Praktijkdag Samen Deskundiger Midden-Nederland

450 views

Published on

opening praktijkdag samen deskundiger midden-nederland in odijk op 25 mei 2011

Published in: Education, Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
450
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • ‘App NootMuis. Peuters en kleuters op internet’ , het grootsteonderzoek in Nederland naar het mediage- bruik van jongekinderen tot dusver, uitgevoerd door StichtingMijn Kind Online – expertisecentrumvoorjeugd en media – in samenwerking met Z@ppelin en NTR Jeugd. Het onderzoekbestondondermeeruiteenrepresentatievesteekproefonder 575 ouders en observatie van 35 kinderen
 • 58% van de ouderszegtteverwachtendater in elkeklaseencomputerhoek is en 54% vindt het eengoedideeals de schoolwebsitegebruiktwordtomouderstevertellenwaarkinderenmeebezigzijn.Eenderde van de ouderszieteenlijst met tips voorouders over digitale media zitten. Eén op de zesou- dersvindtdat de school uitwisseling van informatie over kinderen en internet tussenouderszoumoetenfaciliteren. Zorgendatkinderenveeltijdachter de computer en op internet doorbrengenziet 8% alseenbelangrijketaak van school
 • Een goede Touch-interface is eindelijk beschikbaar!De iPad, bejubeld of verguisd, heeft een nieuwe standaard gezet voor gebruiksgemak van een persoonlijke computer die entertainment en zakelijke toepassingen moeiteloos combineert. De markt volgt enthousiast met allerlei alternatieven tot profijt van consumenten en zakelijke gebruikers. Een nieuwe standaard in gebruiksgemak is gezet.
 • Ookzijn de visuelesymbolen die gebruiktwordenbij apps logischervoorjongekinderendan de symbolen op websites. Zo is eenpijltjealssymboolvoor ‘terugnaarwaar je vandaankwam’ betertebegrijpendaneenkruisje of huisje. Daarnaasthebbenkinderensnel door datals je erechtnietmeeruitkomt, je altijd de groteronde knop in het midden van de iPhone of iPadkuntinduwenomterugtegaannaar het beginscherm. Hierdoorhebbenjongekinderenbij het spelen met een iPhone of iPadnagenoeggeenhulp van volwassenennodig. Datgeefteengevoel van controle en voorkomtdatze in hunspelwordengestoord.
 • Praktijkdag Samen Deskundiger Midden-Nederland

