Tutvustus

1,560 views

Published on

Published in: Business, Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tutvustus

 1. 1. IKT oskuste rakendamine õppeprotsessis PROJEKTIPAUN Rahvusvaheline Haridustehnoloogia Selts Integrating ICT Skills into Teaching and Learning
 2. 2. Missioon <ul><li>… on juhtida ja toetada tehnoloogia efektiivset kasutamist </li></ul><ul><li>õpetamisel ja õppimisel </li></ul>www.iste.org
 3. 3. Eesmärgid <ul><li>Kursuse õppekava läbinud õpetaja: </li></ul><ul><ul><li>oskab läbi viia õpiprojekti, millesse on integreeritud tehnoloogia efektiivne kasutamine; </li></ul></ul><ul><ul><li>teab erinevaid näidismeetodeid tehnoloogia integreerimiseks aine(te)õpetusse; </li></ul></ul><ul><ul><li>teab ja oskab kasutada erinevaid hindamismeetodeid ja –strateegiaid; </li></ul></ul><ul><ul><li>oskab luua uut õpiprojekti; </li></ul></ul><ul><ul><li>oskab õpiprojekti ülesande püstitada nii, et selle lahendamisel kasutavad õpilased kõrgema mõtlemistasandi oskusi (analüüs, süntees ja hindamine). </li></ul></ul>
 4. 4. Kursuse maht ja materjalid <ul><li>Kursus kestab 20 tundi, milles 16 tundi on auditoorne- ja 4 tundi iseseisev töö: </li></ul><ul><ul><li>Projektõppe teooria (aktiivne loeng, arutelud) </li></ul></ul><ul><ul><li>Õpiprojektis osalemine (rühmatöö) </li></ul></ul><ul><ul><li>Tutvumine näidisprojektiga (rühmatöö) </li></ul></ul><ul><ul><li>Projektide kasutamine õppetöös </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Koolisisesed projektid </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vabariiklikud projektid </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rahvusvahelised projektid </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Sotsiaalne tarkvara projektitöös </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>SlideShow www.slide.com </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>SlideShare www.slideshare.net </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>PBWiki www.pbwiki.com </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Lõputöö ettevalmistamine ja tutvustamine (soovitavalt rühmatööna) </li></ul></ul><ul><li>Kursuse läbinu saab materjalid köidetud mapis ja elektrooniliselt CD-l. </li></ul>
 5. 5. Kursuse ajakava <ul><li>10:00 Tervitus & Päevakava </li></ul><ul><li>10:15 Kursuse “IKT oskuste rakendamine õppeprotsessis” tutvustus </li></ul><ul><li>Kursuse materjalid ( http:// www.htk.tlu.ee / projektipaun / materjalid / ) </li></ul><ul><li>10:30 Õpipartnerite rahvusvaheline programm ISTE ja tema missioon </li></ul><ul><li>Kursus – IKT oskuste rakendamine õppeprotsessis </li></ul><ul><li>Õppekava eesmärgid </li></ul><ul><li>Uued õpikeskkonnad </li></ul><ul><li>Vajalikud eeltingimused koolis tehnoloogia edukakas rakendamiseks (SWOT analüüs) </li></ul><ul><li>Projektõpe </li></ul><ul><ul><ul><li>Projektõppe ja tehnoloogia integratsioon </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Õpetaja roll projektõppe puhul </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Projektõppe + ja – </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Projektõppe etapid </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Õpiprojektide edukas elluviimine </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Näited tehnoloogia edukast kasutamises </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Õpetajapoolne toetus </li></ul></ul></ul><ul><li>11:30 Kohvipaus </li></ul><ul><li>11:45 10. õpiprojekt: Kuulsuste galerii </li></ul><ul><ul><ul><li>Mis töötas 10. projektis? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kuidas seda projekti klassis kasutada? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rühmatööd, arutelud, ettekanded. </li></ul></ul></ul><ul><li>15:30 Tagasiside ja kokkuvõte </li></ul><ul><li>16:00 Lõpp </li></ul>
 6. 6. Kursuse ajakava <ul><li>Tervitus & Päevakava </li></ul><ul><li>10:15 Töö projektidega ( http:// www.htk.tlu.ee / projektipaun / materjalid / projektid / kohandatud / ) </li></ul><ul><li>Arutelu </li></ul><ul><li>11.15 Projektide tutvustused </li></ul><ul><li>11:45 Kohvipaus </li></ul><ul><li>12:00 Projektide kasutamine õppetöös </li></ul><ul><ul><li>Koolisisesed projektid </li></ul></ul><ul><ul><li>Vabariiklikud projektid </li></ul></ul><ul><ul><li>Rahvusvahelised projektid </li></ul></ul><ul><li>13:00 Sotsiaalne tarkvara projektitöös </li></ul><ul><li>Pildiesitluse loomine tarkvaraga SlideShow www.slide.com </li></ul><ul><li>Slaidiesitluse loomine tarkvaraga SlideShare www.slideshare.net </li></ul><ul><li>13:45 Kohvipaus </li></ul><ul><li>14:00 Sotsiaalne tarkvara projektitöös </li></ul><ul><li>Materjalide loomine tarkvaraga PBWiki www.pbwiki.com </li></ul><ul><li>15:00 Lõputööde vormistamine PBWiki’sse www.pbwiki.com ja lingi lisamine Projektipauna portaali http://www.htk.tlu.ee/projektipaun </li></ul><ul><li>Ettekanded </li></ul><ul><li>15:45 Tagasiside ja kokkuvõte </li></ul><ul><li>16:00 Lõpp </li></ul>
 7. 7. Projektiidee vormistamine ja esitlemine <ul><li>Projekti teema, nimi, autorid </li></ul><ul><li>Kooliaste </li></ul><ul><li>Projekti kestvus </li></ul><ul><li>Projekti eesmärk </li></ul><ul><li>Saavutatavad pädevused ja õpitulemused riiklikust õppekavast lähtuvalt </li></ul><ul><li>Probleemülesanne õpilastele </li></ul><ul><li>Õpilaste eelteadmised ja -oskused </li></ul><ul><li>Projekti kirjeldus ehk tegevused klassis </li></ul><ul><li>Õpiprojekti hindamine </li></ul><ul><li>Vajalik tehnoloogia ja tarkvara </li></ul><ul><li>Vajalikud allikad ja koduleheküljed </li></ul><ul><li>Lisaülesanded </li></ul><ul><li>Tugistrateegiad </li></ul>
 8. 8. Projektõpe Transforming the classroom experience from “ teachers telling” to “students doing.” Projektõpe on meetod, mis muudab tunni, kus õpetaja räägib, tunniks, kus õpilane tegutseb.
 9. 9. Projektõppe eesmärgiks on elulise teema uurimine SÜGAVUTI <ul><li>Selleks peavad õpilased: </li></ul><ul><ul><li>püstitatud probleemi mõistma, </li></ul></ul><ul><ul><li>kasutama analüüsi- ja sünteesimisoskust, et leida probleemile lahendus(i), </li></ul></ul><ul><ul><li>tegema konstruktiivset koostööd omavahel ja õpetajaga, </li></ul></ul><ul><ul><li>suutma põhjendada ja hinnata oma lahendusi püstitatud probleemile. </li></ul></ul>Projektõppe vastandiks on õpetaja poolt esitatud õige-vale küsimustele vastamine.
 10. 10. Projektõppe tunnis on kesksel kohal ÕPILANE , kui uute teadmiste avastaja ja looja Traditsioonilises tunnis on kesksel kohal ÕPETAJA , kui teadmiste vahendaja.
