอดภัยของที่พัก ต้องสร้างความคุนเคยกับผูมาเยือน เสมือนญาติสนิ ท ้ ้ หมันตรวจตรา ดูแลความเป็ นระเบียบเรียบร้อยภายในบ้าน ่ ว่ามีความปลอดภัยหรือไม่ แจ้งให้เก็บทรัพย์สิน เงินสดต่างๆ ไว้ในที่ที่ปลอดภัย
 20. 20. ทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว ต้องมีการดูแลและซ่อมแซมล็อค และกลอน อยูตลอดเวลา ่ เตือนนักท่องเที่ยวให้เก็บทรัพย์สินอย่างปลอดภัย ถ้านักท่องเที่ยวลืมทรัพย์สินไว้เจ้าของบ้านควรเก็บไว้ในที่ที่ ปลอดภัย และพยายามติดต่อเจ้าของเพื่อมารับคืน
 21. 21. กำรกำหนดระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยว วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และความเชื่อ ของแต่ละชุมชนอาจแตกต่าง กัน การกาหนดระเบียบและข้อปฏิบติสาหรับนักท่องเที่ยว อาทิ การแต่งกาย ั การนอน การกาหนดเวลาการเข้าออกบ้านพัก จึงเป็ นสิ่งสาคัญเพื่อมิ ก่อให้เกิดปั ญหาที่ขดต่อวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและความเชื่อของ ั ชุมชน นักท่องเที่ยวจะต้องยอมรับและปฏิบติตาม ั ควรมีการชี้ แจงตั้งแตขั้นตอนการจองหรือลงทะเบียนการเข้าพัก กรณีที่ นักท่องเที่ยวไม่สามารถปฏิบติได้ ก็สามารถที่จะปฏิเสธการเข้าพักได้ ั เช่นเดียวกัน
 22. 22. กำรต้อนรับ (Reception) การต้อนรับนักท่องเที่ยวดุจญาติมิตรจะทาให้นักท่องเที่ยวเกิดความรูสึกอบอุ่น ้ มีการจัดพื้ นที่ตอนรับที่จุดศูนย์กลางของชุมชน เพื่อดาเนิ นการต้อนรับ ้ ลงทะเบียนการเข้าพัก หรือการให้ขอมูลด้านการท่องเที่ยว ้ อาจให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยวัฒนธรรมประจาถิ่นเพื่อสร้างความ ประทับใจ เช่น ภาคอีสานและเหนื อ ต้อนรับด้วยการบายศรีส่ขวัญ หรืออาจจะ ู เป็ นช่อดอกไม้ พวงมาลัยเล็กๆ ที่สามารถหาได้จากท้องถิ่นมอบให้กบั นักท่องเที่ยว
 23. 23. กำรจองที่พัก (Reservation) การจองที่พกสามารถทาได้หลายวิธี อาทิ การจองทางไปรษณีย์ การจองทาง ั โทรศัพท์ การจองทางแฟกซ์ การจองผ่านเครือข่าย Internet การจองที่พกควรได้รบการตอบสนองโดยทันที ั ั มีการยืนยันการเข้าพักของนักท่องเที่ยว
 24. 24. ขั้นตอนของกำรจัดกำรระบบกำรจองทีพัก ่ จัดลาดับบ้านพักที่จะให้บริการ ตอบรับการจอง อาจเรียกเก็บค่าบริการบางส่วน เพื่อปองกันการยกเลิกของ ้ นักท่องเที่ยว เก็บบันทึกข้อมูลการจองสาหรับการลงทะเบียนเข้าพัก
 25. 25. กำรลงทะเบียน (Registration) แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนี ยมการเข้าพักและ บริการต่างๆ ที่จดเตรียมไว้สาหรับนักท่องเที่ยว ั ให้นักท่องเที่ยวกรอกรายละเอียดและลงชื่อในใบลงทะเบียน การเข้าพัก แจ้งรายละเอียดข้อมูลที่เป็ นประโยชน์เกี่ยวกับชุมชนและ สภาพทัวไป ่ นานักท่องเที่ยวไปยังบ้านพัก
