Infolist 1-2013

2,369 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,369
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,060
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Infolist 1-2013

  1. 1. INFOLIST Z PRIEVIDZE SPRAVODAJSKO-INFORMAČNÝ E-MAILOVÝ NEWSLETTER MESTA PRIEVIDZA 01/2013POŠTA 3 NA SÍDLISKU PÍLY ZOSTÁVAAktivita prievidzskej primátorky na „Mesto Prievidza víta toto ústretové Klientom bude k dispozícii už 1. febru-záchranu pobočky pošty na sídlisku rozhodnutie, ktoré určite pomôže k ára 2013 a bude prístupná v rozšíre-Píly bola úspešná. Po rozbehnutí zachovaniu komfortu obyvateľov sídli- ných otváracích hodinách od pondelkapetície za zachovanie pobočky Slo- ska Píly. Teším sa, že naša aktivita do nedele v čase od 8.00 do 18.00venská pošta oznámila, že pobočka zabrala a Slovenská pošta akceptova- hod,“ uvádza vo vyhlásení Stanislavapošty v centre sídliska Píly ostáva la našu ústretovú ponuku oveľa výhod- Pondelová, hovorkyňa Slovenskej po-zachovaná v pôvodných priesto- nejšieho nájomného v pôvodných prie- šty.roch. Zároveň bude od 1. februára storoch. Zároveň vítame aj to, že sa po2013 otvorená aj nová pobočka na viac ako roku obnovuje vytvorí aj ná- Petíciu za zachovanie pošty na sídli-Ul. Falešníka. hrada za zrušenú pobočku pošty na sku Píly podpísalo už veľké množstvo Bojnickej ceste,“ hovorí Katarína Ma- obyvateľov Prievidze. Hárky však niePetícia za zachovanie pobočky Slo- cháčková, primátorka mesta Prievidza. sú sústredené na jednom mieste, tak-venskej pošty na sídlisku Píly, ktorú že nie je možné uviesť presnejší početiniciovala primátorka mesta Prievidza Nová pobočka pošty na Ulici Falešníka podpisov. „V súčasnosti petičná akciaa poslanci Mestského zastupiteľstva v ponúkne okrem iného aj bezbariérový stále prebieha. Hneď ako nám budePrievidzi, priniesla úspech. Vedenie prístup, ktorý ocenia predovšetkým doručené písomné stanovisko Sloven-podniku rozhodnutie prehodnotilo a obyvatelia s obmedzenou mobilitou. skej pošty o zachovaní pobočky, buderozhodlo sa pre súbežné fungovanie „Slovenská pošta chce svojim zákazní- zbieranie podpisov ukončené,“ hovoríoboch pôšt, pôvodnej pobočky Pošta 3 kom vyjsť maximálne v ústrety a okrem Elza Dadíková, poslankyňa mestskéhov srdci sídliska Píly aj novej pobočky využívania Pošty 3 im poskytne ešte zastupiteľstva v Prievidzi, ktorá je člen-Pošta 4, ktorá vznikne na Ulici Falešní- vyšší štandard služieb aj vďaka novej kou petičného výboru.ka pri OD Kaufland. modernej pošte na ulici Falešníka. -av-RANNÝ SPOJ DO MARTINA A LIPTOVSKÉHO MIKULÁŠAJE OBNOVENÝDopravca, ktorý získal licenciu od Park a späť. Autobus z Prievidze od- nemáme. S kolegami sme preto urobilisamosprávneho kraja, v roku 2013 chádza v pracovné dni o 5:50. Do Mar- aspoň to, čo sme mohli. Ako primátor-obnovil ranný autobusový spoj z tina podľa cestovného poriadku príde o ka a poslankyňa TSK som komuniko-Prievidze do Martina, Ružomberka a 6:49 a do Liptovského Mikuláša o vala s potenciálnymi dopravcami, ktoríLiptovského Mikuláša. 