  1. 1. praktijkdagsdmidden-nederland<br />fransschouwenburg – kennisnet<br />25 mei 2011<br />
  2. 2. u zochtkennis<br /> u gingnaar de bibliotheek<br />
  3. 3. foto lezen op ipad<br />
  4. 4. u zocht contact<br /> u stuurdeeenkaartje<br />
  5. 5.
  6. 6. u wilde iets kopen?<br /> u wilde iets kopen<br /> u ging naar de winkel<br />
  7. 7.
  8. 8. u zochtontspanning?<br /> u speeldeeenspelletje<br />
  9. 9.
  10. 10. u wildeergenskomen<br /> u raadpleegdeeenkaart<br />
  11. 11.
  12. 12. u wildeiemandbellen<br /> u pakte de telefoon<br />
  13. 13.
  14. 14. problematisch:<br />oudhandhaventerwijl<br />nieuw al norm is<br />
  15. 15.
  16. 16. beroepenverdwijnen<br />vastewerkplekkenook<br />
  17. 17.
  18. 18. Rollenveranderen<br />Wieleertze...<br /><ul><li>omgaan met onzekerheid
  19. 19. omgaan met profielen
  20. 20. flexibiliteit
  21. 21. mondiaaldenken
  22. 22. ondernemerschap
  23. 23. open staanvoornieuwezaken?</li></li></ul><li>
  24. 24. Watverwachtenouders van school?<br />eenactieverolin digitale - en online opvoeding;<br />eenhelderevisie op kinderen en internet;<br />ouderavonden over ditonderwerp;<br />schoolopdrachten met computer en internet;<br />lereninformatiezoeken, beoordelen en verwerken;<br />een ‘levende’ schoolwebsitevoorouders en kind;<br />vakkundigebegeleidingbijverwerkenervaringen;<br />goedtoezichtalskinderen op school op internet zijn;<br />afschermingslechte sites op schoolcomputers.<br />
  25. 25. Ofwel: oudersverwachten<br />Visie<br />Expertise<br />Communicatie<br />Betrokkenheid<br />Integratie in het onderwijs<br />Veiligheid<br />Biedt u dat?<br />
  26. 26. Iedereenwil, maar…<br />Minimaal gebruik als didactisch leermiddel<br />
  27. 27. Van visienaardoel<br /> De Verdieping<br />Didactiek in balans<br /> Online 4 in Balanstool<br />
  28. 28. wetenwatwerkt<br />met juistgebruik van ict wordtuwonderwijs:<br /><ul><li>effectiever
  29. 29. efficiënter
  30. 30. aantrekkelijker</li></li></ul><li>Alleensuccesvolwanneer…<br />
  31. 31. Onderzoekdigitaalprentenboek<br />
  32. 32. Hier komt de titel van de presentatie 27 januari 2007<br />27<br />Ontwikkeling<br />Woordenschat:<br />5-6 woorden <br />ipv<br />2-3 woorden<br />
  33. 33. Inspiratie<br />
  34. 34.
  35. 35.
  36. 36. Onderzoeksmatigwerken<br />Zoekennaarresultaat<br />Ookals het rendementuitblijft:<br />Betrokkenheidneemt toe<br />Meer nadenken over onderwijs<br />
  37. 37. onderzoek.kennisnet.nl<br />
  38. 38. Aan de slag!<br /><ul><li>Voordeel van samenwerking al vaakaangetoond
  39. 39. Gebruikwater is in het publiekedomein
  40. 40. Gebruiknieuwaanbodonderwijsproducenten
  41. 41. En…….. </li></li></ul><li>Belangrijksteontwikkeling:<br />Gebruiksgemak<br />gemak?<br />tijdwinst?<br />genot?<br />beter?<br />goedkoper?<br />
  42. 42.
  43. 43. Gebruiksgemak<br />
  44. 44. Leer van opaStrubbe<br />alleeigenschappen van modern leraarschap<br />open staanvoornieuweontwikkelingen<br />creatieveoplossingenbedenken<br />transparantie<br />altijdverbondenzijn<br />
  45. 45. …..en geniet van water al mogelijk is!<br />Presentatie beschikbaar op:<br />www.slideshare.net/allfrans<br />
  46. 46. Aanbevelingenonderwijs(uit Apps, noot, muis)<br />Laatkinderenzoveelmogelijksamenachter de computer.<br />Beperk de computertijd.<br />Zorgdat je weetwat je leerlingenvoorschotelt.<br />Respecteer de privacy van ouders en kinderen.<br />Ontwikkelvisie en beleid ten aanzien van mediagebruik.<br />Leid de pedagogischmedewerkers op.<br />
  47. 47. Overigeconclusies<br />Jongenszoeken entertainment, meisjesvindenookschoolsewerkjesleuk<br />Jongekinderenkomengemakkelijkterecht op verkeerdepagina’s<br />Websites met auditieve en visuelenavigatie en veelinteractiviteitscoren het best<br />Kinderenzijngek op de iPhone en iPad<br />Bijsommige apps kaneenjong kind gemakkelijkeenaankoopdoen<br />
  48. 48. Frequentevragen van ouders<br />40% vraagt hoe ze de online veiligheid van hun kind kunnengaranderen. <br />33% vraagtzichafwelke websites geschiktzijnvoorkinderen in niveau en inhoud, <br />25% hoe je het juisteniveaubepaalt van een website, app of spelletje.<br />20% steltzichzelfvragenals: <br />Hoe lang mag een kind van eenbepaaldeleeftijdeendigitaal medium gebruiken?<br />Vanafwelkeleeftijdlaat je een kind het beste online? <br />Watvoor regels zijnaanteraden en voorwelkeleeftijd? <br />12% vraagtvanafwelkeleeftijdeen kind rechtheeft op digitale privacy <br />Eris geenverbandtussenvragen van ouders en hunopleidingsniveau. <br />oudersmet jongekinderenwillengraag met ouders van ouderekinderen van gedachtentewisselen over ditsoortkwesties. <br />
  49. 49. Tablets voorjongekinderen (3-6 jr)<br />touchscreens veelbeter in staatzijnom de aandachtvoorlangeretijd vast tehoudendan laptops en computers met eenmuis. <br />verklaringvoor de diepereconcentratieligt in de interactiviteit van apps<br />ooktemaken met het feitdat de kinderen minder vaakvastlopen op een smartphone of tablet.<br />navigatieop touchscreens is makkelijker<br />visuelesymbolenbijapps logischervoorjongekinderendan de symbolen op websites<br />
  50. 50. Verdiepingbijonderzoek<br />Zozijnjongekinderengek op interactievevoorleesboekenvoor de iPhone of iPad, die zichlatengebruikenalseenboek, film en computergametegelijk. Terwijl de kinderenwordenvoorgelezen, kunnenze op plaatjesklikkenomkortefilmpjestezien of spelletjestedoen. Dit is veelactieverdanfilmpjeskijken op de computer of laptop, watlijkt op het passiefkijken van filmpjes op tv of dvd.<br />

  ×