Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

u.cs101 "Алгоритм ба програмчлал" Лекц №7

2,608 views

Published on

Тэмдэгт мөр төрөл
Хэлбэржүүлсэн оролт, гаралт

Published in: Software
 • Be the first to comment

u.cs101 "Алгоритм ба програмчлал" Лекц №7

 1. 1. Лекц № 7 Тэмдэгт мөр ба тэмдэгт Хэлбэржүүлсэн оролт/гаралт А. Хүдэр
 2. 2.  Тэмдэгт мөр ба тэмдэгт  Тэмдэгт боловсруулах сан  Тэмдэгт мөр хувиргах функцууд  Стандарт оролт/гаралтын сангийн функцууд  Тэмдэгт мөр боловсруулах сангийн тэмдэгт мөртэй ажиллах функцууд  Хэлбэржүүлсэн оролт/гаралт 212/16/2015Vanderbilt university
 3. 3.  Стандарт сангийн зарим функцууд ◦ Тэмдэгт мөр болон тэмдэгтийг хялбар аргаар боловсруулах ◦ Програм нь тэмдэгт, тэмдэгт мөр, текст мөр, санах ойн блокийг боловсруулж чадна  Эдгээр техникүүд нь дараах зүйл хэрэглэгдэнэ ◦ Текст редактор ◦ Хуудсын загвар гаргагч ◦ Үсэг өрөх програмууд 312/16/2015Vanderbilt university
 4. 4.  Тэмдэгт ◦ Програмын үндсэн блок  Програм бүр утгатайгаар бүлэглэгдсэн тэмдэгтүүдийн дараалал юм ◦ Тэмдэгт тогтмол  Дан дусал дотор тэмдэгт хэлбэрээр дүрслэгдсэн бүхэл тоо  „z‟ нь z-ийн бүхэл утгыг илэрхийлнэ  Тэмдэгт мөр ◦ Нэг бүхэл гэж тооцогдох тэмдэгтүүдийн дараалал  Үсэг, цифр болон тусгай тэмдэгтүүдийг агуулж болно (*, /, $)  Үсэгчилсэн тэмдэгт мөр нь (тогтмол тэмдэгт мөр) давхар дусал дотор бичигдэнэ  “Hello”  Тэмдэгт мөр нь тэмдэгтэн хүснэгт юм  Тэмдэгт мөр-эхний тэмдэгтийн заагч  Тэмдэгт мөрийн утга нь эхний тэмдэгтийн хаяг юм 412/16/2015Vanderbilt university
 5. 5.  Тэмдэгт мөрийг зарлах ◦ Тэмдэгтэн хүснэгт хэлбэрээр эсвэл char * төрөлтэйгээр зарлана char color[] = "blue"; char *colorPtr = "blue"; ◦ Тэмдэгтэн хүснэгт хэлбэрээр зарлагдсан тэмдэгт мөр нь „0‟ тэмдэгтээр төгсөнө  color нь 5-н элементтэй  Тэмдэгт мөрийг оруулах ◦ scanf-ийг : scanf("%s", word); гэж хэрэглэнэ  Оролтыг word[] руу хуулна  & үйлдэл хэрэггүй (учир нь тэмдэгт мөр бол заагч) ◦ Хүснэгт дотроо „0‟-д зориулсан зай үлдээх 512/16/2015Vanderbilt university
 6. 6.  Тэмдэгт мөр ба тэмдэгт  Тэмдэгт боловсруулах сан  Тэмдэгт мөр хувиргах функцууд  Стандарт оролт/гаралтын сангийн функцууд  Тэмдэгт мөр боловсруулах сангийн тэмдэгт мөртэй ажиллах функцууд  Хэлбэржүүлсэн оролт/гаралт 612/16/2015Vanderbilt university
 7. 7.  Тэмдэгт боловсруулах сан  Дараагийн хуудас дээр <ctype.h> дэх бүх функцийг жагсаасан хүснэгтийг үзүүлэв 712/16/2015Vanderbilt university
 8. 8. 812/16/2015Vanderbilt university
 9. 9.  Тэмдэгт мөр ба тэмдэгт  Тэмдэгт боловсруулах сан  Тэмдэгт мөр хувиргах функцууд  Стандарт оролт/гаралтын сангийн функцууд  Тэмдэгт мөр боловсруулах сангийн тэмдэгт мөртэй ажиллах функцууд  Хэлбэржүүлсэн оролт/гаралт 912/16/2015Vanderbilt university