 26. 26. ควำมสำคัญของกำรลงทะเบียน ทาให้เจ้าของบ้านทราบข้อมูลเกี่ยวกับนักท่องเที่ยว ช่วยในการจัดเตรียมบ้านพัก ทาให้ทราบวันออกจากที่พกของนักท่องเที่ยวแต่ละคน ั นาวางแผนการเข้าพักของแขกในลาดับต่อๆ ไป เป็ นข้อมูลการเข้าพักให้ผดแลรักษาความปลอดภัย ู้ ู
 27. 27. กำรบริกำรอำหำร มีการวางแผนในการจัดเตรียมอาหาร พิจารณาถึง เชื้ อชาติและการนับถือศาสนาของนักท่องเที่ยว งบประมาณในการจัดทาอาหาร ปั จจัยด้านฤดูกาล อาหารประจาท้องถิ่น และจานวนนักท่องเที่ยว ชนิ ดของอาหาร ควรเป็ นอาหารพื้ นบ้านซึ่งเป็ นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น วัตถุดิบที่ใช้ในการปรุงอาหาร ควรเป็ นสิ่งที่หาได้ในพื้ นที่เป็ นหลัก ควรมีการสอบถามข้อมูลความชอบในรสชาติของอาหารและประเภทของอาหารที่กินไม่ได้จากนักท่องเที่ยว ตั้งแต่ในขั้นตอนของการจองที่พก ั ภาชนะที่ใช้ในการปรุงและรับประทานอาหารต้องมีความสะอาดและปราศจากกลิ่น ควรแยกล้างภาชนะที่ใส่อาหารกับแก้วน้ าดื่ม โดยให้ลางแก้วน้ าก่อน ้ มีอุปกรณ์ที่จาเป็ นพื้ นฐานในการประกอบอาหาร เช่น เตา ซึ่งอาจเป็ นเตาแก๊สหรือเตาถ่านก็ได้ ตูกบข้าว ้ั กระทะ หม้อ ตะหลิว เจ้าของบ้านและนักท่องเที่ยวควรรับประทานอาหารพร้อมกัน เป็ นการเรียนรูวฒนธรรมการกินอาหาร ้ั ร่วมกัน เชิญให้นักท่องเที่ยวเข้าร่วมในกิจกรรมการจัดการประกอบอาหาร หากนักท่องเที่ยวสนใจ
 28. 28. กรอบคิดในกำรประเมินมำตรฐำน Homestayมุมมองเกี่ยวกับ Homestay การจัดทา Homestay ต้องประกอบด้วยคน และจิตใจวิญญาณของ ชุมชน การส่งเสริมและพัฒนาจะต้องสร้างฐานของชุมชนให้แน่ นและพร้อม ก่อน ในแต่ละชุมชนจะต้องมีจุดยืนที่ชดเจน มีวิถีชีวิต วัฒนธรรม ั ประเพณีที่แสดงออกถึงท้องถิ่นและความเป็ นไทย สิ่งสาคัญคือการ เต็มใจรับผูมาเยือน การให้ชุมชนเป็ นเจ้าของกิจการเอง และมีการ ้ แบ่งปั นผลประโยชน์อย่างเป็ นธรรม
 29. 29. กรอบคิดในกำรประเมินมำตรฐำน HomestayHomestay กับการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวรูปแบบอื่น การจัดการ Homestay มักจะมีการนาเอากิจกรรมท่องเที่ยวอื่นเข้ามา เชื่อมโยงด้วย เช่น การท่องเที่ยวที่มุงความยังยืนของชุมชน ่ ่ (Sustainable Tourism) การท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism) ที่คานึ งถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการท่องเที่ยว เชิงนิ เวศ กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง สุขภาพ กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงประวัตศาสตร์ เป็ นต้น ิ