8:30. by mohli dôležitý spoj obnoviť. Infor- mácia o obnovení spoja ma veľmi po-Viacerých Prievidžanov v máji tohto „Viacerí obyvatelia sa na mňa obrátili s tešila, pretože úplne chápem obyvate-roka nepotešilo rozhodnutie spoloč- prosbou, aby mesto spoj obnovilo. Ako ľov Prievidze, ktorí pravidelne cestujúnosti SAD Prievidza, ktorá z ekonomic- samospráva žiaľ o diaľkových spojoch k lekárovi, alebo za štúdiom do Marti-kých dôvodov zrušila skorý ranný spoj nerozhodujeme, takéto kompetencie na, či Ružomberka. Osobne ma veľmiz Prievidze do Tatranskej Lomnice. Je mrzelo, že zo dňa na deň nemohli vyu-preto dobrou správou, že od 2. januára žívať spoj, ktorý bol pre nich dôležitý,“2013 bude na sever Slovenska z Prie- hovorí Katarína Macháčková, primátor-vidze opäť premávať autobusová linka ka mesta Prievidza.iného prepravcu, ktorý získal licenciuod samosprávneho kraja. Na linke opačným smerom bude linka premávať v pracovné dni popoludní,Trenčiansky samosprávny kraj udelil resp. večer. Odchod z Liptovskéhodopravcovi DOBOSBUS s.r.o. doprav- Mikuláša je o 16:25 a autobus podľanú licenciu na vykonávanie vnútroštát- cestovného poriadku dorazí do Prievi-nej pravidelnej dopravy - diaľkovej lin- dze o 19:20. Licencia, ktorú získal do-ky č. 301 504 na trase Prievidza - pravca od TSK, platí počas celého ro-Martin - Ružomberok - Liptovský ka 2013.Mikuláš - Liptovský Mikuláš Aqua -av-
  2. 2. SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE PODPORILI TVÁRE MESTA:ZARIADENIE NÚDZOVÉHO BÝVANIA UDELIA 52 OCENENÍSlovenské elektrárne, a. s. po- „V mene všetkých klientov Harmó- Prievidza si v tomto roku 2013 pripo-skytli v roku 2012 v rámci progra- nie, ktorým bude možné poskytovať mína dve významné výročia - 900.mu Energia pre krajinu nezisko- služby v príjemnejších podmien- výročie prvej písomnej zmienkyvej organizácii Harmónia finanč- kach, Slovenským elektrárňam ďa- o meste Prievidza v listine Zoborské-ný dar vo výške 1 500 eur. kujeme,“ hovorí Katarína Macháčko- ho opátstva a 630. výročie udelenia vá, primátorka mesta Prievidza. mestských privilégií uhorskou krá-Poskytnuté finančné prostriedky ľovnou Máriou.použije nezisková organizácia Har- Energia pre krajinu je komplexnýmónia na sanáciu vnútorných prie- program spoločenskej zodpoved- Oslavy Roka výročí mesta Prievidzastorov objektu na Košovskej ceste. nosti Slovenských elektrární, člena odštartuje slávnostné udeľovanie mest-Ten je od októbra 2012 súčasťou skupiny Enel. Zastrešuje všetky ských ocenení na akadémii s názvomkomplexu sociálnych zariadení v aktivity a projekty spoločnosti v so- Tváre mesta, ktoré mesto Prievidzatejto lokalite a slúži na dočasný ce- ciálnej oblasti, v oblasti kultúry, ži- pripravuje 31. januára 2013 o 17.00loročný pobyt osôb, ktoré sa ocitli v votného prostredia, vzdelávania a v Dome kultúry v Prievidza. V rámcisociálnej núdzi. športu. Všetky informácie o progra- galaprogramu bude slávnostne udele- me a aktivitách, ktoré sú v rámci ných 52 mestských ocenení, ktorými si neho realizované, sú dostupné na chce mesto Prievidza uctiť významné www.energiaprekrajinu.sk. osobnosti a inštitúcie, ktoré napomohli propagácii mesta a aktívne sa podieľali Neziskovú organizáciu Harmónia v na jeho rozvoji. roku 2004 založilo mesto Prievidza. Poskytuje sociálne služby v útulku a Čestné občianstvo mesta Prievidza zariadení núdzového bývania. bude udelené dvom úspešným olym- -av- pionikom – Jozefovi Lohyňovi a Milo- slavovi Mečířovi. Mestské zastupiteľ- stvo odsúhlasilo aj udelenie mestského ocenenia Cena