 10. 10.  Хувиргах функцууд ◦ <stdlib.h> - д байдаг (ерөнхий хэрэгслийн сан)  Цифрээс бүтсэн тэмдэгт мөрийг бүхэл тоо болон бутархай тоо руу хөрвүүлэх 1012/16/2015Vanderbilt university
 11. 11.  Анхааруулга: Хэрэв хувиргах гэж байгаа утгыг дүрслэх аргагүй бол, өөрөөр хэлбэл эхний тэмдэгт нь үсэг байвал atof функц яах нь тодорхойгүй байдаг 11 atof функц тэмдэгт мөрийг double болгон хувиргана 12/16/2015Vanderbilt university
 12. 12. 12 atoi функц тэмдэгт мөрийг int болгон хувиргана 12/16/2015Vanderbilt university
 13. 13. 13 atol функц тэмдэгт мөрийг long болгон хувиргана 12/16/2015Vanderbilt university
 14. 14. 14 strtod функц тэмдэгт мөрийн хэсгийг double болгон хувиргана 12/16/2015Vanderbilt university
 15. 15. 15 strtol функц тэмдэгт мөрийн хэсгийг long болгон хувиргана суурь Тайлбар: 1. Хоѐр дахь аргументыг NULL гэж дамжуулах нь тэмдэгт мөрийн үлдсэн хэсгийг орхихыг заана 2. Гурав дахь аргумент нь хөрвүүлэгдсэн утга 8-тын, аравтын эсвэл 16-тын тооллын системд байж болохыг заана. 12/16/2015Vanderbilt university
 16. 16. 16 strtoul функц тэмдэгт мөрийн хэсгийг unsigned long болгон хувиргана 12/16/2015Vanderbilt university
 17. 17.  Тэмдэгт мөр ба тэмдэгт  Тэмдэгт боловсруулах сан  Тэмдэгт мөр хувиргах функцууд  Стандарт оролт/гаралтын сангийн функцууд  Тэмдэгт мөр боловсруулах сангийн тэмдэгт мөртэй ажиллах функцууд  Хэлбэржүүлсэн оролт/гаралт 1712/16/2015Vanderbilt university
 18. 18.  <stdio.h> дэх функцууд  Тэмдэгт болон тэмдэгт мөр төрлийн өгөгдлийн боловсруулахад зориулагдсан 1812/16/2015Vanderbilt university
 19. 19.  Функц өөрийн бие дотор өөрийгөө дуудах  Үндсэн тохиолдлыг хүртэл өөрийгөө дуудсаар байна  Диаграм ашиглан үйлдлийг нь шинжилнэ 1912/16/2015Vanderbilt university
 20. 20. 20 gets нь хэрэглэгчээс нэг мөр текст хүлээн авна 12/16/2015Vanderbilt university
 21. 21. 21 putchar нь дэлгэцэн дээр нэг тэмдэгт хэвлэнэ 12/16/2015Vanderbilt university
 22. 22.  Алхам 1: reverse(“abc”) ◦ Алхам 2: reverse(&sPtr[1])  reverse(“bc”) (Эхэлж хийх) ◦ putchar(sPtr[0])  putchar(„a‟) (Дараа нь хийх)  Алхам 2: reverse(“bc”) ◦ Алхам 3: reverse(&sPtr[1])  reverse(“c”) (Эхэлж хийх) ◦ putchar(sPtr[0])  putchar(„b‟) (Дараа нь хийх)  Алхам 3: reverse(“c”) ◦ Алхам 4: reverse(&sPtr[1])  reverse(“0”) (Эхэлж хийх) ◦ putchar(sPtr[0])  putchar(„c‟) (Дараа нь хийх)  Алхам 4: reverse(“0”) ◦ Үндсэн тохиолдол  return  Алхам 4 Алхам 3  Алхам 2  Алхам 1 “cba” 2212/16/2015Vanderbilt university
 23. 23. 23 puts нь нэг мөр текстийг дэлгэц дээр хэвлэнэ getchar хэрэглэгчээс нэг тэмдэгтийг уншина 12/16/2015Vanderbilt university
 24. 24. 2412/16/2015Vanderbilt university
 25. 25. 25 sprintf нь нэг мөр текстийг printf дэлгэцэн дээр текст хэвлэдэг шиг хүснэгт рүү бичнэ 12/16/2015Vanderbilt university
