Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‘, 

5

v

‘V

audhuao

i*J'4"s‘-

mamas
sans
aeasaaeaa
amaze
maze
gamma
aaxaaa
aasaaa
aanuaa
uaxwas
uganaa
*ifiEEflfi
siaasn...
‘wgg. -V-5“ ~*~~ ' " . ——~- ~» _ . ,._—, .

fig’ f

aiiit it éyerii

maA+aaanaaaaamaa~a
amasaaaisaaataaaaaaa
LE aa«m+aR&na...
izzli. -iii

—- ~ 3IEfi’: ‘&F"3 ' E"f§E&F'3$iQllfifi'. ' fE! lJ2l§11!1.E}Ef‘U| .’. §E °
Z ~ fiIlJ’1.}E§= H@ ' ffitéfiiiiflfilfifi ...
13:? ‘ El 7l»2."eé'i. i7%i€‘: I§t§’F»

- ~ i£EF'i¥ifli*+‘7l€l-Z$l1fi§B‘J§7l. Z¥ ' fi$flF'3fi3lll’~3‘ ‘ flFfiEFEfi? ifi§E7:Iiit
$l1F...
-- ~ &F'fifl: ii4:: §lf§3§? ®3‘fi53'flfi‘fiZEEl%| J_l: B‘Jfii ' %%¥tfi'E: 'Lié. ‘<1l7E7J
‘ Mfitflfifflfififijj ' Vi‘3$E&F'3l%E'; £fl$lJ£E...
sans: 

fifié

sum

%%fl
.7; / ~
assay 
east
sea ‘ i
amiti 

ass
was i

alas

59:33?

i%%€l$

ixisiae , 

l
flflA%
flfififi
fifififi
fifiik

fifififli
§§ I : 

$ fl PM4 fl E5 fl
H E EH? W 3% i

g 32% ,1‘ Jag A

Ifififi
: fi9#
: %%fi
IKE? 
flfifi
sea

H

:...
ei$£l'1'$‘#i£*fi&€*t$£l"l%-%z'= J=€‘i§: i '
4'2‘-3 fiilfitlvivé-4?-l'1¥7l$-liifv1’9§: B;b‘F * Efiiél. 
#4-"l'--fiiiti P‘) E‘-...
lll

/ K‘

: Tiffi'l/ 7lEii§T§

~ i‘13'I$'JfiEllit? .lI’; £l1EEI ~ BEE ~ Afili ~ i5!i? é:‘B‘J7l‘i5‘? $ ' : lt7.. E.L: t:’tEfiE...
+—- ~ llE¥m'¥i%l3$¥EB€= &F'3§7l51i5lifi¥l*JFfifi - fiifitfifiittlliiiflfiiifi
l: l:l$XEI‘JEE7l<é}‘El‘E$| J - L)tiEfiiEfi&F'i3Zi5E§&§fit...
E. ,

l‘

. .s. ..? .__. —_. —.——. .—. —
' I

fiF‘3.%§£2fi’iE| JEJ«1lfi]7fil? l‘JTl3i§flfi2.%El£ ° Ifififififififififlhfiflflfiififl
3FEEl3޴...
+'—‘ - fFfiIR'~]‘3J'1 f1L‘i&M’1"I’&Fi‘Ji’£T3§§il1'T ' ¥f»': lfl‘5*1fiTfiXfl: B“J5V-1-’>J7J<5F ' V352.‘-’*. «
1)’. ’x'. ’I". 'I-...
u! ‘

Jun

  
  

”"= :. ':4.. ~,.1;*. 3:5-'Ln‘. §.

 
 

 
    
 

, /3‘: 

“iii "-:14‘: =". ..v -

1:77 . ;...
EIFEEQ °

+3Ei ~ $SI§3‘£2§F. ffiEfEE$i§’A31$lJ{Efifl§fi‘§3I$E‘Jf"EFfi ' -*. iSI&F'3’. /kéié
fi7IE5IitHHE. ?fitifi7F97i’<‘E53‘Z+£{’...
%. ?=i‘s‘c4{s: I§; %i

— ‘ i§aF'3EEfi?1£I; £I$5z’€ ‘ fifiifilfigfi ~ 3Z§fi| J{’fi&Hfti_1.)‘C{l: ?‘£§UJE‘JEElEI °
flF§EEfi'§'2#Jl%fE...
+3 * %fi$1§i= ’>7fi¥lJ¥$E$‘T$ ' fl‘€$5E§7E'$JI= ‘3§EEi3 ~ §fifiEEE$£lf-E-. '{fi1E
EB ° LLLEFSC ‘ fifJX§2fi3‘Cf’f= ‘2.5.'a$SZ$%§“‘....
[ll

/ ‘

+ . 

_+. ._. 

+2.

* flF'iJ§E7§§’5'£'? i§? E$'JE‘J7l‘E$'J ° flfiR’~TfiEi@3‘fi'clfif': ‘7§E‘Jfi7.fI5I§flE§

FB$IJfi’§’E‘...
+3 ~ IfiIH%‘H. iE7JU5’£fi$13‘E? i§If’t5EEE ' 2%E$§&5fi3*E{#fi$ ° iffirlfiflzréj
%"’JJ5l51’Efifi%2$fEII951l: E{t11W<Efififififfiflfi ' 3Iza...
[ll

1» +*

+_. 

+2.

Jzhbfi-/ jilfifii

‘ 1'lfiZR’5J‘? E%| J%'I%&: l:iE9.§§3fifi1J ' fifiiflflfiflfifiifitfifi * 31t§*§fi’§}It

$E5=fifi: ...
+3 ~ Efitfiflxbflfifiifiifififflflfifié ~ ? i§%E$U-i$l§1'§= ?B‘J: ’s§-Hfiftlfifi

0

+lE ~ E5IRT3‘F§.5E‘IfiIiSZ1‘.71r’= ’§%E'| ‘§‘cEl‘J: l:...
3. 

)l'l= HIE

cf

+ ~ Eflfiifififikflfifltfifififibflifififififififfififilfifi - &$fi%%'IIfiffi. °

: l%%$= ‘$$a‘¢: I§L$i

2?aE3§fiEB‘~J%§ ' &F'? ...
+£ ~ éfifilélfifififififiifififififlérfufbfifimfifiifi ' 3’t‘. fi}$| JFfififl! %fi
' fifiE.1%&i1§EB‘Jft3IJfi‘fia‘iF5IJ£B7:I ° 515$ ' ? E*1~5~EHSl¥%fi&...
«§§~1«1z%-in-Jfiifi

-- ‘ §‘§Ififi$lJfi>/1‘7l‘1§fiBE§1%§ ° E5ZH'5J‘ZE€| Jfi{§f4= ’ 0ifi5|Z%"'. i=B‘J§‘§§F&fi
1%$l: l‘lEEUBfi1% °

:...
+3~mwWflfiM#fififi%fi%WEW&%mMfl%fifi%WE%°

+3~mMflfiWMmEW°&fimfiflfiMflfi'Mfl§WfiHfl~fi
fififlwfifi%'ImflQ$AfiMfiM°

+W~&fiMfiflm%fi%ER¢©-mmfififlfiflflfiflfififi'fl
*...
4$fi3%';4%: I§tZ”i

-— ‘ fiF'iE. E%7§{%fiE~l‘. .~@E§$EI$? E?EE-*fElfi%? i@P§%B‘3fi$'J ° EUHE: 
’eE%Et1$i§fiEHifi¥%El’~J§3fif3"35$...
E%fi°%fifi#fimR$§E%Ehfl°%MHfiE%fi$%E%
fifiEE$°

+fi~&fiflfiI&§&E%HWfi%fi&fimE°

+t‘flfiflflmfim-fiME%$%%HM'mmflHfim~¢fi$E
fi%fifi$fiEHH$flfifi%fi%WfiQ&$°

+...
/Aébiffiifiifié

~ Efifififlflfiéfzfifi ' flfi"E‘? ‘é. ‘E&fi'é - fltfififlfifififififififififfiéiffiii

% ' E1%$iQ2“. ‘=‘§ °

~ EE&F'32@fifiF£ ' l3‘Z}F]‘...
EM - L)LfiWJ%E$$Ei§E¥ffl1J[IE~'§§E‘3f’F °

, +|E ~ B3‘(R'5J‘3E. %.’. ‘.!7'%%’z}flHEi¥E. '?§? -ii. )=PIC. ~iF[I%E§13F3K&%‘fi= P...
lll

l‘

—f— ~

~; ‘%1’%'7f§fi4%F%‘-aI! cZ€

~ fiF‘3EE7§fiEEEI§3$i33‘rfii}35_tB‘Jfi: 'Fb§E-BEE} - ‘E‘fiE2‘? fifiT? i%fit't‘J

fifibflfl...
+N' BCIIHIRCDIEI I Qfllflflfllfl - IN-KHIQ
‘ 'II'"I'IIRII-

}+avnncnmn- annnnsuanzn-npaqnggmg
« manure’ : AIwvma~nIaInIn-

III ...
L_: ;.: ,/_ , 
.5 5:
. :f . .i__, .;
f », fl . _.. .
_ 
_

‘
.%. a Ri%Ffr%flF""l mg

F: 5-4.3 H vS; x+)-151


53- '9“. ¢; ‘-' '-: :«'-1 :3 r-. ‘ in‘: 5-’; w}: gr

fiii fiifi

-fl%%@%%...
fifiH$flEfim%fi'R$fi%fiJfi
%§§§*#fiA%fifiA'$Mfifi§
Efi'h$flfififi§Efi~%fiHfl‘
#fi%HfiRk°

fi&H$fiE$E

fifiEI¥§fi§§E$E
J" fiHH§fl$$§fi$
¢¥$fififi§fi§A
«fififififl»...
~-a-_-; 
 ,4
Jr: 

*: Elm

. i_
. 

 

M-_

t-‘ar¥. =' ‘ -
 132;} 1. . ‘

; I

;3l'! I?-a? .._, '. ..  ‘

 

 

>= i%...
.1.. .
741

 

Lu! 
1:1.

tan
.51

 

 
 

 

113
%fifi¥&%fifi%
%$m$fifi£fi&
Kizlfififikfi
fi§%&%fifi%&
%EAW€fi¥fifl
iififififiifig
fim£i%E%$%
fififi$fififi%§

flm¥€fi%Efi%
fiafifi&fi%mf
iflmfififififim
£fi9&&flfl$fi
....
I
. r p ‘
- . 
22;; . gag = 3 if-. ._ = ,
7 V ’ -. ’~ ".1 ‘I ; 

 

   

‘
r I ‘ . " K
5
| 
I

"'1 5‘ " "1-5‘ '-'- ' ...
tfl+: Bf&fi&fl¢WRWfl&J'
I'M. -‘. ‘. ~ }‘. "é3lSiI£3. ~ i¥é$§i ‘ °

' I K ‘ ' O ! u
_ _% pi ____
/ “.f” 
_ IL’ ; ‘‘‘‘’I
. r M...
/FJ: El§f&Ffi$? iE$Q’liZE§fié ‘
fiiflfi ~ E1$% ~ lféfifi ‘ fiifi ~ $55213 ‘
fifiéfiififififliéflfiiffififl °

 BE ' 

-u’ X . ’
-. - HA -
A _ ...
§? &F‘3§? ifi‘J%%fl: .ft3l. ‘.fl - fifififitfifii ' fi&F'i$$ifi(3fl1§PE}iA: i:7‘Jl1)K '

  
 
  
  

Ema: ~ gas: ~ §fiBz&Im: ~#i§...
新澳門學社系統化政綱1992
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

