Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ï
ïò Ó¿²­· ©¿²¬»¼ ÁÁÁÁÁÁ ¿ ¼±½¬±® ©¸»² ­¸» ©¿­ ·² Ю·³¿®§ ͽ¸±±´ò
øï÷ ¾»½¿³» øî÷ ¬± ¾»½±³» øí÷ ¾»½±³»­ øì÷ ¸¿¼ ¾»½±³»
ß²­ò...
î
ïðò ݱ³» ±² ײ¼·¿ ÁÁÁÁÁÁ É» ©¿²¬ ¿ ­·¨ò
øï÷ ÿ øî÷ ô øí÷ ò øì÷ á
ß²­ò øï÷
ͱ´ò ̸» °¸®¿­» ·­ ­¸±©·²¹ ¿ ­¬®±²¹ »¨½·¬»³»²¬ ...
í
ïçò ß­ ¾®¿ª» ¿­ ¿ ÁÁÁÁÁÁÁò
øï÷ ½¿¬ øî÷ ´·±² øí÷ ³±«­» øì÷ ¸±®­»
ß²­ò øî÷
ͱ´ò ß½½±®¼·²¹ ¬± ®»º»®»²½» ¬± ½±²¬»¨¬ ©·¬¸ ¬¸»...
ì
íðò ɸ¿¬ ¼± §±« ¬¸·²µ ÁÁÁÁÁ ¬¸·­ °´¿½»á
øï÷ ±² øî÷ º±® øí÷ ¾§ øì÷ ¿¾±«¬
ß²­ò øì÷
ͱ´ò ̸» ÊÛÎÞ ÌØ×ÒÕ ×Í ÚÑÔÔÑÉÛÜ ÞÇ ÌØÛ ...
ë
ìïò ݸ±±­» ¬¸» ±°°±­·¬» ©±®¼ ±º ù³¿²«¿´ùò
øï÷ ³¿½¸»²»½¿´ øî÷ ³·½¸»²·½¿´ øí÷ ³»½¸¿²·½¿´ øì÷ ³»½¸·²»½¿´
ß²­ò øí÷
ͱ´ò Í°»´...
ï
ÍÑÔËÌ×ÑÒÍÓ¿¨ò Ó¿®µ­æ ëð Ì·³» ¿´´±©»¼æ ìë ³·²­
ײ ½¸» º±´´±©·²¹ ¯«»­¬·±²­ ï ¬± ï𠯫»­¬·±²­ ²«³¾»®­ ¿®» ¿®®¿²¹»¼ ·² ¿ ­»®...
ëò èô îéô êìô ïîëô ÁÁÁÁÁô íìíô ëïî
øï÷ ïëð øî÷ îîð øí÷ îïê øì÷ ïèð
ß²­ò øí÷
ͱ´ò Í»®·»­ º±´´±© ½«¾» ®«´» ø²õï÷í
©¸»®» ² ã ...
í
ͱ´ò Í»®·»­ º±´´±© ¿¼¼·¬·±² ®«´»
îî ïï íí
íí ïí ìê
ìê ïë êï
êï ïé éè
éè ïç çé
ײ ¯«»­¬·±²ïï ¬± ïëô Û²¹´·­¸ ¿´°¸¿¾¿¬»­ ¿®...
ïéò ׺ ÎÛÉÑÔ ·­ ©®·¬¬»² º±® ÚÔÑÉÛÎô ©¸¿¬ ·­ ©®·¬¬»² º±® ÓßÎÕÛÌá
øï÷ ÌÛÕÎÓß øî÷ ÌÛÕÎßÓ øí÷ ÌÛÕßÓÎ øì÷ ÌÛÕÓßÎ
ß²­ò øî÷
ͱ´ò ...
ë
îíò øï÷ øî÷ øí÷ øì÷ á
ß²­ò øì÷
ͱ´ò Ò± º·¹«®» ·­ ¹·ª»²ò
îìò øï÷ øî÷ øí÷ øì÷
ß²­ò øî÷
ͱ´ò Í¿³» º·¹«®» ·­ »³¾»¼¼»¼ò ɸ·´»...
îèò
á ïð
îî ïé
îè ïí
øï÷ íì øî÷ íë øí÷ íð øì÷ íê
ß²­ò øî÷
ͱ´ò ïð õ í ã ïíå ïí õ ì ã ïé å ïé õ ë ã îî å îî õ ê ã îè å îè õ...
é
íîò б·²¬·²¹ ¿¬ ¬¸» °¸±¬±ô ο³»­¸ ­¿·¼ ¬¸¿¬ ·­ ¬¸» °¸±¬± ±º ¬¸» §±«²¹»® ¾®±¬¸»® ±º º¿¬¸»®ù­ ¼¿«¹¸¬»®ù­ ±º ¬¸» ±²´§ ­·­¬»...
íëò ß ©¿´´ó½´±½µ ­¸±©­ íæìð ¬·³»ò ɸ¿¬ ¬·³» ·­ ·²¼·½¿¬»¼ ®»º´»½¬·±² ±º ¬¸» ­¿³» ½´±½´ ±² ¬¸» ±°°±­·¬» ½´±½µá
øï÷ éæîð øî÷ ...
ç
ß²­ò øî÷
ͱ´ò ߬ ïðù± ½´±½µ ¸¿²¼­ ±º ½´±½µ ¿®» ïð ³·²«¬»­ ­°¿½»­ ¿°¿®¬ò
ï ³·² ­°¿½» ã êp
ïð ³·² ­°¿½» ã ïð I êp ã êðp
ìî...
ëðò ̸» ¿¼¼·¬·±² ±º ¬¸» ­¯«¿®»­ ±º ¬©± ²«³¾»®­ ·² ­¯«¿®»­ ·­ îîïò ɸ·½¸ ¿®» ¬¸±­» ²«³¾»®­á
øï÷ ïðð ¿²¼ ïïï øî÷ ç ¿²¼ ïð øí...
ï
ïò ɸ·½¸ ¬¸» ­³¿´´»­¬ ²«³¾»® ¬¸¿¬ ¼»ª·­»­ ïëïî ·­ ¬¸» ½±³°´»¬» ¬¸» ½«¾»á
øï÷ ë øî÷ ê øí÷ é øì÷ ç
ß²­ò øí÷
ͱ´ò Ю·³» º¿½...
î
ß²­ò øì÷
ͱ´ò Û¨°¿²­·±² ±º
ì
¨ § ·­
ì ì í î î í ì
¨ § ¨ ì¨ § ê ¨ § 쨧 §
Ø»²½» ½±ó»ºº·½·»²¬ ±º ¨î
§î
·­ êò
êò ̸» °®±°±®...
í
ÍòÐ ã ÔòÐ Š Ü·­½±«²¬ ã îððð Š îðð ã έò ïèðð
Ю±º·¬ ã
ÍÐ ÝÐ
ïðð
ÝÐ
ïèðð ÝÐ
îð ïðð
ÝÐ
ÝÐ
ïèðð ÝÐ
ë
ÝÐ çððð ë ÝÐ
ê ÝÐ çððð...
ì
ß²­ò øí÷
ͱ´ò ̸»®» ¿®» ë λ¼ô î Ç»´´±©ô é ©¸·¬» α­»­ ·² ¿ º´±©»® ª¿­»ò
Ю±¾¿¾·´·¬§ ±º Í»´»½¬·²¹ ɸ·¬» α­»­ô ÐøÉ÷ã
é ï...
ë
îðò ɸ·½¸ ·­ ²±¬ ¬¸» ·¼»²¬·¬§ ¬®«» º±® ¬®·¹±²±³»¬®·½ ®¿¬·±²­á
øï÷ î î
­·² ½±­ ï øî÷ ¬¿² ½± øçð ÷ øí÷
î î
­»½ ¬¿² ï øì÷
î...
ê
Í·²½» ­°»»¼ ±º ´·¹¸¬ ·² ª¿½««³ ·­ ¿´©¿§­ ¹®»¿¬»® ¬¸¿² ­°»»¼ ±º ´·¹¸¬ ·² ¿²§ ³»¼·«³ô ¿¾­±´«¬» ®»º®¿½¬·ª» ·²¼»¨ ±º ¬¸»
³»¼...
é
íéò ɸ·½¸ ±º ¬¸» º±´´±©·²¹ °¿·®­ ·­ ²±¬ ­«·¬¿¾´» º±® ±®¹¿²·½ º«²½¬·±²¿´ ¹®±«° ±º ¬¸» ½¿®¾±²·½ ½±³°±«²¼á
øï÷ Ý¿®¾±¨§´·½ ¿...
è
ìêò ر© ³¿²§ ¿¬±³­ ¿®» ¬¸»®» ·² ¿ ½±³°±«²¼ ±º ¿ ³±´»á
øï÷ êðòîî I ïðŠîí
øî÷ êðîòî I ïðŠîí
øí÷ êòðîî I ïðîí
øì÷ êðîî I ïð...
ç
ëêò ɸ·½¸ °´¿²¬ ´»¿ª»­ ¸¿ª» ¿ °¿®¿´´»´ ª»²¿¬·±²á
øï÷ л»°¿´ ´»¿ª»­ øî÷ Ø·¾·­½«­ ´»¿ª»­ øí÷ Þ¿²¿²¿ ´»¿ª»­ øì÷ Þ¿²§¿² ¬®»»...
ïð
êêò Þ§ ©¸·½¸ °¿­­ ±º ¬¸» Ø·³¿´¿§¿­ ½¿² ©» »¿­·´§ ¬®¿ª»´ º±® ¬¸» °·´¹®·³¿¹» ±º ¬¸» ÕÓ Ó¿²­¿®±ª¿®á
øï÷ ̸» ͸·°µ·´¿ Ù¸¿¬ ...
ïï
éêò ɸ·½¸ ½±«²¬®§ ·­ ½¿´´»¼ ¬¸» ´¿²¼ ±º þÓ·¼²·¹¸¬ Í«³³»®þá
øï÷ Í©»¼»² øî÷ Ò±®©¿§ øí÷ Í°¿·² øì÷ ᮬ«¹¿´
ß²­ò øî÷
ͱ´ò Ò...
ïî
èêò ɸ¿¬ ¿³±«²¬ ±º ¬¸» ²¿¬·±² ·²½±³» ±º ײ¼·¿ ·­ ±¾¬¿·²»¼ º®±³ ¿¹®·½«´¬«®»á
øï÷ êëû øî÷ îêû øí÷ êîû øì÷ îîû
ß²­ò øî÷
ͱ...
ïí
çëò ̸» ïꬸ
ѽ¬±¾»® ·­ ±¾­»®ª»¼ ¿­ ùÓ±«®²·²¹ ¼¿§ù ©¸·½¸ ±½½«®¿²½» ·­ ¬¸» ®»¿­±² ±º ·¬á
øï÷ ̸» Ö¿´·§¿©¿´¿ Þ¿¹ Ó¿­­¿½®»...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Gujarat ntse 2016 solutions by ALLEN Career Institute

465 views

Published on

Download Gujarat ntse 2016 stage 1 solutions, prepared by ALLEN Career Institute's most experienced and talented faculty members.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gujarat ntse 2016 solutions by ALLEN Career Institute

 1. 1. ï ïò Ó¿²­· ©¿²¬»¼ ÁÁÁÁÁÁ ¿ ¼±½¬±® ©¸»² ­¸» ©¿­ ·² Ю·³¿®§ ͽ¸±±´ò øï÷ ¾»½¿³» øî÷ ¬± ¾»½±³» øí÷ ¾»½±³»­ øì÷ ¸¿¼ ¾»½±³» ß²­ò øî÷Ä Í±´ò Ø»®» ¬¸» ª»®¾ ©¿²¬ ·­ º±´´±©»¼ ¾§ ·²º·²·¬·ª» îò Ö¿§¼»»° ¸»´°­ ¸·­ º®·»²¼­ ¾«¬ ¸» ÁÁÁÁÁÁÁ ²±¬ ¾§ ¬¸»³ò øï÷ ·­ õ ¸»´° øî÷ ¼±»­ õ ¸»´° øí÷ ·­ õ ¸»´°»¼ øì÷ ¼±»­ õ ¸»´°»¼ ß²­ò øí÷ ͱ´ò Ë­¿¹» ±º °¿­·ª» º±®³ ±º ­·³°´» °®»­»²¬ ¬»²­» íò ̸» ²»¨¬ §»¿®ô ¬¸» Ù±ª»®²³»²¬ ±º Ù«¶¿®¿¬ ÁÁÁÁÁÁ ¾«­·²»­­ ­«³³·¬ ¿¬ Ó¿¸¿¬³¿ Ó¿²¼·®ô Ù¿²¼¸·²¿¹¿®ò øï÷ ±®¹¿²·¦» øî÷ ±®¹¿²·¦»¼ øí÷ ©·´´ ±®¹¿²·¦» øì÷ ·­ ±®¹¿²·¦»¼ ß²­ò øí÷ ͱ´ò ׬ ·­ ­¸±©·²¹ ¿ °´¿² ¬± ¾» »¨»½«¬»¼ ·² º«¬«®» ¬¸®±«¹¸ ³±¼¿´ ª»®¾ ìò Þ»º±®» ©» ®»¿½¸»¼ ¬¸» ½·²»³¿ ¸¿´´ô ¬¸» º·´³ ùÞ¿¶¿®¿²¹· Þ¸¿·¶¿²ù ÁÁÁÁÁÁÁò øï÷ ¬± ­¬¿®¬ øî÷ ­¬¿®¬»¼ øí÷ ¸¿¼ ­¬¿®¬»¼ øì÷ ©¿­ ­¬¿®¬»¼ ß²­ò øí÷ ͱ´ò ɸ»² ©» ©¿²¬ ¬± ¬¿´µ ¿¾±«¬ ¿² ¿½¬·±² ¬¸¿¬ ¸¿°°»²»¼ ¾»º±®» ¿ °¿­¬»ª»²¬ô ©» ±º¬»² «­» ¬¸» °¿­¬ °»®º»½¬ò ëò × ­¿© ¿ ¾»¹¹¿® ²»¿® ¬¸» ¬»³°´»ò Ø» ©±®µ ÁÁÁÁÁÁ ½´±¬¸»­ô ¬¸±«¹¸ ·¬ ©¿­ ©·²¬»®ò øï÷ ¬»¿®­ øî÷ ¬»¿®·²¹ øí÷ ¬±®² øì÷ ¬± ¬»¿® ß²­ò øí÷ ͱ´ò ÌØÛ ÉÑÎÜ ÌÑÎÒ ÜÛÍÝÎ×ÞÛÍ ÌØÛ ÒÑËÒ ÝÔÑÌØÛÍ êò Ó»»¬ ¿²¼ × ­¬«¼§ ·² ¬¸» ­¿³» ­½¸±±´ ¾«¬ Ó»»¬ ·­ ½´»ª»®»® ¬¸¿² ÁÁÁÁÁÁò øï÷ × øî÷ ³§ øí÷ ³» øì÷ ³·²» ß²­ò øïô í÷ ͱ´ò Ю±²±«² ¿²¬»½»¼»²¬ ¿¹®»»³»²¬ ®«´»ò éò Ù·ª» ¬¸» °·«®¿´ º®±³ ±º ©±®¼ ù³±«­»ùò øï÷ ³±«­»­ øî÷ ³±«­·»­ øí÷ ³·½»­ øì÷ ³·½» ß²­ò øì÷ ͱ´ò д«®¿´ º±®³ ±º ³±«­» ·­ ³·½»ô ·®®»¹«´¿® º±®³ ±º ²±«²ò èò Ü®ò ßò Ðò Öò ß¾¼«´ Õ¿´¿³ ©¿­ ¿ ¹®»¿¬ ­½·»²¬·­¬ô ÁÁÁÁÁÁá øï÷ ©¿­ ¸» øî÷ ·­ ¸» øí÷ ©¿­²ù¬ ¸» øì÷ ©±²ù¬ ¸» ß²­ò øí÷ ͱ´ò ׺ ¬¸» ¯«»­¬·±² ·­ ·² °±­·¬·ª» º±®³ ¬¸» ¯«»­¬·±² ¬¿¹ ·­ ·² ²»¹¿¬·ª» º±®³ çò ß³·¬ ¸¿­ ²±¬ ¿ ¾·¹ ³±¾·´»ô ÁÁÁÁÁÁÁ á øï÷ ¸¿­ ¸» øî÷ ¸¿ª» ¸» øí÷ ¸¿ª» ²±¬ ¸» øì÷ ·­²ù¬ ß²­ò øï÷ ͱ´ò ׺ ¬¸» ¯«»­¬·±² ·­ ·² ²»¹¿¬·ª» º±®³ ¬¸» ¯«»­¬·±² ¬¿¹ ·­ ·² °±­·¬·ª» º±®³ п¬¸ ¬± ­«½½»­­ ÕÑÌß øÎßÖßÍÌØßÒ÷ ÌÓ ÒßÌ×ÑÒßÔ ÌßÔÛÒÌ ÍÛßÎÝØ ÛÈßÓ×ÒßÌ×ÑÒ øÒÌÍÛóîðïê÷ ÍÌßÙÛ óï ÙËÖßÎßÌ ÍÌßÌÛ æ ÔÝÌ ÍÑÔËÌ×ÑÒÍ Ü¿¬»æ ðèñïïñîðïë
