Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Questionari dissenyador

148 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Questionari dissenyador

 1. 1. FITXA TÈCNICA DescripcióNom de l’escenari Comp@rtim?formatiuModalitat Ensenyament virtuald’ensenyament(presencial amb suportTIC, semipresencial ovirtual)Destinataris (edat i Familiars dels alumnes de P5 de l’escolanivell educatiu) Can Puig de BanyolesObjectiu principal - Difondre les característiques i possibilitats d’ús de la plataforma Moodle. - Compartir experiències concretes per la de poder-hi reflexionar.Contingut principal - Què “toca a cada edat”? - Les emocions: com ajudar a expressar-les. - Els límits - L’educació a casa - L’autoestimaAutors Alba Terradellas Garcia
 2. 2. DESTINATARIS Defineix breument S’han tingut en compteConsideració dels Habilitats cognitives tant per les famílies comconeixements previs per la mestra S’han tingut en compte ja Habilitats tècniques que s’ha fet una reunió per veure les habilitats i ampliar-les. Les famílies són les queConsideració dels Anàlisi de les expectatives han triat els temes que elsinteressos i motivacions inicials interessaven i motivaven Especifica quins/es Problemes d’accés (visuals, auditius, motrius, etc.)Consideració de les NEE Proporciona interfícies ajustables segons les característiques dels usuaris (tamany de la lletra, ús del teclat, ratolí, etc.)OBJECTIUS Sí / NoEs defineixen els objectius generals SiEs defineixen els objectius competencials NoEs preveu una reformulació dels objectius Sisegons les necessitats que vagin sorgintEs vinculen amb el currículum NoEs fan explícits a l’alumnat Si
 3. 3. MODEL PEDAGÒGIC(quadrícula Coomey i Stephenson, Encercla el quadrant adequat2001)MODALITAT FORMATIVA Encercla el quadrant adequat
 4. 4. CONTINGUTS Marca amb una X Seqüencials i preestablerts (lineal i dirigit pel docent) XEstructuració Jeràrquics: de genèrics a específics (ramificat) Hipervinculats (Hipercontingut) X Defineix breumentCoherència amb els Els continguts s’adeqüen a les necessitats i demandesobjectius dels familiars i per tant als objectius proposats.Actualització Es van actualitzant segons convinguiClaredat Són clars i fàcils d’entendreÚS EDUCATIU DE LATECNOLOGIA Característiques Sí / No Continguts centrats en la tecnologia: NOAprenentatge sobre - temes sobre diferentsl’ordinador tipus de components tecnològics - temes sobre programes informàtics - ús d’un llenguatge propi de la informàtica Ús de programes adaptatsAprenentatge de a l’ensenyament NOl’ordinador mitjançant els quals es desenvolupen els continguts del currículum L’ordinador fa de mediador, ajuda a donar SI sentit i a construir elAprenentatge amb coneixement que es val’ordinador adquirint mitjançant els processos de reflexió i aprofundiment crític dels continguts
 5. 5. FUNCIONS DE LATECNOLOGIA Característiques Sí / No Internet com a debats oComunicativa fòrums o intranets SI col·laboratives Basada en CD-ROMS de SIInformativa continguts o Internet com a presentació d’informacióCARACTERÍSTIQUES DELSENTORNS SIMBÒLICSBASATS EN TIC Característiques Valoració (de l’1 al 10) Previsió de les accions 10Formalisme Planificació de les accions 10 Afavoreix la presa de 10 consciència Afavoreix l’autorregulació 10 Proporciona una relació 8 més activa i contingent de la informació Potencia el protagonisme 10 de l’alumne Facilita l’adaptació a 10 diferents ritmesInteractivitat d’aprenentatge Té efectes positius per a la 10 motivació i l’autoestima Ajuda a treballar amb simulacions de situacions 10 reals
 6. 6. Permet interactuar ambDinamisme realitats virtuals 7 Afavoreix l’exploració i l’experimentació 8 Permet la integració entre 9 diferents sistemes i formats de representació Permet la 8Multimèdia complementarietat entre diferents sistemes i formats de representació Permet el trànsit entre 9 diferents sistemes i formats de representació Facilita la generalització de 10 l’aprenentatge Possibilita establir formes 5 diverses i flexibles d’organització de les informacions establint relacions múltiples i diverses entre elles Facilita l’autonomia 9Hipermèdia Facilita l’exploració 9 Facilita l’investigació o la 8 indagació Potencia el protagonisme 10 de l’alumne Permet el treball en xarxa 10 d’agents educatius Permet el treball en xarxa dels aprenents 10
 7. 7. Obre noves possibilitats al treball en grup i 10Connectivitat col·laboratiu Facilita la diversificació en quantitat de les ajudes que 9 els mestres ofereixen Facilita la diversificació en qualitat de les ajudes que 8 els mestres ofereixenEINES Marca amb una X Correu electrònic X Fòrums de X Asíncrona discussió Taulers XEines de Altrescomunicació Xat Síncrona Videoconferència Audioconferència Altres Marca amb una X Navegadors XEines d’accés a la Bases de dadesinformació Altres Defineix breument Atracció Bastant simple Varietat Si, tant de recursos com d’activitats Flexibilitat SiCaracterístiques Facilitat Si d’actualització Compliment Si d’estàndardsACTIVITATS Marca amb una X Marca amb una X XEstudi de casos X Activitats individual X X Activitats grupalSimulacions X Combinació d’ambdós XDebats Activitats presencials
 8. 8. XSíntesis Activitats en líniaResolució de Combinacióproblemes d’ambdues XAprenentatge perdescobriment Activitats complementàriesAltresEXISTÈNCIA DE SERVEIS I/O SISTEMES DE SUPORT A L’ESTUDIANT Marca amb una XGestió administrativaBiblioteca virtualSuport tècnic d’atenció a l’usuariSuport acadèmic: tutoriesEspai de programari lliureCOMPONENTS DELTRIANGLE DIDÀCTICINTERACTIU Marca amb una X Guia del procés d’E/A X Mediador del procés d’E/A X Transmissor de la informació XRol del docent Creador d’un bon clima X Promotor del treball en grup X Motivador X Actualitzador i modificador dels X continguts i activitats segons les necessitats
 9. 9. Marca amb una X Control del procés X d’aprenentatge Creador de X coneixementRol de l’alumne Actiu (activitat generativa) Atribuidor de X sentit Alt grau X d’implicació en les tasques Control inexistent del procés d’aprenentatge Passiu Realitzador de les tasques programades pel docent Marca amb una X És adequat a les característiques dels alumnes XRol del contingut Facilita mesures d’atenció a la X diversitat Permet la interacció amb X l’alumne

×