新澳門學社系統化政綱1992

293 views

Published on

New Macao Association, political program, 1992

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

新澳門學社系統化政綱1992

 1. 1. ‘, 5 v ‘V audhuao i*J'4"s‘- mamas sans aeasaaeaa amaze maze gamma aaxaaa aasaaa aanuaa uaxwas uganaa *ifiEEflfi siaasnaa sxmzwt fiifififlfi '§%§un iffihznmtfifi «sans inw- as m it in &€£§€£S€S§! %§l38Ii5iiF3Ssomxnszow
 2. 2. ‘wgg. -V-5“ ~*~~ ' " . ——~- ~» _ . ,._—, . fig’ f aiiit it éyerii maA+aaanaaaaamaa~a amasaaaisaaataaaaaaa LE aa«m+aR&naAaaaaa»aaa A ~fl%~#€~Ri%fi@&@&§k%£fi aaaoaanaaasaaaaaaaafi A¢»meaaaaa~ui: £aan, a fianfiaam-fiataamfimafila aao aansaam»a+; aaaa»ma aaaaas-aaaaaa-assess &§$i%= esmmw+§zas$a#a %fi%%$A'%&fiK#$= X&fi%fi$ #A%3+%A%E$M$%fiH° —mm; $%H+avfi&n%&a$€ saaeaa. ma$fia: xa~snam aaaio
 3. 3. izzli. -iii —- ~ 3IEfi’: ‘&F"3 ' E"f§E&F'3$iQllfifi'. ' fE! lJ2l§11!1.E}Ef‘U| .’. §E ° Z ~ fiIlJ’1.}E§= H@ ' ffitéfiiiiflfilfifi - IiE&)E_= E?‘a‘& ° E. ~ fi$2l‘iit£7.lE. ‘.§i5.i9!l‘B‘JttlE§ - iffiififfififl ~ &7‘t': El‘J ~ 1—1EEla. ‘.it§fl‘7.. %£%B‘J féfiflfifi ' : liZ. ‘fi§<§IB‘3’l§3§ ° 'J= ~ lFi3§E? iQ’z}§ ' fEC€&F'i¥iQi‘£it: ~ §= §)‘BZ$i1%1i. .§. mfi ' Ififizlifiiiifi fiftfb ° E ~ {ElE¥: t§§ilEé7E$D£‘5l-"-ifl1.5}EE ' , %Efifi7<FfiE53§f: :‘E$? Sl'§l4i= B‘J 1l7§$U° 7‘< ~ 3‘Z#i*HffiEl= fiHfif%¥3}i$lIl--W$| JE‘JEfi ° -I: ~ afllfilflF5§1l‘ii£f’F2Ebil§3lE&F‘31'#BUfifi3IE‘l'f’3‘-'Efi%lJ ~ &A$"a&l§‘J fiililJ‘l‘EEi2i@ - Sit? -zléiliififiiflllfiléfifilkfifflttfififiéifitfillfififlfifiiiffi} %#i'= fli'. ¥lJ£€lE&§3Rll%B5I ° / ~ MEEPXIE ‘ ta‘? ! - i‘i§&¥E3"t‘.53‘E¥EEE£ ~ Eda ~ Afi ~ $9.6‘ ~ fl] SF ~ E‘l’£EE‘J§fiJ: . ' IiE%— ° 71. ~ %l§J= l=$EE€ - ¥¥#)KE’§t? lt'. ?Ffi? i‘: z‘%5li{lfi’§BIll’-i‘B‘J7lE$'J ° &F‘3EE 7§1lifli: ¥‘&FfiE‘J'E'fi ' fi’E&F'iEt‘JEllF]‘ = Fl= )fifit1t%~"r= PB‘J'EE - iE’fi= i='EEl‘Jfi3IlF~J‘ ° + ~ ’§fEfiETt3Ill? fflfi‘fi¥E= l=fiH§tf: ‘7¥E')§El‘J73% ~ &fii€EiLi1.5i‘5fiiIé&fi= i‘*: ‘:t E! F'33itfE’t"T'flfifl§E: JZ~%Zi! §|5l‘Jfif£ ° +— ‘ ’§fE&l’fiEIllil‘EEfifi%l79i$%‘. I'= F3‘C'E’fifl€. ~ iiifiiliittflf. ~ flifi fliliiflflf. ° +2 ~ l>J. BHHSI&€lIE. 1! ' §= fiEf%‘~J‘? i§Efil ' éfififififlflfi ' £= fi=l= $ Efizfifl - fififlfilkfizétlfilfifi °
 4. 4. 13:? ‘ El 7l»2."eé'i. i7%i€‘: I§t§’F» - ~ i£EF'i¥ifli*+‘7l€l-Z$l1fi§B‘J§7l. Z¥ ' fi$flF'3fi3lll’~3‘ ‘ flFfiEFEfi? ifi§E7:Iiit $l1Flf’E%£f"iEE-: ltl"= fl.’~‘}§lfl - L1E‘l$it"i3EEl‘J7‘: ‘i§flEl£li: l3iE ° 2'. ‘ %Ei§flF". l§’Ei"i‘B*J§f1I1i'I3££ii - lli'§E. “.&i€sZ’J? ¥l5l)§2l§fiti$| .llil‘JEW_l: - TUE? flI5lAE! ‘JM§’i ' fEfii%1‘I¥ifiEt§'. ‘! ° 3-‘. ~ i§1§F“JiEIlFJ"f'a‘i'Z‘E%Ei§&F‘3l§EB‘JEE’l"t'F - Filfifififikfli - ifiiflfififfififii 2%tilE£i§1‘£¥if"tEil¥»¥flfi¥§7J ° ~ ifill"3:tZi£‘t”ill1EV. £i¥Ei§El"iE'EE‘ii’£l1§1l$| J%£E'i‘JfiZi’i3_l: - E£’l‘. ’ffi3Ill’iJ‘lf3tf? i'i: fi11”5£ gr; .. ii ~ ; ’.1.E7i(‘fifiiBUlfiff-ti ~ §: b.fi¥Efi$flFfi? =‘lE? £5?i‘? ‘B$£3i'JZ7l<l? =‘] ' iesflifififliifi Et3'}1iffi'&Et‘~J¥i19ifl3I$li ' '= Tl5}fi2.%1 (—)fi3£fi3'lJ}Uli'liIBlifi tb)$§a£§: lS3Il£'*liilfi3l3ii (—‘—). ‘.‘él! i7’f"5§Efi3Iili (/ )§‘§IiFiii'! ~ti13Iil3 tEJ’z}#: -R7liEIi‘1': ‘I£lE (#1.)? -’i*. i£t= _E1f>‘i’= EIi5l3 (| E)>¥$l'i’? l‘)‘C1l. ’.iBli«'l5 (+)’x}#Ef"r'FI3Ifi3Iil3 tfiliiflffifllfltfli l1‘lii5ii'tti‘lifi%lfi§'Ifi3tfi (7=): tit9EiBE3££i§ 7‘: ~ ¥? fiL’EF'3‘—‘}5¥i1l§5i‘“rILfl%E$U2;E7l’i3ZiT¥§ - L1l3iFl71'5tEt‘. iItZ~t3!.5}§i3flE£flF‘3El‘J fififitflfflfiifilbtfiiififitfii °
 5. 5. -- ~ &F'fifl: ii4:: §lf§3§? ®3‘fi53'flfi‘fiZEEl%| J_l: B‘Jfii ' %%¥tfi'E: 'Lié. ‘<1l7E7J ‘ Mfitflfifflfififijj ' Vi‘3$E&F'3l%E'; £fl$lJ£EEl‘J1‘z'. i§_l: - EEESUE‘ Efiiififlfi ° : . ~ : ‘£i5E‘: §fif. %%. ?é7<t= ‘a‘l353‘EElE75iE§E$ ' EEQEF-efi¥iQ£~‘EE%El? l‘J% ifllfililili ' 7J‘fl’El%1Zi9.%§7fi53tli59&EE ' ¥¢. l‘&F"3EE‘: fifi$'JfiE! ‘J3Z g 0 [ll ‘ 1$'2i§fi7JlZl7E3':7§%l1%fl ~ ERW ~ 7FE1l§%' ~ HEEEIT= ;'El‘JAj: §§l€ If’? - : Il7_E? E'I&.1fl79Efi5§v7T: il: B‘J¥i§ii%‘f£fi§$§1»1’fEBlJIf’l5 ° IE ~ : "z2i5EQfiilEiE: ‘£$€§If’l5l? l‘J3EE9§l§ ~ E¥$El§5I$ - L)tfi7¥<fii‘éEll§3iE&F5 leffiflffifltfifiasiififififlffiéfifiiiliéififiififlflfiii ° E ~ jifififfifiéifiififilfifidfllfififi ~ ¥$iEIlFfE7lISII. ‘.fi ' Ifilfitlflfl §$El%5FB5I’A—: l*<'R7lEIl&fi - Lifiilififlfifilflklfiflfifififitfififififi ° 7"‘ ~ fiiii§ll§fi1lfi§l'¥*i‘iEIf§lJ&E$EI—-f1QIii‘§. if$IF= -FIE - rfiilitlifitfitflfififflfiéfi EIHEE ~ 3IZEltE. ‘E’%n. “3§3®%§’Al3fi$%fi - l—XfiEli3Z§7‘: ‘EFlafi7Jfi¥3‘$: l: Qfififléliléfl ° ‘ls ~ 3I$£QllEIf? $E¥fiE§¥E. &F'3EE ' i¥§&F'iEE-. E¥ifi - 3lt'ZEll£2§ flfififiéi ‘ llE¥E£$EI$§¢fl%%'I ' El3‘: 'E$: l:§’A§ ° / ~ «. IZfiflEfi1‘T. i%QP§$EilEtl: lfi¥7l<§fi"E$Z'E‘E= l‘fil? l4Jfi$| J ° Iflfiflfifi 32'. i£Q§J‘f’? I't3I’§‘%$lJffil§‘Jl’Flil§ ° W-“
 6. 6. sans: fifié sum %%fl
 7. 7. .7; / ~ assay east sea ‘ i amiti ass was i alas 59:33? i%%€l$ ixisiae , l
 8. 8. flflA% flfififi fifififi fifiik fifififli §§ I : $ fl PM4 fl E5 fl H E EH? W 3% i g 32% ,1‘ Jag A Ifififi : fi9# : %%fi IKE? flfifi sea H : ¢na fififi Ifififi nae raam ems Iflflfi réfifi ass IEEW @7191 i E zaaa —'i“371<$ sea flfifi H t fifififi ifififl : aaa fiififir flfifi Iflfifi fifififlt fifififir fi%% fififl : fi£fi MW Iflfifi fififi ¥fi§ : ama fiifi Efifi Ifififi E % a: as$ éfifi fififi fififi fififi fififi
 9. 9. ei$£l'1'$‘#i£*fi&€*t$£l"l%-%z'= J=€‘i§: i ' 4'2‘-3 fiilfitlvivé-4?-l'1¥7l$-liifv1’9§: B;b‘F * Efiiél. #4-"l'--fiiiti P‘) E‘-#1 2-. fat/ llzfiltfl ° l % i
