Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tutvustus

1,627 views

Published on

Published in: Business, Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tutvustus

 1. 1. IKT oskuste rakendamine õppeprotsessis PROJEKTIPAUN Rahvusvaheline Haridustehnoloogia Selts Integrating ICT Skills into Teaching and Learning
 2. 2. Missioon <ul><li>… on juhtida ja toetada tehnoloogia efektiivset kasutamist </li></ul><ul><li>õpetamisel ja õppimisel </li></ul>www.iste.org
 3. 3. Eesmärgid <ul><li>Kursuse õppekava läbinud õpetaja: </li></ul><ul><ul><li>oskab läbi viia õpiprojekti, millesse on integreeritud tehnoloogia efektiivne kasutamine; </li></ul></ul><ul><ul><li>teab erinevaid näidismeetodeid tehnoloogia integreerimiseks aine(te)õpetusse; </li></ul></ul><ul><ul><li>teab ja oskab kasutada erinevaid hindamismeetodeid ja –strateegiaid; </li></ul></ul><ul><ul><li>oskab luua uut õpiprojekti; </li></ul></ul><ul><ul><li>oskab õpiprojekti ülesande püstitada nii, et selle lahendamisel kasutavad õpilased kõrgema mõtlemistasandi oskusi (analüüs, süntees ja hindamine). </li></ul></ul>
 4. 4. Kursuse maht ja materjalid <ul><li>Kursus kestab 20 tundi, milles 16 tundi on auditoorne- ja 4 tundi iseseisev töö: </li></ul><ul><ul><li>Projektõppe teooria (aktiivne loeng, arutelud) </li></ul></ul><ul><ul><li>Õpiprojektis osalemine (rühmatöö) </li></ul></ul><ul><ul><li>Tutvumine näidisprojektiga (rühmatöö) </li></ul></ul><ul><ul><li>Projektide kasutamine õppetöös </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Koolisisesed projektid </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vabariiklikud projektid </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rahvusvahelised projektid </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Sotsiaalne tarkvara projektitöös </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>SlideShow www.slide.com </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>SlideShare www.slideshare.net </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>PBWiki www.pbwiki.com </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Lõputöö ettevalmistamine ja tutvustamine (soovitavalt rühmatööna) </li></ul></ul><ul><li>Kursuse läbinu saab materjalid köidetud mapis ja elektrooniliselt CD-l. </li></ul>
 5. 5. Kursuse ajakava <ul><li>10:00 Tervitus & Päevakava </li></ul><ul><li>10:15 Kursuse “IKT oskuste rakendamine õppeprotsessis” tutvustus </li></ul><ul><li>Kursuse materjalid ( http:// www.htk.tlu.ee / projektipaun / materjalid / ) </li></ul><ul><li>10:30 Õpipartnerite rahvusvaheline programm ISTE ja tema missioon </li></ul><ul><li>Kursus – IKT oskuste rakendamine õppeprotsessis </li></ul><ul><li>Õppekava eesmärgid </li></ul><ul><li>Uued õpikeskkonnad </li></ul><ul><li>Vajalikud eeltingimused koolis tehnoloogia edukakas rakendamiseks (SWOT analüüs) </li></ul><ul><li>Projektõpe </li></ul><ul><ul><ul><li>Projektõppe ja tehnoloogia integratsioon </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Õpetaja roll projektõppe puhul </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Projektõppe + ja – </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Projektõppe etapid </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Õpiprojektide edukas elluviimine </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Näited tehnoloogia edukast kasutamises </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Õpetajapoolne toetus </li></ul></ul></ul><ul><li>11:30 Kohvipaus </li></ul><ul><li>11:45 10. õpiprojekt: Kuulsuste galerii </li></ul><ul><ul><ul><li>Mis töötas 10. projektis? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kuidas seda projekti klassis kasutada? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rühmatööd, arutelud, ettekanded. </li></ul></ul></ul><ul><li>15:30 Tagasiside ja kokkuvõte </li></ul><ul><li>16:00 Lõpp </li></ul>
 6. 6. Kursuse ajakava <ul><li>Tervitus & Päevakava </li></ul><ul><li>10:15 Töö projektidega ( http:// www.htk.tlu.ee / projektipaun / materjalid / projektid / kohandatud / ) </li></ul><ul><li>Arutelu </li></ul><ul><li>11.15 Projektide tutvustused </li></ul><ul><li>11:45 Kohvipaus </li></ul><ul><li>12:00 Projektide kasutamine õppetöös </li></ul><ul><ul><li>Koolisisesed projektid </li></ul></ul><ul><ul><li>Vabariiklikud projektid </li></ul></ul><ul><ul><li>Rahvusvahelised projektid </li></ul></ul><ul><li>13:00 Sotsiaalne tarkvara projektitöös </li></ul><ul><li>Pildiesitluse loomine tarkvaraga SlideShow www.slide.com </li></ul><ul><li>Slaidiesitluse loomine tarkvaraga SlideShare www.slideshare.net </li></ul><ul><li>13:45 Kohvipaus </li></ul><ul><li>14:00 Sotsiaalne tarkvara projektitöös </li></ul><ul><li>Materjalide loomine tarkvaraga PBWiki www.pbwiki.com </li></ul><ul><li>15:00 Lõputööde vormistamine PBWiki’sse www.pbwiki.com ja lingi lisamine Projektipauna portaali http://www.htk.tlu.ee/projektipaun </li></ul><ul><li>Ettekanded </li></ul><ul><li>15:45 Tagasiside ja kokkuvõte </li></ul><ul><li>16:00 Lõpp </li></ul>
 7. 7. Projektiidee vormistamine ja esitlemine <ul><li>Projekti teema, nimi, autorid </li></ul><ul><li>Kooliaste </li></ul><ul><li>Projekti kestvus </li></ul><ul><li>Projekti eesmärk </li></ul><ul><li>Saavutatavad pädevused ja õpitulemused riiklikust õppekavast lähtuvalt </li></ul><ul><li>Probleemülesanne õpilastele </li></ul><ul><li>Õpilaste eelteadmised ja -oskused </li></ul><ul><li>Projekti kirjeldus ehk tegevused klassis </li></ul><ul><li>Õpiprojekti hindamine </li></ul><ul><li>Vajalik tehnoloogia ja tarkvara </li></ul><ul><li>Vajalikud allikad ja koduleheküljed </li></ul><ul><li>Lisaülesanded </li></ul><ul><li>Tugistrateegiad </li></ul>
 8. 8. Projektõpe Transforming the classroom experience from “ teachers telling” to “students doing.” Projektõpe on meetod, mis muudab tunni, kus õpetaja räägib, tunniks, kus õpilane tegutseb.
 9. 9. Projektõppe eesmärgiks on elulise teema uurimine SÜGAVUTI <ul><li>Selleks peavad õpilased: </li></ul><ul><ul><li>püstitatud probleemi mõistma, </li></ul></ul><ul><ul><li>kasutama analüüsi- ja sünteesimisoskust, et leida probleemile lahendus(i), </li></ul></ul><ul><ul><li>tegema konstruktiivset koostööd omavahel ja õpetajaga, </li></ul></ul><ul><ul><li>suutma põhjendada ja hinnata oma lahendusi püstitatud probleemile. </li></ul></ul>Projektõppe vastandiks on õpetaja poolt esitatud õige-vale küsimustele vastamine.
 10. 10. Projektõppe tunnis on kesksel kohal ÕPILANE , kui uute teadmiste avastaja ja looja Traditsioonilises tunnis on kesksel kohal ÕPETAJA , kui teadmiste vahendaja.
