7/g brindawancolony kannulabaasalutheliyavule

721 views

Published on

7/g brindawancolony kannulabaasalutheliyavule

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
721
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

7/g brindawancolony kannulabaasalutheliyavule

  1. 1. 1 ¶pvô£ : Oµ¶mÀévÀ s¹¶ªvÀ hÇw±ÀµÀ¶¢ÁvÉ OµÈmév ¶¢À¶m¶ªÀvÀ I±µÀSµ¶¢ÀÀvÉ LOµËÈ¢¶pÁ VµÃ»p ¶¢À±µÀËÈ¢¶pÁ l¸VµS¸ Cl¸çv ¶¢À¶m¶ªÀ O¸lµÀvÉ VÉhµÀvÀ ¶ªAl¸ñné ¶¢ÀñÀµÀvɶ¢ÁvÉ El¼ ||Cl¸çv|| S¸w ¤W DOµÀ±¸w¶m OͶ¢Àî SµÀ±µÀhµÀvÀ VDZµSµ¶¢ÁvÉ lÇsìvÇoé i¶méS¸n ¶¢À¶m¶ªÀ ¶¢ÃhµñA ¶¢Ã±µlµÀvÉ LOµ ¶p±¼ ¶¢ÀSµÀ¶¢ VµÃfµSµÊm OµwSÉ ¶¢ïlûµ hµ¶mÀ I±µÀSµlµÀvÉ C¶mÀl¼¶m¶¢ÀÀ EOµ hµ»p±ÀÀAVÉ ±ÀµÀÀ¶¢OµÀv ¶¢À¶m¶ªÀvÀ hÇw±ÀµÀ¶¢ÁvÉ Ê¬ ... ||Oµ¶mÀév|| Vµ±µgA : 1 Cfµ£vÑ O¸VÉ È¢Èmév C¶mÀsûµ£AVÇlǶ¢ö±µÀvÉ Oµ¶mÀév¹ C¶mÀ¶¢Ài qÏAl¼ Êpñ¶¢À VÇAhµOµÀ VɱµlµÀvÉ lµÃ±¸¶m Oµ¶msfµÀ È¢vÀSµÀ l¸±¼OÉ VÇAlµlµÀvÉ È¢À±µÀ¶pÁv¹ È¢vÀSµÀ¶mÀ ¶pdàSµ £ÀgÀSµÀ±µÀ ¶pÁ±µÀSµÀOº hÇw±ÀµÀlµÀvÉ OµyµÀõ oOµÀ «ÏAhµ¶¢Àd OµfµSµyµÀõ m¸OµÀ «ÏAhµ¶¢Àd Cv Oµfµw l¸dSµÊm ¶mÀ±µSµwOµ LfµÀâOµÀ «ÏAhµ¶¢Àd ||Oµ¶mÀév|| s±µ¶¬ - GWhµ sû¹±µj±ÀµÀ sû¹©¸ hµAh¸ñA¶¥ ¶¢ÀASµyµ¢¸±µA, YÂËvÇ 27, 2010
  2. 2. 2 Vµ±µgA : 2 vÑO¸¶m ¶pfµÀVµÀvÀ IAlµ±µÀ¶mé¶mÀ ¶¢À¶m«ÏOµ±¼n ¶¢ÃhµñÊ¢À ¶¢±¼±ÀÀAVµÀvÉ LOµ ¶p±¼ l¿£AVµ D¦AVµS¸ Cl¼ q¸ñgAhÐÊm Dd¹fµÀvÉ ¶¢ÀAVµÀ tAlµÀ¢ÍWÛ fû½OͶmS¸ F ¶¢ÀÀvÇô ¶¢ÀÀOµÖvÀ C±ÀÀqÒ±ÀÇÀvÉ sûµÀ£vÑ G¶mé Csl¸çvÉ C±Ç X±µ¶mÀ Oµdºà ¾ªå D±ÀÇÀvÉ GÈpêmÍWÛm¸ OÍAfµ £ÀSµÀvÀ¶mÀ VÇdÀô Vɶ¢ÀvÀ ¶¢Ã±ÀµÀ¶¢ÀÔ¶mÀvÉ ¶m¶¢Áýö¶¢VµÀÛvÉ JfµÀqÏVµÀÛvÉ Êpñ¶¢ÀvÀ ±ÇAfµÀ Oµv»ª¶¢VµÀÛvÉ ||LOµ ¶p±¼ ¶¢ÀSµÀ¶¢|| ||Oµ¶mÀév|| s±µ¶¬ - GWhµ sû¹±µj±ÀµÀ sû¹©¸ hµAh¸ñA¶¥ ¶¢ÀASµyµ¢¸±µA, YÂËvÇ 27, 2010

×