Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Махбодийн энергийн хуулиуд

2,030 views

Published on

Махбодийн энергийн хуулиуд

Published in: Education
 • Be the first to comment

Махбодийн энергийн хуулиуд

 1. 1. Махбодийнэнергийнхуулиуд<br />Г.Лхагваа<br />Техникийн шинжлэх ухааны доктор, профессор<br />
 2. 2. “Хоолоор алдагдал илчийг нөхөх зарчим нь өнөөгийнх шиг нас, хүйс, хөдөлмөрийн нөхцөл бус, харин махбодийн энергийн шинж чанар мөн” гэсэн бидний баримтлал нь хоолзүйн онолын бүрэн шинэчлэлийг үүдэж байгаа юм. <br />Энэхүү шинэ онол баримтлалын дагуух махбодийн энергийн шинж чанарын томъёоллыг энэ илтгэлд үзүүлсэн болно.<br />ХҮНИЙ АНГИЛАЛ<br />"Хүнийэнергийншинжчанар (энергинөөцлөлт, зарцуулалт, нөхөлт) ньбиемахбодийншинжчанараартодорхойлогдоно. <br />Биемахбодийншинжчанарнь, , гэсэнмахбодийнүндсэнгурвантөлөв, тэдгээрийнхосолсонхувилбарболох+, + ,  +,  ++гэсэнхосолсонтөлвөөртодорхойлогдоно “.<br />
 3. 3. “Алдагдал илчийг хоолоор нөхөх зарчим нь өнөөгийнх шиг нас, хүйс, хөдөлмөрийн нөхцөл бус, харин махбодийн энергийн шинж чанар мөн” гэсэн бидний баримтлал нь хоолзүйн онолын бүрэн шинэчлэлийг үүдэж байгаа юм. <br />Энэхүү шинэ онол баримтлалын дагуух махбодийн энергийн шинж чанарын томъёоллыг энэ илтгэлд үзүүлсэн болно.<br />ХҮНИЙ АНГИЛАЛ<br />“<br />“Хүнийангилал"-ындагуубиемахбодийнилч нөөцлөлт, зарцуулалт, нөхөлтөддараахзарчимүйлчилнэ. <br />
 4. 4. Хүнийилчнөөцлөх, зарцуулах, нөхөхшинжчанар<br /> <br />
 5. 5. Махбодийнэнергийнтүвшнийхууль<br />"Махбодийнэнергийнтүвшин (нөөц)-ийхууль"- ийндагуу "Махбодийнэнергийннөөц" ньдараахтүвшинтэйбайна.<br />
 6. 6. Махбодийнилчлэгийнхэрэгцээнийхууль<br />“Хоолхүнснийхэрэгцээньтухайнхүнийбиеийнгадаргуугийнхэмжээтэйурвуупропорционалхамааралтайбайна”. <br />Өнөөгийнхоолзүйншинжлэхухаанд хоол хүнсний хэрэгцээ ньтухайн хүний зарцуулсан илчээр тодорхойлогдоно гэж үздэг бол биднийбаримтлалаархоол хүнсний хэрэгцээ ньтухайн хүний махбодь (, , төлөв) -ийн онцлогоор тодорхойлогдоно. <br />Махбодийнхоолхүнснийхэрэгцээнийхуулийндагуухүнсээрмахбодийнилчлэгийгнөхөхшаардлагань :<br /> - хүнmax-хүн-хүнmin<br />
 7. 7. Махбодийнилчлэгийнхангамж<br />
 8. 8. Махбодийнбодисынсолилцооныхууль<br />“Махбодийнбодисынсолилцооныэрчимньбиеийнжинтэйурвуупропорционалхамааралтайбайна”. <br />(Бодисынсолилцоогтэжээлийнбодисуудбиедболовсрох, шимэгдэх, зөөгдөх, бүтээхнэгдмэлпроцессгэжтодорхойлдог. Бодисынсолилцооныэрчмийгтомъёолсоннэгдсэнойлголтодоогоорбайхгүй) <br />Махбодийнбодисынсолилцооныхуулийндагууэрчим (хурд) нь: <br />-хүн max-хүн-хүнmin<br />гэсэнтүвшинтэйбайна. <br />
 9. 9. Махбодийнилч зарцуулалтынхууль<br />"Махбодийнилч зарцуулалтынхууль"-ийндагуу "Махбодийнилч зарцуулалт" нь: <br />гэсэнтүвшинтэйбайна. <br />
 10. 10. Махбодийнажилгүйцэтгэхэнергийннөөцийнчадавхи<br />
 11. 11. Махбодийннаслалтынхууль<br />"Махбодийннаслалтынхууль"-ийндагууМахбодийннаслалтнь: <br />гэсэнтүвшинтэйбайна<br />
 12. 12. Махбодийн энергийн шинж чанарын үзүүлэлт<br />
 13. 13. Махбодийн энергийн шинж чанарын үзүүлэлтүүдийг бүх хэлбэрийн махбодид ижил байлгах боломж бий юу <br />(хүн = хүн = хүн) <br /> <br />Хоолыгхязгаарлахпрограммхэрэглэснээрбүххэлбэрийнхүмүүсийнэнергийншинжчанарыгдээшлүүлж, харьцангуйижилтүвшиндбайлгахболомжтойгэсэнхариугарчбайгааюм.<br /> <br />Хүнснийзохицуулагчүйлчлэлийншинэонол, баримтлалындагууэсийнмембраныгтөлөвтхувиргаснаармахбодийнэнергийншинжчанарыгхүссэнхэмжээгээрөөрчлөхболомжийголсонболно. <br />
 14. 14. Хоолыг хязгаарлах программаар бүх хэлбэрийн хүний<br />энергийншинжчанарыгдээшлүүлэхболомж<br />
 15. 15. Хоолыг хязгаарлах программаар бүх хэлбэрийн хүний<br />энергийн шинж чанарыг дээшлүүлэх боломж<br />

×