Successfully reported this slideshow.

2011 leaflet last

1,070 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2011 leaflet last

 1. 1. Боловсрол МОНГОЛ УЛСЫН БОЛОВСРОЛЫН ТОГТОЛЦОО Суралцах жил боловсролын ангилал нас 21 27- Доктор(PhD) 20 26- (60+ кредит, 19 25- 3-4 жил) (VI) Магистр Магистр Мэргэжлийн/техникийн боловсрол Дээд боловсрол 18 24- (30+ кредит, (30+ 1-2 жил) (VI) кредит, 1-2 жил) 17 23- (VI) 16 22- Бакалавр (120+ Бакалавр (30+ 15 21- кредит, 4-6 жил) кредит, 4-6 жил) 14 20- (V) Диплом 13 19- Их сургууль (90 кредит, 3 жил) (V) Коллеж, Дээд (1-3 жил) 12 18- сургууль Мэргэжлийн 12 17- (3 жил) сургууль Бүрэн дунд сургууль* (III) Албан бус боловсрол ) (III, IV) 11 16- боловсрол үрэн дунд 10 15- 9 14- ( 3 жил) 8 13- (бага, дунд, б 7 12- Дунд сургууль* (II) 6 11- өнхий 5 10- (6 жил) Ер 4 9- 3 8- Бага сургууль* (I) ** 2 7- 1 6- 5- Сургуулийн боловсрол (С ) 4- өмнөх Цэцэрлэг ӨБ 3- 2-Тайлбар: * Ерөнхий боловсролын 12 жилийн тогтолцоонд одоогоор бүрэн шилжээгүй, 2010-2011 оны хичээлийн жилд 1-3, 7, 8 дугаар ангиуд 12 жилийн сургуулийн сургалтын хөтөлбөрөөр хичээллэж байна. ** хаалтанд бичсэн ром тоо (I-VI) нь ЮНЕСКО-гийн тогтоосон боловсролын шатлал (International Standard Classification of Education-ISCED)-д харгалзах дугаарыг илэрхийлнэ.
 2. 2. Боловсрол БҮХ ШАТНЫ СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГАД СУРАЛЦАГЧИД (2010-2011 оны хичээлийн жил) 600,000 512,213 400,000 200,000 157,181 170,126 46,071 0 Цэцэрлэг ЕБС МСҮТ Их, дээд сургууль, коллеж БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГА (СУРГУУЛЬ)-ЫН ТОО, СУРАЛЦАГЧИД (2010-2011 оны хичээлийн жил) БАЙГУУЛЛАГА СУРАЛЦАГЧ ҮЗҮҮЛЭЛТ Төрийн Төрийн Бүгд Төрийн Бүгд Төрийн бус бус НИЙТ 1,766 1,391 370 885,591 772,299 112,903СӨБ ЦЭЦЭРЛЭГ 839 722 117 157,181 148,279 8,902 БҮГД 751 609 142 512,213 484,878 27,335БОЛОВСРОЛ БАГА 65 47 18 9,639 8,107 1,532 ӨНХИЙ Үүнээс ДУНД 147 142 5 54,770 54,290 480 ЕР БҮРЭН ДУНД 539 420 119 447,804 422,481 25,323 БҮГД 63 44 19 46,071 34,711 11,360 МЭРГЭЖЛИЙН 2 2 - 440 440 -МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТТАЙ ЕБС БОЛОВСРОЛ МСҮТ 38 27 11 30,846 26,649 4,197 Үүнээс КОЛЛЕЖ 7 2 5 6,705 248 6,457 ДЭЭД СУРГУУЛЬ 3 1 2 618 99 519 ИХ СУРГУУЛЬ 13 12 1 7,462 7,275 187 БҮГД 113 16 92 170,126 104,431 65,306 ДЭЭД БОЛОВСРОЛ КОЛЛЕЖ 37 1 36 8,414 244 8,170 ДЭЭД СУРГУУЛЬ 58 6 52 46,857 5,784 41,073 Үүнээс ИХ СУРГУУЛЬ 13 9 4 114,466 98,403 16,063 ГАДААДЫН САЛБАР 5 - - 389 - - СУРГУУЛЬ СӨБ –Сургуулийн өмнөх боловсрол
 3. 3. Боловсрол БҮХ ШАТНЫ СУРГУУЛИЙН ТООНЫ ӨӨРЧЛӨЛТ (2006/2007-2010/2011 оны хичээлийн жил)1000 783 748 814 839800 742 742 768 755 751 754600400200 170 162 154 146 113 44 56 60 63 63 0 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 Цэцэрлэг ЕБС МСҮТ Дээд боловсролын сургалтын байгууллага НЭГ БАГШИД НОГДОХ СУРАГЧ, ОЮУТНЫ ТООНЫ ӨӨРЧЛӨЛТ 40 38 38 35 34 31 32 30 25 24 24 22 21 23 23 23 22 20 22 19 21 21 19 21 20 15 10 5 0 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 Цэцэрлэг ЕБС МСҮТ Их, дээд сургууль, коллеж
 4. 4. Боловсрол БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ЗАРИМ ҮЗҮҮЛЭЛТ: (2010-2011 оны хичээлийн жил, бүс, аймгаар) СУРГУУЛИЙН ТОО СУРАЛЦАГЧ /их, дээд сургууль, /их, дээд сургууль, Дээд боловсрол Дээд боловсрол Мэргэжлийн Мэргэжлийн боловсрол боловсрол боловсрол боловсрол Цэцэрлэг Цэцэрлэг АЙМАГ, Ерөнхий коллеж/ коллеж/ өнхий НИЙСЛЭЛ Ер Á¯ÃÄ 839 751 63 113 (16) 157,181 512,213 46,071 170,126Баруун бүс 144 152 7 3 (5) 26,259 90,432 5,921 5,645БАЯН-ӨЛГИЙ 29 43 1 1 (1) 5,912 23,255 1,219 778ГОВЬ-АЛТАЙ 28 28 1 (1) 3,880 12,344 931 1,333ЗАВХАН 34 30 2 (2) 5,106 15,647 943 771УВС 26 28 1 (1) 5,654 19,594 1,758 164ХОВД 27 23 2 2 (0) 5,707 19,592 1,070 2,599Хангайн бүс 176 170 10 5 (6) 34,562 113,999 8,145 6,287АРХАНГАЙ 29 35 2 2 (1) 5,501 19,588 1,305 2,033БАЯНХОНГОР 28 29 2 0 (2) 4,726 17,240 2,172 250БУЛГАН 24 24 1 0 (0) 3,574 10,329 554 0ОРХОН 27* 18 3 1 (2) 5,160* 18,139 1,537 3,063ӨВӨРХАНГАЙ 31 30 1 1 (1) 7,086 22,785 1,493 529ХӨВСГӨЛ 37 34 1 1 (0) 8,515 25,918 1,084 412Төвийн бүс 175 155 15 5 (4) 28,190 84,451 9,116 8,451ГОВЬСҮМБЭР 8* 4 1 0 (0) 1,359* 2,908 618 0ДАРХАН-УУЛ 21* 28 4 5 (3) 4,484* 18,527 3,482 7,501ДОРНОГОВЬ 28* 20 1 0 (1) 3,920* 10,940 847 950ДУНДГОВЬ 20 18 1 0 (0) 3,225 8,427 812 0ӨМНӨГОВЬ 18 18 1 0 (0) 2,681 10,516 712 0СЭЛЭНГЭ 37* 35 4 0 (0) 6,879* 18,905 1,324 0ТӨВ 43* 32 3 0 (0) 5,642* 14,228 1,321 0Зүүн бүс 69 67 5 1 (1) 11,959 38,655 3,427 1,017ДОРНОД 23 26 2 1 (0) 3,659 14,000 1,471 801СҮХБААТАР 18 15 1 0 (1) 3,030 10,374 645 216ХЭНТИЙ 28 26 2 0 (0) 5,270 14,281 1,311 0УЛААНБААТАР 275* 207** 26 99 56,211* 184,676** 19,462 148,726Тайлбар: * Төмөр замын харьяа цэцэрлэгийн тоог нэмж оруулсан болно. ** Солонгос дахь Монгол сургуулийн тоог нэмж оруулсан болно. () Их, дээд сургууль, коллежийн аймгууд дахь салбар сургуулийн тоо
