Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

604 views

Published on

Code of Information Technology crime, Saudi Arabia

Published in: Law
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

  1. 1. WOðUÄuKF*«rz«dł W× UJÄÂUE½ ≤≤≥≠‡¼±¥≤∏ Vł— ©≥µ® œbFë W× UJÄÂUE½ WOðUÄuKF*«rz«dł¿ ≥∞∏∑ؠر≥ r?Ádë Í– WÐUOMÃUÐ ‰bFë d¹“Ë rOLF²Ð —b ¿ r?Ádë Í– ¡«—“uë fK−Ä —«dÁ vKŽ wM³*« ‡¼±¥≤∏Ø≥Ø≤∑ w ÆÂUEMë vKŽ WI «u*UÐ ‡¼±¥≤∏Ø≥Ø∑ w ∑π
  2. 2. WOðUÄuKF*«rz«dł W× UJÄÂUE½ ≠ ‡¼±¥≤∏ Vł— ©≥µ® œbFë≤≤¥ ∫vÃË_« …œU*« W?O?ðü«  «—U?³?F?Ã«Ë ÿU?H?Ã_U?Ð bBI¹ w?½U?F?*« ≠ ÂU?E?M?ë «c?¼ w  œ—Ë ULM¹√ ·öš‚UO ëi²I¹rÃUÄUNÄUÄ√WMO³*« ∫pÖ Í– h?? ??ý Í√ ∫h?? ??A??ë ≠ ± Ë√ W??ÄU??Ž ¨W?¹—U?³?²?Ž« Ë√ W?O?F?O?³?Þ W?H? ÆW Uš W?Žu?L?−?Ä ∫w?ðU?ÄuKF*« ÂUEMë ≠ ≤  U?½U?O?³?ë W?'U?F* …bFÄ  «Ëœ√Ë ZÄ«dÐ ÆWOÃü«  UÐU (« qLAðË ¨UNð—«œ≈Ë 5Ð ◊U³ð—« ∫WOðUÄuKF*« WJ³Aë ≠ ≥ wðUÄuKFÄ ÂUE½ Ë√ wì VÝUŠ sÄ d¦Â√ q¦Ä ¨UNÃœU³ðË  U½UO³Ã« vKŽ ‰uB×Kà W?J?³?A?Ã«Ë W?ÄU?F?Ã«Ë W? U?)«  U?J?³Aë Æ©X½d²½ù«® WO*UFë Ë√ ¨ U??Äu??K??F??*« ∫ U??½U??O??³?ë ≠ ¥ Ë√¨ «u _« Ë√¨qzUÝdë Ë√¨dÄ«Ë_« o???³???Ý w??²??ë Ë√ ¨b??F??ð w??²??ë —u??B??ë V?ÝU?(« w? U?N?Ä«b? ?²?Ýô ¨U¼œ«bŽ≈ ¨t???M???¹e??? ???ð s???J??1 U??Ä q??ÂË ¨w??Ãü« W?ÞU?Ýu?Ð ÁƒU?A?½≈Ë ¨t?K?I?½Ë ¨t²'UFÄË ·Ëd??(«Ë ÂU?Á—_U? ¨w?Ãü« V?ÝU?(« ÆU¼dOžË “uÄdÃ«Ë ∫w?????Ãü« V????ÝU????(« Z????Ä«d????Ð ≠ µ w?²?ë  U?½UO³Ã«Ë ¨dÄ«Ë_« sÄ WŽuL−Ä 5?Š  U?I?O?³?D?ð Ë√  U?N?O?łuð sLC²ð  UJ³ýË√¨wÃü«VÝU(«w UNKOGAð W?H?O?þu?ë ¡«œQÐ ÂuIðË ¨wÃü« VÝU(«
