Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

B Tch Hon Phoi 1

2,366 views

Published on

giao ly

Published in: Education, Sports
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

B Tch Hon Phoi 1

  1. 1. BÍ TÍCH HÔN PHỐI
  2. 2. Bí Tích Hôn Phối là gì? <ul><li>Bí Tích Hôn Phối là Bí Tích Đức Giêsu đã lập để kết hợp hai người tín hữu một nam một nữ thành vợ chồng trước mặt Chúa và Hội Thánh, và ban ơn cho họ sống xứng đáng ơn gọi của mình </li></ul>
  3. 4. Mục Đích Của Hôn Nhân Công Giáo: <ul><ul><li>1/ vợ chồng yêu thương và giúp đỡ nhau </li></ul></ul><ul><ul><li>2/ cộng tác với Thiên Chúa trong việc sinh sản và giáo dục con cái. </li></ul></ul>
  4. 6. Hôn Nhân Thể Hiên Tình Yêu Của Thiên Chúa <ul><li>Thiên Chúa sáng tạo con người vì tình yêu thì cũng kêu gọi con người tới tình yêu </li></ul><ul><li>Tình yêu hôn nhân mà hai người trao cho nhau là dấu chỉ tình yêu Thiên Chúa dành cho Hội Thánh của Người </li></ul><ul><li>Tình yêu này rất tốt lành nên được Thiên Chúa chúc phúc </li></ul>
  5. 7. Tình yêu này được Thiên Chúa chúc phúc
  6. 8. Mẫu Gia Đình Hạnh Phúc
  7. 9. Hiệu Quả Của Bí Tích Hôn Phối <ul><li>Bí Tích Hôn Phối tạo nên một mối dây liên kết vĩnh viễn và độc nhất giữa hai người nam và nữ. </li></ul><ul><li>Như thế, hôn nhân thành sự và hòa hợp giữa những người đã được Rửa tội không bao giờ có thể tháo cởi được. “ sự gì Thiên Chúa đã liên kết thì loài người không được phép phân ly ” </li></ul><ul><li>* Con cái là kết quả của tình yêu, là hồng ân của Chúa Ban. Cha mẹ phải là người rao truyền đức tin cho con cái </li></ul>
  8. 10. sự gì Thiên Chúa đã liên kết thì loài người không được phép phân ly

×