 26. 26. 26 sscanf нь нэг мөр текстийг scanf хэрэглэгчээс текст уншдаг шиг хүснэгтээс уншина 12/16/2015Vanderbilt university
 27. 27.  Тэмдэгт мөр ба тэмдэгт  Тэмдэгт боловсруулах сан  Тэмдэгт мөр хувиргах функцууд  Стандарт оролт/гаралтын сангийн функцууд  Тэмдэгт мөр боловсруулах сангийн тэмдэгт мөртэй ажиллах функцууд  Хэлбэржүүлсэн оролт/гаралт 2712/16/2015Vanderbilt university
 28. 28.  Тэмдэгт мөр боловсруулах санд дараах функцууд байдаг ◦ Тэмдэгт мөр төрлийн өгөгдлийг боловсруулах ◦ Тэмдэгт мөр хайх ◦ Тэмдэгт мөрийг токен болгон задлах ◦ Тэмдэгт мөрийн уртыг олох 2812/16/2015Vanderbilt university
 29. 29. 29 strcpy нь x тэмдэгт мөрийг y тэмдэгтэн хүснэгт рүү хуулна strncpy x тэмдэгт мөрийн 14 тэмдэгтийг z тэмдэгтэн хүснэгт рүү хуулж байна strncpy нь автоматаар null тэмдэгтийг нэмэхгүй байгааг анхаараарай 12/16/2015Vanderbilt university
 30. 30. 30 strcat нь s2 тэмдэгт мөрийг s1 тэмдэгт мөрийн төгсгөлд нэмнэ strncat s2 тэмдэгт мөрийн эхний 6 тэмдэгтийг s3 тэмдэгт мөрийн төгсгөлд нэмж байна. Төгсгөлийн null тэмдэгтийг автоматаар үр дүнгийн төгсгөлд нэмнэ. 12/16/2015Vanderbilt university
 31. 31. 3112/16/2015Vanderbilt university
 32. 32.  Тэмдэгт мөрүүдийг харьцуулах ◦ Компьютер тэмдэгт мөр дэх тэмдэгтүүдийн ASCII кодыг харьцуулна ◦ int strcmp( const char *s1, const char *s2 );  s1 тэмдэгт мөрийг s2-той харьцуулна  Хэрэв s1<s2 бол сөрөг утга, s1==s2 бол тэгийг, s1>s2 бол эерэг утга буцаана ◦ int strncmp( const char *s1, const char *s2, size_t n );  s1-ийн эхний n тэмдэгтийг s2-ынхтой харьцуулна  Дээрхтэй ижил утга буцаана 3212/16/2015Vanderbilt university
 33. 33. 33 strcmp нь s1 тэмдэгт мөрийг s2 тэмдэгт мөртэй харьцуулна 12/16/2015Vanderbilt university
 34. 34. 34 strncmp s1 тэмдэгт мөрийн эхний 6 тэмдэгтийг s3 тэмдэгт мөрийн эхний 6 тэмдэгттэй харьцуулж байна 12/16/2015Vanderbilt university
 35. 35. 3512/16/2015Vanderbilt university
 36. 36. 3612/16/2015Vanderbilt university
 37. 37. 3712/16/2015Vanderbilt university
 38. 38. 3812/16/2015Vanderbilt university
 39. 39. 39 strstr string1 тэмдэгт мөр дотор string2 тэмдэгт мөр олдох string1 тэмдэгт мөрийн эхний байрлалаас хойш байрлах хэсгийг буцааж байна 12/16/2015Vanderbilt university
 40. 40. 40 strtok нь string-ийг хоосон зай ашиглан “токенуудад” задална strtok – ийг NULL аргументтайгаар дахин дуудсанаар strtok-ийг өмнө нь дуудахад хадгалагдсан байрлалаас эхлэн цааш токенуудад үргэлжлүүлэн задлана 12/16/2015Vanderbilt university
 41. 41. 4112/16/2015Vanderbilt university
 42. 42. 4212/16/2015Vanderbilt university
 43. 43. 43 strlen нь string1-ийн уртыг буцаана 12/16/2015Vanderbilt university
 44. 44.  Тэмдэгт мөр ба тэмдэгт  Тэмдэгт боловсруулах сан  Тэмдэгт мөр хувиргах функцууд  Стандарт оролт/гаралтын сангийн функцууд  Тэмдэгт мөр боловсруулах сангийн тэмдэгт мөртэй ажиллах функцууд  Хэлбэржүүлсэн оролт/гаралт 4412/16/2015Vanderbilt university