  3. 3. WOðUÄuKF*«rz«dł W× UJÄÂUE½ ≤≤µ≠‡¼±¥≤∏ Vł— ©≥µ® œbFë ÆWÐuKD*« “U???N???ł Í√ ∫w???Ãü« V??ÝU??(« ≠ ∂ ô Ë√ w?J?KÝ ‰uIMÄ Ë√ XÐUŁ w½Ëd²JÃ≈ W??'U??F??Ä ÂU??E?½ v?K?Ž Íu?²?×?¹ w?J?K?Ý Ë√ ¨UNÃUÝ—≈ Ë√ ¨UNM¹e ð Ë√ ¨ U½UO³Ã« nzUþËÍœR¹¨UN×HBðË√¨UNÃU³I²Ý« d??Ä«Ë_«Ë ¨Z??Ä«d?³?ë V? ?×?Ð …œb?×?Ä Ætà …UDF*« ‰u?šœ ∫ŸËdA*« dOž ‰ušbë ≠ ∑ V?ÝU?Š v?Ã≈ …b?L?F?²?Ä WI¹dDÐ h ý ÂU??E??½ Ë√ w??½Ëd??²??J??Ã≈ l??Áu?Ä Ë√ ¨w?ì dOž WOì  U³ÝUŠ WJ³ý Ë√¨wðUÄuKFÄ ‰u??šb??ÃU??Ð h?? ?A?ë p?Ãc?à Õd?B?Ä ÆUNOÃ≈ q?F? Í√ ∫W?O?ðU?Äu?K?F?*« W1d'« ≠ ∏ ¹ÔJ?ðd?ÓU?M?L?C?²?Ä VÎV?ÝU?(« «b? ?²?Ý« W?H?ÃU?<U?Ð W?O?ðU?ÄuKF*« WJ³Aë Ë√ wÃü« ÆÂUEMë «c¼ ÂUJŠ_ WŠUð≈ÊUJÄ∫w½Ëd²JÃù«lÁu*«≠π s?Ä W?O?ðU?Äu?K?F?*« W?J³Aë vKŽ  U½UO³Ã« Æœb×Ä Ê«uMŽ ‰öš ¨ U½UO³Ã« …b¼UAÄ ∫◊UI²Ãô« ≠ ±∞ w?ÄU?E?½ ⁄u? ?Ä ÊËœ U?NOKŽ ‰uB(« Ë√ Æ`O× ∫WO½U¦Ã« …œU*« ŸuÁËsÄb(«vÃ≈ÂUEMë«c¼·bN¹ Ác¼ b¹bײРpÃ–Ë ¨WOðUÄuKF*« rz«dł ¨U?N?M?Ä qJà …—dI*«  UÐuIFÃ«Ë rz«d'« ∫wðQ¹ UÄ vÃ≈ ÍœR¹ U0Ë s??Ä_« o??O??I?% v?K?Ž …b?ŽU? ?*« ≠ ± ÆwðUÄuKF*« v??K??Ž W??³??ðd?²?*« ‚u?I?(« k?H?Š ≠ ≤ W?O?Ãü«  U?³?ÝU×Kà ŸËdA*« «b ²Ýô« ÆWOðUÄuKF*«  UJ³AÃ«Ë ¨W??ÄU??F??ë W??×??K??B??*« W??¹U??L?Š ≠ ≥ ÆWÄUFë »«œü«Ë ¨‚öš_«Ë ÆwMÞuë œUB²Áô« W¹ULŠ ≠ ¥