mesta Prievidza. Sláv-VALENTÍNSKA KVAPKA KRVI nostne bude odovzdané Pavlovi Bara- bášovi, Danielovi Hevierovi, ŠtefanoviDňa 14. februára 2013 sa bude v Odber krvi budú pracovníci Národ- Gašparíkovi (in memoriam), Ing. Ivano-zasadačke mestského úradu v Prie- nej transfúznej služby SR realizovať vi Kormaňákovi (in memoriam), Emilovividzi konať odber krvi dobrovoľných v čase od 8:00 do 12:00. Krv môže Liebenbergerovi (in memoriam), Jurajo-darcov v rámci podujatia Valentín- darovať každý kto už dovŕšil vek 18 vi Pasovskému st. (in memoriam), Ladi-ska kvapka krvi. Podujatie organizu- rokov, spĺňa podmienky dobrovoľ- slavovi Petrášovi, Imrichovi Vysočanovije v spolupráci s mestom Prievidza ného darcu krvi a chce darovať naj- (in memoriam), Tadeášovi Walovi aSlovenský červený kríž územný vzácnejšiu tekutinu. spoločnosti Nestlé Slovensko, s.r.o.spolok Prievidza. Darca krvi Leoš pravidelne darová- Mestské ocenenie Cena primátora va krv na mestskom úrade. „Je úpl- mesta Prievidza bude udelené Richar- ne super ak z Prievidze nemusím dovi Fodorovi, Lukášovi Grešnerovi, kvôli darcovstvu jazdiť do Bojníc Štefanovi Gürtlerovi, Rastislavovi Ha- alebo Martina. Takto môžem krv valdovi (in memoriam), Yeshayahu An- darovať rýchlo a úplne pohodlne,“ drejovi Jelinekovi, Michalovi Krajčíkovi, hovorí. Jánovi Sabovi, Júliusovi Uríkovi, Vítovi Zajacovi a Františkovi Zlochovi. Okrem -md- toho bude odovzdaných aj 15 pamät- ných listov a 15 ďakovných listov. -av-SPRÁVA MAJETKU MESTAZAČÍNA S OPRAVAMI VÝTLKOVMestská spoločnosť Správa majetku tzv. studenej obaľovanej asfaltovejmesta Prievidza v týchto dňoch za- zmesi, ktorú je vhodné využiťčína opravy výtlkov na cestných v zimnom období. V zimnom obdobíkomunikáciách v roku 2013. budú preto opravené len kritickéV zimnom období budú opravené úseky hlavných ciest a lokality prilen najakútnejšie úseky, ktoré boli zastávkach MHD. Mesto Prievidzavybraté po monitoringu v teréne. taktiež plánuje v tomto roku začaťDôvodom pre zúženie rozsahu s údržbou cestných komunikáciíopráv len na najakútnejšie lokality väčšieho rozsahu.sú hlavne vyššie náklady pri využití -md-
  3. 3. DAŇ ZA PSA V ROKU 2013Predmetom dane za psa je pes star- • pes chovaný na inom mieste Daň za psa sa znižuješí ako šesť mesiacov. Daňovníkom (rodinné domy, chovateľské osady, • o 50 % osobe s ťažkým zdravotnýmje fyzická osoba alebo právnická areály firiem a pod.) 15 eur / rok postihnutím, alebo osobe, ktorá jeosoba, ktorá je vlastníkom psa ale- Výška týchto daní nebola pre rok rodičom alebo opatrovníkom malo-bo držiteľom psa, ak sa nedá preu- 2013 zvyšovaná. letej osoby s ťažkým zdravotnýmkázať, kto psa vlastní. Daňová po- postihnutím. Toto oslobodenie savinnosť vzniká prvým dňom kalen- môže uplatniť len na jedného psa a Predmetom dane za psa nie je:dárneho mesiaca nasledujúceho po nevzťahuje sa na evidovaných ne-mesiaci, v ktorom sa pes stal pred- • pes chovaný na vedecké účely a bezpečných psov.metom dane a zaniká posledným výskumné účely • o 25 % osobe, ktorá preukáže po-dňom v mesiaci, v ktorom daňovník • pes umiestnený v útulku zvierat tvrdením z útulku, že pes, ktorý jeuž nie je držiteľom psa. • pes so špeciálnym výcvikom, kto- predmetom dane pochádza z Útul- rého vlastní alebo používa občan s ku zvierat v Prievidzi.Vznik a