Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mappõpe

3,596 views

Published on

Published in: Business, Economy & Finance
 • Be the first to comment

Mappõpe

 1. 1. Mappõpe Laine Aluoja Türi Gümnaasium [email_address] 2.10.2007 Matemaatikaõpetajate päevad
 2. 2. Mappõpe <ul><li>õppetöö korraldamise ja hindamise meetod , mis </li></ul><ul><li>annab õpilasele võimaluse matemaatikat õppida </li></ul><ul><li>vastavalt võimetele ja </li></ul><ul><li>tagab õpiedu kogemuse. </li></ul>
 3. 3. Mappõpe <ul><li>E nesejuhitud õpilasesekeskne protsess , kus õpilasel on </li></ul><ul><li>võimalus rääkida endast ja </li></ul><ul><li>välja tuua oma tugevaid külgi . </li></ul><ul><li>Võimaldab rakendada arvuteid väljapool õppetunde . </li></ul><ul><li>Annab õpilastele </li></ul><ul><ul><li>vabaduse sooritada töid sel ajal , kui talle kõige enam sobib , </li></ul></ul><ul><ul><li>õpetab töid planeerima , </li></ul></ul><ul><ul><li>õpetab ennast hindama , </li></ul></ul><ul><ul><li>oma tegevusi analüüsima . </li></ul></ul><ul><li>Õpetajad saavad enam tagasisidet õpilastelt. </li></ul>
 4. 4. Mappõpe <ul><li>võimaldab kaardistada ja dokumenteerida oma õpiprotsessi käiku, </li></ul><ul><li>presenteerida nii juba olemasolevaid kui ka omandatud õpistrateegiaid ja –hoiakuid, </li></ul><ul><li>läbi tegevuse kirjelduse teostada enesehinnangut , </li></ul><ul><li>näidata valmisolekut kujuneda iseseisvaks ennastjuhtivaks õppijaks. </li></ul>
 5. 5. Õpimappide tüübid <ul><li>töömapp – mappi paigutatakse materjal, mis koguneb ja tekib õppeperioodi jooksul. Mapis võivad sisalduda nii individuaalsed kui ka rühma- ja grupitöö tulemused. </li></ul><ul><li>näidismapp – õpilane valib mappi määratud perioodil parimad tööd. </li></ul><ul><li>õpilase arengumapp – õpilase arengut pikema perioodi kestel iseloomustavad tööd. </li></ul><ul><li>esindusmapp – mappi kogutakse oma parimaid töönäiteid, testide tulemusi, ettekannete teesid jms. </li></ul><ul><li>temaatiline mapp – mapp sisaldab ühe kindla teemaga seotud materjale </li></ul>
 6. 6. Õpimapi struktuur <ul><li>Tiitelleht </li></ul><ul><li>Õpimapijuhend </li></ul><ul><ul><li>eesmärgid, struktuur, materjali valiku kriteeriumid, materjali analüüsimise võtted </li></ul></ul><ul><li>Süstematiseeritud materjalid </li></ul><ul><li>Eneseanalüüs </li></ul><ul><li>Enesehinnang </li></ul><ul><li>Tagasiside </li></ul>
 7. 7. Õpimapp õpetab <ul><li>planeerimisoskust, </li></ul><ul><li>hindamisoskust, </li></ul><ul><li>valikute tegemist, </li></ul><ul><li>oma tugevate külgede esitamiseoskust, </li></ul><ul><li>analüüsivõimet, </li></ul><ul><li>õpitava seostamist reaalse eluga, </li></ul><ul><li>kirjutamisoskust. </li></ul>
