Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Energia, obtenció i consum

469 views

Published on

Introducció a les formes d'energia que feim servir amb èmfasi especial a la necessitat de fer servir energia neta i renovable.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Energia, obtenció i consum

 1. 1. 11 Energia: obtenció i consumEnergia: obtenció i consum Què és l'energia? Energia és la capacitat de realitzar qualsevol treball,  qualsevol canvi: calor, llum, moviment, augment  d'altura,  etc
 2. 2. 22 Energia: obtenció i consumEnergia: obtenció i consum És necessària l'energia? Per què? No hi ha vida sense energia: per mantenir la  temperatura del cos, per pensar, per fer bategar el  cor, per créixer és necessària l'energia. La Terra sortiria disparada a l'espai si el Sol no  l'atragués gastant energia potencial. La pròpia  Terra seria una esfera sense vida si no disposàs de la  calor que dóna l'energia del nucli de la Terra i el Sol
 3. 3. 33 Energia: obtenció i consumEnergia: obtenció i consum
 4. 4. 44 Energia: obtenció i consumEnergia: obtenció i consum
 5. 5. 55 Energia: obtenció i consumEnergia: obtenció i consum Quin és el primer combustible que va fer servir la Humanitat? La llenya, sense cap dubte, una vegada que la  humanitat va  aprendre a fer foc amb pedra foguera  i esca. Aviat es feren servir (encara es fa servir al Tíbet)  excrements secs d'animal amb la qual cosa es va  començar a treballar en l'elaboració del propi  combustible. 
 6. 6. 66 Energia: obtenció i consumEnergia: obtenció i consum Indica altres fonts naturals d'energia que la Humanitat hagi fet servir El vent, molins,  els vaixells que es mouen  a vela L'aigua, embassaments amb turbines. L'energia mareomotriu Els animals, com a element de tracció El Sol, directament per deshidratar aliments i fer­los  durar. Indirectament quan consumeix vegetals Les fonts d'energia nuclear Els  combustibles fòssils L'energia química que s'obté dels aliments ... Els biocombustibles 
 7. 7. 77 Energia: obtenció i consumEnergia: obtenció i consum Quin combustible fa servir una màquina de vapor d'aigua? Habitualment carbó.  Les màquines de vapor tenen, documentadament,  més de 2000 anys d'antiguitat
 8. 8. 88 Energia: obtenció i consumEnergia: obtenció i consum Com funciona una màquina de vapor?
 9. 9. 99 Energia: obtenció i consumEnergia: obtenció i consum Què són les fonts d'energia? Tot allò que l'ésser humà fa servir per generar  energia que es pot utilitzar directament o  transformar­se en una altra forma d'energia
 10. 10. 1010 Energia: obtenció i consumEnergia: obtenció i consum Quina és la font d'energia més important per la Humanitat? El Sol, sense cap mena de dubte. Dóna energia en  forma de calor, dóna lloc a la fotosíntesi i, en  evaporar l'aigua, contribueix d'una manera decisiva  a la creació del clima. A més, és una font d'energia natural no  contaminant
 11. 11. 1111 Energia: obtenció i consumEnergia: obtenció i consum El combustible que consumim per generar energia, es renova? N'hi ha que sí (el Sol, el vent, les marees, els  desnivells d'un riu ...) i n'hi ha que no (la llenya, els  combustibles fòssils, l'urani)
 12. 12. 1212 Energia: obtenció i consumEnergia: obtenció i consum Quines són les fonts d'energia més corrents? El carbó, el petroli, el gas natural i l'urani. En països més poc desenvolupats la llenya té un  paper important
 13. 13. 1313 Energia: obtenció i consumEnergia: obtenció i consum Les fonts d'energia més corrents, són renovables? Cap d'elles és renovable
 14. 14. 1414 Energia: obtenció i consumEnergia: obtenció i consum Quina és l'energia que es fa servir per encendre els llums, donar calefacció (i fred) a l'institut i fer funcionar un mòbil? L'electricitat és la font d'energia indicada.  És important que nosaltres no obtenim electricitat de  la natura, la fabricam a partir d'altres fonts  d'energia
