PowerPoint

Template
LOGO
Бүрэн шингээлтийн
зардлаар өртөг
тооцох систем

Үйлдвэрлэлийн
зардал
Үйл
ажиллагааны
зардал

www.themegallery.com

Хувьсах...
1
Бүрэн шингээлтийн аргын үед
Борлуулалтын орлогоос
хасах нь: Борлуулалтын өртөг
Тэнцүү: Нийт ашиг
Хасах нь: Үйл ажиллагаа...
1. Б¿òýýãäýõ¿¿í үйлдвэрлэлийн íýð òºðºë òóñ á¿ðýýð
àøèãòàé àæèëëàæ áàéãàà ýñýõ.
2. Үéëäâýðëýëèéí ñàëáàð íýãæ òóñ á¿ðèéí ¿ð...
Ñàëáàðààð òîäîðõîéëîãäñîí õýñýã ëýëèéí
2-ð ñàëáàðûí õýñýã ëýë
2-ð ãóðèëûí õýñýã ëýë
Company Logo
ãýäýã íü òîäîðõîé
õýñýã ëýëä õàìààðàõ áóþó øóóä òóõàéí õýñýã ëýëä
øèíãýõ òîãòìîë çàðäàë þì.
òîäîðõîé íýã
õýñýã ëýë øóóä îí...
www.themegallery.com

Company Logo
Сегментийн ахиуц ашгаас уг сегментийн шууд тогтмол
зардлыг хасаж сегментийн ашгийг тодорхойлдог бөгөөд энэ нь тухайн
сегме...
Сегментийн үр дүнгийн тайлан
Нийт компани
/мян.төг/
Борлуулалтын орлого

Сегмент
"А" бүтээгдэхүүн

"Б" бүтээгдэхүүн

20000...
www.themegallery.com

Company Logo
www.themegallery.com

Company Logo
Бүтээгдэхүүний үнэ, нэгжийн хувьсах зардал, нэгжийн ахиуц ашиг
Бүтээгдэхүүн
Бүтээгдэхүүний үнэ
Нэгжийн хувьсах зардал

"А"...
www.themegallery.com

LOGO
лекц №9 segment
лекц №9 segment
лекц №9 segment
лекц №9 segment
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

лекц №9 segment

2,890 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,890
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,946
Actions
Shares
0
Downloads
28
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