 8. 8. Õpimapp aitab õppijal <ul><li>jäädvustada oma teadmisi, </li></ul><ul><li>peegeldada oma muutumisi ja arengut, </li></ul><ul><li>püstitada endale eemärke ja kavandada nende saavutamist, </li></ul><ul><li>teadvustada endale oma võimeid ja oskusi, </li></ul><ul><li>paremini mõista oma õpistiili ja analüüsida oma õpioskusi, </li></ul><ul><li>annab õppijale võimaluse teha valikuid (mida ja miks valida õpimappi), </li></ul><ul><li>luua seoseid vana ja uue vahel, </li></ul><ul><li>kujundada enesehinnangut, </li></ul><ul><li>avada oma isikupära, </li></ul><ul><li>kogeda eduelamust. </li></ul>
 9. 9. Õpimapp aitab õpetajal <ul><li>jälgida õppijate arengut, </li></ul><ul><li>saada mitmekülgset materjali õppijate hindamiseks, </li></ul><ul><li>jälgida oma õpetamise efektiivsust, </li></ul><ul><li>individualiseerida õppetööd. </li></ul>
 10. 10. Mappõppe korraldus <ul><li>esimesel tunnil saavad õpilased tööde nimekirja koos neile esitatavate nõuetega , </li></ul><ul><li>õ pilastel on võimalik sooritada neid töid enda poolt valitud ajagraafiku järgi , </li></ul><ul><li>v eerandi (poolaasta, tsükli…) lõppedes kirjutab õpilane </li></ul><ul><ul><li>e neseanalüüsi , mida on ta selle ajavahemikus õppinud, kuidas on tööd õnnestunud, miks pole kõik läinud plaanide kohaselt, mida annaks paremini teha </li></ul></ul><ul><ul><li>tagasiside õpetajale, millised teemad jäid arusaamatuks, millised teemad meeldisid kõige enam jne </li></ul></ul><ul><li>viimasel tunnil teeb õpilane õpimapi esitluse ja annab hinnangu </li></ul><ul><li>õpetaja paneb koos õpilasega hinde </li></ul>
 11. 11. Õpimapis peab olema garanteeritud <ul><li>õpilase osalus tööde valikus, </li></ul><ul><li>õpilasele teada valiku kriteeriumid, </li></ul><ul><li>õpilasele teada hindamise kriteeriumid, </li></ul><ul><li>lisatud õpilase enesereflektsioon. </li></ul>
 12. 12. Näide <ul><li>Õpimapi juhend </li></ul><ul><li>Hindamine </li></ul><ul><li>Hindamismudel </li></ul><ul><li>Enesehinnang </li></ul>
 13. 13. Õpimapi juhendid <ul><li>Eesmärk </li></ul><ul><li>Mapi sisu kirjeldus </li></ul><ul><li>Tööd/Tegevused ja nõuded nendele, vahendid </li></ul><ul><li>Tegevuste järgnevus </li></ul><ul><li>Valikukriteeriumid </li></ul><ul><li>Hindamiskriteeriumid </li></ul><ul><li>Esitamise tähtaeg </li></ul><ul><li>Millal peab mapi esitama. </li></ul><ul><li>Õpilase enesehindamine </li></ul>
 14. 14. Eesmärk <ul><li>Mapi koostamise eesmärgi püstitab </li></ul><ul><li>õpetaja või </li></ul><ul><li>õpilane vastavate kogemuste olemasolul. </li></ul>
 15. 15. Mapi sisu kirjeldus <ul><li>Tööd/Tegevused </li></ul><ul><li>Nõuded töödele/tegevustele </li></ul><ul><li>Millised on tööd, millest hiljem toimub valik mappi, </li></ul><ul><li>milliste tegevustega need tööd teostatakse ja </li></ul><ul><li>millised on neile esitatavad nõuded. </li></ul><ul><li>Selle punkti kirjutab õpilastele ette õpetaja. </li></ul><ul><li>Näiteks 5 tunnikontrolli, 3 kontrolltööd, 1 mõistekaarti, 1 referaat, 1 esitlus jms. </li></ul><ul><li>Vahendid nende tööde teostamiseks </li></ul><ul><li>Milliste vahenditega teostatakse tööd. </li></ul><ul><li>Näiteks millise programmi abil koostatakse mõistekaardid, milliste vahenditega koostatakse esitlus jne. </li></ul><ul><li>NB! Võib ka ette andmata jätta, kui õpilane on niivõrd kogenud, et oskab ise kõige sobivama vahendi valida. </li></ul>
