PowerPoint

Template
LOGO
Зардлын төлөв хамаарал

Хэсэгчлэн хувьсах зардлын шинжилгээ
А.Нийт хувьсах зардал

Б.Нэгжийн хувьсах зардал

Зардал

Зардал

Үйлдвэрлэлийн
хэмжээ

Үйлдвэрлэлийн
хэмжээ
А.Нийт тогтмол зардал

Б.Нэгжийн тогтмол зардал
Зардал

Зардал

Үйлдвэрлэлийн
хэмжээ

Үйлдвэрлэлийн
хэмжээ
Үйлдвэрлэл үйл Зардал
ажиллагааны
түвшин
өөрчлөгдөхөд
зарим хэсэг нь
түүнтэй
хамааралтай
өөрчлөгдөх ба
зарим хэсэг нь
түүн...
Çàðäëûí òîãòìîë áà õóâüñàõ õýñãèéí õî¸ð ¿åèéí õîîðîíäох
õýëáýëçëýýð äàìæóóëàí òîîöîîëîõ àðãûã áóþó äýýä äýýä áà äîîä
öýãèé...
Сар

Шууд хөдөлмөр цаг

Засварын зардал

1

2700

405000

2

3000

460000

3

3250

516000

4

4600

680000

5

4150

5460...
Нэгжийн хувьсах
зардал
Нэгжийн хувьсах
зардал

=

=

Зардлын өөрчлөлт
Үйлдвэрлэлийн түвшний
өөрчлөлт

300000
2000

=

150
...
Сар

Машин цаг

Цахилгааны зардал

1

490

300000

2

380

250000

3

450

290000

4

490

290000

5

600

360000

6

650
...
www.themegallery.com

Company Logo
Ýíý íü ðåãðåññèéí òýãøèòãýëèéí òóñëàìæòàéãààð
àøèãëàëòûí æèíõýíý óòãóóäûí õàçàéõ õýëáýëçëèéí
êâàäðàòóóäûí íèéëáýð íü õàìãè...
Ýíý àðãûí ¿åä øóãàìàí ðåãðåññèéã ºðãºí àøèãëàäàã áà
ó=à+bx õýëáýðò òэãøèòãýë áàéíà.
Y- ¿ð ä¿íãèéí ¿ç¿¿ëýëò áóþó òóõàéí çàð...
Ìàøèí öàãèéí íýãæ òóòàìä íîîãäîõ õóâüñàõ çàðäàë íü 44.34 төгрөг áàéíà.
Ýíäýýñ òîãòìîë çàðäëûã òîäîðõîéëáîë:
ó=à+â*x
õ = 35...
Ñòàòèñòèêèéí îíîëä êîððåëÿöèéí êîýôôèöèåíòèéã r-ýýð
òýìäýãëýõ áºãººä ýíý íü õóâüñàã ¿ç¿¿ëýëò 2-ûí õîîðîíäûí øóãàìàí
õàìààð...
лекц №7 tolov baidal
лекц №7 tolov baidal
лекц №7 tolov baidal
лекц №7 tolov baidal
лекц №7 tolov baidal
лекц №7 tolov baidal
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

лекц №7 tolov baidal

2,602 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,602
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,965
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