 5. 5. Боловсрол ҮНДСЭН БАГШ ЭЛСЭГЧ /их, дээд сургууль, /их, дээд сургууль, Дээд боловсрол Дээд боловсрол Мэргэжлийн Мэргэжлийн боловсрол боловсрол боловсрол боловсрол Цэцэрлэг Цэцэрлэг коллеж/ коллеж/ өнхий өнхий Ер Ер4,651 26,358 2,143 7,183 47,200 46,785 19,358 44,472 691 4,756 384 267 6,456 8,543 2,316 1,575 188 1,298 75 43 942 2,484 380 230 102 660 55 53 1,091 1,123 304 407 142 873 68 41 1,527 1,272 395 197 109 981 76 5 1,679 1,860 602 44 150 944 110 125 1,217 1,804 635 697 858 5,757 334 304 7,687 9,853 3,558 1,562 138 977 63 91 1,175 1,652 599 509 118 852 63 12 1,000 1,609 1,095 69 99 569 30 0 669 788 206 0183* 974 92 155 1,864* 1,430 802 768 132 1,079 48 29 1,309 2,076 496 80 188 1,306 38 17 1,670 2,298 360 136 865 4,492 477 345 7,858 7,487 4,180 2,152 41* 168 36 0 375* 246 358 0168* 1,031 131 292 1,532* 1,615 1,465 1952116* 531 38 53 945 1,041 405 200 94 486 44 0 1,162* 712 317 0 75 518 36 0 624 985 368 0201* 965 121 0 1,878* 1,605 719 0170* 793 71 0 1,342* 1,283 548 0 355 2,077 157 57 3,112 3,490 1,279 193 124 813 86 44 896 1,327 646 161 102 519 24 13 897 951 160 32 129 745 47 0 1,319 1,212 473 01,882* 9,276** 791 6,210 22,087* 17,412** 8,025 38,990
 6. 6. Боловсрол БҮХ ШАТНЫ СУРГУУЛЬД СУРАЛЦАГЧИД (боловсролын түвшнээр) (2005/2006 – 2010/2011 оны хичээлийн жил) БОЛОВСРОЛЫН 2005- 2006- 2007- 2008- 2009- 2010- ТҮВШИН 2006 2007 2008 2009 2010 2011 СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛНийт 122,104 122,536 130,758 130,710 142,065 157,181Цэцэрлэгт 95,038 94,702 100,449 102,522 109,479 122,105Хувилбарт 27,066 27,834 30,309 28,188 32,586 35,076 БАГА, ДУНД БОЛОВСРОЛНийт 556,876 542,505 537,546 532,058 522,066 512,213Бага 249,622 239,262 239,663 252,604 273,966 265,639Дунд 223,768 216,905 212,243 202,857 178,671 172,847Ахлах 83,486 86,338 85,640 76,597 69,429 73,727 МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛНийт 23,249 24,766 29,906 37,867 44,681 46,071Анхан шат 22,015 24,284 29,109 36,917 43,051 44,035Дунд шат 1,234 482 797 950 1630 2,036 ДЭЭД БОЛОВСРОЛНийт 138,019 142,411 150,326 161,111 164,773 170,126Диплом 4,771 4,193 3,577 4,203 4,423 4,045Бакалавр 125,642 129,823 137,486 145,196 147,586 151,612Магистр 5,626 6,286 7,153 9,505 10,621 12,050Доктор 1,980 2,099 2,110 2,207 2,143 2,419
 7. 7. Боловсрол СӨБ-Д ХАМРАГДСАН ХҮҮХЭД (нас, хувиар, 2010-2011 он)120,000100,000 СӨБ-д хамрагдсан хүүхэд Хүн амын тоо 80,000 60,000 64% 84% 84% 40,000 47% 20,000 6% 0 2-оос доош 2 нас 3 нас 4 нас 5 нас нас СӨБ-Д ХАМРАГДАГЧИД 200,000 160,000 120,000 80,000 40,000 0 2006 2007 2008 2009 2010 Цэцэрлэгт Хувилбарт сургалтад
 8. 8. Боловсрол СӨБ-ЫН ХАМРАН СУРГАЛТЫН БОХИР ЖИН (хувь, 2004-2010 он) 90.0 76.7 77.6 80.0 72.7 70.0 54.5 57.1 60.0 53.9 46.2 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Тайлбар: "бохир жин" буюу Gross Enrollment Ratio-(GER) нь тухайн шатанд сурч байгаа хүүхдийн тоог суралцвал зохих нийт үүхдийн тоонд харьцуулсан илэрхийлэл х болно. Тухайлбал, дээрх графикт харуулсан сургуулийн өмнөх боловсрол ын хамран сургалтын бохир жин нь цэцэрлэг болон хувилбарт сургалтад хамрагдсан нийт х үүхдийн тоо (нас харгалзахг ) нь хамрагдвал зохих насны үй хүүхдийн хэдэн хувийг эзэлж байгааг илэрхийлнэ. БАГА, СУУРЬ БОЛОВСРОЛЫН ХАМРАН СУРГАЛТЫН ЦЭВЭР ЖИН (хувь, 2005-2010 он) 94.3 94.7 96 93.3 92.7 94 91.4 91.5 92 89.8 89.8 90 92.3 87.4 88 89.7 90.7 86 84 82 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Бага боловсрол Суурь боловсролТайлбар: "цэвэр жин" буюу Net Enrollment Ratio-(NER) нь тухайн шатанд хамрагдвал зохих насны хүүхдийн хэдэн хувь хамрагдсаныг илэрхийлнэ. Тухайлбал, дээрх график бага, суурь боловсролд хамрагдвал зохих насны нийт х үүхдийн хэдэн хувь хамрагдсан болохыг харуулж байна.
