Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
“Õ¯¯ÕÝÄ ÕªÃÆÈË•2010” ñóäàëãàà¯íäñýí ¿ð ä¿íÓëààíáààòàð õîò2011 îí
Òàéëàíã ýìõýòãýñýí:¯ÑÕ-íû ÕÀÍÑÃ-ûí ñòàòèñòèê÷ Î.Áàéãàëìàà¯ÑÕ-íû øèíæýý÷ Ñ.ÒîäãýðýëÑóäàëãààíû ¿íäýñíèé çºâëºõ Ç.̺íõçóëÒàéë...
ªÌÍªÕ ¯ÃÑòàòèñòèêèéí õóóëèéí äàãóó Ìîíãîë óëñàä äºðºâ äýõ óäààãèéí “Õ¿¿õýä Õºãæèë     Ñóäàëãààíû ¿ð ä¿íã îëîí íèéòýä ...
Òàéëàíä àøèãëàñàí òýìäýãëýãýýÒàéëàíãèéí ãðàôèêò òóõàéí ¿ç¿¿ëýëòèéí õ¿ðñýí  Ò¿¿âðèéí çàãâàð áîëîí áóñàä õ¿÷èí ç¿éëýýñò¿âøè...
ÀÃÓÓËÃÀ       Òîâ÷èëñîí ¿ãèéí æàãñààëò................................................................................
ÀÃÓÓËÃÀ     Á¿ëýã 5: Íÿðàé ¿å (1 õ¿ðòýëõ ñàð)...........................................................................
Á¿ëýã 8: 5 õ¿ðòýëõ íàñ.......................................................................................................
ÀÃÓÓËÃÀ     Á¿ëýã 9: Áàãà áîëîâñðîë ýçýìøèõ íàñ.........................................................................
Á¿ëýã 12: ͺõºí ¿ðæèõ¿éí íàñ, õ¿éñýýð........................................................................................
ÒÎÂ×ÈËÑÎÍ ¯ÃÈÉÍ ÆÀÃÑÀÀËÒÁÇÄÕ    Áýëãèéí çàìààð äàìæèõ õàëäâàðÄÎÕ     Äàðõëàëûí îëäìîë õîìñäîëÄÝÌÁ    Äýëõèéí ý...
¯Ð įÍÃÈÉÍ ÍÝÃÒÃÝË   Õ¿¿õýä Õºãæèë ñóäàëãàà (ÕÕÑ)-íû áîëîí ÌÕÇ-ûí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä, Ìîíãîë Óëñ, 2010 îí           ...
ÕÕÑ-íû   ÌÕÇ-ûí     Ñýäýâ                              ¯ç¿¿ëýëòèéí íýð        ...
¯Ð įÍÃÈÉÍ ÍÝÃÒÃÝË              ÕÕÑ-íû   ÌÕÇ-ûí        Ñýäýâ                    ...
ÕÕÑ-íû   ÌÕÇ-ûí     Ñýäýâ                                ¯ç¿¿ëýëòèéí íýð      ...
¯Ð įÍÃÈÉÍ ÍÝÃÒÃÝË               ÕÕÑ-íû   ÌÕÇ-ûí        Ñýäýâ                   ...
ÕÕÑ-íû   ÌÕÇ-ûí     Ñýäýâ                               ¯ç¿¿ëýëòèéí íýð       ...
¯Ð įÍÃÈÉÍ ÍÝÃÒÃÝË             ÕÕÑ-íû   ÌÕÇ-ûí         Ñýäýâ                    ...
ÕÕÑ-íû  ÌÕÇ-ûí     Ñýäýâ                              ¯ç¿¿ëýëòèéí íýð         ...
¯Ð įÍÃÈÉÍ ÍÝÃÒÃÝË               ÕÕÑ-íû   ÌÕÇ-ûí       Ñýäýâ                   ...
Á¯ËÝà 1  ÅЪÍÕÈÉ ÒÀÍÈËÖÓÓËÃÀ“Õ¯¯ÕÝÄ ÕªÃÆÈË 2010” ñóäàëãààíû ¿íäñýí ¿ð ä¿í  1
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Children survey2010
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Children survey2010

1,903 views

Published on

 • Be the first to comment

Children survey2010

 1. 1. “Õ¯¯ÕÝÄ ÕªÃÆÈË•2010” ñóäàëãàà¯íäñýí ¿ð ä¿íÓëààíáààòàð õîò2011 îí
 2. 2. Òàéëàíã ýìõýòãýñýí:¯ÑÕ-íû ÕÀÍÑÃ-ûí ñòàòèñòèê÷ Î.Áàéãàëìàà¯ÑÕ-íû øèíæýý÷ Ñ.ÒîäãýðýëÑóäàëãààíû ¿íäýñíèé çºâëºõ Ç.̺íõçóëÒàéëáàð: Ñóäàëãààíû ¿íäñýí ¿ð ä¿íãèéí ýíýõ¿¿ òàéëàí íü àíãëè õýëýýð ìºí õýâëýãäñýí áºãººä òàéëàíä ãàð÷ áàéãàà ¿íýëýëò, ä¿ãíýëò¿¿ä íü çºâõºí áè÷ñýíõ¿ì¿¿ñèéí ñàíàë áîëíî.ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ¯ÍÄÝÑÍÈÉ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈÉÍ ÕÎÐÎÎÌîíãîë Óëñ, Óëààíáààòàð õîòÑ¿õáààòàð ä¿¿ðýã, Áàãà òîéðóóÇàñãèéí ãàçðûí III áàéðÖàõèì õóóäàñ: http://www.nso.mnÈ-ìýéë: nso@magicnet.mnÔàêñ: 976-11-324518Óòàñ: 976-11-264554, 266414, 265543Ìîíãîë Óëñûí “Õ¿¿õýä Õºãæèë 2010” áóþó Îëîí ¯ç¿¿ëýëòèéí Á¿ëãèéí Ò¿¿âýð Ñóäàëãàà (ίÁÒÑ)-ã ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí õîðîî ͯÁ-ûí Õ¿¿õäèéí Ñàíòàéõàìòðàí çîõèîí áàéãóóëæ ÿâóóëëàà. Ýíý óäààãèéí ñóäàëãààã äýëõèéí 50 ãàðóé îðîíä ÿâóóëæ áàéíà. Ñóäàëãààíû òàëààðõ äýëãýðýíã¿é ìýäýýëëèéãwww.childinfo.org öàõèì õóóäàñíààñ ¿çíý ¿¿.Èøëýë: ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí õîðîî, ͯÁ-ûí Õ¿¿õäèéí Ñàí, 2011 îí. “Õ¿¿õýä Õºãæèë 2010” ñóäàëãààíû ¿íäñýí ¿ð ä¿í, Óëààíáààòàð õîò, Ìîíãîë Óëñ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí õîðîîíîîñ ýðõëýí ãàðãàâ.Óëààíáààòàð õîò, Ìîíãîë Óëñ, 2011 îí
