Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zbirke u knjiznici hda

643 views

Published on

Predavanje o Knjižnici HDA i zbirkama koje čuvamo.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Zbirke u knjiznici hda

 1. 1. ZBIRKA NOVINA I OSTALE POSEBNE ZBIRKE UKNJIŽNICI HDAMr.sc. Alisa Martek, knjižničarska savjetnicaNačelnica Knjižnice HDA
 2. 2. Knjižnica HDAO KNJIŽNICI HDA – DJELATNICI• Knjižnica HDA – odsjek u Odjelu za informacije ikomunikaciju• mr.sc. Alisa Martek, knjižničarska savjetnica, načelnicaKnjižnice HDA• mr.sc. Branka Kesegić, knjižničarska savjetnica• Ana Valentić, dipl.pov., dipl.bibl.• Snježana Šute, arhivist-stručni suradnik u knjižnici• Ante Glavina, arhivski tehničarKnjižnica HDA 206.06.2013
 3. 3. POVIJEST KNJIŽNICE HDA• utemeljena 1853. – IvanKukuljević Sakcinskinabavlja “Glossariumdiplomaticum...” EduardaBrinckenmeiera• Agramer kalender;• Zeitschrift für Archiv; i• Wörterbuch für juridische-politische Terminologie.06.06.2013 Knjižnica HDAKnjižnica HDA 3
 4. 4. POVIJEST KNJIŽNICE HDA… nast.• Knjižnica koja se stvara podupire arhivsku djelatnost, te seizdvajanjem iz fondova i kasnijom ciljanom nabavom polakopočinje skupljati, uz pravne propise, tiskana građa, izvori idruga literatura neposredno povezana sa samim arhivskimgradivom.• U razdoblju od 1892.—1925. zemaljski arhivar dr. IvanBojničić Kninski nastoji na uređenju knjižnice te ona 1899.dobiva prvi pravi zaseban prostor, doduše skroman, te prviinventar• preseljenjem Zemaljskog arhiva u novu zgradu (koncem1913.) arhivska stručna knjižnica dobiva skroman i ograničen,ali stručno vrlo osmišljen prostor• Nakon Bojničića, koji sustavno obogaćuje knjižnicu, na čeluArhiva je Emil Laszowski – nastoji nabaviti što višeznanstvenih djela, održati časopisne pretplate te uspijevaosigurati razmjenu za Arhivski vjesnik06.06.2013 Knjižnica HDA
 5. 5. POVIJEST KNJIŽNICE HDA… nast.• Prvobitni je povijesno-pravni sadržaj knjižnog fondavremenom obogaćen naslovima– arhivistike,– pomoćnih povijesnih znanosti,– gospodarstva i– politike• Uz onu na hrvatskome jeziku, značajan je udioliterature na njemačkom, latinskom, mađarskom,talijanskom, francuskom i engleskom jeziku.06.06.2013 Knjižnica HDA
 6. 6. POVIJEST KNJIŽNICE HDA… nast.Razmjenom, izlučivanjem iz arhivskoga gradiva,poklonom ili otkupom od uglednih ličnosti (poglavitopovjesničara), Knjižnica je došla u posjed bogatih zbirkiknjiga i časopisa s temama iz svjetske povijesti, povijestiEurope i pojedinih zemalja (Austro-Ugarske, Austrije,Mađarske, Njemačke, Italije, Češke, Engleske, SAD-a,Francuske, Rusije) te pomoćnih povijesnih znanosti(povijesna geografija, kronologija, paleografija,diplomatika, sfragistika, heraldika).06.06.2013 Knjižnica HDA
 7. 7. Knjižnica HDAO KNJIŽNICI HDA DANAS• specijalna knjižnica– tematika: arhivistika, povijest, pomoćne povijesneznanosti– posebne vrste građe:• obavijesna pomagala,• inventari,• vodiči,• izvori za povijest;– službene publikacije– referentna literatura (enciklopedije, leksikoni,rječnici, bibliografije…)Knjižnica HDA 706.06.2013
