“ ปี ๒๕๕๔ ... ปีแห่งการพัฒนาคุณภาพและการบริการ”                สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎ...
การสร้างพฤติกรรม การบริการที่เป็นเลิศ  การอบรมสัมมนานอกสถานที่ เพื่อพัฒนาองคกรของ สพธ. (Organization development)ในหัวข...
Aip newsletters vol.11 3rd mar - apr 2011
Aip newsletters vol.11 3rd mar - apr 2011
Aip newsletters vol.11 3rd mar - apr 2011
Aip newsletters vol.11 3rd mar - apr 2011
Aip newsletters vol.11 3rd mar - apr 2011
Aip newsletters vol.11 3rd mar - apr 2011
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Aip newsletters vol.11 3rd mar - apr 2011

541 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
541
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Aip newsletters vol.11 3rd mar - apr 2011

 1. 1. “ ปี ๒๕๕๔ ... ปีแห่งการพัฒนาคุณภาพและการบริการ” สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า พลตรีบุญลือ วงษทาว ผอ.สพธ.ศพม. ๑. โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เนื่องในวาระกรมแพทยทหารบกสถาปนา ครบรอบปที่ ๑๑๑ สถาบันพยาธิวิทยา จัดโครงการ “พลังเลือดใหม...ถวายแดพอของแผนดิน”เฉลิมพระเกียรติ ถวายเปนพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ สรางคานิยมใหม จิตใจที่เสียสละ ชวยเหลือเพื่อนมนุษยสูสังคมแหงความเมตตา เอื้ออาทรตอกัน ให ก ั บ นิ ส ิ ต นั ก ศึ ก ษาเยาวชนคนรุ  น ใหม แ ละเพื ่ อ ปรั บ ปรุ ง ระบบการรั บ บริ จ าคโลหิ ต คุ ณ ภาพโลหิ ต ตามหลักวิชาการสมัยใหม ประชาสัมพันธสรางภาพลักษณกองทัพบก โดยความรวมมือจากสถาบันการศึกษา ไดแก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจักร พงษภูวนารถ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยหอการคา มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสต ิ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนทา วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ั โรงเรียนชางฝมือทหารและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนคร๒. การพัฒนาคุณภาพสูการรับรอง ISO 15189 และ PMQA ๓. เปนเลิศดานการบริการดานพยาธิวิทยาเพือองคกรเปนเลิศดานพยาธิวทยาของกองทัพ เปนที่ยอมรับในระดับสากล ่ ิ การตรวจและสงเสริมสุขภาพเชิงรุก ใหกับกำลังพลและครอบครัวในหนวย สถาบั น พยาธิ ว ิ ท ยามุ  ง มั ่ น สู  ก าร งานเปาหมายเพื่อความเขมแข็งของกอง พัฒนาคุณภาพ ผานรับรอง ISO ทัพบก ขวัญและกำลังใจของกำลังพล 15189 และ PMQA เพื่อใหสถาบัน พยาธิ ว ิ ท ยาหนึ ่ ง เดี ย วของกองทั พ ศู น ย บ ริ ก ารรั บ สิ ่ ง ส ง ตรวจการ เป น ที ่ ย อมรั บ ศรั ท ธาและเชื ่ อ มั ่ น บริการเชิงรุกเพื่อผูรับบริการ สะดวก ของทหาร ครอบครัวและประชาชน รวดเร็ว ถูกตองดวยอัธยาศัยและจิตใจ ทัวไป ่ การใหบริการดุจญาติมิตร ๔. สถาบันเปนเลิศดานการฝกอบรม สถาบันพยาธิวิทยามีความเปนเลิศดานการฝกอบรมแพทยประจำบาน สาขาพยาธิวิทยา การเรียน การสอนนักศึกษาแพทย พยาบาล ผลิตนายสิบพยาธิวิทยาใหกับกองทัพ ตลอดจนฝกอบรม ศึกษาดูงานดาน พยาธิวิทยาบุคลากรอื่นๆ ใหกับกองทัพและระบบสาธารณสุขของประเทศ ฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาคุณภาพบริการ ประชุมสัมมนานายสิบ พยาธิวิทยานักเทคนิค การแพทยและนักวิทยาศาสตรการแพทยสี่เหลา พ.ท.ชาติชาย ภูริโภไคย ตำแหนง: หัวหนาแผนกพิษวิทยา รางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2553 ปฏิบัติหนาที่: หัวหนาแผนกพิษวิทยา เกิด: 12 ธันวาคม 2506 สัญชาติ: ไทย ศาสนา: พุทธ พ.อ.ธวัชชัย ศิลปโยดม ตำแหนง: รองผูอำนวยการกอง พยาธิวิทยา ภูมิลำเนา: นครราชสีมา บรรจุรับราชการ: 30 มิถุนายน 2529 ปฏิบัติหนาที่: พยาธิแพทยกอง พยาธิวิทยา เกิด: 14 สิงหาคม 2508 ประวัติการทำงาน: นายทหารเทคนิคการแพทย รพ.