 10. 10. lll / K‘ : Tiffi'l/ 7lEii§T§ ~ i‘13'I$'JfiEllit? .lI’; £l1EEI ~ BEE ~ Afili ~ i5!i? é:‘B‘J7l‘i5‘? $ ' : lt7.. E.L: t:’tEfiEE§ Iliillfifll ~ i§3§E$%§3$UfE%. =_-‘.7lfi53‘: SZ ~ Ilzfifillifiiafifitli - Ell‘-'= ‘=JflJK Eiréiéfi ° ~ ll. LT= ¥HSlll? }iEBi’ii§£F3EE76Efi%ll‘l$i5!ifi. t - $7§l5*. l§2l§fi$'Jta'Efi ' Sfififi it*_1.ilif1l: .'1Zt1l5l3i§7HEll%5iEi£€l"31’§EUfi'E5IEB‘J? §$lJ’lE‘= ..i9i¢El1§2l'iiiEI79 ° ~ ll1f€¥r$Z§i&E$ll¢f’. L}E7l5i‘lt$| J$l1iBZi‘é? lili*| Jll§$¥’A£? ‘J ~ iéfifififififilfifbfifllflfi @l5%’z}%Il&fi§ilé‘E§lflJ)io2lEf#iE? EfilJ ' IE: T=%§lEl31ElE§iF5$? & ° GE hfifllfflfittfitififllfifgfififl ~ . ‘.$fi’>l‘? j:§f[lXfl$7li‘ti$lJEt‘Jl5!x¥’z}f. t'~J ~ l5§. ’<§§ I’x}. ‘.’r‘-JLJ.3iHtiiif: “i‘§tf| JJUu2lE. f$"r3B? Efi'J - 3fiFfifi’<‘flF5B‘J1fi1E * EEJEE 2l§1tl_= .i£t$i‘L>l‘! .'tfifi ° ~ llif; @l%iLflF'iEEEEl3i7‘éEft1i1LIfi. 'i! ‘i~3El§9l7i‘§$ll° &F5E*E7E'fifil# ~ #9 $lé$l2l¥§1l5t3‘lUEi. ' fifitéfiflifihilfifi ° flF5l§E7Efittiltfi$E¥lJ ' fiE. ‘.': ¥$ 5*: ‘:fit? Efi’r"fl‘§§i§E ° §‘fl5'ElIf’F%‘7fil’3i§§fl’a‘ilE5iEilE ' flm%'$fi3Z'lE*£$lJ ~mW%&HEEa$%H~mQ~fifi~fififi%&Wfifl°flfiE El‘. ES‘lt? iE'Zl - FL%E7Ffi%fflJiiE%‘ ' 3tEfifl§$5’i‘: §1t? E ° EEFEEEEQ fii15Ffié= lJ[lfEl5lZ3ilfi - fifiliéliliififitlizifi ° i%flF5EE’§ll>§: ’.‘iEfliFlJ§=1Jl? lfi3I if-iE'£lltl. "i ' ° ~ 3ZEfi$£IEftt. Zfi$E£t-: Ei‘J&fi‘. ’l%’. ¥}§EIE4‘a‘9!Pl1%fi ‘ 755%] ~ 7F§fifi§§- ~ IEEfi’é. ’E’~JJ: l:5}§lfiIl’f= ‘ - fi'fi%ZiEi§fl$Ef%%i'EI'! fiEE’A5lz%* iBIfi‘lifU$0.E£Fi’{’l? l1l5i'tii'= UB‘Ji&fi58I&$lJ° ~ SZEQ ~ &F'JFi1‘iEl%Q$£Ii'§%Fiifi3tfiQEt‘J’E3'LE§fl$%l’-% - Flfléiltls Ell£i%$1lfii7< ° llfifiléizflF'35l%*EflfiiBtEfiiE£E‘E’m3§flEZiEi¥E$E £‘£. ° fifif-$§%‘EJ‘l$§EQfi'3§'li'ti7JlJ)K3SlJ€E? f~EflE§fl$l? l‘Jli3Z{6} ° l-iiliiéfi §§ll5fiEl‘J§_: fl5i§fl$7‘3'3=% - Hififlll-fl2ibi§l3FEH3iE1§§$fi1;lJ§E5?-Bil Ei§fl$ ° lS'L¥~J‘El3‘E'7‘5‘§f3EE‘Jfi§l: liEIi£§$l$ - Llfififififififififififi Bfifillfi ° ~ Ii? -tEl3--Jk%E? i1‘fi5‘t%QEi. =.l#fl1T-l5L8t#. ?i"§EE3£l# v . L1flfi. l§| J§§T'E R3£fi§§‘= J‘? lifi3'I§tfi'§Efil3‘Jfi’l§ ° ~ Siififimwfififlflfiifififlfiilififi ~ %7EJZH? fi13I ~ ¥Zl3fil3C7‘a‘fil' ~ Efifil mm-awmmfiamwamnwmnonmamaaaaaimm nasfiamaamasmfi-
 11. 11. +—- ~ llE¥m'¥i%l3$¥EB€= &F'3§7l51i5lifi¥l*JFfifi - fiifitfifiittlliiiflfiiifi l: l:l$XEI‘JEE7l<é}‘El‘E$| J - L)tiEfiiEfi&F'i3Zi5E§&§fitli&¥l5l‘JE Egg . +: ‘. ~ fi3Zll'? J‘ll£1JD§§2EE9§§ ' Iifllfiadfilkfiflfifi ' Efirfiififlfififififitflfi Rilfififlifififi ° i15‘lll? l‘llE. iEl$tl&i4'-fi%E3’§EfiJ‘l! l-Zfififlfiiiffififfifiiii 1311732 - fi'fiZ<ll§ffEl3§l3f53‘%"§%§J'l$§EQfi‘= il‘fiZ‘FFl ° +5. ~ Efitll‘-3‘llE‘iElJ%'IEfl€l§1ififflBfi ' *9JIf$f‘"If£E}E%E¥'l—'jLJl1.7L5lE? B1I¥U T? -%F£El‘J2@? lEflfi3‘li2Eflfl. ’. - Ei. l’S= i=3C'E'/ ":‘il*.1.tiZE‘J¥EiE - §J? £flilJl§fiE' ¢El‘J1l‘iit!1.fl: . ' . L1&’Ai'§El: 't‘J7l‘iit§. f|. ’.513flE$JKfl: <- -HE ~ EflllfllflEiiliflfilfl§i§B‘2l#. fifil’EfEZi$i§3lll1lEitQEE§§*? J a‘£il%lJl§i‘: l‘J? :‘l3¥ - %§IEI¥REl3&AfiIEl‘Jfi? i’-‘-. $|lli ° +E ~ %‘~JJIlE£¢'fii! E§3Ii: ~‘: -. ' fiifléitififlflfifllfiflfflé-fiififilfififi fififflfili ' fl>i5il? }i§. fifi58I9§i¢? l4fftll5t1l5t2%bfi: fi1bfi‘J1l§iti1.$:4E1$ ° +7‘< ~ ll§rE1l§Eil'Eli’filIfl)lfi ~ $fii$$lJ§Hi$lll§B‘J$€Il§& - 1«17JlJ5'§EE-. ¥3‘fi ii4i$'JlEH‘Jf§IlL~ ° +-l: ~ llfiflfiifififi? '€Elif? i13IEi3i‘l§iiEfiStHfl’. &§BHEIf’F ° Efifi flfikfififimflfifik %$f—maa-afaaxaia 4-xiazanaatenana kmazssfiflauminuzn aouamaewmaauasmt - A-'t>‘a~i19£i—4a&. i ~ law: ~ ‘it §~aaaman~
 12. 12. E. , l‘ . .s. ..? .__. —_. —.——. .—. — ' I fiF‘3.%§£2fi’iE| JEJ«1lfi]7fil? l‘JTl3i§flfi2.%El£ ° Ifififififififififlhfiflflfiififl 3FEEl3fi¥ - 2%: ’:<. §fi‘fi2E§E$EI§i£fi’z}5l7353‘EE. ‘§lJEl%l‘l= - {>'Eie? §2lE$ fiféiififlfififififi ° ~ liEiJl]5’fi= l=&flfiH§l5!¥ ' 4¥i5"J%7J[I5’§&F‘3§fli5lElfEE-‘. fi?ll‘lBl§2£fitl3EB’~Jfl2@‘ Z= T_Eé‘1’l5 *1EdZ3EI3]Hi#EiiE1>'f<’i$i$EIfiE@F'3f’i§Sfl‘fBUl§El‘J4¢f%§$lJfiFfifééfi fiEt‘J$E%7J ° ~ flFfiI¥§7l<§'éfI€fi§§@J‘&. ‘$B’~J7J[lItljlIl¥ ' IJZ~fi%‘£h"2*il1&%‘li‘§§$lJ% $_‘E¥fifl ° E5IH’€fH. €iilHiElJ‘a‘Ti‘%2?ififilfilJl3=FJfi§fifiE. ‘fiZ? ";JI¥ ° 2%'aTlEt§l3‘§§ ' Eflfifififififidflfifififififififit - ’A5lZ¥= tf%7l<lfi‘i%Tfil? l"J§ Zli ' %1t:3‘§§fl%§1fiE‘-l%tl: '/'ifi¥. %I ' fiffiifififizk ~ E ~ 3E: -F. ~ Em ‘ M%B‘Ill= ,”. =ll. §«Ef§ ~ ’£EHi1it'Ef%iIl)7l‘ v L)L7Sill§: :’*E%§3Efiii% ’ $lJ%'Il%E 3‘§§? £f$ - fifiifimflfififififififi ' : lfZll§%fiEfiMé§$i§Z'é'E3Z fiigfiffiliifii ° ~ 2=‘= ’i7T§§$I¥3‘§'§? EEiF3lfi7.l<3F&§2l§E‘%f2E ~ fi3Ill'§‘FI¥-J‘7fi$lJ)Ei’<‘I ¥flflB‘Ji3‘i§iEl4#f9é$ ~ $'J$iFElj: ittti1i'. $Ei| §l¢l= _l: E’~Jfi% ' : 'liZl: &iZI¥ fifilfitfitfitflfill ° E5ZlT=3‘Ei1‘€i£fi‘é‘Il¥5’l~3l$ v 3ifiE.1$il: i§—"/ §3‘§fiiI7§l1§E7.J7i’<‘I¥Wfll3‘J§5 ? §¥3l5fifnfi‘l$§§I ° ¥= .lFti7§EFfifii)K‘%#-J§§IB‘J@$Ef§Ul5Z§Fl§ - Lit ’eEBlJi%. ‘El| l2l! flt1.J7:lfiill}§ ° ~ il3ZlF. l‘dZ~fiEiE'JWl). ‘='. ‘%’~J§§IZ, ‘.flfi& ~ 7l‘fi3I‘; ‘~’J.7lS@. %*€'. §§§JJEli: 'l4J'§5}Z + ° F6153 * li§%iJJEfiiEE§‘§EJFlii%l: 'i‘Jfifl: . ' il%l3)39é¥$_l:9‘l‘ ' ¥E%§"§I Efilifllfifllfi ° I5Elfi‘fiIE¥EiE#§fi%7lfi= i3'cliiEEl4J%§il: . ' El1§33fi¥l: l:E"Fl5§TlfiBl§E’fi‘ ¥J: l:E_t:9‘l'Z%fii@f§E£lEB*J9€¥F= ElE$[li’: ‘f%l| l¥§ ° 1bl: I.lZ~E§fi%r‘F 1’EflF'3.‘. 'i§i%fiiIfi ' $lJ‘a'Ill§. -fiiltgiitli. ° lllEll§. &F'fi. .‘@éfi!5‘: .’f3Z%§ - ¥H3Zii§’é‘i$lEiZl2Efiz‘tl~litl_1.El7<Jl€I‘JEfil3li$§= i=' : C.~%F. lf'fB‘IlE1%Z—- ° 2%'s1l: l:Eii-“v'ffiE: JZ~¥E‘JEmE§$l11JlJ5‘§JK7J1l§% fi - : lfiEdZ~fifilllJIfifififll¥B’~JfiE ° Eéffifiiifilfiilffififififi - fiié ¥Ufi'é'EfiHE¥'= l=IL‘. ~ZEB‘J ° ll§? §3@7JlJ%§’Ei‘itt1./ “:‘4l'§Efil? l‘J)ififi% ' 3EEl]EE§7.l<3F ' Eitfiififlififii ' L1 filllJ2iK3E¥ifi9¥~? ll$9l33flJé‘l‘§fi‘¥El‘Jf1Efi ° llfiflifilfifimfififi fifi v L1ilfilE1€§l33¥$E. félSfi‘.1%7l#= l=Flff: £'iE4Jl: l:E ° 12