 8. 8. Knjižnica HDAO KNJIŽNICI HDA• lokacije:– prostorija za obradu građe – soba 88– (zatvoreno) spremište – 4. etaža jug– velika čitaonica – priručna zbirka u otvorenompristupu– galerija velike čitaonice – zbirka službenih publikacija,dio zbirke novina, reprezentativna zbirka arhivističke ipovijesne literature (knjige i časopisi) – poluotvorenpristup– Hrvatska kinoteka – knjige i časopisi s područja filma,filmske umjetnosti i djelatnosti, povijestkinematografije– spremište u KerestincuKnjižnica HDA 806.06.2013
 9. 9. Knjižnica HDAPriručna knjižnica u Velikojčitaonici06.06.2013
 10. 10. Knjižnica HDAFOND KNJIŽNICE HDA• građa – oko 160.000 svezaka knjiga, časopisa i novina; trenutna zaprimljenostpolica – 3.200 m– knjige – 2000 m• računalni katalog 31.3.2013: 28.179 naslova; 33.668 svezaka• stari AB katalog: 20.572 sveska (spremište) – popis u excelu– periodičke publikacije (časopisi, novine, službene publikacije) – 1.200 m• računalni katalog 31.3.2013: 3.9623 naslova; 67.096 sveščića– 148 separata– 9 nota– 77 CD/DVD (kompjutorski mediji)– 353 članakaKnjižnica HDA 1006.06.2013
 11. 11. Knjižnica HDASADRŽAJ FONDA KNJIŽNICE HDA1• Najopsežnija je zbirka djela iz hrvatske povijesti:– Ona obuhvaća recentna djela objavljena u Hrvatskoj, diodjela stranih i hrvatskih autora objavljenih u inozemstvu,tiskane povijesne izvore, povijesne časopise, udžbenike i sl.• Zbirka tiskanih povijesnih izvora:– srednjovjekovni izvori– izvora iz novije povijesti– povijesti Prvoga i Drugoga svjetskog rata– pravne povijesti– diplomatske povijesti– povijesti političkih stranaka itd.06.06.2013
 12. 12. SADRŽAJ FONDA KNJIŽNICE HDA2• Zbirka arhivističke literature:– uz klasične udžbenike i priručnike– ključna djela s područja suvremene arhivske teorije i prakse– tiskanih inventara, vodiča, kataloga, popisa i drugih izdanja svjetskih idomaćih arhiva• Pomoćne povijesne znanosti– povijesna geografija, kronologija, paleografija, diplomatika, sfragistika,heraldika• Referentna zbirka:– enciklopedije i specijalne priručnike, stručne rječnike(srednjovjekovlja, teologije, crkvene povijesti, gospodarske i pravnepovijesti), tiskane popise zemljopisnog nazivlja, atlase, kalendaredogađaja, shematizme (upravne, vojne, crkvene), imenike, domaće istrane povijesne bibliografije i biografije i ostala relevantna tekućaizdanja.06.06.2013 Knjižnica HDA
 13. 13. Knjižnica HDAKnjižnično gradivo – karakteristično zaarhivsku knjižnicu• Pregled arhivskih fondova i zbirki sadržava opće podatke o svimarhivskim fondovima i zbirkama jedne zemlje– Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske(obuhvaća cijelu Hrvatsku, i na CD)• Arhivski vodič je opis svih fondova i zbirki jednoga arhiva. Uuvodnome dijelu sadržava i historijat arhiva, podatke o korište­nju gradiva i bibliografiju. Tematski arhivski vodič je popisarhivskih jedinica koje sadržavaju gradivo značajno za određenutemu, neko područje ili vremensko razdoblje.– Vodič kroz fondove i zbirke Državnog arhiva u Zagrebu, 2008.• Arhivski inventar/našastar je opis arhivskih jedinica jednogafonda ili zbirke koji omogućuje pretraživanje, pronalaženje irazumijevanje sadržaja i konteksta arhivskih jedinica unutarfonda te pronalaženje pripadajućih tehničkih jedinica.06.06.2013
