Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

IKT kasutamine

2,359 views

Published on

Published in: Business, Economy & Finance
 • Be the first to comment

IKT kasutamine

 1. 1. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine täiskasvanute koolituses Laine Aluoja
 2. 2. Tutvustus <ul><li>Koolitajana - kogemused </li></ul><ul><li>Kogemus tehnoloogia kasutamisel </li></ul><ul><ul><li>Õppijana </li></ul></ul><ul><ul><li>Koolitajana </li></ul></ul>
 3. 3. IKT kasutamise eesmärgid <ul><li>tõsta õppe kvaliteeti ja efektiivsust </li></ul><ul><li>parem juurdepääs informatsioonile ja teenustele, </li></ul><ul><li>paindlikumad õppeviisid, </li></ul><ul><li>tõhusam koostöö õppijate vahel, </li></ul><ul><li>uued õpetamismeetod. </li></ul>
 4. 4. E-õppe võimalused koolitajale <ul><li>Mitmekesistamine </li></ul><ul><li>Aktiivsuse tagamine </li></ul><ul><li>Tehnilised võimalused </li></ul><ul><li>Materjalide kaitsmine </li></ul><ul><li>Süsteemse suhtumise korraldamine </li></ul><ul><li>Osalejate laialdasem kaasamine </li></ul>
 5. 5. E-õpe <ul><li>õppimisvorm, mis on sõltumatu ruumist ja ajast, </li></ul><ul><li>kus õppematerjalid ja suhtlemisvõimalused (nõu küsimine, selgituste andmine, kodutööde esitamine jms) on esitatud veebipõhiselt , </li></ul><ul><li>kus õppija võtab enesele täieliku vastutuse materjali läbimise ning tööde õigeaegse esitamise eest. </li></ul>
 6. 6. E-õpe <ul><li>koondab enda alla nii </li></ul><ul><li>veebipõhist õpet </li></ul><ul><li>arvutipõhist õpet </li></ul><ul><li>virtuaalseid õpperuume </li></ul><ul><li>digitaalset kommunikatsiooni </li></ul>
 7. 7. E-õpe <ul><li>Täielikult veebipõhine õpe </li></ul><ul><li>Osaliselt veebipõhine õpe </li></ul><ul><li>Auditoorne õpe veebipõhise toega </li></ul>
 8. 8. Täielikult veebipõhine õpe <ul><li>Kogu kursuse õppeprotsess </li></ul><ul><li>(sisu edastamine, info levitamine, suhtlemine, õppijate hindamine, tagasiside) </li></ul><ul><li>toimub veebipõhiselt, auditoorseid kohtumisi ei ole. </li></ul>
 9. 9. Osaliselt veebipõhine õpe <ul><li>kursuse õppeprotsess toimub veebipõhiselt , kuid kursuse jooksul toimub ka auditoorseid seminare või praktikume , kuid mitte rohkem kui 25 % kogu õppetöö mahust. </li></ul>
 10. 10. Auditoorne õpe veebipõhise toega <ul><li>kursuse õppeprotsess toimub auditoorselt , regulaarselt toimuvad auditoorsed loengud, mis moodustavad üle 25 % kogu õppetöö mahust </li></ul><ul><li>kursuse veebipõhist õpikeskkonda kasutatakse näiteks õppe- ja juhendmaterjalide kättesaadavaks tegemiseks, kodutööde esitamiseks vm. </li></ul>
 11. 11. E-õpet kasutatakse <ul><li>kursuse õppematerjalide esitamiseks , kusjuures materjalid võivad sisaldada teksti, fotosid, videot ja audiot; </li></ul><ul><li>õppijate ja õpetajate vaheliseks ning õppijate omavaheliseks suhtlemiseks foorumi, postkasti, jututoa või sotsiaalse tarkvara vahendusel; </li></ul><ul><li>õppimise hõlbustamiseks , kasutades otsingusüsteeme , sõnastikke , fotode andmebaase, viiteid veebis leiduvatele materjalidele; </li></ul><ul><li>õppijate hindamiseks (testid ja ülesanded); </li></ul><ul><li>kursuse administreerimiseks (õppijate ning õpitulemuste haldamine, statistika õppijate tegevuse kohta); </li></ul><ul><li>tagasisideks (elektroonilised küsitlused, foorumid). </li></ul>