 9. 9. Боловсрол СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОН БАГА, СУУРЬ БОЛОВСРОЛЫН ХАМРАН СУРГАЛТЫН ЦЭВЭР ЖИН (хувь, аймаг, бүсээр, 2009-2010 он) СӨБ-ын хамран Бага боловсрол Дунд боловсрол АЙМАГ, сургалт 6-11нас 12-15 нас НИЙСЛЭЛ 2009 2010 2009 2010 2009 2010БҮГД 70.8 72.7 94.3 94.7 89.8 89.8Баруун бүс 75.0 77.5 95.1 95.9 91.5 92.4БАЯН-ӨЛГИЙ 66.1 70.2 90.4 91.6 91.3 91.2ГОВЬ-АЛТАЙ 80.3 82.3 97.3 97.6 92.7 89.1ЗАВХАН 78.2 83.4 99.6 98.6 93.1 95.9УВС 71.3 78.7 96.1 99.6 90.9 96.8ХОВД 83.5 77.0 94.9 94.6 90.4 89.1Хангайн бүс 75.2 76.8 95.5 96.1 91.4 91.1АРХАНГАЙ 69.4 75.9 95.7 95.4 88.8 87.9БАЯНХОНГОР 73.8 73.3 99.7 100.0 95.2 92.1БУЛГАН 86.9 75.1 86.6 86.5 85.5 84.6ОРХОН 77.6 78.8 100.0 100.0 100.0 100.0ӨВӨРХАНГАЙ 64.6 73.2 93.8 94.1 89.1 87.6ХӨВСГӨЛ 83.3 82.4 94.3 95.8 89.4 91.0Төвийн бүс 77.8 78.9 94.0 94.2 89.6 89.8ГОВЬСҮМБЭР 97.2 100.0 99.7 100.0 92.3 100.0ДАРХАН-УУЛ 75.6 64.5 100.0 100.0 100.0 100.0ДОРНОГОВЬ 72.9 76.7 95.0 95.4 87.3 88.1ДУНДГОВЬ 80.5 86.8 86.9 88.3 82.9 84.9ӨМНӨГОВЬ 66.2 65.1 96.8 97.8 91.5 91.5СЭЛЭНГЭ 80.5 90.5 92.0 92.0 89.2 87.1ТӨВ 82.6 81.4 84.1 86.2 80.6 80.2Зүүн бүс 70.2 74.4 96.4 96.1 89.5 89.8ДОРНОД 68.5 63.5 99.5 98.8 92.1 94.9СҮХБААТАР 69.3 74.9 96.1 95.8 88.1 86.3ХЭНТИЙ 72.5 85.2 93.9 93.8 88.2 87.7УЛААНБААТАР 63.7 65.7 92.9 93.4 88.2 87.9
 10. 10. Боловсрол БАГА БОЛОВСРОЛЫН ХАМРАН СУРГАЛТЫН ЦЭВЭР ЖИН (хувь, 2006-2010 он) ОН 2006 2007 2008 2009 20106 нас 30.6 43.5 79.3 91.1 92.27 нас 91.9 97.8 90.4 93.7 96.58 нас 92.9 95.0 99.2 92.9 93.69 нас 90.6 91.6 96.3 99.2 93.610 нас 90.6 90.2 93.0 95.5 98.111 нас 91.1 89.3 90.2 93.1 94.3 НЭГДҮГЭЭР АНГИД ШИНЭЭР ЭЛСЭГЧ (тоо, нас, 2007-2010 он)70,000 63,17060,000 50,157 46,58650,000 39,822 36,65940,000 39,578 38,79030,000 22,341 22,84120,000 12,918 7,988 4,76510,000 1,025 551 0 2,182 1,664 2007 2008 2009 2010 5 нас 6 нас 7 нас Нийт
 11. 11. Боловсрол ЦЭЦЭРЛЭГ, ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН БҮЛЭГ ДҮҮРГЭЛТ (2005-2010 он) 50.0 43.1 45.0 36.4 36.7 40.0 38.5 39.1 34.7 29.5 33.5 33.0 35.0 29.4 30.2 32.6 30.0 25.0 32.5 32.3 20.0 30.8 30.2 29.6 29.0 15.0 10.0 5.0 0.0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Цэцэрлэг ЕБС Улаанбаатар /төр/Тайлбар: "бүлэг дүүргэлт" нь нэг ангид суралцаж буй хүүхдийн дундаж тоог илэрхийлнэ. ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН БҮЛЭГ (тоогоор, 2005-2010 он) 20,000 17,428 17,626 17,626 17,683 18,000 17,114 16,770 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 154 636 94 146 158 179 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Бүлэг 3 дугаар ээлжинд хичээллэж буй бүлэг
 12. 12. Боловсрол ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН 3 ДУГААР ЭЭЛЖИНД ХИЧЭЭЛЛЭЖ БУЙ АНГИ (2010-2011 он, хувиар) 4-р анги 3-р анги 19% 28% 5-р анги 7(11)-р 14% анги 2-р анги 1-р анги 2% 22% 12% 9-р анги 8-р анги 2% 1%ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН СУРАЛЦАГЧИД (2010-2011 оны хичээлийн жил, анги, хүйсээр )
 13. 13. Боловсрол ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬД ОРОЙ, ЭЧНЭЭГЭЭР СУРАЛЦАГЧИД (тоогоор, 2008-2010 он) 4,000 3,401 3,000 2,387 2,206 2,000 974 1,041 1,000 652 0 2008 2009 2010 Орой Эчнээ БАГА, СУУРЬ, БҮРЭН ДУНД БОЛОВСРОЛЫН ДҮЙЦСЭН ХӨТӨЛБӨРӨӨР СУРАЛЦАГЧИД (тоо, хүйсээр, 2006-2010 он)16,000 12,339 11,668 12,02412,000 10,069 8,229 8,000 3,693 4,448 4,167 4,069 4,000 3,067 0 2006 2007 2008 2009 2010 Нийт Эмэгтэй ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН ДОТУУР БАЙРАНД АМЬДАРЧ БУЙ СУРАЛЦАГЧИД (тоогоор, 2005-2010 он)50,000 41,068 42,986 44,037 42,086 42,156 40,48840,00030,00020,00010,000 410 493 495 502 505 511 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Дотуур байрны тоо Дотуур байранд амьдарч буй сурагчдын тоо