 2. 2. î ïðò ݱ³» ±² ײ¼·¿ ÁÁÁÁÁÁ É» ©¿²¬ ¿ ­·¨ò øï÷ ÿ øî÷ ô øí÷ ò øì÷ á ß²­ò øï÷ ͱ´ò ̸» °¸®¿­» ·­ ­¸±©·²¹ ¿ ­¬®±²¹ »¨½·¬»³»²¬ ±® ½¸»»®­ô ¬¸«­ ÿ³¿®µ ·­ «­»¼ ¬± »¨°®»­­ ¬¸» »³±¬·±² ïïò ݸ±±­» ¬¸» ½±®®»½¬ ·²ª»®­·±² ¯«»­¬·±² ±º ¬¸» º±´´±©·²¹ ­»²¬»²½»ò Õ·®¿² °´¿§»¼ ½®·½µ»¬ §»­¬»®¼¿§ò øï÷ ×­ Õ·®¿² °´¿§»¼ ½®·½µ»¬ §»­¬»®¼¿§ á øî÷ É¿­ Õ·®¿² °´¿§»¼ ½®·½µ»¬ §»­¬»®¼¿§ á øí÷ ܱ­» Õ·®¿² °´¿§»¼ ½®·½µ»¬ §»­¬»®¼¿§ á øì÷ Ü·¼ Õ·®¿² °´¿§»¼ ½®·½µ»¬ §»­¬»®¼¿§ á ß²­ò øÒß÷ ͱ´ò ̸» ±°¬·±²­ ¿®» ¿´´ ©®±²¹ ïîò ײ¼·¿ ·­ ±²» ±º ÁÁÁÁÁÁÁ ±´¼»­¬ ½·ª·´·¦¿¬·±² ·² ¬¸» ©±®´¼ò øï÷ ¿ øî÷ ¿² øí÷ ¬¸» øì÷ ¿¬ ß²­ò øí÷ ͱ´ò ̸» ¼»¬»®³·²»® þ̸»þ ­¸±©­ ­«°»®´¿¬·ª» ¼»¹®»» þÑ´¼»­¬þ ïíò × ©·´´ ­¬¿§ ÁÁÁÁÁÁÁ §±« ®»¬«®²ò øï÷ »·¬¸»® øî÷ «²¬·´ øí÷ ±® øì÷ ¿º¬»® ß²­ò øî÷ ͱ´ò ̸» ½±²¶«²½¬·±² þ«²¬·´þ ­¸±©­ ¿ °¿®¿´´»´ ¿½¬·±² ±® ¬·³»ò λ¿¼ ¬¸» °¿­­¿¹» ¿²¼ ¹·ª» ¬¸» ¿²­©»® ¹·ª»² ¾»´±© ·¬ò øïì ¬± ïé÷ Ѳ½» ¬¸»®» ©¿­ ³±«­»ò ̸» ³±«­» ¿´©¿§­ ´±±µ»¼ ©±®®·»¼ ¾»½¿«­» ·¬ ©¿­ ¿º®¿·¼ ±´ ½¿¬­ò ß ³¿¹·½·¿² ¸¿¼ °·¬§ ±² ·¬ ¿²¼ ¬«®²»¼ ·¬ ·²¬± ½¿¬ò Ò±© ¬¸» ½¿¬ ©¿­ ¿º®¿·¼ ±º ¼±¹ò ͱ ¬¸» ³¿¹·½·¿² ¬«®²»¼ ¬¸» ½¿¬ ·²¬± ¿ ¼±¹ò ̸» ¼±¹ ¾»¹¿² ¬± º»¿® ¬·¹»®­ò Ò±© ¬¸» ³¿¹·½·¿² ¬«®²»¼ ¬¸» ¼±¹ ·²¬± ¿ ¬·¹»®ò ̸» ¬·¹»® ¾»¹¿² ¬± º»¿® ¸«²¬»®­ò Ѳ½» ¼¿§ ¬¸» ³¿¹·½·¿² ­¿·¼ô ùÞ» ¬¸» ³±«­»ô ¿¹¿·²ô §±« ¿®» ²± ¾»¬¬»® ¬¸¿² ³±«­» ¿¬ ¸»¿®¬òù ïìò ɸ¿¬ ©¿­ ³±«­» ¿º®¿·¼ ±ºá øï÷ ¼±¹ øî÷ ½¿¬ øí÷ ½¿® øì÷ ¾«­ ß²­ò øî÷ ͱ´ò ß½½±®¼·²¹ ¬± ®»º»®»²½» ¬± ½±²¬»¨¬ ©·¬¸ ¬¸» ¹·ª»² °¿­­¿¹» ïëò ɸ¿¬ ¼·¼ ¬¸» ³¿¹·½·¿² ¬«®² ¬¸» ½¿¬ ·²¬± á øï÷ ®¿¬ øî÷ ¼±¹ øí÷ ¬·¹»® øì÷ ¿²¬ ß²­ò øî÷ ͱ´ò ß½½±®¼·²¹ ¬± ®»º»®»²½» ¬± ½±²¬»¨¬ ©·¬¸ ¬¸» ¹·ª»² °¿­­¿¹» ïêò ɸ¿¬ ¼·¼ ³¿¹·½·¿² ¼± ©·¬¸ ¬¸» ¼±¹ á øï÷ ¬«®²»¼ ½¿¬ øî÷ ³±«­» øí÷ ¬·¹»® øì÷ ¸«²¬»® ß²­ò øí÷ ͱ´ò ß½½±®¼·²¹ ¬± ®»º»®»²½» ¬± ½±²¬»¨¬ ©·¬¸ ¬¸» ¹·ª»² °¿­­¿¹» ïéò Ì·¹»® ©¿­ ¬«®²»¼ ·²¬± á øï÷ ½¿¬ øî÷ ¼±¹ øí÷ ¸«²¬»® øì÷ ³±«­» ß²­ò øì÷ ͱ´ò ß½½±®¼·²¹ ¬± ®»º»®»²½» ¬± ½±²¬»¨¬ ©·¬¸ ¬¸» ¹·ª»² °¿­­¿¹» ïèò з½µ ±¼¼ ±²» ±«¬ò øï÷ ½¿¬ øî÷ ³±«­» øí÷ ®¿¬ øì÷ ¸«²¬»® ß²­ò øì÷ ͱ´ò ß½½±®¼·²¹ ¬± ®»º»®»²½» ¬± ½±²¬»¨¬ ©·¬¸ ¬¸» ¹·ª»² °¿­­¿¹»
 3. 3. í ïçò ß­ ¾®¿ª» ¿­ ¿ ÁÁÁÁÁÁÁò øï÷ ½¿¬ øî÷ ´·±² øí÷ ³±«­» øì÷ ¸±®­» ß²­ò øî÷ ͱ´ò ß½½±®¼·²¹ ¬± ®»º»®»²½» ¬± ½±²¬»¨¬ ©·¬¸ ¬¸» ¹·ª»² °¿­­¿¹» îðò ß­ ¾´·²¼ ¿­ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁò øï÷ ¿ ¾»» øî÷ ¿ »¿¹´» øí÷ ¿ ½®±© øì÷ ¿ ¾¿¬ ß²­ò øì÷ ͱ´ò ß½½±®¼·²¹ ¬± ®»º»®»²½» ¬± ½±²¬»¨¬ ©·¬¸ ¬¸» ¹·ª»² °¿­­¿¹» îïò ݸ±±­» ¬¸» ½±®®»½¬ °¿­­·ª» º±®³ ±º ¬¸» ­»²¬»²½»ò Ø» ¹¿ª» ³» ¿ ½¸±½±´¿¬»ò øï÷ × ©¿­ ¹·ª»² ³» ¿ ½¸±½±´¿¬»ò øî÷ ß ½¸±½±´¿¬» ·­ ¹·ª»² ¾§ ³»ò øí÷ ß ½¸±½±´¿¬» ©¿­ ¹·ª»² ¬± ³» ¾§ ¸·³ øì÷ ß ½¸±½±´¿¬» ·­ ¹·ª»² ¾§ ¸·³ ß²­ò øí÷ ͱ´ò ̸» ª»®¾ ·­ ·² ­·³°´» °¿­¬ º±®³ô ­± ¬¸» °¿­­·ª» ª±·½» ©±«´¼ ¿´­± ¾» ·² ­¿³» ¬»²­» îîò ݸ±±­» ¬¸» ±°°±­·¬» ±º ù¼«­µù øï÷ ³±®²·²¹ øî÷ ¼¿§ øí÷ ¼¿©² øì÷»ª»²·²¹ ß²­ò øí÷ ͱ´ò ̸» ±°°±­·¬» ±º Ü«­µ ·­ Ü¿©² îíò Ó¿§¿ ÁÁÁÁÁÁÁ °´¿§·²¹ ·² ¬¸» ¹¿®¼»² ²±©ò øï÷ ©¿­ °´¿§·²¹ øî÷ ¿®»°´¿§·²¹ øí÷ ·­ °´¿§·²¹ øì÷ ¿³ °´¿§·²¹ ß²­ò øí÷ ͱ´ò Í·¹²¿´ ©±®¼ þ²±©þ ·²¼·½¿¬»­ ¬¸¿¬ ¬¸» ¿½¬·±² ·­ ·² °®±¹®»­­ îìò Ó»»²¿ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ¿ ­½¸±±´ ¾¿¹ò øï÷ ¸¿ª» øî÷ ¸¿­ øí÷ ·­ øì÷ ©¿­ ß²­ò øî÷ ͱ´ò ̸» ­«¾¶»½¬ ·­ ­·²¹«´¿® ­± þ¸¿­þò Û¹ò ͸»ô Ø»ô Ö¿¹¼·­¸ ó ¸¿­ îëò л¿½±½µ ·­ ÁÁÁÁÁÁÁ ³±­¬ ¾»¿«¬·º«´ ¾·®¼ò øï÷ ¿ øî÷ ¿² øí÷ ±º øì÷ ¬¸» ß²­ò øì÷ ͱ´ò Í«°»®´¿¬·ª» ¼»¹®»» ·­ »¨°®»­­»¼ ¾§ ¿®¬·½´» þ̸»þ îêò × ¿³ ©¿·¬·²¹ º±® ÁÁÁÁÁÁ ¸±«®ò øï÷ ¿ øî÷ ¿² øí÷ ¬¸» øì÷ ­·²½» ß²­ò øî÷ ͱ´ò ʱ©»´ ­±«²¼­ ·² ­·²¹«´¿® ÝÑËÒÌßÞÔÛ ÒÑËÒÍ ÌßÕÛ ¿®¬·½´» þ¿²þ îéò ݸ¿²¹» ¬¸» ¹»²¼»® ±º ùỬù øï÷ Ử øî÷ Ử¬»­­ øí÷ ᱬ»­­ øì÷ 뱬·»­­ ß²­ò øî÷ ͱ´ò Ú»³·²·²» ¹»²¼»® ±º Ử ·­ Ử»­­ îèò × µ²±© ¬¸» °»®­±² ÁÁÁÁÁ ·­ ª»®§ ¸¿°°§ò øï÷ ©¸±­» øî÷ ©¸±³ øí÷ ©¸»² øì÷ ©¸± ß²­ò øì÷ ͱ´ò Ø»®» ÉØÑ ×Í ÍËÞÖÝÌ×ÊÛ ÎÔßÌ×ÊÛ ÐÎÑÒÑËÒ îçò ׺ × ½±«´¼ º´§ô ×ÁÁÁÁÁÁÁ¬± ¬¸» ³±±²ò øï÷ ½±«´¼ ¹± øî÷ ©±«´¼ ¹± øí÷ ¹± øì÷ ¹±²» ß²­ò øî÷ ͱ´ò ̸» ­»²¬»²½» ­¸±©­ ¼»­·®» ¾§ þÍÛÝÑÒÜ Ý±²¼·¬·±²¿´þ
 4. 4. ì íðò ɸ¿¬ ¼± §±« ¬¸·²µ ÁÁÁÁÁ ¬¸·­ °´¿½»á øï÷ ±² øî÷ º±® øí÷ ¾§ øì÷ ¿¾±«¬ ß²­ò øì÷ ͱ´ò ̸» ÊÛÎÞ ÌØ×ÒÕ ×Í ÚÑÔÔÑÉÛÜ ÞÇ ÌØÛ ÐÎÛÐÑÍ×Ì×ÑÒ ßÞÑËÌ íïò 觳·²¹ ©±®¼ ±º ù¸·´´ù ·­ ÁÁÁÁÁò øï÷ ¾¿´´ øî÷ ¼±´´ øí÷ º¿´´ øì÷ ½¸·´´ ß²­ò øì÷ ͱ´ò 觳»­ ©·¬¸ Ø·´´ ó ݸ·´´ íîò д«®¿´ º±®³ ±º ¬¸» ©±®¼ ³·²»®¿´ ·­ ÁÁÁÁÁÁ øï÷ ³·²»®¿´»­ øî÷ ³·²»®¿´­ øí÷ ³·²¿®¿´­ øì÷ ³·²¿®¿´ù­ ß²­ò øî÷ ͱ´ò λ¹«´¿® д«®¿´ º±®³ ííò ß¼¼ °®±°»® ¯«»­¬·±² ¬¿¹ò ˬ­¿ª °¿­­»¼ ¬¸» »¨¿³·²¿¬·±² ÁÁÁÁÁÁÁ á øï÷ ©¿­²ù¬ ¸» øî÷ ¼·¼²ù¬ ¸» øí÷ ©¿­ ¸» øì÷ ¼·¼ ¸» ß²­ò øî÷ ͱ´ò ׺ ¬¸» ¯«»­¬·±² ·­ ·² °±­·¬·ª» º±®³ ¬¸» ¯«»­¬·±² ¬¿¹ ·­ ·² ²»¹¿¬·ª» º±®³ íìò Ù¿²¼¸·¶· ­¿·¼ô þÓ§ ´·º» ·­ ³§ ÁÁÁÁÁòùù øï÷ ³¿­­¿¹» øî÷ ³»­­¿¹» øí÷ ³»­­¹» øì÷ ³»­»¹ ß²­ò øî÷ ͱ´ò Í°»´´·²¹ »®®±®ò íëò × ¸¿ª» ½±³» ¸»®» ¶«­¬ ÁÁÁÁÁÁ ³·²«¬»­ ¿¹±ò øï÷ ­±³» øî÷ ³¿²§ øí÷ ¿ º»© øì÷ ³«½¸ ß²­ò øí÷ ͱ´ò Ü»¬»®³·²»® ¿ º»© ·­ «­»¼ ¾»º±®» ½±«²¬¿¾´» ²±«²­ íêò Ú·²¼ ±«¬ ±¼¼ ±²» º®±³ ¬¸» º±´´±©·²¹ øï÷ ³±«­» øî÷ ´¿°¬±° øí÷ °»² øì÷ °»²¼®·ª» ß²­ò øí÷ ͱ´ò Ѭ¸»® ¬¸·²¹­ ¿®» ²¿³» ±º °»®·°¸»®¿´­ ±º ½±³°«¬»® íéò ̸» ½±© ·­ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ¿²·³¿´ò øï÷ ¼±³»­¬·½ øî÷ ¼±³¿­¬·½ øí÷ ¼±³·­» øì÷ ¼»³»­¬·½ ß²­ò øï÷ ͱ´ò Í°»´´·²¹ »®®±® íèò Ó·²¿ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ º®±³ ¬¸» ³¿´´ ¬¸» ²»¨¬ ©»»µò øï÷ ¾«§ ¬±§­ øî÷ ¾±«¹¸¬ ¬±§­ øí÷ ©·´´ ¾» ¾±«¹¸¬ ¬±§­ øì÷ ©·´´ ¾«§ ¬±§­ ß²­ò øì÷ ͱ´ò ̸» ³±¼¿´ þ©·´´þ ·­ «­»¼ ¬± ­¸±© ­±³» º«¬«®» ¿½¬·±² íçò ײ¼·¿² Ì»¿³ ®»¿½¸»¼ ݸ»²²¿· ÁÁÁÁÁÁÁÁ ¬®¿·² øï÷ ·² øî÷ ¾§ øí÷ ©·¬¸ øì÷ ±² ß²­ò øî÷ ͱ´ò þÞ§þ ·­ «­»¼ ©¸·´» ©» ­¿§ ©¸·½¸ ¬®¿²­°±®¬¿¬·±² ³»¼·«³ ©» «­»¼ º®±³ ¬¸» ¿ª¿·´¿¾´» ½¸±·½» ìðò Ú·²¼ ±«¬ ¬¸» ½±®®»½¬ ­°»´´·²¹ º®±³ ¬¸» º±´´±©·²¹ øï÷ ݱ²ª·²»·²¬ øî÷ ݱ²ª»²·»²¬ øí÷ ݱ²»²»²·²¬ øì÷ ݱ²ª¿²·»²¬ ß²­ò øî÷ ͱ´ò Í°»´´·²¹»®®±®
 5. 5. ë ìïò ݸ±±­» ¬¸» ±°°±­·¬» ©±®¼ ±º ù³¿²«¿´ùò øï÷ ³¿½¸»²»½¿´ øî÷ ³·½¸»²·½¿´ øí÷ ³»½¸¿²·½¿´ øì÷ ³»½¸·²»½¿´ ß²­ò øí÷ ͱ´ò Í°»´´·²¹»®®±® ìîò º·²» ±«¬ ¬¸» ­·³·´¿® ³»¿²·²¹ ±º ¬¸» º±´´±©·²¹ °¸®¿­» æ þÔ±±µ º±®þ øï÷ ´±±µ ·² øî÷ ´±±µ ¿º¬»® øí÷ ´±±µ ·²¬± øì÷ ͽ¿®½¸ ß²­ò øì÷ ͱ´ò Ô±±µ º±® ³»¿²­ ­»¿®½¸ ìíò ݸ±±­» ¬¸» °¿­¬ °¿®¬·½·°¿´» º±®³ ±º ¬¸» ª»®¾ æ þÍ°®»¿¼þ øï÷ ­°®»¿´ øî÷ ­°®»¿¼»¼ øí÷ ­°®±²¼ øì÷ ­°»¿¼·²¹ ß²­ò øÒß÷ ͱ´ò Òß ììò ÁÁÁÁÁÁÁÁ©¿¬»® ·­ ¬¸»®» ·² ¬¸» ¹´¿­­ á øï÷ ر© ³¿²§ øî÷ ر© ³«½¸ øí÷ ر© º¿® øì÷ ر© ´±²¹ ß²­ò øî÷ ͱ´ò þر©³«½¸þ ·­ «­»¼ ¾»º±®» «²½±«²¬¿¾´» ²±«²­ ¬± µ²±© ¬¸» ¯«¿²¬·¬§ ìëò É» ÁÁÁÁÁÁÁ «­» ­±´¿® »²»®¹§ ·² ±«® ¼¿·´§ ´·º»ò øï÷ ³«­¬ øî÷ ­¸±«´¼ øí÷ ©±«´¼ øì÷ ½±«´¼ ß²­ò øî÷ ͱ´ò Ó±¼¿´ þ­¸±«´¼þ ·­ «­»¼ ¬± ­¸±© ±¾´·¹¿¬·±² ñ ³±®¿´ ¼«¬§ ìêò Ê·®¿¬ Õ±¸¿´· ¸¿­ ¾»»² ¾¿¬¬·²¹ ÁÁÁÁÁÁ »¿®´§ ³±®²·²¹ò øï÷ º±® øî÷ º®±³ øí÷ ­·²½» øì÷ ¼«®·²¹ ß²­ò øí÷ ͱ´ò Í·²½» ·­ ¿ °®»°±­·¬·±² ©¸·½¸ ·­ «­»¼ ¬± ·²¼·½¿¬» ¬¸» °±·²¬ ±º ¬·³» ìéò ̸» ¬»¿½¸»® ¼·­¬®·¾«¬»¼ ¬¸» ½¸±½±´¿¬»­ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ½¸·´¼®»²ò øï÷ ¾»¬©»»² øî÷ ¿®²±²¹ øí÷ »¿½¸ ±¬¸»® øì÷ ¾±¬¸ ß²­ò øî÷ ͱ´ò Þ»¬©»»² ·­ «­»¼ º±® ½¸±·½»­ ·²ª±´ª·²¹ ¬©± ·¬»³­ ¿²¼ þ¿³±²¹þ º±® ½¸±·½»­ ¬¸¿¬ ·²ª±´ª» ³±®» ¬¸¿² ¬©± ·¬»³­ò ìèò ÁÁÁÁÁÁÁÁ½¿°¬¿·² °´¿§»¼ ©»´´ò ײ¼·¿ ´±­¬ ¬¸» ³¿¬½¸ò øï÷ ׺ øî÷ ˲´»­­ øí÷ ̸±«¹¸ øì÷ Þ»½¿«­» ß²­ò øí÷ ͱ´ò ̸±«¹¸ô ß´¬¸±«¹¸ô Þ«¬ô Ç»¬ô ͬ·´´ ­¸±©­ ¬©± ½±²¬®¿¼·½¬·±² ·² ­»²¬»²½»­ ½±³¾·²»¼ ìçò α¸·¬ ·­ ²±¬ ÁÁÁÁÁÁÁÁ½´»ª»® ¿­ Ó¿²·­¸¿ò øï÷ ß­ øî÷ ̸» øí÷ ͱ øì÷ ̸¿² ß²­ò øïôí÷ ͱ´ò ײ б­·¬·ª» ¼»¹®»» ©» «­» ¿­ ››ò ß­ ±® ­±››òò ¿­ ¬± ½±³°¿®» ¬©± ±® ³±®» ¬¸¿² ¬©± ¬¸·²¹­ ©¸·½¸ ¿®» »¯«¿´ ñ ­·³·´¿®ò ëðò Ù¿²¼¸·¶· ¾»´·»ª»¼ ·² ÁÁÁÁÁÁÁò øï÷ ª·±´¿²½» øî÷ ª·±´»²½» øí÷ ²±² ó ª·±´»²½» øì÷ ²±² ó ª·±´»²½» ß²­ò øíôì÷ ͱ´ò Í°»´´·²¹ »®®±®­
 6. 6. ï ÍÑÔËÌ×ÑÒÍÓ¿¨ò Ó¿®µ­æ ëð Ì·³» ¿´´±©»¼æ ìë ³·²­ ײ ½¸» º±´´±©·²¹ ¯«»­¬·±²­ ï ¬± ï𠯫»­¬·±²­ ²«³¾»®­ ¿®» ¿®®¿²¹»¼ ·² ¿ ­»®·»­ ©·¬¸ ½±³» °®·²½·°´»­ «²¼»®­¬¿²¼·²¹ ·¬ò Ѳ» ¬»®³ ·² ¬¸» ­»®·»­ ·­ ³·­­·²¹ ¿­ ­¸±©² ¾§ ÁÁÁÁÁÁ ò ̸·­ ¬»®³ ·­ ¹·ª»² ¿­ ±²» ±º ¬¸» ¿´¬»®²¿¬·ª» ¿³±²¹­¬ ¬¸» º±«® ²«³¾»®­ ¹·ª»² ¾»´±© ·¬ò Ú·²¼ ¬¸·­ ¬»®³ ¿²¼ ­¸±© §±«® ¿²­©»® ¿¹¿·²­¬ ¬¸» ¯«»­¬·±² ²«³¾»® ±² ¬¸» ¿²©»® ­¸»»¬ò ïò ïô ïîô ïèô îëô ÁÁÁÁÁô ëî øï÷ íî øî÷ íí øí÷ íë øì÷ íì ß²­ò øí÷ ͱ´ò Ù·ª»² ­»®·»­ ·­ ½±³¾·²¿¬·±² ±º ¬©± ­»®·»­ × æ ïô ïèô á ×× æ ïîô îëô ëî Ϋ´» ·² ×× ­»®·»­ ·­ Ϋ´» ·² ­»®·»­ × ·­ ïî î ï îë îë î î ëî ï ïé ïè ïè ïé íë îò çô ïêô îëô íêô ÁÁÁÁÁô êìô èï øï÷ ìð øî÷ ìî øí÷ ìê øì÷ ìç ß²­ò øì÷ ͱ´ò Í»®·»­ º±´´±© ­¯«¿®» ®«´» ø²õï÷î ©¸»®» ² ã îô íô ìô ëô êô éô è î î î î î î î í ôì ôë ôê ôé ôè ôç íò îô îô ìô ïîô ìèô ÁÁÁÁÁò øï÷ îìð øî÷ îîð øí÷ ïçî øì÷ îðð ß²­ò øï÷ ͱ´ò Í»®·»­ º±´´±© ³«´¬·°´·½¿¬·±² ®«´» î ï î î î ì ì í ïî ïî ì ìè ìè ë îìð ìò îëô îîô ïèô ïíô éô ÁÁÁÁÁò øï÷ ï øî÷ î øí÷ í øì÷ ð ß²­ò øì÷ ͱ´ò Í»®·»­ º±´´±© ­«¾¬®¿½¬·±² ®«´» ¿­ îë í îî îî ì ïè ïè ë ïí ïí ê é é é ð п¬¸ ¬± ­«½½»­­ ÕÑÌß øÎßÖßÍÌØßÒ÷ ÌÓ ÒßÌ×ÑÒßÔ ÌßÔÛÒÌ ÍÛßÎÝØ ÛÈßÓ×ÒßÌ×ÑÒ øÒÌÍÛóîðïê÷ ÍÌßÙÛ óï ÙËÖßÎßÌ ÍÌßÌÛ æ ÓßÌ Ü¿¬»æ ðèñïïñîðïë
 7. 7. ëò èô îéô êìô ïîëô ÁÁÁÁÁô íìíô ëïî øï÷ ïëð øî÷ îîð øí÷ îïê øì÷ ïèð ß²­ò øí÷ ͱ´ò Í»®·»­ º±´´±© ½«¾» ®«´» ø²õï÷í ©¸»®» ² ã ïô îô íô ìô ëô êô é í í í í í í í î ôí ôì ôë ôê ôé ôè êò ìèô íëô îìô ÁÁÁÁô èô íò øï÷ ïì øî÷ ïë øí÷ ïê øì÷ ïî ß²­ò øî÷ ͱ´ò Í»®·»­ º±´´±© ­«¾¬®¿½¬·±² ®«´» ¿­ ìè ïí íë íë ïï îì îì ç ïë ïë é è è ë í éò ïîô îðô íðô ìîô ÁÁÁÁÁÁô éî øï÷ ïì øî÷ ïë øí÷ ïê øì÷ ïî ß²­ò ø²± ±°¬·±² ·­ ½±®®»½¬÷ ͱ´ò Í»®·»­ º±´´±© ¿¼¼·¬·±² ®«´» ïî è îð îð ïð íð íð ïî ìî ìî ïì ëê ëê ïê éî èò ïéô îîô îêô îçô ÁÁÁÁÁô íîô íî øï÷ íð øî÷ íï øí÷ íî øì÷ îç ß²­ò øî÷ ͱ´ò Í»®·»­ º±´´±© ¿¼¼·¬·±² ®«´» ïé ë îî îî ì îê îê í îç îç î íï íï ï íî íî ð íî çò ïììô ïððô êìô ÁÁÁÁÁÁô ïêô ì øï÷ íî øî÷ íì øí÷ íê øì÷ ìð ß²­ò øí÷ ͱ´ò Í»®·»­ º±´´±© ­¯«¿®» ®«´» ø² Š î÷î ©¸»®» ² ã ïî î î î î î î ïî ôïð ôè ôê ôì ôî ïðò îîô ííô ìêô ÁÁÁÁÁÁô éèô çé øï÷ êð øî÷ êï øí÷ êî øì÷ êé ß²­ò øî÷