zánik daňovej povinnosti je ťažkým zdravotným postihnutímdržiteľ psa povinný oznámiť mestu, Od dane za psa mesto oslobodzuje: Nárok na oslobodenie alebo zníže-oddeleniu daní a poplatkov, do 30 dníod vzniku alebo zániku daňovej povin- • osamelo žijúcu osobu vo veku 65 nie dane je daňovník povinný si uplatniť: a viac rokov (veková hranica sa počítanosti podaním priznania k dani za psa. k 1. januáru zdaňovacieho obdobia), • do 31. januára príslušného kalen-Tlačivá priznania k dani za psa sú do- dárneho roka (tento termín platístupné na oddelení dani a poplatkov. • útvary policajného zboru SR, vtedy, ak pes už je evidovaný ako • osoby, ktorých pes vykonáva zá- predmet dane ale daňovník ešteAk daňovník neoznámi zánik daňovej chranárske práce, nemal uplatnený nárok na oslobo-povinnosti v určenej lehote, zanikne • osoby, ktorých pes slúži pre potre- denie alebo zníženie dane)mu nárok na vrátenie pomernej časti by mestskej polície. • pri podaní priznania k dani za psadane za zostávajúce mesiace prísluš- (pri vzniku daňovej povinnosti )ného zdaňovacieho obdobia. Po ozná- Ak už daňovník mal priznané oslobo-mení vzniku daňovej povinnosti mesto denie alebo zníženie dane podľa VZNvyrubí daň rozhodnutím. Daň je splat- účinného do 31. decembra 2012 aná v lehote určenej v rozhodnutí. To jeho nárok na oslobodenie alebo zní-znamená, že od 1. januára 2013 sa ženie dane trvá aj naďalej nie je povin-už nebude platiť daň v lehote do ný túto skutočnosť mestu opätovne31. januára. oznamovať.Sadzba dane za jedného psa na ka- -md-, foto: Flickr.com by jpctalbotlendárny rok je určená takto:• pes chovaný v bytovom dome(činžiaku): 40 eur / rokKORČUĽOVANIE PRE ŽIAKOV ZŠ A MŠ SPOLOČNOSŤ RÜBIGNAĎALEJ ZADARMO PODALA ŽIADOSŤKeďže sa bezplatné korčuľovanie Rozvrh bezplatného korčuľovania O KOLAUDÁCIUna Námestí slobody stretlo s po- pre žiakov ZŠ a MŠ: Rakúska strojárska spoločnosť Rübigzitívnym ohlasom najmä u mlad- Pondelok: 11.00 - 14.00 požiadala o kolaudáciu stavby – výrob-ších ročníkov, mestská spoloč- Utorok: 8.30 - 9.30 nej haly, ktorá sa nachádza v priemy-nosť UNIPA spol. s r.o. ponúkla 10.45 - 11.30 selnom parku Prievidza. Spoločnosťpočas voľných kapacít na zim- Streda: 8.30- 9.30 hod. začala s výstavbou haly začiatkom júlanom štadióne možnosť bezplat- 11.00 - 13.00 hod. 2012 a plánuje vytvoriť 155 pracovnýchného korčuľovania pre žiakov Štvrtok: 11.00 - 14.00 hod. miest. Priestor, na ktorom spoločnosťvšetkých riaditeľov základných Piatok: 11.00 - 14.00 hod. realizuje výstavbu, je na ploche 1200a materských škôl, ktoré sú metrov štvorcových s potenciálom nav zriaďovateľskej pôsobnosti Korčuľovanie na zimnom štadióne postupné rozširovanie ďalších investič-mesta Prievidza. je dostupné aj širokej verejnosti po- ných projektov. Po dlhšom období je čas hodín verejného korčuľovania. spoločnosť Rübig jedna z prvých spo-Bezplatné korčuľovanie pre deti zo Prehľad obsadenia zimného štadió- ločností, ktorá začína so svojou podni-základných a materských škôl bude na a termíny verejného korčuľova- kateľskou aktivitou v Priemyselnomdostupné na Zimnom štadióne nia sú dostupné na stránke parku Prievidza.´v Prievidzi každý pracovný deň v www.unipa.sk. -md-dopoludňajších hodinách. Deti tak -md-budú môcť športovať najmä v rámcihodín telesnej výchovy.