 16. 16. Tegevuste järgnevus <ul><li>Õpetaja annab ette, </li></ul><ul><li>milline on tegevuste järgnevus või </li></ul><ul><li>ajakava (näiteks kontrolltööde, arvestustööde korral). </li></ul><ul><li>Kui ajaühikus (veerand, tsükkel, vm.) sooritatavad tegevused on üksteisega seotud (näiteks enne esitluse koostamist peab olema koostatud mõistekaart), siis panna kirja tegevuste järgnevus. </li></ul>
 17. 17. Valikukriteeriumid <ul><li>Milliste kriteeriumite järgi valib õpilane mappi tööd ja mitu tööd igast liigist. </li></ul><ul><li>Näiteks </li></ul><ul><li>2 kontrolltööd, 3 tunnikontrolli jne. </li></ul><ul><li>tööd, mis iseloomustavad kõige paremini tema arengut või tema teadmisi antud aines; </li></ul><ul><li>tööd, mis iseloomustavad kõige paremini seotud </li></ul><ul><li>reaalse eluga. </li></ul><ul><li>Võib lasta ka õpilasel endal mappi kirja panna, millistest kriteeriumidest lähtudes ta valiku tegi. </li></ul>
 18. 18. Hindamiskriteeriumid <ul><li>Õpetaja annab ette, milliseid aspekte hinnatakse mapis ehk kuidas kujuneb hinne. </li></ul><ul><li>Hindamismudelid </li></ul>
 19. 19. Hindamismudel <ul><li>Anda õpilastele koos õpimapi juhendiga </li></ul>Üldine hinnang õpimapile tervikuna Õpimapi koostamine oli lihtne ja arusaadav Tööülesanded olid huvitavad ja arusaadavad Tööülesanded Eneseanalüüs Osa töölehti on puudu ning on halvasti vormistatud Osa töölehti on puudu ning vormistamises on vigu Kõik vajalik on olemas, aga halvasti vormistatud Kõik vajalik on olemas ja hästi vormistatud <ul><li>Õpimapp on korralikult </li></ul><ul><li>vormistatud </li></ul><ul><ul><li>*tiitelleht </li></ul></ul><ul><ul><li>*tööülesanded </li></ul></ul><ul><ul><li>*iseseisvad tööd </li></ul></ul><ul><ul><li>*eneseanalüüs </li></ul></ul><ul><ul><li>*hinnanguleht </li></ul></ul>Kommen-taarid 2 3 4 5 Tegevused
 20. 20. Enesehinnang <ul><li>Õpilane kirjutab enesehinnangu, kuid nooremate ja vastavas õppemeetodis vähe-kogenenud õpilaste puhul on soovitatav ette anda küsimused või aspektid, mis peaks olema enesehindamises kaetud. </li></ul><ul><li>Näiteks küsimused: </li></ul><ul><ul><li>Mida õppisin seda tööd tehes? </li></ul></ul><ul><ul><li>Millisega tööga jäin ise kõige rohkem rahule ja miks? </li></ul></ul><ul><ul><li>Mida teeksin paremini? </li></ul></ul><ul><ul><li>Millised teemad olid Sinu arvates kõige enam Sulle vajalikud ja miks? </li></ul></ul><ul><ul><li>Millised teemad jäid Sulle arusaamatuks ja miks? </li></ul></ul><ul><ul><li>Kuidas mulle sobis selline õppimisviis? </li></ul></ul><ul><ul><li>Ettepanekud õpetajale </li></ul></ul><ul><ul><li>Jne </li></ul></ul>
 21. 21. Näited <ul><li>7.klass I veerand </li></ul><ul><li>9.klass I veerand </li></ul>
 22. 22. Tänan!

×