 14. 14. Боловсрол ТУХАЙН ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД СУРГУУЛЬ ЗАВСАРДСАН ХҮҮХЭД (тоогоор, 2006-2011 он) 1,000 883 647 706 543 502 500 0 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011Тайлбар: “сургууль завсардсан хүүхэд” гэж тухайн хичээлийн жилийн дундуур сургуулиа орхисон хүүхдийг хэлнэ. СУРГУУЛЬ ЗАВСАРДАЛТ: ШАЛТГААН Он Амьдралын Сурах Ажил Өвчний Тодорхойгүй гачаал дургүй эрхлэх улмаас 2010-2011 45.5 11.0 5.0 27.4 11.1 хот 44.1 8.0 8.4 31.2 8.4 хөдөө 45.7 11.2 4.8 27.0 11.3 2009-2010 43.1 11.9 5.1 22.7 17.2 хот 47.4 11 3.4 23.5 14.5 хөдөө 42.7 12 5.2 22.3 17.4 2005-2006 20.1 13.1 21.5 - 45.2 хот 28.5 8.1 4.9 - 58.5 хөдөө 19.4 13.5 22.9 - 44.1 СУРГУУЛИЙН ГАДНА БАЙГАА ХҮҮХДИЙН ХУВИЙН ЖИН (хувь, 2003-2010 он) 2.5 2.2 2.3 1.9 2.1 2.0 1.6 1.5 1.3 1.1 1.0 0.8 0.5 0.0 2003- 2004- 2005- 2006- 2007- 2008- 2009- 2010- 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Тайлбар: “сургуулийн гадна байгаа хүүхэд” гэж сургуульд огт ороогүй болон ороод завсардсан сургуулийн насны хүүхдийг хэлнэ. Дээрх графикт 6-15 насны нийт суралцагчдын тоонд сургуулийн гадна байгаа хүүхдийн тооны эзлэх хувийн жингийн өөрчлөлтийг харуулав.
 15. 15. Боловсрол ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГАД СУРАЛЦАГЧИД (мэргэжлийн чиглэл, тоо, 2006-2010 он)180,000160,000 Бусад140,000 Анагаах ухаан Хөдөө аж ахуй120,000 Техник,100,000 технологи Байгалийн ухаан 80,000 Нийгэм, эдийн 60,000 засаг 40,000 Хүмүүнлэг 20,000 Болов срол 0 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 Болов срол Хүмүүнлэг Нийгэм, эдийн засаг Байгалийн ухаан Техник, технологи Хөдөө аж ахуй Анагаах ухаан Бусад МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГАД СУРАЛЦАГЧИД (тоогоор, 2006-2010 он) 50,000 2,116 1,630 45,000 40,000 950 35,000 30,000 797 482 25,000 43,051 43,955 20,000 36,917 15,000 29,109 24,284 10,000 5,000 0 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 Мэргэжлийн анхан шат Мэргэжлийн дунд шат
 16. 16. Боловсрол СӨБ-Д ХАМРАГДАЖ БАЙГАА ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХЭД (тоо, 2008-2010) 400 298 315 307 315 300 263 261 217 224 200 177 183 125 139 121 107 119 100 54 67 70 0 2008 2009 2010 Харах эрхтний Сонсох эрхтний Хэл, ярианы Оюун ухааны Бие эрхтний Хавсарсан хэлбэрийн ЕБС-Д СУРЧ БАЙГАА ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ СУРАЛЦАГЧИД (тоо, 2008-2010 он) 12,000 10,879 10,231 10,000 8,000 6,871 6,000 4,517 4,042 3,114 3,094 3,2503,130 4,000 1,885 2,553 2,211 1,936 2,472 1,523 1,313 2,000 971 1,191 0 2008 2009 2010 Харах эрхтний Сонсох эрхтний Хэл ярианы Оюун ухааны Бие эрхтний Хавсарсан хэлбэрийнЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН БАГШИЙН ХАНГАЛТ Үндсэн багш Нийт Мэргэжлийн Нийт ажиллагчид он Төрийн багшийн ажиллагчдын дунд Төрийн Бүгд багшийн бус хангалт тоо эзлэх хувь2006 21,511 1,470 22,891 90.5 36,448 0.632007 22,320 1,577 23,897 96.8 38,611 0.622008 23,545 1,998 25,543 97.7 41,481 0.622009 24,096 1,974 26,070 98.5 42,970 0.612010 24,401 1,957 26,358 98.9 44,143 0.60
 17. 17. Боловсрол БҮХ ШАТНЫ СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГАД АЖИЛЛАЖ БУЙ БАГШ (2009, 2010 он) 30,000 26,358 26,070 20,000 10,000 7,219 7,183 4,465 4,651 2,143 2,033 0 Цэцэрлэг ЕБС МСҮТ Их, дээд сургууль 2009 2010 ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ЗЭРЭГТЭЙ БАГШ (тоогоор, 2005-2010 он)10,000 8,000 7,368 7,942 7,047 5,747 6,064 6,432 6,000 4,515 4,124 4,454 4,660 4,509 4,365 4,000 2,000 701 500 342 239 239 424 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Заах аргач Тэргүүлэх Зөвлөх ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН БАГШ НАРЫН НАСНЫ БҮТЦЭД ГАРЧ БУЙ ӨӨРЧЛӨЛТҮҮД (хувь, 2005-2010 1.4 0.9 он) 0.6 0.6 0.4 0.6 100% 11.1 10.3 10.5 10.8 10.8 11.3 80% 24.8 24.4 23 21.8 21.2 24.6 60% 29.0 29.5 29.4 30.4 32.4 33.1 40% 20% 33.8 34.6 35.1 35.2 34.6 33.8 0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 30 хүртэл нас 30-39 40-49 50-59 60 ба дээш
