Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Van denver naar droomschool

931 views

Published on

presentatie voor onderwijssalon SD Fryslan

 • Be the first to comment

Van denver naar droomschool

 1. 1. Van Denver naarDroomschool<br />OnderwijssalonFryslan<br />
 2. 2. u zochtkennis<br /> u gingnaar de bibliotheek<br />
 3. 3. foto lezen op ipad<br />
 4. 4. u zocht contact<br /> u stuurdeeenkaartje<br />
 5. 5.
 6. 6. u wilde iets kopen?<br /> u wilde iets kopen<br /> u ging naar de winkel<br />
 7. 7.
 8. 8.
 9. 9. u zochtontspanning?<br /> u speeldeeenspelletje<br />
 10. 10.
 11. 11. u wildeergenskomen<br /> u raadpleegdeeenkaart<br />
 12. 12.
 13. 13. u wildeiemandbellen<br /> u pakte de telefoon<br />
 14. 14.
 15. 15. problematisch:<br />oudhandhaventerwijl<br />nieuw al norm is<br />
 16. 16.
 17. 17. beroepenverdwijnen<br />vastewerkplekkenook<br />
 18. 18.
 19. 19. Rollen veranderen, wie leert ze...<br /><ul><li>omgaan met onzekerheid
 20. 20. omgaan met profielen
 21. 21. flexibiliteit
 22. 22. mondiaal denken
 23. 23. ondernemerschap
 24. 24. open staan voor nieuwe zaken?</li></li></ul><li>Waargaat het de komendejaren over?<br />
 25. 25. Belangrijksteontwikkeling:<br />Gebruiksgemak<br />gemak?<br />tijdwinst?<br />genot?<br />beter?<br />goedkoper?<br />
 26. 26.
 27. 27. Gebruiksgemak<br />
 28. 28. prijsdaling<br />€ 1250 !!<br />
 29. 29. variatie<br />
 30. 30. http://onderzoek.kennisnet.nl/vierinbalansmonitor<br />Vier in Balans Monitor 2011<br />
 31. 31. weten wat werkt<br />met juistgebruik van ict wordtuwonderwijs:<br /><ul><li>effectiever
 32. 32. efficiënter
 33. 33. aantrekkelijker</li></li></ul><li>Alleensuccesvolwanneer…<br />
 34. 34. Opbrengsten<br />Ict leidtnietvanzelfsprekend tot betereresultaten, docent onmisbaar<br />Groeiblijftachterbijambities<br />
 35. 35. Gebruik door leraren<br />Verwachtingen steeds hogerdanwerkelijkgebruik<br />Veelgebruik internet en verwerkings-programma’s, weinigdidactische software<br />
 36. 36. Deskundigheid<br />2/3 vindtzichvoldoendebekend met mogelijkheden<br />Management zegt: 80% heeftvoldoendetechnischevaardigheden<br />Management zegt: 60% beheerstdidactichevaardigheden met ict genoeg<br />
 37. 37. Leermateriaal<br />Aandeeldigitaalleermateriaal in PO is 17%<br />Verwachtingkomendejaren het dubbele<br />De laatstejarennauwelijksveranderd<br />
 38. 38. infrastructuur<br />Ratio al lang 1:5<br />Digibordenovertreffenalleverwachtingen<br />Draadloos en glasnietalgemeen in po<br />
 39. 39. Samenwerking en leiderschap<br />2/3 leerkrachtenmaaktkeuzesnaareigenvoorkeur over inzet ict<br />Geengezamenlijke (school-)doelen<br />80% scholenheeft ict-beleidsplan, 50% voert het ookuit.<br />Plannenweinigactueel<br />
 40. 40. Type leiderschap<br />75% herkenttransactioneelleiderschap:<br />stellen soft- en hardware terbeschikking (materiëlecondities)<br />in verwachtingdatzegebruiktwordt<br />krijgenruimteteexperimenteren<br />maar vooralvoorhoedewordtbereikt<br />
 41. 41. Type leiderschap<br />Weinigenherkennentransformationeelleiderschap:<br />gericht op professionalisering en ontwikkeling<br />volgen, motiveren en begeleiden<br />gezamenlijkschooldoelvoorop<br />gericht op het hele team<br />
 42. 42. Leiderschapsambities<br />Schoolleidersgevenaanmeeraandachttewillengevenaanprofessionalisering en ontwikkeling van eenonderwijsvisie op gebruikt van ict<br />