  4. 4. WOðUÄuKF*«rz«dł W× UJÄÂUE½ ≠ ‡¼±¥≤∏ Vł— ©≥µ® œbFë≤≤∂ ∫W¦ÃU¦Ã« …œU*« v?K?Ž b?¹e?ð ô …b?Ä s?−? ÃUÐ VÁUF¹ W?zU?L? ?L?š v?K?Ž b?¹eð ô WÄ«dGÐË WMÝ 5?????ðU?????¼ Èb?????ŠS????Ð Ë√ ¨‰U????¹— n????Ã√ U?¹√ VJðd¹ h ý q ¨5²ÐuIFëÎsÄ ∫WOðü« WOðUÄuKF*« rz«d'« sŽ qÝdÄ u¼ UÄ vKŽ XBM²Ã« ≠ ± …eNł√ bŠ√ Ë√ WOðUÄuKF*« WJ³Aë o¹dÞ w?ÄU?E?½ ⁄u? ?Ä ÊËœ ≠ w?Ãü« V?ÝU?(« Æt{«d²Ž« Ë√ tÞUI²Ã« Ë√ ≠ `O× b?¹b?N?²?à ŸËd?A?*« dOž ‰ušbë ≠ ≤ ÂU?O?I?ë v?KŽ tKL( ¨Á“«e²Ð« Ë√ h ý ÂU?O?I?ë ÊU? uÃË ¨tMŽ ŸUM²Äô« Ë√ qFHÐ UŽËdAÄ tMŽ ŸUM²Äô« Ë√ qFHë «cNÐÎÆ lÁuÄ vÃ≈ ŸËdA*« dOž ‰ušbë ≠ ≥ l??Áu??Ä v??Ã≈ ‰u??šb??ë Ë√ ¨w??½Ëd?²?J?Ã≈ Ë√¨lÁu*««c¼rOÄUBðdOOG²Ãw½Ëd²JÃ≈ Æt½«uMŽ qGý Ë√ ¨tK¹bFð Ë√ ¨t öð≈ s??Ž W?? U??)« …U??O?(U?Ð ”U? ?*« ≠ ¥ W?ÃU?IMë nð«uNë «b ²Ý« …¡UÝ≈ o¹dÞ ÆUNLJŠ w UÄ Ë√ ¨«dOÄUJÃUÐ …œËe*« ‚U?(≈Ë ¨s?¹d?šüU?Ð d?O?N?A?²?ë ≠ µ  U??O??M??I??ð q??zU??ÝË d?³?Ž ¨r?N?Ð —d?C?ë ÆWHK²<«  UÄuKF*« ∫WFЫdë …œU*« v?K?Ž b?¹e?ð ô …b?Ä s?−? ÃUÐ VÁUF¹ v?K?Ž b?¹e?ð ô W?Ä«d?G?ÐË  «u?M?Ý ÀöŁ 5???ðU???¼ Èb??ŠS??Ð Ë√ ¨‰U??¹— w??½u??O??K??Ä U?¹√ VJðd¹ h ý q ¨5²ÐuIFëÎsÄ ∫WOðü« WOðUÄuKF*« rz«d'« v?K?Ž Ád?OGà Ë√ t HMà ¡öO²Ýô« ≠ ± «c¼ lOÁuð Ë√ ¨bMÝ vKŽ Ë√ ‰uIMÄ ‰UÄ Ë√¨‰U?O²Šô« o¹dÞ sŽ pÃ–Ë ¨bM ë dOž WH ‰Uײ½« Ë√ ¨»–U rÝ« –U ð« ÆW×O× w?ÄU?E½ ⁄u Ä ÊËœ ≠ ‰u uë ≠ ≤ Ë√ ¨W??O??J??M??Ð  U??½U??O??Ð v??Ã≈ ≠ `?O?×?