 18. 18. Боловсрол ЕБС-ИЙН НЭГ КОМПЬЮТЕРТ НОГДОХ ХҮҮХДИЙН ТОО120100 96.980 61.060 43.840 31.3 25.2 21.120 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ИНТЕРНЭТЭД ХОЛБОГДСОН ЕБС-ИЙН ТОО 12,000 9,446 9,000 7,937 6,684 6,000 3,000 302 410 446 0 2008 2009 2010 Интернэтэд холбогдсон сургууль Интернэтэд холбогдсон компьютер МСҮТ-ИЙН НЭГ КОМПЬЮТЕРТ НОГДОХ ХҮҮХДИЙН ТОО 40.0 21.2 18.0 20.0 12.5 11.9 0.0 2007 2008 2009 2010
 19. 19. Соёл, урлаг СОЁЛ, УРЛАГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО, АЖИЛТАН (тоогоор, 2004-2010 он)8,000 6,2336,000 5,800 5,888 5,510 4,362 4,614 4,3384,0002,000 735 748 784 813 834 821 756 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 СОЁЛ, УРЛАГИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЖИЛТАН (тоогоор, 2004-2010 он) Үзүүлэлт 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 БАЙГУУЛЛАГА 735 756 748 784 813 834 821 Урлагийн1 байгууллага (театр, 30 30 32 33 36 36 36 чуулга, цирк)2 Музей 33 34 36 36 38 38 413 Нийтийн номын сан 278 283 290 342 369 368 3734 Соёлын төв, ордон 334 338 339 340 340 340 341 Кино үзвэрийн5 байгууллага 60 71 51 33 30 52 30 НИЙТ АЖИЛТАН 4,338 4,362 4,614 5,510 5,800 5,888 6,233 Урлагийн1 байгууллага (театр, 1,945 1,971 2,185 2,321 2,476 2,365 2,656 чуулга, цирк)2 Музей 410 408 464 494 535 528 6123 Нийтийн номын сан 540 376 364 387 415 465 4614 Соёлын төв, ордон 1,291 1,474 1,506 2,195 2,259 2,359 2,3215 Киноны байгууллага 152 133 95 113 115 171 183АЖИЛТНЫ АНГИЛАЛ 4,338 4,362 4,614 5,510 5,800 5,888 6,233 Захиргааны1 1,586 1,674 1,649 1,887 1,980 2,175 2,395 ажилтан Мэргэжлийн2 1,448 1,395 1,533 2,072 2,178 2,160 2,074 ажилтан3 Уран бүтээлчид 1,304 1,293 1,432 1,551 1,642 1,553 1,764
 20. 20. Соёл, урлаг СОЁЛ, УРЛАГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН СУУДАЛ (тоогоор, 2004-2010 он) БАЙГУУЛЛАГА 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Урлагийн байгууллага1 12,900 12,995 13,023 13,210 14,489 15,151 15,765 (театр, чуулга, цирк) Нийтийн2 8,442 8,248 8,651 9,450 9,943 10,367 10,480 номын сан Соёлын төв,3 68,663 71,334 76,780 77,955 84,636 85,338 87,940 ордон СОЁЛ, УРЛАГИЙН БАЙГУУЛЛАГААР ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧ (давхардсан тоогоор, мянган хүн, 2004-2010 он) БАЙГУУЛЛАГА 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Урлагийн1 байгууллага 870.0 993.2 1,278.7 1,508.7 1,922.8 2,859.5 1,936.6 (үзэгч) Музей2 309.8 343.8 412.1 453.0 404.8 368.7 416.0 (үзэгч) Нийтийн номын сан3 223.2 205.8 321.8 336.5 345.1 275.0 297.4 (байнгын уншигч) Соёлын төв, ордон4 2,716.4 3,236.1 4,124.1 4,738.3 6,081.7 4,289.7 4,565.2 (үйлчлүү- лэгч, үзэгч) Кино үзвэрийн5 522.7 548.8 626.7 627.7 608.4 825.6 1,050.7 байгууллага (үзэгч) Нийт 4,642.2 5,327.7 6,763.4 7,664.2 9,362.8 8,618.6 8,266.0үйлчлүүлэгчид
 21. 21. Соёл, урлаг СОЁЛ, УРЛАГИЙН БАЙГУУЛЛАГААР ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧИД (мянган хүн)12,000 9,363 8,619 8,266 6,863 7,664 9,000 5,328 4,642 6,000 3,000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010СОЁЛ, УРЛАГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН УРСГАЛ ЗАРДЛЫН САНХҮҮЖИЛТ (сая төгрөгөөр, 2004-2010 он) Эх үүсвэр 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Улсын1 төсөв 6,320.8 7,154.0 9,139.0 15,463.9 22,956.1 22,521.0 27,538.8 Орон2 нутгийн 277.5 162.5 204.8 428.3 521.7 148.1 413.6 төсөв Үндсэн үйл3 ажиллагаан 2,087.8 1,316.2 2,647.9 3,502.2 4,081.4 4,233.1 3,930.6 ы орлого Туслах үйл4 ажиллагаан 329.2 589.3 599.7 361.3 441.4 360.3 850.9 ы орлого Хандив,5 тусламж 132 39 55.1 1.3 205.7 40.0 31.5 Хөтөлбөр,6 төсөл 60.6 37.9 155.5 201.8 213.1 31.7 177.57 Бусад 332 159.6 316.6 683.9 379.2 1,368.8 424.9 Нийт 9,539.9 9,458.5 13,118.6 20,642.8 28,798.7 28,703.2 33,367.9санхүүжилт