 15. 15. 1515 Energia: obtenció i consumEnergia: obtenció i consum Com es diuen els llocs on es produeix l'electricitat? Centrals elèctriques, de les quals n'hi ha de diferents  tipus: tèrmiques, nuclears i hidroelèctriques
 16. 16. 1616 Energia: obtenció i consumEnergia: obtenció i consum Totes les centrals elèctriques funcionen de la mateixa manera: es fa girar un sistema de pales (amb combustible, el vent o amb un riu) i aquestes pales fan girar una bobina a l'interior d'un imant. Amb això es genera electricitat
 17. 17. 1717 Energia: obtenció i consumEnergia: obtenció i consum Totes les centrals elèctriques funcionen de la mateixa manera: es fa girar un sistema de pales (amb combustible, el vent o amb un riu) i aquestes pales fan girar una bobina a l'interior d'un imant. Amb això es genera electricitat
 18. 18. 1818 Energia: obtenció i consumEnergia: obtenció i consum Què és el carbó? Quin és el seu origen? El carbó prové de grans masses vegetals que  quedaren enterrades sota una capa de fang fa  milions d'anys. El fet de quedar enterrades va fer  que no es podrissin sinó que evolucionassin cap a  una matèria que sembla més un mineral que no una  altra cosa. Bàsicament està compost de l'element carboni amb  petites quantitats d'hidrogen, oxigen i sofre.
 19. 19. 1919 Energia: obtenció i consumEnergia: obtenció i consum Com s'obté el carbó? Se'l treu de mines, bé a cel obert bé mines amb  galeries,
 20. 20. 2020 Energia: obtenció i consumEnergia: obtenció i consum Com es fa servir el carbó? Generalment se'l fa servir per escalfar aigua i  obtenir vapor amb el qual es fan girar turbines i  obtenir electricitat
 21. 21. 2121 Energia: obtenció i consumEnergia: obtenció i consum Per quant temps hi ha carbó? Es calcula que per uns 300 anys
 22. 22. 2222 Energia: obtenció i consumEnergia: obtenció i consum Què és el petroli? El petroli són restes de  microorganismes que existiren a la  mar fa milions d'anys i que, en  morir, es dipositaren en el fons i  foren coberts per capes d'arena.  Sotmesos a pressió es varen  descompondre i donaren el  producte actual
 23. 23. 2323 Energia: obtenció i consumEnergia: obtenció i consum Com es presenta el petroli? En forma de líquid fosc i  viscós que es troba en grans  bosses a milers de metres de  fondària. S'obté perforant el  sòl amb grans plataformes   terrestres o marines
 24. 24. 2424 Energia: obtenció i consumEnergia: obtenció i consum Per quant temps hi ha petroli? Es calcula que per uns 100 anys
 25. 25. 2525 Energia: obtenció i consumEnergia: obtenció i consum Què és el gas natural? És una mescla de gasos (majorment CH4 ),  combustible, que es va formar a la vegada que el  petroli o el carbó i, freqüentment, es presenta en els  mateixos dipòsits. És abundant en sofre i en CO2 . També es pot fabricar per descomposició de deixalles  orgàniques (biogàs)
 26. 26. 2626 Energia: obtenció i consumEnergia: obtenció i consum Què és l'energia nuclear? És l'energia que  s'obté quan un  compost radioactiu es  desintegra i allibera,  a la vegada, energia.
 27. 27. 2727 Energia: obtenció i consumEnergia: obtenció i consum Què passaria si els neutrons que surten d'una reacció nuclear no es capturen controladament? Que, en lloc d'un reactor  nuclear s'obté una bomba  atòmica
 28. 28. 2828 Energia: obtenció i consumEnergia: obtenció i consum Indica dos problemes que presenten les energies no renovables 1) s'esgoten i si la Humanitat depèn d'una font  d'energia que s'esgotarà aviat pot trobar­se en un  carreró sense sortida 2) en general són contaminants
 29. 29. 2929 Energia: obtenció i consumEnergia: obtenció i consum Indica dues línies d'actuació per evitar l'excessiva dependència de les energies no renovables 1) substituir­les, totalment o parcialment, per fonts  d'energia renovables 2) reduir el consum energètic excessiu
