Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ankara sanalpark

425 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ankara sanalpark

 1. 1. Ankara Sanalpark: YüksekTeknolojide YeniliğinPazarlanması•Ankara Sanalpark’ı, Bilkent Üniversitesi tarafındaAnkara Bilkent Kampüsünde kurulmuş bir teknoloji vebilim merkezidir.
 2. 2. Ankara Sanalpark: YüksekTeknolojide YeniliğinPazarlanması•Türk araştırmacılar, diğer ülkelerdeki araştırmacılara nazaranmühendislik bilimi ile ilgili teknolojiler için daha az patentalmaktadırlar.•Ankara Sanalpark’ı, teknoloji şirketleri ile üniversiteler,akademisyenler ve öğrenciler arasında bir sinerji ortamı yaratmak içinkurulmuş teknolojik olarak gelişmiş ve araştırma kuruluşlarınıntoplandığı bir kümedir.
 3. 3. Vergiden Korunan TeknolojiBölgeleri•Bilim ve Teknoloji parkları bir üniversitede ya daaraştırma kurumunun bir parçası olarak kurulmaktadır.TGB Kanunu ile hangi Ar-Ge ya da yazılım geliştirmefaaliyetlerinin vergiden muaf olduğunu tanımlamaktadır.
 4. 4. Hükümetin Vergiden MuafTutulan BTP’ler içinamaçladıkları•Üniversiteler, araştırma kurumları ve sanayi arasındaki sinerjininartırılması•Yeniliklerin kolaylaştırılması•Teknolojik ürünlerin kalitesinin artırılması•Verimliliğin artırılması•Teknolojinin ticaretin yapılması ve teknoloji transferinindesteklenmesi•Araştırmacıların Türkiye’de kalması için olanaklar yaratılması•Yabancı Ar-Ge yatırımlarının cezbedilmesi•Yüksek seviyeli teknoloji geliştirerek uluslararası Türk rekabetgücünün ve ihracat olanağının arttırılması
 5. 5. Vergi Muafiyetleri•Bilim ve teknoloji parkları devlet veya yerel idareler tarafından teşvikedilirler, çünkü bu parklar yeni şirketleri cezbeder, istihdam yaratır vevergi gelirlerinin artmasına yol açar.•Yeni şirketleri bilim ve teknoloji şirketlerine çekmek için genelde ilkbirkaç yıl için emlak vergisi ,kar vergisi ,ve BTP içinde üretilen ürünleriKatma Değer Vergisi almadan satabileceklerdir. En önemlisi BTP’ler deçalışan araştırma görevlilerinin kazançlarından gelir vergisiödemeyecekler ve çalışanlar vergi ertelemesine ihtiyaçduymayacaklardır. Bu çalışanların çoğu %45 vergi aralığında olduklarıiçin, aynı kişiler için dışarıda ödeyecekleri maaşın %55’iniödeyeceklerdir.
 6. 6. Ankara Sanalpark•Ġleri teknoloji ve yazılım geliştirme alanında faaliyet gösteren firmave kuruluşlara, uygun maliyetler çerçevesinde, etkin teknoparkhizmetleri sunmaktadır. Ankara Sanalpark, bünyesinde 200denfazla firma, 9 Araştırma Merkezi ve 2800ün üzerinde Ar-Gepersoneli ile faaliyetlerini sürdürmektedir.•Ankara Sanalpark’ın amacı 2014 yılına kadar , ileri teknoloji ileçalışan 900 şirket ve 800’ü Bilkent ve civarı üniversitelerden gelenakademisyenlerden oluşan 13.500 araştırmacıya ulaşmaktır.•Ar-Ge yatırımlarının hedefi, 500 milyon $’ı yabancı olmak üzere2-4 milyar $’dır.
 7. 7. Ankara Sanalpark•Ġkincil bir amaç ise, Sanal parkın üniversiteyi daha girişimcibir hale getireceği düşüncesidir. Bu silikon vadisişirketlerinin yakınında ki Stanford ve Berkeley’dekiKaliforniya üniversitelerinin birlikte sağladıkları faydalardır.•Sanal park belirli sahalarda danışmanlık hizmetleri desağlamaktadır. Bilkent fakültelerinden seminerler sunulan“hayat boyu öğrenim merkezi” katılımın yoğun olduğukonferanslar için kongre merkezine sahiptir.•Sanalpark Teknoloji Geliştirme Vakfına evsahipliği yapar .Sanal park bir Türk bankasının yan kuruluşu olan Ġş Risk’eortak olacak ve bazı girişimler için kendisine fonsağlayacaktır. Aynı zamanda Avrupa Birliği hibe vefinansman için başvuracak işletmelere yardım eden ABMerkezine de ev sahipliği yapar.