 12. 12. Sotsiaalne tarkvara <ul><li>Mõiste „Sotsiaalne tarkvara” võttis kasutusele Clay Shirky 2002. aastal ja defineeris seda kui tarkvara , mis võimaldab grupitööd , luues soodsa keskkonna mõtete ja ideede jagamiseks, kogumiseks ning uute teadmiste tekkimiseks. </li></ul><ul><li>Täpsemalt </li></ul><ul><li>http://portaal.e-uni.ee/uudiskiri/tooleht/sotsiaalne-tarkvara </li></ul><ul><li>Tagasi </li></ul>
 13. 13. E-õppe rakendamine eeldab <ul><li>vajalikku tehnilist baasi, internetiühendust; </li></ul><ul><li>koolitajate ja koolitatavate valmisolekut; </li></ul><ul><li>veebipõhiseid õppematerjale. </li></ul>
 14. 14. E-õppe meetodid <ul><li>Aktiivõpe </li></ul><ul><li>Probleemipõhine õpe </li></ul><ul><li>Projektõpe </li></ul><ul><li>Rollimängud ja simulatsioonid </li></ul><ul><li>Rühmatöö ja arutelud </li></ul><ul><li>Õpikommuunid ja kogukonnad </li></ul><ul><li>Virtuaalne portfoolio </li></ul>
 15. 15. Aktiivõpe <ul><li>Tegevuse sisu määratud osaleja poolt </li></ul><ul><li>Sotsiaalsete oskuste omandamine osaleja aktiivsuse tulem </li></ul><ul><li>Protsess ei ole ette planeeritud </li></ul><ul><li>Juhendaja kui vaatleja ja suunaja </li></ul>
 16. 16. Probleemipõhine õpe <ul><li>Osaleja on iseseisev ja aktiivne </li></ul><ul><li>Situatsioon reaaleluline </li></ul><ul><li>Õiged otsuseid mitu </li></ul><ul><li>Õppimine kui koostöö </li></ul><ul><li>Õpikeskkonna mitmekesisus </li></ul><ul><li>Juhendaja kui vaatleja ja suunaja </li></ul>
 17. 17. Projektõpe <ul><li>Pikaajaline õpiotstarbeline tegevus </li></ul><ul><li>Interdistsiplinaarne </li></ul><ul><li>Meeskonnatöö eeldus </li></ul><ul><li>Tegevused osalejatekesksed </li></ul><ul><li>Ülesanded reaalelulised </li></ul><ul><li>Juhendaja kui vaatleja ja suunaja </li></ul>
 18. 18. Rollimängud ja simulatsioonid <ul><li>Väljamõeldu simuleerimine </li></ul><ul><li>Reaalelulise sündmuse modelleerimine </li></ul><ul><li>Veebi- või programmipõhisena: </li></ul><ul><ul><li>võitlusele orienteeritud </li></ul></ul><ul><ul><li>suhtlusele orienteeritud </li></ul></ul>
 19. 19. Rühmatööd ja arutelud <ul><li>Suurema ülesande jagamine väiksemateks alaülesanneteks </li></ul><ul><li>Osalejatevaheline koostöö </li></ul><ul><li>Tegevuse kooskõlastatus </li></ul><ul><li>Ühine töö vormistamine </li></ul>
 20. 20. Õpikommuunid ja -kogukonnad <ul><li>Sama huvialaga õppijad </li></ul><ul><li>Osalejad erineva taustaga </li></ul><ul><li>Aktiivne osalemine vajalik </li></ul><ul><li>Kultuuridevaheline suhtlemine </li></ul><ul><li>Sotsiaalne õppimine </li></ul>
 21. 21. Virtuaalne portfoolio <ul><li>Tööde kogum </li></ul><ul><li>Portfoolio võib olla: </li></ul><ul><ul><li>töömapp </li></ul></ul><ul><ul><li>näidismapp </li></ul></ul><ul><ul><li>arengumapp </li></ul></ul><ul><ul><li>esindusmapp </li></ul></ul><ul><ul><li>temaatiline mapp </li></ul></ul>
 22. 22. Rollid e-õppes <ul><li>Kursuse disainer </li></ul><ul><li>Õpetaja </li></ul><ul><li>Tuutor </li></ul><ul><li>Haridustehnoloog / administraator </li></ul><ul><li>Õppur </li></ul>