 14. 14. Knjižnično gradivo –karakteristično za arhivskuknjižnicu2• Arhivski inventar može biti sumarni ili analitički:– Sumarni arhivski inventar sadržava opis arhivskih jedinicarazine podserije i viših razina i popis tehničkih jedinica kojepripadaju pojedinim arhivskim jedinicama najniže opisanerazine.– Analitički arhivski inventar sadržava opis arhivskih jedinicana razini predmeta i jedinica viših razina, a možesadržavati i opis pojedinačnih dokumenata te popispripadajućih tehničkih jedinica.• Regesta opisuje pojedinačni dokument s naznakomvremena i mjesta nastanka, sadržaja te vanjskihkarakteristika dokumenta.06.06.2013 Knjižnica HDA
 15. 15. Knjižnica HDAKnjižnično gradivo – karakteristično zaarhivsku knjižnicu 3– analitički inventar i regeste ­ opširniji opisi fondova,(pokazati)• ukratko daju sadržaj fonda i taj je iskaz vrlo sličan onome štobibliotekari rade kao predmetnu odrednicu• u toj točki približava sadržajna obrada bibliotekarstva i arhivistike, stime da je to u regestama rečenica ili više njih u prirodnom jeziku, apredmetna odrednica da je rečenica umjetnog dokumentacijskogjezika koja se sastoji samo od imenica i pridjeva– izvori za povijest – Fontes, objavljuju se dijelovi ili cjelovitidokumenti kako bi postali dostupni svima jer su izvornidokumenti vrlo osjetljivi– referentna literatura (enciklopedije, leksikoni, rječnici,bibliografije …); tematika: arhivistika, povijest, pomoćnepovijesne znanosti06.06.2013
 16. 16. Zbirke u Knjižnici HDA• Zbirka novina• Zbirka službenih publikacija• Zbirka filmske literature (Kinoteka)• Zbirka foto literature (Fotokemika, fotozbirkaPavić)• Zbirke ostavština06.06.2013 Knjižnica HDA
 17. 17. Zbirka novina• Na 2 lokacije:– Galeriji Velike čitaonice – Gn– Kerestinec – Kn• Svi naslovi su slobodno dostupni• Pretraživanje po naslovu novina; godiniizdanja06.06.2013 Knjižnica HDA
 18. 18. Primjer novine – I. svjetski rat06.06.2013 Knjižnica HDA
 19. 19. Primjer 1912. godina06.06.2013 Knjižnica HDA
 20. 20. Zbirka službenih publikacija• Knjižnica Zemaljskoga arkiva započela je djelovatijednim dopisom Ivana Kukuljevića SakcinskogBanskoj vladi – 1853. godine– traži se da se šalju vladini i službeni listovi,– potražuju se neophodna dopunska sredstva za nabavkuliterature koja je važna za djelatnost samoga arhiva,– temelj u potrebama samoga fonda HDA, njenih zbirki• Zbirka službenih publikacija i pravnih propisa –inicijalna je zbirka Knjižnice HDA čiji se nastanak uskopovezuje uz početak rada na sređivanju arhivskoggradiva – potpora u radu06.06.2013 Knjižnica HDA
 21. 21. Zbirka službenih publikacija… nast.• Najstariji primjerci službenih publikacija i pravnih propisadatiraju iz razdoblja Marije Terezije odnosno Josipa II• nastoji kompletirati zbirku službenih publikacija najviših tijeladržavne uprave vezanih uz određeno razdoblje• također posjeduje i službene publikacije tijela na nižimrazinama državne uprave iz ranijih povijesnih razdoblja -osobito važno korisnicima koji trebaju proučavati određenestarije arhivske fondove– arhivski fondovi uređeni su prema strukturi odgovarajućih tijela(Pregled arhivskih fondova i zbirki RH)– službene publikacije iz tih razdoblja odražavaju tadašnju strukturu itijela državne uprave06.06.2013 Knjižnica HDA