  5. 5. WOðUÄuKF*«rz«dł W× UJÄÂUE½ ≤≤∑≠‡¼±¥≤∏ Vł— ©≥µ® œbFë ‚«—Ë√WOJK0WIKF²Ä U½UOÐË√¨WO½UL²z« Ë√ ¨ U??½U??O??Ð w??K??Ž ‰u??B?×?K?à W?O?ÃU?Ä s?Ä t?×O²ð UÄ Ë√ ¨‰«uÄ√ Ë√ ¨ UÄuKFÄ Æ UÄbš ∫W ÄU)« …œU*« v?K?Ž b?¹e?ð ô …b?Ä s?−? ÃUÐ VÁUF¹ WŁöŁvKŽb¹eðôWÄ«dGÐË «uMÝlЗ√ 5???ðU???¼ Èb???ŠS???Ð Ë√ ¨‰U???¹— 5???¹ö???Ä U?¹√ VJðd¹ h ý q ¨5²ÐuIFëÎsÄ ∫WOðü« WOðUÄuKF*« rz«d'« ¡U?G?Ãù ŸËd?A?*« d?O?ž ‰u?šb?ë ≠ ± Ë√ ¨U???N??? c???Š Ë√ ¨W??? U???š  U???½U???O??Ð Ë√ U?N? ö?ð≈ Ë√ ¨U?N?³?¹d? ?ð Ë√ ¨U¼dOÄbð ÆU¼dA½ …œUŽ≈ Ë√ ¨U¼dOOGð s?Ž W?O?ðU?Äu?KF*« WJ³Aë ·UI¹≈ ≠ ≤ ` ÄË√¨dOÄbðË√¨UNKODFðË√¨qLFë Ë√ ¨…œu?łu?*«  U?½U?O?³?ë Ë√ ¨Z?Ä«d?³?ë Ë√ ¨U??N?? c??Š Ë√ ¨U??N??O?? W??Äb?? ??²? ?*« ÆUNK¹bFð Ë√ ¨UN öð≈ Ë√ ¨UN³¹d ð Ë√ ¨WÄb)« vÃ≈ ‰u uë WÁUŽ≈ ≠ ≥ W?K?O?ÝË ÍQ?Ð ¨U?N?K?O?D?Fð Ë√ ¨UNA¹uAð ÆX½U ∫WÝœU ë …œU*« v?K?Ž b?¹e?ð ô …b?Ä s?−? ÃUÐ VÁUF¹ v?K?Ž b?¹e?ð ô W?Ä«d?G?ÐË  «uMÝ fLš 5?ðU?¼ Èb?ŠS?Ð Ë√ ¨‰U?¹— 5¹öÄ WŁöŁ U?¹√ VJðd¹ h ý q ¨5²ÐuIFëÎsÄ ∫WOðü« WOðUÄuKF*« rz«d'« ÂUEMÃUДU *«t½QýsÄUÄÃU²½≈≠± »«œü« Ë√ ¨W??O??M?¹b?ë r?O?I?ë Ë√ ¨ÂU?F?ë Ë√ ¨W? U?)« …U?O?(« W?Äd?Š Ë√ ¨W?ÄU?F?ë s??Ž t??M?¹e? ?ð Ë√ ¨t?ÃU?Ý—≈ Ë√ ¨Áœ«b?Ž≈ b?Š√ Ë√ ¨W?O?ðU?Äu?K?F?*« W?J?³?A?ë o?¹d?Þ ÆwÃü« VÝU(« …eNł√ W??J??³??A??ë v??K??Ž l??Áu??Ä ¡U?A?½≈ ≠ ≤ V?ÝU?(« …e?N?ł√ b?Š√ Ë√ ¨W?O?ðU?ÄuKF*«
  6. 6. WOðUÄuKF*«rz«dł W× UJÄÂUE½ ≠ ‡¼±¥≤∏ Vł— ©≥µ® œbFë≤≤∏ f??M??'« w?? —U??&ö?à ¨Ád?A?½ Ë√ w?Ãü« ÆtÐ qÄUF²Ã« qON ð Ë√ ¨ÍdA³Ã« W?I?K?F?²?*«  U½UO³Ã«Ë œ«u*« ¡UA½≈ ≠ ≥ d? ?O?*« W?D?A½√ Ë√ ¨WOŠUÐù«  UJ³AÃUÐ Ë√ U??¼d??A??½ Ë√ W??ÄU?F?ë »«œüU?Ð W?K?<« ÆUN−¹Ëdð W??J??³??A??ë v??K??Ž l??Áu??