Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Den friserade kartan

366 views

Published on

Den friserade kartan efterlyses av Tidningen Åland. Den ffinns i min kommande bok.

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Den friserade kartan

  1. 1. - - r - - ' ' " ' ' tatstmhddgbçt 1921 mig och kirlok Ir alla knep tillåtna. 95:15:21. Inâfhâñüfâfm “m” s to; båda sidor till alla knep och argumcn o un . ' ialkarta som till! kan hlstorlkcrna Folke Wickström och Jerker ? IRM åsffåâzckusggn, och hur hlarkcradu lör att ilamomtrora att Åland faktiskt l d" 1"* don kanska påverkade Japans lnsüllnlnt l *fin* vlvokatladahl Ar du också en kosmopolit? ilkuvl Åtrngøn pusva ut och återgå till det uuulaglcg. : . Sig den spamimg som vara: l n min. Vagn-mina Liu tas inte lange I' små skyltar mt-tl min d: hnsulta luidskapcn Ingen behov : lysa linan mer in nurmali torv. - di! !! har etappen på den förstås om valet Il| ama ha lur ud for ktmtcmplatiom 5989110191! och drn lamt ur nd kamke criminal ei langxr visa sig på w nu ar dm klan Alumn fyraårig. : Iman. Jag pratar r sagt slit. Mmligrvis lmns vaniam iida-r på an den n_. l iliande frmamlmgeus uilmr irui onskcniál u: Lill E it H mmlhorgare pcrkla ins nwr den cirkus vim dr! ibland innebar mad tal Det cm forcnkladø budv skapa efter det andra i u-i alla att ollenilig søktnr . Ai komplex och mte en 'punchhne' Det ar en gulliga uppm hur . den oømng makten gungor hur du m my. faktisk! last FN» u. allmänna för- "I hu' immgu d 1 ln än Irml- . __ _ , , hf". .u kunna ga och win Wrirrrk/ zzi' rosta Det . ir något mm . ..g i-. ui upp int-d, Den lagliga rain-ri han! lmns där AU! ingår l begnppu-i mamkliga rättigheter". inr dig och mig kanal: hrli sialvklan kliar? Hur många ; ningar har du laktmkt last l-'N: s allmänna lörklaring om de mamklp utmanarna med sina 30 artiklar. Den ärovesuattulliüsprüøchânárlácmmøaoversana cbkumem. ltiuiømema ir universella od: alla alla och arm. Aik mhnlskor oavsett lurad. hihi! och sammanhang tr födda fria odt lika l min och rättig- beuerrbeskrevsnødwrmdnvirkünpudialllMñ) inr an hma geznemanxm varldaouupüannde upd- rzger m: m liknande Ovujqap : om th nu nu: mdrkxipâmnuueshillekiütlhnüdøai. . u astiuniniw- Om någon Iluro har an blid på kartan nl gärna av dig till lörfattarna eller In nn: min wimtrom och »rim Mau . lr hundraårsiubileet 2022 närmar sig lllrvamar VI oss ett ; lagrat intresse lör sjalv- styrelsens tlllblivelu. lust den han kommer att behandlas l nlühüáukapsmán lör att i argument lör sin respektive upplmnln; om Ålands natur- lig statstlllhisrigzei och hur ofta de vetenskapliga argumenten rlkade und: nppdraggivamu uppfamlng. Nordmm om ul- glömdes. somi fbrtvgs. lm histo- na som kanskr: skulle ha knmmii med och som idagtyckshablivlt bortglömd Ir den om den Hu- nd: kartan odlPhbdsTokyo- unhauailor. Dit lr vllkint att Ftnhnd an- vlndc sig av framstående aka. domlkar l försöken att ovcrtyga mm fredskonfercnsen i Paris. sedan Natlonemas förbund (NF) i Genévv. om landet. : rätt till Ålandsoama. En av dem var profuwm 'i socialvetenskap och ñlosoñ (bland annat l London) Bdvanlvleøumudt Han skrev artülar och pamlletter I Manda- Hpn pl engelska och iranska och var personlig bekant med minskat-th diplomat. H- n' »mr tomten. komm” °' inlor avgörandet av iianøsirw" ' “am : ternas lörbund 1921 letade bada SIGN intensivt arsümfm får sin ståndpunkt iland annat labn- (eradøs en karl) ; om plaurade Åland pogratiskt närmare Sverige ln det egent- ligen ligger. PA tavlan syns bland annat den svenske statsminis- tem Hjalmar Branting och un; biträdande generalsekreterare. ,namn inazo mtobe. l ena hörnet syns de tinska nuiitlrstvn koma och I det andra . k Den friserade kartan bekant del av självstyrelsens tillblivel§e_ _ sialvstlrxligtaet behüvde en am- bassadonlianaodlla anhålln- lct pl hundarna handa [blandats mlversltu. Rauman! ! had: social talang Han little al; snabbt japanska och blev uppenbarligen en ln- llytelurik diplomat l Tokyo. Han lick en ston kontaktnät och blev