 13. 13. +'—‘ - fFfiIR'~]‘3J'1 f1L‘i&M’1"I’&Fi‘Ji’£T3§§il1'T ' ¥f»': lfl‘5*1fiTfiXfl: B“J5V-1-’>J7J<5F ' V352.‘-’*. « 1)’. ’x'. ’I". 'I-'»? I Miflli T15 VT‘: lL~i’1’~J)K7J’r’I'ib3'l3.C: fif£ ' 31fi31'Ir:3Z1Z)77.%'t§‘-Tifii ' fF"J’£fl'fl]§’E H M1 3 ? .‘i‘. M . -’. ’~. '.‘ 44"’; 1"} ’§'J. /F11 ‘F H31 '! .‘f El W: NZHE1 H5 '1’ »L‘. .‘it*_l {ii 84] A 77 53% EQ BUR ° '1' I ‘ i. *.". “., ~‘&31.= "-1£h‘| 'r' {ii i1fL’- ["1 ‘W5 UL‘ 1‘r‘%LE '. ‘I'f Fi’~]3¥Zfl"I ' f»'1"7FflEfi’: ‘§5}ZEE! ’~J1'f 'r‘}’: ‘5'1~ iffll f. ‘.? .' Hit ‘ii ' ‘~1f7.f. (“. V. iii .11 M5 ? fs'J 31D 1'? 1113 F112 ' {K Wl. !§'EB’~J'1'I 'i’I£Ei‘?37J<5F ° ‘l' ~ i1.". ’.3¢’; .¥t'«‘1f¢"". ‘.'Ii2E WU T11] ‘X11 §. ‘.‘£ 1‘? .x’1‘? . Fifi 7+": ' bi P55 R75 SE fi" EJG {X I91? {1} E] 39 ? f 735 «"111 ' 1% {'51} I") '+". .‘T1Hf 8") "(I3 U: £2}? Ho‘! ‘$5 ' Eifi ‘Y’? E33 $3 fifl 1‘? 8'9 M 5:37 ET 3.-E lit IWIZ ° Elli H. )! .". '. 7.1‘): !. ’;. ‘.i T? ‘ H‘. "«"*r' 311 ff J. 'l' (:5. M15 ‘ 91- W. ~ HQ ll‘! ‘ 19} ‘W. 3'9 fi E§§1fiiH4"3 - L155 fi3"I".1‘. 'i ‘ff #1‘ UL‘ - - M iv} bi: F14} M £11‘ ° ‘| ‘ ["1 ~ 11.". lJl1'; 'fiiE4U(~I H’-J Fi’~J l'1Jl? '."JI9s‘A '2? ' f1'ihZI3.'I‘1Bl FJt1§Ei9Hi<5F$€¥flQH7ifi'i; E3 W 71 F1'~J I '91 F5‘. if. ’ 1?’! ‘v’; :‘»I1."‘»”-‘i ' L1 bib it! ) Hi I1-Q ibfl ["1 5*} 54- 1“! 5A $0 XE fifi. {E5 ilfl F3 E 315 ? }H K ‘i’- iY‘- ft‘). Ir‘-»'i N. M’ ’}'U1£'f‘ ii’-i Y1’? IIIX 32 ° I‘ [L ‘ W. ’ 7;-‘L ‘u'- 1:} mi L= 'fi( 31H 3&1!-i] fix’? '>‘{ HI‘ 2355 if? 111' El {}{‘Ff? i~5?r. L(Fl'~J33¢. ’T’vIHl*J3 ' snzmae (1-IVI‘1'l7.'. “. PL’ H] _I: 'uIr*T2fiii F1‘) 8 HI’ f-I£‘. i)”u" 5131 -HE - L‘AfLL'1-33351313 ‘M’ ffififfi ' MP4? KKK Ifi B’-IM| "Jf: 'iiifM‘: '1'3¥E'l‘f F77‘: f5}-1:3 4' I‘ 2; ‘ K5‘. 4A3i~H1'L'- iIiVi”r'i. 'J}'Zt’i'~J {A315 9}c‘iYl fllBI§‘i'3Fi"Jf§EE§§7&! ' L1,%f£. ?fi? iY‘37fi1€ ' f-‘xii Ml Ix‘ 11!‘ Fl‘) . *°-Si‘. if. ’ 143?. L2 Pi-U31 ° M9& flflfiE$fi$fifi§A A+$R&Hflmaafl%$afifl 4st%*i25$4¢'é§11:¥: :*v‘u? §: ' Lzfiéfimfi #%L§%fikfiE%A%1%%- V" &kTm&L¥#flw&%~m+$ , fimm%§%ma%$wmae%& $&i~mfifi%u; mmE&%@ fika?
 14. 14. u! ‘ Jun ”"= :. ':4.. ~,.1;*. 3:5-'Ln‘. §. , /3‘: “iii "-:14‘: =". ..v - 1:77 . ;.'5* ; .:. :.; ,#: < in ’. $.‘Q‘. Zi'}'3c»; .:. ‘,. D*. t.F:
 15. 15. EIFEEQ ° +3Ei ~ $SI§3‘£2§F. ffiEfEE$i§’A31$lJ{Efifl§fi‘§3I$E‘Jf"EFfi ' -*. iSI&F'3’. /kéié fi7IE5IitHHE. ?fitifi7F97i’<‘E53‘Z+£{’F? JI€l3=fii ° +7‘? ~ ¥3‘75’<‘3Efi’§Ef’F7‘L7L5fi’x}§9§%3Ef7I<i‘@fi$B‘Jfl1E - E7fi? ?]‘. ‘:? IF%B‘Jfi fifflfiifififih v L>l§E.1?a‘lflfi? IE$l_1:Z‘: JZ§Fl’~Jfii3§fi? E%£¥§¥-ififlfififi f%. ’IC. ° +t ~ !5’z¥a‘§1.¥E%1EHfi%EI}FJ‘§E ° Efilfiflfififilbiitfiflfifififififi ° +/ ~ E5IR¥Eafi1‘§fi‘§". &#éIf§E4J§#'. ?‘. "r ' : TI7.H§afi1*§E$*J’1}¢E_‘lZiF2l: 'i‘JBfii ° +71. ~ &F'i’AaUéfi7IiE5lE! ‘Jfifi - $: §1‘7_iSE§7E§8IE‘Jfi§5FEI%~‘¥B5I ° &F‘3’A$Efia‘ fl'5U3"~JE. %fi * HE: fi%'}'é'$". -§*’r2‘%l9’E$lJ1Z$'iE§E§3IB‘Jfi§ ° $§%€1fi '13‘: -H3‘I5£§§IJ. ‘$flfi§A i§; If"I*é‘J—-‘r7Jfi‘2'l§4F. -E7FP'<. k§? €é‘J ° ii }Fb"~4’F15S4’<'.3£A5$R1 i£*;32v1flE>i "’FR2U? €é‘H‘éz‘fl'- ° Shit v 4’F3:-$--¢--it v1+4§$+lI‘U: if<$. ‘é‘J-E-. iE. ?./ x * —i=3i.1'l'1 »A~éfitn§§‘B"4»£iiR?7h'1bt'S~i£§@£}fl i‘ 6: v vx4vT= F$= f=1B‘.5flé3i.4f1é‘J= ?'J. fi. ° ‘I h
 16. 16. %. ?=i‘s‘c4{s: I§; %i — ‘ i§aF'3EEfi?1£I; £I$5z’€ ‘ fifiifilfigfi ~ 3Z§fi| J{’fi&Hfti_1.)‘C{l: ?‘£§UJE‘JEElEI ° flF§EEfi'§'2#Jl%fE‘J1fi5F'J ° : ~ $JIEE‘JE%E'fiEAB*JiEfi’é ' {Fifi ‘ E * fifl ~ 31* ‘ %i$1fi¥E ' ifififi ¥3‘J1§$El&22$'iEEi3B‘JHE - 2%? i§i%'= "i‘il6§! IE. ?: I:fi$fi ~ §Efi3ZF".3~5E'& 7fi¥ft¥‘| Jfi%§? $B’~JEE - rsmzmsma ' EEQEEE ‘ EEB ~ Jkfi ~ iEE2“’: a‘El‘J i¢EF5 ° ‘ I. IZ~fi%$B5Z§fiE39l§5l’E’IZ§9E’E’fii? 'J$1B‘£f: §Riififfijtflikfifiiiirfffififiz‘ 5.}-"F * 7F€? EiE3i ' fi3Ri? ‘vE’z}5Ff: ’:EE1‘J§}E'c'. ° [DJ ~ E$ZR? J‘}}£. V2‘»7J’. I’I$; *t1“J"fiF‘3$kfi$| J)§iéifi| §’~Jifi1E ' 1'I»‘E%$5{§l9§E£B*JE% - 2?2:%5l%f? E{-i¥E§4Jf'T9Ji§ ° ii3IR'5J‘3k§I5-‘>fiifn’5R7J’fl3I"%§= FJEl3‘JhtE}J1§7f<4E: J5’<‘§ $3-Z-FE - fifi3$= PFfiE’$$1§fi‘il3IF1’~‘J’£: ‘I3{5} - iI§: ’9)S’<‘EI}?5;f? ,2€Ew§iI3‘J§5} Z: + ° E ~ Btfifififififllflfififififlfliifi ° ?1§§E@B’~JI! ’FBE’z}Efi§$: !:§fi’E ° ?5Z? f§FiWl*JH§! §7§7F97K‘3§59E5IEi3?I§fi"“A—'%EEE£E. H‘Jf‘§§ ° 7‘: ‘ 3&7-. {IEEfi'iBZ)Ei ~ ikfiffi ~ %l‘éE$IJ%<E%: ‘137fi鑧@7B‘£E5Ii9EfiE*J&E ' Eb’: Tfifififfllfiifb ° ‘—%5B'£E! ’~Jfi>ff15‘tHI'. ?E3§“)3f§ ° [II t ~ }I1f.1JEl'5'§? ,Q8'rfi! ':"~JI‘I$e‘3i1*_1.{32 ' i§7J[IR’»’:5tfifI&EE‘e’JZi-"; ‘=‘31|IB’~J&Q ° Etfiflfififlififfi f4=*: :Z3fr’E'1‘/ Z ~ ’E'? §*J§37B't¥SlEFfi£lfifl~BE3’5IB'rfi? %iBB‘JEEE -= / ~ iliufiéfiflTIEFEti: i1‘l‘iE§}Sifi? ?/J$? SlfiB‘JEffl7‘: T§$[lEH2 ' %°§%’5.Jl1&1i5t 3’SI1'€f§E1“‘, "It‘i’~JX2EE'§$%ti7‘? E?’I' ° %E055EIE: T=§? Efi’%Zifi. fi'/ J$$S£ ffB’~J? ‘a‘X'F‘fI ' ISCR‘-3‘fi. ’6fi. %Y‘iifi7JD¥*J‘/ J$$$B‘JfiB}JfiE ° ii. ~ EE5ZJFffia‘fl3Ifi'é7JE§5JB‘J1%‘ifi‘. ‘F ' KL’-. %fi1’&fi’§Zifi. fi=1='—"3i‘$5l’1%‘ ' fié |5’. §lfiFI1‘EB’~J¥¢C39Z? €-$5Z’z}¥El‘J§? ,<l’§fi£§ ° + ~ E$IJ? f!IlF= fZ€i£f££3$E| J2fi{§f4= ' fEFfi7fifdJ§i'. i’~>7§E)k§= -1 ' §1IZ{EiE£dJ§E. $1E‘B4J fifii ° +— ‘ EZJFJ‘I}. .i§$1J‘%‘IE€'f£. '£3£1B‘£? .'*i'ili'J- 1E§t7.: i'—5‘= ‘Ei§EA!35I%EfifiiEE ~ WE‘—~? r§ B? - l«>L%%fi! §’$§EEiSfi‘é]k$ ° +: ~ IEESIR’-i‘7Jl1§§$<§7‘§s’$BE¥lE‘? §.'i’§E‘JfflB? i ' I. Z~fi¥‘-J‘§fiE1J$15'ZE‘J§ififi Ffi{’? %EEFJEi“é‘ ° Effifififififiifilfiflfi ' Efiifllfiflfififi ~ #1 EffiH°f&f§ZiE¥‘§‘$1$§1flW‘l$B‘Jfif§%f$'J°