Ä ¡U?A?½≈ ≠ ¥ V?ÝU?(« …e?N?ł√ b?Š√ Ë√ ¨W?O?ðU?ÄuKF*« Ë√¨ «—b<UЗU&öèÁdA½Ë√wÃü« ‚dÞË√¨UN−¹ËdðË√¨WOKIFë «dŁR*« ÆUNÐ qÄUF²Ã« qON ð Ë√ ¨UNOÞUFð ∫WFÐU ë …œU*« v?K?Ž b?¹e?ð ô …b?Ä s?−? ÃUÐ VÁUF¹ v??K?Ž b?¹e?ð ô W?Ä«d?G?ÐË  «u?M?Ý d?A?Ž 5?ðU?¼ ÈbŠSÐ Ë√ ¨‰U¹— 5¹öÄ W Lš U?¹√ VJðd¹ h ý q ¨5²ÐuIFëÎsÄ ∫WOðü« WOðUÄuKF*« rz«d'« W?O?ÐU?¼—≈  U?L?E?M?* lÁuÄ ¡UA½≈ ≠ ± …eNł√bŠ√Ë√¨WOðUÄuKF*«WJ³AëvKŽ q??O??N?? ??²??à ¨Ád??A?½ Ë√ w?Ãü« V?ÝU?(« Ë√ ¨ U?L?E?M?*« p?Kð  «œUOIÐ ‰UBðô« Ë√ U?¼—U?J? √ Z?¹Ëdð Ë√ UNzUCŽ√ sÄ Í√ …e?N?ł_« lOMBð WOHO dA½ Ë√ ¨UNK¹u9 …«œ√ Í√ Ë√ ¨ «d??−??H??²??*« Ë√ ¨W?Á—U?(« ÆWOÐU¼—ù« ‰ULŽ_« w Âb ² ð lÁuÄ vÃ≈ ŸËdA*« dOž ‰ušbë ≠ ≤ ¨…dýU³ÄwðUÄuKFÄÂUE½Ë√¨w½Ëd²JÃ≈ Ë√ ¨W?O?ðU?Äu?K?F?*« WJ³Aë o¹dÞ sŽ Ë√ ‰u?B?×?K?à w?Ãü« VÝU(« …eNł√ bŠ√ Ë√ w?K?š«b?ë s?Ä_« f?9  U?½U?O?Ð v?KŽ U???¼œU???B???²??Á« Ë√ ¨W??ÃËb??K??à w??ł—U??)« ÆwMÞuë ∫WMÄU¦Ã« …œU*« sŽ WÄ«dGë Ë√ s− ë WÐuIŽ qIð ô W1d'« X½d²Á« «–≈ vKŽ_« U¼bŠ nB½ ∫WOðü«  ôU(« sÄ ÍQÐ
  7. 7. WOðUÄuKF*«rz«dł W× UJÄÂUE½ ≤≤π≠‡¼±¥≤∏ Vł— ©≥µ® œbFë s??Ä W??1d??'« w??½U??'« »U??J?ð—« ≠ ± ÆWLEMÄ WÐUBŽ ‰öš ¨W??ÄU??Ž W??H?O?þË w?½U?'« q?G?ý ≠ ≤ Ë√ ¨W??H??O??þu??ë Ác?N?Ð W?1d?'« ‰U?B?ð«Ë ö??G?²? ?Ä W?1d?'« t?ÐU?J?ð—«ÎË√ t?ðU?D?K?Ý ÆÁ–uH½ w?? s??ÄË d??B??I??ÃU??Ð d??¹d??G??²?ë ≠ ≥ ÆrNÃöG²Ý«Ë ¨rNLJŠ WO³Mł√ Ë√ WOK×Ä ÂUJŠ√ —Ëb ≠ ¥ r?z«d?ł w? w?½U?'« o×Ð W½«œùUÐ WIÐUÝ ÆWKŁU2 ∫WFÝU²Ã« …œU*« Ë√ ¨Ád??O??ž ÷d?Š s?Ä q? V?ÁU?F?¹ Í√ »U?Jð—« vKŽ tFÄ oHð« Ë√ ¨ÁbŽUÝ «c?¼ w? U?N?O?K?Ž ’u?B?M*« rz«d'« sÄ «c¼vKŽ ¡UMÐW1d'«XFÁË«–≈¨ÂUEMë ¨‚U?Hðô« Ë√ ¨…bŽU *« Ë√ ¨i¹dײë W??Ðu?I?F?K?à v?K?Ž_« b?(« “ËU?−?²?