 23. 23. Õpetaja rollid <ul><li>planeerimine </li></ul><ul><li>protsessi korraldamine ja läbi viimine </li></ul><ul><li>materjalide koostamine </li></ul><ul><li>osalejatega suhtlemine </li></ul><ul><li>rühmatööde juhendamine </li></ul><ul><li>osalejate motiveerimine, nõustamine </li></ul><ul><li>hindamine ja tagasiside andmine </li></ul><ul><li>korra valvamine ja kaebuste kuulamine </li></ul>
 24. 24. Õpetaja vastutab <ul><li>Meedia valimiku eest </li></ul><ul><li>Protsessi planeerimise eest </li></ul><ul><li>Materjalide koostamise ja sisu eest </li></ul><ul><li>Koolitusprotsessi juhtimise eest </li></ul><ul><li>Õppijatega suhtlemise eest </li></ul><ul><li>Õppijate motiveerimise eest </li></ul><ul><li>Koolituse tulemuslikkuse eest </li></ul>
 25. 25. Õpilane veebipõhisel kursusel <ul><li>Omandatavad oskused: </li></ul><ul><li>e-õppimisoskus </li></ul><ul><li>sotsiaalsed oskused </li></ul><ul><li>e-meeskonnatöö oskus </li></ul><ul><li>enesejuhtimise oskus </li></ul><ul><li>aja haldamise oskus </li></ul><ul><li>e-vahendite kasutamise oskus </li></ul>
 26. 26. E-õpe eeldab õppijalt <ul><li>usku e-õppe efektiivsusesse </li></ul><ul><li>motivatsiooni olemasolu </li></ul><ul><li>oskust seada eesmärke </li></ul><ul><li>õppeks vajaliku aja leidmist </li></ul><ul><li>enesedistsipliini </li></ul><ul><li>vastutuse tundmist </li></ul><ul><li>aktiivsust suhtlemisel </li></ul><ul><li>julgust küsida </li></ul><ul><li>kirjalikku väljendusoskust </li></ul><ul><li>arvutikasutamise oskust </li></ul><ul><li>tehnilise baasi vastavust nõuetele </li></ul>
 27. 27. Rühmatöö <ul><li>Mis täiskasvanute koolitusel sobiks? </li></ul><ul><li>E-õppe plussid ja miinused </li></ul><ul><li>Täielikult veebipõhine õpe </li></ul><ul><li>Osaliselt veebipõhine õpe </li></ul><ul><li>Auditoorne õpe veebipõhise toega </li></ul>
 28. 28. E-õppe plussid <ul><li>Õppimine sobival ajal ja sobivas kohas </li></ul><ul><li>Kodutööde tähtajad distsiplineerivad </li></ul><ul><li>Koostöö </li></ul><ul><li>Materjalid kättesaadavad </li></ul><ul><li>Kiire infovahetus </li></ul><ul><li>Säästab aega ja raha </li></ul><ul><li>Õpe on paindlik (aeg ja tempo) </li></ul><ul><li>Toetab suhtlemisraskustega õppijaid </li></ul><ul><li>Toetab puuetega õppijat </li></ul>
 29. 29. E-õppe plussid <ul><li>Õppematerjalid vaheldusrikkad (tekst, graafika, multimeedia jm.) </li></ul><ul><li>Lisainformatsiooni hankimine on lihtne </li></ul><ul><li>Aitab kaasa õppimisoskuste, sotsiaalsete oskuste ja meeskonnatööoskuste arengule </li></ul><ul><li>Sisaldab enesekontrolli võimalusi </li></ul><ul><li>Teemade järjekorra valik vaba </li></ul><ul><li>Õppematerjalides otsingu võimalused </li></ul><ul><li>Saab õppida teiste töödest </li></ul>
 30. 30. E-õppe miinused <ul><li>Arvuti kasutamise oskus on madal </li></ul><ul><li>Tehnilised probleemid </li></ul><ul><li>Esitatud tööd must-valgelt kirjas </li></ul><ul><li>Puudub vahetu kontakt õppurite ja koolitajate vahel </li></ul><ul><li>Materjalid on vaja iseseisvalt läbi töötada </li></ul><ul><li>Probleemid tähtaegadega (enesedistsipliin) </li></ul><ul><li>Raskused juurdepääsuga kursusele (arvuti, internet) </li></ul><ul><li>Tervislikud probleemid (silmad) </li></ul><ul><li>Vähene tagasiside </li></ul><ul><li>Õppematerjalid nõrga kvaliteediga </li></ul><ul><li>Ülesanded sarnased </li></ul>

×