 45. 45.  Урсгал ◦ Нэг мөр болон зохион байгуулагдсан тэмдэгтүүдийн дараалал  Мөр бүр тэг эсвэл түүнээс олон тэмдэгтүүдээс тогтох ба шинэ мөр гэсэн тэмдэгтээр төгсөнө  ANSI C дор хаяж 254 тэмдэгттэй урсгал дэмждэг ◦ Бүх оролт болон гаралтыг гүйцэтгэнэ ◦ Чиглэлийг нь өөрчилж болно  Стандарт оролт – гар  Стандарт гаралт – дэлгэц  Стандарт алдаа - дэлгэц 4512/16/2015Vanderbilt university
 46. 46.  printf ◦ Гаралтын хэлбэрийг зааж өгөх  Хувиргалтын тодорхойлогчид: флаг, талбарын өргөн, нарийвчлал гэх мэт ◦ Тоймлолт, багананд хэвлэх, зүүн баруун зэрэгцүүлэлт, тэмдэгт тогтмол оруулах, экспоненциал хэлбэр хэрэглэх, 16-тын формат, тогтмол өргөн ба нарийвчлал  Хэлбэр ◦ printf( хэлбэржүүлэлтийг удирдах тэмдэгт мөр, бусад аргументууд); ◦ Хэлбэржүүлэлтийг удирдах тэмдэгт мөр: гаралтын хэлбэрийг зааж өгнө ◦ Бусад аргументууд: хэлбэржүүлэлтийг удирдах тэмдэгт мөрөнд байгаа хувиргалтын тодорхойлогчид харгалзана  Тодорхойлогч бүр хувийн тэмдэгээр (%) эхэлж хувиргалтын заагчаар төгсөнө. 4612/16/2015Vanderbilt university
 47. 47.  Бүхэл тоо ◦ Бүхэл хэсэг (бутархайн таслалгүй): 25, 0, -9 ◦ Эерэг, сөрөг эсвэл тэг ◦ Үндсэн тохиргооны үед хасах тэмдгийг л хэвлэдэг (үүнийг өөрчлөхийг удахгүй үзнэ) 4712/16/2015Vanderbilt university
 48. 48. 4812/16/2015Vanderbilt university
 49. 49. 49 d ба i нь тэмдэгтэй бүхэл тоог заана s нь short –ыг заана l нь long–ыг заана o нь 8–тын тооллын системд байгааг заана u нь тэмдэггүй бүхэл тоог заана 12/16/2015Vanderbilt university
 50. 50. Тайлбар: -455 утгыг %u гэж уншихад (15-р мөр) тэмдэггүй тоо руу хувиргагдан 4294966841 гэсэн утгатай болно. Иймд тэмдэгтэй бүхэл тоог тэмдэггүй бүхэл тооны хувиргалтыг тодорхойлогчоор унших нь алдаанд хүргэнэ. 50 x ба X нь 16-тын бүхэл тоог заана 12/16/2015Vanderbilt university
 51. 51.  Хөвөх таслалтай тоо ◦ Аравтын бутархайн таслалтай байна (33.5) ◦ Экспоненциал хэлбэр (ШУ-ны хэлбэрийн компьютер дэх хувилбар)  150.3 нь ШУ-ны хэлбэрт 1.503 x 102 болно  150.3 нь экспоненциал хэлбэрт 1.503E+02 болно (E нь экспенциал гэсэн үг)  e эсвэл E-г хэрэглэнэ ◦ f – хөвөх таслалтай тоог таслалын урд ядаж нэг аравтын оронтой байхаар хэвлэх ◦ g (эсвэл G) нь f буюу e хэлбэрээр, сүүлд байгаа тэгүүдийг хасч хэвлэнэ (1.2300 нь 1.23 болно)  Хэрэв зэрэг нь -4-өөс бага, эсвэл нарийвчлалаас их буюу тэнцүү үед экспоненциал хэлбэрийг хэрэглэнэ (нарийвчлалын үндсэн утга нь таслалаас хойш 6 цифр байдаг) 5112/16/2015Vanderbilt university
 52. 52. 5212/16/2015Vanderbilt university
 53. 53. 53 e ба E нь зэрэгтэй бичиглэлийг заана f нь бэхлэгдсэн цэгтэй бичиглэлийг заана g ба G нь тооноос хамааран зэрэгтэй эсвэл бэхлэгдсэн цэгтэй бичиглэлийг хэрэглэхийг заана 12/16/2015Vanderbilt university