 22. 22. Соёл, урлаг СОЁЛ, УРЛАГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН УРАН БҮТЭЭЛ (2004-2010 он) ҮЗҮҮЛЭЛТ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Урлагийн байгууллагын шинэ уран бүтээлийн тоо Тухайн жилд шинээр1 97 124 120 136 132 161 136 туурвисан уран бүтээл Шинэ үтээлд б зарцуулсан2 265.6 231.7 491.1 680.9 846.9 1,084.1 1,117.8 зардал (сая төгрөг) Нэг шинэ бүтээлд3 зарцуулсан 2.7 1.9 4.1 5 6.4 6.7 8.2 дундаж зардал (сая төгрөг) Улсын санд худалдаж авсан хөгжмийн том хэлбэрийн шилдэг бүтээл Улсын санд1 авсан өгжмийн х 14 9 8 14 18 9 10 бүтээлийн тоо Нийт өлбөр т2 50.0 12.0 12.0 50.0 42.5 36.0 38.2 (сая төгрөг) Нэг үтээлдб дунджаар3 3.6 1.3 1.5 3.6 2.4 4.0 3.8 төлсөн мөнгө (сая төгрөг) Улсын санд худалдаж авсан дүрслэх урлагийн шилдэг бүтээл Улсын санд авсан үрслэх д1 19 12 20 31 15 14 13 урлагийн бүтээлийн тоо Нийт өлбөрт2 18.0 18.0 20.0 41.6 40.7 30.0 40.0 (сая төгрөг) Нэг үтээлд б дунджаар3 0.95 1.5 1.0 1.3 2.7 2.1 3.1 төлсөн мөнгө (сая төгрөг) Хамгийн өндөр үнэлэгдсэн4 4.5 4.1 2.0 4.0 8.4 7.5 9.0 бүтээлийн үнэ (сая төгрөг)
 23. 23. Соёл, урлаг ТҮҮХ, СОЁЛЫН ХОСГҮЙ ҮНЭТ ДУРСГАЛТ ЗҮЙЛ 593 600 400 274 289 289 267 274 228 200 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Тайлбар: Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулиар түүх, соёлын дурсгалт зүйлийг хосгүй үнэт, үнэт, ердийн гэсэн 3 зэрэглэлд ангилдаг. Хосгүй үнэт дурсгал нь Засгийн газрын тогтоолоор улсын б үртгэлд авсан түүх, археологийн ховор нандин олдвор, цутгуур баримал, танка зураг, зээгт наамал, цаасан шуумал зэрэг дүрслэх урлагийн бүтээлүүд, түүхэн бие хүний холбогдолтой эд өлгийн зүйлс, палеонтологийн олдвор болон байгалийн ховор дээжис зэрэг т зүйлийн өрөл дурсгал болно. ОЛОН УЛСЫН УРЛАГИЙН ИХ НААДАМ, УРАЛДААНД АМЖИЛТ ГАРГАСАН УРАН БҮТЭЭЛЧДЭД ОЛГОСОН МӨНГӨН ШАГНАЛ (2006-2010 он) ҮЗҮҮЛЭЛТ 2006 2007 2008 2009 2010 Өндөр амжилт гаргасан уран1 14 9 9 16 15 бүтээлчдийн тоо Мөнгөн шагналын хэмжээ (сая2 48.9 18.2 30.8 132.5 121.0 төгрөг)
 24. 24. Шинжлэх ухаан ШИНЖЛЭХ УХААНЫ БАЙГУУЛЛАГА, АЖИЛТАН 6000 (тоогоор, 2004-2010 он) 3,656 3,750 4,045 4000 3,387 3,458 3,219 3,241 2000 58 56 57 59 64 68 70 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ШИНЖЛЭХ УХААНЫ БАЙГУУЛЛАГА, АЖИЛТАН (2004-2010 он) ҮЗҮҮЛЭЛТ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Шинжлэх ухааны 58 56 57 59 64 68 70байгууллага Төрийн өмчийн эрдэм1 шинжилгээний 49 47 47 48 49 50 50 байгууллага Төрийн бус өмчийн2 эрдэм шинжилгээний 4 4 5 6 8 9 9 байгууллага3 Их сургууль 5 5 5 5 7 9 11Нийт ажилтан 3,219 3,241 3,387 3,458 3,656 3,750 4,045Үүнээс: Үндсэн (орон 2,642 2,283 2,316 2,379 2,420 2,483 2,517тооны) ажилтан Үүнээс: Удирдах 168 145 152 163 160 154 170ажилтан Инженер 146 81 114 120 125 137 129техникийн ажилтан Эрдэм 1,823 1,586 1,555 1,577 1,563 1,594 1,569шинжилгээний ажилтан Бусад 505 471 495 519 572 598 649Гэрээт (хавсран) ажилтан 577 958 1,071 1,079 1,236 1,267 1,528Эрдмийн зэрэгтэй үндсэн 639 544 573 562 529 533 542ажилтанҮүнээс: Шинжлэх ухааны 127 121 134 140 125 121 114доктор Доктор (PhD) 512 423 439 422 404 412 428Эрдэм шинжилгээний 1,823 1,586 1,555 1,577 1,563 1,594 1,569ажилтан, бүгдҮүнээс: Эмэгтэй 864 775 773 786 764 794 811 30 хүртэлх настны эзлэх 29.29 32.03 31.77 34.12 37.17 37.20 36.80хувь (%) 60-аас дээш настны 8.89 9.96 10.8 9.07 7.36 7.09 7.20эзлэх хувь (%)
 25. 25. Шинжлэх ухаан ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ НЭГ АЖИЛТАНД НОГДОХ УРСГАЛ ЗАРДАЛ (сая төгрөг) 16 12 8 4 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ, СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН МЭДЭЭ ҮЗҮҮЛЭЛТ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Улсын захиалгаархэрэгжүүлсэн судалгааны 358 324 343 374 514 486 466ажилШинжлэх ухаан, технологийн 179 130 127 128 272 259 237төсөлСуурь судалгааны сэдэв 158 106 177 205 203 189 191Шинжлэх ухаан, технологийн 21 28 39 41 39 38 38зэхэц ажилУрсгал зардлын нийт 6.3 7.2 7.7 10.4 18.1 15.9 21.6санхүүжилт (тэрбум төгрөг)Үүнээс: ШУТС-аас олгосон 4.6 4.8 5.7 7 13.7 11.0 13.3улсын төсөв (тэрбум төгрөг)Эрдэм шинжилгээний нэгажилтанд ногдох урсгал 3.4 4.5 4.9 6.6 11.6 10.0 13.1зардал (сая төгрөг)Нийт санхүүжилтэд ШУТС- 73 66 73.5 67.5 75.7 69.5 61.6ийн эзлэх хувьХөрөнгө оруулалт (тэрбум 0.07 0.16 0.2 1.36 4.0 4.1 2.2төгрөг)