 30. 30. เกณฑ์กำหนดแหล่งท่องเที่ยวเพื่อกำรจัดกำรที่ยั่งยืน (Criteria for tourism destination) มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของคนท้องถิ่นดั้งเดิม มีความสะอาด ร่มรื่น มีความพร้อมในการบริหารจัดการ และการบริการ เช่น มีสุขาสะอาด มีความปลอดภัย สะดวกต่อการ เดินทางของนักท่องเที่ยวทุกระดับ มีการจัดทาเส้นทางศึกษาแหล่งท่องเที่ยว มีปายสื่อความหมาย หรือแผนที่บนเส้นทางท่องเที่ยวเป็ นระยะๆ ้ มีการกาหนดขีดความสามารถในการรองรับของพื้ นที่ จานวนนักท่องเที่ยวที่รบได้ต่อครั้งต่อวัน ั มีมคคุเทศก์ หรือนักสื่อความหมายท้องถิ่น ที่รอบรูนาชม เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ความรู ้ มีความเข้าใจ มี ั ้ ความทรงจา ได้รบประสบการณ์เพิ่มขึ้ น ั มีการประสานงานความร่วมมือในท้องถิ่น เช่น ชุมชน องค์กรภาค องค์กรเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแบ่งปั นผลประโยชน์อย่างโปร่งใส ยุติธรรม มีแผนงานพัฒนา เช่น แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว แผนรักษาสภาพแวดล้อม แผนภูมิปัญญาท้องถิ่น
 31. 31. มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย
 32. 32. ด้านที่พก ัลักษณะบ้านพัก เป็ นบ้านของเจ้าของที่แบ่งปั นที่ที่เป็ นสัดส่วน นอน หรือห้องนอน อย่างเป็ น สัดส่วน หรืออาจปรับปรุงต่อเติม ที่พก ที่ติดกับบ้านเดิมเพื่อใช้เป็ น ั ที่นอนหรือห้องนอน
 33. 33. มีที่นอนสาหรับนักท่องเที่ยว อาจด้านที่พก ั เป็ นเตียง ฟูก หรือเสื่อ และมีมุง ้ หรือมุงลวดเพื่อปองกันยุงและแมลง ้ ้ที่พกที่นอน ั มีเครื่องนอน อุปกรณ์ที่ใช้นอน ผ้าปูสะอาด และ หมอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม และ ได้รบการทาความสะอาดทุกครั้งที่มี ัสบาย การเปลี่ยนนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ และเปลี่ยนเครื่องนอนตามความ เหมาะสมในกรณีที่นักท่องเที่ยวพัก หลายวัน มีราวตากผ้าหรือที่เก็บเสื้ อผ้า
 34. 34. มีความปลอดภัย มีที่ล็อคประตูอยู่ด้านที่พก ั ในสภาพใช้งานได้ดี มีความมิดชิดห้องอาบน้ าและ มีขนาดของห้องน้าที่เหมาะสม มีห้องส้วมที่ อากาศถ่ายเทได้สะดวก มีการแยกขันสาหรับตักอาบน้ าสะอาดมิดชิด น้ าที่ใช้สะอาด อาจเป็ นประปา หมู่บาน ประปาภูเขา หรือน้ าดิบที่ ้ ปล่อยไว้ระยะหนึ่ งและแกว่งสารส้ม มีถงขยะในห้องน้ า ั
 35. 35. ด้านที่พก ั มีมุมพักผ่อน ที่สงบ สบายภายในมีมุมพักผ่อน บ้านหรือบริเวณโดยรอบที่ สามารถนัง นอนและมี ่ภายในบ้านหรือ บรรยากาศผ่อนคลาย เช่น ลานในชุมชน บ้าน ใต้ตนไม้ ศาลาหน้าบ้าน ้ มีการดูแลบริเวณรอบบ้าน เช่น สวนครัว ต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ร่องน้ า ให้สะอาด ปราศจากขยะ
 36. 36. ด้านอาหารและโภชนาการ มีปริมาณ และประเภทอาหารที่ชนิ ดของอาหาร เหมาะสมและวัตถุดิบที่ใช้ ผลิตโดยใช้วตถุดิบในท้องถิ่น ไม่ ัประกอบอาหาร ซื้ ออาหารหรือกับข้าวถุง มีการปรุงอาหารอย่างถูก สุขอนามัย
 37. 37. ด้านอาหารและโภชนาการมีน้ าดื่มที่ มีที่เก็บน้ า/ภาชนะเก็บน้ าที่สะอาด สะอาดไม่มีตะกอน มีฝาปิ ดมิดชิด มีน้ าดื่มที่สะอาด ผ่าน กระบวนการทาความสะอาด
