Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pagpapantig

161,137 views

Published on

  • Login to see the comments

Pagpapantig

  1. 1. Pantigin ang mga salita.• Kalabaw • Ka-la-baw• Hikaw • Hi-kaw• Unggoy • Ung-goy• Kahoy • Ka-hoy• Blusa • Blu-sa• Kaklase • Ka-kla-se• Bundok • Bun-dok• Pang- • Pang-ka-pa-ya- kapayapaan pa-an
  2. 2. Ano ang pantig? Ang pantig ay galaw ng bibig, saltik ng dila namay kasabay na tunog ng lalamunan o walang antalang bugso ng tinig sa pagbigkas ng salita.
  3. 3. Kayarian ng PantigGumagamit ng simbolong K para sa katinig at P para sa patinig sa pagtukoy ng kayarian ng pantig. Kayarian Halimbawa P a-so KP ma-ta PK ak-lat KPK sak-lap KKP blu-sa PKK eks-pre-syon KKPK plan-ta KPKK nars KKPKK trans-por-ta-syon
  4. 4. Ang Pagpapantig•Ang pagpapantig ay paghahati ng salita sa pantig o mga pantig.
  5. 5. • 1 Ang magkasunod na dalawa o higit pang patinig ng salita ay hiwalay na mga pantig Halimbawa:• uupo > u – u - po paano > pa – a – no noo > no - o
  6. 6. • 2 Ang magkasunod na katinig sa loob ng isang salita ay pinaghihiwalay, ang una ay kasama sa patinig na sinusundan at ang ikalawa ay sa patinig na kasunod. Halimbawa: tukso > tuk - so pandak > pan - dak luksa > luk – sa
  7. 7. • 3 Sa hiram na salita, ang magkasunod na katinig ay parehong kasama sa kasunod na patinig. Halimbawa: sobre > so-bre pobre > po-bre
  8. 8. • 4 Sa pag-uulit ng pantig: a. Ang patinig lamang ang inuulit kung ito ay unang tunog ng salitang ugat. Halimbawa: asa > a-a-sa alsa > a-al-sa ekstra > e-eks-tra
  9. 9. • b. Kung ang unang pantig ng salitang ugat ay nagsisimula sa katinig-patinig ang katinig at kasunod na patinig lamang ang inuulit Halimbawa: punta > pu-pun-ta sulat > su-su-lat prito > pi-prituhin

×