 22. 22. Smještaj službenih publikacija– Galerija – državna razina• uređena zbirka, obrađena u BiblioNET-u (dostupna u onlinekatalogu)– GS- 1308 svezaka (10 publikacija – 39 oblika naslova);– G-Sabor- 178 svezak (3 publikacija – 24 oblika naslova);– G-V- 257 svezaka (6 publikacija – 20 oblika naslova)– Spremište i Kerestinec – razina ministarstava i raznih tijela(zbirka tek u nastajanju) – evidentirana u abecednomkatalogu na listićima i mrežnoj stranici Knjižnice HDA– Referentna zbirka Velike čitaonice (dostupno u slobodnompristupu)• Gubici u I. svjetskom ratu (Verlustliste des 1. Weltkrieges) – jakose puno traži06.06.2013 Knjižnica HDA
 23. 23. Zbirke filmske i foto literature• Filmska literatura– Hrvatski filmski arhiv (HFA-)– Korištenje u čitaonici Kinoteke u Savskoj 131• Foto literatura– Zbirka Fotokemike, za sada neobrađeno– Fotozbirka Milana Pavića – nalazi se u Kerestincu06.06.2013 Knjižnica HDA
 24. 24. Zbirke ostavština i otkupaU Knjižnici HDA se nalazeslijedeće ostavštine :• Šidak,• Karaman,• Šufflay,• Stulli,• Braća hrvatskog zmaja,• Antoljak,• Adamček,• Despalatović,• Bakarić,• Župić,• Privredna komora,često ustanovljeno samo premaexlibrisima i bivšem smještajuneobrađenih zbirki• Očak,• Drašković,• Plaški,• Prelog,• Gortan,• Radica,• Nemeth,• Čolak,• Herkov,• zbirka literature o ženama,06.06.2013 Knjižnica HDA
 25. 25. Zbirke ostavština i otkupa… nast.• U novije vrijeme:– Legat Narcise i Bogdana Krizmana (oporučno ostavljeno),– Foretić,– Jušić,• Majnarić-Pandžić (arheologija – donirano Knjižnici Filozofskogfakulteta u Zagrebu),• Gradišćanski Hrvati – donirano NSK06.06.2013 Knjižnica HDA
 26. 26. Knjižnica HDAO KNJIŽNICI HDA• digitalizacija – izdanja HDA (Arhivski vjesnik, Fontes, Narodnastarina) i časopisi drugih arhiva (Vjesnik Istarskog arhiva,Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci)• revizija i otpis – sustavna revizija pojedinih segmenataknjižnične djelatnosti (revizija posudbe, revizija inventarnihknjiga, revizija kataloga, revizija pojedinih dijelova fonda, uzotpisivanje nepotrebnih jedinica, njihovu ponudu drugimustanovama te evidenciju kome je što otišlo• informiranje korisnika:– bilten prinova knjiga i časopisa;– e-časopisi – 8 ključnih naslova arhivističkih časopisa i 2 naslova spodručja restauratorska– elektronska pošta• Online katalog: http://biblionet.arhiv.hr/Knjižnica HDA 2606.06.2013
 27. 27. Knjižnica HDAOnline kataloghttp://biblionet.arhiv.hr06.06.2013
 28. 28. Knjižnica HDAStari katalog06.06.2013
 29. 29. Knjižnica HDAPretraživanje web katalogaISBD zapisRezultati pretraživanja06.06.2013
 30. 30. Knjižnica HDAE-časopisi06.06.2013
 31. 31. Knjižnica HDAArhivski vjesnikKako do punog teksta?1. Arhivski vjesnik online– Pretraživač punog teksta nawebu HDA– Skenirani svi brojevi od 1899. do2008.1. Arhivski vjesnik na Hrčku2. Pretraživanjem BiblioNET-a –puni tekst na Hrčku3. Mrežna stranica časopisa06.06.2013
 32. 32. Knjižnica HDAPortal Hrčak: http://hrcak.srce.hr• Arhivski vjesnikVol.36 (1993) – Vol.54 (2011)• FontesBr.1 (1995) – Br.18 (2012)• Narodna starinaVol.2, br.2 (1922) doVol.9, br.21 (1930)06.06.2013
 33. 33. Mrežna stranica Arhivskog vjesnika06.06.2013 Knjižnica HDA
 34. 34. Knjižnica HDAKnjižnca HDAMarulićev trg 21, soba 88tel. 01/4801-94301/4801-986e-mail: knjiznica@arhiv.hrRadno vrijeme na Marulićevom trgu:•ponedjeljak-četvrtak: 8:15 – 15:45•petak: 8:15 – 14:45Radno vrijeme čitaonice u Kinoteci:•utorak/petak: 9:00 – 14:0006.06.2013

×