Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

L’escriptura jeroglífica

4,927 views

Published on

 • Be the first to comment

L’escriptura jeroglífica

 1. 1. IES PORT D’ALCÚDIA Curs 2011-2012Ciències Socials 1r d’ESOProfessora: Àngela Melis
 2. 2.  5000 anys enrera Egipte iMesopotàmia haviendesenvolupat un comerç moltactiu. Això els va obligar a crear uncodi de signes percomptar, registrar elsintercanvis i controlar elsimpostos: així va sorgirl’escriptura.  Mesopotàmia  3500 aC  escriptura cuneïforme  Egipte  3100 aC  ja s’utilitzava l’escriptura jeroglífica
 3. 3.  Tres pasos en l’evolució: 1) Pictogrames 2) Ideogrames 3) Fonogrames
 4. 4.  PICTOGRAMES: el primer pas en la història de l’escriptura sónels pictogrames, que són dibuixos que signifiquen l’objecteque representen.
 5. 5.  IDEOGRAMES: els pictogrames representaren una idea lligada aldibuix, creant un ideograma. Per tant, mirant un lleó llegien força, imirant el sol llegien dien.
 6. 6.  FONOGRAMES: més tard, alguns dibuixos van convertir-se ensignes que representaven sons, és a dir, fonogrames.
 7. 7. Els jeroglífics es disposen en columnes o línieshoritzontals.
 8. 8.  Lectura:  De dreta a esquerre o d’esquerre a dreta.  De dalt a baix. Les figures d’animals opersones es dibuixendirigides cap a on començael text.  Per exemple: si un ocell mira cap a la dreta el text s’ha de començar a llegir de dreta a esquerre. Si l’ocell mira cap a l’esquerra el text s’ha de llegir d’esquerra a dreta.
 9. 9.  Thot, déu de la màgia, lasaviesa i la ciència, va ser elcreador de l’escriptura segonsels antics egipcis. Era el patró dels escribes. Es representava de tresmaneres: amb cos d’home icap d’ibis (ocell sagrat), enforma de mandril o de mandrilamb una lluna al cap.
 10. 10. L’escriba era el funcionari que haviaaprès l’art de l’escriptura i el càlcul. Instruments i eines: estoig per guardar els càlams, una placa per estendre el papir i un tinter, el talla- papir, el papir.
 11. 11. El papir és una planta abundant a les ribes delNil. Els egipcis antics la collien per construirvaixells i fer-ne una mena de paper sobre el qualescrivien.
 12. 12.  Un cop collit, es tallaven les tiges en fineslàmines que es creuaven formant un teixit sobre elqual, una vegada sec, es podia escriure.
 13. 13.  Els egipcis escrivien sobre papir o sobre la pedra, en edificis i escultures.
 14. 14.  Al 1799 un coronelfrancès va trobar unapedra amb uns textosescrits a la ciutat deRosetta que més tard vaser la clau deldesxiframent del’escriptura jeroglífica.
 15. 15.  Sobre aquestapedra, al 196 aCvan escriure elmateix text en tresversions diferents:  Escriptura jeroglífica  Escriptura demòtica  Escriptura grega
 16. 16.  Al 1822 el filòleg i egiptòleg francès Champollion va aconseguir allò que durant segles no havia pogut fer ningú.  Analitzant els tres textos de la pedra de Rosetta va desxifrar el text escrit en escriptura jeroglífica a partir de la comparació amb els textos en grec i demòtic, escriptura que ell ja coneixia.
 17. 17. Va començar pels cartutxos (els noms dels faraons) i per comparació vacontinuar donant significat als signes.
 18. 18.  Champollion va deduir que hi havia uns signes que tenien valorfonètic, és a dir no representaven imatges o idees sinó sons. Va arribar a la conclusió que l’escriptura jeroglífica parcialment eraalfabètica, que les paraules no estaven separades i que no hi haviamajúscules ni vocals.
 19. 19. Activitats
 20. 20. a) Escriptura enrevessadab) Imatge sagradac) Endevinalla
 21. 21. a) 26, com nosaltresb) Més de 3000c) 700 com a mínim
 22. 22. a) L’escriptura jeroglífica evolucionarà ambel temps, però serà utilitzada durant més de3000 anys.b) L’escriptura jeroglífica serà abandonadaprogressivament en 3 o 4 segles perquè ésmolt difícil de llegar i escriure.c) L’escriptura jeroglífica és l’escripturaoficial de l’Egipte actual.
 23. 23. a) Pictogrames, fonogrames, ideogrames.b) Ideogrames, fonogrames, pictogrames.c) Pictogrames, ideogrames, fonogrames.
 24. 24. a) Un dibuix lligat a una idea.b) Un dibuix que significa l’objecteque representa.c) Un dibuix convertit amb un signeque representa sons.
 25. 25. a) De dreta a esquerre i d’adalt a baix.b) D’esquerra a dreta i d’adalt a baix.c) De dreta a esquerre o d’esquerra a dreta, jaque depèn on es dirigeix les figures d’animals opersones representades; i d’adalt a baix.
 26. 26. a) Perquè eren molt amics del faraó.b) Perquè eren els més rics d’Egiptedesprés del faraó.c) Perquè eren els únics que sabien llegiri escriure, excepte els sacerdots.
 27. 27. a) Horusb) Thotc) Ra
 28. 28. a) Paper i pedra (edificis i escultures)b)Papir i pedra (edificis i escultures)c) Tauletes de fang cuit i en la pedra
 29. 29. a) Championsb) Champlevéc) Champollion
 30. 30. a) Hi va haver escribes que al llarg del temps finsels nostres dies han conservat la lectura iinterpretació de l’escriptura jeroglífica.b) La pedra Rosetta va fer possible desxifrarl’escriptura jeroglífica, a partir de la comparacióamb altres escrits en altres llengües.c)En la pedra Rosetta s’explicava clarament com espodía interpretar l’escriptura jeroglífica.
 31. 31. a) Jeroglífica, demòtica illatina.b) Jeroglífica, grega i àrab.c) Jeroglífica, demótica igrega.

×