лекц №9 segment

 1. 1. PowerPoint Template LOGO
 2. 2. Бүрэн шингээлтийн зардлаар өртөг тооцох систем Үйлдвэрлэлийн зардал Үйл ажиллагааны зардал www.themegallery.com Хувьсах зардлаар өртөг тооцох систем Шууд материалын зардал Шууд хөдөлмөрийн зардал Хувьсах ҮНЗ Тогтмол ҮНЗ Борлуулалт, маркетингийн зардал Ерөнхий удирдлагын зардал Үйлдвэрлэлийн зардал Үйл ажиллагааны зардал Company Logo
 3. 3. 1 Бүрэн шингээлтийн аргын үед Борлуулалтын орлогоос хасах нь: Борлуулалтын өртөг Тэнцүү: Нийт ашиг Хасах нь: Үйл ажиллагааны зардал Тэнцүү: Үйл ажиллагааны цэвэр ашиг 2 Хувьсах зардлын аргын үед Борлуулалтын орлогоос хасах нь: Борлуулалтын өртөг /Хувьсах Үйлдвэрлэлийн зардал болон хувьсах үйл ажиллагааны зардал/ Тэнцүү: Ахиуц ашиг Хасах нь: Тогтмол ҮНЗ, ҮА-ны Тогтмол зардал Тэнцүү: Үйл ажиллагааны цэвэр ашиг
 4. 4. 1. Б¿òýýãäýõ¿¿í үйлдвэрлэлийн íýð òºðºë òóñ á¿ðýýð àøèãòàé àæèëëàæ áàéãàà ýñýõ. 2. Үéëäâýðëýëèéí ñàëáàð íýãæ òóñ á¿ðèéí ¿ð àøãèéã õàðãàëçàí ¿çýæ øèéäâýð ãàðãàõ. 3. Х¿÷èí ÷àäàë болон íººöèéã õýð çýðýã îíîâ÷òîé àøèãëàæ áàéãàà зэрэг асуудлуудыг òîäîðõîéëîõûí òóëä. Аæëûí òîäîðõîé ¿å øàò á¿òýýãäýõ¿¿íèé íýð òºðºë ¿éëäâýðëýëèéí ñàëáàð íýãæ òóñ á¿ðýýð îðëîãûí òàéëàí ãàðãàæ àøèãëàõ õýðýãòýé áîëäîã.
 5. 5. Ñàëáàðààð òîäîðõîéëîãäñîí õýñýã ëýëèéí
 6. 6. 2-ð ñàëáàðûí õýñýã ëýë
 7. 7. 2-ð ãóðèëûí õýñýã ëýë
 8. 8. Company Logo
 9. 9. ãýäýã íü òîäîðõîé õýñýã ëýëä õàìààðàõ áóþó øóóä òóõàéí õýñýã ëýëä øèíãýõ òîãòìîë çàðäàë þì. òîäîðõîé íýã õýñýã ëýë øóóä îíîîæ øèíãýõ áîëîëöîîã¿é íèéò ä¿íãýýðýý íýã áóþó õýä õýäýí õýñýã ëýëòýé õàìааðàëòàé òîãòìîë çàðäàë þì. Íèéòëýã òîãòìîë çàðäëûã òîäîðõîé ºðòãèéí îáúåêò þìóó õýñýã ëýë ñîíãîæ àâñàí çîõèñòîé àðãààð õóâààðèëàí íîîãäóóëæ áîëíî.
 10. 10. www.themegallery.com Company Logo
 11. 11. Сегментийн ахиуц ашгаас уг сегментийн шууд тогтмол зардлыг хасаж сегментийн ашгийг тодорхойлдог бөгөөд энэ нь тухайн сегмент өөрийн бүх зардлыг нөхсөнөөр, цаашлаад байгууллагын нийтлэг тогтмол зардлыг нөхөхөд болон компанийн ашгийг бий болгоход ямар хувь нэмэр оруулж буйг харуулдаг. Сегментийн ашиг нь урт хугацааны ашигт ажиллагааны чухал параметр юм.
 12. 12. Сегментийн үр дүнгийн тайлан Нийт компани /мян.төг/ Борлуулалтын орлого Сегмент "А" бүтээгдэхүүн "Б" бүтээгдэхүүн 200000 100% 80000 84000 42% 24000 30% 60000 50% 116000 58% 56000 70% 60000 50% Сегментийн шууд тогтмол зардал 64000 32% 40000 50% 24000 20% Сегментийн ашиг 52000 26% 16000 20% 36000 30% Нийтлэг тогтмол зардал 30000 15% Үйл ажиллагааны цэвэр ашиг 22000 11% Хувьсах зардал Ахиуц ашиг www.themegallery.com 100% 120000 100% Company Logo
 13. 13. www.themegallery.com Company Logo
 14. 14. www.themegallery.com Company Logo
 15. 15. Бүтээгдэхүүний үнэ, нэгжийн хувьсах зардал, нэгжийн ахиуц ашиг Бүтээгдэхүүн Бүтээгдэхүүний үнэ Нэгжийн хувьсах зардал "А" бүтээгдэхүүн 2000 1400 Нэгжийн хиуц ашиг 600 "Б" бүтээгдэхүүн 1500 800 700 Тайлант жилийн борлуулалтын хэмжээ Борлуулалтын бүс нутаг Улаанбаатар Эрдэнэт хот Нийт борлуулалт "А" бүтээгдэхүүний борлуулалтын хэмжээ 16000 4000 20000 "Б" бүтээгдэхүүний борлуулалтын хэмжээ 24000 6000 30000 Тайлант жилд гарсан тогтмол зардал Үйлдвэрлэлийн тогтмол зардал Борлуулалтын тогтмол зардал Удирдлагын тогтмол зардал www.themegallery.com Бүтээгдэхүүн А Б 3200000 2400000 800000 600000 Борлуулалтын бүс нутаг Улаанбаатар хот Эрдэнэт хот 4000000 4800000 920000 880000 Company Logo
 16. 16. www.themegallery.com LOGO

×