 11. 11. <ul><ul><li>Koostöö </li></ul></ul><ul><ul><li>On lõbus </li></ul></ul><ul><ul><li>On õpilasekeskne </li></ul></ul><ul><ul><li>Reeglina pikaajaline </li></ul></ul><ul><ul><li>Planeeritud ja väga põhjalikult ettevalmistatud </li></ul></ul><ul><ul><li>Tutvustatakse tulemusi </li></ul></ul><ul><ul><li>Elulisus </li></ul></ul><ul><ul><li>Pakub väljakutset </li></ul></ul><ul><ul><li>Motiveeriv </li></ul></ul><ul><ul><li>Õppeaineid integreeriv </li></ul></ul><ul><ul><li>Tõeline ehk kasutatakse samu meetodid kui täiskasvanud tööl </li></ul></ul>Projektõpet iseloomustab :
 12. 12. Õpetaja roll projektõppes on olla: <ul><ul><li>õpikeskkonna looja, </li></ul></ul><ul><ul><li>juhendaja, </li></ul></ul><ul><ul><li>suunaja, </li></ul></ul><ul><ul><li>nõuandja, </li></ul></ul><ul><ul><li>partner. </li></ul></ul>
 13. 13. Õpetajapoolne juhendamine ja tagasiside õpiprojekti läbiviimisel <ul><ul><li>Visuaalsed vaatlused </li></ul></ul><ul><ul><li>Hinnangute andmine </li></ul></ul><ul><ul><li>Lisategevuste pakkumine </li></ul></ul><ul><ul><li>Koostöö soodustamine ja toetamine </li></ul></ul>
 14. 14. Projektõppe + ja - <ul><li>On õpilastele motiveeriv </li></ul><ul><li>Õpilased juhivad ise oma õppeprotsessi </li></ul><ul><li>Õpilased õpivad probleeme lahendama </li></ul><ul><li>Õpetab koostööd tegema </li></ul><ul><li>Õpilased omandavad vaatlus- ja uurimisoskusi </li></ul><ul><li>Õpilased ei õpi mitte mida mõelda vaid kuidas mõelda </li></ul><ul><li>Ajamahukas </li></ul><ul><li>Õpilastele “võõras” </li></ul><ul><li>Õpetajatele harjumatu </li></ul>
 15. 15. Projektõppe hindamine Hindamismudelid <ul><li>Projektõppes hinnatakse nii tulemust kui protsessi . </li></ul><ul><li>Hindamist kergendavad hindamismudelid </li></ul><ul><li>http://e-kool.kivilinn.tartu.ee/mudelid/index.php </li></ul>
 16. 16. Õpiprojekti vormistamine <ul><ul><li>Vajalik tehnoloogia </li></ul></ul><ul><ul><li>Materjalid </li></ul></ul><ul><ul><li>Soovituslikud koduleheküljed </li></ul></ul><ul><ul><li>Lisaülesanded </li></ul></ul><ul><ul><li>Ideed õpiprojektile hinnangu andmiseks </li></ul></ul><ul><ul><li>Tugistrateegiad </li></ul></ul><ul><ul><li>Projekti kestvus </li></ul></ul><ul><ul><li>Pädevused ja õpitulemused </li></ul></ul><ul><ul><li>Projekti eesmärk </li></ul></ul><ul><ul><li>Väljakutse õpilastele </li></ul></ul><ul><ul><li>Projekti kirjeldus </li></ul></ul><ul><ul><li>Projekti hindamine </li></ul></ul><ul><ul><li>Õpilaste eelteadmised ja -oskused </li></ul></ul>
 17. 17. Uue õpiprojekti loomise etapid: <ul><li>Probleemi teadvustamine </li></ul><ul><li>Probleemi seostamine õpilase huvidega </li></ul><ul><li>Õppeaine(te) koondamine ümber valitud probleemi/projekti/teema </li></ul><ul><li>Võimaluse loomine õpilastele oma tegevuse planeerimiseks, probleemi lahendamiseks ja selle kaudu õpikogemuse saamiseks </li></ul><ul><li>Koostöö toetamine ja julgustamine </li></ul><ul><li>Projekti tulemuste ettekandmise ja tutvustamise planeerimine </li></ul>
 18. 18. Õpiprojektide kohandamine <ul><li>1. Kas projekt keskendub püstitatud eesmärkide , õpitulemuste ja pädevuste saavutamisele? </li></ul><ul><li>2. Kas projekti ülesande lahendamisel on vaja rakendada kõrgema mõtlemistasandi oskusi ? </li></ul><ul><li>3. Kas kõik tegevused on projektikesksed? </li></ul><ul><li>4. Kas tehnoloogilised lahendused toetavad projektiülesande lahendamist? </li></ul><ul><li>5. Kas hindamine lähtub projekti eesmärkidest ja projekti tegevustest? </li></ul>KAS KOHANDATUD PROJEKT ON UUS ÕPIKESKKOND, MIS TÕHUSTAB ÕPPIMIST?
