Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Estudio hidrologico - ALLPE

6,924 views

Published on

Estudio hidrológico para la determinación la zona de servidumbre y diferentes zonas inundables para períodos de retorno de 25, 100 y 500 años.
El estudio hidrológico permite determinar las diferentes posibilidades de uso de las zonas inundables.
www.ALLPE.com

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Estudio hidrologico - ALLPE

 1. 1. Allpe® Ingeniería y Medioambiente S.L. C.I.F. b-83168385. C/Isabel Colbrand, 10, 5ª planta, oficina 134, 28050 Madrid. Web: www.allpe.com Correo Electrónico: info@allpe.com Teléfono: 91 570 49 81 ESTUDIO HIDROLÓGICO Y DE INUNDABILIDAD
 2. 2. '2&80(172 1ž C/ Isabel Colbrand 10, planta 5ª, oficina 134, 28050, Madrid. LQIR#DOOSH FRP ZZZ DOOSH FRP 0(025,$
 3. 3. $352;,0$&,Ï1 $ /$ '(/,0,7$&,Ï1 '( =21$6 ,181'$%/(6 325 $9(1,'$6 ,1',&( (;75$25',1$5,$6 &21&/86,21(6 2%-(7,926 '2&80(17$&,Ï1 48( 6( ,1&/8<( (1 (/ 35(6(17( (678',2 2%-(7,92 *(1(5$/ 2%-(7,926 (63(&Ë),&26 0(72'2/2*Ë$ '(/ (678',2 +,'52/Ï*,&2 0(72'2/2*Ë$ *(1(5$/ 0(72'2/2*Ë$ (63(&Ë),&$ &$5$&7(5Ë67,&$6 '(/ (678',2 +,'52/Ï*,&2 (67$'2 $&78$/ '( /$ 5(' +,'52*5È),&$ (;,67(17( &$5$&7(5Ë67,&$6 '(/ 68(/2 '( /$ &8(1&$ (1 /$ 6,78$&,Ï1 $&78$/ '(6$552//2 '(/ (678',2 +,'52/Ï*,&2 &$5$&7(5Ë67,&$6 ),6,&$6 '( /$ &8(1&$ '( $3257$&,Ï1 &$/&8/26 -867,),&$7,926 '(/ &$8'$/ '( 3/89,$/(6 &È/&8/2 '( /$ //89,$ '( 352<(&72 7,(032 '( &21&(175$&,Ï1 &È/&8/2 '( /$ 35(&,3,7$&,Ï1 0È;,0$ ',$5,$ 3' &È/&8/2 '(/ 80%5$/ '( (6&255(17Ë$ 32 &2(),&,(17( '( (6&255(17Ë$ &È/&8/2 '( /$ ,17(16,'$' '( 35(&,3,7$&,Ï1 &È/&8/2 '( /26 &$8'$/(6 '( 3/89,$/(6 '(/,0,7$&,Ï1 '( =21$6 ,181'$%/(6 *(1(5$/,'$'(6 '(/ &È/&8/2 $352;,0$&,Ï1 $ /$ '(/,0,7$&,Ï1 '( /$ =21$ '( '20,1,2 3Ò%/,&2 +,'5È8/,&2 C/ Isabel Colbrand 10, planta 5ª, oficina 134, 28050, Madrid. LQIR#DOOSH FRP ZZZ DOOSH FRP
 4. 4. DxRV GXUDFLyQ LJXDO DO WLHPSR GH FRQFHQWUDFLyQ GH OD FXHQFD WHQLHQGR HQ FXHQWD ORV 2%-(7,926 GLIHUHQWHV UHJtPHQHV GH HVFRUUHQWtD JHQHUDGRV SRU ORV XVRV GHO VXHOR • 2%-(7,92 *(1(5$/ 0RGHOL]DFLyQ GHO FDXFH GH ODV PiUJHQHV GHO 5tR /pUH] VX WUDWDPLHQWR PHGLDQWH HO SURJUDPD LQIRUPiWLFR +(& 5$6 HQ VX YHUVLyQ (O REMHWLYR SULQFLSDO GH OD UHGDFFLyQ GHO SUHVHQWH HVWXGLR VHUi SRU XQ ODGR HO GH GHILQLU OD IUDQMD GH SDUD GHWHUPLQDFLyQ GHO FRPSRUWDPLHQWR GHO FDXGDO FLUFXODQWH VHUYLGXPEUH SHUWHQHFLHQWH DO FDXFH ODV GLIHUHQWHV ]RQDV DVRFLDGDV D ORV PLVPRV FRQIRUPH VH VHxDOD HQ HO 7H[WR 5HIXQGLGR GHO 'RPLQLR 3~EOLFR +LGUiXOLFR VX 5HJODPHQWR HQ VHJXQGR WpUPLQR VH GHILQLUiQ ODV GLVWLQWDV ]RQDV LQXQGDEOHV SRU ODV GLVWLQWDV DYHQLGDV SUHYLVLEOHV FRQ FDXGDOHV SDUD ORV SHULRGRV GH UHWRUQR GH DxRV 0(72'2/2*Ë$ '(/ (678',2 +,'52/Ï*,&2 0(72'2/2*Ë$ *(1(5$/ /D LGHQWLILFDFLyQ GHO FDXFH ORV ULHVJRV GH LQXQGDFLyQ UHTXLHUH XQD GREOH HWDSD 3ULPHUDPHQWH OD REWHQFLyQ KLGUROyJLFD GH XQ FLHUWR FDXGDO GH GLVHxR SRU RWUR ODGR OD HVWLPDFLyQ KLGUiXOLFD GH ORV HIHFWRV VREUH ORV QLYHOHV YHORFLGDGHV GH IOXMR TXH GLFKRV FDXGDOHV SURGXFLUiQ HQ HO VLVWHPD IOXYLDO &RPSUREDFLyQ GH OD H[LVWHQFLD GH ]RQDV DJXDV DUULED GHO WUDPR HVWXGLDGR TXH SXGLHVHQ DIHFWDU DO FRPSRUWDPLHQWR GH ORV FDXGDOHV FLUFXODQWHV (VWLPDFLyQ GH OD ³FXHQFD GH DSRUWDFLyQ´ GHO FDXFH DJXDV DUULED GHO SXQWR GH SDVR ILQDO GH ODV DJXDV &RQ OD HVWLPDFLyQ GH ORV FDODGRV FDUDFWHUtVWLFDV KLGUiXOLFDV GH OD LQXQGDFLyQ VH FRQVLJXH XQD ]RQLILFDFLyQ FDUWRJUiILFD GHO WHUULWRULR TXH SHUPLWH GHILQLU ODV SRVLELOLGDGHV GH LQFOXLU OLPLWDFLRQHV DO XVR GH GLFKDV ]RQDV LQXQGDEOHV (VWLPDFLyQ GHO WLHPSR GH FRQFHQWUDFLyQ GH OD ³FXHQFD GH DSRUWDFLyQ´ DVRFLDGD DO WUDPR GH UtR HQ HVWXGLR &iOFXOR GH OD OOXYLD GH SURHFWR SDUD XQD GXUDFLyQ GH WRUPHQWD LJXDO DO WLHPSR GH FRQFHQWUDFLyQ GH ODV FXHQFDV GH DSRUWDFLyQ DVRFLDGDV DO WUDPR GH UtR HVWXGLDGR SDUD XQ SHULRGR GH UHWRUQR GH FLQFR YHLQWLFLQFR FLHQ TXLQLHQWRV DxRV &iOFXOR GH ODV HVFRUUHQWtDV JHQHUDGDV HQ HO HVWDGR DFWXDO HQ OD FXHQFD GH DSRUWDFLyQ VHJ~Q 2%-(7,926 (63(&Ë),&26 ORV GLVWLQWRV XVRV GHO VXHOR VX JHRORJtD /RV 2EMHWLYRV HVSHFtILFRV TXH VH SUHWHQGHQ DOFDQ]DU VRQ ORV VLJXLHQWHV • 'HILQLFLyQ GH OD VLWXDFLyQ WRSRJUiILFD DFWXDO SRU GRQGH GLVFXUUH HO FDXFH VXV PiUJHQHV • 'HILQLFLyQ GHO HVWDGR DFWXDO GH OD UHG KLGURJUiILFD =RQDV GH HVSHFLDO UHOHYDQFLD KLGUROyJLFD EDUUDQFRV ]RQDV GH HQFKDUFDPLHQWR HOHPHQWRV VLQJXODUHV HWF • &DOFXOR GHO &DXGDO GH $YHQLGD ³4´ SDUD ORV GLIHUHQWHV SHULRGRV GH UHWRUQR 7 FRQVLGHUDGRV &iOFXOR GH ODV VHFFLRQHV WUDQVYHUVDOHV QHFHVDULDV GHO FDXFH HQ HO WUDPR HVWXGLDGR 6H FRQVLGHUD OD FLUFXODFLyQ GHO FDXGDO GH HVFRUUHQWtD JHQHUDGR HQ HO iPELWR GH OD FXHQFD GH DSRUWDFLyQ GHO 5tR /pUH] DJXDV DUULED GHO SXQWR GH FRQWURO 'DGDV ODV FDUDFWHUtVWLFDV SHFXOLDUHV GHO WUDPR HO FRPSRUWDPLHQWR TXH VH HVSHUD VH KD FRQVLGHUDGR ~WLO OD XWLOL]DFLyQ GH SURJUDPDV GH VLPXODFLyQ GH DYHQLGDV SDUD SRGHU GHWHUPLQDU FRQ PDRU H[DFWLWXG ODV ODV FDUDFWHUtVWLFDV KLGURJHROyJLFDV GHO PLVPR FRWDV Pi[LPDV TXH DOFDQ]DUi OD VXSHUILFLH GHO DJXD HQ ODV GLVWLQWDV VHFFLRQHV DQDOL]DGDV -XVWLILFDFLyQ GHO FDXGDO GH SOXYLDOHV SURGXFLGRV GHQWUR GH OD FXHQFD GH DSRUWDFLyQ SDUD HO 3DUD HOOR VH KD HPSOHDGR HO PRGHOR +(& 5$6 Pi[LPR DJXDFHUR SUHYLVLEOH FRQ XQ SHULRGR GH UHWRUQR GH FLQFR YHLQWLFLQFR FLHQ TXLQLHQWRV • 0HGLFLyQ GH OD VXSHUILFLH GH OD FXHQFD YHUWLHQWH REVHUYDFLyQ GH VXV GLIHUHQWHV XVRV GH (VWLPDFLyQ GH ORV FDODGRV Pi[LPRV SDUD ODV DYHQLGDV FRQ SHULRGRV GH UHWRUQR GH FLQFR YHLQWLFLQFR FLHQ TXLQLHQWRV DxRV C/ Isabel Colbrand 10, planta 5ª, oficina 134, 28050, Madrid. LQIR#DOOSH FRP ZZZ DOOSH FRP