 3. 3. ªÌÍªÕ ¯ÃÑòàòèñòèêèéí õóóëèéí äàãóó Ìîíãîë óëñàä äºðºâ äýõ óäààãèéí “Õ¿¿õýä Õºãæèë Ñóäàëãààíû ¿ð ä¿íã îëîí íèéòýä õ¿ðòýýìæòýé, õóðäàí øóóðõàé õ¿ðãýõ ¿¿äíýýñ ýõíèé2010” áóþó Îëîí ¿ç¿¿ëýëòèéí á¿ëãèéí ò¿¿âýð ñóäàëãàà (ίÁÒÑ)-ã Ìîíãîë Óëñûí óäààä ñóäàëãààíû ¿íäñýí ¿ð ä¿íã òàíèëöóóëæ áàéãàà áºãººä öààøèä ñóäàëãààíûÇàñãèéí ãàçàð, ͯÁ-ûí Õ¿¿õäèéí Ñàíãèéí ñàíõ¿¿æèëòýýð ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ¿ð ä¿íãèéí íýãäñýí òàéëàíã íîì, òîâõèìîë õýëáýðýýð íèéòèéí õ¿ðòýýë áîëãîõîîðõîðîî çîõèîí áàéãóóëæ ÿâóóëëàà. àæèëëàæ áàéãààãàà äóðäàõ íü ç¿éòýé.Ñóäàëãààíû çîðèëãî íü Ìîíãîë Óëñûí õ¿¿õýä, ýìýãòýé÷¿¿äèéí ýð¿¿ë ìýíä, áîëîâñðîë, Ñóäàëãààã çîõèîí áàéãóóëæ ÿâóóëàõ, àñóóëãà áîëîâñðóóëàõ, òàéëàí áè÷èõ àæèëäõºãæèë, õàìãààëàë, àæ áàéäàë, òýäíèé ýðõèéí õýðýãæèëò áîëîí ýðýãòýé÷¿¿ä, ¿íýòýé ñàíàë, çºâëºìæ ºã÷, ñóäàëãààíû ñàëáàð äóíäûí Óäèðäëàãûí çºâëºë, Àæëûíýìýãòýé÷¿¿äèéí ÕÄÕÂ, ÄÎÕ-ûí òàëààðõ ìýäëýã, õàíäëàãà, áýëãèéí çàí ¿éëèéí õýñýãò îðæ àæèëëàñàí Áîëîâñðîë, ñî¸ë, øèíæëýõ óõààíû ÿàì, Ýð¿¿ë ìýíäèéí ÿàì,òàëààðõ ñòàòèñòèê òîî ìýäýýëëèéã ãàðãàõ, ºìíºõ ñóäàëãààíû ìýäýýëëèéã øèíý÷ëýõ, Íèéãìèéí õàìãààëàë, õºäºëìºðèéí ÿàì, Õóóëü ç¿é, äîòîîä õýðãèéí ÿàì, Áàéãàëüáàÿæóóëàõ, äýëõèéí äýýä õýìæýýíèé “Õ¿¿õäýä ýýëòýé äýëõèé åðòºíö” òóíõàãëàë, îð÷èí àÿëàë, æóóë÷ëàëûí ÿàì, Õ¿¿õäèéí òºëºº ãàçàð, ÝÌß-íû Íèéãìèéí ýð¿¿ëÌÿíãàíû õºãæëèéí çîðèëò áîëîí Ìîíãîë Óëñûí Çàñãèéí ãàçðûí õýðýãæ¿¿ëæ áàéãàà ìýíäèéí õ¿ðýýëýíãèéí Õîîë ñóäëàëûí òºâ, Çàñãèéí ãàçðûí õýðýãæ¿¿ëýã÷ àãåíòëàã“Õ¿¿õäèéí õºãæèë, õàìãààëëûã ñàéæðóóëàõ ¿íäýñíèé õºòºëáºð”-èéí õýðýãæèëòèéã Ýð¿¿ë ìýíäèéí ãàçàð, Öàãäààãèéí åðºíõèé ãàçàð, Îëîí óëñûí ÝÊÏÀÒ òºðèéí áóñõÿíàõ øàëãóóð ¿ç¿¿ëýëòèéã ä¿ãíýõ, ¿íýëãýý ºãºõºä ÷èãëýãäñýí þì. áàéãóóëëàãûí óäèðäëàãà, õàìò îëîíä ã¿í òàëàðõàë èëýðõèéëüå.ªìíºõ ñóäàëãààíóóäûí àñóóëãà, ò¿¿âðèéí çàãâàðûã øèíý÷èëæ, õàìðàëòûí õ¿ðýýã Ñóäàëãààíû ¿å øàò á¿ðèéã çîõèîí áàéãóóëæ, ¿íäñýí ¿ð ä¿íãèéí òàéëàíã áýëòãýñýííýìýãä¿¿ëñýí íü ýíý óäààãèéí ñóäàëãààíû äàâóó òàë áàéëàà. Òóõàéëáàë, õ¿¿õäèéí ¯ÑÕ-íû äýä äàðãà, ñóäàëãààíû Óäèðäëàãûí çºâëºëèéí äàðãà Á.Ýðäýíýñ¿ðýí, Õ¿íîñîë, ãýìòýë, ãàð óãààõ ãàçàð, îëîí íèéòèéí ìýäýýëëèéí õýðýãñëèéí õ¿ðòýýìæ áîëîí àì, íèéãìèéí ñòàòèñòèêèéí ãàçðûí äàðãà Ä.Îþóí÷èìýã, ñòàòèñòèê÷ Î.Áàéãàëìàà,ìýäýýëýë õàðèëöààíû òåõíîëîãèéí õýðýãëýý, òàìõè, àðõè, ñîãòóóðóóëàõ óíäààíû àõëàõ øèíæýý÷ Á.Äàâààõ¿¿, øèíæýý÷ Ñ.Òîäãýðýë, Í.Àìàðáàÿñãàëàí, Ìýäýýëýëõýðýãëýý, àìüäðàëûí ñýòãýë õàíàìæ, ºâ÷ëºëèéí øèíæ òýìäýã, áýëãèéí çàí ¿éë çýðýã áîëîâñðóóëàëò, òåõíîëîãèéí ãàçðûí øèíæýý÷ Ö.Ýðäýíýìºíõ, ͯÁ-ûí Õ¿¿õäèéíºìíºõ ñóäàëãààíû àñóóëãàä áàéãààã¿é á¿ëýã àñóóëòóóäûã øèíýýð íýìæ îðóóëñíû ñàíãèéí Õÿíàëò, ¿íýëãýýíèé ìýðãýæèëòýí Ä.Õ¿ðýëìàà, ñóäàëãààíû ¿íäýñíèé çºâëºõçýðýãöýý çàðèì á¿ëãèéí àñóóëòóóäûã øèíý õàíäëàãààð áàÿæóóëàí ºðãºæ¿¿ëñýí þì. Ç.̺íõçóë íàðò òàëàðõñàíàà èëýðõèéëüå.¯¿íýýñ ãàäíà ýíý óäààãèéí ñóäàëãààíä ýðýãòýé÷¿¿äèéí àñóóëãûã íýìæ îðóóëñàí òóëñóäàëãààíû ìýäýýëëèéã õ¿éñèéí ÿëãààòàé áàéäëààð ãàðãàõ áîëîìæòîé áîëñîí þì. Õýðýãëýã÷ òà á¿õíèéã ýíýõ¿¿ ñóäàëãààíû ìýäýýëýëä ÷èã õàíäëàãûí áîëîîä̺í òóñ ñóäàëãààãààð õ¿¿õäèéí õºãæëèéí áýðõøýýëèéí òàëààð ìýäýýëýë öóãëóóëñàí ÿëãààòàé áàéäëûí ä¿í øèíæèëãýý õèéæ áàðèìòàä òóëãóóðëàñàí áîäëîãî, õºòºëáºðáºãººä äàðàààãèéí øàòíû ìàãàäëàõ ñóäàëãààíû àðãà ç¿éã áîëîâñðóóëàõ àæèë áîëîâñðóóëàõ, òºñâèéí õóâààðèëàëòûí øèéäâýð ãàðãàõäàà ºðãºíººð àøèãëàõûã õ¿ñ÷õèéãäýæ áàéíà. áàéíà.̺í ìýäýýëëèéã öóãëóóëàõäàà ò¿¿âðèéí àíõàí øàòíû íýãæ áîëîõ áàã, õýñãèéí ãàçàðç¿éí áàéðøëûã òýìäýãëýí àâ÷ ìýäýýëëèéí ñàí á¿ðä¿¿ëñíýýð Õ¿í àì, îðîí ñóóöíû2010 îíû óëñûí òîîëëîãûí ìýäýýëëèéí ñàíòàé óÿëäóóëæ, õ¿¿õýä, ýìýãòýé÷¿¿ä,ýðýãòýé÷¿¿äèéí íèéãýì, ýð¿¿ë ìýíä, áîëîâñðîëûí ¿ç¿¿ëýëò¿¿äýýð ãàçðûí çóðàãëàëáîëîâñðóóëàõ áîëîìæ íýýãäýæ áàéíà. Òóñ ñóäàëãààíû ìýäýýëýë íü ¿íäýñíèé áîäëîãî, Ñ.ÌÝÍÄÑÀÉÕÀÍ ÐÀÍÀ ÔËÀÓÝÐÑõºòºëáºð áîëîâñðóóëàã÷èä, îëîí óëñûí áàéãóóëëàãà áîëîí áóñàä õýðýãëýã÷äýä ¯íäýñíèéñòàòèñòèêèéí ͯÁ-ûí Õ¿¿õäèéí Ñàíãèéíöààøèä àâ÷ õýðýãæ¿¿ëýõ àðãà õýìæýýãýý òîäîðõîéëîõ, òºñâèéíõóâààðèëàëòûã õîðîîíû äàðãà ñóóðèí òºëººëºã÷îíîâ÷òîé õèéõ çýðýãò àøèãëàãäàõ ¿íý öýíýòýéñóóðü ìýäýýëýë áîëæ ºãºõ þì.
 4. 4. Òàéëàíä àøèãëàñàí òýìäýãëýãýýÒàéëàíãèéí ãðàôèêò òóõàéí ¿ç¿¿ëýëòèéí õ¿ðñýí Ò¿¿âðèéí çàãâàð áîëîí áóñàä õ¿÷èí ç¿éëýýñò¿âøèíã íýìýãä¿¿ëýõ çîðèëãîòîé áîë äýýø øàëòãààëàí ñóäàëãààíû ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéí óòãàíü çààñàí ñóìòàé áàãàíààð, õàðèí áóóðóóëàõ ò¿¿âðèéí àëäààíû õÿçãààð áóþó òîäîðõîé¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã äîîø çààñàí ñóìòàé áàãàíààð èíòåðâàë õîîðîíä õýëáýëçýæ áîëäîã. Ýíýõ¿¿õàðóóëëàà. ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéí óòãûí õýëáýëçýõ èíòåðâàëûã èõýíõ ¿ç¿¿ëýëòèéí õóâüä óëñûí ò¿âøèíä, õîò, õºäººãººð áîëîí á¿ñ íóòãààð òîîöîæ, ãðàôèêò “ ” õýëáýðýýð ¿ç¿¿ëñýí áîëíî.