รร.6, สัญชาติ: ไทย ศาสนา: พุทธ ภูมิลำเนา: สิงหบุรี หัวหนาสถาบันพยาธิวิทยา การศึกษา: แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยพระมงกุฎเกลา รุนที่ 10 การศึกษา: บรรจุราชการ: - หมวดเสนารักษ - ร.7 พัน 5 อ.ปาย จ.แมฮองสอน 1. วทบ.(เทคนิคการแพทย) 2. วท.ม.(พยาธิวิทยาคลินิก) - กองพยาธิวิทยา สถาบันพยาธิวิทยา 3. หลักสูตรชั้นนายรอย เหลาแพทย รุนที่ 19 4.หลักสูตรชั้นนายพัน เหลาแพทย รุนที่ 34 จ.ส.อ.สมหมาย สวัสดี ตำแหนง: นายสิบพยาธิ 5.หลักสูตรนายทหารบกอาวุโส รุนที่ 28 (นบส.สบส.) ปฏิบัติหนาที่: แผนกพยาธิวิทยาพิเศษ กองพยาธิวิทยา นายวิรัตน ผึ่งสวัสดิ์ ปฏิบัติหนาที่: แผนกวิเคราะหและควบคุมมาตรฐาน เกิด: 2 มีนาคม 2501 สัญชาติ: ไทย ศาสนา: อิสลาม เกิด: 20 กุมภาพันธ 2497 สัญชาติ: ไทย ศาสนา: พุทธ ภูมิลำเนา: กทม. บรรจุรับราชการ: 21 เมษายน 2521 การศึกษา: ประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดคลองชัน ประวัติรับราชการ: นักเรียนนายสิบหลักสูตร 2 ป บรรจุรับราชการ: 16 กันยายน 2520 นายสิบพยาธิ สถาบันพยาธิวิทยา ประวัติรับราชการ: พนักงานรักษาศพ , พนักงานรักษาเวชบริภัณฑ, พนักงานรับสงเอกสารและพัสดุ สถาบันพยาธิวิทยา จ.ส.อ.ชาตรี ลอดงบัง ตำแหนง: นายสิบพยาธิ ปฏิบตหนาที:่ แผนกปารสิตวิทยา กองพยาธิคลินก เกิด: 6 มิถนายน 2505 ั ิ ิ ุ สัญชาติ: ไทย ศาสนา: พุทธ ภูมิลำเนา: อุดรธานี น.ส.นฤมล บุตรทา ปฏิบัติหนาที่: แผนกเวชนิทัศน การศึกษา: 1.มัธยมศึกษาปที่ 5 2.นายสิบพยาบาลเหลาแพทย เกิด: 24 มีนาคม 2512 สัญชาติ: ไทย ศาสนา: พุทธ บรรจุรับราชการ: เมษายน 2530 ภูมิลำเนา: นครนายก ประวัติรับราชการ: การศึกษา: ปริญญาตรี ศิลปะศาสตรบัณฑิต สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 1.นายสิบพยาบาล โรงพยาบาลคายสรรพสิทธิประสงค บรรจุรับราชการ: 7 ตุลาคม 2537 2.นายสิบพยาธิ สถาบันพยาธิวิทยา ประวัติรับราชการ: - แผนกทันตกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎ - แผนกเวชนิทัศน สถาบันพยาธิวิทยา
 2. 2. การสร้างพฤติกรรม การบริการที่เป็นเลิศ การอบรมสัมมนานอกสถานที่ เพื่อพัฒนาองคกรของ สพธ. (Organization development)ในหัวขอเรื่อง “การสรางพฤติกรรม การบริการที่เปนเลิศ” ณ เดือนฉายรีสอรท จ.กาญจนบุรี ในระหวางวันที่ 23 – 24 เมษายน 2554 ที่ผานมาเพื่อตระหนักถึงความสำคัญของพฤติกรรมบริการ อีกทั้งยังสะทอนใหเห็นถึงวิสัยทัศน คานิยม ของ สพธ เพื่อนำไปสูการสรางวัฒนธรรมองคกร ในโอกาสนี้เรายังไดมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายและที่ขาดไมไดถาไดไปเยือนเมืองกาญจนบุรีก็คือการลองแพชมทิวทัศนสวยงามของเมือง แถมกอนกลับยังไดรับความรูเกี่ยวกับประวั ต ิ ศ าสตร ช าติ ไ ทยอี ก ทั ้ ง ผู  บ รรยายมี ก ารปลู ก จิ ต สำนึ ก ให เ กิ ด ความรั ก ชาติ ใ ห ก ั บ พวกเราอีกดวย ประชุมสัมมนา เทคนิคการแพทย์ สถาบันพยาธิวทยาไดจดการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบตการ ิ ั ัิเรือง การพัฒนาการตรวจทางหองปฏิบตการทางการแพทย เมือ ่ ัิ ่24 – 25 มีนาคม 2554 ณ รร. เดอะเซสบางแสน จ.ชลบุรีโดยมีแพทย เทคนิคการแพทย นักวิทยาศาสตร จาก รพ. 4เหลาทัพ คือ กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศและสำนักงานตำรวจแหงชาติมารวมในการประชุมครั้งนี้อีกทั้งยังมีงานเลี้ยงสานสัมพันธพยาธิ 4 เหลาทัพโดยงานนี้ ผอ.รพ. คายนวมินทรสงชุดการแสดงมาสมทบกับพวกเราชาวพยาธิอีกดวย ทำบุญวันสงกรานต์ เมื่อ 21 เมษายน 2554 ไดจัดพิธีทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพร ผอ.สพธ และ รอง ผอ.ทั้ง 2 ทานเพื่อเปนสิริมงคลกับชีวิตราชการ และมอบทุนเพื่อเปนขวัญกำลังใจอีกทั้งยังเปนประ- เพณีอันดีงามของไทยที่ยึดถือปฎิบัติสืบทอดกันมา อยางยาวนาน

×