 5. 5. 'HILQLFLyQ DSUR[LPDGD GH OD ]RQD LQXQGDEOH SDUD ODV PHQFLRQDGDV DYHQLGDV VREUH ORV SODQRV &$5$&7(5Ë67,&$6 '(/ (678',2 +,'52/Ï*,&2 D HVFDOD DGHFXDGD (67$'2 $&78$/ '( /$ 5(' +,'52*5È),&$ (;,67(17( 6L FRQVLGHUDPRV HO iPELWR REMHWR GH HVWXGLR GHVGH HO SXQWR GH YLVWD KLGUROyJLFR HO 5tR /pUH] VH 0(72'2/2*Ë$ (63(&Ë),&$ IRUPD SRU OD DSRUWDFLyQ GH ODV DJXDV SURFHGHQWHV HQ VX QDFLPLHQWR GH OD 6LHUUD GDV 3HQDV GH OD 3DUD SURFHGHU D OD GHILQLFLyQ GH ORV FDXGDOHV GH DYHQLGD GH FiOFXOR VH KD HIHFWXDGR XQ FXLGDGRVR 6LHUUD GH &DQGDQ 0RQWHV GHO 7HVWHLUR UHFLELHQGR ODV DSRUWDFLRQHV GH RWURV DIOXHQWHV WDPELpQ GH HVWXGLR FOLPiWLFR H KLGUROyJLFR SDUD GHWHUPLQDU ODV Pi[LPDV OOXYLDV SUHYLVLEOHV SDUD ORV GLVWLQWRV QRWDEOH HQYHUJDGXUD SHUtRGRV GH UHWRUQR FRQVLGHUDGRV FRQ OD ILQDOLGDG GH REWHQHU ORV YDORUHV PiV GHVIDYRUDEOHV TXH GHVHPERFDGXUD HQ OD 5tD GH 3RQWHYHGUD SURYRFDQ ODV Pi[LPDV DYHQLGDV GH FDXGDO 1R HV WULEXWDULR GH QLQJ~Q RWUR UtR (O UtR /pUH] QDFH HQ OD SDUURTXLD GH GLULJLpQGRVH GLUHFWDPHQWH D VX 0LOOHLUDGD )RUFDUHL WLHQH XQD ORQJLWXG GH NP /D DEXQGDQFLD GH SUHFLSLWDFLRQHV HQ HO iUHD GH VX FXHQFD OR FRQYLHUWH HQ XQR GH ORV GH PDRU FDXGDO 6H KD GHILQLGR OD GLYLVRULD GH FXHQFDV VREUH SODQRV WRSRJUiILFRV VH KD PHGLGR OD VXSHUILFLH GH OD GH *DOLFLD FLUFXQVWDQFLD DSURYHFKDGD SDUD OD SURGXFFLyQ KLGURHOpFWULFD HQ OD ]RQD GH VX HPEDOVH FXHQFD GH DSRUWDFLyQ TXH VH FUHD 'HVHPERFD HQ 0RXUHQWH 3RQWHYHGUD IRUPDQGR OD UtD SRQWHYHGUHVD $WUDYLHVD ORV PXQLFLSLRV GH )RUFDUHL &HUGHGR &DPSR /DPHLUR &RWREDGH 3RQWHYHGUD $GHPiV HO UtR /pUH] HV HO FXUVR IOXYLDO 3DUD OD GHWHUPLQDFLyQ GH ODV Pi[LPDV OOXYLDV D FRQVLGHUDU HQ HO HVWXGLR VH KD UHFXUULGR D OD XWLOL]DFLyQ GH ORV GDWRV REWHQLGRV HQ OD HVWDFLyQ PHWHRUROyJLFD PiV FHUFDQD VH KD UHDOL]DGR XQ PiV LPSRUWDQWH TXH YLHUWH HQ HO VHQR GH OD 5tD GH 3RQWHYHGUD FRQ XQ DSRUWH PHGLR DQXDO GH KP DMXVWH HVWDGtVWLFR SRU OD GLVWULEXFLyQ GH *XPEHO VH KD FRPSDUDGR FRQ ORV YDORUHV REWHQLGRV SRU OD OH 6457 (7 UHFRPHQGDGD SRU HO &('(; /RV YDORUHV REWHQLGRV VH KDQ FRPSDUDGR FRQ ORV TXH GD /D FRQIOXHQFLD HQWUH ORV UtRV /pUH] GR &DVWUR VH SURGXFH DO VXURHVWH GH &HUGHGR FLUFXODQGR HO HO SURJUDPD 0$;3/8 UHFRPHQGDGR HQ OD SXEOLFDFLyQ 0i[LPDV /OXYLDV 'LDULDV HQ OD (VSDxD SULPHUR DO RHVWH QRUWH GH GLFKD SREODFLyQ PLHQWUDV TXH HO UtR GR &DVWUR WUDQVFXUUH DO VXU GH 3HQLQVXODU &HUGHGR 1LQJXQR GH HOORV VH HQFXHQWUD HQFDX]DGR GLVFXUUH SRU VX FDXFH QDWXUDO D H[FHSFLyQ GH GH OD 'LUHFFLyQ *HQHUDO GH &DUUHWHUDV GHO 0LQLVWHULR GH )RPHQWR REWHQLHQGR XQRV YDORUHV PHGLRV GH OOXYLDV Pi[LPDV GLDULDV SDUD ORV SHUtRGRV GH UHWRUQR PHQFLRQDGRV XQ SHTXHxR WUDPR HQ HO UtR GR &DVWUR GRQGH VH KD UHDOL]DGR XQ SHTXHxR SDUTXH IOXYLDO HQ VXV PiUJHQHV FRQ XQD SLVFLQD HQ VX FDXFH &RQ HVWRV YDORUHV ILQDOPHQWH VH FDOFXODQ ORV FDXGDOHV GH DJXDV GH OOXYLD TXH SRVWHULRUPHQWH VHUiQ DQDOL]DGRV SDUD REWHQHU HO FRPSRUWDPLHQWR GH KLGUiXOLFD IOXYLDO GHO FDXFH GHO 5tR /pUH] HQ HO WUDPR 1R REVWDQWH HO 5tR GR &DVWUR QR VHUi REMHWR GH HVWXGLR DO HQFRQWUDUVH HQ XQ WUDPR VXILFLHQWHPHQWH FRQVLGHUDGR D VX SDVR EDMR OD WUD]D GHO QXHYR YLDO SURHFWDGR DOHMDGR UtR DEDMR GH OD ]RQD GH OD ]RQD DIHFWDGD SRU ODV REUDV 3DUD OD HODERUDFLyQ GHO HVWXGLR VH KDQ WHQLGR HQ FXHQWD ODV SUHVFULSFLRQHV GDWRV DSRUWDGRV SRU HO 2UJDQLVPR $XJDV GH *DOLFLD &RQVHOOHUtD GH 0HGLR $PELHQWH H 'HVHQYROYHPHQWR 6RVWLEOH GH OD ;XQWD GH *DOLFLD C/ Isabel Colbrand 10, planta 5ª, oficina 134, 28050, Madrid. LQIR#DOOSH FRP ZZZ DOOSH FRP
 6. 6. &$5$&7(5Ë67,&$6 '(/ 68(/2 '( /$ &8(1&$ (1 /$ 6,78$&,Ï1 &$/&8/26 -867,),&$7,926 '(/ &$8'$/ '( 3/89,$/(6 $&78$/ &È/&8/2 '( /$ //89,$ '( 352<(&72 5HVSHFWR D ORV GLVWLQWRV XVRV GHO VXHOR D ORV TXH HVWi GHVWLQDGD OD VXSHUILFLH GH OD FXHQFD VLQ 3DUD HO FiOFXOR GHO FDXGDO GH SOXYLDOHV VH XWLOL]DUi HO PpWRGR UDFLRQDO PRGLILFDGR - 5 7pPH] UHYLVWD DGHQWUDUQRV HQ JUDQGHV GHWDOOHV VH SXHGH REVHUYDU TXH DSUR[LPDGDPHQWH HO Qž GH OD FXHQFD GH ³,QJHQLHUtD &LYLO´ WHQLHQGR HQ FXHQWD HO PpWRGR KLGURPHWHRUROyJLFR SDUD SHTXHxDV HVWi FRQVWLWXLGD SRU WHUUHQRV RFXSDGRV SRU PDVDV IRUHVWDOHV XQD VXSHUILFLH DSUR[LPDGD GH XQ FXHQFDV HVWDEOHFLGR HQ OD ,QVWUXFFLyQ VH GHVWLQD D URWDFLyQ GH FXOWLYRV GH DOWD GHQVLGDG XQ GH &DUUHWHUDV GHO 0LQLVWHULR HO FXDO VH DGDSWD FRQ OD SUHFLVLyQ DGHFXDGD D ORV FiOFXORV D HIHFWXDU D GH SUDGHUDV XQ SODQWDFLRQHV UHJXODUHV GH DSURYHFKDPLHQWR IRUHVWDO XQ UHVWDQWH GHVWLQDGR D GH VXHOR LPSURGXFWLYR ,& 'UHQDMH 6XSHUILFLDO HGLWDGD SRU OD 'LUHFFLyQ *HQHUDO TXH GLFKR SURFHGLPLHQWR HV DSOLFDEOH FRPR VH LQGLFD HQ OD *XtD 7pFQLFD GH 5HFRPHQGDFLRQHV WpFQLFDV SDUD ORV HVWXGLRV GH LQXQGDELOLGDG GH iPELWR ORFDO HGLWDGR SRU HO 'HSDUWDPHQWR GH 0HGLR 3DUD OD GHWHUPLQDFLyQ DQWHULRU VH OD XWLOL]DGR HO PDSD GH &XOWLYRV $SURYHFKDPLHQWRV GHO 0LQLVWHULR GH $JULFXOWXUD 3HVFD $OLPHQWDFLyQ D HVFDOD /D FXHQFD HQ JHQHUDO QR HVWi XUEDQL]DGD SRU OR TXH QR VHUi pVWH XQ SDUiPHWUR TXH FRQVLGHUHPRV TXH SXHGD LQIOXLU HQ HO FRPSRUWDPLHQWR GHO FDXFH DPELHQWH GH OD $JHQFLD &DWDODQD GHO $JXD HQ GRQGH VH LQGLFD TXH HO SURFHGLPLHQWR HV DSOLFDEOH HQ WUDPRV GH UtR TXH FXPSOHQ ORV VLJXLHQWHV FRQGLFLRQDQWHV D 4XH OD FXHQFD QR VHD WRWDO R PDRULWDULDPHQWH XUEDQD E 4XH OD VXSHUILFLH GH OD FXHQFD 6 QR VXSHUH ORV NP QL HO WLHPSR GH FRQFHQWUDFLyQ 7F ODV KRUDV F 4XH OD ORQJLWXG GHO WUDPR QR VHD VXSHULRU D '(6$552//2 '(/ (678',2 +,'52/Ï*,&2 &$5$&7(5Ë67,&$6 ),6,&$6 '( /$ &8(1&$ '( $3257$&,Ï1 NP G 4XH HO IOXMR GLVFXUUD HQ OiPLQD OLEUH HQ WRGD VX ORQJLWXG D H[FHSFLyQ GH REUDV GH GUHQDMH GH LQIUDHVWUXFWXUDV TXH FUXFHQ HO FDXFH $Vt SXHV TXHGDQ H[FOXLGRV GH OD DSOLFDFLyQ GH HVWD JXtD ORV WUDPRV GH UtR TXH HVWpQ VXMHWRV D FDUJDV SRU FXEULPLHQWRV VRWHUUDPLHQWRV HWF H 4XH VHD YiOLGD OD KLSyWHVLV GH IOXMR XQLGLPHQVLRQDO 3DUD GHILQLU ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH OD FXHQFD VH KD SURFHGLGR SULPHUDPHQWH D ORFDOL]DUOD HQ I 4XH VHD YiOLGD OD KLSyWHVLV GH TXH HO OHFKR HV ILMR HV GHFLU TXH ORV FDPELRV TXH H[SHULPHQWH FDUWRJUDItD D OD HVFDOD DGHFXDGD DO WUDEDMR TXH VH DFRPHWH SDUD SRVWHULRUPHQWH UHDOL]DU VX GHELGR DO SDVR GH OD DYHQLGD GH SURHFWR QR VHDQ WDQ SURIXQGRV TXH LQYDOLGHQ ORV UHVXOWDGRV PHGLFLyQ GH ORV GDWRV QHFHVDULRV TXH TXHGDQ UHVXPLGRV HQ HO FXDGUR VLJXLHQWH REWHQLGRV DO WHQHU HQ FXHQWD TXH HO OHFKR HUD ILMR /RQJLWXG 6XSHUILFLH NP DSUR[ GHO FXUVR SULQFLSDO NP 'HVQLYHO P 3HQGLHQWH PHGLD GHO FXUVR SULQFLSDO PP 7,(032 '( &21&(175$&,Ï1 (O VHQWLGR ItVLFR GH HVWD GHILQLFLyQ HV TXH HO WLHPSR GH FRQFHQWUDFLyQ 7F HV HO WLHPSR TXH WDUGD OD HVFRUUHQWtD GLUHFWD HQ OOHJDU GHO SXQWR KLGUiXOLFDPHQWH PiV DOHMDGR GH OD FXHQFD UHFHSWRUD DO SXQWR GH GHVDJH 6L QRV WUDVODGDPRV FRQ pVWH FRQFHSWR D OD FXHQFD UHFHSWRUD GHO UtR VH FRQVLGHUDUi FRPR SXQWR GH GHVDJH D OD TXH VH KD GHQRPLQDGR 6HFFLyQ GH FRQWURO TXH VHUi OD VHFFLyQ GHO FDXFH VLWXDGD LQPHGLDWDPHQWH DJXDV GHEDMR GH ODV SDUFHODV FRQVLGHUDGDV C/ Isabel Colbrand 10, planta 5ª, oficina 134, 28050, Madrid. LQIR#DOOSH FRP ZZZ DOOSH FRP