 43. 43. Het samenspel<br />Maatschappelijke roep om meer kwaliteit<br />Maatschappelijke realiteit eist meer doelmatigheid<br />Inzet van ict in het organiseren van leren<br />Inzet van ict in het leren<br />Inzet van ict in het<br />sturen en verantwoorden<br />
 44. 44.
 45. 45. Onzeambitie en route<br />Het isonzegezamenlijkeambitieomervoortezorgendatiedereen die het primaironderwijs in 2020 verlaatmeerdanooitklaar is vooreensuccesvolleven en werken in de 21e-eeuwse samenleving. <br />De leerling:- is enthousiast en gemotiveerd, wil het besteuitzichzelfhalen,- is communicatiefvaardig met taal en getallen,- staatopen voornieuweideeën en denkwijzen,- is sociaal en maatschappelijkbetrokken,- wilvan betekeniszijnvoor de ander,- kanmedia en ict toepassen. <br />
 46. 46. Om ditterealiseren is ereenverschuiving van aandacht in het lerennodig: <br />naarbredetalentontwikkeling,<br />naareenopbrengstgerichteorganisatie,<br />naaropen leer- en ontwikkelcentravoor 0-14 jarigen en hunouders, <br />naarprofessioneelhandelen in leergemeenschappen, <br />naar het gebruik van ict alsvanzelfsprekendheid. <br />
 47. 47. The Denver Deal<br />
 48. 48. Visie<br />In het komend decennium zorgen we datscholeneen door het team gedragenvisiehebben over de wijzewaaropze ict gaanbenutten. Dezevisiegeeftrichtingaan de professionalisering van leerkrachten, is leidendbijkeuzesvoorinvesteringenen bevatinhoudelijk breed gedragenafspraken over de didactischeinzet van ictbij de ontwikkeling van het kind. <br />
 49. 49. Wat is hiervoornodig?<br />Watdoet de school zelf?<br />Wat wilt u van anderen (kennisnet)?<br />
 50. 50. Deskundigheid<br />In het komend decennium zorgen we datleerkrachten over het benodigdezelfvertrouwenbeschikkenomict in tezetten in het leerproces. Leerkrachtenzijnvoldoendeopgeleid, benuttenict op eeneffectieve en efficiëntewijze en makengebruik van de kennis en kunde van leerlingenover (multimediale) toepassingen. <br />
 51. 51. Wat is hiervoornodig?<br />Watdoet de school zelf?<br />Wat wilt u van anderen (kennisnet)?<br />
 52. 52. Digitalisering<br />In het komend decennium zorgen we datervoldoendebruikbaar en toegankelijkdigitaalleermateriaal is om de eigenontwikkeling met ict mogelijktemaken. Scholenweteneffectiefgebruiktemaken van het beschikbaremateriaal. We zorgenvoorsamenhangende en interactievecollectiesdigitaalleermateriaal die aansluitenbij de behoeften van leerkrachten en leerlingen. <br />
 53. 53. Wat is hiervoornodig?<br />Watdoet de school zelf?<br />Wat wilt u van anderen (kennisnet)?<br />
 54. 54. Infrastructuur<br />In het komend decennium zorgen we dat de infrastructuurgeïntegreerd en toereikendis om de ontwikkeling van de leerling in eenononderbrokenleerlijntefaciliteren.We zorgenvooreengeïntegreerde ict-infrastructuur die 24/7 toegangtot eengepersonaliseerde leer- en ontwikkelomgeving en tot allerelevanteinformatiebij de ontwikkelingvan het kind. <br />
 55. 55. Wat is hiervoornodig?<br />Watdoet de school zelf?<br />Wat wilt u van anderen (kennisnet)?<br />
 56. 56. Werkwijze<br />Onderschrijvendoelstellingen<br />Start in eigenorganisatie<br />Gebruik de kracht van de coalitie<br />Bevraagelkaar<br />Betrekanderen<br />
 57. 57. Gevraagd<br />Ruimte<br />Verbinding<br />Politiekesteun<br />
 58. 58. Stand van zaken<br />4coalitieprojectendraaien<br />Stukaangebodenaanbestuurpo-raad<br />Stukaangebodenaanvastekamercommissie<br />Kennismakinganderegroepen en besturen<br />Organisatielandelijkebestuurdersbijeenkomst 12 oktober<br />

×