 8. 8. í ͱ´ò Í»®·»­ º±´´±© ¿¼¼·¬·±² ®«´» îî ïï íí íí ïí ìê ìê ïë êï êï ïé éè éè ïç çé ײ ¯«»­¬·±²ïï ¬± ïëô Û²¹´·­¸ ¿´°¸¿¾¿¬»­ ¿®» ¹·ª»² ¼·¹·¬¿´ ²«³¾»®­ò Ë­·²¹ ¬¸»³ô º·²¼ ¬¸» ½±®®»½¬ ½±¼» ±º ±¬¸»® Û²¹´·­¸ ©±®¼­ º®±³ ¬¸» ¿´¬»®²¿¬·ª»­ò ïïò ׺ ÌßÕÛ ã íìëêô ÕßÓÔ ã ëìéç ¿®» ¹·ª»²ô ©¸¿¬ ·­ ©®·¬»»² º±® ÓßÕÛ øï÷ éìêë øî÷ éìëê øí÷ éëìê øì÷ éëêì ß²­ò øî÷ ͱ´ò Ì ã íô ß ã ìô Õ ã ëô Û ã ê ¿²¼ Õ ã ëô ß ã ìô Ó ã éô Ô ã ê ͱô ÓßÕÛã éìëê ïîò ׺ ÜÑÙ ã ìêéô ÝßÌ ã íîï ¿®» ¹·ª»²ô ©¸¿¬ ·­ ©®·¬¬»² º±® ÙÑÌ á øï÷ éïê øî÷ éêï øí÷ êéï øì÷ êïé ß²­ò øî÷ ͱ´ò Ü ã ìô Ñ ã êô Ù ã é ¿²¼ Ý ã íô ß ã îô Ì ã ï ͱô ÙÑÌ ã éêï ïíò ׺ ß ã ïô Þ ã îô Ý ã íô Ü ã ìô Û ã ëô Ú ã êô Ù ã éô Ø ã èô × ã ç ¿²¼ ÞÝÙØ ã îíéè ¿®» ¹·ª»²ô ©¸¿¬ ·­ ¹·ª»² ¬± ÝÜØ× ã á øï÷ íìçè øî÷ íèìç øí÷ íìèç øì÷ íèçì ß²­ò øí÷ ͱ´ò ß ã ïô Þ ã îô Ý ã íô Ü ã ìô Û ã ëô Ú ã êô Ù ã éô Ø ã è ››› ͱô ÝÜØ× ã íìèç ïìò ׺ ÝßÓÛÔ ã íìëêéô ÓÛÌßÔ ã ëêèìéô ©¸¿¬ ·­ ÔÛÓßÌ á øï÷ éêëèì øî÷ éêìëè øí÷ éêëìè øì÷ éêèëì ß²­ò øí÷ ͱ´ò Ý ã íô ß ã ìô Ó ã ëô Û ã êô Ô ã é ¿²¼ Ó ã ëô Û ã êô Ì ã èô ß ã ìô Ô ã é ͱô ÔÛÓßÌã éêëìè ïëò ׺ Ø×ÜÛ ã èçìëô ÞÜßÚ ã îìïêô ©¸¿¬ ·­ Ü×ÞÚá øï÷ ìçêî øî÷ ìêçî øí÷ ìîçê øì÷ ìçîê ß²­ò øì÷ ͱ´ò Ø ã èô × ã çô Ü ã ìô Û ã ë ¿²¼ Þ ã îô Ü ã ìô ß ã ïô Ú ã ê ͱô Ü×ÞÚ ã ìçîê ײ ¯«»­¬·±² Ò±ò ïê ¬± îðô ·º ±®¼»® ±º Û²¹´·­¸ ¿´°¸¿¾»¬ ·­ ½¸¿²¹»¼ô ½±¼» ´¿²¹«¿¹» ·¼ ½¸¿²¹»¼ò ïêò ׺ ÐÑËÒÜ ·­ ©®·¬¬»² ·²­¬»¿¼ ±º ÜÒËÑÐô ©¸¿¬ ·­ ©®·¬¬»² º±® ÓÛÙ×Õ á øï÷ Õ×ÓÛÙ øî÷ Õ×ÙÛÓ øí÷ ÕÙ×ÛÓ øì÷ Õ×ÙÛÓ ß²­ò øîôì÷ ͱ´ò ׺ ´»¬¬»®­ ±º ÐÑËÒÜ ¿®» ®»ª»®­»¼ ·¬ º±®³­ ¬¸» ½±¼» ¿­ ÜÒËÑÐò Í·³·´¿®´§ ´»¬¬»®­ ±º ÓÛÙ×Õ ¿®» ®»ª»®­»¼ ¿­ Õ×ÙÛÓ
 9. 9. ïéò ׺ ÎÛÉÑÔ ·­ ©®·¬¬»² º±® ÚÔÑÉÛÎô ©¸¿¬ ·­ ©®·¬¬»² º±® ÓßÎÕÛÌá øï÷ ÌÛÕÎÓß øî÷ ÌÛÕÎßÓ øí÷ ÌÛÕßÓÎ øì÷ ÌÛÕÓßÎ ß²­ò øî÷ ͱ´ò ÚÔÑÉÛÎ ·­ ®»ª»®­»¼ ¬± ÎÛÉÑÔÚ øÓ×ÍÍÐÎ×ÒÌ÷ò Í·³·´¿®´§ ÓßÎÕÛÌ ·­ ®»ª»®­»¼ ¬± ÌÛÕÎßÓ ïèò ׺ ÐÝßÌ ã ÌßÝÐ ¿²¼ ÎÞÛÜ ã ÜÛÞÎ ¿®» ©®·¬¬»²ô ©¸¿¬ ·­ ©®·¬¬»² º±® ÜÝßÞ ·² ½±¼» ´¿²¹«¿¹»á øï÷ ÞßÝÜ øî÷ ßÞÝÜ øí÷ ÞßÜÝ øì÷ ßÞÜÝ ß²­ò øï÷ ͱ´ò ÐÝßÌ ·­ ®»ª»®­»¼ ¬± ÌßÝÐò Í·³·´¿®´§ô ÎÞÛÜ ·­ ®»ª»®­»¼ ¬± ÜÛÞÎ ò ͱô ÜÝßÞã ÞßÝÜ ïçò ׺ ßÞÝÜ ·­ ©®·¬¬»² ÆÇÈÉ ·² ½±¼» ´¿²¹«¿¹»ô ©¸¿¬ ·­ ©®·¬¬»² º±® ÛÚÙØ·² ½±¼» ´¿²¹«¿¹»á øï÷ ÊËÍÌ øî÷ ËÌÍÎ øí÷ ÍÌËÊ øì÷ ÊËÌÍ ß²­ò øì÷ ͱ´ò É®·¬·²¹ °´¿½» ª¿´«» ±º ¿´´ ¬¸» ¿´°¸¿¾»¬­ º®±³ ­¬¿®¬·²¹ ·ò»ò ß ã ïô Þ ã îô Ý ã íô Ü ã ì ›››ò ¿²¼ º®±³ ®»ª»®­» Æ ã ïô Ç ã îô È ã íô É ã 웛›ò Ø»²½»ô ÛÚÙØ ã ëêéè º®±³ ­¬¿®¬·²¹ ¿²¼ ÊËÌÍ ã ëêéè º®±³ ®»ª»®­» îðò ׺ ·² ¿²§ ´¿²¹«¿¹» ÎÑßÍÌ ¾§ ÐÏÇËÎô ¸±© ·­ »¨°®»­­»¼ ÍÔÑÐÐÇ á øï÷ ÓÎÒßÏÒ øî÷ ÒÎÓÒÏß øí÷ ÏÒÓÎÒß øì÷ ÎßÒÒÓÏ ß²­ò øí÷ ͱ´ò Î Š î ã Ð Ñ õî ã Ï ß Š î ã Ç Í õ î ã Ë Ì Š î ã Î Í·³·´¿®´§ô Í Š î ã Ï Ô õî ã Ò Ñ Š î ã Ó Ð õ î ã Î Ð Š î ã Ò Ç õ î ã ß ×² ¯«»­¬·±² Ò±ò îï ¬± îëô º±«® º·¹«®»­ ¿®» ¹·ª»² ·² »¿½¸ò Ѳ» ±º ¬¸» º·¹«®» ¼·ºº»®­ º®±³ ¬¸» ®»­¬ ¬¸®»» ɸ·½¸ ·­ ¬¸¿¬ º·¹«®»á îïò øï÷ øî÷ øí÷ øì÷ ß²­ò øí÷ ͱ´ò Ý·®½´» ·­ ²±¬ ¿ °±´§¹±² ¿²¼ ®»­¬ ¿´´ ¿®» °±´§¹±²­ò îîò øï÷ øî÷ øí÷ øì÷ ß²­ò øî÷ ͱ´ò Ò«³¾»® ±º ´·²»­ ·²­·¼» ¬¸» ­¯«¿®» º®¿³» ·­ í ©¸·½¸ ·­ ±¼¼ ¿²¼ ®»­¬ ¿´´ ¿®» »ª»²ò
 10. 10. ë îíò øï÷ øî÷ øí÷ øì÷ á ß²­ò øì÷ ͱ´ò Ò± º·¹«®» ·­ ¹·ª»²ò îìò øï÷ øî÷ øí÷ øì÷ ß²­ò øî÷ ͱ´ò Í¿³» º·¹«®» ·­ »³¾»¼¼»¼ò ɸ·´» ¼·ºº»®»²¬ º·¹«®»­ ·­ »³¾»¼¼»¼ ·² ®»­¬ò îëò øï÷ øî÷ øí÷ øì÷ ß²­ò øì÷ ͱ´ò Ý«®ª» ·²­·¼» ¬¸» ¬®·¿²¹´» ·­ ²±¬ ¬±«½¸·²¹ ¬¸» »¼¹» ±º ¬®·¿²¹´»ò ײ ¯«»­¬·±² Ò± îê ¬± íðô º·¹«®»­ ¿®» ¹·ª»² ©·¬¸ ±²» ¯«»­¬·±² ³¿®µ øá÷ò ݱ³°´»¬» ¬¸» º·¹«®» ´±¹·½¿´´§ò îêò í í é ê ë ï á ë ì è ê ç øï÷ éî øî÷ íë øí÷ ëê øì÷ ìî ß²­ò øá÷ ͱ´ò Ò± ±°¬·±² ·­ ½±®®»½¬ò îéò ê ïï ì ë á ç ïð í è øï÷ î øî÷ ï øí÷ é øì÷ ïî ß²­ò øí÷ ͱ´ò Í«³ ±º »¿½¸ ®±© ­¸±«´¼ ¾» îï ײ ®±© îô øë õ È õ ç÷ ã îï È ã îï Š ïì ã é
 11. 11. îèò á ïð îî ïé îè ïí øï÷ íì øî÷ íë øí÷ íð øì÷ íê ß²­ò øî÷ ͱ´ò ïð õ í ã ïíå ïí õ ì ã ïé å ïé õ ë ã îî å îî õ ê ã îè å îè õ é ã íë îçò øï÷ êî øî÷ êí øí÷ ïðê øì÷ éê ß²­ò øî÷ ͱ´ò ͬ¿®¬·²¹ º®±³ í »ª»®§ ­«½½»»¼·²¹ ²«³¾»® ·­ ±¾¬¿·²»¼ ¾§ «­·²¹ °¿¬¬»®² øI î õ ï÷ò í I î õ ï ã é å é I î õ ï ã ïë ›òò ­± ±² íðò øï÷ êë øî÷ êð øí÷ êï øì÷ êî ß²­ò øí÷ ͱ´ò øêIë÷õøìIí÷ãìî øêIé÷õøìIë÷ãêî øëIè÷õøéIí÷ãêî íïò ײ º·¹«®»ô ·º ¿¬ ¬¸» ¾±¬¬±³ ±º ¬¸» ¯«·¾·½ô ¬¸»®» ¿®» º±«® ¼±¬­ô ¸±© ³¿²§ ¼±¬­ ½¿² ¾» ¿¬ ¬¸» ¬±°á øï÷ î øî÷ ì øí÷ ê øì÷ í ß²­ò øí÷ ͱ´ò ß½½±®¼·²¹ ¬± «²º±´¼·²¹ ²»¬ ï ì ë ê î í Ñ°°±­·¬» ¬± ìø̱°÷ ·­ êøÞ±¬¬±³÷
 12. 12. é íîò б·²¬·²¹ ¿¬ ¬¸» °¸±¬±ô ο³»­¸ ­¿·¼ ¬¸¿¬ ·­ ¬¸» °¸±¬± ±º ¬¸» §±«²¹»® ¾®±¬¸»® ±º º¿¬¸»®ù­ ¼¿«¹¸¬»®ù­ ±º ¬¸» ±²´§ ­·­¬»® ±º ³§ ³¿¬»®²¿´ «²½´»ò ɸ¿¬ ®»´¿¬·±² ±º ¬¸» °»®­±² ·² ¬¸» °¸±¬± ©·¬¸ ο³»­¸á øï÷ Ó¿¬»®²¿´ «²½´» øî÷ Ú¿¬¸»® øí÷ ˲½´» øì÷ Þ®±¬¸»® ß²­ò øí÷ ͱ´ò ÎÛÐÎÛÍÛÒÌßÌ×ÑÒ ÎÛÔßÌ×ÑÒ Í°±«­» ®»´¿¬·±² ­·¾´·²¹ ®»´¿¬·±² º»³¿´»­ ³¿´»­ °¿®»²¬ ¿¬ ¬±° ¿²¼ ½¸·´¼ ¿¬ ¾±¬¬±³ ®»´¿¬·±² ͱ ¬¸» °»®­±² ·² °¸±¬± ·­ ˲½´» ±º ο³»­¸ò ííò Ì¿®«² ©»²¬ è µ³­ ·² ¬¸» Û¿­¬ º®±³ ¸·­ ¸±«­»ò ̸»² ¬«®²»¼ ¬± ´»º¬ ¿²¼ ©»²¬ ¬± ¬¸» ¬»³°´» ©¸·½¸ ·­ ì µ³­ ¿©¿§ò Ò±© ¬± ®»¿½¸ ¸·­ ¸±³» ø©·¬¸±«¬ ¬¿µ·²¹ ¬«®²÷÷ ¸±© ³«½¸ ¼·­¬¿²½» ©±«´¼ ¸» ©¿´µá øï÷ ë øµ³÷ øî÷ í øµ³÷ øí÷ è øµ³÷ øì÷ ê øµ³÷ ß²­ò øí÷ ͱ´ò Ì»³°´» Þ§ Ч¬¸¿¹±®¿­ ¬¸»±®»³ô èî õ ìî ã Èî È ã êì ïê ã èð ã ì ë È ã è µ³ ø¿°°®±¨÷ò íìò Õ·®¿² ©¿­ ­¬¿²¼·²¹ ±² ¬¸» ©¿§ ¿º¬»® ­«²®·­»ò Ò¿®³®¿¬¿ ©¸± ©¿­ ½±³·²¹ º®±³ ¬¸» ±°°±­·¬» ¼·®»½¬·±²ô ­¿© ¬¸¿¬ ¬¸» ­¸¿¼±© ±¼ Õ·®¿² ©¿­ º¿´´·²¹ ±² ¸·­ ´»º¬ò ͱ ¬± ©¸·½¸ ¼·®»½¬·±² ©¿­ Õ·®¿²ù­ º¿½»á øÕ·®¿² ©¿­ ´±±µ·²¹÷ øï÷ ͱ«¬¸ øî÷ ͱ«¬¸óÉ»­¬ øí÷ Ò±®¬¸óÉ»­¬ øì÷ Ò±®¬¸ ß²­ò øï÷ ͱ´ò Õ·®¿² ©¿­ º¿½·²¹ ­±«¬¸ ¼·®»½¬·±²ò
