LOGO
1
2
3
/òîõèîëäîæ áîëçîøã¿é õ¿ñìýýðã¿é
¿éë ÿâäëóóäûã òîäîðõîéëîõ/

/ ó÷èðñàí õ¿ñìýýðã¿é ¿éë ÿâäëóóäûã
îëæ èëð¿¿ëýõ, çàñâàðëàõ/

/...
1 дүгээрт
2 дугаарт
3 дугаарт

Эргэх холбооны хяналт

Зэрэгцээ хяналт
Урьдчилсан хяналт
А. Тийм/үгүй хяналтууд: нь хамгийн түрүүнд
хэрэглэгдэж байдаг.
Б. Залуур хяналтууд: Урьчилан сэргийлэхэд чиглэнэ.
Энэ хяна...
Зохион байгуулалтын болон хяналтын загварыг судлах
нь дотоод аудиторт дараах байдлаар тусалдаг.
1. Õýìíýëòòýé: Õýòýðõèé èõ õÿíàëò íü öàã õóãàöàà, ìºí㺠èõ
øààðääàã. Èéìýýñ õýìíýëòòýé áàéõ ¸ñòîé.
2. À õîëáîãäîëòîé: Áàéã...
LOGO
лекц №3
лекц №3
лекц №3
лекц №3
лекц №3
лекц №3
лекц №3
лекц №3
лекц №3
лекц №3
лекц №3
лекц №3
лекц №3
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

лекц №3

533 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
533
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
285
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

лекц №3

  1. 1. LOGO
  2. 2. 1 2 3
  3. 3. /òîõèîëäîæ áîëçîøã¿é õ¿ñìýýðã¿é ¿éë ÿâäëóóäûã òîäîðõîéëîõ/ / ó÷èðñàí õ¿ñìýýðã¿é ¿éë ÿâäëóóäûã îëæ èëð¿¿ëýõ, çàñâàðëàõ/ /õ¿ðэõýýð òýì¿¿ëæ áàéãàà ¿éë ÿâäëóóäûí ó÷èð øàëòãààíûã îëæ òîãòîîõ, äýìæëýã òóñëàëöàà ¿ç¿¿ëýõ/
  4. 4. 1 дүгээрт 2 дугаарт 3 дугаарт Эргэх холбооны хяналт Зэрэгцээ хяналт Урьдчилсан хяналт
  5. 5. А. Тийм/үгүй хяналтууд: нь хамгийн түрүүнд хэрэглэгдэж байдаг. Б. Залуур хяналтууд: Урьчилан сэргийлэхэд чиглэнэ. Энэ хяналтууд системийн процесс иж бүрэн дуусахаас өмнө нь үр дүнг урьдчилан таамаглаж, засаж сайжруулах үйл ажиллагааг авч хэрэгжүүлдэг. В. Үйлдлийн дараах хяналт: Зөрчлийг илрүүлэхэд чиглэнэ. Системийн үйл ажиллагаа нь тэднийг хандахаас өмнө гүйцэтгэгдсэн байна. Хяналтын үйлдэл явагдахаас өмнө үр дүн нь стандарттай харьцуулагдан хэмжигдсэн байна.
  6. 6. Зохион байгуулалтын болон хяналтын загварыг судлах нь дотоод аудиторт дараах байдлаар тусалдаг.
  7. 7. 1. Õýìíýëòòýé: Õýòýðõèé èõ õÿíàëò íü öàã õóãàöàà, ìºí㺠èõ øààðääàã. Èéìýýñ õýìíýëòòýé áàéõ ¸ñòîé. 2. À õîëáîãäîëòîé: Áàéãóóëëàãûí óõàë à õîëáîãäîëòîé íýãæ, õýñýã, á¿òýö äýõ ã¿éöýòãýëèéã õýìæèõ ¸ñòîé. 3. Òîõèðîìæòîé: Õýìæèëò õèéõ áîëîìæòîé ç¿éëñèéã øóäðàãààð òóñãàõ ¸ñòîé. 4. Òààðàìæòàé: Õýìæèëòèéã íàðèéí òîäîðõîé áîëãîõîä øààðäëàãàòàé õ¿ èí ç¿éëñòýé òîõèðñîí áàéõ ¸ñòîé. 5. Öàã õóãàöààíäàà: Õóó èðñàí ìýäýýëýë íü òîõèðîìæã¿é. 7. Ýíãèéí: Õÿíàëò íü àøèãëàæ áàéãàà õ¿ì¿¿ñò îéëãîãäîõîîð áàéíà. 8. ¯éë àæèëëàãààòàé õîëáîîòîé áàéíà: Õÿíàëò íü òºëºâëºñºí ¿ð ä¿íòýé õîëáîîòîé áàéíà.
  8. 8. LOGO

×