¹ ô U?0 “ËU??−??²?¹ ô U?0 V?ÁU?F?¹Ë ¨U?N?à …—d?I?*« U?N?à …—dI*« WÐuIFKà vKŽ_« b(« nB½ ÆWOK _« W1d'« lIð rà «–≈ ∫…dýUFë …œU*« ÍQ?Ð ÂU?O?I?ë w Ÿdý sÄ q VÁUF¹ «c?¼ w? U?N?O?K?Ž ’u?B?M*« rz«d'« sÄ vKŽ_« b(« nB½ “ËU−²¹ ô U0 ÂUEMë Æ…—dI*« WÐuIFKà ∫…dAŽ W¹œU(« …œU*« Ác¼sÄwHFðÊ√WB²<«WLJ×LKà ⁄öÐSÐ…UM'«sÄ—œU³¹sÄq UÐuIFë U?N?Ð rKFë q³Á W1d'UÐ WB²<« WDK ë ⁄ö?Ðù« ÊU? Ê≈Ë ¨—d?C?ë ŸuÁË q³ÁË Ê√ ¡U?H?Žû?à 5?F?ð W?1d?'U?Ð r?K?F?ë bFÐ …UM'«wÁUÐj³{⁄öÐù«ÊQýsÄÊuJ¹  «Ëœ_« Ë√ ¨r?????¼œb????F????ð ‰U????Š w???? ÆW1d'« w WÄb ² *«
  8. 8. WOðUÄuKF*«rz«dł W× UJÄÂUE½ ≠ ‡¼±¥≤∏ Vł— ©≥µ® œbFë≤≥∞ ∫…dAŽ WO½U¦Ã« …œU*« ÂU?JŠ_UÐ ÂUEMë «c¼ oO³Dð q ¹ ô W???Áö???F??ë  «– W??L??E??½_« w?? …œ—«u??ë W??O??J??K??*« ‚u?I?×?Ð o?K?F?²?¹ U?Ä W? U?šË  «– W?O?ÃËb?ë  U?O?ÁU?H?ðô«Ë ¨W?¹d?JHë U dÞ WJKL*« ÊuJð w²Ã« WKBëÎÆUNO ∫…dAŽ W¦ÃU¦Ã« …œU*« w?M? ?Š ‚u?I?×?Ð ‰ö?šù« ÂbŽ lÄ ¨…eNł_« …—œUB0 rJ(« “u−¹ ¨WOMë w WÄb ² *« qzUÝuë Ë√ ¨ZÄ«d³Ã« Ë√ UNOKŽ’uBM*«rz«d'«sÄÍ√»UJð—« W?K?B;« ¨‰«uÄ_« Ë√ ¨ÂUEMë «c¼ w l?Áu?*« ‚öžSÐ rJ(« “u−¹ UL ¨UNMÄ W?Äb?)« .b?I?ð ÊU?J?Ä Ë√ ¨w?½Ëd?²?JÃù« UÁöž≈ÎU?OzUN½ÎU²ÁRÄ Ë√Ϋ—b?BÄ ÊU v²ÄÎ X½UÂË ¨rz«d'« Ác¼ sÄ Í√ »UJð—ô ÆtJÃUÄ rKFÐ X³Jð—« bÁ W1d'« ∫…dAŽ WFЫdë …œU*« W??O??M??I??ðË  ôU?B?ðô« W?¾?O?¼ v?Ãu?²?ð U?I? Ë  U?Äu?K?F*«Î.b?I?ð U?N? U?B?²šô WOMÄ_«  UN−Kà WOMHë …b½U *«Ë rŽbë Ác??¼ j??³??{ q??Š«d??Ä ‰ö??š W?B?²?<« ÆWLÂU;«¡UMŁ√ËUNO oOIײëËrz«d'« ∫…dAŽ W ÄU)« …œU*« ÂU?F?ë ¡UŽœô«Ë oOIײë W¾O¼ vÃu²ð …œ—«u?ë r?z«d?'« w? ¡U?Žœô«Ë oOIײë ÆÂUEMë «c¼ w ∫…dAŽ WÝœU ë …œU*« WOLÝdë…b¹d'«w ÂUEMë«c¼dAM¹ UÄu¹ ©s¹dAŽË WzUÄ® bFÐ tÐ qLF¹ËÎsÄ ÆÁdA½ a¹—Uð

×