  4. 4. ZBIERKA NA SOCHU DOBRÉHO PASTIERA V NECPALOCHV mestskej časti Necpaly pred ka- Aj v Prievidzi, v mestskej časti Necpa-plnkou je naplánované osadenie ly, býva každoročne pri Kaplnke Dob-sochy Dobrého Pastiera – patróna rého Pastiera na štvrtú veľkonočnúNecpál. Na tento účel bola spustená nedeľu svätá omša. Táto dlhoročnázbierka. tradícia, keď sa veriaci obyvatelia Ne- cpál a pozvaní hostia schádzajú naŠtvrtá veľkonočná nedeľa je v katolíc- vyzdobenom vonkajšom priestore predkom svete známa pod názvom nedeľa kaplnkou, je pod ochranou DobréhoDobrého Pastiera. Ježiš sa nám pred- Pastiera, ktorý sa takto stal patrónomstavuje ako Dobrý Pastier svojich Necpál.oviec, ktorý každú jednu ovečku poznápo mene. Toto znázornenie je symbo- „Drahí veriaci, vážení rodáci z Prievi-lické a vystihuje skutočnosť, že aj kaž- dze – Necpál, podnikatelia, sponzori,dého z nás Boh veľmi dobré pozná. ľudia dobrej vôle, radi by sme vás in-Obraz pastiera stáda oviec je známy formovali o zámere realizácie umelec-už z čias pred narodením Krista. kého diela – sochy Dobrého Pastiera pri kaplnke v Necpaloch. Som pre- svedčený, že aj s Vašou morálnou a finančnou podporou, o ktorú Vás prosí- me aj touto formou, sa podarí úspešne bilný symbol: 6359, poznámka pre realizovať tento zámer,“ pozýva prijímateľa/ účel platby: SOCHA. k podpore Alojz Petráš, akademický maliar. Zámer realizácie sochy Dobrého Pas- tiera plne podporuje aj Martin Dado, „Úprimne vopred ďakujeme za preja- dekan Rímskokatolíckej farnosti Prievi- vený záujem, vašu ochotu a pomoc. Aj dza-mesto. „Vyprosujem veľa Božieho malý finančný príspevok pomôže do- požehnania, zdravia, optimizmu, lásky tvoriť a skultúrniť okolie kaplnky v Ne- a porozumenia pre darcov osobne, pre cpaloch, ktorá sa spolu so sochou ich rodinu, ako aj pre ostatných pred- Dobrého Pastiera stane symbolom – staviteľov mesta, veriacich našej far- centrom Necpál, duchovnou vzpruhou nosti, rodákov, podnikateľov a všet- v dnešnej uponáhľanej dobe,“ dodáva. kých občanov mesta, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispievajú k zdarnému Finančnú pomoc – príspevok na reali- zvládnutiu tohto diela,“ hovorí. záciu diela je potrebné zaslať na ban- kový účet 2628540351/1100 (Tatra -ap-, -av- banka), konštantný symbol: 558, varia-ZÁPIS DETÍ STĹPIKY ODDEĽUJUDO MATERSKÝCH ŠKÔL KORIDOR PRE PEŠÍCHZápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prie- Na základe viacerých podnetov zo stra-vidza sa v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej ny nespokojných obyvateľov sa spoloč-škole uskutoční v termíne od 18.02.2013 do 22.02.2013 v čase od 8.00 nosť UNIPA, spol. s r.o., po dohodehod. do 16.30 hod. s mestom rozhodla realizovať projekt osadenia ôsmich stĺpikov na KláštornejPri zápise rodič / zákonný zástupca dieťaťa povinne predloží tieto doklady: ulici.• písomnú žiadosť o prijatie do materskej školy (tlačivo poskytne riaditeľstvo materskej školy) Účelom stĺpikov je oddeliť koridor pre• potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa peších od cestnej komunikácie a zvýšiť• občiansky preukaz rodiča/ zákonného zástupcu. tak bezpečnosť chodcov v centre mesta. Priestor, ktorý bol v predchá-Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je možné zapísať do dzajúcom období využívaný len moto-Materskej školy na Ul. V. Clementisa. V tomto prípade rodič alebo zákonný rovými vozidlami, ktoré obmedzovalizástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave aj písomné peších chodcov, sa týmto projektomvyjadrenie z centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. vrátil späť do užívania výlučne chod- com a celý priestor sa týmto úkonomPrednostne budú prijaté deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, majú odloženú po- zhumanizoval.vinnú školskú dochádzku alebo dodatočne odloženú povinnú školskú do-chádzku. Do materskej školy sa prijímajú deti vo veku spravidla od troch do -md-šiestich rokov. Bližšie informácie k zápisu poskytnú rodičom riaditeľstvá ma-terských škôl. -msu-