 8. 8. Planlanan ve Gerçekleşen KiracıKombinasyonuSanalpark için istenilen orijinal plan, teknolojinin 9 bölümündeçalışan şirketlere odaklanmaktı. Bunlar:<>Yazılım Geliştirme<>Çoklu Ortam Teknolojileri<>Analog ve Dijital Yayın Teknolojileri<>Kablosuz ve Mobil Ġletişim Sistemleri<>Elektronik Aletler<>Biyoteknoloji<>Biyomedikal Mühendislik ve Tıbbi Araçlar<>Savunma ve Güvenlik Teknolojileri<>Yeni Materyal Teknolojileri ile Bilgisayar, Ġletişim ve PeriferalAraçlar
 9. 9. Planlanan ve Gerçekleşen KiracıKombinasyonu65%20%10%5%İlk 105 Şirketin DağılımıITElektrik ve ElektronikSistemler ÜretimiTelekominikasyonSavunma Sanayii
 10. 10. Kuluçka Merkezi•Sanalpark, yeni teknoloji merkezlerinin yaratılması ve büyümesini desteklemekiçin Kuluçka Merkezini kurmuştur.•Kuluçka Merkezi her yıl ilk 2-3 yılda 25-30 yeni faaliyete geçen şirketidestekleyecektir. Öngörülen başarı oranı %40.•KOSGEB ve “Ġnfodev Kuluçka Teşvik Projesi” tarafından desteklenmektedir.•Merkez, düşük kiralı ve kirasız ofis alanı ve sekreterlik hizmeti ile danışmanlıkhizmeti ile IT altyapısı sağlamaktadır.•2004 yılı sonunda Kuluçka Merkezi 13 şirkete ev sahipliği yapmaktaydı.
 11. 11. YENĠLĠĞĠN FĠNANSMANIAMACIYLA SERMAYEARTIRIMI•Yeni kurulan yenilikçi şirketler, çekirdek sermaye, girişimsermayesi ya da borsa finansmanı şeklinde gelebilecek özsermayefinansmanına ihtiyaç duyarlar.•Çekirdek sermaye, şirketin başlangıç dönemindeki yatırımları, işfikrinin denenmesi, pazar araştırması ya da ilk aşamadaki ürününgelişimi için kullanılan finansmandır.•Çekirdek sermaye, diğer bir deyişle başlangıçfinansmanı, genellikle 250.000 ABD dolarına kadar olan miktarıtanımlar.
 12. 12. YENĠLĠĞĠN FĠNANSMANIAMACIYLA SERMAYEARTIRIMI•Risk sermayesi, iş kavramı test edildikten sonraki aşamada yenikurulan şirketlere verilen büyüme sermayesidir.•Risk sermayesi genellikle hisse senedi opsiyonu veya tahvilimümkün bonolar olarak karşılık bulan, 250.000 ile 10 milyon ABDdoları arasındaki miktarlar olarak gelmektedir.•Türkiye de belirli büyüklükte sadece altı civarında risk sermayesişirketi vardır. Bunların dışında finansman sağlayabilecek iki-üçbanka ve bir kaç tane aile şirketler topluluğu da bulunmaktadır.
 13. 13. YENĠLĠĞĠN FĠNANSMANIAMACIYLA SERMAYEARTIRIMI•Üçüncü aşamadaki finansman genellikle yeni şirketlere risksermayesi sonrası finansman sağlamak amaçlı, hisse senetlerininilk defa halka arzında (IPO) ortaya çıkmaktadır.•Türkiye de IPOlar için çok sınırlı bir pazar bulunmaktadır ki budurum çok az sayıdaki risk sermayesi yatırımcısı olmasının tekaçıklamasıdır.•Başka bir girişim sonrası sermaye kaynağı da, gelişmekte olangirişimlerin satılması ya da daha büyük nakit zengini olangirişimlerle birleşmesi sonucunda ortaya çıkmaktadır.
 14. 14. “Yenilik Kültürü” SorunuEn önemli iki nedeni:1. Risk Sermayesinin Olmayışı2. Beyin Göçü
 15. 15. “Yenilik Kültürü” SorunuSanalpark’ın yapısı ve mevcut vergi teşvikleri busorunları çözmeye yardım edecek midir?