 54. 54.  c ◦ char төрлийн аргументыг хэвлэнэ ◦ Тэмдэгт мөрийн эхний тэмдэгтийг хэвлэх зорилгоор хэрэглэгдэхгүй  s ◦ Аргументаараа char төрлийн заагчийг шаардана ◦ NULL („0‟) тэмдэгт хүртэл бүх тэмдэгтийг хэвлэнэ ◦ char төрлийн аргументыг хэвлэж чадахгүй  Тайлбар ◦ Дан дусал нь тэмдэгт төрлийн тогтмолд хэрэглэгдэнэ („z‟) ◦ Давхар дусал нь “z” (энэ нь үнэндээ „z‟ ба „0‟ гэсэн хоѐр тэмдэгтээс тогтоно) гэх мэт тэмдэгт мөрөнд зориулагдсан 5412/16/2015Vanderbilt university
 55. 55. 55 c нь тэмдэгт хэвлэгдэхийг заана s нь тэмдэгт мөр хэвлэгдэхийг заана 12/16/2015Vanderbilt university
 56. 56.  p ◦ Заагчийн утгыг (өөрөөр хэлбэл хаягийг) тодорхой хэлбэрээр үзүүлнэ (ихэнх системүүдэд 10-тын тооллын системээс 16-тын тооллын системийг илүү хэрэглэнэ)  n ◦ Тухайн printf үйлдлийн хэвлээд байгаа тэмдэгтийн тоог хадгална ◦ Аргументаараа бүхэл тоон төрөл руу заах хувьсагчийг шаардана ◦ %n тодорхойлогчоор юуг ч хэвлэхгүй ◦ printf – ийг дуудах бүрд дараах утгыг буцаана  Хэвлэж гаргасан тэмдэгтийн тоо  Хэрэв алдаа гарсан бол сөрөг тоо  % ◦ Хувийн тэмдэгтийг хэвлэх ◦ %% 5612/16/2015Vanderbilt university
 57. 57. 57 p нь санах ойн хаяг хэвлэгдэхийг заана n нь хэвлэгдсэн тэмдэгтийн тоог хадгална % нь хувийн (%) тэмдэгтийг хэвлэнэ 12/16/2015Vanderbilt university
 58. 58. 5812/16/2015Vanderbilt university
 59. 59.  Талбарын өргөн ◦ Өгөгдлийг хэвлэх талбарын өргөн ◦ Хэрэв өргөн нь өгөгдлөөс их бол үндсэн тохиргоогоор өгөгдөл баруун талд зэрэгцүүлэгдэнэ  Хэрэв талбар нь жижиг бол өгөгдөл багтахаар болгож томруулна  Хасах тэмдэг нь талбарт нэг тэмдэгтийн зай эзэлнэ ◦ Бүхэл тооны өргөнийг % тэмдэгт болон хувиргалтын тодорхойлогчийн хооронд бичнэ ◦ %4d – 4 тэмдэгтийн өргөнтэй талбар 5912/16/2015Vanderbilt university
 60. 60. 60 Си хэл хасах тэмдгийг мөн тэмдэгтэд тооцдогийг анхаар 4 өргөнтэй талбар зааж өгснөөр Си өгөгдсөн тоог 4 тэмдэгтийн зайд багтаахыг хичээх болно 12/16/2015Vanderbilt university
 61. 61. 6112/16/2015Vanderbilt university
 62. 62.  Нарийвчлал ◦ Өгөгдлийн төрлөөс хамааран утга нь өөрчлөгдөнө ◦ Бүхэл тоо (үндсэн утга нь 1)  Хэвлэгдэх цифрүүдийн хамгийн бага тоо  Хэрэв өгөгдөл нь бага бол өмнө нь тэгүүдийг нэмнэ ◦ Хөвөх таслалтай тоо  Таслалын ард хэвлэгдэх оронгийн тоо (e болон f)  g – гийн хувьд таслалаас хойш хэвлэгдэх оронгийн тооны хамгийн их утга  Хөвөх таслалтай тоог анхны утгынх нь нарийвчлалаас бага нарийвчлалтайгаар хэвлэх үед утгыг нь тоймлоно ◦ Тэмдэгт мөр  Тэмдэгт мөрөөс хэвлэх тэмдэгтүүдийн тооны хамгийн их утга ◦ Хэлбэр  %-ийн дараа цэг тавьж, дараа нь нарийвчлалын утгаа бичнэ %.3f 6212/16/2015Vanderbilt university