 38. 38. ด้านอาหารและโภชนาการภาชนะที่บรรจุ มีภาชนะที่เกี่ยวข้องกับอาหารอาหารที่สะอาด เช่น ถ้วย ชาม จาน ช้อน ช้อน กลาง ทัพพี โถข้าวที่สะอาดไม่มี คราบ และกลิ่นคาว กลิ่นอับ
 39. 39. ด้านอาหารและ ครัวอาจอยูในบ้าน หรือแยกจาก ่โภชนาการ ตัวบ้านก็ได้ และมีการดูแลความห้องครัว และ สะอาดอยูเสมอ ่อุปกรณ์ที่ใช้ใน มีอุปกรณ์การเก็บเครื่องปรุง วัตถุดิบ ที่สะอาดสามารถปองกัน ้ครัวที่ถูก เชื้ อโรคและสิ่งสกปรก มีที่เก็บสุขลักษณะ มิดชิด ที่แขวน หรือมีฝาชีครอบ หรือคลุมผ้า มีการจัดการขยะที่ถูกสุขอนามัย
 40. 40. ด้านความปลอดภัย มีแนวทางปฏิบติเพื่อการช่วยเหลือ ัมีการเตรียม เบื้ องต้น เมื่อนักท่องเที่ยวเกิดเจ็บป่ วย หรือได้รบอุบติเหตุ ั ัความพร้อม มียาสามัญประจาบ้าน ที่อยูในสภาพ ่เกี่ยวกับการ ใช้ได้ทนที (ยังไม่หมดอายุ) ัปฐมพยาบาล เจ้าของบ้านควรซักถามถึงโรค ประจาตัวหรือบุคคลที่ติดต่อได้ทนทีใน ัเบื้ องต้น กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินกับนักท่องเที่ยว
 41. 41. ด้านความ มีการแจ้งให้ผใหญ่บานหรือกานัน ู้ ้ปลอดภัย รับทราบ ขณะมีนักท่องเที่ยวในบ้านมีการจัดเวร เพื่อขอความร่วมมือในการดูแลรักษา ความสงบ ความปลอดภัยยามดูแลความ มีการจัดเวรยามดูแลรักษาความปลอดภัย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น รถยนต์ เมื่อมีเหตุรายต้องมีเครื่องมือสื่อสาร ้ ติดต่อกับหน่ วยงานที่รบผิดชอบ ั โดยตรงได้
 42. 42. ด้านอัธยาศัยไมตรีของเจ้าบ้านและสมาชิก มีการแนะนานักท่องเที่ยวกับ สมาชิกในครัวเรือนทุกคนที่การต้อนรับและ อยูในขณะนั้น เพื่อรูจกและ ่ ้ัการสร้าง เรียนรูวถีชีวตของเจ้าของบ้าน ้ิ ิความคุนเคย ้ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ภายใน บ้าน เช่น เก็บผักสวนครัว ร่วมกัน ทากับข้าวร่วมกัน รับประทานอาหารร่วมกัน
 43. 43. ด้านอัธยาศัยไมตรีของ เจ้าของบ้านมีการแลกเปลี่ยนให้เจ้าบ้านและสมาชิก ข้อมูล อาจเป็ นเอกสารภาพถ่าย หรือการพูดคุยในเรื่องเกี่ยวกับการสร้าง วิถีชีวต สังคม และวัฒนธรรมใน ิกิจกรรม ชุมชนอย่างเหมาะสมแลกเปลี่ยน เจ้าของบ้านเปิ ดโอกาสให้ นักท่องเที่ยวเรียนรูวถีชีวตของ ้ิ ิความรูในวิถี ้ ตนเอง เช่น ไปดูไร่-นา ออกของชุมชน ทะเล เก็บใบชา ทอผ้า จักสาน เป็ นต้น ซึ่งจะเป็ นโอกาสของการ แลกเปลี่ยนเรียนรูวถีชีวต ้ิ ิ
 44. 44. ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว มีการวางแผนโปรแกรมการ ท่องเที่ยวร่วมกันของชุมชนและมีรายการนาเที่ยว กลุ่มโฮมสเตย์ เพื่อการกระจายที่ชดเจนซึ่งต้อง ั รายได้ให้เกิดขึ้ นในแต่ละหมูบาน ่ ้ผ่านการยอมรับ หรือแต่ละกลุ่มกิจกรรมจากชุมชน มีโปรแกรมการท่องเที่ยวที่ เผยแพร่ส่สาธารณะและ ู นักท่องเที่ยวที่ชดเจน สอดคล้อง ั กับสภาพความเป็ นจริงของชุมชน