 5. 5. ÀÃÓÓËÃÀ Òîâ÷èëñîí ¿ãèéí æàãñààëò.....................................................................................................................................................................i ¯ð ä¿íãèéí íýãòãýë...............................................................................................................................................................................ii Á¿ëýã 1: Åðºíõèé òàíèëöóóëãà.............................................................................................................................................................. 2 1.1: Ñóäàëãààíû òàíèëöóóëãà, àðãà ç¿é......................................................................................................................................2 1.2: Ñóäàëãààíû õàìðàëò, ºðõ, õ¿í àìûí áàéäàë........................................................................................................................5 Á¿ëýã 2: Æèðýìñëýëòèéí ºìíºõ ¿å.................................................................................................................................................... 20 (ÆÑÀÕ-èéí òàëààðõ ìýäëýã, ÆÑÀÕ-èéí õýðýãëýý, ÆÑÀÕ-èéí õàíãàãäààã¿é õýðýãöýý, ÆÑÀÕ-èéí õàíãàãäñàí õýðýãöýý) Õîò, õºäººãººð......................................................................................................................................................................................... 21 Á¿ñýýð.......................................................................................................................................................................................................22 ªðõèéí àæ áàéäëûí ò¿âøíýýð.................................................................................................................................................................23 Çàðèì øèíæ áàéäëààð..............................................................................................................................................................................24 Á¿ëýã 3: Æèðýìñýí ¿å.........................................................................................................................................................................26 (Æèðýìñíèé õÿíàëò - íààä çàõ íü 1 óäàà ìýðãýæëèéí ýì÷èéí, Æèðýìñíèé õÿíàëò - íààä çàõ íü 4 óäàà ìýðãýæëèéí ýì÷èéí, Æèðýìñíèé ýõíèé 3 ñàðûí õóãàöààíä õÿíàëòàä àíõ îðñîí, Öóñíû äàðàëòàà õýìæ¿¿ëñýí, Øýýñíèé øèíæèëãýý ºãñºí, Öóñíû øèíæèëãýý ºãñºí, ÁÇÄÕ-ûí øèíæèëãýý ºãñºí, Áèåèéí æèíãýý õýìæ¿¿ëñýí, Õàìðàãäâàë çîõèõ 5 ¿éë÷èëãýýíä á¿ðýí õàìðàãäñàí) Õîò, õºäººãººð.........................................................................................................................................................................................27 Á¿ñýýð.......................................................................................................................................................................................................28 ªðõèéí àæ áàéäëûí ò¿âøíýýð.................................................................................................................................................................29 Çàðèì øèíæ áàéäëààð..............................................................................................................................................................................30 Á¿ëýã 4: Òºðºõ ¿å................................................................................................................................................................................ 32 (Ýìíýëýãò õ¿¿õäýý òºð¿¿ëñýí ýìýãòýé÷¿¿ä, Ìýðãýæëèéí ýì÷èéí õÿíàëòàä õ¿¿õäýý òºð¿¿ëñýí ýìýãòýé÷¿¿ä, Ìýñ çàñëûí àðãààð õ¿¿õäýý òºð¿¿ëñýí ýìýãòýé÷¿¿ä) Õîò, õºäººãººð.........................................................................................................................................................................................33 Á¿ñýýð.......................................................................................................................................................................................................34 ªðõèéí àæ áàéäëûí ò¿âøíýýð.................................................................................................................................................................35 Çàðèì øèíæ áàéäëààð..............................................................................................................................................................................36 “Õ¯¯ÕÝÄ ÕªÃÆÈË 2010” ñóäàëãààíû ¿íäñýí ¿ð ä¿í
 6. 6. ÀÃÓÓËÃÀ Á¿ëýã 5: Íÿðàé ¿å (1 õ¿ðòýëõ ñàð)......................................................................................................................................................38 (Ýðò àìëóóëàëò, Òºðºõ ¿åä íü æèíëýñýí õ¿¿õýä, Áàãà æèíòýé òºðñºí õ¿¿õýä, Äàðõëààæóóëàëòûí êàðòòàé õ¿¿õýä, Ñ¿ðüåýãèéí ýñðýã âàêöèí, Õàëäâàðò ñààãèéí ýñðýã âàêöèíû òºðºõ ¿åèéí òóí, Á ãåïàòèòûí ýñðýã âàêöèí, Òºðñíèé á¿ðòãýë) Õ¿éñýýð.....................................................................................................................................................................................................39 Õîò, õºäººãººð.........................................................................................................................................................................................40 Á¿ñýýð.......................................................................................................................................................................................................41 ªðõèéí àæ áàéäëûí ò¿âøíýýð.................................................................................................................................................................42 Á¿ëýã 6: Íÿëõ ¿å (1 õ¿ðòýëõ íàñ)........................................................................................................................................................44 (Õàëäâàðò ñààãèéí ýñðýã âàêöèíû 1-ð òóí, Õàëäâàðò ñààãèéí ýñðýã âàêöèíû 2-ð òóí, Õàëäâàðò ñààãèéí ýñðýã âàêöèíû 3-ð òóí, Ãóðàâò/ òàâò âàêöèíû 1-ð òóí, Ãóðàâò/ òàâò âàêöèíû 2-ð òóí, Ãóðàâò/ òàâò âàêöèíû 3-ð òóí, Óëààíáóðõàí, ãàõàé õàâäàð, óëààíóóäûí