 63. 63.  Талбарын өргөн ба нарийвчлал ◦ Хоѐуланг нь зааж өгч болно  %min_width.precision %5.3f ◦ Талбарын өргөн сөрөг утгатай бол зүүн талд нь зэрэгцүүлнэ ◦ Талбарын өргөн эерэг утгатай бол баруун талд нь зэрэгцүүлнэ ◦ Нарийвчлал нь эерэг тоо байх ѐстой ◦ Талбарын өргөн болон нарийвчлалыг заахад илэрхийлэл ашиглаж болно  Талбарын өргөн буюу нарийвчлал заах байрлалд од (*) тавих  Аргументын жагсаалт дахь int утгыг авч хэрэглэнэ  Жишээ: printf( "%*.*f", 7, 2, 98.736 ); 6312/16/2015Vanderbilt university
 64. 64. 64 Бүхэл тооны хувьд нарийвчлал нь хамгийн багадаа хэдэн тэмдэгт хэвлэхийг заана g тодорхойлогчийн хувьд нарийвчлал нь таслалаас хойш хамгийн ихдээ хэдэн цифр хэвлэхийг удирдана f болон e тодорхойлогчийн хувьд нарийвчлал нь таслалаас хойш хэдэн цифр хэвлэхийг удирдана 12/16/2015Vanderbilt university
 65. 65. 65 Тэмдэгт мөрийн хувьд нарийвчлал нь хамгийн ихдээ хэдэн тэмдэгт хэвлэхийг заана 12/16/2015Vanderbilt university
 66. 66.  Флагууд ◦ Хэлбэржүүлэлтэнд туслах үүрэгтэй ◦ Флагийг хувийн тэмдгийн баруун талд тавина ◦ Хэд хэдэн флагийг хослуулан ашиглаж болно 6612/16/2015Vanderbilt university
 67. 67. 67 - флаг нь талбар дахь тэмдэгтүүдийг зүүн талд нь зэрэгцүүлнэ 12/16/2015Vanderbilt university
 68. 68. 68 + флаг нь эерэг тоог заавал + тэмдэгтэй хэвлүүлнэ 12/16/2015Vanderbilt university
 69. 69.  Тогтмол тэмдэгт мөрийг хэвлэх ◦ Ихэнх тэмдэгтүүдийг хэвлэж болно ◦ “ гэх мэт тэмдэгтүүд дээр асуудал гарна ◦ Тусгай тэмдэгтүүдийг ашиглан дүрслэх ѐстой  Ташуу зураасын ард тусгай тэмдэгтээ бичнэ 6912/16/2015Vanderbilt university
 70. 70. 7012/16/2015Vanderbilt university
 71. 71.  scanf ◦ Оролтыг гаралттай төстэйгээр хэлбэржүүлж болно ◦ scanf-ийн хувиргалтын тодорхойлогчид нь printf-ийнхээс бага зэрэг ялгаатай байна 7112/16/2015Vanderbilt university
 72. 72. 7212/16/2015Vanderbilt university
 73. 73. 7312/16/2015Vanderbilt university
 74. 74. 74 d нь аравтын бүхэл тоо орж ирэхийг заана i нь бүхэл тоо орж ирэхийг заана o нь наймтын бүхэл тоо орж ирэхийг заана u нь тэмдэггүй аравтын бүхэл тоо орж ирэхийг заана x нь арван зургаатын бүхэл тоо орж ирэхийг заана 12/16/2015Vanderbilt university
 75. 75. 75 e, f, g нь бутархай тоо орж ирэхийг заана l нь long эсвэл long double тоо орж ирэхийг заана 12/16/2015Vanderbilt university
 76. 76. 76 c нь тэмдэгт орж ирэхийг заана s нь тэмдэгт мөр орж ирэхийг заана 12/16/2015Vanderbilt university
 77. 77. 77 2 урттай талбар нь Си хэлэнд оролтын эхний хоѐр тэмдэгтийг уншихыг заана 12/16/2015Vanderbilt university
 78. 78. 78 scanf * ашигласан хоѐр оролтыг орхино 12/16/2015Vanderbilt university
 79. 79.  Тэмдэгт мөр ба тэмдэгт  Тэмдэгтийг боловсруулах сан  Тэмдэгт мөрийг хувиргах функцууд  Стандарт оролт/гаралтын сангийн функцууд  Тэмдэгт мөр боловсруулах сангийн тэмдэгт мөртэй ажиллах функцууд  Хэлбэржүүлсэн оролт/гаралт 7912/16/2015Vanderbilt university

×