 7. 7. (VWH WLHPSR HV LQGHSHQGLHQWH GH OD FRQILJXUDFLyQ PDJQLWXGHV GHO DJXDFHUR GHSHQGLHQGR VyOR GH ODV FDUDFWHUtVWLFDV PRUIROyJLFDV GH OD FXHQFD 3DUD HVWLPDUOR VH HPSOHD OD IyUPXOD GH 7pPH] 7F = 6LHQGR SUHFLSLWDFLRQHV Pi[LPDV DQXDOHV HQ § / · ¨ ¸ ⋅¨ ¸ ©M ¹ KRUDV SDUD ORV GLVWLQWRV SHUtRGRV GH UHWRUQR D SDUWLU GH ORV GDWRV SOXYLRPpWULFRV GH OD HVWDFLyQ FRUUHVSRQGLHQWHV D ODV VHULHV GH Pi[LPDV SUHFLSLWDFLRQHV HQ KRUDV GH FDGD DxR KLGUROyJLFR HV GHFLU GH RFWXEUH D VHSWLHPEUH (VWH FiOFXOR VH KD UHDOL]DGR SULPHUDPHQWH PHGLDQWH HO WUDWDPLHQWR HVWDGtVWLFR GH ODV VHULHV 7F K WLHPSR GH FRQFHQWUDFLyQ / NP OD ORQJLWXG GHO FDXFH SULQFLSDO - PP 7HQLHQGR HQ FXHQWD ORV UHJLVWURV SOXYLRPpWULFRV GH OD HVWDFLyQ HVFRJLGD VH KDQ FDOFXODGR ODV SOXYLRPpWULFDV XWLOL]DQGR HO DMXVWH GH OD GLVWULEXFLyQ GH *XPEHO SRU HO PpWRGR GH ORV PRPHQWRV 6H XWLOL]D WDPELpQ SDUD FRPSUREDU OD /H 6457 (7 Pi[ UHFRPHQGDGD SRU HO &HQWUR GH (VWXGLRV VX SHQGLHQWH PHGLD +LGURJUiILFRV GHO &('(; DO FRQVLGHUDU TXH PXHVWUD XQ PDRU DMXVWH SDUD SHUtRGRV GH UHWRUQR HOHYDGRV $ FRQWLQXDFLyQ VH SUHVHQWDQ ORV GDWRV GH OOXYLDV UHJLVWUDGRV HQ HO DxR QDWXUDO HQ HO DxR /RQJLWXG GHO KLGUROyJLFR ORV UHVXOWDGRV GH ODV SUHFLSLWDFLRQHV Pi[LPDV DQXDOHV HQ 3HQGLHQWH PHGLD 7F FXUVR SULQFLSDO GHO FXUVR SULQFLSDO NP SHUtRGRV GH UHWRUQR KRUDV PP &È/&8/2 '( /$ 35(&,3,7$&,Ï1 0È;,0$ ',$5,$ 3' 'H ODV HVWDFLRQHV H[LVWHQWHV GH OD $JHQFLD (VWDWDO GH 0HWHRURORJtD FRQ GDWRV SOXYLRPpWULFRV VH KD VHOHFFLRQDGR DTXHOOD TXH SRVHH XQD VHULH GH UHJLVWURV GH DxRV FRPSOHWRV VXSHULRU D SRU SUR[LPLGDG HV OD PiV UHSUHVHQWDWLYD GH OD ]RQD (67$&,Ï1 1ž 120%5( 3(5Ë2'2 5(*,6752 '( $f26 &203/(726 %8*$5Ë1 C/ Isabel Colbrand 10, planta 5ª, oficina 134, 28050, Madrid. LQIR#DOOSH FRP ZZZ DOOSH FRP DxRV TXH KRUDV SDUD GLVWLQWRV
 8. 8. (67$&,Ï1 /21*,78' %8*$5Ë1 ž : /$7,78' ž $/7,78' P 35(&,3,7$&,Ï1 0È;,0$ (1 +25$6 PP $f2 1$785$/ 0È;,02 0(6(6 $f2 (1( )(% 0$5 $%5 0$< -81 $f26 5(*,675$'26 -8/ $*2 6(3 2&7 129 ',& 0(',$ $f26 &203/(726 C/ Isabel Colbrand 10, planta 5ª, oficina 134, 28050, Madrid. 0(6(6 &21 '$726 '(69,$&,Ï1 7Ë3,&$ LQIR#DOOSH FRP ZZZ DOOSH FRP 0(6 $18$/ 0È;,02 PP $18$/
 9. 9. %8*$5Ë1 ž : /$7,78' ž $/7,78' 35(&,3,7$&,Ï1 0È;,0$ (1 P +25$6 PP $f2 +,'52/Ï*,&2 0È;,02 0(6(6 2&7 129 ',& (1( )(% 0$5 $f26 5(*,675$'26 $%5 0$< -81 -8/ $*2 6(3 0(',$ $f26 &203/(726 C/ Isabel Colbrand 10, planta 5ª, oficina 134, 28050, Madrid. 0(6(6 &21 '$726 '(69,$&,Ï1 7Ë3,&$ LQIR#DOOSH FRP ZZZ DOOSH FRP 0(6 $18$/ 0È;,02 PP $18$/
 10. 10. (67$&,Ï1 1ž 3(5Ë2'2 '( 5(72512 $f26 3HUtRGR GH UHWRUQR DxRV %8*$5Ë1 3Pi[ K PP *80%(/ 6457 (7 Pi[ 0 020(1726 8QD YH] REWHQLGD OD SUHFLSLWDFLyQ GLDULD 3G GHEHUi UHGXFLUVH VX YDORU DSOLFDQGR HO FRHILFLHQWH .$ SRU HO TXH VH PXOWLSOLFDQ ORV YDORUHV SXQWXDOHV HVWLPDGRV 3G FRUUHVSRQGLHQWH D OD (VWDFLyQ SOXYLRPpWULFD FRQVLGHUDGD (VWRV YDORUHV KDQ VLGR FRQWUDVWDGRV FRQ ORV REWHQLGRV GH OD SXEOLFDFLyQ 0i[LPDV OOXYLDV GLDULDV HQ OD (VSDxD 3HQLQVXODU GHO 0LQLVWHULR GH )RPHQWR PHGLDQWH OD DSOLFDFLyQ 0$;3/8:,1 TXH 6H XWLOL]D HO IDFWRU SURSXHVWR SRU 7pPH] SURSRUFLRQD ORV VLJXLHQWHV UHVXOWDGRV .$ = &Y 3 VL 6 ≤ NP VL 6 ! NP &RHILFLHQWH GH YDULDFLyQ PP 9DORU GH OD Pi[LPD SUHFLSLWDFLyQ GLDULD DQXDO C/ Isabel Colbrand 10, planta 5ª, oficina 134, 28050, Madrid. .$ = − LQIR#DOOSH FRP ZZZ DOOSH FRP ORJ 6
 11. 11. &È/&8/2 '(/ 80%5$/ '( (6&255(17Ë$ 32 'RQGH .$ 6 FRHILFLHQWH DGLPHQVLRQDO DPLQRUDGRU GH OD SUHFLSLWDFLyQ GLDULD 3G (O YDORU GHO XPEUDO GH HVFRUUHQWtD GHSHQGH GH ODV FRQGLFLRQHV GH KXPHGDG GDGDV SRU HO FRPSOHMR VXHOR YHJHWDFLyQ GH ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH OD FXHQFD HQ FXDQWR D FDSDFLGDG GH LQILOWUDFLyQ XVR GHO VXSHUILFLH GH OD FXHQFD H[SUHVDGD HQ NP VXHOR DFWLYLGDGHV DJUDULDV SHQGLHQWH GHO WHUUHQR (O YDORU GH .$ TXH VH DSOLFDUi SDUD OD FXHQFD HQ HVWXGLR VHUi GH (O 6&6 KD WDEXODGR ORV 1& HQ IXQFLyQ GHO XVR GHO VXHOR OD SHQGLHQWH ODV FDUDFWHUtVWLFDV KLGUROyJLFDV HO JUXSR GH VXHOR (VWRV 1& VH DSOLFDQ SDUD FRQGLFLRQHV DQWHFHGHQWHV GH KXPHGDG GH WLSR ,, TXH /D DSOLFDFLyQ GH HVWH FRHILFLHQWH GH VLPXOWDQHLGDG VH GHEH D TXH ORV YDORUHV GH SUHFLSLWDFLyQ GLDULD VH FRUUHVSRQGHQ D FRQGLFLRQHV QRUPDOHV XWLOL]DGRV HQ OD FRQVWUXFFLyQ GH ORV PDSDV GH LVRPi[LPDV R HQ HO WUDWDPLHQWR HVWDGtVWLFR GH VXV VHULHV KLVWyULFDV VH REWLHQHQ SDUD SXQWRV FRQFUHWRV HVWDFLRQHV PHWHRUROyJLFDV HQ YH] GH SDUD iUHDV H[WHQVDV TXH HV OR TXH VH FRQVLGHUD HQ ORV FiOFXORV &RQ HVWH FRHILFLHQWH VH WLHQH HQ FXHQWD (O PRGHOR FODVLILFD ORV JUXSRV GH VXHOR HQ FXDWUR WLSRV TXH HVWDV HVWDFLRQHV HQ RFDVLRQHV VH HQFXHQWUDQ FHUFD GHO FHQWUR GHO FKDSDUUyQ RWUDV YHFHV HQ HO ERUGH H[WHULRU RWUDV HQ SRVLFLRQHV LQWHUPHGLDV $ 6XHORV HQ ORV TXH HO DJXD VH LQILOWUD UiSLGDPHQWH DXQTXH HVWpQ PX K~PHGRV (VWiQ IRUPDGRV SRU VXHORV JUDQXODUHV GH SRFD SRWHQFLD 3RU HOOR HO YDORU GH OD SUHFLSLWDFLyQ GLDULD TXH KDEUi TXH XWLOL]DU HQ ORV FiOFXORV HV HO YDORU GH 3G¶ % SUHFLSLWDFLyQ Pi[LPD GLDULD FRUUHJLGD FDOFXODGR DVt HVSHVRU GH OD FDSD GH VXHOR EiVLFDPHQWH DUHQDV DUHQDV OLPRVDV 6XHORV TXH FXDQGR HVWiQ PX K~PHGRV WLHQHQ XQD FDSDFLGDG GH LQILOWUDFLyQ PRGHUDGD (VWiQ IRUPDGRV SRU HVWUDWRV GH VXHORV GH SRWHQFLDV PRGHUDGDV D JUDQGHV FRQ OLWRORJtDV 3G = . $ ⋅ 3G IUDQFR DUHQRVDV IUDQFDV IUDQFR DUFLOOR DUHQRVDV R IUDQFR OLPRVDV 1RUPDOPHQWH GUHQDQ ELHQ R PRGHUDGDPHQWH ELHQ 4XH SDUD ORV GLIHUHQWHV SHULRGRV GH UHWRUQR QRV SUHVHQWD ORV YDORUHV & 6XHORV HQ ORV TXH HO DJXD VH LQILOWUD OHQWDPHQWH FXDQGR HVWiQ PX K~PHGRV (VWiQ IRUPDGRV SRU VXHORV GH SRFD R PHGLD SRWHQFLD FRQ OLWRORJtDV IUDQFR DUFLOORVDV IUDQFR DUFLOOR OLPRVDV OLPRVDV R DUFLOOR DUHQRVDV 6RQ VXHORV GH GUHQDMH LPSHUIHFWR 7 DxRV 3G ' 6XHORV FRQ XQD LQILOWUDFLyQ PX OHQWD FXDQGR HVWiQ PX K~PHGRV 7LHQHQ HVWUDWRV DUFLOORVRV 3¶G VXSHUILFLDOHV R FHUFDQRV D OD VXSHUILFLH 6X GUHQDMH HV SREUH R PX SREUH 6H LQFOXHQ HQ HVWH JUXSR ORV VXHORV FRQ QLYHOHV IUHiWLFRV SHUPDQHQWHPHQWH FHUFDQRV D OD VXSHUILFLH ORV VXHORV GH PX SRFD SRWHQFLD OLWRVXHORV /DV ]RQDV FRQ EDQFDOHV VH LQFOXHQ HQWUH ORV VXHORV FRQ SHQGLHQWHV LQIHULRUHV DO /RV Q~FOHRV XUEDQRV ODV HGLILFDFLRQHV UXUDOHV ORV FDPLQRV HWF QR KDQ GH WHQHUVH HQ FXHQWD VL HO iUHD FRQMXQWD TXH RFXSDQ UHSUHVHQWD XQ SRUFHQWDMH PHQRU DO C/ Isabel Colbrand 10, planta 5ª, oficina 134, 28050, Madrid. LQIR#DOOSH FRP ZZZ DOOSH FRP GHO iUHD WRWDO GH OD FXHQFD (Q