 26. 26. Төсөв, санхүү ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЗАРИМ ЗАРДЛЫН ХАРЬЦАА (хувиар)100 62.0 64.2 60.1 57.2 45.1 50.0 44.4 50 21.5 22.8 21.9 23.3 20.6 20.9 12.9 16.3 23.9 16.6 17.8 12.5 17.8 14.3 1.8 2.3 2.4 2.4 1.7 0.6 0.6 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Цалин хөлс, НДШ Тогтмол зардал Хичээл, практикийн зардал Хоол Зардлын төрөл /сая төгрөг/ 2004 2005Цэцэрлэг 22,459.9 24,605.4УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН 22,169.1 24,530.9Цалин хөлс, нийгмийн даатгалын шимтгэл 9,961.0 11,107.0Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал 7,858.5 8,768.6Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 2,102.5 2,338.4Тогтмол зардал 4,820.1 5,395.3Гэрэл цахилгаан 634.4 681.4Түлш, халаалт 3,446.9 3,865.5Тээвэр (шатахуун) 92.7 124.4Цэвэр, бохир ус 646.1 724.0Хичээл практикийн зардал 399.0 575.0Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 199.5 287.5Сургалт, хурал, зөвлөгөөний зардал 199.5 287.5Хоол 5,125.1 5,734.0Ерөнхий боловсролын сургууль 66,363.1 73,790.2УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН 65,454.3 73,693.5Цалин хөлс, нийгмийн даатгалын шимтгэл 41,992.7 46,346.6Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал 33,299.1 36,710.5Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 8,693.6 9,636.1Тогтмол зардал 13,366.3 15,980.0Гэрэл цахилгаан 1,296.5 1,396.9Түлш, халаалт 10,901.4 13,098.5Тээвэр (шатахуун) 376.2 478.1Цэвэр, бохир ус 792.2 1,006.5Хичээл практикийн зардал 1,532.0 1,741.2Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 754.4 870.6Эрдэм, шинжилгээ, судалгааны ажлын хөлс 23.3 0.0Сургалт, хурал, зөвлөгөөний зардал 754.3 870.6Хоол 3,548.7 4,083.3Үдийн цай хөтөлбөр 0.0 0.0
 27. 27. Төсөв, санхүү ЕБС-ИЙН ЗАРИМ ЗАРДЛЫН ХАРЬЦАА (хувиар)100 71.5 67.9 73.3 74.9 63.6 62.8 65.650 19.2 7.2 6.9 20.4 21.9 7.3 6.5 7.8 18.4 12.0 13.6 12.2 3.9 2.3 5.3 2.4 5.5 1.9 2.7 1.7 4.7 2.6 6.9 1.2 3.9 1.4 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Цалин хөлс, НДШ Тогтмол зардал Хичээл, практикийн зардал Хоол Үдийн цай 2006 2007 2008 2009 2010 29,177.5 40,349.2 63,194.2 73,184.1 78,725.8 29,158.8 40,349.2 63,194.2 73,184.1 78,725.8 14,590.7 23,084.8 39,160.8 46,991.2 47,295.7 11,537.5 18,329.8 35,588.7 42,463.1 47,295.7 3,053.2 4,755.0 3,572.1 4,528.1 5,297.4 6,007.6 6,717.4 8,158.5 9,152.8 11,243.2 673.5 701.3 870.9 897.7 1,132.6 4,303.8 4,830.1 5,770.1 6,698.1 8,183.5 152.2 184.9 319.6 279.0 385.8 878.1 1,001.1 1,197.9 1,278.0 1,541.3 707.4 957.0 1,044.7 406.9 489.2 353.7 478.5 1,044.7 406.9 481.7 353.7 478.5 0.0 7.5 6,083.9 7,184.2 10,315.6 13,042.8 18,797.5 97,029.9 128,749.0 206,338.1 216,005.8 234,733.6 96,853.6 128,749.0 206,338.1 216,005.8 234,733.6 63,6187.0 92,084.6 140,123.9 158,310.4 176,021.3 50,450.1 72,998.5 127,240.5 142,949.5 158,933.2 13,167.9 19,086.1 12,883.4 15,360.9 17,088.1 18,355.7 20,810.6 24,140.5 26,300.9 31,896.6 1,666.6 1,641.9 2,039.1 1,935.3 2,214.3 14,628.6 16,627.9 19,377.3 21,540.0 26,389.2 631.7 687.9 771.6 616.0 776.5 1,428.8 1,852.9 1,952.5 2,209.6 2,516.6 1,868.4 2,236.2 5,303.9 2,440.2 3,325.3 934.2 1,118.1 5,278.5 2,440.2 3,317.3 0.0 0.0 25.4 934.2 1,118.1 0.0 8.0 7,535.5 6,107.5 14,167.2 8,527.0 9,231.9 2,667.6 9,268.3 15,050.3 14,049.8 16,201.0
 28. 28. Төсөв, санхүү Монгол Улсын Засгийн газрын 2010 оны 342 дугаар тогтоол НЭГ ХҮҮХДЭД НОГДОХ ХУВЬСАХ ЗАРДЛЫН ДУНДАЖ НОРМАТИВ (мянган төгрөгөөр) Багшийн цалингийн Ажил олгогчийн Нийт хувьсах хувьсах зардал зардал төлөх шимтгэл зардал Бусад Сургуулийн№ Байршил ангилал Ахла Ахла Бага Дунд Ахлах Бага Дунд Бага Дунд х х анги анги анги анги анги анги анги анги анги ЕБС-ИЙН НЭГ СУРАЛЦАГЧИД БАГА, ДУНД БОЛОВСРОЛ ЭЗЭМШҮҮЛЭХ Багийн бага 358.3 39.4 35.0 432.6 сургууль 268.7 29.6 28.5 326.7 Бага сургууль сумын1 Суурь 191.9 298.8 21.1 32.9 17.4 230.5 349.1 боловсролын Аймгийн т сургууль