лекц №7 tolov baidal

 1. 1. PowerPoint Template LOGO
 2. 2. Зардлын төлөв хамаарал Хэсэгчлэн хувьсах зардлын шинжилгээ
 3. 3. А.Нийт хувьсах зардал Б.Нэгжийн хувьсах зардал Зардал Зардал Үйлдвэрлэлийн хэмжээ Үйлдвэрлэлийн хэмжээ
 4. 4. А.Нийт тогтмол зардал Б.Нэгжийн тогтмол зардал Зардал Зардал Үйлдвэрлэлийн хэмжээ Үйлдвэрлэлийн хэмжээ
 5. 5. Үйлдвэрлэл үйл Зардал ажиллагааны түвшин өөрчлөгдөхөд зарим хэсэг нь түүнтэй хамааралтай өөрчлөгдөх ба зарим хэсэг нь түүнтэй хамааралгүй тогтмол байдаг зардлуудыг хэсэгчлэн хувьсах төлвийн зардал гэнэ. Хэсэгчлэн хувьсах зардлын хувьсах хэсэг Хэсэгчлэн тогтмол зардлын хувьсах хэсэг Үйлдвэрлэлийн хэмжээ
 6. 6. Çàðäëûí òîãòìîë áà õóâüñàõ õýñãèéí õî¸ð ¿åèéí õîîðîíäох õýëáýëçëýýð äàìæóóëàí òîîöîîëîõ àðãûã áóþó äýýä äýýä áà äîîä öýãèéí àðãà ãýíý. Èíãýæ òîîöîõäîî: Õàìãèéí èõ çàðäàëòàé öýã , õàìãèéí áàãà çàðäàëòàé áóþó äîîä öýã õîёð öàã õóãàöààíû ¿åèéã ñóäàëãààíä õàìðàãäñàí öàã õóãàöààíû ¿åүäýýñ ñîíãîí àв ñîíãîñîí òóõàéí õóãàöààíû ¿éë ÿâö áîëîí çàðäëûí õýëáýëçëèéã òîîöíî.
 7. 7. Сар Шууд хөдөлмөр цаг Засварын зардал 1 2700 405000 2 3000 460000 3 3250 516000 4 4600 680000 5 4150 546000 6 4300 612000 7 2600 380000 ШХЦаг Засварын зардал Дээд цэг /4-р сар/ 4600 680000 Доод цэг /7-р сар/ 2600 380000 Зөрүү 2000 300000
 8. 8. Нэгжийн хувьсах зардал Нэгжийн хувьсах зардал = = Зардлын өөрчлөлт Үйлдвэрлэлийн түвшний өөрчлөлт 300000 2000 = 150 Нийт Зардал= Нэгжийн Хувьсах зардал*Үйл ажиллагааны түвшин+Тогтмол зардал Зардлын Тогтмол Хэсэг= Нийт Зардал- Үйл ажиллагааны түвшин*Нэгжийн хувьсах зардал Зардлын тогтмол хэсэг = ?
 9. 9. Сар Машин цаг Цахилгааны зардал 1 490 300000 2 380 250000 3 450 290000 4 490 290000 5 600 360000 6 650 340000 7 590 320000 8 560 330000 9 500 320000 10 420 260000 11 350 250000 12 400 290000 Дүн 5880 3600000 Сарын дундаж 490 300000
 10. 10. www.themegallery.com Company Logo
 11. 11. Ýíý íü ðåãðåññèéí òýãøèòãýëèéí òóñëàìæòàéãààð àøèãëàëòûí æèíõýíý óòãóóäûí õàçàéõ õýëáýëçëèéí êâàäðàòóóäûí íèéëáýð íü õàìãèéí áàãà áàéõààð ñóäàëæ áàéãàà ¿çýãäëèéí óòãûã òîäîðõîéëîí òîãòîîäîã àðãà þì. Èéì ó ðààñ õàãàñ õóâüñàõ çàðäàë äîòðîîñ òîãòìîë áîëîí õóâüñàõ çàðäëûã õàìãèéí áàãà àëäààòàé òîäîðõîéëîõ ¿íäñýí àðãà íü õàìãèéí áàãà êâàäðàòûí àðãà þì. .
 12. 12. Ýíý àðãûí ¿åä øóãàìàí ðåãðåññèéã ºðãºí àøèãëàäàã áà ó=à+bx õýëáýðò òэãøèòãýë áàéíà. Y- ¿ð ä¿íãèéí ¿ç¿¿ëýëò áóþó òóõàéí çàðäëûí ò¿âøèí X- удирдан хувьсагч буюу үйлдвэрлэл, үйл ажиллагааны түвшин à- òîãòìîë çàðäàë â- нэгжид ноогдох хувьсах хэсэг. : “Алтай” ХХКомпаны цахилгааны зардал өгөгдөв.
 13. 13. Ìàøèí öàãèéí íýãæ òóòàìä íîîãäîõ õóâüñàõ çàðäàë íü 44.34 төгрөг áàéíà. Ýíäýýñ òîãòìîë çàðäëûã òîäîðõîéëáîë: ó=à+â*x õ = 350 ó = 57000 b= 44.34 57000=à+44.43*350 Ýíäýýñ ñàð á¿ðèéí òîãòìîë çàðäàë íü 41482.42 áàéíà. Õàìãèéí áàãà êâàäðàòûí àðãà íü òóõàéí øèíæèëãýýíèé áîäèò áàéäëûí ò¿âøèíãèéí ìàòåìàòèê íàðèéâ ëàëûã èë¿¿ ñàéí òîäîðõîéëäîã ó ðààñ èë¿¿ áîäèòîé òîîöäîã. Цахилгааны зардал=41482.42+44.34*Машин цаг
 14. 14. Ñòàòèñòèêèéí îíîëä êîððåëÿöèéí êîýôôèöèåíòèéã r-ýýð òýìäýãëýõ áºãººä ýíý íü õóâüñàã ¿ç¿¿ëýëò 2-ûí õîîðîíäûí øóãàìàí õàìààðëûí çýðýãëýëèéí õýìæ¿¿ð áàéíà. Õàðèëöàí õàìààðàëã¿é áîë r=0áàéíà. Õàðèëöàí õàìààðàë íü èëò áàéãàà áîë r=+-1 áàéõ áîëíî. Õàìààðàë íýìýõ òýìäýãòýé (+r) áîë õàìààðàõ õóâüñàã ó, ¿ë õàìààðàõ õóâüñàã õ –ûí õîîðîíäûí õàìààðàë ýåðýã áàéíà. ªºðººð õýëáýë ó-èéí õýìæýý ºñºõ õýðýýð õ-èéí õýìæýý íýìýãäýíý. Õàìààðàë õàñàõ òýìäýãòýé áóþó (-r ) áàéâàë õàìààðàõ õóâüñàã ó, áà ¿ë õìààðàõ õóâüñàã õ õîîðîíäûí õàìààðàë ñºðºã áàéíà. ªºðººð õýëáýë ó-èéí õýìæýý áàãàñàõ õýðýýð õ-èéí õýìæýý íýìýãäýæ ýñðýã òîõèîëäîëä ó-èéí õýìæýý íýìýãäýõýä õ-èéí õýìæýý áóóðíà .

×