 12. 12. FDVR FRQWUDULR GHEHUi FRQVLGHUDUVH FDGD iUHD HVSHFtILFDPHQWH DWULEXHQGR XQ 1& GH 3 3HQGLHQWH 8VR GHO VXHOR QXOR D ODV VXSHUILFLHV WRWDOPHQWH LPSHUPHDEOHV /DV FDUDFWHUtVWLFDV KLGUROyJLFDV FRQVLGHUDGDV VRQ ODV VLJXLHQWHV ≥ &XOWLYRV HQ KLOHUD 5 VXSHUILFLHV HQ ODV TXH HO FXOWLYR VH UHDOL]D VHJ~Q ODV FXUYDV GH QLYHO 1 VXSHUILFLHV GRQGH HO FXOWLYR VH UHDOL]D VHJ~Q OD OtQHD GH Pi[LPD SHQGLHQWH HUHDOHV GH LQYLHUQR ≥ /D UHODFLyQ HQWUH HO 3 HO 1 XWLOL]DGD KDELWXDOPHQWH HQ OD 3HQtQVXOD HV OD SURSXHVWD SRU 7pPH] 3 = 1 5RWDFLyQ SREUHV GH FXOWLYRV − ≥ 'RQGH 3 XPEUDO GH HVFRUUHQWtD HQ FRQGLFLRQHV GH KXPHGDG GH WLSR ,, H[SUHVDGR HQ PP 1 5RWDFLyQ GHQVRV GH FXOWLYRV ≥ Q~PHUR GH FXUYD HV DGLPHQVLRQDO DUDFWHUtVWLFDV KLGUROyJLFDV 5 1 51 5 1 51 5 1 51 5 1 51 3REUH ≥ (Q ODV WDEODV VLJXLHQWHV VH UHSUHVHQWDQ WDQWR OD TXH VH XWLOL]D SDUD HO FiOFXOR GH 1 FRPR XQD YDULDFLyQ GH pVWD WDEOD HQ OD TXH VH UHODFLRQDQ ORV YDORUHV GHO XPEUDO GH HVFRUUHQWtD 3 HQ %XHQD 0X EXHQD 3UDGHUtDV 3REUH FRQGLFLRQHV GH KXPHGDG GH WLSR ,, VHJ~Q HO HPSOHR GHO VXHOR OD SHQGLHQWH ODV FDUDFWHUtVWLFDV KLGUROyJLFDV HO JUXSR GH VXHOR 0HGLD 0HGLD %XHQD 0X EXHQD /D ,QVWUXFFLyQ GH 'UHQDMH , GHILQH FXDWUR WLSRV GH VXHORV HQ IXQFLyQ GH OD LQILOWUDFLyQ GH 3REUH ≥ HVWRV FXDQGR HVWiQ PX K~PHGRV GH VX SRWHQFLD GH VX WH[WXUD GH VX FDSDFLGDG GUHQDQWH 8VR GHO VXHOR %DUEHFKR 3HQGLHQWH ≥ DUDFWHUtVWLFDV KLGUROyJLFDV $ % ' 3REUH 0HGLD %XHQD 5 1 0DVDV IRUHVWDOHV ERVTXHV JDUULJD HWF 51 C/ Isabel Colbrand 10, planta 5ª, oficina 134, 28050, Madrid. %XHQD 3ODQWDFLRQHV UHJXODUHV GH DSURYHFKDPLHQWR IRUHVWDO *UXSR GH VXHOR 0HGLD LQIR#DOOSH FRP ZZZ DOOSH FRP 0X FODUD ODUD *UXSR GH VXHOR $ % '
 13. 13. 8VR GHO VXHOR 3HQGLHQWH DUDFWHUtVWLFDV KLGUROyJLFDV *UXSR GH VXHOR $ % ' 8VRV GHO VXHOR 0HGLD 6XSHUILFLH 3HQGLHQWH KLGUROyJLFD ≥3 5RFDV LPSHUPHDEOHV ≥ ≥ (Q FXDOTXLHU FDVR XOWLYRV HQ KLOHUD (Q FXDOTXLHU FDVR 6H IDFLOLWDQ WDQWR ORV YDORUHV GHO 1 FRPR ORV YDORUHV GHO 3 SRUTXH ORV SULPHURV VRQ ORV TXH VH HUHDOHV GH LQYLHUQR XWLOL]DQ HQ ORV FiOFXORV PHGLDQWH HO KLGURJUDPD DGLPHQVLRQDO GHO 66 ORV VHJXQGRV VRQ ORV XWLOL]DGRV HQ HO PpWRGR UDFLRQDO 3DUD UHDOL]DU HVWD FODVLILFDFLyQ GH ODV FXHQFDV YHUWLHQWHV VH KD SDUWLGR GHO PDSD JHROyJLFR 5RWDFLyQ FXOWLYRV SREUHV VLPSOLILFDGR GH *DOLFLD 6HJ~Q HVWH PDSD HQ ODV FXHQFDV YHUWLHQWHV SUHGRPLQD HO JUDQLWR KHUFtQLFR GH GRV PLFDV ODV URFDV PHWDPyUILFDV iFLGDV FXDUFLWDV SL]DUUDV« 5RWDFLyQ FXOWLYRV GHQVRV 5 ≥3 1 51 5 ≥3 1 3 (Q FXDOTXLHU FDVR 51 3 (Q FXDOTXLHU FDVR 1 ≥3 5RFDV SHUPHDEOHV ≥3 ≥3 %DUEHFKR 0X HVSHVD 5 3 (VSHVD 51 ≥3 5 ≥3 1 3 51 ≥3 5 ≥3 1 3 51 FRQ XQ GUHQDMH LPSHUIHFWR SRU HVWR GH OD SREUH VLJXLHQWH WDEOD VH HOLJH HO JUXSR ≥3 REWLHQH TXH OD FXHQFD HVWXGLDGD WLHQH SHQGLHQWH PHQRU DO P EXHQD 3UDGHUtDV 3DUD HO HVWXGLR GHO YDORU GHO XPEUDO GH HVFRUUHQWtD VH KD XWLOL]DGR HO PDSD GH XOWLYRV $SURYHFKDPLHQWRV GHO 0LQLVWHULR GH $JULFXOWXUD 3HVFD $OLPHQWDFLyQ D HVFDOD PHGLD EXHQD 'H OD FDUWRJUDItD GHO 0LQLVWHULR GH $JULFXOWXUD 3HVFD $OLPHQWDFLyQ GHO PDSD GH SHQGLHQWHV VH SREUH 3 PHGLD EXHQD P EXHQD C/ Isabel Colbrand 10, planta 5ª, oficina 134, 28050, Madrid. LQIR#DOOSH FRP ZZZ DOOSH FRP 3R PP DUDFWHUtVWLFD $ % *UXSR VXHOR ' $ % 3R ' PP
 14. 14. 8VRV GHO VXHOR 6XSHUILFLH 3HQGLHQWH 3R PP DUDFWHUtVWLFD KLGUROyJLFD $ % *UXSR VXHOR ' $ % 3R ' PP 'HO DQiOLVLV GH ORV UHVXOWDGRV REWHQLGRV HQ QXPHURVDV FXHQFDV VH FRQFOXy TXH HUD FRQYHQLHQWH SREUH ≥3 3ODQWDFLRQHV UHJXODUHV GH DSURYHFKDPL HQWR IRUHVWDO DPSOLDU HO XPEUDO GH HVFRUUHQWtD 3 FRQ XQ FRHILFLHQWH U OODPDGR ³IDFWRU UHJLRQDO´ TXH UHIOHMD OD PHGLD YDULDFLyQ UHJLRQDO GH OD KXPHGDG GHO VXHOR KDELWXDO DO LQLFLR GH OOXYLDV VLJQLILFDWLYDV EXHQD SREUH 3 (Q OD ©,QVWUXFFLyQ PHGLD FDOFXODGR DVt FODUD 3 = U⋅3 = PHGLD HVSHVD P HVS 5RFDV SHUPHDEOHV 5RFDV LPSHUPHDEOH V 6XSHUILFL H 3HQGLHQWH 3R PP 3R PP ≥3 3 ≥3 3 )LUPHV JUDQXODUHV QR SDY (PSHGUDGRV 3DYLPHQWRV ELWXP X KRUPLJ C/ Isabel Colbrand 10, planta 5ª, oficina 134, 28050, Madrid. 3RU WDQWR HO XPEUDO GH HVFRUUHQWtD TXH VH GHEHUi XWLOL]DU HQ HO FiOFXOR GH OD OOXYLD QHWD HV HO YDORU GH 3 ¶ P FODUD 0DVDV IRUHVWDOHV ERVTXHV PRQWDxD EDMD JDUULJD HWF , GUHQDMH VXSHUILFLDOª VH UHSUHVHQWD XQ PDSD GH LVROtQHDV GHO IDFWRU UHJLRQDO TXH SDUD HVD ]RQD GH 3RQWHYHGUD HVWDEOHFH XQ YDORU PHGLR DSUR[LPDGR GH EXHQD 7LSR GH WHUUHQR 2EWHQLpQGRVH XQ 8PEUDO GH HVFRUUHQWtD 3R LQIR#DOOSH FRP ZZZ DOOSH FRP ⋅3