ýñðýã âàêöèíû 1-ð òóí, Õàìðàãäâàë çîõèõ á¿õ âàêöèíä á¿ðýí õàìðàãäàëò, Ýõèéí ñ¿¿ãýýð õîîëëîëò, Ýõèéí ñ¿¿ãýýð äàãíàí õîîëëîëò (0-5 ñàð), Íýìýãäýë õîîëîíä îðñîí õ¿¿õýä (6-8 ñàð)) Õ¿éñýýð.....................................................................................................................................................................................................45 Õîò, õºäººãººð.........................................................................................................................................................................................46 Á¿ñýýð.......................................................................................................................................................................................................47 ªðõèéí àæ áàéäëûí ò¿âøíýýð.................................................................................................................................................................48 Á¿ëýã 7: Áàë÷èð ¿å (2 õ¿ðòýëõ íàñ).....................................................................................................................................................50 (1 íàñ õ¿ðòëýý ýõèéí ñ¿¿ãýýð ¿ðãýëæë¿¿ëýí õîîëëîëò (12-15 ñàð), 2 íàñ õ¿ðòëýý ýõèéí ñ¿¿ãýýð ¿ðãýëæë¿¿ëýí õîîëëîëò (20-23 ñàð), Íàñàíäàà òîõèðñîí áàéäëààð ýõèéí ñ¿¿ãýýð õîîëëîæ áàéãàà õ¿¿õýä (0-23 ñàð), Íýìýãäýë õîîëûã çîõèõ äàâòàìæààð èäýæ áàéãàà õ¿¿õýä (6-23 ñàð), ªðõèéí èîäæóóëñàí äàâñíû õýðýãëýý) Õ¿éñýýð.....................................................................................................................................................................................................51 Õîò, õºäººãººð.........................................................................................................................................................................................51 Á¿ñýýð.......................................................................................................................................................................................................52 ªðõèéí àæ áàéäëûí ò¿âøíýýð.................................................................................................................................................................53
 7. 7. Á¿ëýã 8: 5 õ¿ðòýëõ íàñ.........................................................................................................................................................................56 (Òóðààëòàé õ¿¿õýä, ªñºëò õîöðîëòòîé õ¿¿õýä, Òóðàíõàé õ¿¿õýä, Íÿëõñûí ýíäýãäýë, 5 õ¿ðòýëõ íàñíû õ¿¿õäèéí ýíäýãäýë) Õ¿éñýýð.....................................................................................................................................................................................................57 Õîò, õºäººãººð.........................................................................................................................................................................................58 Á¿ñýýð.......................................................................................................................................................................................................59 ªðõèéí àæ áàéäëûí ò¿âøíýýð.................................................................................................................................................................60 Íàñíû á¿ëãýýð.......................................................................................................................................................................................... 61 8.1: 5 õ¿ðòýëõ íàñ (¿ðãýëæëýë-1)..................................................................................................................................................62 (Óóøãèíèé õàòãàëãàà ºâ÷íººð ºâäñºí áàéæ áîëçîøã¿é õ¿¿õýä, Óóøãèíèé õàòãàëãàà ºâ÷íèé øèíæ òýìäýã èëýðñýí ¿åä ìýðãýæëèéí ýì÷èä õàíäñàí áàéäàë, Óóøãèíèé õàòãàëãàà ºâ÷íèé øèíæ òýìäýã èëýðñýí ¿åä àíòèáèîòèê ýì÷èëãýý õèéñýí áàéäàë, Óóøãèíèé õàòãàëãàà ºâ÷íèé ¿íäñýí 2 øèíæ òýìäãèéí òàëààðõ ìýäëýã, Ñóóëãàëò ºâ÷íººð ºâäñºí õ¿¿õýä, Øèíãýí ñýëáýõ ýì÷èëãýýíèé çýðýãöýý õîîëûã ¿ðãýëæë¿¿ëýí ºãñºí áàéäàë, À àìèíäýìèéí õàíãàìæ) Õ¿éñýýð, õîò, õºäººãººð...........................................................................................................................................................................63 Á¿ñýýð, ºðõèéí àæ áàéäëûí ò¿âøíýýð.....................................................................................................................................................64 8.2: 5 õ¿ðòýëõ íàñ (¿ðãýëæëýë-2).................................................................................................................................................. 65 (Óíäíû óñíû ñàéæðóóëñàí ýõ ¿¿ñâýðèéí õýðýãëýý, Ñàéæðóóëñàí àðèóí öýâðèéí áàéãóóëàìæèéí õýðýãëýý, Ãàð óãààõ çîðèóëàëòûí ãàçàðòàé ºðõ, Óñ áîëîí ñàâàí á¿õèé ãàð óãààõ çîðèóëàëòûí ãàçàðòàé ºðõ, Õ¿¿õäèéí ÿëãàäñûã àþóëã¿é ãàçàðò çàéëóóëñàí áàéäàë, Õàòóó ò¿ëøíèé õýðýãëýý) Õîò, õºäººãººð......................................................................................................................................................................................... 66 Á¿ñýýð.......................................................................................................................................................................................................67 ªðõèéí àæ áàéäëûí ò¿âøíýýð.................................................................................................................................................................68 8.3: 5 õ¿ðòýëõ íàñ (¿ðãýëæëýë-3)..................................................................................................................................................69 (Àëèâààã òàíèí ìýäýõýä íü ãýð á¿ëèéí ãèø¿¿ä äýìæëýã ¿ç¿¿ëäýã õ¿¿õýä, Àëèâààã òàíèí ìýäýõýä íü ýöýã íü äýìæëýã ¿ç¿¿ëäýã õ¿¿õýä, Ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñðîëûí õàìðàí ñóðãàëòûí õóâü, 3 áà ò¿¿íýýñ îëîí õ¿¿õäèéí íîìòîé, 2 áà ò¿¿íýýñ îëîí òºðëèéí òîãëîîì, ò¿¿íèéã îðëóóëàõ ç¿éëýýð òîãëîäîã, Íàñàíä õ¿ðýãñäèéí õàðàà õÿíàëòã¿é ãýðòýý ¿ëäñýí õ¿¿õýä, Óíøèõ, öàãààí òîëãîéí ¿ñýã, òîî íýðëýõ ÷àäâàð, Áèå áÿëäàðûí õºãæèë, Íèéãýìøèõ¿é áîëîí ñýòãýë õºäëºëºº èëýðõèéëýõ ÷àäâàð, Ñóðàõ ÷àäâàð, Áàãà íàñíû õ¿¿õäèéí õºãæëèéí èíäåêñ) Õ¿éñýýð.....................................................................................................................................................................................................70 Õîò, õºäººãººð.........................................................................................................................................................................................71 Á¿ñýýð.......................................................................................................................................................................................................72 ªðõèéí àæ áàéäëûí ò¿âøíýýð.................................................................................................................................................................73 Íàñíû á¿ëãýýð..........................................................................................................................................................................................74“Õ¯¯ÕÝÄ ÕªÃÆÈË 2010” ñóäàëãààíû ¿íäñýí ¿ð ä¿í
 8. 8. ÀÃÓÓËÃÀ Á¿ëýã 9: Áàãà áîëîâñðîë ýçýìøèõ íàñ...............................................................................................................................................76 (Ñóðãóóëüä áýëòãýãäñýí áàéäàë, 1-ð àíãèä ýëñýëòèéí ò¿âøèí, Áàãà áîëîâñðîëûí õàìðàí ñóðãàëòûí õóâü (öýâýð), Áàãà áîëîâñðîë ýçýìøèëòèéí áîõèð æèí, 1-ð àíãèä ýëñýýä 5-ð àíãè õ¿ðòëýý òàñðàëòã¿é àíãè äýâøèí ñóðàëöàõ ìàãàäëàë, Ñýòãýë ç¿éí áîëîí áèå ìàõáîäèéí øèéòãýë õ¿ëýýñýí õ¿¿õýä, Õºãæëèéí áýðõøýýëòýé áàéæ áîëçîøã¿é õ¿¿õýä, Îñîë, ãýìòýëä ºðòñºí õ¿¿õýä) Õ¿éñýýð.....................................................................................................................................................................................................77 Õîò, õºäººãººð.........................................................................................................................................................................................78 Á¿ñýýð.......................................................................................................................................................................................................79 ªðõèéí àæ áàéäëûí ò¿âøíýýð.................................................................................................................................................................80 Çàðèì øèíæ áàéäëààð............................................................................................................................................................................. 81 Á¿ëýã 10: Ñóóðü áîëîâñðîë ýçýìøèõ íàñ...........................................................................................................................................84 (Äóíä àíãèä äýâøèí ñóðàëöñàí õ¿¿õýä, Äóíä áîëîâñðîëûí õàìðàí ñóðãàëòûí õóâü (öýâýð), Ñóóðü áîëîâñðîëûí õàìðàí ñóðãàëòûí õóâü (öýâýð), Õºäºëìºð ýðõýëäýã õ¿¿õýä, Õºäºëìºð ýðõýëäýã õ¿¿õä¿¿äèéí ñóðãóóëüä õàìðàãäàëò) Õ¿éñýýð...................................................................................................................................................................................................85 Õîò, õºäººãººð.......................................................................................................................................................................................86 Á¿ñýýð.....................................................................................................................................................................................................87 ªðõèéí àæ áàéäëûí ò¿âøíýýð...............................................................................................................................................................88 Á¿ëýã 11: Çàëóó íàñ, õ¿éñýýð..............................................................................................................................................................90 (Áè÷èã ¿ñãèéí ìýäëýã, Ñ¿¿ëèéí 12 ñàðûí õóãàöààíä êîìïüþòåð õýðýãëýñýí, Ñ¿¿ëèéí 12 ñàðûí õóãàöààíä èíòåðíýò õýðýãëýñýí, 15 íàñ õ¿ðýõýýñýý ºìíº òàìõè òàòàæ ¿çñýí, 15 íàñ õ¿ðýõýýñýý ºìíº àðõè, ñîãòóóðóóëàõ óíäàà óóæ ¿çñýí, Ñ¿¿ëèéí íýã æèëä àìüäðàëàà ñàéæèðñàí ãýæ ¿çñýí, Èðýõ íýã æèëä àìüäðàëàà ñàéæèðíà ãýæ ¿çñýí) Õîò, õºäººãººð...................................................................................................................................................................................... .91 Á¿ñýýð.....................................................................................................................................................................................................93 ªðõèéí àæ áàéäëûí øèíæ áàéäëààð.....................................................................................................................................................95 Íàñíû á¿ëãýýð........................................................................................................................................................................................97 11.1: Çàëóó íàñ, õ¿éñýýð (¿ðãýëæëýë)..........................................................................................................................................99 (18 íàñ õ¿ðýõýýñýý ºìíº ãýð á¿ëòýé áîëñîí, 18 íàñ õ¿ðýõýýñýý ºìíº õ¿¿õýä òºð¿¿ëñýí çàëóó ýìýãòýé÷¿¿ä, 15 íàñ õ¿ðýõýýñýý ºìíº áýëãèéí õàâüòàëä îðñîí, Ñ¿¿ëèéí 12 ñàðûí õóãàöààíä áýëãèéí õàâüòàëä îðñîí, Ñ¿¿ëèéí 12 ñàðûí õóãàöààíä íýãýýñ îëîí õ¿íòýé áýëãèéí õàâüòàëä îðñîí, Ñ¿¿ëèéí 12 ñàðûí õóãàöààíä íýãýýñ îëîí õ¿íòýé áýëãèéí õàâüòàëä îðñîí áºãººä õàìãèéí ñ¿¿ëä áýëãèéí õàâüòàëä îðîõäîî áýëãýâ÷ õýðýãëýñýí, ÕÄÕÂ-èéí õàëäâàðûí òàëààðõ öîãö ìýäëýã, Ñ¿¿ëèéí 12 ñàðûí õóãàöààíä áýëãèéí õàâüòàëä îðñîí áºãººä ÕÄÕÂ-èéí õàëäâàð èëð¿¿ëýõ øèíæèëãýý ºã÷, õàðèóãàà àâñàí) Õîò, õºäººãººð.....................................................................................................................................................................................100 Á¿ñýýð...................................................................................................................................................................................................102 ªðõèéí àæ áàéäëûí ò¿âøíýýð.............................................................................................................................................................104