 16. 16. Masraf Avantajı Ve Sinerji•Sanalpark maliyet yapısı uygun olduğu için belli başlı yabancışirketlerin Ar-Ge bölümlerini kendine çekme olasılığı sunar.•Sanalpark birleşimi benzer teknolojik alanlarda çalışan şirketlerarasında bir sinerji sunmaktadır.
 17. 17. Sanalpark’ın Amerika veyaAvrupa’daki Bir Teknoloji ParkıĠle KarşılaştırılmasıEn Önemli Farklar:1.”Yenilik Kültürü”nün yokluğu2.Başlangıç aşamasındaki finansman azlığı3.Üniversite fakülte üyelerinin rolü
 18. 18. Sanalpark’ın Amerika veyaAvrupa’daki Bir Teknoloji ParkıĠle Karşılaştırılması•En başarılı parklar yenilik kültürünün güçlü olduğu alanlardançıkmaktadır.•Buna örnek olarak Kuzey Karolina’da bulunan Üçgen AraştırmaMerkezi (RTP) gösterilebilir.•Çeşitli kurum ve kuruluşlardan 5 adet ödül almıştır. Türkiye’dehiçbir şehir bu şekilde yenilik kültürü sunmamaktadır.•Bunun en önemli nedenlerinden biride gelecek vaat edenşirketlere erken aşamada finansman sağlamak için yarışan 120şirketi barındırmasıdır.•Bu parkta bulunan 105 şirketin 3’te 1’inin kurucusu bir ya da dahafazla fakülte üyesi iken diğer 3’te 1’inde fakülte üyeleri yüksekmevkilerde bulunmaktadırlar.
 19. 19. Diğer Türk Bilim Parkları•Kasım 2004 itibariyle, altı tane aktif BTP ve gelişim aşamasındadokuz park bulunmaktadır:1. Sanalpark2. ODTÜ3. Hacettepe4. GOSB(Ġsrailli Azınlık Ortağıyla ile Sabancı Üniversitesibünyesinde)5. MRC6. ĠTÜ-ARĠ
 20. 20. Diğer Türk Bilim Parkları•Türkiye’nin ilk bilim ve araştırma parkı ODTÜ-Teknokent içinçalışmalara 1980’li yılların sonunda başlanmıştır.Öncelikle, ABD ve Ġngiltere başta olmak üzere dünya örnekleriincelenmiş, konunun önemine yönelik kamuoyuoluşturulmaya çalışılmıştır.•Hacettepe üniversitesi BTP’si ise tıbbi teknoloji vebiyoteknoloji şirketler üzerine yoğunlaşmıştır.•Hem ODTÜ hem de HACETTEPE BTP’si kendi fakülteüyeleri tarafından idare edilmektedir. Bilkent ise profesyonelyönetime sahip olması ve Türk Teknoloji Gelişim Vakfı ve ABMerkezi gibi danışmanlık şirketlerini barındırması bakımındanfarklılık göstermektedir.
 21. 21. Sorular1. Sizce Sanalpark kavramı Türkiye’de bilime dayalı gelişimoranını arttırabilecek midir, ya da sadece bu alanlarda Ar-Ge yapan şirketlere vergi indirimimi sağlayacaktır?2. Araştırma parklarının kurulması ile ilgili olarak hükümetinhedeflerinin listesine göz atın ve Sanalpark’ın hangiamaçları karşılayabileceğini, hangilerinikarşılayamayacağını tahmin edin.3. Siz olsaydınız Sanalpark’ta daha geniş bir kiracı karışımımı hedeflerdiniz yoksa halen üzerinde durulan IT vesavunmayla IT’sini mi güçlendirirdiniz? Neden?
 22. 22. Sorular4. Sizce Türkiye’deki “Yenilik Kültürü” ile ilgili sorunlarne kadar önemlidir? Uzun vadede Sanalpark busorunu çözmeye yardımcı olabilir mi?5. Faaliyetini sürdüren altı araştırma parkından dörtbin tane vergiden muaf araştırmacı olduğunuvarsayarsak, Türk hükümeti yılda 900 milyon ABDdoları tutan gelir vergisi ve KDV gelirini BTP’lerintemelini oluşturan teşvik amacıyla gözdençıkarmaktadır. Hükümetin amaçları göz önündebulundurulduğunda, bu “pazarlama ve geliştirme”birikimi Türk araştırmacılara direkt hibe olarakverilse daha iyi harcanmış olur mu?
 23. 23. Swot Analizi

×