 15. 15. 2(),,(17( '( (6255(17Ë$ /D IRUPXODFLyQ TXH SURSRQH HVWH PpWRGR FRLQFLGH FRQ OD GH OD ,QVWUXFFLyQ (O FRHILFLHQWH GH HVFRUUHQWtD GHILQH OD SURSRUFLyQ GH OD FRPSRQHQWH VXSHUILFLDO GH OD SUHFLSLWDFLyQ GH LQWHQVLGDG , GHSHQGH GH OD UD]yQ HQWUH OD SUHFLSLWDFLyQ GLDULD FRUUHVSRQGLHQWH DO SHUtRGR GH , HVWi EDVDGD HQ ODV UHODFLRQHV OOXYLD HVFRUUHQWtD SURSXHVWDV SRU HO 8 6 6RLO RQVHUYDWLRQ 6HUYLFH 6 6 TXH GHWHUPLQD OD OOXYLD QHWD ( GH XQ DJXDFHUR HQ IXQFLyQ GH OD OOXYLD 3 FRQ OD VLJXLHQWH H[SUHVLyQ UHWRUQR HO XPEUDO GH HVFRUUHQWtD 3R D SDUWLU GHO FXDO VH LQLFLD pVWD SRU OR TXH HQJORED OD LQWHUFHSFLyQ SRU YHJHWDFLyQ HO DOPDFHQDPLHQWR HQ SHTXHxDV GHSUHVLRQHV GH OD VXSHUILFLH GHO Σ( = WHUUHQR OD LQILOWUDFLyQ 6L OD UD]yQ 3G 3R IXHUD LQIHULRU D OD XQLGDG HO FRHILFLHQWH GH HVFRUUHQWtD SRGUi FRQVLGHUDUVH QXOR Σ( = (O YDORU GHO FRHILFLHQWH GH HVFRUUHQWtD VH REWLHQH GH OD H[SUHVLyQ DMXVWDGD SRU HO PpWRGR UDFLRQDO PRGLILFDGR VL Σ3 ≤ 3 (Σ3 − 3 ) Σ3 + ⋅ 3 VL Σ3 3 'RQGH ™3 = (3 − 3 )⋅ (3 + (3 + ⋅ 3 ) G G ) G VLHQGR 3G¶ OD SUHFLSLWDFLyQ GLDULD 3R¶ HV HO XPEUDO GH HVFRUUHQWtD HV GHFLU OD OOXYLD PtQLPD FDSD] GH SURGXFLU HVFRUUHQWtD VXSHUILFLDO ™( OOXYLD QHWD JHQHUDGD SRU ™3 3 ⋅3 SUHFLSLWDFLyQ DFXPXODGD GHVGH HO LQLFLR GHO FKDSDUUyQ KDVWD HO LQVWDQWH FRQVLGHUDGR XPEUDO GH HVFRUUHQWtD È/8/2 '( /$ ,17(16,'$' '( 35(,3,7$,Ï1 /D LQWHQVLGDG GH SUHFLSLWDFLyQ , VH GHILQH FRPR HO YROXPHQ GH OOXYLD FDtGR SRU XQLGDG GH WLHPSR (Q OD YDULDEOH DQWHULRU FRH[LVWHQ HO FRQFHSWR GH LQWHQVLGDG GH SUHFLSLWDFLyQ LQVWDQWiQHD HO GH (O FRHILFLHQWH GH HVFRUUHQWtD VHUi XQ YDORU TXH YDULDUi HQ IXQFLyQ GHO 3HULRGR GH UHWRUQR SDUD HO LQWHQVLGDG GH SUHFLSLWDFLyQ PHGLD TXH HV HO TXH VH XWLOL]D KDELWXDOPHQWH D HIHFWRV SUiFWLFRV TXH VH FDOFXOD SRU OR TXH GH OD DSOLFDFLyQ GH OD IyUPXOD DQWHULRU VH REWLHQH XQ ³´ SDUD ORV GLVWLQWRV 6LHPSUH TXH VH KDJD UHIHUHQFLD D OD LQWHQVLGDG GH OD SUHFLSLWDFLyQ GHEHUi HQWHQGHUVH TXH VH KDEOD SHULRGRV GH UHWRUQR TXH VH YDORUDQ HQ pVWH HVWXGLR GH GH OD LQWHQVLGDG GH SUHFLSLWDFLyQ PHGLD HQ HO LQWHUYDOR GH WLHPSR GH OOXYLD FRQVLGHUDGR TXH VHUi D 7 DxRV FXHQFD GH DSRUWDFLyQ HIHFWRV GH FiOFXOR LJXDO DO SHULRGR GH FRQFHQWUDFLyQ FRQVLGHUDGR 3DUD REWHQHU OD LQWHQVLGDG Pi[LPD KRUDULD VH KDQ HPSOHDGR H[SUHVLRQHV UHFRJLGDV HQ OD ,QVWUXFFLyQ , GH 'UHQDMH 6XSHUILFLDO GH DUUHWHUDV 0 2 3 8 GHILQLGR VHJ~Q OD IyUPXOD C/ Isabel Colbrand 10, planta 5ª, oficina 134, 28050, Madrid. LQIR#DOOSH FRP ZZZ DOOSH FRP (VWH SDUiPHWUR YLHQH
 16. 16. )LJXUD ( , §, · ( =¨ ¸ ,G ¨ ,G ¸ © ¹ 7F − ) ,G ,') VRQ DTXHOODV TXH UHVXOWDQ GH XQLU SXQWRV UHSUHVHQWDWLYRV GH OD LQWHQVLGDG PHGLD HQ LQWHUYDORV GH GLVWLQWD GXUDFLyQ TXH FRUUHVSRQGHQ HQ VX WRWDOLGDG D XQD PLVPD IUHFXHQFLD R SHUtRGR GH UHWRUQR 7LHPSR GH FRQFHQWUDFLyQ PP K ,QWHQVLGDG PHGLD GLDULD GH SUHFLSLWDFLyQ FRUUHVSRQGLHQWH DO SHUtRGR GH UHWRUQR FRQVLGHUDGR (V LJXDO D 3G 3G PP , ,G $ SDUWLU GH HVWD H[SUHVLyQ VH SXHGH FDOFXODU OD FXUYD GH ,QWHQVLGDG 'XUDFLyQ )UHFXHQFLD /DV FXUYDV GRQGH 7F K 0DSD GH LVROtQHDV GHO IDFWRU , ) PP K 6X REWHQFLyQ VyOR HV SRVLEOH D SDUWLU GHO DQiOLVLV GH WRUPHQWDV UHJLVWUDGDV FRQ SOXYLyJUDIRV HQ OD 3HQtQVXOD VH VXHOHQ XWLOL]DU ODV FXUYDV SURSXHVWDV SRU 7pPH] TXH GHGXMR OD DQWHULRU UHODFLyQ 3UHFLSLWDFLyQ WRWDO GLDULD FRUUHVSRQGLHQWH D GLFKR SHUtRGR GH UHWRUQR LQWHQVLGDG KRUDULD GH SUHFLSLWDFLyQ FRUUHVSRQGLHQWH D GLFKR SHUtRGR GH UHWRUQR $WHQGLHQGR D OR H[SUHVDGR HQ OD ,QVWUXFFLyQ , GH ³'UHQDMH 6XSHUILFLDO´ SDUD HO FiOFXOR GHO FDXGDO SXQWD VH KD GH XWLOL]DU ³XQD GXUDFLyQ GHO HSLVRGLR GH OOXYLD LJXDO DO WLHPSR GH (O YDORU GH OD UD]yQ , ,G GHSHQGH GH OD ]RQD GH HVWXGLR VLHQGR HO FRFLHQWH HQWUH OD LQWHQVLGDG FRQFHQWUDFLyQ´ (O WLHPSR GH FRQFHQWUDFLyQ GH XQD FXHQFD 7F VH GLYLGH HQ XQ WLHPSR GH KRUDULD GLDULD LQGHSHQGLHQWHPHQWH GHO SHUtRGR GH UHWRUQR 6H REWLHQH SRU PHGLR GH XQ PDSD GH HVFRUUHQWtD 7H TXH HV HO WLHPSR TXH XQD JRWD GH OOXYLD WDUGD HQ DOFDQ]DU HO FDXFH XQ WLHPSR GH LVROtQHDV H[LVWHQWH SDUD pVWRV FDVRV UHFRUULGR 7U TXH HV HO WLHPSR TXH XQD JRWD GH DJXD WDUGD HQ DOFDQ]DU OD VHFFLyQ GH HVWXGLR 3RU OR TXH 7F (O YDORU REWHQLGR SDUD OD ]RQD GH HVWXGLR HV 7H 7U , ,G /D 3G VHUi XQ YDORU TXH YDULDUi HQ IXQFLyQ GHO 3HULRGR GH UHWRUQR SDUD HO TXH VH FDOFXOD SDUD ODV GLVWLQWDV FXHQFDV FRQVLGHUDGDV SRU OR TXH GH OD DSOLFDFLyQ GH OD IyUPXOD DQWHULRU VH REWLHQH XQD ³,´ SDUD ORV GLVWLQWRV SHULRGRV GH UHWRUQR TXH VH YDORUDQ HQ pVWH HVWXGLR GH 7 DxRV C/ Isabel Colbrand 10, planta 5ª, oficina 134, 28050, Madrid. LQIR#DOOSH FRP ZZZ DOOSH FRP 3G' PP 7F K , PP K
 17. 17. È/8/2 '( /26 $8'$/(6 '( 3/89,$/(6 'HO DQiOLVLV GH PXFKDV OOXYLDV HQ QXPHURVDV FXHQFDV 7pPH] GHGXMR OD VLJXLHQWH IyUPXOD SDUD HO 3DUD HO FiOFXOR GHO FDXGDO JHQHUDGR SRU OD HVFRUUHQWtD VH KD XWLOL]DGR HO PpWRGR UDFLRQDO PRGLILFDGR FiOFXOR GHO FRHILFLHQWH GH XQLIRUPLGDG SURSXHVWD SRU 7pPH] (O PpWRGR UDFLRQDO FDOFXOD HO FDXGDO Pi[LPR 4S GH HVFRUUHQWtD VXSHUILFLDO GH .= + XQD OOXYLD GH LQWHQVLGDG , TXH FDH VREUH XQD FXHQFD FRQ XQD VXSHUILFLH 6 HPSLH]D GH PDQHUD LQVWDQWiQHD HV FRQVWDQWH GXUDQWH XQ WLHPSR PtQLPR LJXDO DO WLHPSR GH FRQFHQWUDFLyQ GH OD FXHQFD 7F + 'RQGH . 6L OD OOXYLD QHWD IXHVH LJXDO D OD SUHFLSLWDFLyQ OR TXH HTXLYDOH D GHFLU TXH HO XPEUDO GH HVFRUUHQWtD 7 7 7F FRHILFLHQWH GH XQLIRUPLGDG DGLPHQVLRQDO WLHPSR GH FRQFHQWUDFLyQ H[SUHVDGR HQ KRUDV HV QXOR HO FDXGDO 4S VHUtD ,ā6 HQ XQLGDGHV FRKHUHQWHV $GHPiV ODV XQLGDGHV HQ TXH VH H[SUHVDQ ODV GLVWLQWDV YDULDEOHV HQ ODV DQWHULRUHV IyUPXODV QR VRQ /D GHWUDFFLyQ GH DJXD SRU HYDSRWUDQVSLUDFLyQ H LQILOWUDFLyQ VH OOHYD D FDER PHGLDQWH HO FRHILFLHQWH GH XVR FRP~Q HQ HVWH WLSR GH HVWXGLRV SRU OR TXH HV FRQYHQLHQWH KDFHU XQ FDPELR GH XQLGDGHV GH HVFRUUHQWtD TXH FRUUHVSRQGH D OD UHODFLyQ HQWUH HO FDXGDO SXQWD 4S HO FDXGDO ,ā6 $Vt SXHV OD IyUPXOD EiVLFD GHO PpWRGR UDFLRQDO HV 43 = . 'RQGH 4S LQWHQVLGDG GH OOXYLD P V 6 VXSHUILFLH GH OD FXHQFD P VXSHUILFLH GH OD FXHQFD NP FRHILFLHQWH GH HVFRUUHQWtD DGLPHQVLRQDO , LQWHQVLGDG GH OOXYLD PP K 6 FDXGDO SXQWD P V FRHILFLHQWH GH HVFRUUHQWtD DGLPHQVLRQDO , 'RQGH FDXGDO SXQWD P V 43 = ⋅ , ⋅ 6 4S ⋅, ⋅6 7HQLHQGR HQ FXHQWD OD FXHQFD HVWXGLDGD VH KDQ HVWLPDGR ODV HVFRUUHQWtDV JHQHUDGDV HQ EDVH D OD YHJHWDFLyQ H[LVWHQWH WLSRV GH FXOWLYRV ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH GUHQDMH GH ORV VXHORV 3RVWHULRUPHQWH VH KDQ REWHQLGR ORV FDXGDOHV JHQHUDGRV FRQVLGHUDQGR ODV GLVWLQWDV iUHDV GH DSRUWH OD LQWHQVLGDG GH OOXYLD KRUDULD HO IDFWRU GH XQLIRUPLGDG HQ IXQFLyQ GHO WLHPSR GH FRQFHQWUDFLyQ GH ORV FDXGDOHV /D KLSyWHVLV GH LQWHQVLGDG GH OOXYLD QHWD FRQVWDQWH QR HV UHDO HQ OD SUiFWLFD H[LVWHQ YDULDFLRQHV HQ VX GLVWULEXFLyQ WHPSRUDO TXH DXPHQWDQ ORV FDXGDOHV SXQWD 3RU WDQWR VH KDFH QHFHVDULR DSOLFDUOH D OD IyUPXOD XQ FRHILFLHQWH GH PDRUDFLyQ . GHO FDXGDO SXQWD FDOFXODGR SDUD FRUUHJLU HO FLWDGR HUURU (VWH FRHILFLHQWH VH OODPD FRHILFLHQWH GH XQLIRUPLGDG C/ Isabel Colbrand 10, planta 5ª, oficina 134, 28050, Madrid. LQIR#DOOSH FRP ZZZ DOOSH FRP HQ OD FXHQFD VHJ~Q VH H[SUHVD HQ OD IRUPXODFLyQ DQWHULRUPHQWH LQGLFDGD