 30. 30. 3030 Energia: obtenció i consumEnergia: obtenció i consum Què és la contaminació atmosfèrica? És el conjunt de canvis en la composició de l'atmosfera  originats pels subproductes de l'explotació de fonts  d'energia més habituals
 31. 31. 3131 Energia: obtenció i consumEnergia: obtenció i consum Quins contaminants atmosfèrics coneixes? 1) el diòxid de carboni (CO2 ) que fa una capa que  dificulta la sortida dels raigs infraroigs que reboten a  la Terra i contribueix decisivament a l'escalfament del  planeta
 32. 32. 3232 Energia: obtenció i consumEnergia: obtenció i consum Quins contaminants atmosfèrics coneixes? 2) derivats de sofre (S) i de nitrogen (N) que es  combinen amb l'aigua i donen àcid sulfúric (H2 SO4 ) i  nítric (HNO3 ), respectivament, la qual cosa contribueix  a la pluja àcida
 33. 33. 3333 Energia: obtenció i consumEnergia: obtenció i consum Quins contaminants atmosfèrics coneixes? 3) el gas fluorat freó que es fa servir com  a propulsor  en molts esprais i que quan arriba a les capes altes de  l'atmosfera destrueix les molècules d'ozó que ens  protegeixen dels raigs UV del Sol
 34. 34. 3434 Energia: obtenció i consumEnergia: obtenció i consum Enumera els costs ambientals de la producció d'energia 1) pluja àcida 2) problemes de salut 3) augment desproporcionat de l'efecte hivernacle 4) contaminació de la mar i de l'atmosfera 5) destrucció d'hàbitats naturals i pèrdua de la  riquesa biològica
 35. 35. 3535 Energia: obtenció i consumEnergia: obtenció i consum Què són les fonts d'energia renovables? Són fonts d'energia que, en ser utilitzades, no esgoten  els recursos d'on s'obtenen sinó que n'aprofiten  energia que d'altra manera no es faria servir per res
 36. 36. 3636 Energia: obtenció i consumEnergia: obtenció i consum Què és l'energia hidroelèctrica? És l'energia (renovable) que s'obté aprofitant l'energia  (potencial i cinètica) de l'aigua d'un riu
 37. 37. 3737 Energia: obtenció i consumEnergia: obtenció i consum Quines diferències veus entre l'aigua que corre per un riu si s'hi posa una central hidroelèctrica o si no s'hi posa? L'aigua correrà igual tant si hi ha  una central  com si  no hi és. L'aigua no es fa malbé ni es contamina (si  central funciona bé) Tot i això la central té algun impacte mediambiental i  paisatgístic
 38. 38. 3838 Energia: obtenció i consumEnergia: obtenció i consum Què és l'energia solar? És l'aprofitament ­industrial­ de l'energia que ve del  Sol
 39. 39. 3939 Energia: obtenció i consumEnergia: obtenció i consum Quantes classes d'energia solar coneixes? Dues, 1) l'energia de les plaques solars en la que la llum del  Sol es transforma en calor, 2) l'energia fotovoltaica en què l'energia solar es  transforma directament en energia elèctrica
 40. 40. 4040 Energia: obtenció i consumEnergia: obtenció i consum Posa un exemple de l'aprofitament de l'energia del vent (energia eòlica)? Aerogeneradors, molins de vent, vaixells de vela,  Un 10% de l'energia elèctrica d'Espanya es produeix amb molins de vent
 41. 41. 4141 Energia: obtenció i consumEnergia: obtenció i consum Indica dos inconvenients dels parcs d'aerogeneradors 1) el fort impacte visual 2) la interferència amb els esbarts d'ocells 
 42. 42. 4242 Energia: obtenció i consumEnergia: obtenció i consum Què és la biomassa, considerada com a combustible? Consisteix en l'aprofitament de deixalles orgàniques  (restes de fusta,matèria orgànica que ­altrament­  aniria als fems, olis ...) que pot ser cremada i produir  energia. No és, estrictament parlant, una font biodegradable i,  a més, contamina (CO2 ) però treu profit d'uns  productes que d'altra manera no servirien per res. També se la pot destil∙lar i obtenir bioalcohol o  biodiesel

×