 17. 17. +3 * %fi$1§i= ’>7fi¥lJ¥$E$‘T$ ' fl‘€$5E§7E'$JI= ‘3§EEi3 ~ §fifiEEE$£lf-E-. '{fi1E EB ° LLLEFSC ‘ fifJX§2fi3‘Cf’f= ‘2.5.'a$SZ$%§“‘. s“‘B’~J$7BE ' ifililfiifikfifififiifit Eflfififi ° -HE ‘ }J§. §E7<$$éii%ZE”%“a*fi ‘ i'. ‘fi. #3‘£$EIf‘? EJ_I: E’~JEI‘l? . ' : 'IE3‘E#tf§f4= fiWJ&F'37<-‘—i‘3i$$%3§E$i§€'EiUJ ° +E ~ IEIR%'fHEEBiliT€fiW1é’§&P<J$El? i§J: Fl’~J’AE? k§ ' fltfifififififilfififl EPIC. ‘ ~ »%5-"§1"2$E1’z}. fi€l%{é*éfiil‘5P ° E5I}i‘~]‘r7T~ZIf-. §E#tfiifJ'§’%E’JEFa'fi%E"5lE 7fiEiJ’x. }EE§€52?EEB’~J? EEJ ° +7‘< ~ E5ZR§Ki. §§¥= ’f15%E’A‘. EE§£fii§)c“? E1§#E$2%‘é4&fifEE‘JI§2A$$l%‘ - fltbfiifiéfisy %$2E§§§z'5:JK: tfifi”&B‘J1%§5fE¥1E$2R’éE%‘u'~Ei%%‘%7|| ° +t ~ E5IJEJI. €.i3%'= |='$$ifi<$$5I€= P8‘JH‘? Ji%‘éi—'&%1IlfiT§ * Lllfilfififééfififlflfi $3 ° +/ $JZ€‘£: ‘I3F'3E’~J! ‘.B. fli ‘ : ”'é’s‘)‘: ‘£E$EI38I$iI. §EBf: §’é"‘-= >flF'3?JI§fi§E! ‘J%E ° #5! §§. lZ: ?.E. ‘F3i%‘f£H. i;? .3‘fif53‘$E$SZ€f'fiUf§? £1€¥El‘J§3J‘Z - 3I1'£fifiE'. W~'I. ZEEl‘J% ffifiiififflfifiiiflfifi ° +71. ‘ E5Z}fi‘II. ¥fiWJEFa‘iB’~]$fi’L? EFF% * 3‘C§E| J{’FZZfi{’d_1.SCfl: i’EEJ - {E}IE.15‘zi%‘a‘ ? fi$i§‘? i’~‘F»? .'—? afifi'7<fi’x}’«f%B’~J1fiE ° : + ~ I5ZR¥}I§“u‘a". ‘€¥3"J§7JRi@fi‘l$! I‘a‘&¥fix§'E: R§1’l%? :‘r¥ ' l3)5Ll:7FE§§fi$'—§ ”§’)‘ffi ° - 3%? fl§ik§§$fifi§A : E%fim%&€%%i$%%*fli ‘ %fi%Rfi%%fififi: fii%€& V fi%##E§fim»fi&&H%&€ r ‘ ? &$fiamfl£fi°
 18. 18. [ll / ‘ + . _+. ._. +2. * flF'iJ§E7§§’5'£'? i§? E$'JE‘J7l‘E$'J ° flfiR’~TfiEi@3‘fi'clfif': ‘7§E‘Jfi7.fI5I§flE§ FB$IJfi’§’E‘J? i§E$Ifi * %Fé": EE$? EE¥ ' ? E§J$iE%§E$fl{E3E)Kfi $3 ° * fiiififfitfififiifikfifififi ' ffififikfififl ° 4%EU%EE{EJKEl‘JEE: ‘Ei9t % ' ’fiEJJ§EfE)B4J? ’E$’é ' {E3E)F%EI4JE1‘Efifi'§Zi1E5’t‘: fi€E$ififfi{4= €E% ° ~ H§zE. %fifiE$i§If’F§§§ ' i§7Jl1$i§If’F= ‘%$¥}: l:Zfi§$Efi ' L}l1fiE§EE’~: lf‘K’. §E'I$Z2§¥‘l$ ’ 1’I1'Z}IE. EfiE§FJ§$ ' BfiiEEE$F: fi$ ' r= ?fl5UH{’Fl: HE% ° ~ I$ZR”~J‘%§#J‘= §$31¥iE= PIl‘. . ' fiWJ¥i§If’F§¥AE7r. "E$iIE'= ¥=: L3~fifif’F FE - : ’IIZfi3@¥iIE'= 'r"IC. ~i*? iEJfEfiEEB’J$iE%= §1fi$El$iEfiE! E.’§ ° ~ 11%}? ~ %5#iA ~ §§fi'éA: l:A7I= ’l1§E)K: l:K§">%iEIR'? ffl4JR~fi1§%fi ° KKK bilfifififi ~ %5I3) ~ §§fi‘E‘. ): i:$l2l§E): i:. ‘.iEfi€a‘EEi‘Jé': ‘.ifi7k5F ' 1‘tf£2% E? E#t’4}5I"-H‘J¥: I:E%‘*§1E$EIfiE&Q ° ~ Iii? -.E3E3ii'£EEE5ZR? f23E? i§{%%J: .B‘J§1ii§<€|9§$l1E1’F ° &F'3¥i: §l>'Efi $| J§3ELX’A#é%BJJ2%. -yi ° iE$IIFJ‘fi5D§@? .‘£2E’Aa“é%E’J$lJ¥i§{%E§fiE‘J Efififififil ° }fififi§§fi§F1$iE. #fi$. fiH9#%E ~ E%H? fi1EEZS2’x}9‘i= EBJJfiH‘Jfifi ° §7F’z}#&%B}J$’a§5fiEl‘Ji§¢EII§Z<1E‘. fi’<‘3EfiWE$ ° E5ZR? J‘H§§¥%'I’eE%$UfiE%A{$F? fi ~ %JK%Z$§BbE ‘ %JEfi£fiE$El% )EPIlL~%3‘r! E>k§%HEfiE’~J%‘+$'J - *9JI3lE}IE7'<+E”‘2J«X_l: .)K: i:B‘J¥§ ° ~ E5IJfi‘E§§‘4.*r$lJ%‘§%A{$l$“éBEE ' fEEfi7FEZ£lE¥iEZi%<lEl7§$? ‘i E14J%£l5J3E? §-€rEEl’~J!1EiEE ' 3IfzB§fi’E‘fiE%)§IE§EJJE$flBfiEfififlEE E5 ' %BJJ%!1'fiEEE’~J%fi3JElE¥iEZi3Z! EI7§£~E?3 ° KE. fi3@%)= |=III. ~fll§’<i§fiW)%fi3JB‘J¥iE%= §fl ' ? EE%£I’—AB‘Jfi££R& E%5‘-F—JKE‘J$? Efii ° ~ fl$IR*~€I‘BEfiJfi§J§fi5%3§E§5}§i3H¥E§9fiiR3tfiB‘JR’&fiE ~ 1«1flfiE. EB 1E3'Ji5IR? E‘l3F"35FJF'i3fi$iE1.Efi'$*J%'IiE%?5fiE$tfi ° ~ m7.%b%‘95¥‘33E{#-fEEE!3 * E$B’~JfiJZE? E% ' : Itmfi%%"95fi7ES% %B§Fefi%§53$iI§‘E ' %fl? &fi3Ii‘: ‘:u‘$fi$lJE3ZF'. §'~5'5‘ °
 19. 19. +3 ~ IfiIH%‘H. iE7JU5’£fi$13‘E? i§If’t5EEE ' 2%E$§&5fi3*E{#fi$ ° iffirlfiflzréj %"’JJ5l51’Efifi%2$fEII951l: E{t11W<Efififififfiflfi ' 3Iza%#E: E.~§fi¥$ +119 * iE5Z}fi‘Hl£i1‘€= $UE£$EFE§EHEi'§v ’x}F#1¥§#$fl%{4= ' flf7_’£€$B1J}E{#§‘E§EEE9§ El4J7(§EH°5?. i%3‘§JIl'1EEEl; LlEI}I. i§¥i§B4J‘fifififflfififiéflfififlfifififi ° +11‘. ‘ E5IR%‘}i§. ?.§’E! E%{FEZ2£! E€§+i§§UEl’~J92-D3552 ' 1’[fZH§: fi’E‘§fi%F'i’fiE’J%IEfi¥ $9%Elfi34J$i@HE’J9§ ° +7’? ~ iE5ZR? J‘H£Ci§fi&%§1&§%fi5Afi§§fi€): i:B‘Jl9?é%' - 1>'? <'%fEEl%E‘J%£l5 )UFIJ§§fiE)Kj: ?€= ¥'JE!8-'B’~J? %?EfEI$E - E1fiE§§fiEJ: f:%b*‘§¥'J§? § ° +t ~ H-$U1‘~3‘}ILE.7J[I§§¥‘~J¥3¥E! ‘JfiE$ ' ? Ef4i=1}‘»’&? *‘: ‘z‘S? s1Ilfi ' ilttéifibfiiéikzlzfi ° +/ ~ EfiR¥HE*é*IE? i@If? B@$¥1fiE$fli&fl ' 7¥<%E$¥¥i§If’E)§2% ¥i§? E$'J}f| Ei%Ei’~J1%Ef1f§$9". fi*E'# ° +71. ~ $i§I{’FEi’~J)K7:Ifii1EH3§.7fifiE%+ifl1J ° 7FB. §.LH. i‘. '=‘? *.1ll’x}. §9§fifi3IJEf’fi2%’a ¥i@I{’lE)Ei. ‘3.‘EJllH’~J§¥4'3 ° ? i§I{’F)Ei%3J| |fi¥E$§53=§1fi? iEfi §I{’l5B’~J%Efi ° : + ~ E5ZR?3E%‘-EEF‘: «fi¥i§flE51'9§FflEfi'i9QEfi¥E7‘a‘§+ ~ fiififigfijiifi $l]ii[x‘zi9§P<Jfi"§ ' ° E5I}F. fK§«1»X’1}5F€‘EB‘J7|‘§iE ' Efflb Ef'a‘J¥i§HEi'X9§l-Eflffi ° %E$ H§Efl§E¢flfi§A $&%w#Maa&fi§»&%%9 ‘ , #&&w&%wx£oxfi&i## F = ~ E+m$a-ifi&&&%&&%& 1 A ¢ #1m%»m%%%9$%fi¥%# t 3' °
 20. 20. [ll 1» +* +_. +2. Jzhbfi-/ jilfifii ‘ 1'lfiZR’5J‘? E%| J%'I%&: l:iE9.§§3fifi1J ' fifiiflflfiflfifiifitfifi * 31t§*§fi’§}It $E5=fifi: i:. itt1.4Z€. ‘.f“JEE‘§ ° ~ §¥§iE5IR§fLX£‘l3fi? EE3¥3ifiitttB—fiQ§fifi$flil? .E‘J7¥<$E’E ° Efiéfifiki ’ filllllfififiififiifiifififiiw. ~ 4%1iE¥iQHE$Ffiit*_1.fi4i#E§7¥‘>‘~EfiH§iflJ. ~ 7FE’5E’1}l3fiil'BE7f9i‘‘. % ' DJ<H§afiEIfi’é1«)£¥E%fi&7T9i%ElitHi§<%fl% ° ‘ = F'fi§7‘: ‘}IE«? lfi!1Ei= l='fiH§fi‘r’: ’:‘&ED3B1‘J‘{¢i= :.l§‘JifiE ' %‘fflE%E§5l5+’z}! =E? r1li'. it£1.E‘Jl3E$E| J ' | El}J§. If; fF%fiE%§ ° ~ m&$? :%7Si¥1.fi‘fé&1I5I: I:iti= .$éE{9‘J * Efifirfifififififlffifiiflfllfifififii iéfififififfififififlfififl ° ‘>%'? flk1l5I: til1'; fi?$°¥4’%¥E‘J¥$If§. ¥§4W. !%)K‘?9£3if§JI1|5I El Zfififlfi-fiflla‘ ° ~ E5ZREf)J§$| J%'I7l'<EE%flEEIfi7Si7§fi~fi? £f§‘J ' l‘: ‘3EI}F~J‘fi3E? £¥§§§7l<EIEE EEZk%fiH€rE7%3§ ° ~ fiF'3FfiE§I= '=§IJEfl$7§E! &§fifa"é7JEL)l§<1>§E‘Jfi3ZEEfl<5K’EEEFfi ° E5ZR5‘}J§a’6§EJJ, ‘.’= §fi‘fl¥{4=7FEB‘J§€E2'= Efi§3ZfiEEFfi ° ~ i3I}fi‘H§fiflfiE¥i§EE§3Z1Z€i§? ‘>&FE€Ei3{5}%€S! fi‘EE${S‘Ll: H%fl - Lllfifi "‘>%f%‘Ul5t: l:it*3.E‘Z9é?1%fi3%¥fi9€EFfi§‘Z? '!é§$f| §{4=fiE7FEE‘J%<E ° ~ flIR'5J‘E. ‘.&. ‘.‘$‘I$'Jfi§Efi§fi2l'iE§. ‘.