 18. 18. 7 DxRV . 6 .P , PP K $352;,0$,Ï1 $ /$ '(/,0,7$,Ï1 '( /$ =21$ '( '20,1,2 3Ò%/,2 4 P VHJ +,'5È8/,2 (O FDXFH GHO 5tR /pUH] HQ HO WUDPR HVWXGLDGR UHVXOWD HQ HO WHUUHQR DFWXDO XQD IUDQMD FODUDPHQWH PDUFDGD FRQ XQ FDXFH ELHQ GHILQLGR WUDQVYHUVDOPHQWH EDVDGR HQ XQD WRSRJUDItD FRQ FXUYDV TXH GHILQHQ XQ FODUR FDXFH HQ IRUPD GH ³8´ EDVWDQWH VXDYH FRQ ULYHUDV SURQXQFLDGDV DXQTXH FRQ WHQGHQFLD D VXDYL]DUVH D PHGLGD TXH VH VXEH SRU HO FXUVR GHO UtR (Q HO 3ODQR GH SODQWD VH KD PDUFDGR HO FDXFH D SDUWLU GH ORV GDWRV REWHQLGRV FRQ ORV FiOFXORV GH +HF 5DV FRQ HO FDXGDO GH DYHQLGD GH SHULRGR GH UHWRUQR GH FLQFR DxRV TXH GHOLPLWD HO 'RPLQLR 3~EOLFR +LGUiXOLFR OD ]RQD GH VHUYLGXPEUH FLQFR PHWURV HQ SDUDOHOR D DPEDV PiUJHQHV '(/,0,7$,Ï1 '( =21$6 ,181'$%/(6 ,JXDOPHQWH VH KD LQGLFDGR OD =RQD GH 3ROLFtD GH FDXFHV *(1(5$/,'$'(6 '(/ È/8/2 3DUD OD UHDOL]DFLyQ GHO (VWXGLR +LGUROyJLFR GHO 5tR /pUH] HQ HO WUDPR FRQVLGHUDGR GHWHUPLQDFLyQ GH VX ]RQD LQXQGDEOH VH KD FRQWHPSODGR ~QLFDPHQWH HO WUDPR GH FXUVR TXH DSDUHFH HQ HO SODQR Q~PHUR FRQ XQD ORQJLWXG GH RPR VH REVHUYD DXQTXH HO FDXGDO TXH FLUFXOD SRU HO FDXFH HV LPSRUWDQWH QR VH SURGXFH QLQJ~Q WLSR GH IHQyPHQR UHVHxDEOH D VX SDVR EDMR HO RMR SULQFLSDO GHO SXHQWH PHWURV SDVDQGR SRU GHEDMR GHO WUD]DGR GH OD FDUUHWHUD SURSXHVWD $352;,0$,Ï1 $ /$ '(/,0,7$,Ï1 '( =21$6 ,181'$%/(6 325 $9(1,'$6 (;75$25',1$5,$6 3DUD OD FRUUHFWD LGHQWLILFDFLyQ GHWHUPLQDFLyQ ItVLFD WDQWR GHO FXUVR GHO DJXD FRPR GH OD JHRPHWUtD 'H IRUPD VLPLODU DO FDVR DQWHULRU VH FRQVLGHUD OD FLUFXODFLyQ GHO FDXGDO GH HVFRUUHQWtD JHQHUDGR HQ GH WDOXGHV VHFFLRQHV WUDQVYHUVDOHV DO FDXFH VH KD GHILQLGR XQ HMH HQ SODQWD DO TXH VH OH KDQ HO iPELWR GH OD FXHQFD GH DSRUWDFLyQ D OR ODUJR GHO WUDPR HVWXGLDGR (Q ORV FRUUHVSRQGLHQWHV VHxDODGR XQD VHULH GH SHUILOHV WUDQVYHUVDOHV TXH DSDUHFHQ PDUFDGRV HQ HO 3ODQR WRSRJUiILFR TXH SODQRV VHUiQ SRVWHULRUPHQWH DQDOL]DGRV PHGLDQWH HO XVR GHO SURJUDPD GH VLPXODFLyQ GH DYHQLGDV +( 5$6 FRUUHVSRQGLHQWHV D OD DYHQLGD GH ORV VH KD UHSUHVHQWDGR OD EDQGD RFXSDGD SRU OD 0i[LPD UHFLGD H[WUDRUGLQDULD DxRV UHVSHFWLYDPHQWH (Q HO (VWXGLR +LGUiXOLFR GH OD FXHQFD GLVFUHWL]DPRV PHGLDQWH SHUILOHV WUDQVYHUVDOHV GHO FDXFH GHO 8QD YH] GHILQLGD OD JHRPHWUtD GHO FDXFH VXV REUDV GH IiEULFD VH KDQ LQWURGXFLGR ORV GDWRV GH UtR XQ IHQyPHQR FRQWLQXR GH PRGR TXH D SDUWLU GHO YHFWRU ILMDGR GH OD FRWD GHO DJXD HQ XQR GH ORV FDXGDOHV Pi[LPRV SDUD ORV SHULRGRV GH UHWRUQR GH DxRV FRQ ORV TXH VH UHDOL]DUiQ SHUILOHV H[WUHPRV SURJUHVDQGR HQ VHQWLGR GH OD FRUULHQWH HQ FDVR GH UpJLPHQ UiSLGR DO FRQWUDULR ORV FiOFXORV 3DUD XQD PDRU GHILQLFLyQ GH ODV VHFFLRQHV VH KD LQWURGXFLGR HQ ODV PiV SUy[LPDV D OD HQ UpJLPHQ OHQWR VH FDOFXOD VXFHVLYDPHQWH ODV FRWDV GH DJXD HQ WRGRV ORV SHUILOHV SRU DSOLFDFLyQ HVWUXFWXUD ]RQDV LQHIHFWLYDV ODV FXDOHV QR VH FRQVLGHUDUiQ HQ ORV FiOFXORV D HIHFWRV GH VHFFLyQ ~WLO GHO WHRUHPD GH %HUQRXLOOL $OFDQ]DQGR XQ SXQWR VLQJXODU UHVXHOYH pVWH ELHQ PHGLDQWH GDWRV D TXH D PHGLGD TXH HO FDXGDO VH DSUR[LPD DO SXHQWH pVWH HMHUFHUi GH REVWiFXOR QDWXUDO 'H WDO HPStULFRV FXDQGR pVWRV H[LVWHQ UpJLPHQ OHQWR ELHQ PHGLDQWH OD DSOLFDFLyQ GHO WHRUHPD GH OD IRUPD ORV UHVXOWDGRV VRQ PiV DFRUGHV FRQ OD UHDOLGDG QRV GHMD GHO ODGR GH OD VHJXULGDG C/ Isabel Colbrand 10, planta 5ª, oficina 134, 28050, Madrid. LQIR#DOOSH FRP ZZZ DOOSH FRP
 19. 19. FDQWLGDG GH 0RYLPLHQWR FXDQGR ORV UHVXOWDGRV H[SHULPHQWDOHV VRQ HVFDVRV R SRFR ILDEOHV UpJLPHQ $YHQLGD GH ORV DxRV UiSLGR 3DUD HO SHULRGR GH $YHQLGD GH ORV DxRV OD SULQFLSDO GLIHUHQFLD DSUHFLDGD HQ HO FRPSRUWDPLHQWR GHO FDXGDO TXH FLUFXOD SRU HO FDXFH GHO UtR SDVD SRU HO KHFKR GH TXH OD FRWD VXSHULRU GH OD OiPLQD GH DJXD TXH VH DxRV SURGXFH SRU WDQWR VX ]RQD LQXQGDEOH HV VXVWDQFLDOPHQWH VXSHULRU D WRGRV ORV FDVRV DQWHULRUHV D (Q OD ]RQD UHVXOWDQWH GH RFXSDFLyQ SRU OD DYHQLGD GH ORV GHO GREOH TXH OD DYHQLGD UHVXOWDQWH GH ORV GH UHWRUQR GH ORV DxRV SXHVWR TXH VX FDXGDO HV PiV TXH HO FDXGDO TXH FLUFXOD HV PX HOHYDGR DxRV VH REVHUYD TXH HV PX VLPLODU DO FDVR GHO SHULRGR DxRV FRQ OD GLIHUHQFLD QRWDEOH GH XQ DXPHQWR GH FDODGR WDQWR HQ HO SULPHU XDQGR HO FDXGDO TXH GLVFXUUH DOFDQ]D OD VHFFLyQ HQ GRQGH VH HQFXHQWUD HO SXHQWH VH JHQHUD XQD FRPR HQ HO VHJXQGR WUDPR (Q ODV VHFFLRQHV VH REVHUYD TXH HO FDXGDO DWUDYLHVD EDMR OD HVWUXFWXUD LPSRUWDQWH UHWHQFLyQ GHELGR DO LPSHGLPHQWR SUHYLR TXH VH SURGXFH PHGLDQWH ORV KDVWLDOHV SRU OR SURGXFLpQGRVH XQD SHTXHxD UHWHQFLyQ GHELGR DO HVWUHFKDPLHQWR UHVSHFWR GH OD RFXSDFLyQ GH OD TXH VH SURGXFH XQD HOHYDFLyQ GH OD OiPLQD Pi[LPD OiPLQD GH DJXD SURGXFH XQD HOHYDFLyQ GH OD FRWD HQ XQ ODGR GHO SXHQWH SDUD SDVDU PiV UiSLGDPHQWH D WUDYpV GHO PLVPR LQFUHPHQWiQGRVH HO Q~PHUR GH )URXGH HQ HO GREOH OOHJDQGR FDVL D DOFDQ]DU HO UpJLPHQ UiSLGR /D GLIHUHQFLD UHVSHFWR D WRGRV ORV FDVRV DQWHULRUHV VH EDVD SULQFLSDOPHQWH HQ TXH OD FRWD TXH VH DOFDQ]D HV WDO TXH HO DJXD UHEDVD HO SXHQWH SRU HQFLPD HQ IRUPD GH YHUWHGHUR FRQ OR TXH VH SURGXFH XQ LQFUHPHQWR QRWDEOH GH OD YHORFLGDG GHO DJXD D VX SDVR SRU OD REUD GH IiEULFD YHU $YHQLGD GH ORV WDEODV GHO DQHMR , DxRV LQFUHPHQWiQGRVH HO Q~PHUR GH )URXGH KDVWD FDVL OD XQLGDG SURGXFLpQGRVH SHTXHxR HPEDOVDPLHQWR FRWDV DUULED GHO SXHQWH 3DUD HO SHULRGR GH DxRV OD SULQFLSDO GLIHUHQFLD DSUHFLDGD HQ HO FRPSRUWDPLHQWR GHO FDXGDO TXH FLUFXOD SRU HO FDXFH GHO UtR SDVD SRU HO KHFKR GH TXH OD FRWD VXSHULRU GH OD OiPLQD GH DJXD TXH VH 6H GHEH WHQHU HQ FXHQWD TXH OD DSUR[LPDFLyQ HIHFWXDGD WDQWR HQ ORV FiOFXORV FRPR OD UHSUHVHQWDGD SURGXFH SRU WDQWR VX ]RQD LQXQGDEOH HV VXSHULRU DO FDVR GH ORV HQ ORV SODQRV GH ODV ]RQDV LQXQGDEOHV SRU DYHQLGDV H[WUDRUGLQDULDV VH EDVD HQ HO HVWDGR DxRV D TXH VX FDXGDO VH QDWXUDO DFWXDO GH ORV WHUUHQRV LQFUHPHQWD QRWDEOHPHQWH XDQGR HO FDXGDO TXH GLVFXUUH DOFDQ]D OD VHFFLyQ HQ GRQGH VH HQFXHQWUD HO SXHQWH VH JHQHUD XQD UHWHQFLyQ GHELGR DO LPSHGLPHQWR SUHYLR TXH VH SURGXFH PHGLDQWH ORV KDVWLDOHV SRU OR TXH VH SURGXFH XQD QRWDEOH HOHYDFLyQ GH OD OiPLQD Pi[LPD (Q GLFKR SXQWR VH SURGXFH XQ LQFUHPHQWR QRWDEOH GH OD YHORFLGDG GHO DJXD D VX SDVR SRU OD REUD GH IiEULFD YHU WDEODV GHO DQHMR ,, LQFUHPHQWiQGRVH HO Q~PHUR GH )URXGH KDVWD FDVL OD XQLGDG C/ Isabel Colbrand 10, planta 5ª, oficina 134, 28050, Madrid. LQIR#DOOSH FRP ZZZ DOOSH FRP
