Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Projektõppe metoodika

1,840 views

Published on

Published in: Business, Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Projektõppe metoodika

 1. 1. Projektõpe Eestis Laine Aluoja Türi Gümnaasiumi õpetaja eTwinning ekspert [email_address]
 2. 2. Projektõpe <ul><li>on meetod, mis muudab tunni, </li></ul><ul><li>kus õpetaja räägib, tunniks, </li></ul><ul><li>kus õpilane tegutseb </li></ul><ul><li>kesksel kohal on ÕPILANE , </li></ul><ul><li>kui uute teadmiste avastaja ja looja </li></ul>
 3. 3. Projektõpe eestis <ul><li>Koolisisesed projektid </li></ul><ul><ul><ul><li>teema projektid (näiteks tähtpäevadega, aastaaegadega jne… seotud projektid); </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ainenädalatega seotud projektid jne </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>kohandatud Projektipauna projektid klassidevahelised koostööprojektid; </li></ul></ul></ul><ul><li>Vabariiklikud projektid </li></ul><ul><ul><ul><li>Eestis juba pea 15 aasta jooksul õpilastele korraldatud simulatsioonimänge ja teisi Internetil baseeruvaid projekte </li></ul></ul></ul><ul><li>Rahvusvahelised projektid </li></ul><ul><ul><ul><li>ESP - European School Project - Euroopa Kooliprojekt (1993) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>I*EARN - International Education and Resource Network (1995) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Comenius projektid </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Euroopa Kevadpäev </li></ul></ul></ul>
 4. 4. Projektõppe eesmärgiks on elulise teema uurimine SÜGAVUTI <ul><li>Selleks peavad õpilased: </li></ul><ul><li>püstitatud probleemi (ülesannet) mõistma </li></ul><ul><li>kasutama analüüsi- ja sünteesimisoskust, et leida probleemile (ülesandele) lahendus(i) </li></ul><ul><li>tegema konstruktiivset koostööd omavahel ja õpetajaga </li></ul><ul><li>suutma põhjendada ja hinnata oma lahendusi püstitatud probleemile </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Koostöö </li></ul><ul><li>On lõbus </li></ul><ul><li>On õpilasekeskne </li></ul><ul><li>Reeglina pikaajaline </li></ul><ul><li>Planeeritud ja väga põhjalikult ettevalmistatud </li></ul><ul><li>Tutvustatakse tulemusi </li></ul><ul><li>Elulisus </li></ul><ul><li>Pakub väljakutset </li></ul><ul><li>Motiveeriv </li></ul><ul><li>Õppeaineid integreeriv </li></ul><ul><li>Tõeline ehk kasutatakse samu meetodeid kui täiskasvanud tööl </li></ul>Projektõpet iseloomustab :
 6. 6. Õpetaja roll projektõppe puhul <ul><li>… on olla: </li></ul><ul><li>õpikeskkonna looja </li></ul><ul><li>juhendaja </li></ul><ul><li>suunaja </li></ul><ul><li>nõuandja </li></ul><ul><li>partner </li></ul>
 7. 7. Rahvusvahelised projektid <ul><li>EESMÄRK </li></ul><ul><li>teha interneti kaudu koostööd - ühiselt õppida, suhelda ja vahetada õppematerjale , </li></ul><ul><li>õppida tundma oma eakaaslasi teistest riikidest ja saada teadmisi teiste maade kultuuri kohta, </li></ul><ul><li>panna proovile oma suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus, </li></ul><ul><li>näidata üles leidlikkust infotehnoloogia kasutamisel ja </li></ul><ul><li>praktiseerida võõrkeeli. </li></ul>
 8. 8. Rahvusvahelised projektid <ul><li>Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning pakub Euroopa koolidele võimalust teha interneti kaudu koostööd. </li></ul><ul><li>Selleks on loodud portaal http:// www.etwinning.net , kus on lihtsad ja turvalised suhtlemis- ja töövahendid ning kuhu on koondatud usaldusväärsed andmed koostööst huvitatud koolide kohta. </li></ul>IKT oskuste rakendamine õppeprotsessis
 9. 9. IKT oskuste rakendamine õppeprotsessis
 10. 10. Rahvusvahelised projektid <ul><li>eTwinning programmi juhib Eestis Tiigrihüppe Sihtasutus. </li></ul><ul><li>Programmi portaal asub aadressil: </li></ul><ul><li>http://www.htk.tlu.ee/etwinning </li></ul><ul><li>ajaveeb </li></ul><ul><li>http://sopruskoolid.blogspot.com </li></ul>IKT oskuste rakendamine õppeprotsessis
 11. 11. eTwinning <ul><li>Pikaajaline projekt </li></ul><ul><li>Osalevad vähemalt kaks kooli kahest Euroopa riigist </li></ul><ul><li>Koostöös kasutatakse IKT vahendeid mõne pedagoogilise probleemi lahendamiseks </li></ul>
 12. 12. eTwinning projekt <ul><li>Hõlmab erinevate </li></ul><ul><ul><li>õppeainete </li></ul></ul><ul><ul><li>õppekavade </li></ul></ul><ul><ul><li>ja ka personali arengut </li></ul></ul><ul><li>Osalevad </li></ul><ul><ul><li>õpetajad </li></ul></ul><ul><ul><li>õpilased </li></ul></ul><ul><ul><li>koolide juhid </li></ul></ul><ul><ul><li>raamatukoguhoidjad </li></ul></ul>