 9. 9. Á¿ëýã 12: ͺõºí ¿ðæèõ¿éí íàñ, õ¿éñýýð.........................................................................................................................................108 (Îëîí íèéòèéí ìýäýýëëèéí õýðýãñëèéí õýðýãëýý, Òàìõè òàòàæ áàéñàí, Ñ¿¿ëèéí 1 ñàðûí õóãàöààíä òàìõè òàòñàí, Ñ¿¿ëèéí 1 ñàðûí õóãàöààíä àðõè, ñîãòóóðóóëàõ óíäàà óóñàí, Ãýð á¿ëèéí õ¿÷èðõèéëëèéã õ¿ëýýí çºâøººðñºí õàíäëàãà, ÕÄÕÂ, ÄÎÕ-ûí òàëààð ñîíñîæ áàéñàí, ÕÄÕÂ-èéí õàëäâàðûí òàëààðõ öîãö ìýäëýã, ÕÄÕÂ-èéí õàëäâàðòàé õ¿íä õàíäàõ ýåðýã õàíäëàãà, ÕÄÕÂ-èéí õàëäâàð èëð¿¿ëýõ øèíæèëãýý õààíà ºãºõèéã ìýääýã, ÕÄÕÂ-èéí õàëäâàð èëð¿¿ëýõ øèíæèëãýý ºã÷, õàðèóãàà àâñàí) Õîò, õºäººãººð................................................................................................................................................................................... .109 Á¿ñýýð.................................................................................................................................................................................................. 111 ªðõèéí àæ áàéäëûí ò¿âøíýýð............................................................................................................................................................113 Õàâñðàëò: Ñóäàëãààíû ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéí òîäîðõîéëîëò.....................................................................................................................116“Õ¯¯ÕÝÄ ÕªÃÆÈË 2010” ñóäàëãààíû ¿íäñýí ¿ð ä¿í
 10. 10. ÒÎÂ×ÈËÑÎÍ ¯ÃÈÉÍ ÆÀÃÑÀÀËÒÁÇÄÕ Áýëãèéí çàìààð äàìæèõ õàëäâàðÄÎÕ Äàðõëàëûí îëäìîë õîìñäîëÄÝÌÁ Äýëõèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí áàéãóóëëàãàÅÁÑ Åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëüÆÑÀÕ Æèðýìñëýõýýñ ñýðãèéëýõ àðãà, õýðýãñýëÌÕÇ Ìÿíãàíû õºãæëèéí çîðèëòͯÁ Íýãäñýí ¯íäýñòíèé ÁàéãóóëëàãàͯÁÕÑ Í¯Á-ûí Õ¿¿õäèéí ÑàíίÁÒÑ Îëîí ¿ç¿¿ëýëòèéí á¿ëãèéí ò¿¿âýð ñóäàëãààѪÁ Ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñðîëÓÁ Óëààíáààòàð¯ÑÕ ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí õîðîîÕÀÍÑà տí àì, íèéãìèéí ñòàòèñòèêèéí ãàçàðÕÄÕ տíèé äàðõëàë õîìñäîëûí âèð¿ñÕÕÑ Õ¿¿õýä õºãæèë ñóäàëãààÕÕÑ 2005 “Õ¿¿õýä Õºãæèë 2005” ñóäàëãààÕÕÑ 2010 “Õ¿¿õýä Õºãæèë 2010” ñóäàëãàà “Õ¯¯ÕÝÄ ÕªÃÆÈË 2010” ñóäàëãààíû ¿íäñýí ¿ð ä¿í i
 11. 11. ¯Ð įÍÃÈÉÍ ÍÝÃÒÃÝË Õ¿¿õýä Õºãæèë ñóäàëãàà (ÕÕÑ)-íû áîëîí ÌÕÇ-ûí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä, Ìîíãîë Óëñ, 2010 îí ÕÕÑ-íû ÌÕÇ-ûí Ñýäý⠯翿ëýëòèéí íýð Óòãà ¿ç¿¿ëýëò ¿ç¿¿ëýëò Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ÝÍÄÝÃÄÝË 1.1 4.1 5 õ¿ðòýëõ íàñíû õ¿¿õäèéí ýíäýãäýë 45 1,000 àìüä òºðºëòºä íîãäîõ Õ¿¿õäèéí ýíäýãäýë 1.2 4.2 Íÿëõñûí ýíäýãäýë 36 1,000 àìüä òºðºëòºä íîãäîõ Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ÕÎÎË ÒÝÆÝÝË 1.8 Òóðààëòàé õ¿¿õýä 2.1a Äóíä áîëîí õ¿íä çýðãèéí (Z<-2CX) 5 õóâü 2.1b Õ¿íä çýðãèéí (Z<-3CÕ) 2 õóâü ªñºëò õîöðîëòòîé õ¿¿õýä Óóðàã èë÷ëýãèéí äóòàë 2.2a Äóíä áîëîí õ¿íä çýðãèéí (Z<-2CX) 16 õóâü 2.2b Õ¿íä çýðãèéí (Z<-3CÕ) 5 õóâü Òóðàíõàé õ¿¿õýä 2.3a Äóíä áîëîí õ¿íä çýðãèéí (Z<-2CX) 2 õóâü 2.3b Õ¿íä çýðãèéí (Z<-3CÕ) 1 õóâü 2.4 Ýõèéí ñ¿¿ãýýð õîîëëîëò 97 õóâü 2.5 Ýðò àìëóóëàëò 71 õóâü 2.6 Ýõèéí ñ¿¿ãýýð äàãíàí õîîëëîëò (0-5 ñàð) 59 õóâü 2.7 1 íàñ õ¿ðòëýý ýõèéí ñ¿¿ãýýð ¿ðãýëæë¿¿ëýí õîîëëîëò (12-15 ñàð) 82 õóâü 2.8 2 íàñ õ¿ðòëýý ýõèéí ñ¿¿ãýýð ¿ðãýëæë¿¿ëýí õîîëëîëò (20-23 ñàð) 66 õóâü 2.9 Ýõèéí ñ¿¿ãýýð õîîëëîõûí çýðýãöýý óñ, ñ¿¿í áóñ øèíãýí ç¿éë óóæ áàéãàà õ¿¿õýä (0-5 ñàð) 69 õóâü Ýõèéí ñ¿¿ãýýð õîîëëîëò áîëîí íýìýãäýë õîîë 2.10 Ýõèéí ñ¿¿ãýýð õîîëëîæ áàéãàà ãîë÷ íàñ (0-35 ñàð) 24 ñàð 2.11 Óãæààð øèíãýí ç¿éë óóñàí õ¿¿õýä (0-23 ñàð) 21 õóâü 2.12 Íýìýãäýë õîîëîíä îðñîí õ¿¿õýä (6-8 ñàð) 78 õóâü 2.13 Íýìýãäýë õîîëûã çîõèõ äàâòàìæààð èäýæ áàéãàà õ¿¿õýä (6-23 ñàð) 31 õóâü 2.14 Íàñàíäàà òîõèðñîí áàéäëààð ýõèéí ñ¿¿ãýýð õîîëëîæ áàéãàà õ¿¿õýä (0-23 ñàð) 69 õóâü Ýõèéí ñ¿¿ãýýð õîîëëîõã¿é áàéãàà áºãººä ñ¿¿í øèíãýí ç¿éëèéã çîõèõ äàâòàìæààð 2.15 71 õóâü óóæ áàéãàà õ¿¿õýä Èîäæóóëñàí äàâñ 2.16 ªðõèéí èîäæóóëñàí äàâñíû õýðýãëýý 70 õóâü À àìèí äýì 2.17 À àìèíäýìèéí õàíãàìæ (6-59 ñàð) 61 õóâü 2.18 Áàãà æèíòýé òºðñºí õ¿¿õýä 5 õóâü Áàãà æèíòýé òºðºëò 2.19 Òºðºõ ¿åä íü æèíëýñýí õ¿¿õýä 98 õóâüii
 12. 12. ÕÕÑ-íû ÌÕÇ-ûí Ñýäý⠯翿ëýëòèéí íýð Óòãà ¿ç¿¿ëýëò ¿ç¿¿ëýëòÕ¯¯ÕÄÈÉÍ ÝЯ¯Ë ÌÝÍÄ 3.1 Ñ¿ðüåýãèéí ýñðýã âàêöèíä õàìðàãäàëò 98 õóâü 3.1a Õàëäâàðò ñààãèéí ýñðýã âàêöèíû òºðºõ ¿åèéí òóíä õàìðàãäàëò 98 õóâü 3.1b Õàëäâàðò ñààãèéí ýñðýã âàêöèíû 1-ð òóíä õàìðàãäàëò 98 õóâü 3.1c Õàëäâàðò ñààãèéí ýñðýã âàêöèíû 2-ð òóíä õàìðàãäàëò 97 õóâü 3.2 Õàëäâàðò ñààãèéí ýñðýã âàêöèíû 3-ð òóíä õàìðàãäàëò 94 õóâü 3.2a Ãóðàâò/ òàâò âàêöèíû 1-ð òóíä õàìðàãäàëò 96 õóâüÄàðõëààæóóëàëò 3.2b Ãóðàâò/ òàâò âàêöèíû 2-ð òóíä õàìðàãäàëò 94 õóâü 3.3 Ãóðàâò/ òàâò âàêöèíû 3-ð òóíä õàìðàãäàëò 92 õóâü 3.4 4.3 Óëààíáóðõàí, ãàõàé õàâäàð, óëààíóóäûí ýñðýã âàêöèíû 1-ð òóíä õàìðàãäàëò 88 õóâü 3.5 Á ãåïàòèòûí ýñðýã âàêöèíä õàìðàãäàëò 97 õóâü 3.5a Õàìðàãäâàë çîõèõ á¿õ âàêöèíä á¿ðýí õàìðàãäàëò 77 õóâü 3.5b Äàðõëààæóóëàëòûí êàðòòàé õ¿¿õýä 85 õóâüÁàãà íàñíû õ¿¿õäèéí 3.5c Ñóóëãàëò ºâ÷íººð ºâäñºí õ¿¿õýä 10 õóâüºâ÷ëºë 3.5d Óóøãèíèé õàòãàëãàà ºâ÷íººð ºâäñºí áàéæ áîëçîøã¿é õ¿¿õýä 2 õóâü 3.8 Øèíãýí ñýëáýõ ýì÷èëãýýíèé çýðýãöýý õîîëûã ¿ðãýëæë¿¿ëýí ºãñºí áàéäàë 56 õóâü Óóøãèíèé õàòãàëãàà ºâ÷íèé øèíæ òýìäýã èëýðñýí ¿åä ìýðãýæëèéí ýì÷èä õàíäñàí 3.9 87 õóâü áàéäàëÝì÷èëãýý, ñóâèëãàà Óóøãèíèé õàòãàëãàà ºâ÷íèé øèíæ òýìäýã èëýðñýí ¿åä àíòèáèîòèê ýì÷èëãýý õèéñýí 3.10 72 õóâü áàéäàë 3.10a Óóøãèíèé õàòãàëãàà ºâ÷íèé ¿íäñýí 2 øèíæ òýìäãèéí òàëààðõ ìýäëýã 1 õóâüÕàòóó ò¿ëøíèé õýðýãëýý 3.11 Õàòóó ò¿ëøíèé õýðýãëýý 68 õóâüÕºãæëèéí áýðõøýýë 3.21 Õºãæëèéí áýðõøýýëòýé áàéæ áîëçîøã¿é õ¿¿õýä 14 õóâüÎñîë, ãýìòýë 3.21a Îñîë, ãýìòýëä ºðòñºí õ¿¿õýä 4 õóâüÓÍÄÍÛ ÓÑÍÛ ÝÕ ¯¯ÑÂÝÐ ÁÎËÎÍ ÀÐÈÓÍ ÖÝÂÐÈÉÍ ÁÀÉÃÓÓËÀÌÆ 4.1 7.8 Óíäíû óñíû ñàéæðóóëñàí ýõ ¿¿ñâýðèéí õýðýãëýý ÕÕÑ 2005-ûí òîäîðõîéëîëòîîð 78 õóâü ÕÕÑ 2010-ûí òîäîðõîéëîëòîîð 65 õóâü 4.2 Óíäíû óñàà öýâýðø¿¿ëæ áóé áàéäàë 37 õóâüÓíäíû óñíû ýõ ¿¿ñâýð 4.3 7.9 Ñàéæðóóëñàí àðèóí öýâðèéí áàéãóóëàìæèéí õýðýãëýýáîëîí àðèóí öýâðèéí ÕÕÑ 2005-ûí òîäîðõîéëîëòîîð 83 õóâüáàéãóóëàìæ ÕÕÑ 2010-ûí òîäîðõîéëîëòîîð 54 õóâü 4.4 Õ¿¿õäèéí ÿëãàäñûã àþóëã¿é ãàçàðò çàéëóóëñàí áàéäàë 60 õóâü 4.4a Ãàð óãààõ çîðèóëàëòûí ãàçàðòàé ºðõ 67 õóâü 4.5 Óñ áîëîí ñàâàí á¿õèé ãàð óãààõ çîðèóëàëòûí ãàçàðòàé ºðõ 92 õóâü 4.6 Ñàâàíòàé ºðõ 99 õóâü “Õ¯¯ÕÝÄ ÕªÃÆÈË 2010” ñóäàëãààíû ¿íäñýí ¿ð ä¿í iii