 13. 13. íëò ß ©¿´´ó½´±½µ ­¸±©­ íæìð ¬·³»ò ɸ¿¬ ¬·³» ·­ ·²¼·½¿¬»¼ ®»º´»½¬·±² ±º ¬¸» ­¿³» ½´±½´ ±² ¬¸» ±°°±­·¬» ½´±½µá øï÷ éæîð øî÷ èæìð øí÷ èæîð øì÷ éæìð ß²­ò øí÷ ͱ´ò ׺ íæìð ·­ ¬¸» ¬·³» ¹·ª»² ·² ½±®®»½¬ ©¿¬½¸ ­«¾¬®¿½¬ ¬¸·­ ¬·³» º®±³ ïïæê𠬱 ¹»¬ ®»º´»½¬·±² ±º íæìð ·ò»ò øïïæêð Š íæìð÷ ã èæîðò íêò î ³¿²¹±»­ ã í ¿°°´»­ô î ¿°°´»­ ã ì ¾¿²¿²¿­ò ͱ ·²­¬»¿¼ ±º ¾«§·²¹ í ³¿²¹±»­ô ¸±» ³¿²§ ¾¿²¿²¿­ ¿®» ¿ª¿·´¿¾´»á øï÷ ê ¾¿²¿²¿­ øî÷ è ¾¿²¿²¿­ øí÷ ç ¾¿²¿²¿­ øì÷ ïî ¾¿²¿²¿­ ß²­ò øí÷ ͱ´ò Ù·ª»² ¬¸¿¬æ î ³¿²¹±»­ ã í ¿°°´»­å î ¿°°´»­ ã ì ¾¿²¿²¿­ò ̸»®»º±®»ô ï ¿°°´» ã î ¾¿²¿²¿­ô ͱô î ³¿²¹±»­ ã ê ¾¿²¿²¿­å ͱô í ³¿²¹±»­ ã ê í î ã ç ¾¿²¿²¿­ò íéò ׺ ±² îé Ö¿²«¿®§ ïçìéô ·¬ ©¿­ É»¼²»­¼¿§ô ©¸¿¬ ¼¿§ ©¿­ ±² í Í»°¬»³¾»® ïçìéá øï÷É»¼²»­¼¿§ øî÷ ̸«®­¼¿§ øí÷ Ú®·¼¿§ øì÷ Í«²¼¿§ ß²­ò øí÷ ͱ´ò îé Ö¿² ïçìé ·­ É»¼²»­¼¿§ò í Í»°¬»³¾»® ïçìé ã á Ö¿² Ú»¾ Ó¿®½¸ ß°®·´ Ó¿§ Ö«²» Ö«´§ ß«¹ Í»°¬ Ò±ò ±º ±¼¼ ¼¿§­ ì õ ð õ í õ î õ í õ î õ í õ í õ í ã îí ¼¿§­ ã î ±¼¼ ¼¿§­ ͱô É»¼²»­¼¿§ õî ã Ú®·¼¿§ò íèò Ù±´¼³·¬¸ æ Ñ®²¿³»²¬­· ææ Ю±¼«½»® æ á øï÷ Ú·´³ øî÷ ̸»¿¬»® øí÷ ß½¬±® øì÷ ß½¬®»­­ ß²­ò øï÷ ͱ´ò Ù±´¼ ­³·¬¸ ³¿µ»­ ±®²¿³»²¬­ò Í·³·´¿®´§ô Ю±¼«½»® ³¿µ»­ º·´³­ò íçò Í¿¬·­¸ ©¿­ ¾±®² ±² ï문 ß«¹«­¬ò ׺ Ó¿¸»­¸ ·­ ïé §»¿®­ ±´¼ »® ¬¸¿² Í¿¬·­¸ò Ѳ ©¸·½¸ ¼¿§ ©¿­ Ó¿¸»­¸ ¾±®²á øï÷ Ì«»­¼¿§ øî÷ Ó±²¼¿§ øí÷É»¼²»­¼¿§ øì÷ Ó±²¼¿§ ß²­ò øì÷ ͱ´ò Þ·®¬¸ ¼¿¬» ±º Í¿¬·­¸ ïë ß«¹«­¬ øÉ»¼²»­¼¿§÷ Ó¿¸»­¸ ·­ ïé ¼¿§­ ±´¼»® ¬¸¿² Í¿¬·­¸ ïé ¼¿§­ ³»¿²­ í ±¼¼ ¼¿§­ò Ó¿¸»­¸ ©¿­ ¾±®² ±² øÉ»¼²»­¼¿§ Š í÷ ã Í«²¼¿§ò ìðò ߬ íòðð ±ù½´±½µô ©¸·½¸ ±º ¬¸» º±´´±©·²¹ ¿²¹´» ·­ ³¿¼» ¬¸» ¬©± ¸¿²¼­ ø¸±«® ¸¿²¼ ¿²¼ ³·²«¬» ¸¿²¼÷ á øï÷ çðp øî÷ ïîðp øí÷ ðp øì÷ ïëðp ß²­ò øï÷ ͱ´ò ߬ í æ ð𠸿²¼­ ±º ½´±½µ ¿®» ïë ³·²«¬»­ ­°¿½»­ ¿°¿®¬ò ï ³·² ­°¿½» ã êp ïë ³·² ­°¿½» ã ïë I êp ã çðp ìïò ɸ¿¬ ©±«´¼ ¾» ¬¸» ³»¿­«®»³»²¬ ¾»¬©»»² ¬©± ¸¿²¼­ ø¸±«® ¸¿²¼ ¿²¼ ³·²«¬» ¸¿²¼÷ ¿¬ ïðòðð ±ù½´±½µ á øï÷ íðp øî÷ êðp øí÷ çðp øì÷ ïîðp
 14. 14. ç ß²­ò øî÷ ͱ´ò ߬ ïðù± ½´±½µ ¸¿²¼­ ±º ½´±½µ ¿®» ïð ³·²«¬»­ ­°¿½»­ ¿°¿®¬ò ï ³·² ­°¿½» ã êp ïð ³·² ­°¿½» ã ïð I êp ã êðp ìîò ׺ ¬¸» ¼¿§ ¾»º±®» §»­¬»®¼¿§ ©¿­ Í«²¼¿§ô ©¸¿¬ ¼¿§ ©·´´ ¾» ±² ¬¸» 문 ¼¿§ ¿º¬»® ¼¿§ ¿º¬»® ¬±³±®®±©á øï÷ Í«²¼¿§ øî÷ Í¿¬«®¼¿§ øí÷É»¼²»­¼¿§ øì÷ ̸«®­¼¿§ ß²­ò øî÷ ͱ´ò Ü¿§ ¿º¬»® §»­¬»®¼¿§ ·­ ¬±¼¿§ ·ò»ò Í«²¼¿§ô ­± º·º¬¸ ¼¿§ º®±³ ¼¿§ ¿º¬»® ¬±³±®®±© ·­ ­¿¬«®¼¿§ò ײ ¯«»­¬·±² Ò±ò ìíô ìì ¿²¼ ïëô ±²» ©±®¼ ¼·ºº»®­ º®±³ ¬¸» ®»­¬ò ɸ·½¸ ±²» ·­ ¬¸¿¬á ìíò øï÷ ß½®» øî÷ ײ½¸ øí÷ Ó»¬»® øì÷ Ó·´» ß²­ò øï÷ ͱ´ò ß½®»­ ·­ ³»¿­«®·²¹ «²·¬ ±º ß®»¿ ©¸·´» ±¬¸»®­ ¿®» ³»¿­«®·²¹ «²·¬ ±º ´»²¹¬¸ò ììò øï÷ Þ¿²¿­ øî÷ Í¿®¿­©¿¬· øí÷ Ϋ°»² øì÷ Í¿¾¿®³¿¬· ß²­ò øì÷ ͱ´ò Í¿¾¿®³¿¬· ·­ ¬¸» ±²´§ ®·ª»® ©¸·½¸ ³»®¹»­ ·² ±½»¿²ô ©¸·´» ¿´´ ±¬¸»®­ ¿®» ²±¬ò ìëò ̸®»» ½·¬·»­ ±º ¬¸» º±´´±©·²¹ ¿®» ±º ±²» ¹®±«°ò ɸ·½¸ ½·¬§ ¼·ºº»®­ º®±³ ¬¸¿¬ ¹®±«°á øï÷ ߸³»¼¿¾¿¼ øî÷ Ö¿§°«® øí÷ Þ¸±°¿´ øì÷ Ô«½µ²±© ß²­ò øï÷ ͱ´ò ߸³¿¼¿¾¿¼ ·­ ²±¬ ¬¸» ½¿°·¬¿´ ½·¬§ ©¸·´» ¿´´ ±¬¸»® ¿®» ½¿°·¬¿´ ½·¬·»­ò ìêò ̸»®» ·­ ®»´¿¬·±² ¾»¬©»»² Ù«¶¿®¿¬ ¿²¼ Ù¿²¼¸·²¿¹¿®ò ɸ·½¸ ±º ¬¸» º±´´±©·²¹ ©±®¼­ ¸¿­ ¬¸» ­¿³» ¬§°» ±º ®»´¿¬·±² ©·¬¸ ß­¸¿³á øï÷ Ù¿«¸¿¬· øî÷ Ó¿²·°«® øí÷ Ü·­°«® øì÷ Ó·¦±®¿³ ß²­ò øí÷ ͱ´ò Ù«¶¿®¿¬ù­ Ý¿°·¬¿´ ·­ Ù¿²¼¸·²¿¹¿®ò ß­­¿³ù­ Ý¿°·¬¿´ ·­ Ü·­°«®ò ìéò ײ ¿ ´·²»ô ﮬ¸ù­ ­»¯«»²½» ·­ ï鬸 º®±³ ®·¹¸¬ ­·¼» ¿²¼ î쬸 º®±³ ¬¸» ´»º¬ ­·¼»ò ͱ ¸±© ³¿²§ ­¬«¼»²¬­ ¿®» ¬¸»®» ·² ¬¸¿¬ ´·²»á øï÷ ìï øî÷ ìð øí÷ ìî øì÷ íç ß²­ò øî÷ ͱ´ò îí õ ﮬ¸ õ ïê ã îí õ ï õ ïê ã ìð ìèò îðû ±º îðû ±º ¿ ²«³¾»® ·­ îðò ɸ¿¬ ·­ ¬¸¿¬ ²«³¾»®á øï÷ îðð øî÷ ìðð øí÷ ëðð øì÷ îððð ß²­ò øí÷ ͱ´ò îð îð ¨ îð ïðð ïðð ¨ ã ëððò ìçò ׺ ùÝ·¬§ù ·­ ½¿´´»¼ ùÊ·´´¿¹»ùô ùÊ·´´¿¹»ù ·­ ½¿´´»¼ ùͱº¿ù ¿²¼ ùͱº¿ù ·­ ùÞ¿¬¸®±±³ùô ¬¸¿² ©¸»®» ¼±»­ ´·±² ´·ª»á øï÷ ·²¿ Ö«²¹´» øî÷ ײ ¿ ͱº¿ øí÷ ײ ¿ ¾¿¬¸®±±³ øì÷ ײ ¿ ª·´´¿¹» ß²­ò øî÷ ͱ´ò ß½½±®¼·²¹ ¬± ¬¸» ½±¼» ¹·ª»²ô Ô·±² ´·ª»­ ·² ª·´´¿¹» ¿²¼ ª·´´¿¹» ·­ ½¿´´»¼ ͱº¿ò
 15. 15. ëðò ̸» ¿¼¼·¬·±² ±º ¬¸» ­¯«¿®»­ ±º ¬©± ²«³¾»®­ ·² ­¯«¿®»­ ·­ îîïò ɸ·½¸ ¿®» ¬¸±­» ²«³¾»®­á øï÷ ïðð ¿²¼ ïïï øî÷ ç ¿²¼ ïð øí÷ ïð ¿²¼ ïï øì÷ ïï ¿²¼ ïî ß²­ò øí÷ ͱ´ò ¨î õ §î ã ïîï øïð÷î õ øïï÷î ã ïîï ïðð õ ïîï ã îîï ïð ¿²¼ ïï ¿®» ¬¸» ²«³¾»®ò
 16. 16. ï ïò ɸ·½¸ ¬¸» ­³¿´´»­¬ ²«³¾»® ¬¸¿¬ ¼»ª·­»­ ïëïî ·­ ¬¸» ½±³°´»¬» ¬¸» ½«¾»á øï÷ ë øî÷ ê øí÷ é øì÷ ç ß²­ò øí÷ ͱ´ò Ю·³» º¿½¬±®·¦¿¬·±² ±º ïëïî ·­ î ïëïî î éëê î íéè í ïèç í êí í îï é é ï ̱ ³¿µ» ïëïî ¿ °»®º»½¬ ½«¾» ·¬ ­¸±«´¼ ¾» ¼·ª·¼»¼ ¾§ éò îò ɸ·½¸ ²«³¾»® ·­ ¬¸» ·²ª»®­» ±º ¬¸» ±°°±­·¬» ±º ë è á øï÷ ë è øî÷ í ï ë øí÷ î î ë øì÷ è ë ß²­ò øî÷ ͱ´ò Ñ°°±­·¬» ±º ë è ·­ ë è ô ¿²¼ ·²ª»®­» ±º ë è ·­ è ë ©¸·½¸ ½¿² ¿´­± ¾» ©®·¬¬»² ¿­ í ï ë ò íò ɸ¿¬ ·­ ¬¸» ª¿´«» ±º ïð í ê ë ø¿ ÷ ø¿ ÷ á øï÷ ¿ øî÷ ¿î øí÷ ï øì÷ ï ¿ ß²­ò øí÷ ͱ´ò íïð íð íð íð ð ë íð ê ¿ ¿ ¿ ¿ ï ¿¿ ìò ׺ ¨ ã ì ì ¨ ïê êîë ô ¬¸»² ©¸¿¬ ·­ ¨ ã á øï÷ é øî÷ îç øí÷ ïî øì÷ ë ß²­ò øï÷ ͱ´ò ì ì ì ìì ì ¨ ïê êîë ¨ î ë ¨ î ë ¨ é ëò ɸ¿¬ ·­ ¬¸» ½±»ºº·½·»²¬ ±º ø¨ õ §÷ì ·² ¬¸» »¨°¿²­·±² ±º ¨î §î á øï÷ í øî÷ ì øí÷ ë øì÷ ê ÍÑÔËÌ×ÑÒÍ Ó¿¨ò Ó¿®µ­æ ïðð Ì·³» ¿´´±©»¼æ çð ³·²­ п¬¸ ¬± ­«½½»­­ ÕÑÌß øÎßÖßÍÌØßÒ÷ ÌÓ ÒßÌ×ÑÒßÔ ÌßÔÛÒÌ ÍÛßÎÝØ ÛÈßÓ×ÒßÌ×ÑÒ øÒÌÍÛóîðïê÷ ÍÌßÙÛ óï ÙËÖßÎßÌ ÍÌßÌÛ æ ÍßÌ Ü¿¬»æ ðèñïïñîðïë
 17. 17. î ß²­ò øì÷ ͱ´ò Û¨°¿²­·±² ±º ì ¨ § ·­ ì ì í î î í ì ¨ § ¨ ì¨ § ê ¨ § 쨧 § Ø»²½» ½±ó»ºº·½·»²¬ ±º ¨î §î ·­ êò êò ̸» °®±°±®¬·±² ±º ¬¸» ¿²¹´»­ ±º ¯«¿¼®¿¬·½ ·­ îæ ëæ éæ ìò ɸ¿¬ ¬§°» ±º ¯«¿¼®¿¬·½ ·­ ¬¸¿¬á øï÷ п®¿´´»´±¹®¿³ øî÷ ݧ½´·½ Ï«¿¼®·´¿¬»®¿´­ øí÷ θ±³¾«­ øì÷ Ì®¿°»¦·«³ ß²­ò øî÷ ͱ´ò Ô»¬ ¬¸» ¿²¹´»­ ±º ¬¸» ¯«¿¼®·´¿¬»®¿´ ßÞÝÜ ¾» î¨ô ë¨ô é¨ ¿²¼ ì¨ ®»­°»½¬·ª»´§ò É» µ²±© ¬¸¿¬ ­«³ ±º ¿´´ ¬¸» ¿²¹´»­ ±º ¿ ¯«¿¼®·´¿¬»®¿´ ¾» íêð ß Þ Ý Ü íêð î¨ ë¨ é¨ ì ¨ íêð ïè ¨ íêð ¨ îð ¿²¹´»­ ¿®» ß ìðô Þ ïððô Ý ïìðô Ü èð Ò±©ô ­·²½» ß Ý ïèðô Þ Ü ïèð ·ò» ­«³ ±º ±°°±­·¬» ¿²¹´»­ ±º ¿ ¯«¿¼®·´¿¬»®¿´ ·­ ïèðô ¸»²½» ·¬ ·­ ¿ ½§½´·½ ¯«¿¼®·´¿¬»®¿´ éò ɸ¿¬ ·­ ¬¸» º±®³«´¿ º±® º·²¼·²¹ ¬¸» ¿®»¿ ±º ¿² ±°»² ½§´·²¼»® ©·¬¸ ¾¿­»á øï÷ î ®¸ øî÷ î ® ¸ øí÷ ®øîì ®÷ øì÷ î ®øì ®÷ ß²­ò øÒ± ±°¬·±² ³¿¬½¸·²¹÷ ͱ´ò Ó·­°®·²¬ ·² ¬¸» ±°¬·±²­ò ß²­©»® ­¸±«´¼ ¾» ® î¸ ® ô ¾«¬ ·¬ ·­ ©®·¬¬»² ® îì ® ·² ±°¬·±² Ý èò ̸» ¼·¿³»¬»® ±º ®±´´»® ·­ ï ³»¬»® ¿²¼ ´»²¹¬¸ ·­ îòè ³»¬»®ò ׺ ·¬ ®±´´­ ïðð ®±«²¼­ ·² ¬¸» ­¿³» ¼·®»½¬·±²ô ¸±© ³¿²§ ­¯«¿®» ³»¬»® ¼±»­ ·¬ °®»­­á øï÷ ììð ­¯ ³»¬»® øî÷ îîð ­¯ ³»¬»® øí÷ èèð ­¯ ³»¬»® øì÷ ììðð ­¯ ³»¬»® ß²­ò øí÷ ͱ´ò î ® ðòë³ ¸ îòè³ îî ï îè ÝòÍòß î ®¸ î èòè³ é î ïð ײ ïðð ®±«²¼­ô ·¬ ©·´´ °®»­­ èòè I ïðð ã èèð ­¯«¿®» ³»¬»®ò çò ׺ ˲·ª»®­¿´ ­»¬ Ë íôìôëôêôé ß ëôéôè ¿²¼ Þ ìôëôè ¬¸»² ©¸¿¬ ·­ ßù Þù á øï÷ ¥ìôê£ øî÷ ¥íôê£ øí÷ ¥íôé£ øì÷ ¥íôì£ ß²­ò øî÷ ͱ´ò ù ù ù ù Ë íôìôëôêôé ô ß ëôéôè ôÞ ìôëôè ß Ë ß íôìôê Þ Ë Þ íôêôé ß Þ íôê ïðò ̸» °®·²¬»¼ °®·½» ±º ¿ ­¿®· ·­ έ îðððò ׺ ¿º¬»® ¼·­½±«²¬ ±º ïðû ¬¸» °®±º·¬ ·­ îðûò ̸»²©¸¿¬ ·­¬¸»²»¬°®·½»±º¬¸»­¿®·á øï÷ έò ïêðð øî÷ έò ïîðð øí÷ έò ïëðð øì÷ έò ïèðð ß²­ò øí÷ ͱ´ò Ô·­¬·²¹ Ю·½» ã îðððô Ü·­½±«²¬ ã ïðûô Ю±º·¬ ã îð û Ü·­½±«²¬ ±² Ô·­¬ °®·½» ã îððð ïð έòîðð ïðð