 20. 20. 21/86,21(6 $ FRQWLQXDFLyQ VH VHxDODUiQ GH IRUPD UHVXPLGD ORV SXQWRV PiV LPSRUWDQWHV GH OD LQIRUPDFLyQ UHFRJLGD HQ pVWH HVWXGLR GH ORV UHVXOWDGRV TXH VH SXHGHQ GHVSUHQGHU GHO PLVPR (O HVWXGLR GH DSUR[LPDFLyQ D ODV ]RQDV LQXQGDEOHV VHxDODGR HQ HO SXQWR DQWHULRU VH EDVD HQ HO HVWDGR QDWXUDO DFWXDO GH ORV WHUUHQRV D SDUWLU GH HVWH DQiOLVLV VH GHEHUiQ FRQWHPSODU HQ HO 3URHFWR FRQVWUXFWLYR GH OD FDUUHWHUD ODV PHGLGDV QHFHVDULDV D DGRSWDU SDUD TXH ORV HOHPHQWRV TXH VH SURHFWHQ QR SURGX]FDQ XQD VREUH HOHYDFLyQ GH OD OiPLQD GH 3DUD OD ORFDOL]DFLyQ GHO iPELWR VH SUHVHQWD XQ SODQR D HVFDOD 3DUD OD LGHQWLILFDFLyQ DJXD GH PDQHUD TXH VH SURYRTXHQ DIHFFLRQHV DxDGLGDV HQ HO HQWRUQR GH FXHQFDV GH HVFRUUHQWtD VH HVWXGLD ODV FXHQFDV VREUH HO PLVPR SODQR GH HVFDOD REWHQLGR D SDUWLU GH OD EDVH FDUWRJUiILFD GHO ,QVWLWXWR *HRJUiILFR 1DFLRQDO 3DUD HO HVWXGLR 1R VH FRQVLGHUD TXH OD FRQVWUXFFLyQ GHO YLDGXFWR VLWXDGR DSUR[LPDGDPHQWH HQWUH ODV GH GHOLPLWDFLyQ HVWLPDFLyQ FiOFXORV HIHFWXDGRV VREUH HO FDXFH VX HQWRUQR VH KD VHFFLRQHV WUDEDMDGR FRQ XQD FDUWRJUDItD EDVDGD HQ XQ OHYDQWDPLHQWR WDTXLPpWULFR GHO WHUUHQR FRQ WUD]DGR SXHGD DIHFWDU GH PDQHUD VHQVLEOH D OD OiPLQD GH DJXD TXH GLVFXUUH SRU HO UtR /pUH] HTXLGLVWDQFLD HQWUH FXUYDV GH QLYHO FDGD PHWUR D TXH VHJ~Q VH REVHUYD HQ OD VHFFLyQ WUDQVYHUVDO GH OD FDUUHWHUD OD UDVDQWH GLVFXUUH VHJ~Q VH UHIOHMD HQ HO SODQR WRSRJUiILFR FRQ HO SHUILO ORQJLWXGLQDO GHO DSUR[LPDGDPHQWH D OD FRWD /RV FDXGDOHV GH HVFRUUHQWtD SOXYLDO REWHQLGRV HQ OD FXHQFD VH KDQ GHVDUUROODGR FDOFXODGR HQ EDVH D ORV FULWHULRV YLJHQWHV PiV FRPXQHV FRP~QPHQWH XWLOL]DGRV VHJ~Q OD QRUPDWLYD H[LVWHQWH VREUH HO WHPD PpWRGR UDFLRQDO PRGLILFDGR PHWURV HQ HO SXQWR HQ TXH FRLQFLGH FRQ HO HMH GHO UtR PLHQWUDV TXH OD FRWD Pi[LPD GHO DJXD SDUD HO SHULRGR GH UHWRUQR GH DSUR[LPDGDPHQWH DxRV HV GH PHWURV FRQ OR TXH H[LVWH XQ HOHYDGR UHVJXDUGR TXH HQ QLQJ~Q FDVR OOHJDUi D VHU DOFDQ]DGR 1R REVWDQWH HV SRVLEOH TXH VHJ~Q HO WLSR GH HVWUXFWXUD TXH VH SURHFWH VL VH VLWXDVHQ SLODUHV GH DSRR GHO WDEOHUR GHO SXHQWH GHQWUR GH OD ]RQD LQXQGDEOH SXHGD DIHFWDUVH PtQLPDPHQWH D OD FRWD GHO DJXD 6HUtD UHFRPHQGDEOH HO PDQWHQLPLHQWR OLPSLH]D GH ORV PiUJHQHV GHO UtR SDUD IDFLOLWDU HO GUHQDMH GH pVWH VX QRUPDO FLUFXODFLyQ 1R REVWDQWH FXDOTXLHU WLSR GH DFWXDFLyQ GHQWUR GH OD ]RQD GH SROLFtD R GH LQXQGDFLyQ GHO FDXFH GHEHUi FRQWDU FRQ OD SUHFHSWLYD DXWRUL]DFLyQ GHO RUJDQLVPR GH FXHQFD UHVSRQVDEOH FRPSHWHQWH SDUD VX RWRUJDPLHQWR SUHYLR HVWXGLR GH OD SURSXHVWD SUHVHQWDGD 3DUD WRGD DFWXDFLyQ D UHDOL]DU HQ HO LQWHULRU GH OD ]RQD GH SROLFtD GH ORV FDXFHV S~EOLFRV LQGLFDGRV HQ SODQRV P GH DQFKR PHGLGRV KRUL]RQWDOPHQWH D SDUWLU GHO FDXFH VH GHEHUi VROLFLWDU OD SUHFHSWLYD DXWRUL]DFLyQ GHO 2UJDQLVPR RPSHWHQWH GH DFXHUGR D OR HVWDEOHFLGR HQ HO 5HJODPHQWR GHO 'RPLQLR 3~EOLFR +LGUiXOLFR DSUREDGR SRU 5 ' GH GH DEULO 6H KD HIHFWXDGR XQ HVWXGLR GH FDODGRV ]RQDV LQXQGDEOHV LGHQWLILFDQGR OD GHOLPLWDFLyQ GH ODV ]RQDV GH LQXQGDFLyQ HQ DPEDV PiUJHQHV GHO UtR HQ HO WUDPR DIHFWDGR SRU HO SXHQWH GH OD YDULDQWH GH OD FDUUHWHUD SDUD XQ SHULRGR GH UHWRUQR GH UHIOHMD HQ ORV SODQRV DxRV FRPR VH GHO $QH[R , VH GHILQH HQ ORV OLVWDGRV SUHVHQWDGRV HQ HO $QH[R ,, C/ Isabel Colbrand 10, planta 5ª, oficina 134, 28050, Madrid. LQIR#DOOSH FRP ZZZ DOOSH FRP
 21. 21. '280(17$,Ï1 48( 6( ,1/8( (1 (/ 35(6(17( (678',2 '280(172 1ž 0(025,$ '280(172 1ž $1(;2 ,, /,67$'26 6(,21(6 3RU $OOSH ,QJHQLHUtD 0HGLRDPELHQWH 6 / C/ Isabel Colbrand 10, planta 5ª, oficina 134, 28050, Madrid. LQIR#DOOSH FRP ZZZ DOOSH FRP
 22. 22. '280(172 1ž 02'(/,=$,Ï1 /,67$'26 (678',2 +,'52/Ï*,2 '( ,181'$%,/,'$'
 23. 23. 3URILOH 2XWSXW 7DEOH 6WDQGDUG 7DEOH +( 5$6 3ODQ 5LYHU 5HDFK 5LYHUV +GUDXOLF 5HDFKHV 5LYHU 6WDWLRQV 3ODQV 3URILOHV 5HDFK 5LYHU 6WD 3URILOH 4 7RWDO P V 0LQ K (O : 6 (OHY ( * (OHY ( * 6ORSH 9HO KQO P P P P P P V )ORZ $UHD P 7RS :LGWK )URXGH P ĞƌĞnj ϰϱϬ dϱ ĂŹŽƐ ϵϰ͘Ϯϴ ϯϯϭ͘ϵϭ ϯϯϯ͘ϵϲ ϯϯϰ͘ϭ Ϭ͘ϬϬϭϲϴϭ ϭ͘ϳϲ ϲϯ͘ϴϭ ϱϮ Ϭ͘ϰϭ ĞƌĞnj ϰϱϬ dϮϱ ĂŹŽƐ ϭϵϰ͘ϰϵ ϯϯϭ͘ϵϭ ϯϯϰ͘ϴϭ ϯϯϱ Ϭ͘ϬϬϭϱϰϳ Ϯ͘ϭϳ ϭϭϱ͘Ϯϴ ϲϵ͘ϯϳ Ϭ͘ϰϮ ĞƌĞnj ϰϱϬ dϭϬϬ ĂŹŽƐ ϯϬϲ͘ϮϮ ϯϯϭ͘ϵϭ ϯϯϱ͘ϱϯ ϯϯϱ͘ϳϱ Ϭ͘ϬϬϭϯϳϯ Ϯ͘ϯϵ ϭϳϯ͘ϯϳ ϴϲ͘ϰϴ Ϭ͘ϰϭ ĞƌĞnj ϰϱϬ dϱϬϬ ĂŹŽƐ ϰϳϬ͘ϯϱ ϯϯϭ͘ϵϭ ϯϯϳ͘ϵ ϯϯϳ͘ϵϵ Ϭ͘ϬϬϬϯϬϱ ϭ͘ϲ ϰϬϵ͘Ϭϭ ϭϭϯ͘ϱ Ϭ͘Ϯϭ ĞƌĞnj ϰϯϱ dϱ ĂŹŽƐ ϵϰ͘Ϯϴ ϯϯϭ͘ϴϱ ϯϯϯ͘ϴ ϯϯϰ͘Ϭϯ Ϭ͘ϬϬϮϳϲϭ Ϯ͘ϭϴ ϰϵ͘Ϯ ϰϰ͘ϱϰ Ϭ͘ϱϮ ĞƌĞnj ϰϯϱ dϮϱ ĂŹŽƐ ϭϵϰ͘ϰϵ ϯϯϭ͘ϴϱ ϯϯϰ͘ϲϱ ϯϯϰ͘ϵϰ Ϭ͘ϬϬϮϯϭϲ Ϯ͘ϱϵ ϵϴ͘ϭϯ ϳϬ͘ϴϱ Ϭ͘ϱϭ ĞƌĞnj ϰϯϱ dϭϬϬ ĂŹŽƐ ϯϬϲ͘ϮϮ ϯϯϭ͘ϴϱ ϯϯϱ͘ϰϰ ϯϯϱ͘ϳ Ϭ͘ϬϬϭϲϳϱ Ϯ͘ϲϮ ϭϲϭ͘ϯϮ ϴϲ͘Ϭϵ Ϭ͘ϰϱ ĞƌĞnj ϰϯϱ dϱϬϬ ĂŹŽƐ ϰϳϬ͘ϯϱ ϯϯϭ͘ϴϱ ϯϯϳ͘ϴϵ ϯϯϳ͘ϵϴ Ϭ͘ϬϬϬϯϭϴ ϭ͘ϲϰ ϯϵϱ͘ϰ ϭϬϰ͘ϴϰ Ϭ͘ϮϮ ĞƌĞnj ϰϮϬ dϱ ĂŹŽƐ ϵϰ͘Ϯϴ ϯϯϭ͘ϳϴ ϯϯϯ͘ϱϴ ϯϯϯ͘ϵϲ Ϭ͘ϬϬϱϯϰϳ Ϯ͘ϳϱ ϯϳ͘ϰϱ ϯϲ͘ϴ Ϭ͘ϳϭ ĞƌĞnj ϰϮϬ dϮϱ ĂŹŽƐ ϭϵϰ͘ϰϵ ϯϯϭ͘ϳϴ ϯϯϰ͘ϰϴ ϯϯϰ͘ϴϴ Ϭ͘ϬϬϯϱϯϮ ϯ͘Ϭϰ ϴϬ͘Ϯϯ ϱϲ͘ϴϯ Ϭ͘ϲϮ KO
 24. 24. ĞƌĞnj ϰϮϬ dϭϬϬ ĂŹŽƐ ϯϬϲ͘ϮϮ ϯϯϭ͘ϳϴ ϯϯϱ͘Ϯϲ ϯϯϱ͘ϲϱ Ϭ͘ϬϬϮϲϭϵ ϯ͘ϭϱ ϭϯϬ͘ϰ ϳϮ͘ϱϭ Ϭ͘ϱϲ ĞƌĞnj ϰϮϬ dϱϬϬ ĂŹŽƐ ϰϳϬ͘ϯϱ ϯϯϭ͘ϳϴ ϯϯϳ͘ϴϱ ϯϯϳ͘ϵϳ Ϭ͘ϬϬϬϰϯ ϭ͘ϴϵ ϯϱϲ͘Ϯϯ ϭϬϲ͘ϳϱ Ϭ͘Ϯϱ ĞƌĞnj ϯϵϬ dϱ ĂŹŽƐ ϵϰ͘Ϯϴ ϯϯϭ͘ϲϱ ϯϯϯ͘ϱϲ ϯϯϯ͘ϴϲ Ϭ͘ϬϬϰϭϳϱ Ϯ͘ϰϰ ϰϭ͘Ϭϵ ϯϲ͘ϳϱ Ϭ͘ϲϯ ĞƌĞnj ϯϵϬ dϮϱ ĂŹŽƐ ϭϵϰ͘ϰϵ ϯϯϭ͘ϲϱ ϯϯϰ͘ϰϲ ϯϯϰ͘ϴϮ Ϭ͘ϬϬϯϬϮϭ Ϯ͘ϴϮ ϴϮ͘Ϯϲ ϱϯ͘ϲϭ Ϭ͘ϱϴ ĞƌĞnj ϯϵϬ dϭϬϬ ĂŹŽƐ ϯϬϲ͘ϮϮ ϯϯϭ͘ϲϱ ϯϯϱ͘ϮϮ ϯϯϱ͘ϲϭ Ϭ͘ϬϬϮϰϳϱ ϯ͘Ϭϲ ϭϮϳ͘ϵϲ ϲϴ͘ϰϰ Ϭ͘ϱϱ ĞƌĞnj ϯϵϬ dϱϬϬ ĂŹŽƐ ϰϳϬ͘ϯϱ ϯϯϭ͘ϲϱ ϯϯϳ͘ϴϰ ϯϯϳ͘ϵϲ Ϭ͘ϬϬϬϰϭϵ ϭ͘ϴϴ ϯϰϬ͘ϳϲ ϵϯ͘ϰϵ Ϭ͘Ϯϱ ĞƌĞnj ϯϲϬ dϱ ĂŹŽƐ ϵϰ͘Ϯϴ ϯϯϭ͘ϱ ϯϯϯ͘ϰϮ ϯϯϯ͘ϳϯ Ϭ͘ϬϬϰϲϭϲ Ϯ͘ϰϴ ϯϵ͘Ϭϰ ϯϮ͘ϯϲ Ϭ͘ϲϱ ĞƌĞnj ϯϲϬ dϮϱ ĂŹŽƐ ϭϵϰ͘ϰϵ ϯϯϭ͘ϱ ϯϯϰ͘ϯϭ ϯϯϰ͘ϳϮ Ϭ͘ϬϬϯϰϵϲ Ϯ͘ϵϲ ϳϰ͘ϭ ϰϲ͘ϱϮ Ϭ͘ϲϮ ĞƌĞnj ϯϲϬ dϭϬϬ ĂŹŽƐ ϯϬϲ͘ϮϮ ϯϯϭ͘ϱ ϯϯϱ͘Ϭϰ ϯϯϱ͘ϱϮ Ϭ͘ϬϬϯϬϬϰ ϯ͘Ϯϵ ϭϭϮ͘ϯϴ ϱϵ͘ϬϮ Ϭ͘ϲ ĞƌĞnj ϯϲϬ dϱϬϬ ĂŹŽƐ ϰϳϬ͘ϯϱ ϯϯϭ͘ϱ ϯϯϳ͘ϴ ϯϯϳ͘ϵϱ Ϭ͘ϬϬϬϰϲϭ ϭ͘ϵϴ ϯϭϴ͘ϳϱ ϴϴ͘ϱϵ Ϭ͘Ϯϲ ĞƌĞnj ϯϯϬ dϱ ĂŹŽƐ ϵϰ͘Ϯϴ ϯϯϭ͘ϯϴ ϯϯϯ͘ϯϰ ϯϯϯ͘ϱϵ Ϭ͘ϬϬϯϱϰϭ Ϯ͘Ϯϰ ϰϯ͘ϰϴ ϯϳ͘ϴϮ Ϭ͘ϱϴ ĞƌĞnj ϯϯϬ dϮϱ ĂŹŽƐ ϭϵϰ͘ϰϵ ϯϯϭ͘ϯϴ ϯϯϰ͘ϯϮ ϯϯϰ͘ϲ Ϭ͘ϬϬϮϮϬϭ Ϯ͘ϰϲ ϵϱ͘ϯϵ ϲϯ͘ϰϯ Ϭ͘ϰϵ ĞƌĞnj ϯϯϬ dϭϬϬ ĂŹŽƐ ϯϬϲ͘ϮϮ ϯϯϭ͘ϯϴ ϯϯϱ͘ϭϭ ϯϯϱ͘ϯϵ Ϭ͘ϬϬϭϳϬϰ Ϯ͘ϲ ϭϰϵ͘ϳ ϳϯ͘ϴϳ Ϭ͘ϰϲ ĞƌĞnj ϯϯϬ dϱϬϬ ĂŹŽƐ ϰϳϬ͘ϯϱ ϯϯϭ͘ϯϴ ϯϯϳ͘ϴϯ ϯϯϳ͘ϵϮ Ϭ͘ϬϬϬϮϵϴ ϭ͘ϲϮ ϯϴϮ͘ϳϴ ϵϰ͘ϲϱ Ϭ͘Ϯϭ ĞƌĞnj ϯϬϬ dϱ ĂŹŽƐ ϵϰ͘Ϯϴ ϯϯϭ͘Ϯϲ ϯϯϯ͘Ϭϰ ϯϯϯ͘ϰϱ Ϭ͘ϬϬϱϮϳϳ Ϯ͘ϴϴ ϯϱ͘ϮϮ Ϯϲ͘ϯϯ Ϭ͘ϳϮ ĞƌĞnj ϯϬϬ dϮϱ ĂŹŽƐ ϭϵϰ͘ϰϵ ϯϯϭ͘Ϯϲ ϯϯϯ͘ϳ ϯϯϰ͘ϰϱ Ϭ͘ϬϬϲϱϲϱ ϰ͘ϬϮ ϱϲ͘ϲϴ ϯϵ͘ϭ Ϭ͘ϴϱ
