PowerPointTemplate  LOGO
Тóõàéí àæ àõóéí íýãæ áàéãóóëëàãûí äîòîîä¿éë àæèëëàãààã           ò¿¿íèéãóäèðäàí          ¿¿ðãèéã õ¿ëý...
Өөрөөр хэлбэл ...
1. Б¿òýýãäýõ¿¿í ¿éë÷èëãýýг үйлдвэрлэх ñòðàòåãè2. Үéëäâýðëэñýí á¿òýýãäýõ¿¿í, үйл÷илгээг õýðýãëýã÷äýä õ¿ðãýõ  ñòðàòåãè.
Òºâëºðñºí çîõèîí áàéãóóëàëòûí á¿òýö íü óäèðäëàãûí á¿õøèéäâýðèéã ãàðãàí äóíä øàòíû áîëîí ¿éë àæèëëàãààíûóäèðäëàãà íü çºâõºí...
Хувьцаа эзэмшигчид                  Захирлын зөвлөл                  Гүйцэтгэх захиралМа...
Урт болон богино хугацааны              төлөвлөгөө боловсруулах,                  төлөвлөх...
I. Çîðèëãî, çîðèëòîî òîäîðõîéëîõII. ¯éë àæиëëàãààíû ñîíãîëòûí õóâèëáàðóóäûãýðæ îëîõIII. Үйл àæèëëàãààíû ñîíãîëòûí õóâèëáàð...
V. Гаргасан шийдвэрийг хэрэгжүүлэхVI. Æèíõýíý ã¿éöýòãýëèéã òºëºâëºñºí ã¿éöýòãýëòýéíü çýðýãö¿¿ëýõVII. Òºëºâëºãººíººñ õýëáýë...
Үргэлжлэл ...
Ялгагдах шинж     Санхүүгийн бүртгэл             Удирдлагын бүртгэлҮндсэн     Ìîíãîë Óëñûí êîìïàíè,í...
www.world-evolution.blogspot.com      LOGO
Xx xxx
Xx xxx
Xx xxx
Xx xxx
Xx xxx
Xx xxx
Xx xxx
Xx xxx
Xx xxx
Xx xxx
Xx xxx
Xx xxx
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Xx xxx

1,670 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,670
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
16
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Xx xxx