€§fi‘%E ' 1«X${v'? <’%l5%lEFfiEfi¥€= }§Ffi v Etfzfifiiffififiififié - H3l? %-fifilifififififféfififiéfifi-. E‘JfiiI5l~ - fifififi Efiifi ' $EEfi%3J‘? 'I%ifi’. - l«1fE'J%'IfiEEI’IifiEEE¥§B€J. ‘.€§fl‘EE §+i5¥| J ° ~ 3Ef! %%Ti§B? 'J ~ Ehfllfifififififiéfififiéfififififlmfififlfié ° l$%7Fflifi E53‘Z+El’~Jflfi§E$£'Zi]'EHFt3lR’§‘1‘E¥§4%‘fE%E§E1EHifiE5?. tH§§%7%‘ ¥%%EE‘J%UE$'i- ' E%%’= ‘.‘i3.%§%EE${. 'IfiL)l£‘Efi&’. &5FZ3‘H3%7f¢ : ’=fiEE§. %%“= ’:fi1?§E! ‘JE¥'%%% ° EE%flfl‘%E${iL§z‘25fiE7C. %§fi'$| JfiflIlE7<¥Ffi}%'EZ£E%+ ' iEUFh‘Z~ fififéifiifit ~ ’1}W3$Elfi§3I$E‘JEEi9§ ° ~ , ‘.$§! fi§E$f1‘£§Efi%%E%li*Z2SEfiE ' fifi3I52EE—*zE{$%${: ‘£B‘J TEE ' %. LX{E%Ffi%EEIE§E ° lfilfi ' flfimifififififififififi-E fI}5fi7l*§fl’T§’t‘fiE. ?é§fi%EE‘J7§fifiifi. IE ° ~ IEIH'? J‘E7Jl15'§ififii: l:i| i=. ifi§1J~ . %!i£fi‘%E¥E%i‘fi1JZ'L$: l:§%E§§%“l‘§'J EWEBJEE ' {E&-_fi%iFl1—‘&? fiE%‘l3fi¥€-ED§EB‘Jfi3i%%flE. ° 20
 21. 21. +3 ~ Efitfiflxbflfifiifiifififflflfifié ~ ? i§%E$U-i$l§1'§= ?B‘J: ’s§-Hfiftlfifi 0 +lE ~ E5IRT3‘F§.5E‘IfiIiSZ1‘.71r’= ’§%E'| ‘§‘cEl‘J: l:iti’.7Si%E§E§ ' kaififlfififififififit EE. ' 4‘? /'3'JE¥‘-J‘. ‘.%I5.%EEI? I’~J%IE ~ EB ‘ %fi.1*§§@E‘E ' HQEEZQ E ~ ffifi * ifi. ’f§§1EE‘E ' iiflfififififfiififfigrfifififltfifi. ° +£ ~ E5I}FJ‘fi’fE%fifi—-4’%¥§%’B% ~ ifflflififiéfiflfiilflfifilklfifififlfilfifi ifl_? .7f§5}5’? ~fiii5+ ° +7‘< ~ iffitfififififififiilffififi - i9J‘li1‘fl3¥»"= i5E%T§$fi‘Z7F§$fi5‘IE$fIII£¥§’a’BE! ‘Jfi Ifitflfi ' i9§3R’. EfitH)H9<fE. EE&fi: ZEI1%§3Ffifif4%¥W? '§fi€&¥b¥¥§? .'E +-l: * }IE$| J%'I$'2EB"'J ' ED§$? ?~1E7<JE%$fIE{I%fi3Z32.$E, ‘&’é‘E7<}§’Afi$ %B’~J1‘E$| J - jfzE!3I5IRfl‘? E1#’eE%BJJ%f1‘fi‘E‘fil3fi1’E$U ° +/ ~ }}3§fi$? §|33’€7fifE. ‘|53fE’I$E‘J@E4’? .JZi*: JJI’Il3)51tfEE ° +7‘L ~ }}E¥§R? .=iflF‘31‘I$%‘l%i}i'. ' E¥fi%E'J§T$fii9§iSE4§‘J° %%fi fi$E%$§$&fiEA &~@~&~finAfi§$£%o# +r&JfirfiJm&%fi%a%§ $m£»%&$$a£a$%-%& %Rfi£$¥%fixfl%£-iii %%a%i%##%%fi°%&%R i’%fimfifi%&H%&$$fi°
 22. 22. 3. )l'l= HIE cf + ~ Eflfiifififikflfifltfifififibflifififififififfififilfifi - &$fi%%'IIfiffi. ° : l%%$= ‘$$a‘¢: I§L$i 2?aE3§fiEB‘~J%§ ' &F'? I%7EE7F1fii&E5I}Fffl>fiE5I3&Efi$§Fl‘J§%_l: - ¥ H3ZEfi7EBiJfi’<‘fllfiI&F‘J, %¥fi‘it*). {flB’~J¥‘-J91-? fi ~ E ~ EEHIEEEE ° fl3‘IH‘? .i‘fi¥H3ZfEESZfEI%~§fi3?¥! ‘:I5¥EflfiEE§Ft’~J$ffi? :'52 v lXE&F"iZEi5kflZ3fi?1+| I7SIB4J. €fi§ifiittJ. {:‘£ ° ~ I$IREf3E’§{E5%fii%1fiE¥'£-I: '$U5$? fifi*271'i}SU33E%: '*EI‘&)? Ef’F ° 755% F%fi*%¥= I@I7<Ji37i, ‘.§‘¢‘E§#§F= v'iE * H§. &—‘T1fii. i=F'E7fil‘5fii%‘I3F'iEIfi’£E% ° fl F"i§2F$"7’. EfiXZE7J[I)U¥JT. §{l§fl ° EfiIJfi‘KE«flfiBE7L&i? E7i<i%E‘J. -’. 'é§E‘R§fi§fifJ% ° ~ fl$£}fiE«’E‘fEfii%@§§%§EfI€Rfi%I3$f"F ° ‘ E5IR5fH§; ’§fEi9TflZ1S7<7lfi‘r'1‘E%7’“‘EIflf’F ° ‘ 7<§A§I§1EE7EE$l1J3@f2=P - H.1§E'? Zf'£&? -ffijfifi ° %EE‘. ?EIi: ?E#. fi'Z7< fl§E1EEfi*4$lJ3‘C{‘F ' ? §E7F? E%$L)KFE¥£Z~E. ‘B’~J1§f4=T ' }}. !i§£’A fiF1$&F'i%E; El'»‘£J ° * flF'i¥%I79E‘Jflm§? =%E3§}§¥fi% ' dZ~%%Zk$? »‘£ifit9f: £:‘}3§E§EZ$fi ZiE5£§3EEf~’: ¥=. %fi‘. §'. i-7‘: ‘E¥¥I6?E$ ° iEIH’? J‘IIE$3RE5I? E$EliJJi‘$‘1.fi$'i§J$$§‘1’= *.. ‘.! ‘“J ~ ¥*HSlZi$§%E%7<§'J@ $3 - §. ”S’f£fib“f}Efi‘l'§E'Sl. ‘.fi§E{5'1J$’E$ ' fi91$? E$fi1:’.1‘FfiE§E ° iEIR'5J‘H§7<|1!§3‘EE$fi)liliF‘: ‘r£$UJl]'5’: ’£i1fi§E$fi ' fiL}(i? .IIFE$'J$fifi EB“Ji§E$El{%%'1Eflfi’= P$fiH’~JH¥ ° Efifiktlfifiifififfifififififiififlfi %. ‘.§7EE.7Efi¥§fi7< ' El—1$! ‘J7iE3v$fifEfi§2='= 'a1l: ° fifiiklilfiilififfiii R§f"FEIR’? fB5£%EE§%fiE‘J, ‘.駧' ° +—' ‘ EUFTEfififiE‘%fi§fi¥fl‘-IIEB‘JBEfiE! $|J{E*§zf<5F - fitififlbfllafi Efiérfififififififiilfi ° +. : ~ flfififlfilbfifiififlfll-fiflfifififi ' I. Zfif>‘EEE&fl#i“E§l: 'l‘JI3§? =‘-‘I33’-Efiififlfi ¥= .‘fit‘. ° +3 ~ §1E§EE‘J§}? .$Efif§. Ififl¥t¢75fil*1x“-3-'B3‘EfiE! ‘JEEE‘f'I'J ' Kfifififififi RHBEJKFEEEEFJKE °
 23. 23. +£ ~ éfifilélfifififififiifififififlérfufbfifimfifiifi ' 3’t‘. fi}$| JFfififl! %fi ' fifiE.1%&i1§EB‘Jft3IJfi‘fia‘iF5IJ£B7:I ° 515$ ' ? E*1~5~EHSl¥%fi&>‘(ié1l£%§EEEE fifiiI%ZU": E%; I?§fiIi3?. ¥:f1§ifiH"J? ’€i¥é ° +7‘< ~ iE5I}fi‘Ea’E‘{EZi$%’: fi3?. E'. %‘| "§'J1T)3ifiH*J}$? fi§FJ%Ei%7<fl$$i% ~ fig §1$: J:%E§£1éE. ?$E7i<iEEi%i'§ElElTf? il*_1. ~ E5l3fi7dK¥fI3%? fJ ~ E5£3fiE: i:i%‘. .%E§ ~ l«‘, L9E1I'fiE! %1". L§LLl%E§lEE: i:i“«“. ;%E§ ~ E5I2EH': Ff33‘£? Efi3EE§ZiB5Z 2fifl§¥-%E§’%‘i"3=If2 ° A3 mag ¥I§§¢flfi%A ? “V“C%q i &mEm%Li%%#»fi%~$% . i§. .{; .' ; ¢“ §%fifi%A%%%1&LE%fiK -H i'%%lA%¥° N‘ $§a~x%#»m¥m%1$£& ll” 9’: 541‘ l
 24. 24. «§§~1«1z%-in-Jfiifi -- ‘ §‘§Ififi$lJfi>/1‘7l‘1§fiBE§1%§ ° E5ZH'5J‘ZE€| Jfi{§f4= ’ 0ifi5|Z%"'. i=B‘J§‘§§F&fi 1%$l: l‘lEEUBfi1% ° : ~ §'§IEl‘JR’fi¥§EKE. §%E ' 1§¥. flZIB3I? ‘éz‘F"E'3E ~ Ifléfifi ‘ ‘EZi§_¢_€% EH3§JZ1%IE'E‘EEi3fi'fiE§? JZ#’= E ° ' 3 ~ §‘§I}i§fi? §~’A37-B’~J$EEH - . ’.‘. &fi= E21'>‘~)&%‘<}iE‘J‘: ’:". ‘§$ifi7J‘<5IZ ° }}Efi% IEIIEJEH ' §é. %'l$/ '3'] ‘ fiB¥Ec”H1tEE%El‘Jl1i$E ° §§Imfi? %’x}.3FEl‘J% Tffig ' l$? §}E ~ 53% ‘ 7.i‘fi'é%‘H9_El5’r%5'1- ' 7F§Hfti7.EiE‘J|3E€E| J ° IE ~ 1"l5Z}fi‘fiE| J3fifl§{4= * %? E3%*§$t¥fi§ ' 4‘? J‘= F:"JfiIE#E, ‘.E€Sfififl§l¥5IEi4Jfl¥Z‘ E ‘ . ‘&§1fi’l‘EE5E¥Zi‘: ‘:‘I$f5}‘§§Ifi‘EI§"F| ‘§F! ‘JF= fiE ° E ~ E$I}E‘%fiJfi$3‘tfi7Si? :%§§I$%{9TJ ' 31‘z%%$3ZiSE$‘Lfi‘F§: ’<§§I/ ;}%JI7Sl ¥rIH%¥{%% ‘ §’§z¥§‘é ~ éfifizfifflfl ~ fiflflly ‘ %fiTa’52¥U$IJ% I%=1'§$'JE’~J{l§X ° BIIfifi7JEl5‘§l€1fi3$lJfiE§’EE§§Ii£E‘J9E£lfi ° 7‘< ~ iF5IR? J‘}I§§3'ZWJ{E3§fi3fiEf: ¥f’FB5I%I1’Ffi% - ’fiWJi%%Jl| fflifiE%F€I¥ §%’E‘$)E - i¢JJH7JlJ‘: '§I¥i*E-Q -> t ~ fl3ZR'5J‘? Eéfi1fi%‘= J‘$fiI)3F&? iF§‘l$‘: %%J§§IfU’1e‘F%‘F7<fiI}$91-T‘§B’€H‘*é‘fiifi ' LL£E%HIE7§$'Jfi’<‘flF'i! §£fifiE$IJ£E3§1Fit! ’.§§Ififi ° / ~ E5I}i‘T: l‘fi?1E2Effi ~ ENE ~ 1"2’»5‘(fi%}§>fi< ' %1E¥§1=l: mJ%r’fi’~J§IB‘JRE ° 3EE9Efi}E$< ' }I§¥? ."! $'JfiI)é‘#~J9"§I. -’fl&fi7FfiflflFfi§§fi)lZlEl‘J§5}Z + ° {’E= PT§E>X - Efiiififlfififififi ' flfiéfififiéfifififififiéfil fiI7EI‘J1§>k ° 7{£f2"&fiE>k * )7§Jfi1F§§§E‘F'| ¥lJ¥%‘E‘J§1*§ ‘ 1$. %fi§€E¢‘3%E E O #1. ‘ $fiI)El4J%. %’~J§§I - E1§fiK§: “:‘Z'%fi ° Ii5IR'? J‘Ei7JIfi’EEFE$€i)€: ‘.-’fi'J§§ Iflfifiiflfifififl v . l«fl. fl§E. ¥€d)§§I7I'Ei}&§ETlfifEfi1§3§-"ifififiifiiitii. ¥Il'. ’.El‘J7l‘§fi§ ° ' +~mmmxem¥: m@$mwam-mmxmgxmmfigmomw m%maa@: #w§: &mfi%mm¢w-awfixxmanma §37|| flFE5H‘J$E%‘+ ° " +—~§: m&$gm§x-m&fi$fimmEmfi%§‘ &fi. &mmgm%w~: ¢ma~wm~aamg %H§I-XfifiEH&WflflfiE° A w
