Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

עבריינות צווארון לבן

715 views

Published on

עבריינות צווארון לבן

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

עבריינות צווארון לבן

 1. 1. עו"ד זהבית גבין
 2. 2. "כחול" ו"לבן" • אנשי הצווארון הכחול: אנשים שעבודתם מצריכה עבודת כפיים. • אנשי הצווארון הלבן: אנשים המשתייכים למעמד הביניים )על פי רוב בעלי השכלה אקדמאית( העוסקים בניהול, עבודות משרד ואדמיניסטרציה, שיווק, מכירות ומקצועות חופשיים.
 3. 3. צווארון לבן • מקור המונח:  ממיעוט לרוב.  מעבר למקצועות "אוויר"  הדרישות בקבלה לעבודה  גובה המשכורת  הבדלי דרגות  גודל המשרד  תנאים נלווים: רכב, אופציות, קרנות השתלמות, ביטוח מנהלים וכדו'  הגדרת המשרה
 4. 4. דיון האם ניתן לצפות מי יהיה עבריין צווארון לבן?
 5. 5. מיהו עבריין?
 6. 6. מיהו עבריין? "איש שמעורב במעשים שליליים ונמצא בקשרים עם תת תרבות עבריינית ומתפרנס מעבירותיו, כלומר שלילי במהותו..." האם ההגדרה מתאימה לעבריין צווארון לבן?... נבדוק.
 7. 7. מי הם אנשי הצווארון הלבן? עבריינים פשיעת הצווארון הלבן אזרחים שמעדו :  "הנדיב המועל"  "היושר שבעוני"
 8. 8. מן ההסטוריה.... הראשון לחקר תופעת עבריינות הצוארון הלבן: עבריינות צווארון לבן היא עבריינות פלילית רגילה ויש לבחון אותה בכלים קרימינולוגיים רגילים. * הרחבה – במצגת חקר התופעה
 9. 9. הגדרות ובעיות ) 1 ) קבוצת אוכלוסיה המקבלת שכר גבוה ועיסוקם מאפשר להם הופעה נאה באמצעות לבוש הולם. הפרטים בקבוצה זו מאופיינים בהשתייכות לרמה סוציו-אקונומית בינונית/גבוהה וגבוהה.
 10. 10. הגדרות ובעיות ) 2 ) פגיעות בחוק המבוצעות על ידי אנשים בעלי מעמד גבוה תוך כדי פעילות תעסוקתית: הונאה, מעילה, תחבולות בעיסקות פיננסיות. * פושעי הצווארון הלבן ינהלו חיים מקובלים להוציא פעילותם הפלילית וייהנו מכבוד ומאמון רחבים.
 11. 11. טיפולוגיה בצווארון הלבן מי ביצע את העבירה ? בעל מעמד כלכלי גבוה? * הבעייתיות – אין אבחנה בין עבירות כלפי אדם לעבירות כלפי רכוש מהי העבירה שבוצעה ? * הבעייתיות : חוסר שוויון במהלך הדיונים ובשלב גזר הדין
 12. 12. ומה לגבי ההגדרה? מאז סאתרלנד ועד ימינו, עדיין קיימת אי בהירות של המושג עבריינות צווארון לבן. עפ ” י קנת מן , אפיונים מיוחדים של הצוארון הלבן . קיים מעבר מנסיון להגדיר ב- Definition Classificatory = תיחום קווים ברורים להגדרה מסוג Idealtype = אב טיפוס . הגדרה זו מתבססת על קבוצה של אפיונים . לא כל האפיונים חייבים להתקיים , אולם התקיימות חלק מהם מאפשרת להכניסם לקבוצה .

×