  5. 5. OZNÁMENIE O ZÁPISE ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA ZŠNA ŠKOLSKÝ ROK 2013/2014Zápis žiakov do 1. ročníka základ- obecne záväzného nariadenia mesta Žiak plní povinnú školskú dochádzku vných škôl v zriaďovateľskej pôsob- Prievidza č. 98/2008 o povinnej škol- základnej škole v školskom obvode, vnosti mesta Prievidza na školský skej dochádzke a jej plnení je rodič ktorom má trvalý pobyt, ak rodič aleborok 2013/2014 sa uskutoční 1. febru- alebo zákonný zástupca dieťaťa, ktoré zákonný zástupca nevyberie svojmuára 2013 v čase od 9.00 – 17.00 do 31. augusta 2013 dovŕši šiesty rok dieťaťu inú školu. Školské obvodyv priestoroch jednotlivých základ- veku, povinný prihlásiť dieťa na plne- v meste Prievidza stanovuje všeobec-ných škôl. nie povinnej školskej dochádzky v zá- ne záväzné nariadenie č. 104/2009. kladnej škole. -md-Na zápis je potrebné priniesť občian-sky preukaz rodiča alebo zákonného V prípade, že si rodič alebo zákonnýzástupcu dieťaťa a rodný list dieťaťa. zástupca nesplní túto povinnosť, do-Prítomnosť dieťaťa na zápise je nevy- pustí sa priestupku, za ktorý je možnéhnutná! uložiť pokutu do 331,94 €. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa,V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. keď správny orgán zistil porušenie po-o výchove a vzdelávaní (školský zá- vinnosti, najneskôr však do troch rokovkon), vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 320/ odo dňa, keď k porušeniu povinnosti2008 Z. z. o základnej škole a vše- došlo.UPOZORNENIE NA POVINNOSŤ PODAŤ DAŇOVÉ PRIZNANIEMesto Prievidza upozorňuje práv- nájom 5 a viac rokov, pokiaľ je nájom- uplatnenie nároku na oslobodenie)nické a fyzické osoby, u ktorých ca zapísaný v katastri ).nastala zmena vo vlastníctve ne- Tlačivá pre podanie priznania sú do-hnuteľného majetku na povinnosti, Ak došlo len k zmenám oproti po- stupné na Mestskom úrade v Prievidzi,ktoré je potrebné splniť v lehote do slednému podanému priznaniu k na Oddelení daní a poplatkov (kanc. č.31. januára 2013. dani z nehnuteľnosti, je obyvateľ po- 208, 209, 2011). Zároveň mesto upo- vinný predložiť čiastkové priznanie k zorňuje vlastníkov psov na povinnosťPriznanie k dani z nehnuteľnosti sa dani z nehnuteľnosti (nadobudnutie prihlásiť psa do evidencie mestapodáva pri prvom vzniku daňovej vlastníctva ďalších nehnuteľnosti, zme- a u psa staršieho ako 6 mesiacovpovinnosti k 1. januáru 2013 (na- na využívania nehnuteľnosti, využíva- podať priznanie k dani za psa (týka sadobudnutie vlastníctva nehnuteľného nie bytu alebo jeho časti na iný účel doteraz nezaevidovaných psov).majetku, u pozemkov aj dlhodobý pre- ako bývanie, na zánik vlastníctva, -msu-ÚDRŽBA PORASTOV V BLÍZKOSTI ELEKTRICKÝCH VEDENÍStredoslovenská energetika a.s. in- Taktiež pripomíname obyvateľom, že vzdialenosti od 2 metrov od krajné-formuje mesto Prievidza a jeho oby- na základe platnej legislatívy existuje ho vzdušného vedeniavateľov, že v mesiacoch január – niekoľko činností, ktoré sú pod elektric- • uskladňovať ľahko horľavé aleboapríl 2013 bude prebiehať údržba kým vedením zakázané: výbušné látkyporastov v blízkosti elektrických • zriaďovať stavby, konštrukcie a • vykonávať činnosti ohrozujúce bez-vedení. skládky pečnosť osôb a majetku • vysádzať a pestovať trvalé porasty • vykonávať akékoľvek činnosti ohro-Odstraňovanie a okliesňovanie stro- s výškou presahujúcou 3 metre zujúce elektrické vedeniamov a iných porastov sa bude usku- • vysádzať a pestovať trvalé porasty Foto: Flickr.com by sissi de kroontočňovať v mestských častiach: Prievi- s výškou presahujúcou 3 metre vo -md-dza – mesto, Malá Lehôtka, Veľká Le-hôtka a Hradec. Drevná hmota, ktorázostane po vykonaní odstránenia stro-mov, patrí vlastníkovi pozemku a budemu ponechaná.Žiadame vlastníkov pozemkov podelektrickými vedeniami nízkeho napä-tia, aby umožnili zamestnancom Stre-doslovenskej energetiky prístup nasvoje pozemky za účelom odstráneniastromov a porastov, ktoré ohrozujúbezpečnú prevádzku elektrického ve-denia.