 1. 1. PowerPointTemplate LOGO
 2. 2. Тóõàéí àæ àõóéí íýãæ áàéãóóëëàãûí äîòîîä¿éë àæèëëàãààã ò¿¿íèéãóäèðäàí ¿¿ðãèéã õ¿ëýýñýíóäèðäëàãûã øààðäëàãàòàé îðøèíî.
 3. 3. Өөрөөр хэлбэл ...
 4. 4. 1. Б¿òýýãäýõ¿¿í ¿éë÷èëãýýг үйлдвэрлэх ñòðàòåãè2. Үéëäâýðëэñýí á¿òýýãäýõ¿¿í, үйл÷илгээг õýðýãëýã÷äýä õ¿ðãýõ ñòðàòåãè.
 5. 5. Òºâëºðñºí çîõèîí áàéãóóëàëòûí á¿òýö íü óäèðäëàãûí á¿õøèéäâýðèéã ãàðãàí äóíä øàòíû áîëîí ¿éë àæèëëàãààíûóäèðäëàãà íü çºâõºí òýäãýýð øèéäâýð¿¿äèéã õýðýãæ¿¿ëýõ ¿¿ðýãõ¿ëýýäýã çîõèîí áàéãóóëàëòûí á¿òýö þì.Òºâëºðñºí áóñ çîõèîí áàéãóóëàëòûí á¿òýö íü óäèðäëàãûí 3ò¿âøèíãèéí ìåíåæåð¿¿ä ººðèéí õàðèóöëàãûí ìóæèä õàìààðàõàñóóäàëä øèéäâýðýý ãàðãàäàã çîõèîí áàйãóóëàëòûí á¿òýö þì.Äýýä øàòíû óäèðäëàãà íü äîîä øàòíû óäèðäëàãàäàà øèéäâýðãàðãàõ áîëîìæ îëãîäîã áºãººä ýíý íü òºâëºðñºí áóñ óäèðäëàãûãá¿ðä¿¿ëæ áàéäàã.
 6. 6. Хувьцаа эзэмшигчид Захирлын зөвлөл Гүйцэтгэх захиралМаркетингийн Үйлдвэрлэл хариуцсан Хүний нөөцийн Санхүүгийн албаныалбаны дарга захирал албаны дарга даргаҮйлдвэрлэлийн Механик цех Засварын Үйлчилгээний УБүртгэл-н СБүртгэл-н нэгжүүд цех нэгжүүд тасаг тасаг
 7. 7. Урт болон богино хугацааны төлөвлөгөө боловсруулах, төлөвлөхТөлөвлөсөн болон Төлөвлөгөөггүйцэтгэлээрх үйл Шийдвэр хэрэгжүүлэх, зохионажиллагаа хоорондынзөрүүг үнэлэх, хянах гаргах байгуулах Гүйцэтгэлийг тодорхойлох
 8. 8. I. Çîðèëãî, çîðèëòîî òîäîðõîéëîõII. ¯éë àæиëëàãààíû ñîíãîëòûí õóâèëáàðóóäûãýðæ îëîõIII. Үйл àæèëëàãààíû ñîíãîëòûí õóâèëáàðóóäûã òóõàéí ìýäýýëë¿¿äèéã цуглуулж боловсруулахIV. ¯éë àæèëëàãààíû ñîíãîëòûí õóâèëáàðóóäààñõàìãèéí îíîâчòîéã сонгох
 9. 9. V. Гаргасан шийдвэрийг хэрэгжүүлэхVI. Æèíõýíý ã¿éöýòãýëèéã òºëºâëºñºí ã¿éöýòãýëòýéíü çýðýãö¿¿ëýõVII. Òºëºâëºãººíººñ õýëáýëçñýí õýëáýëçëèéã àðèëãàõàðãà õýìæýý àâàõ
 10. 10. Үргэлжлэл ...
 11. 11. Ялгагдах шинж Санхүүгийн бүртгэл Удирдлагын бүртгэлҮндсэн Ìîíãîë Óëñûí êîìïàíè,íºõºðëºëèéí Õýðýãöýýòýé àøèãòàé ãýæ óäèðäëàãà òóõàé õóóëèàð çààâàë õºòëºæ тайлан ¿çñýí òîõèîëäîëä õºòëºãäºíº.ялгаа гарганаМэдээллийн Íàðèéâчëàë ºíäºðòýé áîäèòîé Óäèðäëàãûí øèéä ãàðãàõàä õàíãàëòãàéнарийвчлал Ìýäýýëýë îéðîëöîî ìýäýýëýëЦар хүрээ Àæ àõóéí íýãæèéí á¿õèé ë ¿éë Ò¿¿íèé çàðèì íýã õýñãèéã õàìàðч áîëíî. ажиллагааг хамранаБаримтлах Ñàíõ¿¿ãèéí á¿ðòãýëèéí ìýäýýëýë Óäèðäëàãà НХЗЗ -ä õýðõýí íèéöñýíзарчим õýðýãëýãчèä íü á¿ðòãýë НХЗЗ –ын ýñýõèéã ¿ë õàðãàëçàí ººðòºº õýðýãöýýòýé дагуу хөтлөгдсөн байхыг øààðääàã. ìýäýýëëèéã îëæ àâàõûã õ¿ñäýãХамрах цаг Ñàíõ¿¿ãèéí á¿ðòãýëä ºíãºðñºí öàã ¿åèéã ªíºº ¿åèéã èëýðõèéëñýí, èðýýä¿é ð¿¿хугацаа òóñãàñàí ò¿¿õýí ìýäýýëýë òóñãàãääàã. õàíäñàí, ºíãºðñºí öàã ¿åèéã òóñãàñàí ìýäýýëýë áàéíà.Мэдээллийн Óëèðàë Æèë ªäºð, äîëîî õîíîã, ñàð, óëèðàëүечлэлМэдээлэл Ãàäíû : Çàñãèéí ãàçðûí àãåíòëàãóóä, ¯éëäâýðëýëèéí óäèðäëàãà, ìåíåæìåíòèéíхэрэглэгчид õóâüöàà ýçýìøèãчèä, çýýëä¿¿ëýãчèä, áàã áýëòãýí íèéë¿¿ ëýãчèä, õóäàëäàí àâàãчèä
 12. 12. www.world-evolution.blogspot.com LOGO

×