 45. 45. ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวข้อมูลกิจกรรม มีขอมูลรายละเอียดกิจกรรมใน ้การท่องเที่ยว โปรแกรมการท่องเที่ยวที่ หลากหลายแตกต่างกันตาม ภูมิศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม เพื่อให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเลือก ได้
 46. 46. ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว กลุ่มหรือเจ้าของบ้านเป็ นผูนา ้ เที่ยวเพื่อให้ความรูความเข้าใจ ้เจ้าของบ้านเป็ น เกี่ยวกับทรัพยากร สิ่งแวดล้อมมัคคุเทศก์ทองถิ่น ้ วัฒนธรรม ศิลปะ สถาปั ตยกรรมหรือประสานงาน การแสดง ความเชื่อ ค่านิ ยม ภายในชุมชนแก่นักท่องเที่ยวให้มคคุเทศก์ ั มีการจัดทาสื่อ เช่น สิ่งพิมพ์ รูปท้องถิ่นนาเที่ยว ถ่าย ภาพวาด เพื่อการเรียนรูของ ้ นักท่องเที่ยว
 47. 47. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ มีแหล่งดึงดูดความสนใจของและสภาพแวดล้อม นักท่องเที่ยวซึ่งอาจเป็ นแหล่งมีแหล่งท่องเที่ยว ธรรมชาติ เช่น แม่น้ า ภูเขา หรือภายในชุมชน แหล่งท่องเที่ยวที่มนุ ษย์สร้างขึ้ นหรือบริเวณ เช่น วัดเจดีย ์ เป็ นต้น หรือใช้ แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงเป็ นส่วนใกล้เคียง หนึ่ งของโปรแกรมการท่องเที่ยว
 48. 48. ชุมชนมีกฎ กติกา การใช้ด้าน ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ชดเจน ัทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้การใช้ประโยชน์เป็ นไปและสภาพแวดล้อม อย่างยังยืน เช่น ปริมาณ ่ นักท่องเที่ยวที่ชุมชนรองรับได้มีการดูแลแหล่ง การไม่เก็บพันธุพืชออกจากป่ า ์ท่องเที่ยว เป็ นต้น มีกิจกรรมที่สมพันธ์กบงานการ ั ั ฟื้ นฟู อนุ รกษ์แหล่งท่องเที่ยวใน ั หลากหลายรูปแบบ เช่น การปลูก ป่ า การจัดค่ายอนุ รกษ์ ั สิ่งแวดล้อมสาหรับเยาวชน
 49. 49. ธรรมชาติและสภาพแวดล้อมมีแผนงาน หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาตรการอนุ รกษ์ ั ชุมชนและกลุ่มโฮมสเตย์มีทรัพยากรธรรมชา แผนงาน มาตรการ และติ เพื่อลด แนวทางปฏิบติในการจัดการ ั ขยะอย่างถูกวิธี เช่น การแยกผลกระทบจากการ ขยะ ไม่เผาขยะท่องเที่ยว และลดสภาวะโลกร้อน
 50. 50. ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม เน้นใช้ทรัพยากรธรรมชาติในมีกิจกรรมในการ ท้องถิ่น เช่น ห่อข้าวด้วยวัสดุที่มาลดผลกระทบจาก จากธรรมชาติการท่องเที่ยว เพื่อ มีกิจกรรมที่ลดการใช้ทรัพยากรการอนุ รกษ์ ั อย่างสิ้ นเปลือง เช่น ใช้จกรยาน ัทรัพยากรธรรมชา แทนการใช้รถ ใช้เรือพายแทนติและสิ่งแวดล้อม การใช้เครื่องยนต์ หรือการใช้และลดสภาวะโลก หลอดประหยัดไฟในครัวเรือนร้อน