 18. 18. í ÍòÐ ã ÔòÐ Š Ü·­½±«²¬ ã îððð Š îðð ã έò ïèðð Ю±º·¬ ã ÍÐ ÝÐ ïðð ÝÐ ïèðð ÝÐ îð ïðð ÝÐ ÝÐ ïèðð ÝÐ ë ÝÐ çððð ë ÝÐ ê ÝÐ çððð ÝÐ ïëðð ͱ ¬¸» ²»¬ Ю·½» ±º ¬¸» Í¿®· ·­ έòïëðð ïïò ̸» ³»¼·¿² ±º éô ëô èô ¨ô ïîô ïé ·­ ïðò ̸»² ©¸¿¬ ·­ ¬¸» ª¿´«» ±º Èò øï÷ ïð øî÷ ïï øí÷ ïî øì÷ ç ß²­ò øí÷ ͱ´ò ̸» Ó»¼·¿² ±º éô ëô èô ¨ô ïîô ïé ·­ ïð Ò±© ¿®®¿²¹» ¬¸»³ ·² ß­½»²¼·²¹ Ñ®¼»® ëô éô èô ¨ ô ïîô ïé Ò±© ¬¸» ²«³¾»® ±º Ѿ­»®ª¿¬·±²­ô ² ã ê ò ͱ ¬¸ ¬¸ ®¼ ¬¸ ² ² ï î î Ó»¼·¿² ïð î í ì ïð î è ¨ ïð î è ¨ îð ¨ ïî ïîò 𠱺 ©¸·½¸ ¯«¿¼®¿¬·½ °±´§²±³·¿´ ¿®» ì ¿²¼ íò øï÷ ¨î õ é¨ õ ïî øî÷ ¨î Š é¨ õ ïî øí÷ ¨î õ é¨ Š ïî øì÷ ¨î Š é¨ Š ïî ß²­ò øî÷ ͱ´ò Æ»®±­ ¿®» ì ¿²¼ íô ­± º¿½¬±®­ ¿®» ø¨ Š ì÷ ¿²¼ ø¨ Š í÷ λ¯«·®»¼ Ï«¿¼®¿¬·½ Û¯«¿¬·±² ·­ î ø¨ ì÷ø¨ í÷ ¨ é¨ ïî ò ïíò ׺ ¨ í õ é ã ïë Š ¨ ë ¬¸»² º·²¼ ¬¸» ­±´«¬·±²á øï÷ ¨ ã îð øî÷ ¨ ã ïë øí÷ ¨ ã îï øì÷ ¨ ã ïè ß²­ò øî÷ ͱ´ò ¨ ¨ é ïë í ë ¨ ¨ è í ë è¨ è ïë ¨ ïë ïìò ̸»®» ¿®» ë ®»¼ô î §»´´±© ¿²¼ é ­¸·¬» ®±­»­ ·² ¿ º´±©»® ª¿­»ò ׺ ¿ ®±­» ·­ ­»´»½¬»¼ ®¿²¼±³´§ô ¬¸» °®±¾¿¾·´·¬§ ±º ¬¸» ­»´»½¬·±² ±º ©¸·¬» ®±­» á øï÷ ë ïì øî÷ ï é øí÷ ï î øì÷ ï
 19. 19. ì ß²­ò øí÷ ͱ´ò ̸»®» ¿®» ë λ¼ô î Ç»´´±©ô é ©¸·¬» α­»­ ·² ¿ º´±©»® ª¿­»ò Ю±¾¿¾·´·¬§ ±º Í»´»½¬·²¹ ɸ·¬» α­»­ô ÐøÉ÷ã é ï ïì î ïëò ׺ ±²» º¿½¬±® ±º îé¨í õ êì§í ·­ øí¨õì§÷ ©¸¿¬ ·­ ¬¸» ­»½±²¼ º¿½¬±®á øï÷ øí¨ Š ì§÷ øî÷ øí¨î õ ï õ ì§î ÷ øí÷ øç¨î õ ï Š ïê§î ÷ øì÷ øç¨î Š ï õ ïê§î ÷ ß²­ò øì÷ ͱ´ò í í í í î î îé¨ êì§ øí¨÷ øì§÷ øí¨ ì§÷øç¨ ï ïê§ ÷ ïêò ̸» ØÝÚ ·­ ê¨î §î ¿²¼ ÔÝÓ íê¨í §í ±º ¬©± ¬»®³­ò ׺ ±²» ¬»®³ ·­ ïî¨í §î ©¸¿¬ ·­ ¬¸» ­»½±²¼ ¬»®³á øï÷ ïè¨î §î øî÷ ïè¨í §î øí÷ íê¨î §í øì÷ íê¨í §î ß²­ò øÒ± ±°¬·±² ³¿¬½¸·²¹÷ ͱ´ò Ñ°¬·±² ·­ Ó·­­·²¹ò ÔÝÓ ØÝÚ ¿ ¾ ô ©¸»®» ¿ ·­ º·®­¬ ¬»®³ ¿²¼ ¾ ·­ ­»½±²¼ ¬»®³ò ÔÝÓ ã íê¨í §í ô ØÝÚ ã ê¨î §î ô ¿ã ïî¨í §î í í î î í î î í ÔÝÓ ØÝÚ ¿ ¾ øíê¨ § ÷ øê¨ § ÷ øïî¨ § ÷ ¾ ¾ ïè¨ § ïéò ׺ °ø¨÷ ã î¨í Š í¨î õë¨ Š ì ·­ ¼·ª·¼»¼ ¾§ ø¨ Š î÷ô ©¸¿¬ ·­ ®»³¿·²¼»®á øï÷ ïî øî÷ è øí÷ ïð øì÷ Šïð ß²­ò øí÷ ͱ´ò °ø¨÷ ã î¨í Š í¨î õ ë¨ Š ì ·­ ¼·ª·­·¾´» ¾§ ø¨ Š î÷ Þ§ λ³¿·²¼»® ̸»±®»³ô ®»³¿·²¼»® ·­ °øî÷ ã í î îøî÷ íøî÷ ëøî÷ ì ïê ïî ïð ì ïð ïèò Ì©± ½±²½»²¬®·½ ½·®½´»­ ¿®» øÐô ë÷ ¿²¼ øÐô ïí÷ò̸» ¬¿²¹»²¬­ ±º ¬¸» ­³¿´´ ½·®½´» ·­ ¬¸» ½¸±®¼ ±º ¬¸» ¾·¹ ½·®½´»ò ɸ¿¬ ·­ ¬¸» ´»²¹¬¸ ±º ·¬á øï÷ ïî øî÷ ïë øí÷ îð øì÷ îì ß²­ò øì÷ ͱ´ò ÑÐ ·­ ¬¸» ®¿¼·«­ ±º ­³¿´´»® ½·®½´» ¿²¼ ÑÞ ·­ ¬¸» ®¿¼·«­ ±º ¾·¹¹»® ½·®½´» ¿²¼ ßÞ ·­ ¬¸» ¬¿²¹»²¬ ¬± ¬¸» ­³¿´´»® ½·®½´» °¿­­·²¹ ¬¸®±«¹¸ °±·²¬ Ðò ÑÐî õ ÐÞî ã ÑÞî Ñ Þß Ð ïî ïíë ÐÞî ã ïíî Š ëî ÐÞ ã ïî ßÞ ã îì ïçò Ó±¬¸»® ©¿­ ¿¬ ¿¹» ±º í𠩸»² ¬¸» ­±² ©¿­ ¾±®²ò Ò±© ¬¸» ­«³ ±º ¬¸» ¿¹» ³±¬¸»® ¿²¼ ­±² ·­ ì𠧻¿®­ò ͱ ¿º¬»® ï𠧻¿®­ ©¸¿¬ ·­ ¬¸» ¿¹» ±º ¬¸» ­±²á øï÷ ë §»¿®­ øî÷ ï𠧻¿®­ øí÷ ïë §»¿®­ øì÷ î𠧻¿®­ ß²­ò øí÷ ͱ´ò Ô»¬ °®»­»²¬ ¿¹» ±º ³±¬¸»® ·­ í𠧻¿®­ò ߺ¬»® ¨ §»¿®­ô ¬¸» ­«³ ±º ³±¬¸»® ¿²¼ ­±²ù­ ¿¹» ©·´´ ¾» ì𠧻¿®­ò ·ò» ³±¬¸»®ù­ ¿¹» ã øíð õ ¨÷§»¿®­ ¿²¼ ͱ²ù­ ¿¹» ã ¨ §»¿®­ íð õ ¨ õ ¨ ã ìð íð õ î¨ ã ìð î¨ ã ïð ¨ ã ë ߺ¬»® ï𠧻¿®­ô ͱ²ù­ ¿¹» ©·´´ ¾»ô øïðõë÷ ã ïë §»¿®­ò
 20. 20. ë îðò ɸ·½¸ ·­ ²±¬ ¬¸» ·¼»²¬·¬§ ¬®«» º±® ¬®·¹±²±³»¬®·½ ®¿¬·±²­á øï÷ î î ­·² ½±­ ï øî÷ ¬¿² ½± øçð ÷ øí÷ î î ­»½ ¬¿² ï øì÷ î î ½±­ »½ ½±¬ ï ß²­ò øí÷ ͱ´ò Þ§ ¹±·²¹ ¬¸®±«¹¸ ±°¬·±²­ ·²½±®®»½¬ ·¼»²¬·¬§ ·­ ±°¬·±² Ý ¿²¼ ½±®®»½¬ ·¼»²¬·¬§ ·­ î î ­»½ ¬¿² ï ò îïò ر© ³¿²§ ³»¬»®­ ·­ »¯«¿´ ¬± ï ²¿²±³»¬»®á øï÷ ïðŠç ³»¬»® øî÷ ïðŠïð ³»¬»® øí÷ ïðç ³»¬»® øì÷ ïðïð ³»¬»® ß²­ò øï÷ ͱ´ò Ю»º·¨ ù²¿²±ù ­¬¿²¼­ º±® ïðŠç ò ̸»®»º±®»ô ï ²¿²±³»¬»® ã ïðŠç ³»¬»® îîò ß ´·¹¸¬ ®¿§ »²¬»®­ º®±³ ¼»²­»® ³»¼·«³ ¬± ®¿®»® ³»¼·«³ò ɸ¿¬ ·­ ¬¸» ¿²¹´» ±º ·²½·¼»²½» ½¿´´»¼ ¬¸¿¬ ¸¿­ çðp ¿²¹´» ±º ®»º®¿½¬·±²á øï÷ ¿²¹´» ±º ®»º®¿½¬·±² øî÷ ½®·¬·½¿´ ¿²¹´» øí÷ ¿²¹´» ±º ¼»ª·¿¬·±² øì÷ ¿²¹´» ±º ®»º´»½¬·±² ß²­ò øî÷ ͱ´ò ɸ»² ¿²¹´» ±º ·²½·¼»²½» »¯«¿´­ ½®·¬·½¿´ ¿²¹´»ô ¬¸»² ¿²¹´» ±º ®»º®¿½¬·±² ·­ çðpò îíò ɸ·½¸ ³±¬·±² ¼±»­ ¬¸» ¹®¿°¸ ±º ¼·­¬¿²½» ¿²¼ ¬·³» ­¸±©­ º±® ¿½½»´»®¿¬»¼ ³±¬·±²á øï÷ Ò±²ó«²·º±®³´§ ¿½½»´»®¿¬»¼ øî÷ ݱ²­¬¿²¬ ¿½½»´»®¿¬»¼ øí÷ ˲·º±®³´§ ¿½½»´»®¿¬»¼ øì÷ ˲·º±®³´§ ®»¬¿®¼»¼ ³±¬·±² ß²­ò øí÷ ͱ´ò Ü·­¬¿²½»ó¬·³» »¯«¿¬·±² º±® ¿ «²·º±®³´§ ¿½½»´»®¿¬»¼ ³±¬·±² ·­ ¹·ª»² ¾§ ­ ã «¬õ ï î ¿¬î Ò¿¬«®» ±º ¼·­¬¿²½»ó¬·³» ¹®¿°¸ º±® ¬¸» ¿¾±ª» »¯«¿¬·±² ·­ °¿®¿¾±´·½ò Í·²½» ¬¸» ¹®¿°¸ ­¸±©² ·² º·¹«®» ·­ ¿ °¿®¿¾±´¿ô ¬¸» ³±¬·±² ®»°®»­»²¬»¼ ¾§ ·¬ ·­ ¿ «²·º±®³´§ ¿½½»´»®¿¬»¼ ³±¬·±²ò îìò ɸ·½¸ ´¿© ±º Ò»©¬±² ¹·ª»­ ¬¸» ª¿´«» ±º º±®½»á øï÷ Ú·®­¬ ´¿© øî÷ Í»½±²¼ ´¿© øí÷ ̸·®¼ ´¿© øì÷ ß´´ ß²­ò øî÷ ͱ´ò ß½½±®¼·²¹ ¬± Ò»©¬±²ù­ ­»½±²¼ ´¿© ±º ³±¬·±²ô Ú±®½» ã ݸ¿²¹» ·² ³±³»²¬«³ Ì·³» ±®ô Ú±®½» ã Ó¿­­ I ß½½»´»®¿¬·±² ̸»®»º±®»ô Ò»©¬±²ù­ Í»½±²¼ ´¿© ±º ³±¬·±² ¹·ª»­ ¬¸» ª¿´«» ±º º±®½»ò îëò Ü«» ¬± ©¸·½¸ ³±¬·±² ±º ´·¹¸¬ ¼±»­ ¬¸» ̧²¼¿´´ »ºº»½¬ ±½½«®á øï÷ ײ½·¼»²½» øî÷ λº®¿½¬·±² øí÷ ͽ¿¬¬»®·²¹ øì÷ Ü·­¬»®­·±² ß²­ò øí÷ ͱ´ò ̧²¼¿´´ »ºº»½¬ ±½½«®­ ¼«» ¬± ­½¿¬¬»®·²¹ ±º ´·¹¸¬ ·² ³¿²§ ¼·®»½¬·±²­ ¾§ ½±´´±·¼¿´ °¿®¬·½´»­ò îêò ̸» ¿¾­±´«¬» ®»º®¿½¬·ª» ·²¼»¨ ±º ¿²§ ³»¼·«³ ·­ øï÷ ï øî÷ â ï øí÷ ä ï øì÷ ð ß²­ò øî÷ ͱ´ò ß¾­±´«¬» ®»º®¿½¬·ª» ·²¼»¨ ±º ¿²§ ³»¼·«³ ã Í°»»¼ ±º ´·¹¸¬ ·² ª¿½««³ Í°»»¼ ±º ´·¹¸¬ ·² ³»¼·«³
