лекц №5 labor accounting

362 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
362
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

лекц №5 labor accounting

 1. 1. PowerPoint Template LOGO
 2. 2. Ажилчид Ажилласан цаг Гүйцэтгэсэн ажил Суурь хөлс Хийснээр олгох цалин Мөнгөн 180 950 нэгж 1500 төгрөг 1425000 Ванчиг 185 1100 нэгж 1500 төгрөг 1650000 Намхай 170 1250 нэгж 1500 төгрөг 1875000
 3. 3. Ажилласан Гүйцэтгэсэн Нормоор ажиллах Суурь хөлс Ажилчид цаг ажил ёстой цаг төгрөг Хийснээр олгох цалингийн хэмжээ /төг/ Мөнгөн 180 950 190 7500 1425000 Ванчиг 185 1100 220 7500 1650000 Намхай 170 1250 250 7500 1875000
 4. 4. Дээрх жишээнд үндэслэн тухайн сар ажлын 22 хоногтой байсан гэж үзвэл. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн дагуу тухайн сарын ажлын нийт цаг 176 цаг /22*8/ болно. Хийснээр олгох 1 цагийн Нийт Илүү цагаар Ажилласан Ажилчид цалингийн дундаж ажлын ажилласан цаг хэмжээ цалин цаг цаг Илүү цаг Илүү цагийн Хийснээр тутамд нийт олгох нийт олгох нэмэгдэл хөлс цалин хөлс нэмэгдэл хөлс Мөнгөн 180 1425000 7917 176 4 3958.5 15834 1440834 Ванчиг 185 1650000 8919 176 9 4459.5 40135.5 1690135.5 Намхай 170 1875000 11029 17 - 5514.5 1875000
 5. 5. Õèéñíýýð ºñãºí íýìýгдүүлж олгох системийн үед öàëèí õºëñíèé ¿íäñýí ¿¿ðýãò àæëûí òºëºâëºãººíèé áèåëýëòýíä íü òîãòîîãäñîí ñóóðü ¿íýëãýýãýýð òîîöîæ äàâóóëàí áèåë¿¿ëñýí íýãæ á¿òýýãäýõ¿¿í á¿ðä òîäîðõîé хувиар ºñãºí íýìæ ¿íýëãýýã íü òîîöíî. Жишээлбэл: Ажилчид 1 цагт 5 нэгж бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх нормтой. Суурь хөлс нэгж бүтээгдэхүүнд 1500 төгрөг , нормоос давуулан биелүүлсэн тохиолдолд 120% буюу 1800 төгрөг буюу бүтээгдэхүүн бүрд 300 төгрөгний нэмэгдэл хөлс олгодог гэвэл.
 6. 6. Ажилласан Ажилчид цаг Хийснээрх Нормоос Хийснээр өсгөн Гүйцэтгэсэн Ажлын норм цалингийн давуулан Нэмэгдэл хөлс нэмэгдүүлж ажил хэмжээ биелүүлсэн олгох цалин Мөнгөн 180 900 950 1425000 50 15000 1440000 Ванчиг 185 925 1100 1650000 175 52500 1702500 Намхай 170 850 1250 1875000 400 120000 1995000
 7. 7. Уг цалингийн системийн үед ажиллагсдын хийж гүйцэтгэсэн ажлыг суурь хөлсөөр бодож олгох ба ажлын нормоо байнга давуулан биелүүлсэн, шинэ санаачлага гаргасан, зардал хэмнэсэн зэрэг тохиолдолд ажлын үр дүнгийн тогтоосон шагнал урамшууллыг олгодог.
 8. 8. Сарын Ажиллах цалин ёстой цаг Баянмөнх 528000 176 Нэг цагт Олгохоор Ажилласан ноогдох тооцсон цаг цалин цалин 3000 170 510000
