Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

StorytellingBerghs

Frukostsseminarium på Berghs School of Communication

Storytelling - kommunikationsstrategier & koncept

 • Login to see the comments

StorytellingBerghs

 1. 1. .aspx   /Discography asisinet.com h"p://www.oStorytelling  –  kommunika1onsstrategier  och  koncept  Berghs  School  of  Communica=on,  17  februari  2011  amunltd Anna-­‐Maria  Berggren,  a-­‐m  unltd  consul=ng  &  Åsa  Elm,  Geelmuyden.Kiese  
 2. 2. amunltd
 3. 3. Den  enda  konstanten  –  historieberä:ande  Kommunika1on   Då=d                  Nu=d  Varumärken  amunltd 3  
 4. 4. Vem  i  hela  världen  kan  man  lita  på?   Reklam   2%   Myndig-­‐   heter     Media   7%   12%   Familj   60%   Vänner   19%  Källa: Jon Leach, Pattern Recognition via Leo Rayman and DigitasBild: http://www.hoolabandoolaband.se/4  amunltd
 5. 5. Vad  är  e:   Arkitektur   Reklam   varumärke?   webben   Säljmaterial   Summan  av  alla   Word  of     associa=oner  mo"agaren   Återförsäljare   Mouth   har  i  si"  huvud   Kundservice   VARUMÄRKETS   PR   KONTAKTYTOR   Koncept   Sponsring   E:  löBe   Produkter/   Tjänster   Evenemang   Ledarskapet   DM  /  TM   Medarbetare     Inspira(onskälla:  Åsa  Myrdal  Bra4amunltd 5  
 6. 6. Konsumentbeteendet  har  förändrats   Den  tradi1onella  tra:en   Den  nya  konsumentresan       Källa:    Harvard  Business  Review,  Branding  in  theDigital  AgeYou’re  Spending  Your  Money  in  All  the  Wrong  Placesby  David  C.  Edelman Överväga   Utvärdera   Medvetande   Övervägande   LOJALITETS-­‐LOOPEN   Konvertering   ’Bond’   Rekommendera   Köp   KÖP   Glädje/ny:a   Lojalitet?  amunltd
 7. 7. Signaler  i  olika  kanaler   Illustra1oner  av  Marty  Neumeier   er,     –  I’m  a  great  lov     over, r.    I’m  a  great  l er.   a  great  love  I’m  a  grea t  lov –  Hello!     –  I’m   REKLAM   TELEMARKETING    he  is   –  Trust  me, er.   a  great  lov PR  amunltd
 8. 8. Storytelling  amunltd
 9. 9. Transmedia  –  en  hållbar  berä:else   En  story,  flera  kontaktytor  ?   Arkitektur   Reklam   webben   Säljmaterial   Word  of     Återförsäljare   Mouth   Service   PR   Koncept   Sponsring   Produkter/Tjänster   Evenemang   Ledarskapet   DM  /  TM   Medarbetare  amunltd
 10. 10. Målgruppens  förförståelse    Hög   Text    Förförståelse Bild   Låg   Ra=onellt      Förhållningssä:    Emo=onellt  amunltd
 11. 11. Vad  bygger  storyn  på   Företagets  historia:   Nyckelpersoner:             Kundens  livss1l:                  amunltd        
 12. 12. amunltd
 13. 13. amunltd
 14. 14. A:  förfly:a  eller  förstärka  varumärket  är  målet,   storytelling  är  verktyget   PROSESSEN    I  D  E  N  T  I  T  E  T  –  Ö  N  S  K  A  D   I  D  E  N  T  I  T  E  T  –  S  J  Ä  L  V  B  I  L  D    I  D  E  N  T  I  T  E  T  –  I  M  A  G  E  amunltd
 15. 15. Storytelling  –  kommunika1onsstrategier  och  koncept   Arena   Research  och   Huvud-­‐ Roll   Val   Ak1viteter   analys   utmaningar   Historia   S E N S E M A K I N G   S T O R Y M A K I N G   S T O R Y T E L L I N G   Hjärna   Hjärta   Händer  amunltd
 16. 16. Rollhjulet  amunltd
 17. 17. Dramaturgin   Rollhjulet     Utmanare   Hjälte   Offer                        Monster   Expert  amunltd
 18. 18. Dramaturgins  betydelse  för  historieberä:andet     Intensitet   Anslag           Konfliktupplösning     Avtoning           Fördjupning       1   2   3   4   5   Tid  amunltd
 19. 19. Kursen:     Storytelling  –  kommunika1onsstrategier  och  koncept   30/3  Kursintroduk(on          Modell-­‐  och  metodintroduk(on    GäsRöreläsare:  Dramaturgi  eller  grunderna  för  en  bra  berä4else     6/4    Kommunika(onsresearch:  Omvärlds-­‐  och  insiktsanalys   13/4      Storymaking  –  hjärtat  i  kommunika(onen      E4  prisbelönt  exempel  från  verkligheten     27/4    Målsä4ningar,  planering  och  genomförande   4/5    Digital  storytelling    GäsRöreläsare:  Transmedia     11/5  Slutpresenta(oner      Kurssammanfa4ning   h"p://www.berghs.se/150/sv/Storytelling  amunltd
 20. 20. Anna-Maria Åsa     Berggren Elm   amunltd Geelmuyden.Kiese   M +46 (0) 733–24 60 72 M  +46  (0)  70  739  61  95     a-m@amunltd.com ase@geelmuyden-kiese.se! www.amunltd.com www.geelmuyden-kiese.com! Twitter: @amunltd Twi"er:  @GeelmuydenKiese  amunltd

×