 25. 25. ĞƌĞnj ϯϬϬ dϭϬϬ ĂŹŽƐ ϯϬϲ͘ϮϮ ϯϯϭ͘Ϯϲ ϯϯϰ͘ϲϲ ϯϯϱ͘Ϯϵ Ϭ͘ϬϬϯϴϬϲ ϯ͘ϴϲ ϭϬϮ͘ϳ ϱϱ͘ϴϯ Ϭ͘ϲϴ ĞƌĞnj ϯϬϬ dϱϬϬ ĂŹŽƐ ϰϳϬ͘ϯϱ ϯϯϭ͘Ϯϲ ϯϯϳ͘ϳϲ ϯϯϳ͘ϵϭ Ϭ͘ϬϬϬϰϰϰ Ϯ͘Ϭϲ ϯϮϰ͘Ϭϭ ϴϲ͘Ϭϴ Ϭ͘Ϯϲ ĞƌĞnj ϮϳϬ dϱ ĂŹŽƐ ϵϰ͘Ϯϴ ϯϯϭ͘ϭϯ ϯϯϮ͘ϵϱ ϯϯϯ͘Ϯϴ Ϭ͘ϬϬϰϰϬϲ Ϯ͘ϳϭ ϰϭ͘ϱϵ ϯϲ͘ϰϴ Ϭ͘ϲϲ ĞƌĞnj ϮϳϬ dϮϱ ĂŹŽƐ ϭϵϰ͘ϰϵ ϯϯϭ͘ϭϯ ϯϯϯ͘ϳϳ ϯϯϰ͘Ϯ Ϭ͘ϬϬϯϴϱϭ ϯ͘Ϯϴ ϳϳ͘ϴϰ ϱϮ͘ϲϯ Ϭ͘ϲϲ ĞƌĞnj ϮϳϬ dϭϬϬ ĂŹŽƐ ϯϬϲ͘ϮϮ ϯϯϭ͘ϭϯ ϯϯϰ͘ϳϴ ϯϯϱ͘ϭϭ Ϭ͘ϬϬϮϬϴϵ ϯ͘Ϭϯ ϭϯϳ͘ϲϳ ϲϯ͘ϯϰ Ϭ͘ϱϭ ĞƌĞnj ϮϳϬ dϱϬϬ ĂŹŽƐ ϰϳϬ͘ϯϱ ϯϯϭ͘ϭϯ ϯϯϳ͘ϳϴ ϯϯϳ͘ϴϴ Ϭ͘ϬϬϬϯϮϱ ϭ͘ϴ ϯϲϬ͘ϭϵ ϴϭ͘ϲϳ Ϭ͘ϮϮ ĞƌĞnj ϮϰϬ dϱ ĂŹŽƐ ϵϰ͘Ϯϴ ϯϯϬ͘ϴ ϯϯϮ͘ϴ ϯϯϯ͘ϭϰ Ϭ͘ϬϬϰϰϲ Ϯ͘ϴϴ ϰϮ͘ϴϱ ϰϬ͘ϱϲ Ϭ͘ϲϳ ĞƌĞnj ϮϰϬ dϮϱ ĂŹŽƐ ϭϵϰ͘ϰϵ ϯϯϬ͘ϴ ϯϯϯ͘ϳϯ ϯϯϰ͘Ϭϳ Ϭ͘ϬϬϮϵϵϯ ϯ͘Ϭϵ ϴϲ͘ϵϰ ϱϮ͘Ϯϴ Ϭ͘ϱϵ ĞƌĞnj ϮϰϬ dϭϬϬ ĂŹŽƐ ϯϬϲ͘ϮϮ ϯϯϬ͘ϴ ϯϯϰ͘ϳϱ ϯϯϱ͘Ϭϰ Ϭ͘ϬϬϭϴϲ ϯ ϭϰϱ͘ϴϴ ϲϰ Ϭ͘ϰϵ ĞƌĞnj ϮϰϬ dϱϬϬ ĂŹŽƐ ϰϳϬ͘ϯϱ ϯϯϬ͘ϴ ϯϯϳ͘ϳϳ ϯϯϳ͘ϴϳ Ϭ͘ϬϬϬϯϬϱ ϭ͘ϳϵ ϯϲϵ͘ϰϭ ϴϬ͘ϳ Ϭ͘ϮϮ ĞƌĞnj ϮϭϬ dϱ ĂŹŽƐ ϵϰ͘Ϯϴ ϯϯϬ ϯϯϮ͘ϭϳ ϯϯϮ͘ϵϭ Ϭ͘ϬϬϴϰϰϴ ϯ͘ϵϲ Ϯϳ͘ϰϭ Ϯϯ͘ϮϮ Ϭ͘ϵϭ ĞƌĞnj ϮϭϬ dϮϱ ĂŹŽƐ ϭϵϰ͘ϰϵ ϯϯϬ ϯϯϯ͘ϰϱ ϯϯϯ͘ϵϱ Ϭ͘ϬϬϯϲϯϰ ϯ͘ϲϰ ϳϳ͘Ϭϰ ϱϬ͘ϳϳ Ϭ͘ϲϱ ĞƌĞnj ϮϭϬ dϭϬϬ ĂŹŽƐ ϯϬϲ͘ϮϮ ϯϯϬ ϯϯϰ͘ϲϴ ϯϯϰ͘ϵϴ Ϭ͘ϬϬϭϳ ϯ͘Ϭϵ ϭϰϴ͘ϳϯ ϲϰ͘ϵϵ Ϭ͘ϰϳ ĞƌĞnj ϮϭϬ dϱϬϬ ĂŹŽƐ ϰϳϬ͘ϯϱ ϯϯϬ ϯϯϳ͘ϳϳ ϯϯϳ͘ϴϲ Ϭ͘ϬϬϬϮϴϲ ϭ͘ϴ ϯϳϳ͘ϯϴ ϳϵ͘ϵϮ Ϭ͘Ϯϭ ĞƌĞnj ϭϴϬ dϱ ĂŹŽƐ ϵϰ͘Ϯϴ ϯϮϵ͘ϴ ϯϯϮ͘Ϭϱ ϯϯϮ͘ϲϯ Ϭ͘ϬϬϱϳϲϭ ϯ͘ϲϲ ϯϭ͘ϱϵ ϮϮ͘Ϭϱ Ϭ͘ϳϵ ĞƌĞnj ϭϴϬ dϮϱ ĂŹŽƐ ϭϵϰ͘ϰϵ ϯϮϵ͘ϴ ϯϯϯ͘ϯϱ ϯϯϯ͘ϴϰ Ϭ͘ϬϬϯϭϰϭ ϯ͘ϲϵ ϳϳ͘ϵϵ ϰϱ͘Ϭϳ Ϭ͘ϲϯ
 26. 26. ĞƌĞnj ϭϴϬ dϭϬϬ ĂŹŽƐ ϯϬϲ͘ϮϮ ϯϮϵ͘ϴ ϯϯϰ͘ϱϳ ϯϯϰ͘ϵϮ Ϭ͘ϬϬϭϲϴϲ ϯ͘ϯ ϭϯϳ͘ϭϳ ϱϬ͘ϱϰ Ϭ͘ϰϴ ĞƌĞnj ϭϴϬ dϱϬϬ ĂŹŽƐ ϰϳϬ͘ϯϱ ϯϮϵ͘ϴ ϯϯϳ͘ϳϮ ϯϯϳ͘ϴϱ Ϭ͘ϬϬϬϯϲϵ Ϯ͘ϭϳ ϯϯϳ͘ϭϵ ϳϱ͘ϵϵ Ϭ͘Ϯϱ ĞƌĞnj ϭϱϬ dϱ ĂŹŽƐ ϵϰ͘Ϯϴ ϯϮϵ͘ϲ ϯϯϭ͘ϲϲ ϯϯϮ͘ϰϭ Ϭ͘ϬϬϴϰϴϲ ϰ͘ϭϭ Ϯϳ͘ϯϭ ϭϵ͘ϱϵ Ϭ͘ϵϯ ĞƌĞnj ϭϱϬ dϮϱ ĂŹŽƐ ϭϵϰ͘ϰϵ ϯϮϵ͘ϲ ϯϯϮ͘ϴ ϯϯϯ͘ϲϴ Ϭ͘ϬϬϲϬϴϯ ϰ͘ϳϭ ϱϲ͘ϴϮ ϯϰ͘ϵϮ Ϭ͘ϴϱ ĞƌĞnj ϭϱϬ dϭϬϬ ĂŹŽƐ ϯϬϲ͘ϮϮ ϯϮϵ͘ϲ ϯϯϰ͘ϰϴ ϯϯϰ͘ϴϳ Ϭ͘ϬϬϭϴϱϰ ϯ͘ϰϳ ϭϯϯ͘ϱϱ ϱϯ͘ϰϲ Ϭ͘ϱϭ ĞƌĞnj ϭϱϬ dϱϬϬ ĂŹŽƐ ϰϳϬ͘ϯϱ ϯϮϵ͘ϲ ϯϯϳ͘ϳϭ ϯϯϳ͘ϴϰ Ϭ͘ϬϬϬϯϰϰ Ϯ͘ϭϭ ϯϯϮ͘ϵϭ ϲϴ͘ϲϴ Ϭ͘Ϯϰ ĞƌĞnj ϭϮϬ dϱ ĂŹŽƐ ϵϰ͘Ϯϴ ϯϮϵ͘Ϯ ϯϯϭ͘ϳϮ ϯϯϮ͘Ϭϴ Ϭ͘ϬϬϯϭϴϵ Ϯ͘ϳϲ ϯϴ͘ϯϳ Ϯϭ͘ϳϮ Ϭ͘ϱϴ ĞƌĞnj ϭϮϬ dϮϱ ĂŹŽƐ ϭϵϰ͘ϰϵ ϯϮϵ͘Ϯ ϯϯϮ͘ϵϰ ϯϯϯ͘ϰϰ Ϭ͘ϬϬϮϳϰϵ ϯ͘ϰϭ ϳϮ͘ϳϵ ϯϳ͘Ϯϭ Ϭ͘ϱϴ ĞƌĞnj ϭϮϬ dϭϬϬ ĂŹŽƐ ϯϬϲ͘ϮϮ ϯϮϵ͘Ϯ ϯϯϰ͘ϰϳ ϯϯϰ͘ϴϭ Ϭ͘ϬϬϭϯϯϮ ϯ͘Ϭϭ ϭϰϬ͘ϳϰ ϰϵ͘ϴϰ Ϭ͘ϰϯ ĞƌĞnj ϭϮϬ dϱϬϬ ĂŹŽƐ ϰϳϬ͘ϯϱ ϯϮϵ͘Ϯ ϯϯϳ͘ϲϴ ϯϯϳ͘ϴϮ Ϭ͘ϬϬϬϯϮϳ Ϯ͘Ϭϳ ϯϮϬ͘ϲϱ ϲϮ͘ϭϳ Ϭ͘Ϯϯ ĞƌĞnj ϵϬ dϱ ĂŹŽƐ ϵϰ͘Ϯϴ ϯϮϵ͘ϭϱ ϯϯϭ͘ϭϲ ϯϯϭ͘ϴϵ Ϭ͘ϬϬϴϲϵϰ ϰ͘ϭϮ Ϯϳ͘Ϯϭ ϭϵ͘ϰ Ϭ͘ϵϰ ĞƌĞnj ϵϬ dϮϱ ĂŹŽƐ ϭϵϰ͘ϰϵ ϯϮϵ͘ϭϱ ϯϯϮ͘ϳϰ ϯϯϯ͘ϯϰ Ϭ͘ϬϬϯϲϮϯ ϯ͘ϵϱ ϲϲ͘ϯϵ ϯϮ͘ϴϱ Ϭ͘ϲϳ ĞƌĞnj ϵϬ dϭϬϬ ĂŹŽƐ ϯϬϲ͘ϮϮ ϯϮϵ͘ϭϱ ϯϯϰ͘ϯϵ ϯϯϰ͘ϳϲ Ϭ͘ϬϬϭϱϲϳ ϯ͘ϯϱ ϭϯϰ͘ϳϱ ϰϴ͘ϯ Ϭ͘ϰϳ ĞƌĞnj ϵϬ dϱϬϬ ĂŹŽƐ ϰϳϬ͘ϯϱ ϯϮϵ͘ϭϱ ϯϯϳ͘ϲϳ ϯϯϳ͘ϴϭ Ϭ͘ϬϬϬϯϱϲ Ϯ͘ϮϮ ϯϭϳ͘ϴϵ ϲϯ Ϭ͘Ϯϰ ĞƌĞnj ϲϬ dϱ ĂŹŽƐ ϵϰ͘Ϯϴ ϯϮϴ͘ϳϴ ϯϯϭ͘ϭϲ ϯϯϭ͘ϱϳ Ϭ͘ϬϬϯϵϰϱ ϯ͘ϭϱ ϯϳ͘ϯ ϮϮ͘ϵϲ Ϭ͘ϲϲ ĞƌĞnj ϲϬ dϮϱ ĂŹŽƐ ϭϵϰ͘ϰϵ ϯϮϴ͘ϳϴ ϯϯϮ͘ϴϭ ϯϯϯ͘ϭϵ Ϭ͘ϬϬϮϬϯϲ ϯ͘Ϯϯ ϴϭ͘ϲϴ ϯϯ͘ϭϲ Ϭ͘ϱϮ
 27. 27. ĞƌĞnj ϲϬ dϭϬϬ ĂŹŽƐ ϯϬϲ͘ϮϮ ϯϮϴ͘ϳϴ ϯϯϰ͘ϯϵ ϯϯϰ͘ϳ Ϭ͘ϬϬϭϭϰϵ ϯ͘Ϭϯ ϭϰϭ͘ϯϰ ϰϱ͘ϴϱ Ϭ͘ϰϭ ĞƌĞnj ϲϬ dϱϬϬ ĂŹŽƐ ϰϳϬ͘ϯϱ ϯϮϴ͘ϳϴ ϯϯϳ͘ϲϲ ϯϯϳ͘ϴ Ϭ͘ϬϬϬϯϯϱ Ϯ͘Ϯϯ ϯϮϯ͘ϱϵ ϲϴ͘Ϭϯ Ϭ͘Ϯϰ ĞƌĞnj ϱϮ͘ϱΎ dϱ ĂŹŽƐ ϵϰ͘Ϯϴ ϯϮϴ͘ϲϮ ϯϯϭ͘Ϭϲ ϯϯϭ͘ϱϯ Ϭ͘ϬϬϰϮϳϯ ϯ͘Ϯϵ ϯϰ͘ϭϮ ϭϵ͘ϱϰ Ϭ͘ϲϴ ĞƌĞnj ϱϮ͘ϱΎ dϮϱ ĂŹŽƐ ϭϵϰ͘ϰϵ ϯϮϴ͘ϲϮ ϯϯϮ͘ϲϵ ϯϯϯ͘ϭϲ Ϭ͘ϬϬϮϯϳϵ ϯ͘ϰϴ ϳϭ͘ϳϯ Ϯϵ͘ϲϰ Ϭ͘ϱϲ ĞƌĞnj ϱϮ͘ϱΎ dϭϬϬ ĂŹŽƐ ϯϬϲ͘ϮϮ ϯϮϴ͘ϲϮ ϯϯϰ͘Ϯϯ ϯϯϰ͘ϲϴ Ϭ͘ϬϬϭϱϬϭ ϯ͘ϰϰ ϭϭϭ͘ϳϳ ϰϯ͘Ϯϭ Ϭ͘ϰϳ ĞƌĞnj ϱϮ͘ϱΎ dϱϬϬ ĂŹŽƐ ϰϳϬ͘ϯϱ ϯϮϴ͘ϲϮ ϯϯϳ͘ϲϱ ϯϯϳ͘ϴ Ϭ͘ϬϬϬϯϰϳ Ϯ͘Ϯϴ ϯϮϱ͘ϴϱ ϲϴ͘ϬϮ Ϭ͘Ϯϰ ĞƌĞnj ϰϱ dϱ ĂŹŽƐ ϵϰ͘Ϯϴ ϯϮϴ͘ϰϱ ϯϯϬ͘ϴϰ ϯϯϭ͘ϰϳ Ϭ͘ϬϬϱϲϭϭ ϯ͘ϲϲ Ϯϳ͘ϲϮ ϭϵ͘ϲϴ Ϭ͘ϳϳ ĞƌĞnj ϰϱ dϮϱ ĂŹŽƐ ϭϵϰ͘ϰϵ ϯϮϴ͘ϰϱ ϯϯϭ͘ϵϵ ϯϯϯ͘Ϭϳ Ϭ͘ϬϬϱϲϯϱ ϰ͘ϴϭ ϰϯ͘Ϯϴ Ϯϯ͘ϴϮ Ϭ͘ϴϯ ĞƌĞnj ϰϱ dϭϬϬ ĂŹŽƐ ϯϬϲ͘ϮϮ ϯϮϴ͘ϰϱ ϯϯϯ͘Ϭϱ ϯϯϰ͘ϱϱ Ϭ͘ϬϬϱϰϱϰ ϱ͘ϲϲ ϱϳ͘ϳϭ Ϯϴ͘ϰϳ Ϭ͘ϴϱ ĞƌĞnj ϰϱ dϱϬϬ ĂŹŽƐ ϰϳϬ͘ϯϱ ϯϮϴ͘ϰϱ ϯϯϳ͘ϲ ϯϯϳ͘ϳϵ Ϭ͘ϬϬϬϰϯϮ Ϯ͘ϱϯ ϯϬϰ͘ϳϰ ϳϰ Ϭ͘Ϯϳ ĞƌĞnj ϯϱ ĞƌĞnj ϯϬ dϱ ĂŹŽƐ ϵϰ͘Ϯϴ ϯϮϴ͘Ϯϳ ϯϯϬ͘ϯϯ ϯϯϭ͘ϭϵ Ϭ͘ϬϬϵϬϮϵ ϰ͘Ϯϳ Ϯϯ͘ϴϮ ϭϲ͘ϵϯ Ϭ͘ϵϳ ĞƌĞnj ϯϬ dϮϱ ĂŹŽƐ ϭϵϰ͘ϰϵ ϯϮϴ͘Ϯϳ ϯϯϭ͘ϰϭ ϯϯϮ͘ϳϵ Ϭ͘ϬϬϴϭϴϴ ϱ͘ϰϰ ϯϴ͘ϱϭ Ϯϭ͘ϰϮ Ϭ͘ϵϵ ĞƌĞnj ϯϬ dϭϬϬ ĂŹŽƐ ϯϬϲ͘ϮϮ ϯϮϴ͘Ϯϳ ϯϯϮ͘ϯϵ ϯϯϰ͘Ϯϲ Ϭ͘ϬϬϳϲϱϰ ϲ͘ϯϯ ϱϭ͘ϴϵ Ϯϲ͘Ϯϭ ϭ͘Ϭϭ ĞƌĞnj ϯϬ dϱϬϬ ĂŹŽƐ ϰϳϬ͘ϯϱ ϯϮϴ͘Ϯϳ ϯϯϯ͘ϲϯ ϯϯϲ͘ϭϮ Ϭ͘ϬϬϳϭϱϭ ϳ͘ϯϮ ϲϴ͘ϳϲ ϯϭ͘ϰϴ ϭ͘ϬϮ ƌŝĚŐĞ
 28. 28. ĞƌĞnj ϭϱ͘Ύ dϱ ĂŹŽƐ ϵϰ͘Ϯϴ ϯϮϴ͘ϭϰ ϯϯϬ͘ϭϭ ϯϯϬ͘ϵϰ Ϭ͘ϬϬϵϱϴϴ ϰ͘ϯ Ϯϱ͘ϯϭ ϭϲ͘ϳϰ Ϭ͘ϵϵ ĞƌĞnj ϭϱ͘Ύ dϮϱ ĂŹŽƐ ϭϵϰ͘ϰϵ ϯϮϴ͘ϭϰ ϯϯϭ͘Ϯϲ ϯϯϮ͘ϯ Ϭ͘ϬϬϳϬϮϭ ϱ͘Ϭϯ ϰϴ͘ϴϯ Ϯϰ͘ϭϳ Ϭ͘ϵϮ ĞƌĞnj ϭϱ͘Ύ dϭϬϬ ĂŹŽƐ ϯϬϲ͘ϮϮ ϯϮϴ͘ϭϰ ϯϯϮ͘Ϭϵ ϯϯϯ͘ϯϭ Ϭ͘ϬϬϲϮϲϱ ϱ͘ϱϴ ϳϬ͘Ϭϴ Ϯϴ͘ϴϰ Ϭ͘ϵ ĞƌĞnj ϭϱ͘Ύ dϱϬϬ ĂŹŽƐ ϰϳϬ͘ϯϱ ϯϮϴ͘ϭϰ ϯϯϮ͘ϵϭ ϯϯϰ͘ϱϮ Ϭ͘ϬϬϲϱϱϱ ϲ͘ϰϴ ϵϭ͘ϯϵ ϯϯ͘Ϭϵ Ϭ͘ϵϱ ĞƌĞnj Ϭ dϱ ĂŹŽƐ ϵϰ͘Ϯϴ ϯϮϴ͘ϬϮ ϯϮϵ͘ϵϳ ϯϯϬ͘ϳϭ Ϭ͘ϬϬϵϬϮϯ ϰ͘ϭϳ Ϯϳ͘ϭϴ ϭϵ͘Ϭϳ Ϭ͘ϵϲ ĞƌĞnj Ϭ dϮϱ ĂŹŽƐ ϭϵϰ͘ϰϵ ϯϮϴ͘ϬϮ ϯϯϬ͘ϵϵ ϯϯϭ͘ϵϳ Ϭ͘ϬϬϳϮϵϳ ϰ͘ϵϵ ϱϬ͘ϲϱ Ϯϳ͘Ϭϲ Ϭ͘ϵϯ ĞƌĞnj Ϭ dϭϬϬ ĂŹŽƐ ϯϬϲ͘ϮϮ ϯϮϴ͘ϬϮ ϯϯϭ͘ϳϴ ϯϯϮ͘ϵϰ Ϭ͘ϬϬϲϲϲϲ ϱ͘ϲ ϳϰ͘ϲϯ ϯϯ͘ϯϴ Ϭ͘ϵϯ ĞƌĞnj Ϭ dϱϬϬ ĂŹŽƐ ϰϳϬ͘ϯϱ ϯϮϴ͘ϬϮ ϯϯϮ͘ϲϴ ϯϯϯ͘ϵϵ Ϭ͘ϬϬϲϬϯϯ ϲ͘ϭϱ ϭϬϳ͘Ϯϭ ϰϬ͘ϵϲ Ϭ͘ϵϭ
 29. 29. Rio Lerez Plan: Plan 01 25/04/2009 Lerez Lerez 338 Legend EG T500 años EG T100 años WS T500 años Crit T500 años EG T25 años WS T100 años Crit T100 años 336 Crit T25 años WS T25 años EG T5 años WS T5 años Crit T5 años Ground E lev ation (m) 334 332 330 328 0 100 200 300 Main Channel Distance (m) 400 500
 30. 30. 6(,21(6 (1 5Ë2 /e5(= 7 $f26
 31. 31. Rio Lerez Plan: Plan 01 25/04/2009 Legend WS T5 años 450 330 390 300 435 420 270 240 210 180 150 120 90 60 52.5* 45 30 15.* 0 Ground Bank Sta Ineff Ground
 32. 32. 6(,21(6 (1 5Ë2 /e5(= 7 $f26
 33. 33. Rio Lerez Plan: Plan 01 25/04/2009 Legend WS T25 años 450 330 390 300 435 420 270 240 210 180 150 120 90 60 52.5* 45 30 15.* 0 Ground Bank Sta Ineff Ground
 34. 34. 6(,21(6 (1 5Ë2 /e5(= 7 $f26
 35. 35. Rio Lerez Plan: Plan 01 25/04/2009 Legend WS T100 años 450 330 390 300 435 420 270 240 210 180 150 120 90 60 52.5* 45 30 15.* 0 Ground Bank Sta Ineff Ground
 36. 36. 6(,21(6 (1 5Ë2 /e5(= 7 $f26
 37. 37. Rio Lerez Plan: Plan 01 25/04/2009 Legend WS T500 años 450 330 390 300 435 420 270 240 210 180 150 120 90 60 52.5* 45 30 15.* 0 Ground Bank Sta Ineff Ground

×