 11. 11. <ul><ul><li>Koostöö </li></ul></ul><ul><ul><li>On lõbus </li></ul></ul><ul><ul><li>On õpilasekeskne </li></ul></ul><ul><ul><li>Reeglina pikaajaline </li></ul></ul><ul><ul><li>Planeeritud ja väga põhjalikult ettevalmistatud </li></ul></ul><ul><ul><li>Tutvustatakse tulemusi </li></ul></ul><ul><ul><li>Elulisus </li></ul></ul><ul><ul><li>Pakub väljakutset </li></ul></ul><ul><ul><li>Motiveeriv </li></ul></ul><ul><ul><li>Õppeaineid integreeriv </li></ul></ul><ul><ul><li>Tõeline ehk kasutatakse samu meetodid kui täiskasvanud tööl </li></ul></ul>Projektõpet iseloomustab :
 12. 12. Õpetaja roll projektõppes on olla: <ul><ul><li>õpikeskkonna looja, </li></ul></ul><ul><ul><li>juhendaja, </li></ul></ul><ul><ul><li>suunaja, </li></ul></ul><ul><ul><li>nõuandja, </li></ul></ul><ul><ul><li>partner. </li></ul></ul>
 13. 13. Õpetajapoolne juhendamine ja tagasiside õpiprojekti läbiviimisel <ul><ul><li>Visuaalsed vaatlused </li></ul></ul><ul><ul><li>Hinnangute andmine </li></ul></ul><ul><ul><li>Lisategevuste pakkumine </li></ul></ul><ul><ul><li>Koostöö soodustamine ja toetamine </li></ul></ul>
 14. 14. Projektõppe + ja - <ul><li>On õpilastele motiveeriv </li></ul><ul><li>Õpilased juhivad ise oma õppeprotsessi </li></ul><ul><li>Õpilased õpivad probleeme lahendama </li></ul><ul><li>Õpetab koostööd tegema </li></ul><ul><li>Õpilased omandavad vaatlus- ja uurimisoskusi </li></ul><ul><li>Õpilased ei õpi mitte mida mõelda vaid kuidas mõelda </li></ul><ul><li>Ajamahukas </li></ul><ul><li>Õpilastele “võõras” </li></ul><ul><li>Õpetajatele harjumatu </li></ul>
 15. 15. Projektõppe hindamine Hindamismudelid <ul><li>Projektõppes hinnatakse nii tulemust kui protsessi . </li></ul><ul><li>Hindamist kergendavad hindamismudelid </li></ul><ul><li>http://e-kool.kivilinn.tartu.ee/mudelid/index.php </li></ul>
 16. 16. Õpiprojekti vormistamine <ul><ul><li>Vajalik tehnoloogia </li></ul></ul><ul><ul><li>Materjalid </li></ul></ul><ul><ul><li>Soovituslikud koduleheküljed </li></ul></ul><ul><ul><li>Lisaülesanded </li></ul></ul><ul><ul><li>Ideed õpiprojektile hinnangu andmiseks </li></ul></ul><ul><ul><li>Tugistrateegiad </li></ul></ul><ul><ul><li>Projekti kestvus </li></ul></ul><ul><ul><li>Pädevused ja õpitulemused </li></ul></ul><ul><ul><li>Projekti eesmärk </li></ul></ul><ul><ul><li>Väljakutse õpilastele </li></ul></ul><ul><ul><li>Projekti kirjeldus </li></ul></ul><ul><ul><li>Projekti hindamine </li></ul></ul><ul><ul><li>Õpilaste eelteadmised ja -oskused </li></ul></ul>
 17. 17. Uue õpiprojekti loomise etapid: <ul><li>Probleemi teadvustamine </li></ul><ul><li>Probleemi seostamine õpilase huvidega </li></ul><ul><li>Õppeaine(te) koondamine ümber valitud probleemi/projekti/teema </li></ul><ul><li>Võimaluse loomine õpilastele oma tegevuse planeerimiseks, probleemi lahendamiseks ja selle kaudu õpikogemuse saamiseks </li></ul><ul><li>Koostöö toetamine ja julgustamine </li></ul><ul><li>Projekti tulemuste ettekandmise ja tutvustamise planeerimine </li></ul>
 18. 18. Õpiprojektide kohandamine <ul><li>1. Kas projekt keskendub püstitatud eesmärkide , õpitulemuste ja pädevuste saavutamisele? </li></ul><ul><li>2. Kas projekti ülesande lahendamisel on vaja rakendada kõrgema mõtlemistasandi oskusi ? </li></ul><ul><li>3. Kas kõik tegevused on projektikesksed? </li></ul><ul><li>4. Kas tehnoloogilised lahendused toetavad projektiülesande lahendamist? </li></ul><ul><li>5. Kas hindamine lähtub projekti eesmärkidest ja projekti tegevustest? </li></ul>KAS KOHANDATUD PROJEKT ON UUS ÕPIKESKKOND, MIS TÕHUSTAB ÕPPIMIST?