б Бүрэн дунд 179.1 259.0 272.6 19.7 28.5 30.0 12.2 211.0 299.6 314.7 боловсролын сургууль 177.2 19.5 12.9 209.6 Бага сургууль Нийслэлийн захын амтай сумын, Аймгийн т , үүнтэй үйцэхүйц хүн Суурь 168.7 243.9 18.6 26.8 12.9 200.2 283.7 үүргийн боловсролын2 сумын т сургууль Бүрэн дунд д өв 168.7 243.9 248.7 18.6 26.8 27.4 11.6 198.9 282.3 287.7 боловсролын д сургууль 166.9 18.4 11.6 196.8 Бага сургууль Суурь Нийслэл 166.9 241.2 18.4 26.5 11.6 196.8 279.33 боловсролын сургууль Бүрэн дунд 153.2 220.6 232.1 16.9 24.3 25.5 10.9 180.9 255.8 268.5 боловсролын сургууль СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛ ЭЗЭМШҮҮЛЭХ Аймгийн төвөөс бусад 535.3 58.9 23.3 617.51 сум2 Аймгийн төв 434.3 47.8 20.9 503.03 Нийслэл 433.1 47.6 19.0 499.7 ЕБС, МСҮТ-ИЙН ДОТУУР БАЙРНЫ НЭГ ХҮҮХДЭД 6 настай хүүхэд 1 амьдардаг ЕБС-ийн 239.5 26.3 13.3 279.1 дотуур байр 2 ЕБС болон МСҮТ 159.4 17.5 13.3 190.2
 29. 29. Төсөв, санхүү Монгол Улсын Засгийн газрын 2010 оны 342 дугаар тогтоол МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ ОЛГОХ АНГИД СУРЧ БУЙ НЭГ ХҮҮХДЭД НОГДОХ ХУВЬСАХ ЗАРДЛЫН ДУНДАЖ НОРМАТИВ (мянган төгрөгөөр)№ Аймаг, нийслэл Норматив 1 Архангай 453.4 2 Баян-Өлгий 490.2 3 Баянхонгор 429.8 4 Булган 470.8 5 Говь-Алтай 443.5 6 Дорноговь 433.8 7 Дорнод 454.7 8 Дундговь 471.9 9 Завхан 447.910 Өвөрхангай 458.311 Өмнөговь 471.712 Сүхбаатар 479.113 Сэлэнгэ 437.314 Төв 443.715 Увс 489.916 Ховд 479.917 Хөвсгөл 478.518 Хэнтий 469.919 Дархан-уул 457.620 Орхон 471.221 Говьсүмбэр 469.522 Улаанбаатар 428.1 ХҮҮХДИЙН ХООЛНЫ ЗАРДЛЫН ДУНДАЖ НОРМАТИВ ( төгрөгөөр)№ Байршил Нэг өдөрт ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ХҮҮХДИЙН ХООЛНЫ ЗАРДЛЫН ДУНДАЖ НОРМАТИВ Монгол Улсын Засгийн газрын 2009 оны 85 дугаар тогтоол 1 8-10 цагаар ажилладаг цэцэрлэг 1,100 2 24 цагаар ажилладаг цэцэрлэг 1,600 ХООЛНЫ ЗАРДЛЫН ДУНДАЖ НОРМАТИВ ЗАРДАЛ Монгол Улсын Засгийн газрын 2008 оны 45 дугаар тогтоол ЕБС болон МСҮТ-ийн анхан шатны ангийн дотуур байранд 1 1,545 амьдарч байгаа нэг хүүхэд 2 ЕБС-ийн 1-5 дугаар ангийн нэг хүүхдийн үдийн цайны зардал 400
 30. 30. Төсөв, санхүү СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ, ЕРӨНХИЙ БОЛОН МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН 2008-2010 ОНЫ УРСГАЛ ТӨСӨВ (мянган төгрөгөөр, хөтөлбөрөөр) Үзүүлэлт 2008 оны 2009 оны 2010 оны 2011 оны төсөв төсөв төсөв төсөвСургуулийн өм нөх 67,500,110.6 67,212,112.1 83,428,137.0 100,440,362.8боловсролТөрийн өмчийн цэцэрлэгийн 65,228,962.4 62,588,035.2 75,983,214.1 93,492,493.9үйлчилгээ24 цагийн ажиллагаатай 1,046,446.4 2,165,803.2 1,968,743.3 1,916,332.0цэцэрлэгийн үйлчилгээХөгжлийн бэрхшээлтэйхүүхдүүдэд үзүүлэх - - 22,292.7 16,545.2сургуулийн өмнөхболовсролын үйлчилгээСӨБ-ын хувилбарт сургалтын 1,224,701.8 2,458,273.7 3,116,907.6 1,852,930.7үйлчилгээТерийн бус өмчийн - - 2,336,979.3 3,162,061.0цэцэрлэгийн үйлчилгээЕрөнхий боловсрол 205,438,717.5 207,850,468.5 237,792,885.3 282,073,955.3Төрийн өмчийн сургуулийнбага, суурь, бүрэн дунд 186,950,007.2 187,016,490.1 205,948,429.4 248,702,106.4боловсрол олгох үйлчилгээЭчнээ, оройн сургалтаар 198,066.3 505,460.4 518,785.1 360,102.9боловсрол олгох үйлчилгээТусгай хэрэгцээт боловсролын 1,626,359.0 1,947,786.4 2,120,676.4 2,260,521.1үйлчилгээДотуур байрны үйлчилгээ 15,099,021.8 17,079,095.6 21,026,546.3 21,689,981.6Албан бус боловсрол олгох 1,343,208.3 1,301,636.0 1,909,280.8 2,310,511.0үйлчилгээЭчнээ сургалтын үйлчилгээ 222,054.9 - - -2008Терийн бус өмчийн сургуулийнбага, суурь, бүрэн дунд - - 6,269,167.3 6,750,732.3боловсрол олгох үйлчилгээ 30,161,466.5 34,813,200.5 44,968,673.4 55,996,053.6Мэргэжлийн боловсролМэргэжлийн анхан шатныболовсрол, сургалтын 19,586,508.4 18,769,423.1 26,467,485.2 34,605,437.2үйлчилгээМСҮТ-д суралцагчдыг дотуурбайраар хангах үйлчилгээ 1,062,449.4 2,120,728.6 2,500,253.5 3,601,565.5МСҮТ-д суралцагчдад тэтгэлэголгох, дэмжлэг үзүүлэх 9,512,508.7 13,909,408.8 16,000,934.7 17,789,050.9

×