Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Karnataka NTSE 2016 Answer Key - ALLEN Career Institute

407 views

Published on

Download Karnataka NTSE Stage -1 2016 Answer Key, prepared by ALLEN Career Institute's experienced faculties.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Karnataka NTSE 2016 Answer Key - ALLEN Career Institute

  1. 1. Que. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ans. 3 1 2 4 3 2 2 2 3 2 Que. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ans. 1 1 4 1 4 2 3 3 4 2 Que. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Ans. 3 3 2 4 1 4 2 2 3 2 Que. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Ans. 1 4 2 4 3 4 2 3 4 1 Que. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Ans. 3 3 1 4 2 3 4 3 3 4 Pre Nurture & Career Foundation Division İřŜ ĭŖŋŝŝ ĠŞŒ ľř ěĚŞŒĖ ĸľĽį Đ ĹŖţŗŚœŋŎŝ ßÒÍÉÛÎ ÕÛÇ Åп°»® ݱ¼»æ ÛÔÝÌó ïðà ÒßÌ×ÑÒßÔ ÌßÔÛÒÌ ÍÛßÎÝØ ÛÈßÓ×ÒßÌ×ÑÒ îðïê øÕßÎÒßÌßÕß÷ ÔßÒÙËßÙÛ ÝÑÓÐÎÛØÛÒÍ×ÊÛ ÌÛÍÌ ø ÔÝÌæ ÛÒÙÔ×ÍØ ÷ *NA = Options are not correct ĺĸĭİ IJŏŋŎ ĹŐŐœōŏĤ ČĽīķīĸŀīŃīČ ĭ ĜěĚęĜ ľŋŖšŋŘŎœĖ ĵřŞŋ ĒļŋŔŋŝŞŒŋŘē ĝĜĞĚĚğ ĺŒĤ ĚġĞĞ ğěĠĜĠĚĚ Ŧ įŗŋœŖĤ ŚŜŏŘşŜŞşŜŏĪŋŖŖŏŘĘŋōĘœŘ lR; ijs'kku gks ldrk gS] ijkftr ughaA
  2. 2. Que. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ans. 2 1 4 3 1 2 2 4 2 3 Que. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ans. 4 1 3 2 1 4 2 3 4 1 Que. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Ans. 4 3 2 1 3 4 1 2 4 3 Que. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Ans. 1 2 3 3 4 2 3 1 2 4 Que. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Ans. 1 2 3 4 2 1 4 3 1 1 ßÒÍÉÛÎ ÕÛÇ Åп°»® ݱ¼»æ ÙÓßÌøÕóïð÷à ÒßÌ×ÑÒßÔ ÌßÔÛÒÌ ÍÛßÎÝØ ÛÈßÓ×ÒßÌ×ÑÒ îðïê øÕßÎÒßÌßÕß÷ Pre Nurture & Career Foundation Division İřŜ ĭŖŋŝŝ ĠŞŒ ľř ěĚŞŒĖ ĸľĽį Đ ĹŖţŗŚœŋŎŝ ÓÛÒÌßÔ ßÞ×Ô×ÌÇ ÌÛÍÌ ø ÓßÌ ÷ *NA = Options are not correct ĺĸĭİ IJŏŋŎ ĹŐŐœōŏĤ ČĽīķīĸŀīŃīČ ĭ ĜěĚęĜ ľŋŖšŋŘŎœĖ ĵřŞŋ ĒļŋŔŋŝŞŒŋŘē ĝĜĞĚĚğ ĺŒĤ ĚġĞĞ ğěĠĜĠĚĚ Ŧ įŗŋœŖĤ ŚŜŏŘşŜŞşŜŏĪŋŖŖŏŘĘŋōĘœŘ lR; ijs'kku gks ldrk gS] ijkftr ughaA
  3. 3. Que. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ans. 2 4 2 3 1 NA 3 1 2 1 Que. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ans. 4 3 3 2 2 2 1 1 2 3 Que. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Ans. 2 1 3 4 1 1 1 4 2 1 Que. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Ans. 2 1 3 3 1 4 3 2 1 2 Que. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Ans. 4 NA 1 3 3 3 2 1 2 2 Que. 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Pre Nurture & Career Foundation Division İřŜ ĭŖŋŝŝ ĠŞŒ ľř ěĚŞŒĖ ĸľĽį Đ ĹŖţŗŚœŋŎŝ ßÒÍÉÛÎ ÕÛÇ Åп°»® ݱ¼»æ ÍßÌøÕóïð÷à ÒßÌ×ÑÒßÔ ÌßÔÛÒÌ ÍÛßÎÝØ ÛÈßÓ×ÒßÌ×ÑÒ îðïê øÕßÎÒßÌßÕß÷ ÍÝØÑÔßÍÌ×Ý ßÐÌ×ÌËÜÛ ÌÛÍÌ ø ÍßÌ ÷ Ans. 2 1 4 3 2 2 4 1 3 2 Que. 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Ans. 1 3 4 3 1 4 4 3 1 2 Que. 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Ans. 2 3 2 4 4 2 4 3 3 3 Que. 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Ans. 1 1 3 NA 2 4 3 1 3 3 Que. 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Ans. 1 4 4 4 2 NA 2 3 2 2 ĺĸĭİ IJŏŋŎ ĹŐŐœōŏĤ ČĽīķīĸŀīŃīČ ĭ ĜěĚęĜ ľŋŖšŋŘŎœĖ ĵřŞŋ ĒļŋŔŋŝŞŒŋŘē ĝĜĞĚĚğ ĺŒĤ ĚġĞĞ ğěĠĜĠĚĚ Ŧ įŗŋœŖĤ ŚŜŏŘşŜŞşŜŏĪŋŖŖŏŘĘŋōĘœŘ lR; ijs'kku gks ldrk gS] ijkftr ughaA *NA = Options are not correct

×