 19. 19. Millised märksõnad iseloomustavad edukaid projekte? <ul><ul><li>Selge nn “suurem pilt” </li></ul></ul><ul><ul><li>Õpilasekeskne õppimine </li></ul></ul><ul><ul><li>Õpikeskused </li></ul></ul><ul><ul><li>Kriitiline mõtlemine </li></ul></ul><ul><ul><li>Õpilaste eduelamus </li></ul></ul><ul><ul><li>Tehniline tugi </li></ul></ul><ul><ul><li>Kodu ja kooli side </li></ul></ul><ul><ul><li>Edu jagamine </li></ul></ul>
 20. 20. Näpunäited tehnoloogia efektiivseks kasutamiseks <ul><ul><li>Koosta ka nn. tagavaraplaan </li></ul></ul><ul><ul><li>Kontrolli üle oma kodulehekülgede aadressid </li></ul></ul><ul><ul><li>Märgista vajaliku kodulehed </li></ul></ul><ul><ul><li>Demonstreeri oma tehnoloogilisi oskusi </li></ul></ul>
 21. 21. Õpiprojektid <ul><li>Kosmoseuuringud </li></ul><ul><li>Võidujooks kosmosesse </li></ul><ul><li>Kosmoseuuringud </li></ul><ul><li>Reis Marsile </li></ul><ul><li>Avastused ja muutused </li></ul><ul><li>Kestvad jäljed </li></ul><ul><li>Kas traadita elektroonika kuulub kooli? </li></ul><ul><li>Tulevik </li></ul><ul><li>Keskkond </li></ul><ul><li>Püüda vaalu või mitte? </li></ul><ul><li>Miks läheb soojemaks? </li></ul><ul><li>Uppuvad linnad </li></ul><ul><li>Kangelased ja juhid </li></ul><ul><li>Maailma kuulsuste galerii </li></ul><ul><li>Suur raamat suurtest mõtlejatest </li></ul><ul><li>Kohalikud juhid – homsed kangelased </li></ul>Kolmas peatükk
 22. 22. Õpiprojektide ülesehitus TEEMA PROJEKT PROJEKT PROJEKT ÕPIÜLESANNE Hindamismudelid Õpetaja materjalid Õpilase materjalid TEISED MATERJALID
 23. 23. Materjalid <ul><li>Käsiraamatud + CD </li></ul><ul><li>Portaal http://www.htk.tlu.ee/projektipaun/materjalid </li></ul>
 24. 24. Näide <ul><li>Projekt “Tehnoloogia õpilse kaaslasena” </li></ul><ul><li>eAajakiri </li></ul><ul><li>http://www2.edu.fi/magazinefactory/magazines/iktkoolielus/ </li></ul><ul><li>Ajaveeb </li></ul><ul><li>http://iktkoolielus.blogspot.com </li></ul><ul><li>Ankeet </li></ul><ul><li>http://www.eformular.com/laine/tehnoloogia.htm </li></ul><ul><li>Projekti kava, õpilase ülesanne, rollid, töölehed, hindamismudelid, ankeet, sotsiaalne tarkvara </li></ul>

×