  2. 2. ø-. _, . o ml 3.] “ - r “' I'- 1: › 4, 4 J x: 1 r r- * w. S. l". .a x * . l, ;'a “ '“ . '*. . u. - e' x . L*- x l l x u u 'x å . l › Ä. +.; u 3x. 'i y_ ' n V -v 1 '. 1.3! - - _ -. 4 GJ. Ramsledt representerar Finland vid kelsar Voshmtlos begravning 1926. (Från Västra Nylands lanuskapsmuseuml medan Ålands lmx | jlumizyrvlw lI'l »lg som un kanal Ramxlcdl 11W nuolliglucx . m kommer. : kur- lan 0th skum un cgtn u-mon a» Ålmdxlxllgan» Den når Mvgm. .. undc-r dvnncs ; var lill Schwru. skadade förtroendet? Betydelsen . n lndâm-n mrd den lmcradv swnska karl m lur hc- clulrt um Ålands xmtmllhnng hurt. om dun lmdv nágtlnu, .u x-. år au amor-a. Det . mws . nu : ngn rundrl Inmdn- berodde : n gw- gmlnl . In . n Finlands goodwyll xom nybliwn xml och "harnlu mo! drn md. : ulgvn", »mn lu- hnnna Salmlnm ultnrkvr de! i ›m lulmx Snndblonnbiogruln DUtk kan dcl mr. : skal . m på- pvLJ . m rn lklll' lngrwdll'n, om lnu» ull och med den vxkrignslc. 1 . xll dlplomun ur nnnandul . av molpunonx l'onroendt› Sedd ur tlx-n vinkeln lwdx- dvn Inn-nde kartan salu-r! sm bolydtlv. om . m um- don avsedda llanuluir Cllrrar l nu-nluurvrn; rt! mm- landa- . w Hnland» Jlllblsnlllnf i lklns lzrlch linda-Il, som han nallade : mr han fler. : . '1r »mun- SnvnJndl-nll Finland Xad kan ; apann-nms slOLI Ill- trrsse lur . Klundslvfxgun h. : bcmu på? Nar dc: galldc Ålandsltlxuarl begurdc* dr mdr-l llvr. : ; damn-n . m r någon annan (råga Det skulle mrd sålkurlu-l h. : sluta! ulyckln garn' m vän p('l'sp'| ill nm mn- jJpam-rm skulln- h. : hålln xå hån på vám rälnglwlor KTHW RJvW--Hvrtul l-wzu: lnlNlppol* xLwijv h. r 410" M hunl15-051.›«5.l| |1-'-›mu. Em . ml a lux. ..? na . mnuw IGM s. , . mm , D . Hm . r, ›.a; n.,4. wli-øxUfnlv . ._ç: u Å' Ir*- |9H Du H0_ . du m , .10 . Lun. < #15324 ixllhelgonakonsert i begravningskapellevt Konsert med orgel och luzná klarlnett bllr de' På Alllselgonzafton vnin la ll t' "Ukhamnçs p! e | n. .- _-, , xlllfllllw' ludlf Dcákl Kjell Frisk »om lande: m till lnlhüallxk man , Lan-nerna; :aj dz-lnr U1 [a hlu sin n lmndx- Lxrxk urgs-lnnnlk . n dun annual. : ronxmqra n m h klxlzinczusu bwlur . n (Lnrlotu Hmm DClx blir den Lu. »uwr lutlxt lM-. nlxi Onwln ll1l'L{l'dIlln', (l«. I- pellvl har bar. : en manual ullm huzyulcr . ut du! mic När ; all spela hâclr nnclodn- sllngJ och komp » 3:: hjrll l-nxk lomlnør . m | ›|'l«1 nxelodm ; m Han Iwllvll och m: .u Lmnpm- lurar på nnwl. Kowvnrn hâllx på fre dqg dun m (vklubrl Huck- . m lll lf) 27 nnw" pm ; nam-y mrmdn/ .du-›1r. .dg3v"m8 ; ...111 nd Allm ml lnfcltlllqllri p» Alma 1,' - u. 5>Iuh Iaulturfondnn : l . nunnan lll"”. "'l.7l. :m A*1 y. ›vII. .d . .., ::: |l: . man. .H- u. . U1 l l din* J! 1 , '5- l_a _ , - f Pmllnmpnpnuusno. ' k "Vi (JM 92.40 NN! .ICIDHP »HIV l . Ihuullua- x , - ( _. llthuuuugusumn nu”. ›. ... . › ›' <4 an. u. . 2,. . h man. . . ..nu IF nvoh 4. n . g c, .. m. .. , . eltzeirlrucnr. . : lg rn, ... Llø -l. ,.-. A___'_. _: _ 4 , ,_, ,,y. ,.. m.. ..-. ... ... ._. ›.-. ... ... ,,. .,_, . . ... :,_, ,_,4_§. .-. ... ... ... ._-. _.. __.

×