 13. 13. ¯Ð įÍÃÈÉÍ ÍÝÃÒÃÝË ÕÕÑ-íû ÌÕÇ-ûí Ñýäý⠯翿ëýëòèéí íýð Óòãà ¿ç¿¿ëýëò ¿ç¿¿ëýëò ÍªÕªÍ ¯ÐÆÈÕ¯ÉÍ ÝЯ¯Ë ÌÝÍÄ 1,000 ºñâºð íàñíû îõèäîä 5.1 5.4 ªñâºð íàñíû îõèäûí òºðºëòèéí ò¿âøèí 38 íîãäîõ Æèðýìñëýõýýñ ñýðãèéëýõ 5.2 18 íàñ õ¿ðýõýýñýý ºìíº õ¿¿õýä òºð¿¿ëñýí çàëóó ýìýãòýé÷¿¿ä 2 õóâü àðãà, õýðýãñýë (ÆÑÀÕ) 5.2a ÆÑÀÕ-èéí òàëààðõ ìýäëýã 97 õóâü áîëîí õàíãàãäààã¿é 5.3 5.3 ÆÑÀÕ-èéí õýðýãëýý 55 õóâü õýðýãöýý 5.4 5.6 ÆÑÀÕ-èéí õàíãàãäààã¿é õýðýãöýý 22 õóâü 5.4a ÆÑÀÕ-èéí õàíãàãäñàí õýðýãöýý 71 õóâü 5.5 Æèðýìñíèé õÿíàëòàä õàìðàãäàëò 5.5a Íààä çàõ íü 1 óäàà ìýðãýæëèéí ýì÷èéí 99 õóâü 5.5b Íààä çàõ íü 4 óäàà ìýðãýæëèéí ýì÷èéí 81 õóâü 5.5c Æèðýìñíèé ýõíèé 3 ñàðûí õóãàöààíä õÿíàëòàä àíõ îðñîí 77 õóâü Æèðýìñíèé õÿíàëòûí á¿ðýëäýõ¿¿í 5.5d Öóñíû äàðàëòàà õýìæ¿¿ëñýí 97 õóâü 5.5e Øýýñíèé øèíæèëãýý ºãñºí 97 õóâü Ýõ, íÿëõñûí ýð¿¿ë ìýíä 5.5f Öóñíû øèíæèëãýý ºãñºí 97 õóâü 5.5g ÁÇÄÕ-ûí øèíæèëãýý ºãñºí 94 õóâü 5.5h Áèåèéí æèíãýý õýìæ¿¿ëñýí 97 õóâü 5.5i Õàìðàãäâàë çîõèõ 5 ¿éë÷èëãýýíä á¿ðýí õàìðàãäñàí 91 õóâü 5.6 Öóñíû äàðàëòàà õýìæ¿¿ëæ, øýýñ áîëîí öóñíû øèíæèëãýý ºãñºí 95 õóâü 5.7 5.2 Ìýðãýæëèéí ýì÷èéí õÿíàëòàä õ¿¿õäýý òºð¿¿ëñýí ýìýãòýé÷¿¿ä 99 õóâü 5.8 Ýìíýëýãò õ¿¿õäýý òºð¿¿ëñýí ýìýãòýé÷¿¿ä 99 õóâü 5.9 Ìýñ çàñëûí àðãààð õ¿¿õäýý òºð¿¿ëñýí ýìýãòýé÷¿¿ä 21 õóâü Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ÕªÃÆÈË 6.1 Àëèâààã òàíèí ìýäýõýä íü ãýð á¿ëèéí ãèø¿¿ä äýìæëýã ¿ç¿¿ëäýã õ¿¿õýä 59 õóâü 6.2 Àëèâààã òàíèí ìýäýõýä íü ýöýã íü äýìæëýã ¿ç¿¿ëäýã õ¿¿õýä 41 õóâü 6.3 3 áà ò¿¿íýýñ îëîí õ¿¿õäèéí íîìòîé 23 õóâü 6.4 2 áà ò¿¿íýýñ îëîí òºðëèéí òîãëîîì, ò¿¿íèéã îðëóóëàõ ç¿éëýýð òîãëîäîã 68 õóâü 6.5 Íàñàíä õ¿ðýãñäèéí õàðàà õÿíàëòã¿é ãýðòýý ¿ëäñýí õ¿¿õýä 8 õóâü Õ¿¿õäèéí õºãæèë 6.6 Áàãà íàñíû õ¿¿õäèéí õºãæëèéí èíäåêñ 88 õóâü 6.6a Óíøèõ, öàãààí òîëãîéí ¿ñýã, òîî íýðëýõ ÷àäâàð 15 õóâü 6.6b Áèå áÿëäðûí õºãæèë 100 õóâü 6.6c Íèéãýìøèõ¿é áîëîí ñýòãýë õºäëºëºº èëýðõèéëýõ ÷àäâàð 87 õóâü 6.6d Ñóðàõ ÷àäâàð 99 õóâü 6.7 Ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñðîëûí õàìðàí ñóðãàëòûí õóâü 60 õóâüiv
 14. 14. ÕÕÑ-íû ÌÕÇ-ûí Ñýäý⠯翿ëýëòèéí íýð Óòãà ¿ç¿¿ëýëò ¿ç¿¿ëýëòÁÎËÎÂÑÐÎË 2.3 Çàëóó÷óóäûí áè÷èã ¿ñãèéí ìýäëýã 7.1 Ýìýãòýé (15-24 íàñ) 98 õóâü 7.1a Ýðýãòýé (15-24 íàñ) 96 õóâü 7.2 Ñóðãóóëüä áýëòãýãäñýí áàéäàë 91 õóâü 7.3 1-ð àíãèä ýëñýëòèéí ò¿âøèí 81 õóâü 7.4 2.1 Áàãà áîëîâñðîëûí õàìðàí ñóðãàëòûí õóâü (öýâýð) 96 õóâüÁè÷èã ¿ñãèéí ìýäëýã, 7.5 Äóíä áîëîâñðîëûí õàìðàí ñóðãàëòûí õóâü (öýâýð) 93 õóâüáîëîâñðîë 7.5a Ñóóðü áîëîâñðîëûí õàìðàí ñóðãàëòûí õóâü (öýâýð) 96 õóâü 7.6 2.2 1-ð àíãèä ýëñýýä 5-ð àíãè õ¿ðòëýý òàñðàëòã¿é àíãè äýâøèí ñóðàëöàõ ìàãàäëàë 99 õóâü 7.7 Áàãà áîëîâñðîë ýçýìøèëòèéí áîõèð æèí 112 õóâü 7.8 Äóíä àíãèä äýâøèí ñóðàëöñàí õ¿¿õýä 99 õóâü 7.9 3.1 Õ¿éñèéí òýãø áàéäëûí èíäåêñ (áàãà áîëîâñðîë) 1.02 õàðüöàà 7.10 3.1 Õ¿éñèéí òýãø áàéäëûí èíäåêñ (äóíä áîëîâñðîë) 1.05 õàðüöàà 7.10a Õ¿éñèéí òýãø áàéäëûí èíäåêñ (ñóóðü áîëîâñðîë) 1.02 õàðüöààÕ¯¯ÕÝÄ ÕÀÌÃÀÀËÀËÒºðñíèé á¿ðòãýë 8.1 Òºðñíèé á¿ðòãýë 99 õóâü Õºäºëìºð ýðõýëäýã õ¿¿õýä (ÕÕÑ 2010-ûí òîäîðõîéëîëòîîð) 8.2 5-14 íàñ 29 õóâü 8.2a 5-17 íàñ 28 õóâü Õºäºëìºð ýðõýëäýã õ¿¿õýä (ÕÕÑ 2005-ûí òîäîðõîéëîëòîîð) 8.2b 5-14 íàñ 10 õóâü 8.2c 5-17 íàñ 13 õóâü Õºäºëìºð ýðõýëäýã õ¿¿õä¿¿äèéí ñóðãóóëüä õàìðàãäàëò (ÕÕÑ 2010-ûí òîäîðõîéëîëòîîð) 8.3 5-14 íàñ 96 õóâü 8.3a 5-17 íàñ 92 õóâü Õºäºëìºð ýðõýëäýã õ¿¿õä¿¿äèéí ñóðãóóëüä õàìðàãäàëòÕ¿¿õäèéí õºäºëìºð (ÕÕÑ 2005-ûí òîäîðõîéëîëòîîð) 8.3b 5-14 íàñ 95 õóâü 8.3c 5-17 íàñ 88 õóâü Ñóðãóóëüä õàìðàãääàã õ¿¿õä¿¿äèéí õºäºëìºð ýðõëýëò (ÕÕÑ 2010-ûí òîäîðõîéëîëòîîð) 8.4 5-14 íàñ 30 õóâü 8.4a 5-17 íàñ 28 õóâü Ñóðãóóëüä õàìðàãääàã õ¿¿õä¿¿äèéí õºäºëìºð ýðõëýëò (ÕÕÑ 2005-ûí òîäîðõîéëîëòîîð) 8.4b 5-14 íàñ 10 õóâü 8.4c 5-17 íàñ 12 õóâü “Õ¯¯ÕÝÄ ÕªÃÆÈË 2010” ñóäàëãààíû ¿íäñýí ¿ð ä¿í v
 15. 15. ¯Ð įÍÃÈÉÍ ÍÝÃÒÃÝË ÕÕÑ-íû ÌÕÇ-ûí Ñýäý⠯翿ëýëòèéí íýð Óòãà ¿ç¿¿ëýëò ¿ç¿¿ëýëò Õ¿¿õäèéí õ¿ì¿¿æèë 8.5 Ñýòãýë ç¿éí áîëîí áèå ìàõáîäèéí øèéòãýë õ¿ëýýñýí õ¿¿õýä 46 õóâü 15 íàñ õ¿ðýõýýñýý ºìíº ãýð á¿ëòýé áîëñîí 8.6 Ýìýãòýé (15-49 íàñ) 0 õóâü 8.6a Ýðýãòýé (15-54 íàñ) 0 õóâü 18 íàñ õ¿ðýõýýñýý ºìíº ãýð á¿ëòýé áîëñîí 8.7 Ýìýãòýé (20-49 íàñ) 7 õóâü 8.7a Ýðýãòýé (20-54 íàñ) 2 õóâü Ãýðëýñýí ýñâýë õàìòðàí àìüäðàã÷òàé çàëóó÷óóä Ýðò ãýðëýëò 8.8 Ýìýãòýé (15-19 íàñ) 5 õóâü 8.8a Ýðýãòýé (15-19 íàñ) 1 õóâü 10 áà ò¿¿íýýñ äýýø íàñààð àõ íºõºð ýñâýë õàìòðàí àìüäðàã÷òàé çàëóó ýìýãòýé÷¿¿ä 8.10a 15-19 íàñ 9 õóâü 8.10b 20-24 íàñ 2 õóâü 10 áà ò¿¿íýýñ äýýø íàñààð ýã÷ ýõíýð ýñâýë õàìòðàí àìüäðàã÷òàé çàëóó ýðýãòýé÷¿¿ä 8.10c 15-19 íàñ 0 õóâü 8.10d 20-24 íàñ 0 õóâü Ãýð á¿ëèéí õ¿÷èðõèéëëèéã õ¿ëýýí çºâøººðñºí õàíäëàãà Ãýð á¿ëèéí õ¿÷èðõèéëýë 8.14 Ýìýãòýé (15-49 íàñ) 10 õóâü 8.14a Ýðýãòýé (15-54 íàñ) 9 õóâü 9.17 Òºðñºí ýöýã ýñâýë ýõòýéãýý õàìò àìüäàðäàãã¿é õ¿¿õýä 6 õóâü 9.18 Õàãàñ ºí÷èí õ¿¿õýä 7 õóâü ªí÷èí õ¿¿õýä 9.19 6.4 Á¿òýí ºí÷èí õ¿¿õä¿¿äèéí ñóðãóóëüä õàìðàãäàëò 100 õóâü Òºðñºí ýöýã, ýõ íü õî¸óëàà àìüä ñýð¿¿í áºãººä àëü íýãòýé íü ýñâýë õî¸óëàíòàé íü 9.20 6.4 98 õóâü õàìò àìüäàðäàã õ¿¿õä¿¿äèéí ñóðãóóëüä õàìðàãäàëò ÕÄÕÂ, ÄÎÕ, ÁÝËÃÈÉÍ ÇÀÍ ¯ÉË ÕÄÕÂ-èéí õàëäâàðûí òàëààðõ öîãö ìýäëýã 9.1 Ýìýãòýé (15-49 íàñ) 29 õóâü 9.1a Ýðýãòýé (15-54 íàñ) 26 õóâü ÕÄÕÂ, ÄÎÕ-ûí òàëààð ñîíñîæ áàéñàí ÕÄÕÂ, ÄÎÕ-ûí òàëààðõ 9.1b Ýìýãòýé (15-49 íàñ) 93 õóâü ìýäëýã, õàíäëàãà 9.1c Ýðýãòýé (15-54 íàñ) 88 õóâü 6.3 ÕÄÕÂ-èéí õàëäâàðûí òàëààðõ öîãö ìýäëýãòýé çàëóó÷óóä 9.2 Ýìýãòýé (15-24 íàñ) 32 õóâü 9.2a Ýðýãòýé (15-24 íàñ) 29 õóâüvi