 9. 9. Үр ашгийн харьцаа=Үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний хэмжээ/Стандарт үйлдвэрийн хэмжээ Õºëñíèé ¿íýëãýý = ¯ð àøãèéí õàðüöàà *Ñòàíäàðò ¿íýëãýý Жишээлбэл: Àæèë÷íû Àæèëëàñà ¯éëäâýðë Ñòàíäàðò ¯ð íýð í öàã õàðüöàà ýñýí ¿éëäâýðëý àøãèéí Õºëñíèé ¿íýëãýý ªäºðò îëãîõ öàëèí 1 öàãò îëãîõîîð á¿òýýãäý õ õýìæýý òîîöñîí õ¿¿í öàëèí Tom 8 14 8*2=16 14*16=0.875 400*1=400 8*400=3200 400 Alex 7 16 7*2=14 16/14=1.1429 400*1.1429=457.14 7*457.14=3200 457.14 Äîðæ 8 18 8*2=16 18/16=1.125 400*1.125=450 8*450=3600 450
 10. 10. Цалингийн тооцоо НД, ЭМД-ын шимтгэлийн өглөг Дуусаагүй үйлдвэрлэл 4 1 ХХОАТ-ын өглөг ҮНЗ 5 2 Цалингийн урьдчилгаа Цалингийн зардал 6 Касс Цалингийн өглөг 7 8 3
 11. 11. 1. Цалин хөлсийг тооцож цалингийн зардал дансны дебетд дараах дансны кредитээс бичнэ А.Ñàíõ¿¿ãèéí æèëèéí òóðøèä îëãîõ àæèëòàí àæèëëàãñàäûí àìðàëòûí öàëèíãààñ òàéëàíò õóãàöààíä íîãäîõ õýñãèéã íººöëºí àìðàëòûí öàëèíãèéí ºãëºã äàíñíû êðåäèòýýñ áè÷íý. Б.Îëãîõîîð òîîöñîí öàëèíãààñ ñóóòãàæ òºëºõººð òîîöñîí ÍÄØ-èéã ÍÄØ -èéí ºãëºã êðåäèòýýñ áè÷íý. Îëãîõîîð òîîöñîí öàëèíãààñ ñóóòãàæ òîîöñîí ÕХÀÎÀÒàòâàðûã ÕÀÎÀÒàòâàðûí ºãëºã äàíñíû êðåäèòýýñ В. Òàòâàðûí õóóëèéí äàãóó îëãîõîîð òîîöñîí öàëèíãààñ ÍÄØ -èéí 10% -ã /òýòãýâýð -5.5%òýòãýìæ-1% àæèëã¿éäýë 0.5%ýð¿¿ë ìýíäèéí -3% / õàñæ ¿ëäýõ ä¿íãýýñ øàòëàëûí äàãóó òàòâàð íîãäóóëàõ áºãººä íîãäóóëñàí òàòâàðààñ òàòâàðûí õºíãºëºëòèéã õàñíà.
 12. 12. 2 . Öàëèíãèéí ºãëºã äàíñíû äåáåòä öàëèíãààñ ñóóòãàõ áóñàä ñóóòãàëóóäûã äàðààõ äàíñíóóäûí êðåäèòýýñ áè÷èëò õèéæ ¿ëäýõ öàëèíã êàññààñ îëãîíî. А. Òîìèëîëòîîð ÿâàõààð àâñàí óðüä÷èëãààíû ¿ëäýãäëèéã ñóóòãàâàë òàéëàí äàðàà ãàðãàã÷ààñ àâàõ àâëàãà äàíñíû êðåäèòýýñ Б. Äóòàãäëûí ºðèéã àâëàãà äàíñíû êðåäèòýýñ В. ¯éëäâýð÷íèé ýâëýëèéí òàòâàðûã ¿éëäâýð÷íèé ýâëýëèéí òàòâàðûí ºãëºã äàíñíû êðåäèòýýñ Г. Áóñàä àâëàãûã àâëàãà äàíñíû êðåäèòýýñ óðüä÷èëãààã öàëèíãèéí óðüä÷èëãàà äàíñíû êðåäèòýýñ áàéãóóëëàãààñ àøèãëàæ áàéãàà õºðºíãèéí õºëñèéã áóñàä îðëîãî äàíñíû êðåäèòýýñ áè÷èæ ñóóòãàí öàëèí îëãîñîí òîõèîëäîëä ÌÕ äàíñíû êðåäèòýýñ áè÷íý. ÍÄ áàéãóóëëàãààñ äàìæóóëàí îëãîæ áàéãàà òýòãýâýð òýòãýìæèéã öàëèíãèéí ºãëºã äàíñíû êðåäèòýýñ ÍÄØ ºãëºã äàíñíû äåáåòä áè÷íý.Ýíý íü äàâõàð ÍÄØ òºëäºãã¿éòýé õîëáîîòîé.
 13. 13. 3.Öàëèíãèéí çàðäàë äàíñíû äåáåòä õóðèìòëàãäñàí öàëèíã õóâààðèëàæ öàëèíãèéí çàðäàë äàíñíû êðåäèòýýñ äàðààõ äàíñíû äåáåòä áè÷íý. ØÕÇ -ûã į äàíñíû äåáåòä ØÁÕÇ -ûã ¯ÍÇ äåáåòä Áîðëóóëàëò óäèðäëàãàòàé õîëáîãäîõ õºäºëìºðèéí çàðäëûã áîðëóóëàëòûí óäèðäëàãûí óäèðäëàãûí çàðäàë äàíñíû äåáåòä òóñ òóñ áè÷íý. 4.Öàëèíãèéí ä¿íãýýñ áîäîæ áàéãóóëëàãààñ òºëäºã ÍÄØ -èéã òîîöîæ õóâààðèëàëòûã õèéõäýý : А.ØÕÇ áà ØÁÕÇ -ûí ä¿íãýýñ òîîöñîí õýìæýýãýýð ¯ÍÇ-íû äåáåòä Б. Áîðëóóëàëò óäèðëàãûí çàðäëààñ òîîöñîí õýìæýýãýý áîðëóóëàëòûí çàðäàë ,óäèðëàãûí çàðäàë äàíñíû äåáåòä В. ¯íäñýí áèø ¿éë àæèëëàãààòàé õîëáîãäîí ãàðñàí öàëèíãèéí ä¿íãýýñ òîîöñîí õýìæýýãýýð áóñàä çàðäëûí õîëáîãäîõ äàíñíû äåáåòä ÍÄØ ºãëºã äàíñíû êðåäèòýýñ áè÷íý.

×