 19. 19. Millised märksõnad iseloomustavad edukaid projekte? <ul><ul><li>Selge nn “suurem pilt” </li></ul></ul><ul><ul><li>Õpilasekeskne õppimine </li></ul></ul><ul><ul><li>Õpikeskused </li></ul></ul><ul><ul><li>Kriitiline mõtlemine </li></ul></ul><ul><ul><li>Õpilaste eduelamus </li></ul></ul><ul><ul><li>Tehniline tugi </li></ul></ul><ul><ul><li>Kodu ja kooli side </li></ul></ul><ul><ul><li>Edu jagamine </li></ul></ul>
 20. 20. Näpunäited tehnoloogia efektiivseks kasutamiseks <ul><ul><li>Koosta ka nn. tagavaraplaan </li></ul></ul><ul><ul><li>Kontrolli üle oma kodulehekülgede aadressid </li></ul></ul><ul><ul><li>Märgista vajaliku kodulehed </li></ul></ul><ul><ul><li>Demonstreeri oma tehnoloogilisi oskusi </li></ul></ul>
 21. 21. Õpiprojektid <ul><li>Kosmoseuuringud </li></ul><ul><li>Võidujooks kosmosesse </li></ul><ul><li>Kosmoseuuringud </li></ul><ul><li>Reis Marsile </li></ul><ul><li>Avastused ja muutused </li></ul><ul><li>Kestvad jäljed </li></ul><ul><li>Kas traadita elektroonika kuulub kooli? </li></ul><ul><li>Tulevik </li></ul><ul><li>Keskkond </li></ul><ul><li>Püüda vaalu või mitte? </li></ul><ul><li>Miks läheb soojemaks? </li></ul><ul><li>Uppuvad linnad </li></ul><ul><li>Kangelased ja juhid </li></ul><ul><li>Maailma kuulsuste galerii </li></ul><ul><li>Suur raamat suurtest mõtlejatest </li></ul><ul><li>Kohalikud juhid – homsed kangelased </li></ul>Kolmas peatükk
 22. 22. Õpiprojektide ülesehitus TEEMA PROJEKT PROJEKT PROJEKT ÕPIÜLESANNE Hindamismudelid Õpetaja materjalid Õpilase materjalid TEISED MATERJALID
 23. 23. Materjalid <ul><li>Käsiraamatud + CD </li></ul><ul><li>Portaal http://www.htk.tlu.ee/projektipaun/materjalid </li></ul>
 24. 24. Näide <ul><li>Projekt “Tehnoloogia õpilse kaaslasena” </li></ul><ul><li>eAajakiri </li></ul><ul><li>http://www2.edu.fi/magazinefactory/magazines/iktkoolielus/ </li></ul><ul><li>Ajaveeb </li></ul><ul><li>http://iktkoolielus.blogspot.com </li></ul><ul><li>Ankeet </li></ul><ul><li>http://www.eformular.com/laine/tehnoloogia.htm </li></ul><ul><li>Projekti kava, õpilase ülesanne, rollid, töölehed, hindamismudelid, ankeet, sotsiaalne tarkvara </li></ul>

×