 25. 25. +3~mwWflfiM#fififi%fi%WEW&%mMfl%fifi%WE%° +3~mMflfiWMmEW°&fimfiflfiMflfi'Mfl§WfiHfl~fi fififlwfifi%'ImflQ$AfiMfiM° +W~&fiMfiflm%fi%ER¢©-mmfififlfiflflfiflfififi'fl *%Mfimfi£fi%Mfifi#° +£~mmmtwmmm&mmmm-mmwtmmmmwo +fi~mfiflfiMMH'fiMMfifiEm%v%WHW° +t‘MHM%ImmWWflmMW%RmvMfiEfiflWE¥WMRfi é'i3‘I7FEl §. a?$tFl‘J 8'31”? ° +A~HWWWM&§flWMMflE%E'UMflWEEfi$'MmmA W%AiWH'UM¥m§fifl%° flfifi Hfi$fi¢fififiA %H%&m®##M$fii&fi$$ 641v': "fE ~+€. §i. )3EuI>H£l aF: -?UIff&- a sh ‘E£Fir«s*: é4J; h’§’: v%&#§ Pdr%: k-»n2%J-4? | N-&fi%Mflm%fi2°i€fik az%&&%»&¢fifim@&fi° ; E ~ . _ - ia$&%$fi§w%9#mao
 26. 26. 4$fi3%';4%: I§tZ”i -— ‘ fiF'iE. E%7§{%fiE~l‘. .~@E§$EI$? E?EE-*fElfi%? i@P§%B‘3fi$'J ° EUHE: ’eE%Et1$i§fiEHifi¥%El’~J§3fif3"35$BEi'; § ° 7§l3fi'é‘}%': HE«3§iIE: Zi%$lZIfi%‘ * B75.Ll: i1fiFfi? ’é1.ififiEfiEf1E? §§J’? ?‘¥3KB’~J? %%? é ° : : ~ II. ¥.E: f%$| J?= .'I? $FEJ§fifii$$'JE. "£fi¥$9‘. = ' 5'? ~E&F'fiE3fifiI'£E€E| JEE! ‘JfiE 7‘5r'= n ' §#fl%3fi¥? éi$§E§ ' 1JlJ5'§§fi‘i9§JKEE‘Ji. ’é. ‘%‘J| |' = .lfiEEE’z%§’§%' E5I%Ff1’l5Téfi$7Si3‘§§fi= Z&€fi| J <- 3 ~ if$IR? J‘7fi%’r§FJf&i‘E‘%J| |7lE&B‘J%§EJ7f7J ' f%| $flfi’z}5IZfi)K’x}E°&E‘J&§' iIIZ}}E. €diE’)‘¥3‘9i-%§5f5I'§§)EI: ‘i‘J4Z€§5E ° [El ~ E$IR?3‘fiE5£%$”E”: ZE3??3?&1‘+‘§B‘Jfii! EEF}'= Jfirfifflflfififififi ' fifbflfi‘/ /‘$2? ' . ‘.€§'%’fifi, ‘.’. ’9B%‘J= Fa‘] ' EEfii$= FILZ~Hl§’z%B‘~*rF'ef'J ° E ~ B(R’? f}IE.7JlJ§'fi§f~’-1}LlJ]E§l3fEEfi3fiiE! i=F'IC. ~EI4JREz§‘E&}I v BJ51h§i1E%‘iH§ ° 7‘< ~ E5ZR‘3“}IE7'*z': %§‘= "-IEE ~ 43% ‘ 5.F§$ ‘ EUCQ3 ~ fififlfiifi ~ fiflkéfifiififfik E$¥fi1’%EI’~J%1§5Fl2I%; %’. FI ° t ~ fl5Z}fi‘HE«§| J3$f§{4= ' i§3'§¥‘J‘§%": ‘é'§fi%‘9EUTi§#EEI4Jf%E ° / ‘ E5£R'? f}I§. €E| J%’Ii'§BJJ}S'Lfi§‘a‘I5'E'*'E‘§fi&7lfiZ$E| J ° 71. * E5IR? f}Ii.11Z3Z$? EEE3a§%fi%“l'fi'J}5i‘%ZJEEi= .E§‘l'fi'J° + ~ iE5Z}fi‘}I.31.? .2E3@E'1I! I$J£%‘3FlJ4?€? £7|fi§? "=: ' wfififihifiififlfiflfiflfifiiifl O +— ~ flfiZJi'§“? E¥%$#kf? ¥Ef¥? % ‘ 111.5%’-W. I:': ‘:': * fi§~J‘4’%: f": : ‘ #e. §*5¥ZiEf@. fiI5i‘sz‘4’? .J ufiafifififi‘ ° +3 ~ L§Z}fi‘fiZEEfiFfi1E%%§. ‘.'~IfiJ§i%H‘J§%_l: * Zi$f§| J?= .'I’é‘fE'Ji1i& ~ $‘7§7J< ‘ fifi‘ ~ Efi. E‘J$'£B7'J ' mfiifififlfi ° 3 ~ iEIR"~i‘}I§Bfi? £i5Zi&fi'<‘4bfiB’~Jflf’F - 3fi§§HEB5t%fiLi&1&%$flE§E‘J7‘i$ ' E! =_§1I5I§i: Ii&$L‘§‘f| :&E!4J§SI§ - L‘, lZUi: “F§%t‘l: iLU}ifilE]1|5I ‘ fififififi B’~J'Ifl'f"I"l§= . ° +lEI ~ K: Zi$E, ¥dfl>E%? iEit! !%‘§? ":‘7J<%E¥£ ' Efl§3F7i5IE! ‘JI%? "5’a‘<§*fi$? ‘i ?75‘7.k ° +E * i7i2'rTi%§. $'Jfifi1‘§Ii'£5}I¥I§‘E. §E{$%l‘a"a ° )EE? ?3'$1'é*’l‘£EI. ¥${3‘L}3§? fi§E 26
 27. 27. E%fi°%fifi#fimR$§E%Ehfl°%MHfiE%fi$%E% fifiEE$° +fi~&fiflfiI&§&E%HWfi%fi&fimE° +t‘flfiflflmfim-fiME%$%%HM'mmflHfim~¢fi$E fi%fifi$fiEHH$flfifi%fi%WfiQ&$° +A~§¥kflE&fiEEfi&MIm-fi$fiHW¥fi%fi&fiWflW fififififi-£%fi%W¥&@fi&WEEWfiE° +h~&Hflfifi§fi%fifiW%fl§&§fi%$§EQflfifi-mfifi fi#fiEwIHfiM%° 3+‘$fi%§Wfimfi$%¥fiW$&fifiEE&Qfifl%fifi§W% &°$fi%§WfiWEE%&fiAfiE%fiZM%~fififififlfifi fifi$fifE%RkEfiE$%fi° %%fi %%fi$§§¢flfifiA 21?? /z. Jt--§¥i*’H*&EJ ‘n‘I’Ifii‘~fé‘Ji-E-l'= -1 ail ' -fi—‘T’fi£fi‘? §-i%I= f]é‘Jl’v‘1=¥£ ° KR? a‘fi7h')i‘i. ké‘J/ z.#-fi‘2?- ° 531:3? fifiéfifi 73!: ~ am ¥v3&j& v v7.zUii= fvi'I8~é‘J fi%'HTin‘l. *s‘E ' 35133 E#3¥£*fiE-KT’? $$%fl&fifl°
 28. 28. /Aébiffiifiifié ~ Efifififlflfiéfzfifi ' flfi"E‘? ‘é. ‘E&fi'é - fltfififlfifififififififififfiéiffiii % ' E1%$iQ2“. ‘=‘§ ° ~ EE&F'32@fifiF£ ' l3‘Z}F]‘l3;’1?T3E. %&fi’x. }§9§E¥: .‘.6EE‘Jfl1E’l$91~ ' ififlflfi BEE - tfiflfié9F: %9Efi€: ‘H? }3I€&Ffi1$z‘3Ufi'l3'IEil3‘ZR? f’E‘? é?H‘Jfi§ ° ~ I5lR'~*J‘§§9ZH3Z7E33I¥§FEEZkEfiEElfi ' Tififlififiiiifllhfifiiifikft - : IEfi? E=PiZE’AfiE§F= :’fi'. =PEl‘Jit*_7.fiL ° ~ E5ZR'? J‘}iE. ifi93l5&F'i2Fiti1.EEi3Ef$£»}F$ZE! ‘J)fl ' PF. LI: ’Ai'§E)§IB“Jfi§E - L‘, L75UEi&7JI]§’§%‘E§3I$ ~ ? §I5fi€'f'LE! fi{. 'Z1«XfiiE3i5I$ ' ifi9iEfl' ' $ I'E5I}FfEf‘J’§‘$"am€'é ° ‘ I5£}fi)1EZ§3®#E{= Jti*%§1|| ~ Eflfffil ~ E5I%? §3E - . l«>{i§§IHb’. z}Z9§JkEB‘J: i:fi. - 1'ltr‘. B£3§3@EI’A¥)KE3Ef7i<? E$'J%E! :'1‘Jfi$3Kfi ' Lifliififikfi B‘Jf'. %.'»L‘. ~ ° ~ )}§¥Ei%‘§&Ffi73iili1.)§>§E? '?E$I}5i€Ji'2E’&‘I3F'3B‘JH52{3Z ° flfilfifé-fi5lE3'iSff3‘ flFfi2lEiti1.)73fii1EZ'F? ?I ' E1!5EE1%= P7<| §?)E51€E‘JJE ° ~ §51'1’AfiJEfiEHE$‘Jl3FJiH‘J%E7J‘<3F'W@= %’3EiEW! E$&$LJ& 7|fifiEH? E$| JB‘J%§7J<5lZ - fflflfififififléfififi ' bfififilfififlfikfififlfi $| JiEE$ ' ? E7?’<‘Efi2}X9§JKEfi§, ‘H¥E5f= |Ji§E$ ° ma&1§’%u: @2%m: ra 7JUfifi'fi$E9'+’£§29§JE, ‘.’vSi& ° ~ R3lR? ]‘fi. €fl,4flz‘EEfE7JD§§? Ji5!E§§§'fi3$ftE{>'§§E£13BKZfi£$353-I€‘1’l5 ° ~ {= ‘?<'i"é‘|3%I7§! }E&: €£1§, %§fi ' J«}{%EEl§lH§, %$i: QB‘J? Bi§ - iIIZEPEl= 'E'i'E’E13 9K¥= i1‘Tf7E. ’.‘. H.‘&5Efi‘Ei‘JfiE7:I ° ~ Etfifiilflfifiifiiitfifi - ? ’.4E'$| J‘a‘| Ei%$§-E933) ' fltfiflfififlfifihfiififi $3331’? ' E§3RfflJEfi’r¥= J‘3l5Ef§E: ?E! ’J$El5F? £1t1!UK53EflfiE ° 4Z~§B%“ fiEE! fJrEiI= F'E= P9&fi3IR'§". %‘l3FfiIS'<|39éfiE ° +—- ~ i3tR? J‘i! £2%! >$‘L? '3"fé. 'Bfi1‘fi'9§B‘J%i%fl3Hl)kEflEfiFfi - Eltflfifiifitfifi ffiifiikfififififi ° +2. ~ fl3£}F. i‘§7JEI3§f>‘E-3‘? ‘s°: ‘B|9fi? E5%§7B‘£iFIJ%€‘: ‘fi| Ifi= F'Il3~B‘Ji§! J||9E7J ' fififib EiE{§éi‘§B|9.KJ§E‘JHF5§fi'é5'i- ' 3!fi7J[I3§9E§§BR)fi! ‘J’EE£7F fi*| Jl: '!‘J?5E§E - :1IZE§'I: I'§EJl| %'$¥1iEi‘JfifiEEi'§MlE ° Efiififlfilbfifififi - Llfififififiié ° Mfiflmfifififibflfl _. . _.