 21. 21. ê Í·²½» ­°»»¼ ±º ´·¹¸¬ ·² ª¿½««³ ·­ ¿´©¿§­ ¹®»¿¬»® ¬¸¿² ­°»»¼ ±º ´·¹¸¬ ·² ¿²§ ³»¼·«³ô ¿¾­±´«¬» ®»º®¿½¬·ª» ·²¼»¨ ±º ¬¸» ³»¼·«³ ·­ ¿´©¿§­ ¹®»¿¬»® ¬¸¿² ïò îéò ɸ·½¸ º«²¼¿³»²¬¿´ °¿®¬·½´»­ ¼·¼ ݸ¿¼©·½µ ·²ª»²¬ ·² ïçíîá øï÷ Û´»½¬®±² øî÷ Ю±¬±² øí÷ Ò»«¬®±² øì÷ ß´´ ¬¸» ¬¸®»» ß²­ò øí÷ ͱ´ò ݸ¿¼©·½µ ¼·­½±ª»®»¼ ²»«¬®±² ·² ïçíî º±® ©¸·½¸ ¸» ©¿­ ¿©¿®¼»¼ Ò±¾»´ Ю·¦» ·² и§­·½­ ·² ïçíëò îèò ɸ¿¬ ·­ ¿ ¹¿­»±«­ º«»´ «­»¼ ¿¬ ¸±³» ½¿´´»¼á øï÷ ÔòÐòÙ øî÷ ÝòÒòÙ øí÷ ÐòÒòÙ øì÷ ß´´ ß²­ò øï÷ ͱ´ò Ù¿­»±«­ º«»´ «­»¼ ¿¬ ¸±³»­ ·­ ½¿´´»¼ ÔòÐòÙ øÔ·¯«»º·»¼ 묮±´»«³ Ù¿­÷ò îçò ɸ¿¬ ·­ ¬¸» ³»¿­«®·²¹ »¯«·°³»²¬ ½¿´´»¼ ¬¸¿¬ ³»¿­«®»­ ¬¸» »´»½¬®·½ ½«®®»²¬ °¿­­·²¹ ¬¸®±«¹¸ ½±²¼«½¬±®­á øï÷ É¿¬¬³»¬»® øî÷ ß³³»¬»® øí÷ Ù¿´ª¿²±³»¬»® øì÷ ʱ´¬³»¬»® ß²­ò øî÷ ͱ´ò ß³³»¬»® ·­ «­»¼ ¬± ³»¿­«®» »´»½¬®·½ ½«®®»²¬ º´±©·²¹ ¬¸®±«¹¸ ¿ ½±²¼«½¬±®ò íðò ɸ¿¬ ¿®» ¬¸» ²¿³»­ ±º ¬¸» ¬©± Ó±±²­ ±º ¬¸» Ó¿®­á øï÷ Ì·¬¿² ¿²¼ ͸»®±² øî÷ Ì·¬¿² ¿²¼ Ü»³±­ øí÷ и±¾±­ ¿²¼ Ü»³±­ øì÷ ͸»®±² ¿²¼ и±¾±­ ß²­ò øí÷ ͱ´ò Ì©± Ó±±²­ ±º ¬¸» Ó¿®­ ¿®» µ²±©² ¿­ и±¾±­ ¿²¼ Ü»³±­ò íïò Û¿®¬¸¯«¿µ» ©¿ª»­ ¿®» ±º ©¸·½¸ ¬§°»á øï÷ ײº®¿­±²·½ øî÷ Ë´¬®¿­±²·½ øí÷ Í«°»®­±²·½ øì÷ ײ¬®¿­±²·½ ß²­ò øï÷ ͱ´ò Û¿®¬¸¯«¿µ» ©¿ª»­ ¸¿ª» º®»¯«»²½§ ´»­­ ¬¸¿² îð ئô ¬¸»®»º±®» ¬¸»§ ¿®» µ²±©² ¿­ ·²º®¿­±²·½ ©¿ª»­ò íîò ɸ·½¸ ¾®¿²½¸ ±º ­½·»²½» ·­ ¿­­±½·¿¬»¼ ©·¬¸ ¬¸» «­» ±º È󮿧­ ¿²¼ ¬¸» Ù¿³³¿ ®¿§­ º±® ¬¸» ¼·¿¹²±­·­ ¿²¼ ¬®»¿¬³»²¬á øï÷ Ë®±´±¹§ øî÷ ο¼·±´±¹§ øí÷Ø·­¬±´±¹§ øì÷ п¬¸±´±¹§ ß²­ò øî÷ ͱ´ò ο¼·±´±¹§ ·­ ¬¸» ¾®¿²½¸ ±º ­½·»²½» ¬¸¿¬ «­»­ È󮿧­ ¿²¼ Ù¿³³¿ ®¿§­ º±® ¼·¿¹²±­» ¿²¼ ¬®»¿¬³»²¬ ±º ¼·­»¿­»­ò ííò ̸» ·²·¬·¿´ ª»´±½·¬§ ±º ¬¸» º®»» º¿´´·²¹ ±¾¶»½¬ ·­ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁá øï÷ Ó±®» øî÷ Ô»­­ øí÷Æ»®± øì÷ çòè ³ñ­ ß²­ò øí÷ ͱ´ò ̸» ·²·¬·¿´ ª»´±½·¬§ ±º ¿ º®»» º¿´´·²¹ ±¾¶»½¬ ·­ ¦»®± ¿­ ·¬ ·­ ®»´»¿­»¼ º®±³ ®»­¬ò íìò Ü«®·²¹ ¿ ½¸»³·½¿´ ®»¿½¬·±² ¾»¬©»»² ¿½·¼ ¿²¼ ¾¿­»ô Í¿´¬ ¿²¼ ©¿¬»® ¿®» º±®³»¼ò ɸ¿¬ ·­ ¬¸» °®±½»­­ ½¿´´»¼á øï÷ Ò»«¬®¿´·¦¿¬·±² øî÷ ݱ®®±­·±² øí÷ ا¼®±´§­·­ øì÷ ×±²·¦¿¬·±² ß²­ò øï÷ ͱ´ò ß ½¸»³·½¿´ ®»¿½¬·±² ±º ¿² ¿½·¼ ¿²¼ ¿ ¾¿­» ·­ ½¿´´»¼ ¿ ²»«¬®¿´·¦¿¬·±² ®»¿½¬·±²ò íëò ɸ·½¸ ±º ¬¸» º±´´±©·²¹ ·­ ¿ ­¬®±²¹ ¿½·¼á øï÷ ß½·¬·½ ¿½·¼ øî÷ ݧ¬®·½ ¿½·¼ øí÷ Ò·¬®·½ ¿½·¼ øì÷ Ѩ¿´·½ ¿½·¼ ß²­ò øí÷ ͱ´ò Ѳ´§ ²·¬®·½ ¿½·¼ ø¿² ·²±®¹¿²·½ ¿½·¼÷ ½±³°´»¬»´§ ¼·­­±½·¿¬»­ ·² ¿¯«»±«­ ³»¼·«³ò λ­¬ ¿´´ ¿®» ©»¿µ ¿½·¼­ò íêò ɸ·½¸ ³»¬¸±¼ ·­ «­»¼ º±® ½±²½»²¬®¿¬·±² ±º ¬¸±­» ±®»­ ±¾¬¿·²»¼ ·² ¬¸» Í«´°¸·¼» º±®³á øï÷ Ó¿¹²»¬·½ ­»°¿®¿¬·±² øî÷ Ý»²¬®·º«¹¿¬·±² øí÷ Ú®±¬¸ Ú´±¬¿¬·±² Ó»¬¸±¼ øì÷ Ý¿´½·²¿¬·±² ß²­ò øí÷ ͱ´ò Ú±® ½±²½»²¬®¿¬·±² ±º ­«´°¸·¼» ±®»­ Ú®±¬¸ º´±¬¿¬·±² ³»¬¸±¼ ø¾¿­»¼ ±² ©»¬¬·²¹ °®±°»®¬·»­÷ ·­ «­»¼ò
 22. 22. é íéò ɸ·½¸ ±º ¬¸» º±´´±©·²¹ °¿·®­ ·­ ²±¬ ­«·¬¿¾´» º±® ±®¹¿²·½ º«²½¬·±²¿´ ¹®±«° ±º ¬¸» ½¿®¾±²·½ ½±³°±«²¼á øï÷ Ý¿®¾±¨§´·½ ¿½·¼ ó ŠÝÑÑØ øî÷ Õ»¬±²» ó âÝ ã ð øí÷ ß´¼»¸§¼» ó ŠÝØÑ øì÷ Û­¬»® ó ŠÑØ ß²­ò øì÷ ͱ´ò âÝ ã Ñ ¸¿ª·²¹ ½±³°±«²¼­ ¿®» µ²±©² ¿­ ½¿®¾±²·½ ½±³°±«²¼­ò Û¨½»°¬ øì÷ ±°¬·±² ¿´´ ¿®» ¸¿ª·²¹ âÝ ã Ñ ¹®±«°ò íèò ɸ¿¬ ·­ ¬¸» ½¸»³·½¿´ ²¿³» ±º ¬¸» ¯«·½µ ´·³»á øï÷ Ý¿´½·«³ Ѩ·¼» øî÷ Ý¿´½·«³ Ý¿®¾±²¿¬» øí÷ Ý¿´½·«³ ا¼®±¨·¼» øì÷ Ý¿®¾±² Ü·±¨·¼» ß²­ò øï÷ ͱ´ò Ý¿´½·«³ ±¨·¼» ·­ ¿´­± µ²±©² ¿­ ¯«·½µ ´·³»ò íçò ɸ·½¸ ±º ¬¸» º±´´±©·²¹ ·­ ¿ ½±³°±«²¼á øï÷ ×®±² øî÷ ß·® øí÷ É¿­¸·²¹ ͱ¼¿ øì÷ Ó»®½«®§ ß²­ò øí÷ ͱ´ò ݱ³°±«²¼ ·­ ¿ ­«¾­¬¿²½» ©¸·½¸ ·­ ³¿¼» «° ±º ¬©± ±® ³±®» »´»³»²¬­ ·² º·¨»¼ °®±°±®¬·±² ¾§ ³¿­­ò Ø»®» ±²´§ ©¿­¸·²¹ ­±¼¿ ·­ º«´º·´´·²¹ ¬¸» ½±²¼·¬·±²ò ìðò ɸ·´» °®»°¿®·²¹ ÝÑî ·² ´¿¾±®¿¬±®§ô ±² ©¸·½¸ ±º ¬¸» º±´´±©·²¹ ­«¾­¬¿²½»­ ¸§¼®±½¸´±®·¼» ¿½·¼ ·­ °±«®»¼á øï÷ з»½»­ ±º Æ·²½ øî÷ з»½»­ ±º ³¿®¾´» øí÷ ̸» °¿®¬·½´»­ ±º ݱ°°»® Í«´°¸¿¬» øì÷ ß³³±²·«³Ý¸´±®·¼» ß²­ò øî÷ ͱ´ò ɸ»² ¿½·¼ ®»¿½¬­ ©·¬¸ ³»¬¿´ ½¿®¾±²¿¬»­ ±® ³»¬¿´ ¸§¼®±¹»² ½¿®¾±²¿¬»­ ·¬ º±®³­ ³»¬¿´ ­¿´¬ô É¿¬»® ¿²¼ ÝÑî ò ìïò ɸ·½¸ ±º ¬¸» º±´´±©·²¹ ¹¿­»­ ·­ «­»¼ ¬± ­¸±© ¬¸» ½´±«¼­ ±® ¿®¬·º·½·¿´ ­³±µ» ·² º·´³ ±® ¼®¿³¿á øï÷ Ý¿®¾±² Ü·±¨·¼» øî÷ Ѩ§¹»² øí÷ Ò·¬®±¹»² øì÷ ا¼®±¹»² ß²­ò øï÷ ͱ´ò Ý¿®¾±² Ü·±¨·¼» ¹¿­ ·­ «­»¼ º±® ¿®¬·º·½·¿´ ­³±µ» ±® ½´±«¼­ ·² º·´³ ±® ¼®¿³¿ò ÝÑî ­¬±®»¼ ·² ½±³°®»­­»¼ ½§´·²¼»®­ ·­ «­»¼ ·² ½±²¶«²½¬·±² ©·¬¸ ¬¸»¿¬®·½¿´ º±¹ ³¿½¸·²»­ ¬± °®±¼«½» ´±© ´§·²¹ º±¹ »ºº»½¬­ò ìîò ɸ·½¸ ±º ¬¸» º±´´±©·²¹ ®»´¿¬·±²­ ¾»¬©»»² ³±´» ¿²¼ ³¿­­ ½±®®»½¬á øï÷ Ó¿­­ ã É»·¹¸¬ñÓ¿­­ øî÷ É»·¹¸¬ ã Ó¿­­ñÓ±´» øí÷ Ó±´» ã É»·¹¸¬ñ߬±³·½ ©»·¹¸¬ øì÷ ß´´ ±º ¬¸»³ ß²­ò øí÷ ͱ´ò Ú±® ½¿´½«´¿¬·²¹ ³±´» ©»·¹¸¬ ·­ ¼·ª·¼»¼ ¾§ ¿¬±³·½ ©»·¹¸¬ ±® ³±´»½«´¿® ©»·¹¸¬ò ìíò Ú®±³ ©¸·½¸ ½±³°±«²¼ ¿®» ¬¸» ¬¿¾´»¬­ ³¿¼» ¬¸¿¬ ¿®» «­»¼ º±® ½±²­»®ª¿¬·±² ±º ¹®¿·²á øï÷ ß´«³·²«³ и±­°¸·¼» øî÷ Æ·²½ и±­°¸·¼» øí÷ Ó¿²¹¿²»­» Ü·±¨·¼» øì÷ б¬¿­­·«³ л®³¿²¹¿²¿¬» ß²­ò øï÷ ͱ´ò ß´«³·²·«³ °¸±­°¸·¼» ·­ ¿ ³¿¶±® ½±²­¬·¬«»²¬ ±º ¬¸» ¬¿¾´»¬­ ©¸·½¸ ¿®» ³¿¼» º±® ½±²­»®ª¿¬·±² ±º ¹®¿·²­ò ììò ɸ·½¸ ¿®» ¬¸» ½±³°±²»²¬­ ±º ­¬¿·²´»­­ ­¬»»´á øï÷ ݱ°°»®ô Æ·²½ô Ò·½µ´» øî÷ ×®±²ô ݸ®±³·«³ô Ò·½µ´» øí÷ ×®±²ô Ý¿®¾±²ô Ì·² øì÷ ݱ°°»®ô ݸ®±³·«³ô Ì·² ß²­ò øî÷ ͱ´ò ͬ¿·²´»­­ ­¬»»´ ø¿² ¿´´±§÷ ·­ ³¿¼» «° ±º ×®±²ô Ý¿®¾±²ô ݸ®±³·«³ ¿²¼ Ò·½µ´»ò ìëò ɸ¿¬ ·­ ¬¸» »´»½¬®±²·½ ½±²º·¹«®¿¬·±² ±º Í«´°¸«®á øï÷ îô êô è øî÷ îô ìô è øí÷ îô èô ê øì÷ îô êô ì ß²­ò øí÷ ͱ´ò Í«´°¸«® ã ïê Ííî å ߬±³·½ ²«³¾»® ·­ ïê ­± ½±²º·¹«®¿¬·±² ©·´´ ¾» îô èô êò