 16. 16. ÕÕÑ-íû ÌÕÇ-ûí Ñýäý⠯翿ëýëòèéí íýð Óòãà ¿ç¿¿ëýëò ¿ç¿¿ëýëò ÕÄÕÂ-èéí õàëäâàð ýõýýñ óðàã ýñâýë íÿðàéä äàìæèõ áîëîìæòîé ãýäãèéã ìýääýã 9.3 Ýìýãòýé (15-49 íàñ) 40 õóâü 9.3a Ýðýãòýé (15-54 íàñ) 25 õóâü ÕÄÕÂ-èéí õàëäâàðòàé õ¿íä õàíäàõ ýåðýã õàíäëàãà 9.4 Ýìýãòýé (15-49 íàñ) 4 õóâü 9.4a Ýðýãòýé (15-54 íàñ) 5 õóâü ÕÄÕÂ-èéí õàëäâàð èëð¿¿ëýõ øèíæèëãýý õààíà ºãºõèéã ìýääýã 9.5 Ýìýãòýé (15-49 íàñ) 70 õóâü 9.5a Ýðýãòýé (15-54 íàñ) 62 õóâü ÕÄÕÂ-èéí õàëäâàð èëð¿¿ëýõ øèíæèëãýý ºã÷, õàðèóãàà àâñàí 9.6 Ýìýãòýé (15-49 íàñ) 13 õóâü 9.6a Ýðýãòýé (15-54 íàñ) 12 õóâü ÕÄÕÂ-èéí õàëäâàð èëð¿¿ëýõ øèíæèëãýý ºã÷, õàðèóãàà áîëîí çºâëºãºº àâñàí 9.6b Ýìýãòýé (15-49 íàñ) 3 õóâüÕÄÕÂ, ÄÎÕ-ûí òàëààðõ 9.6c Ýðýãòýé (15-54 íàñ) 4 õóâüìýäëýã, õàíäëàãà Ñ¿¿ëèéí 12 ñàðûí õóãàöààíä áýëãèéí õàâüòàëä îðñîí áºãººä ÕÄÕÂ-èéí õàëäâàð èëð¿¿ëýõ øèíæèëãýý õààíà ºãºõèéã ìýääýã çàëóó÷óóä 9.6d Ýìýãòýé (15-24 íàñ) 81 õóâü 9.6e Ýðýãòýé (15-24 íàñ) 72 õóâü Ñ¿¿ëèéí 12 ñàðûí õóãàöààíä áýëãèéí õàâüòàëä îðñîí áºãººä ÕÄÕÂ-èéí õàëäâàð èëð¿¿ëýõ øèíæèëãýý ºã÷, õàðèóãàà àâñàí çàëóó÷óóä 9.7 Ýìýãòýé (15-24 íàñ) 17 õóâü 9.7a Ýðýãòýé (15-24 íàñ) 21 õóâü Ñ¿¿ëèéí 12 ñàðûí õóãàöààíä áýëãèéí õàâüòàëä îðñîí áºãººä ÕÄÕÂ-èéí õàëäâàð èëð¿¿ëýõ øèíæèëãýý ºã÷, õàðèóãàà áîëîí çºâëºãºº àâñàí çàëóó÷óóä 9.7b Ýìýãòýé (15-24 íàñ) 3 õóâü 9.7c Ýðýãòýé (15-24 íàñ) 9 õóâü Æèðýìñíèé õÿíàëòûí õ¿ðýýíä ÕÄÕÂ-èéí õàëäâàðûí òàëààð çºâëºãºº àâñàí 9.8 40 õóâü ýìýãòýé÷¿¿ä Æèðýìñíèé õÿíàëòûí õ¿ðýýíä ÕÄÕÂ-èéí õàëäâàð èëð¿¿ëýõ øèíæèëãýýíèé òàëààð 9.9 61 õóâü çºâëºãºº àâñàí áºãººä øèíæèëãýý ºã÷, õàðèóãàà àâñàí ýìýãòýé÷¿¿ä Ãýðëýæ áàéãààã¿é ýñâýë õàìòðàí àìüäðàã÷ã¿é áºãººä áýëãèéí õàâüòàëä îðæ áàéãààã¿é çàëóó÷óóä 9.10 Ýìýãòýé (15-24 íàñ) 68 õóâüÁýëãèéí çàí ¿éë 9.10a Ýðýãòýé (15-24 íàñ) 47 õóâü 15 íàñ õ¿ðýõýýñýý ºìíº áýëãèéí õàâüòàëä îðñîí çàëóó÷óóä 9.11 Ýìýãòýé (15-24 íàñ) 0 õóâü 9.11a Ýðýãòýé (15-24 íàñ) 3 õóâü “Õ¯¯ÕÝÄ ÕªÃÆÈË 2010” ñóäàëãààíû ¿íäñýí ¿ð ä¿í vii
 17. 17. ¯Ð įÍÃÈÉÍ ÍÝÃÒÃÝË ÕÕÑ-íû ÌÕÇ-ûí Ñýäý⠯翿ëýëòèéí íýð Óòãà ¿ç¿¿ëýëò ¿ç¿¿ëýëò Ñ¿¿ëèéí 12 ñàðûí õóãàöààíä áýëãèéí õàâüòàëä îðñîí çàëóó÷óóä 9.11b Ýìýãòýé (15-24 íàñ) 46 õóâü 9.11c Ýðýãòýé (15-24 íàñ) 57 õóâü Ñ¿¿ëèéí 12 ñàðûí õóãàöààíä áýëãèéí õàâüòàëä îðñîí áºãººä ººðººñºº 10 áà ò¿¿íýýñ äýýø íàñààð àõ/ ýã÷ õ¿íòýé áýëãèéí õàâüòàëä îðñîí çàëóó÷óóä 9.12 Ýìýãòýé (15-24 íàñ) 2 õóâü 9.12a Ýðýãòýé (15-24 íàñ) 0 õóâü Ñ¿¿ëèéí 12 ñàðûí õóãàöààíä íýãýýñ îëîí õ¿íòýé áýëãèéí õàâüòàëä îðñîí çàëóó÷óóä 9.12b Ýìýãòýé (15-24 íàñ) 1 õóâü 9.12c Ýðýãòýé (15-24 íàñ) 13 õóâü Ñ¿¿ëèéí 12 ñàðûí õóãàöààíä íýãýýñ îëîí õ¿íòýé áýëãèéí õàâüòàëä îðñîí áºãººä 9.12d 69 õóâü õàìãèéí ñ¿¿ëä áýëãèéí õàâüòàëä îðîõäîî áýëãýâ÷ õýðýãëýñýí çàëóó ýðýãòýé÷¿¿ä Ñ¿¿ëèéí 12 ñàðûí õóãàöààíä áýëãèéí õàâüòàëä îðñîí 9.12e Ýìýãòýé (15-49 íàñ) 76 õóâü 9.12f Ýðýãòýé (15-54 íàñ) 83 õóâü Ñ¿¿ëèéí 12 ñàðûí õóãàöààíä íýãýýñ îëîí õ¿íòýé áýëãèéí õàâüòàëä îðñîí 9.13 Ýìýãòýé (15-49 íàñ) 1 õóâü 9.13a Ýðýãòýé (15-54 íàñ) 8 õóâü Ñ¿¿ëèéí 12 ñàðûí õóãàöààíä íýãýýñ îëîí õ¿íòýé áýëãèéí õàâüòàëä îðñîí áºãººä Áýëãèéí çàí ¿éë õàìãèéí ñ¿¿ëä áýëãèéí õàâüòàëä îðîõäîî áýëãýâ÷ õýðýãëýñýí 9.14 Ýìýãòýé (15-49 íàñ) 44 õóâü 9.14a Ýðýãòýé (15-54 íàñ) 47 õóâü Ñ¿¿ëèéí 12 ñàðûí õóãàöààíä áýëãèéí õàâüòàëä îðñîí áºãººä òîõèîëäëûí áýëãèéí õàâüòàëä îðñîí çàëóó÷óóä 9.15 Ýìýãòýé (15-24 íàñ) 43 õóâü 9.15a Ýðýãòýé (15-24 íàñ) 74 õóâü Ñ¿¿ëèéí 12 ñàðûí õóãàöààíä òîõèîëäëûí áýëãèéí õàâüòàëä îðñîí áºãººä õàìãèéí 6.2 ñ¿¿ëä òîõèîëäëûí áýëãèéí õàâüòàëä îðîõäîî áýëãýâ÷ õýðýãëýñýíçàëóó÷óóä 9.16 Ýìýãòýé (15-24 íàñ) 54 õóâü 9.16a Ýðýãòýé (15-24 íàñ) 75 õóâü Ñ¿¿ëèéí 12 ñàðûí õóãàöààíä áýëãèéí õàâüòàëä îðñîí áºãººä òîõèîëäëûí áýëãèéí õàâüòàëä îðñîí 9.16b Ýìýãòýé (15-49 íàñ) 16 õóâü 9.16c Ýðýãòýé (15-54 íàñ) 27 õóâü Ñ¿¿ëèéí 12 ñàðûí õóãàöààíä òîõèîëäëûí áýëãèéí õàâüòàëä îðñîí áºãººä õàìãèéí ñ¿¿ëä òîõèîëäëûí áýëãèéí õàâüòàëä îðîõäîî áýëãýâ÷ õýðýãëýñýí 9.16d Ýìýãòýé (15-49 íàñ) 46 õóâü 9.16e Ýðýãòýé (15-54 íàñ) 66 õóâüviii
 18. 18. ÕÕÑ-íû ÌÕÇ-ûí Ñýäý⠯翿ëýëòèéí íýð Óòãà ¿ç¿¿ëýëò ¿ç¿¿ëýëòÎËÎÍ ÍÈÉÒÈÉÍ ÌÝÄÝÝËËÈÉÍ ÕÝÐÝÃÑÝË ÁÎËÎÍ ÌÝÄÝÝËÝË, ÕÀÐÈËÖÀÀÍÛ ÒÅÕÍÎËÎÃÈ Îëîí íèéòèéí ìýäýýëëèéí õýðýãñëèéí õýðýãëýýÎëîí íèéòèéí ìýäýýëëèéí 10.1 Ýìýãòýé (15-49 íàñ) 23 õóâüõýðýãñýë 10.1a Ýðýãòýé (15-54 íàñ) 24 õóâü Ñ¿¿ëèéí 12 ñàðûí õóãàöààíä êîìïüþòåð õýðýãëýñýí çàëóó÷óóä 10.2 Ýìýãòýé (15-24 íàñ) 72 õóâü 10.2a Ýðýãòýé (15-24 íàñ) 72 õóâü Ñ¿¿ëèéí 12 ñàðûí õóãàöààíä êîìïüþòåð õýðýãëýñýí 10.2b Ýìýãòýé (15-49 íàñ) 51 õóâüÌýäýýëýë, õàðèëöààíû 10.2c Ýðýãòýé (15-54 íàñ) 47 õóâüòåõíîëîãè Ñ¿¿ëèéí 12 ñàðûí õóãàöààíä èíòåðíýò õýðýãëýñýí çàëóó÷óóä 10.3 Ýìýãòýé (15-24 íàñ) 59 õóâü 10.3a Ýðýãòýé (15-24 íàñ) 60 õóâü Ñ¿¿ëèéí 12 ñàðûí õóãàöààíä èíòåðíýò õýðýãëýñýí 10.3b Ýìýãòýé (15-49 íàñ) 39 õóâü 10.3c Ýðýãòýé (15-54 íàñ) 36 õóâüÀÌÜÄÐÀËÛÍ ÑÝÒÃÝË ÕÀÍÀÌÆ Àìüäðàëäàà ñýòãýë õàíãàëóóí çàëóó÷óóä 11.1a Ýìýãòýé (15-24 íàñ) 64 õóâü 11.1b Ýðýãòýé (15-24 íàñ) 65 õóâü Àìüäðàëäàà ñýòãýë õàíãàëóóí 11.1c Ýìýãòýé (15-49 íàñ) 61 õóâü 11.1d Ýðýãòýé (15-54 íàñ) 65 õóâü ªºðèé㺺 æàðãàëòàé ãýæ áîääîã çàëóó÷óóä 11.2 Ýìýãòýé (15-24 íàñ) 86 õóâü 11.2a Ýðýãòýé (15-24 íàñ) 84 õóâüÀìüäðàëûí ñýòãýë õàíàìæ ªºðèé㺺 æàðãàëòàé ãýæ áîääîã 11.2b Ýìýãòýé (15-49 íàñ) 81 õóâü 11.2c Ýðýãòýé (15-54 íàñ) 82 õóâü Ñ¿¿ëèéí 1 æèëä àìüäðàëàà ñàéæèðñàí ãýæ ¿çñýí çàëóó÷óóä 11.2d Ýìýãòýé (15-24 íàñ) 54 õóâü 11.2e Ýðýãòýé (15-24 íàñ) 54 õóâü Ñ¿¿ëèéí 1 æèëä àìüäðàëàà ñàéæèðñàí ãýæ ¿çñýí 11.2f Ýìýãòýé (15-49 íàñ) 46 õóâü 11.2g Ýðýãòýé (15-54 íàñ) 45 õóâü “Õ¯¯ÕÝÄ ÕªÃÆÈË 2010” ñóäàëãààíû ¿íäñýí ¿ð ä¿í ix
 19. 19. ¯Ð įÍÃÈÉÍ ÍÝÃÒÃÝË ÕÕÑ-íû ÌÕÇ-ûí Ñýäý⠯翿ëýëòèéí íýð Óòãà ¿ç¿¿ëýëò ¿ç¿¿ëýëò Èðýõ 1 æèëä àìüäðàëàà ñàéæèðíà ãýæ ¿çñýí çàëóó÷óóä 11.2h Ýìýãòýé (15-24 íàñ) 92 õóâü 11.2i Ýðýãòýé (15-24 íàñ) 86 õóâü Èðýõ 1 æèëä àìüäðàëàà ñàéæèðíà ãýæ ¿çñýí 11.2j Ýìýãòýé (15-49 íàñ) 87 õóâü 11.2k Ýðýãòýé (15-54 íàñ) 81 õóâü Ñ¿¿ëèéí 1 æèëä àìüäðàëàà ñàéæèðñàí ãýæ ¿çñýí áºãººä èðýõ 1 æèëä àìüäðàëàà Àìüäðàëûí ñýòãýë õàíàìæ ñàéæèðíà ãýæ ¿çñýí çàëóó÷óóä 11.3 Ýìýãòýé (15-24 íàñ) 53 õóâü 11.3a Ýðýãòýé(15-24 íàñ) 51 õóâü Ñ¿¿ëèéí 1 æèëä àìüäðàëàà ñàéæèðñàí ãýæ ¿çñýí áºãººä èðýõ 1 æèëä àìüäðàëàà ñàéæèðíà ãýæ ¿çñýí 11.3b Ýìýãòýé (15-49 íàñ) 45 õóâü 11.3c Ýðýãòýé (15-54 íàñ) 43 õóâü ÒÀÌÕÈ, ÀÐÕÈ, ÑÎÃÒÓÓÐÓÓËÀÕ ÓÍÄÀÀ Ñ¿¿ëèéí 1 ñàðûí õóãàöààíä òàìõè òàòñàí 12.1 Ýìýãòýé (15-49 íàñ) 6 õóâü 12.1a Ýðýãòýé (15-54 íàñ) 54 õóâü Òàìõè òàòàæ áàéñàí Òàìõèíû õýðýãëýý 12.1b Ýìýãòýé (15-49 íàñ) 26 õóâü 12.1c Ýðýãòýé (15-54 íàñ) 81 õóâü 15 íàñ õ¿ðýõýýñýý ºìíº òàìõè òàòàæ ¿çñýí 12.2 Ýìýãòýé (15-49 íàñ) 1 õóâü 12.2a Ýðýãòýé (15-54 íàñ) 16 õóâü Ñ¿¿ëèéí 1 ñàðûí õóãàöààíä àðõè, ñîãòóóðóóëàõ óíäàà óóñàí 12.3 Ýìýãòýé (15-49 íàñ) 22 õóâü Àðõè, ñîãòóóðóóëàõ 12.3a Ýðýãòýé (15-54 íàñ) 49 õóâü óíäààíû õýðýãëýý 15 íàñ õ¿ðýõýýñýý ºìíº àðõè, ñîãòóóðóóëàõ óíäàà óóæ ¿çñýí 12.4 Ýìýãòýé (15-49 íàñ) 0 õóâü 12.4a Ýðýãòýé (15-54 íàñ) 3 õóâüx
 20. 20. Á¯ËÝà 1 ÅЪÍÕÈÉ ÒÀÍÈËÖÓÓËÃÀ“Õ¯¯ÕÝÄ ÕªÃÆÈË 2010” ñóäàëãààíû ¿íäñýí ¿ð ä¿í 1

×