 51. 51.  มีบานเก่า หรือบ้านที่แสดงถึงวัฒนธรรม ้ด้านวัฒนธรรม ดั้งเดิม เพื่อสร้างความสนใจแก่นักท่องเที่ยวการดารงรักษาไว้  มีการรวบรวมองค์ความรูดานวัฒนธรรม ้ ้ ท้องถิ่น เพื่อนาสู่การเผยแพร่ที่ถกต้องแก่ ูซึ่งวัฒนธรรม นักท่องเที่ยวประเพณีทองถิ่น ้  ชุมชนและโรงเรียนมีแผนงานฟื้ นฟู อนุ รกษ์ ั และถ่ายทอดวัฒนธรรม ศิลปะ และ การละเล่นพื้ นบ้าน  ผูแสดงทางวัฒนธรรม และผูที่เกี่ยวข้องมี ้ ้ ส่วนร่วมในการวางแผนเนื้ อหา รูปแบบ และ การนาเสนออย่างภาคภูมิใจ
 52. 52. ด้านวัฒนธรรมการรักษาวิถีชุมชน มีการดาเนิ นวิถีชีวิตที่เป็ นปกติคงไว้เป็ นกิจวัตร เช่น การตักบาตร การทาบุญที่วด ัปกติ การไหว้ศาลปู่ ตา เป็ นต้น ไม่ควร เปลี่ยนหรือจัดทาใหม่ เพื่อ ตอบสนองความต้องการของ นักท่องเที่ยว
 53. 53. ด้านการสร้างคุณค่า  มีบานเก่า หรือบ้านที่แสดงถึงวัฒนธรรม ้และมูลค่าของ ดั้งเดิม เพื่อสร้างความสนใจแก่นักท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชน  มีการรวบรวมองค์ความรูดานวัฒนธรรม ้ ้ผลิตภัณฑ์จาก ท้องถิ่น เพื่อนาสู่การเผยแพร่ที่ถกต้องแก่ ู นักท่องเที่ยวชุมชนเพื่อเป็ นของ  ชุมชนและโรงเรียนมีแผนงานฟื้ นฟู อนุ รกษ์ ัที่ระลึก ของฝาก และถ่ายทอดวัฒนธรรม ศิลปะ และหรือจาหน่ ายแก่ การละเล่นพื้ นบ้าน  ผูแสดงทางวัฒนธรรม และผูที่เกี่ยวข้องมี ้ ้นักท่องเที่ยว ส่วนร่วมในการวางแผนเนื้ อหา รูปแบบ และ การนาเสนออย่างภาคภูมิใจ
 54. 54. ด้านการสร้างคุณค่าและมูลค่าของ มีการนาเอาความรู/ภูมิปัญญา ้ผลิตภัณฑ์ชุมชน ท้องถิ่นมาจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ เพื่อให้คนในชุมชนเกิดความมีผลิตภัณฑ์ที่สร้าง ภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนคุณค่า และมูลค่าที่ พร้อมกันนั้นก็สามารถจัดทาเป็ นเป็ นเอกลักษณ์ของ กิจกรรมการท่องเที่ยวได้ เช่นชุมชน การสอนทอผ้า การจักสาน การละเล่นต่างๆ และการแสดง พื้ นบ้าน
 55. 55. ด้านการบริหารของกลุมโฮมสเตย์ ่ การบริหารจัดการต้องเป็ นการมีการรวมกลุ่มของ รวมกลุ่มโดยการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน ชุมชน สมาชิกกลุ่ม และชุมชน ต้องมีความรู ้ ความเข้าใจ แนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์ วิธีการของ โฮมสเตย์
 56. 56. ด้านการบริหารของ มีการเลือกตั้งคณะกรรมการ บริหารงาน ได้แก่ ประธาน รองกลุมโฮมสเตย์ ่ ประธาน เหรัญญิก และกรรมการฝ่ ายมีคณะกรรมการ ต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละ ชุมชนบริหารกลุ่มโฮมส คณะกรรมการทุกคน ต้องมีความรู ้เตย์ ความเข้าใจในปรัชญา หลักการ ขั้นตอน วิธีการทางานของโฮมสเตย์ ตามบทบาทหน้าที่ ที่แต่ละคนได้รบ ั มอบหมาย
 57. 57.  มีกฎ กติกา วาระการทางาน การทางาน ร่วมกันของคณะกรรมการ เช่น การจัดด้านการบริหารของ ประชุมอย่างต่อเนื่ อง ก่อนจะรับนักท่องเที่ยวกลุมโฮมสเตย์ ่ และหลังรับนักท่องเที่ยวหรือ จัดประชุม ประจาเดือนกฎ กติกา การ  มีการจัดสรรเงินรายได้เข้าส่วนกลางของทางานของ ชุมชนเพื่อสาธารณะประโยชน์ของชุมชนคณะกรรมการ  มีแนวปฏิบติของกลุ่ม เช่น การต้อนรับ ั ร่วมกัน การให้ขอมูล การจัดลาดับกิจกรรม ้ การดูแลความปลอดภัย การติดตาม และ ประเมินผล  มีแนวปฏิบติในการจองบ้านพัก และการ ั ชาระเงินล่วงหน้า