  6. 6. SEKEROV DAR PRE PRIEVIDZSKÝ HOKEJOVÝ KLUBHokejista Buffala Sabres a aktuálny hodne, či pri tomto športe zostane. Akvicemajster sveta venoval prievidz- áno, rodičia mu môžu postupne doku-ským deťom 25 hokejových výstro- povať potrebné veci,“ vysvetlil Marceljov a 30 hokejok. Dobrovodský.Po novom roku sa mladí hokejisti Najmenší korčuliariv Prievidzi dočkali pekného darčeka. V prievidzskom mládežníckom hokejo-Ten prišiel priamo od hráča kanadsko- vom klube je momentálne zaregistro-americkej hokejovej ligy Andreja Seke- vaných približne 140 mladých športo-ru, ktorý športovo vyrástol na prievidz- vcov. V najmladšej kategórii - predprí-skom štadióne. pravke pravidelne korčuľuje 30 až 35 Predprípravkári so svojimi trénermi detí. Foto: PTB„Od Andreja Sekeru sme dostali 25výstrojov pre najmenšie deti v troch „Veríme, že po tomto dare od Andreja Na ľade aj dievčatáveľkostiach a taktiež 30 hokejok,“ pre- Sekeru sa zvýši počet predprípravká- Počas tréningov predprípravky MŠHKzradil Marcel Dobrovodský, funkcionár rov. No chceme získať mladých adep- – mládež medzi najmenšími korčuliar-a tréner v MŠHK - mládež Prievidza. tov na hokej aj inými spôsobmi. Snaží- mi nie je vidno len chlapcov ale ajTento klub vznikol vlani odčlenením me sa naviesť deti na zdravší životný dievčatá, a to hneď tri - Anetu Pálešo-mládeže od pôvodného Mestského štýl a odtrhnúť ich od počítačov. Osob- vú, Silviu Veselovskú a Denisu Gondo-športového hokejového klubu Prievi- ne vítam aj iniciatívu mesta, mestskej vú. „Dievčatá sú veľmi šikovné, nieke-dza. spoločnosti Unipa a nášho klubu, na dy dokonca šikovnejšia ako chlapci. základe ktorej môžu chodiť zdarma na Napríklad aj medzi siedmakmi máme„Tieto výstroje sú pre náš klub obrov- ľad v rámci vyučovania aj žiaci dievča - Barboru Králikovú, ktorá po-skou pomocou. Dieťa mnohokrát ne- z prievidzských základných škôl,“ uvie- dáva veľmi kvalitné výkony a je radosťvie, či hokej chce hrať a či ho bude dol Marcel Dobrovodský, ktorý sa ako sa na ňu pozerať. Aj naše dievčatábaviť. A na to, aby si ho len vyskúšalo, tréner venuje predprípravke spoločne dokazujú, že hokej už dávno nie je lensi rodičia nemôžu dovoliť investovať s bratom Jánom, Kristiánom Šimom, záležitosť pre chlapcov či chlapov,“nemalé prostriedky do výstroja. Takto Pavlom Bogdanom, Tomášom Kure- dodal Marcel Dobovodský.môžeme mladému adeptovi na hokej jom a Dušanom Žemberom.zapožičať výstroj a on sa časom roz- Branislav Bucák Jarný mestský tábor HRAVO - ZDRAVO - VESELO 25. februára - 1. marca 2013 • pre deti ZŠ • každý deň od 7.00 do 17.00 hodiny • bohatý zábavný program V cene 35 € je desiata, obed, olovrant, poistenie, režijné náklady, odborný pedagogický dozor. Prihlásiť sa môžete do 20. februára 2013 v CVČ Spektrum, Ul. K. Novackého 14, Prievidza Prihlášky nájdete na www.cvcpd.sk; Info: 543 24 70

×