 29. 29. EM - L)LfiWJ%E$$Ei§E¥ffl1J[IE~'§§E‘3f’F ° , +|E ~ B3‘(R'5J‘3E. %.’. ‘.!7'%%’z}flHEi¥E. '?§? -ii. )=PIC. ~iF[I%E§13F3K&%‘fi= PIC. E‘JHEI§ - bfififit-fi’<EF§fi&$fi? %-5§H$tJ3E? %”. r ° j+£~mmmmm%EmaEEm-fiuxmifimfifiafisfimua EEK - . l«J&’EE%fiJfli9E? i§? "afF= -‘fig ° fififi £%fifi$§$QfiEA
 30. 30. lll l‘ —f— ~ ~; ‘%1’%'7f§fi4%F%‘-aI! cZ€ ~ fiF‘3EE7§fiEEEI§3$i33‘rfii}35_tB‘Jfi: 'Fb§E-BEE} - ‘E‘fiE2‘? fifiT? i%fit't‘J fifibflflflfififififlfliifi ° fltfifififi-Wfifififlflflfififlmm ° ‘ flF'fiEE7Efi£&fififl1_1.{’F2%i'i%fi%‘E! ‘J@§ ' iéfififlfifflfi ° ffw| i7E7F M ' Efififi ° ffr'6§fi9& ' 7E'fi$m%fl3 ° ~ ’. L}¢E$¥Ffi&BtHEE§1€&F‘3EEE'. %’£E? SE. .E. &l%H ' fiflfiifififl Mfifiéflfllflifi ' fififififlfifififlfififlfifflfifififi‘ ° ~ E5ZR‘§‘HiE£‘&1*§E€E*J’Ai9fi$¥El§t'fi1l5£fi'B‘J7Jfl1E| I1EE ' Llfiflfilfiifififlfi ' H mraaawmaag ° ’AFfi!13%“(£mffiflZEE#&fi? E£§£§‘? dr$ v LXI‘? -H3Z$UiE5 - fifi’AFE§3%’f$BEi'51lSt¥'¢‘H*J7JD1E! flIEJ§ - E§? ‘£$'J¥E3EfiWE$LLL'F ° ~ i£3Z}fi‘Hi‘ZIi3Z3Z£‘F|5J$%‘%§E§ ' flflfififiéfifl - E’é‘fi7J< ‘ SUE ‘ E EE$l1fiEifi%"'3=fifiEt*J’Aaf#$¥ - 1«X’EfEEfi? E£€§‘§3‘6I$ - 2%bflFfiEEfi flt£5I; 'ié7E%%fifi1KIi"1‘7J<5|z’éEB‘JEEE5 ° ~ %fl’£: FE$¥ ' %EWfiB‘Jffii§®l79 ' m§fl°éfi§'| )T'lii%fi¥B‘J$ ' ifi9%%§JlMfi; ’.I2E§EMFfi£EEl‘J#fi#é ° * E%flb'fifiI§$'J’f$EEFJ’x. }5‘E$§$iE¥Ea‘fi3Zf! Ea’x}§fi ° ifitfifififififi L‘1$U&#fiB4J3E{’FE§14f€: E¢$flI§$U€? éi’JE‘Jifi1E ° ’z}FE$¥FfiEfltHE E5$E%9'+1fi$§ETI ~ Bi‘. ?.fi&%fiJ&FfiEEfi‘Ji‘§‘§E. ° fl3‘IR93‘fiéfI%§'Ei‘$%fifi$’. c}Ffi$¥fE¥ ' lfl§%3R£€§fi‘3‘5I£& - fi‘fi%$ ' E93 Ffifiififi‘ ° ‘ fi‘n‘lRB‘E&$fli9&fiEfi3Z1¥£= ?5}Efifliliflfiéfififlfifitfififi * flfiE. ¥Ef%‘? §fi2T£$£$5v}lEEfiZ/ J¥$B‘Jflix‘: .‘fl. ¥&‘f#fifi! Z?E% ° Efiifitfififiikflfifififl - §Efi"5'? ~}3Eafi3fi§= J‘fiEE¥E$fit$EIfiEfi3?.1F£§$53'EEfilfififitfifiE? * fifiJi§‘€{EIJ%$EFJI§. Ffi ° lifififlflifisifli ' %fi? %1fi%‘$E§§Efi'I‘%ifi'. "FE! ‘Jfifi ° +- ~ mfiflfifiikfi ' &?5flF3EE¥*J‘i¢%fi'%‘fi££El‘J3‘Hfl ' litfiiibfiifi +1‘. 3‘E»ELX’x}5F ~ 63 ~ Efifififi - fiLXi&. Ll: fi(§’F%fi15FUf3"2§5FDfi? Efi$ Efi ° ~mwamfi%§§§naawm$w§-m&m—&EEw@§~ +; -I ~ flfifififififiififififi ' filtfitfifififififi -
 31. 31. +N' BCIIHIRCDIEI I Qfllflflfllfl - IN-KHIQ ‘ 'II'"I'IIRII- }+avnncnmn- annnnsuanzn-npaqnggmg « manure’ : AIwvma~nIaInIn- III lIIflUI¢IIIA uttnuuat-xnlltto in-t¥tIJ§lu&llll nau- anullunntscont ttuoa-alntuutnna 19.: -111.1! = Oulllnll ua1ann4#n-
 32. 32. L_: ;.: ,/_ , .5 5: . :f . .i__, .; f », fl . _.. . _ _ ‘
 33. 33. .%. a Ri%Ffr%flF""l mg F: 5-4.3 H vS; x+)-151 53- '9“. ¢; ‘-' '-: :«'-1 :3 r-. ‘ in‘: 5-’; w}: gr fiii fiifi -fl%%@%%% - fifiiyéé 23%‘ -i%Ri% %M%&fl -m%&m%%§& xw%&%%%§ H for 110193 33 »-—jju>~, - "wv—
 34. 34. fifiH$flEfim%fi'R$fi%fiJfi %§§§*#fiA%fifiA'$Mfifi§ Efi'h$flfififi§Efi~%fiHfl‘ #fi%HfiRk° fi&H$fiE$E fifiEI¥§fi§§E$E J" fiHH§fl$$§fi$ ¢¥$fififi§fi§A «fififififl»$fi fiW%§fiflfi$ ‘U ®%@E fififl$&wE$E fiHfl§IfiAEfi£§§E Efififififlfifiéfiéfi flfifififlfifié ®Efi%
 35. 35. ~-a-_-; ,4 Jr: *: Elm . i_ . M-_ t-‘ar¥. =' ‘ - 132;} 1. . ‘ ; I ;3l'! I?-a? .._, '. .. ‘ >= i%. iE'~Vi’£WiJ}li
 36. 36. .1.. . 741 Lu! 1:1. tan .51 113
 37. 37. %fifi¥&%fifi% %$m$fifi£fi& Kizlfififikfi fi§%&%fifi%& %EAW€fi¥fifl iififififiifig fim£i%E%$% fififi$fififi%§ flm¥€fi%Efi% fiafifi&fi%mf iflmfififififim £fi9&&flfl$fi . .&fi%&%%%m& am . .§: .._A§m, Am .41 #%%#&&&fii Eifififiéflfizéfi W :40 & fie & u M az 3 A & fifl & % E aw $ % i K? . m E 5% # $ m meek Q $ %$$% H H %mi$ E E Efifiéom % &fi%%§fi % mniaxm 3 $&&%w@ & &+fiaa§ & fiififlfifi fl fi%fifi&wow ioo+ — mw&* a % ifififi fiofi aawa fi%% +%¥fi 3%, zfifia mam fiwwfl o, Hfi Ew%& %$m% wim, om&. & im%§i$K££ $&&%£%$&wm m&m%§&fi&% x &fi$fin&wfi%o& fifi#&H&fififl$fi ¢m%$&m%m%fiw £fifi$£%%fi&wH fi&&3%&fi%fifi% e%é%x; Tioa€fimmafi: fima %z€%m%mmm&%§&a@fiw@%n I wfiwfl+%+&ufimflm&E%L¥m%o % %ma‘#%z%%fl+fi&. %ia$a&& : m&uzA»amaxe%mw¢$m@ag %&$fi%%Euw&m&&£&M#&%@fi
 38. 38. I . r p ‘ - . 22;; . gag = 3 if-. ._ = , 7 V ’ -. ’~ ".1 ‘I ; ‘ r I ‘ . " K 5 | I "'1 5‘ " "1-5‘ '-'- ' ‘. ’_'l! IF1“'-”. -"". !"-""-‘ft-. -.I"= ‘f:5‘V. "Z5555 : : t: ‘’.5.'L. ;::3:. J;: -,1:L-§. ‘
 39. 39. tfl+: Bf&fi&fl¢WRWfl&J' I'M. -‘. ‘. ~ }‘. "é3lSiI£3. ~ i¥é$§i ‘ ° ' I K ‘ ' O ! u _ _% pi ____ / “.f” _ IL’ ; ‘‘‘‘’I . r M- J- _, I J_ _ -{:5 +11. B fififlétfiflfififiififi ° 39 it
 40. 40. /FJ: El§f&Ffi$? iE$Q’liZE§fié ‘ fiiflfi ~ E1$% ~ lféfifi ‘ fiifi ~ $55213 ‘ fifiéfiififififliéflfiiffififl ° BE ' -u’ X . ’ -. - HA - A _ 4, , fl , . / J - - « ff %E%fifiD&E$$%‘EEfi%§fi 1 , 1 . X 4, ‘ —. .y~’‘‘ " ‘ _. v) ‘I Y , “ .4 -*"" ’ L r a X . ‘ ’ - 3;‘ ’ :1‘ ~ I W 3‘ L " r ‘ ” / ’’°x : 9 _ ‘V sf ‘L2 1 ‘~ ’ - - In ~. 7:1 5- ’ , »'I ‘ ' ‘ 5' I - 4- > -. I} ‘ A ‘ J V %'fii§FE]fififiIl‘. .fiSZE${41f3 $31? 40
 41. 41. §? &F‘3§? ifi‘J%%fl: .ft3l. ‘.fl - fifififitfifii ' fi&F'i$$ifi(3fl1§PE}iA: i:7‘Jl1)K ' Ema: ~ gas: ~ §fiBz&Im: ~#i§a<JAd: §=% «» ifi§§»7’r‘: fl:¥iQE! % ~ mag - mgvsusa - 7fi%§%. ¥2§ET§| Ji£ - fi&Ffi¥$im£I! E§i§fr'—A1Ju)K - mm : saaaaaazaseam «- —~mmua$gma&w= -fiflfi$&kflWWmA- ; - mm. ~ Baht ~ 3:: - mvsraaxmt mamra «- m¢. :;mn:2A r mraamj = - mum ~ ~ 3 ~ afiar‘-mm : 973750 e

×