 58. 58. ด้านการบริหารของ มีแนวทางในการทางานของกลุมโฮมสเตย์ ่ คณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้กฎ กติกา การ มีหลักเกณฑ์การเปิ ดรับสมาชิกโฮมส เตย์ทางานของ มีการกาหนดขีดความสามารถในการคณะกรรมการ รองรับนักท่องเที่ยว มีรายละเอียดกิจกรรมการท่องเที่ยว การให้บริการ และราคา
 59. 59. ด้านการบริหารของ มีแนวปฏิบติหมุนเวียนการ ักลุมโฮมสเตย์ ่ ให้บริการ เช่น บ้าน รถ เรือมีการกระจาย มัคคุเทศก์ เป็ นต้นและผลประโยชน์ มีระบบการคิดราคาที่เป็ นที่อย่างเป็ นธรรม ยอมรับของกลุ่ม มีการจัดสรรรายได้เข้ากองทุน ชุมชน
 60. 60. ด้านการบริหารของกลุมโฮมสเตย์ ่ มีระบบการจองล่วงหน้าระบบการจอง มีการลงทะเบียนนักท่องเที่ยวเพื่อล่วงหน้า เป็ นข้อมูลในการเตรียมการและ ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวลงทะเบียน และ มีการชาระเงินล่วงหน้า ในชาระเงินล่วงหน้า อัตราส่วนที่ทางกลุ่มเป็ นผูกาหนด ้
 61. 61. ด้านการบริหารของกลุมโฮมสเตย์ ่ มีการระบุค่าธรรมเนี ยมและ ค่าบริการอย่างชัดเจนและเป็ นรายละเอียด ปั จจุบนไว้ในข้อมูลการ ัค่าธรรมเนี ยม ประชาสัมพันธ์ เช่น ค่าที่พก ัและบริการต่างๆ ค่าอาหาร ค่านาเที่ยว อาจจะคิดที่ชดเจน และเป็ น ั เป็ นรายคนหรือคิดในลักษณะ เหมาจ่ายปั จจุบน ั
 62. 62. ด้านการบริหารของกลุมโฮมสเตย์ ่ มีระบบการจองล่วงหน้าระบบการจอง มีการลงทะเบียนนักท่องเที่ยวเพื่อล่วงหน้า เป็ นข้อมูลในการเตรียมการและ ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวลงทะเบียน และ มีการชาระเงินล่วงหน้า ในชาระเงินล่วงหน้า อัตราส่วนที่ทางกลุ่มเป็ นผูกาหนด ้
 63. 63. ด้านการประชาสัมพันธ์มีเอกสาร มีค่มือ แผ่นพับ แผนที่การ ูสิ่งพิมพ์ เดินทาง โปรแกรมการท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว ราคาและประชาสัมพันธ์ สถานที่ติดต่อการท่องเที่ยวของชุมชน
 64. 64. ด้านการประชาสัมพันธ์มีการเผยแพร่ มีเปาหมาย แผนงาน การ ้ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กบ ั กลุ่มเปาหมายที่ชดเจน ้ ั
 65. 65. IT & Homestay เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และการตลาดออนไลน์ (e-Marketing) เป็ นเครื่องมือในการพัฒนา ศักยภาพและส่งเสริมชุมชนที่ดาเนิ นการท่องเที่ยวการทาการตลาดออนไลน์ (e-Marketing) เป็ น เครื่องมือสาคัญในการขยายโอกาสทางธุรกิจ ช่วยเพิ่ม รายได้ ลดค่าใช้จาย และสามารถเข้าสู่กลุ่มลูกค้าได้อย่าง ่ รวดเร็วในวงกว้าง
 66. 66. โฮมสเตย์ ท่ ได้ รับการรั บรอง ี มาตรฐานโฮมสเตย์ ไทย

×