 13. 13. Mida aitab projekt saavutada? <ul><li>Motiveerida oma õpilasi, tehes midagi uut, uuenduslikku ja põnevat </li></ul><ul><li>Õppida ja õpetada erinevaid fakte erinevate keskkondade ja kultuuride vahel </li></ul><ul><li>Huvituda Euroopa tsivilisatsioonist </li></ul><ul><li>Kasutada efektiivselt IKT vahendeid suhtlemiseks, info kogumiseks, esitlemiseks, jne. </li></ul>
 14. 14. Mida aitab projekt saavutada? <ul><li>Õppida tundma ja võrdlema Euroopa maade haridussüsteeme </li></ul><ul><li>Tutvuda teiste Euroopa õpetajatega ning vahetada nendega ideid ja kogemusi </li></ul><ul><li>Praktiseerida rahvusvahelist koostööd ning teadvustada oma kooli teistele Euroopa koolidele </li></ul><ul><li>Arendada võõrkeeleoskust </li></ul><ul><li>Arendada uusi õpetamismeetodid </li></ul>
 15. 15. Mille poolest erineb eTwinning teistest projektidest? <ul><li>Pakub igakülgset tuge projektiportaali kaudu </li></ul><ul><li>Aitab leida partnereid </li></ul><ul><li>Motiveerib projekti kulgu läbi mitmete konkursside </li></ul><ul><li>Aitab õpetajaid, kes ei ole tugevad võõrkeeles </li></ul><ul><li>Pakub erinevaid </li></ul><ul><ul><li>ideid ja töövahendid suhtlemiseks ning projekti läbiviimiseks </li></ul></ul><ul><ul><li>metoodilisi näpunäited </li></ul></ul><ul><li>Pakub rahvuslik kasutajatuge emakeeles </li></ul>
 16. 16. Projektõppe põhietapid <ul><li>Projekti idee ja ülesande sõnastamine </li></ul><ul><li>Projekti kirjutamine </li></ul><ul><li>Projekti kooskõlastamine partneriga </li></ul><ul><li>Projekti elluviimine </li></ul><ul><li>Vahekokkuvõtete tegemine </li></ul><ul><li>Lõppkokkuvõtete tegemine ja esitlemine </li></ul><ul><li>Hinnangu andmine </li></ul>
 17. 17. Õnnestunud koostööprojekti tagavad <ul><li>Hästi läbi mõeldud ja reaalne projekti plaan </li></ul><ul><li>Selgelt sõnastatud eesmärgid ja tulemus </li></ul><ul><li>Projekti integreeritus õppetööga </li></ul><ul><li>Paindlik ja mõlemale partnerile sobiv ajakava </li></ul><ul><li>Konkreetne jälgimise ja vahekokkuvõtete tegemise süsteem </li></ul><ul><li>Projektis osalejate asjatundlik juhtimine ja liikmete informeeritus , vastastikune usaldus ja positiivne tagasiside </li></ul>
 18. 18. Õnnestunud koostööprojekti tagavad <ul><li>IKT vahendite olemasolu ja tehniline tugi mõlemas koolis </li></ul><ul><li>Õpilasekesksus </li></ul><ul><li>Õpilaste eduelamus </li></ul><ul><li>Edu jagamine </li></ul>
 19. 19. Partnerlusprojektid 2005/2006 õppeaastal <ul><li>Eesti ja soome kaasaegne kirjandus </li></ul><ul><li>Vaata minu maailma. </li></ul><ul><li>Kultuuride vaheline dialoog </li></ul><ul><li>Erivajadustega laste ja noorte eneseväljendus </li></ul><ul><li>Minu nädal – My Week </li></ul><ul><li>ZOO-põnev kogemus algklassiõpilastele </li></ul><ul><li>Nii kaugel, nii lähedal </li></ul><ul><li>Noored ja meedia - Young People and Media </li></ul><ul><li>Ympäristöprojekti </li></ul><ul><li>Kuhu läheb raha? - Where does the money go? </li></ul><ul><li>Teie alustage, meie lõpetame - We finish what you start </li></ul><ul><li>Virtuaalne koolileht </li></ul><ul><li>IKT koolis </li></ul><ul><li>Looduse projekt - The Nature Project </li></ul><ul><li>Online male - Online Chess </li></ul><ul><li>Online male - Online Chess </li></ul><ul><li>LiveGuide-Cultural Walks in Europe </li></ul>
 20. 20. Partnerlusprojektid 2006/2007 õppeaastal <ul><li>Pilte teistest - Das Bild der Anderen </li></ul><ul><li>Ideed käsitööks - Exchanging Ideas on Craft Working </li></ul><ul><li>Tegelased lastekirjanduses -Characters in the Children's Literature </li></ul><ul><li>Mängime õppides - Play to Learn </li></ul><ul><li>Tvinnijad põhjas ja lõunas- eTwins in North and South </li></ul><ul><li>Positiivne ja negatiivne ühiskonnas - Positive and Negative in Society </li></ul><ul><li>Brändide võrdlus- Comparison of Brands </li></ul><ul><li>Teismelised ja aeg - Time Through Teenagers </li></ul><ul><li>Minu lemmikloom - My Pet </li></ul><ul><li>Elustiil ja kultuur - Lifestyles and Culture </li></ul><ul><li>Lasteaia käsitöö - Kindergarten Craft </li></ul><ul><li>Lapsed käsikäes - Kids H@nd in H@nd </li></ul>
 21. 21. Rahvusvahelised projektid <ul><li>Näiteid ja ideid eTwinningu projektidest </li></ul><ul><li>http:// www.htk.tlu.ee/etwinning/sopruskoolid </li></ul><ul><li>http://www.htk.tlu.ee/etwinning/konkursid/konkursid-2006-2007-o-a/eesti-opetajate-projektiideed </li></ul><ul><li>http://www.etwinning.net/ww/et/pub/etwinning/ideas_and_practice/project_kits.htm </li></ul>IKT oskuste rakendamine õppeprotsessis
 22. 22. Tegusat päeva jätku ja põnevaid koostööprojekte! Tänan!

×