 23. 23. è ìêò ر© ³¿²§ ¿¬±³­ ¿®» ¬¸»®» ·² ¿ ½±³°±«²¼ ±º ¿ ³±´»á øï÷ êðòîî I ïðŠîí øî÷ êðîòî I ïðŠîí øí÷ êòðîî I ïðîí øì÷ êðîî I ïðîí ß²­ò øí÷ ͱ´ò Ï«»­¬·±² ·­ ©®±²¹ò ß­ ¿ ½±³°±«²¼ ·­ ³¿¼» «° ±º ³·²·³«³ ¬©± ¼·ºº»®»²¬ ¬§°» ±º ¿¬±³­ ­± ¸»®» ½±®®»½¬ ¯«»­¬·±² ©·´´ ¾» ¸±© ³¿²§ ³±´»½«´»­ ¿®» ¬¸»®» ·² ¿ ½±³°±«²¼ ±º ¿ ³±´»á ײ ¬¸¿¬ ½±²¼·¬·±² ½±®®»½¬ ¿²­©»® ©·´´ øí÷ò ìéò ɸ·½¸ ±º ¬¸» º±´´±©·²¹ º¿½¬±®­ ¼±»­ ¿ °´¿²¬ «­» º±® °®±½»­­ ±º °¸±¬±­§²¬¸»­·­á øï÷ Í«²´·¹¸¬ øî÷ ݸ´±®±°¸§´´ øí÷ ÝÑî ¿²¼ Øî Ñ øì÷ ß´´ ±º ¬¸»³ ß²­ò øì÷ ͱ´ò ß °´¿²¬ «­» ¿´´ º¿½¬±®­ ·ò»ô Í«²´·¹¸¬ôݸ´±®±°¸§´´ôÝÑî ¿²¼ Øî Ñ º±® ¬¸» °®±½»­­ ±º °¸±¬±­§²¬¸»­·­ò ìèò ɸ·½¸ ·­ ¬¸» ´±²¹»­¬ ±®¹¿² ±º ¬¸» ¼·¹»­¬·ª» ­§­¬»³á øï÷ Ñ»­±°¸¿¹«­ øî÷ ͬ±³¿½¸ øí÷ ͳ¿´´ ײ¬»­¬·²» øì÷ Ô¿®¹» ײ¬»­¬·²» ß²­ò øí÷ ͱ´ò ß´·³»²¬¿®§ ½¿²¿´ ·² ¸«³¿² ¾»·²¹­ ·­ ¿¾±«¬ ç³»¬»® ´±²¹ ·² ©¸·½¸ ­³¿´´ ·²¬»­¬·²» ·­ êòë ³»¬»® ´±²¹òØ»²½»ô ͳ¿´´ ·²¬»­¬·²» ·­ ¬¸» ´±²¹»­¬ ±®¹¿² ±º Ø«³¿² Ü·¹»­¬·ª» ­§­¬»³ò ìçò ɸ·½¸ ±º ¬¸» º±´´±©·²¹ ´·ª·²¹ ¾»·²¹ ¸¿­ ¿ ¬¸®»» ½¸¿³¾»®»¼ ¸»¿®¬á øï÷ Ú®±¹ øî÷ ̸» Þ¿¬ øí÷ Ø«³¿² øì÷ ̸» ³±«­» ß²­ò øï÷ ͱ´ò Ú®±¹ ·­ ¿² ¿³°¸·¾·¿² ­±ô ·¬ ¸¿­ ¿ ¬¸®»» ½¸¿³¾»®»¼ ¸»¿®¬ò ëðò ɸ¿¬ ·­ ¬¸» ²¿³» ±º ¬¸» ¾´±±¼ ª»­­»´­ ¬¸¿¬ °®±ª·¼» ²«¬®·¬·±² ¬± ¬¸» ¸»¿®¬ ©¿´´á øï÷ Ы´³±²¿®§ ß®¬»®·»­ øî÷ Ы´³±²¿®§ Ê»·²­ øí÷ ݱ®±²¿®§ ¿®¬»®·»­ øì÷ Ü»­½»²¼·²¹ ¿®±¬¿ ß²­ò øí÷ ͱ´ò ݱ®±²¿®§ ß®¬»®·»­ ¿®» ¬¸» ¾´±±¼ ª»­­»´­ ¬¸¿¬ °®±ª·¼»­ ²«¬®·¬·±² ¬± ¬¸» ¸»¿®¬ ³«­½´»­ò ëïò ɸ·½¸ ±®¹¿²»´´» ·­ ½±²­·¼»®»¼ ¿­ ¿ ­«·½·¼» ¾¿¹á øï÷ Ý»²¬®±­±³» øî÷ Ó»­±­±³»­ øí÷ Ô§­±­±³»­ øì÷ ݸ®±³±­±³» ß²­ò øí÷ ͱ´ò Ô§­±­±³»­ ½±²¬¿·² »²¦§³»­ ©¸·½¸ ¼»­¬®±§ ¬¸» ½»´´ ¾§ ¼·¹»­¬·²¹ ¿´´ ½»´´ ±®¹¿²»´´»­ ±º ¬¸» ½»´´ò ëîò ɸ·½¸ ±²» ±º ¬¸» º±´´±©·²¹ °¿·®­ ·­ ²±¬ ½±®®»½¬á øï÷ ̸» °·¬«·¬¿®§ ¹´¿²¼ ó ß¼®»²¿´·² øî÷ Ѫ¿®§ ó Û­¬®±¹»² øí÷ п²½®»¿­ ó ײ­«´·² øì÷ Ì»­¬·­ óÌ»­¬±­¬»®±²» ß²­ò øï÷ ͱ´ò ß¼®»²¿´·²» ¸±®³±²» ­»½®»¬»­ º®±³ ¿¼®»²¿´ ¹´¿²¼­ò ëíò ɸ·½¸ ·­ ¬¸» ½±³³±² ³»¬¸±¼ ±º ¿®¬·º·½·¿´ ®»°®±¼«½¬·±² ·² °´¿²¬­á øï÷ Ý«¬¬·²¹ øî÷ Ô¿§»®·²¹ øí÷ Ù®¿º¬·²¹ øì÷ ß´´ ±º ¬¸»³ ß²­ò øì÷ ͱ´ò ß´´ ¬¸» ³»¬¸±¼­ ·ò»ô½«¬¬·²¹ ô´¿§»®·²¹ ¿²¼ ¹®¿º¬·²¹ ¿®» ¬¸» ½±³³±² ³»¬¸±¼­ ±º ¿®¬·º·½·¿´ ®»°®±¼«½¬·±² ·² °´¿²¬­ò ëìò É·¬¸ ©¸¿¬ ¿®» ¬¸» ¼·­»¿­» ´·µ» Í©·²» Ú´«ô Ü»²¹«» ¿²¼ ݸ·µ«²¹«²§¿ Ú»ª»® ­°®»¿¼á øï÷ Þ¿½¬»®·¿ øî÷ Ê·®«­ øí÷ п®¿­·¬»­ øì÷ Ú«²¹· ß²­ò øî÷ ͱ´ò Í©·²» Ú´«ô Ü»²¹«» ¿²¼ ݸ·µ«²¹«²§¿ ¿®» ¬¸» ¼·­»¿­»­ ­°®»¿¼ º®±³ ª·®«­ò ëëò Ô·ª·²¹ ³»½¸¿²·½¿´ ¬·­­«» ·­ æ øï÷ п®»²½¸§³¿ øî÷ ݱ´´»²½¸§³¿ øí÷ ͽ´»®»²½¸§³¿ øì÷ ݸ´±®»²½¸§³¿ ß²­ò øî÷ ͱ´ò ݱ´´»²½¸§³¿ ½±²¬¿·²­ ²«½´»«­ ¿²¼ ·¬ °®±ª·¼»­ ­¬®»²¹¬¸ ¬± ¬¸» °´¿²¬­ ¸»²½» ¿ ´·ª·²¹ ³»½¸¿²·½¿´ ¬·­­«» ò
 24. 24. ç ëêò ɸ·½¸ °´¿²¬ ´»¿ª»­ ¸¿ª» ¿ °¿®¿´´»´ ª»²¿¬·±²á øï÷ л»°¿´ ´»¿ª»­ øî÷ Ø·¾·­½«­ ´»¿ª»­ øí÷ Þ¿²¿²¿ ´»¿ª»­ øì÷ Þ¿²§¿² ¬®»» ß²­ò øí÷ ͱ´ò Þ¿²¿²¿ ·­ ¿ ³±²±½±¬ °´¿²¬ ¸»²½» ¸¿ª» ¿ °¿®¿´´»´ ª»²¿¬·±²ò ëéò Ú±® ©¸·½¸ ±º ¬¸» º±´´±©·²¹ ¼·­»¿­»­ ª¿½½·²» ¸¿­ ²±¬ ¾»»² ·²ª»²¬»¼ §»¬á øï÷ Ö¿«²¼·½» øî÷ ݸ±´»®¿ øí÷ ̧°¸±·¼ øì÷ ݸ·µ«²¹«²§¿ ß²­ò øì÷ ͱ´ò ݸ·µ«²¹«²§¿ ª¿½½·²» ¸¿­ ²±¬ ¾»»² ·²ª»²¬»¼ §»¬ò ëèò ̸» ·²²»® ´¿§»® ±º ¬¸» °¸¿®§²¨ ±º ¿ º®±¹ ·­ ³¿¼» ±ºÁÁÁÁÁÁÛ°·¬¸»´·«³ò øï÷ ͯ«¿³±«­ øî÷ Ý«¾±·¼¿´ øí÷ Ý·´·¿¬»¼ øì÷ ݱ´«³²¿® ß²­ò øí÷ ͱ´ò ײ²»® ´¿§»® ±º °¸¿®§²¨ ±º º®±¹ ·­ ³¿¼» «° ±º ½·´·¿¬»¼ »°·¬¸»´·«³ ½»´´­ò ëçò ɸ·½¸ ±º ¬¸» º±´´±©·²¹ ¹¿­»­ ³¿·²´§ ·²½®»¿­»­ ¹´±¾¿´ ©¿®³·²¹á øï÷ Ý¿®¾±² ³±²±¨·¼» øî÷ Ò·¬®±«­ ±¨·¼» øí÷ Ý¿®¾±² ¼·±¨·¼» øì÷ Í«´°¸«® Ü·±¨·¼» ß²­ò øî÷ ͱ´ò Ò·¬®±«­ ±¨·¼» ¹¿­ ·­ ³¿·²´§ ·²½®»¿­»­ ¹´±¾¿´ ©¿®³·²¹ ¾»½¿«­» ·¬ ·­ íðð ¬·³»­ ³±®» °±©»®º«´ ¬¸¿² ±¬¸»® ¹¿­»­ ½¿«­·²¹ ¹´±¾¿´ ©¿®³·²¹ò êðò ɸ·½¸ ±º ¬¸» º±´´±©·²¹ ·­ ¬¸» »¨¿³°´» ±º ¬¸» ©¿­¬» ¾·±ó¼»½±³°±­·¬·±² ±º ´·ª·²¹ ¾»·²¹­á øï÷ Ê»¹»¬¿¾´» øî÷ Ù´¿­­ øí÷ д¿­¬·½ øì÷ Ó»¬¿´ ß²­ò øï÷ ͱ´ò Ê»¹»¬¿¾´» ·­ ¿ Þ·± ¼»¹®¿¼¿¾´» ½±³°±²»²¬ò êïò ɸ·½¸ ³»¬¸±¼ ·­ «­»¼ ¬± µ²±© ¬¸» ¬·³» ´·²» ±º ¬¸» ±®½¸¿Ö±´±¹·½¿´ ®»³¿·²­á øï÷ Ü®±°°·²¹ ³»¬¸±¼ øî÷ Ý¿®¾±² ¼¿¬·²¹ ³»¬¸±¼ øí÷ Ó»¬®·½ ¼¿¬·²¹ ³»¬¸±¼ øì÷ ß´´ ±º ¬¸»³ ß²­ò øî÷ ͱ´ò Ý¿®¾±² ¼¿¬·²¹ ³»¬¸±¼ ·­ «­»¼ ¬± µ²±© ¬¸» ¬·³» ´·²» ±º ¬¸» ¿®½¸»±´±¹·½¿´ ®»³¿·²­ò êîò É·¬¸ ©¸·½¸ Ù±ª»®²±® Ù»²»®¿´ù­ »ºº±®¬­ ¼·¼ ¬¸» ¬»¿½¸·²¹ ±º Û²¹´·­¸ ´¿²¹«¿¹» ¾»¹·² ·² ײ¼·¿á øï÷ Ô±®¼ ݱ®²©¿´´·­ øî÷ Ô±®¼ η°±² øí Ô±®¼ Ó¿½¿«´¿§ øì÷ Ô±®¼ Ø¿­¬·²¹­ ß²­ò øí÷ ͱ´ò Ô±®¼ Ó¿½¿«´¿§ êíò ɸ± ­¬¿®¬»¼ ¬¸» ùÜ¿µÝ¸±«µ·ô Ì¿°¿´ ³»¬¸±¼ ©¸·½¸ ³»¿²­ ùÙ¸±¼»­ª¿®Í¿¬¸»¬¿°¿´·¸¿´µ¿®±ùá øï÷ Ù§¿­«¼¼·²Ì«¹´«µ øî÷ ß´´¿«¼¼·²Õ¸·´¶· øí÷ ο¦·¿ Í«´¬¿²¿ øì÷ Ó±¸¼òÌ«¹´¿µ ß²­ò øî÷ ͱ´ò Ó±¸¼òÌ«¹¸´¿µ êìò ɸ·½¸ ±º ¬¸» º±´´±©·²¹ ­§³¾±´­ ·² ³¿° ·²¼·½¿¬»­ ο·´©¿§á øï÷ øî÷ øí÷ øì÷ ß²­ò øî÷ ͱ´ò ͧ³¾±´ ±º ®¿·´©¿§ êëò ɸ»®» ·­ ¬¸» ¸»¿¼¯«¿®¬»®­ ±º ¬¸» ˲·¬»¼ Ò¿¬·±² øËÒ÷á øï÷ α³» øî÷ п®·­ øí÷ É¿­¸·²¹¬±² øì÷ Ò»© DZ®µ ß²­ò øì÷ ͱ´ò Ò»© DZ®µ ó Ø»¿¼ ¯«¿®¬»® ±º ËÒÑò
 25. 25. ïð êêò Þ§ ©¸·½¸ °¿­­ ±º ¬¸» Ø·³¿´¿§¿­ ½¿² ©» »¿­·´§ ¬®¿ª»´ º±® ¬¸» °·´¹®·³¿¹» ±º ¬¸» ÕÓ Ó¿²­¿®±ª¿®á øï÷ ̸» ͸·°µ·´¿ Ù¸¿¬ øî÷ ̸» Ö»´¿°¿´¿ Ù¸¿¬ øí÷ ̸» Ò¿¬¸«´¿ Ù¸¿¬ øì÷ ̸» Õ¿®¿µ±®¿³ Ù¸¿¬ ß²­ò øï÷ ͱ´ò ͸·°µ·´¿Ù¸¿¬ êéò ɸ·½¸ ·²­¬·¬«¬·±² ¸¿­ ¾»»² º±®³»¼ ¾§ Ö«­¬·½» Ó¿¸¿¼»ªÙ±ª·²¼Î¿²¿¼» º±® ­±½·¿´ ®»º±®³ò øï÷ ̸» Þ®¸³±­¿³¿¶ øî÷ ̸» Ю¿®¬¸²¿Í¿³¿¶ øí÷ ̸» ß®§¿Í¿³¿¶ øì÷ ̸» Í¿¬§¿­¸±¼¸¿µ­¿³¿¶ ß²­ò øî÷ ͱ´ò ̸» Ю¿®¬¸²¿Í¿³¿¶ ó º±®³»¼ ¾§ Ö«­¬·½» Ó¿¸¿¼»ªÙ±ª·²¼Î¿²¿¼» êèò ɸ·½¸ ±º ¬¸» º±´´±©·²¹ ®·ª»®­ ¼±»­ ²±¬ ³»»¬ ¬¸» Ù¿²¹¿á øï÷ ̸» µ±­¸· øî÷ ̸» ݸ¿³¾¿´ øí÷ ̸» ­¸±² øì÷ ̸» Ù¿²¼¿µ ß²­ò øî÷ ͱ´ò ̸» ݸ¿³¾¿´ ®·ª»® ¼±»­ ²±¬ ³»»¬ ¬¸» ¹¿²¹¿ êçò ɸ±­» ­¬¿¬«» ·­ ¬¸»®» ·² º®±²¬ ±º ¬¸» Ê·¼¸¿²Í¿¾¸¿ ±º Ù«¶¿®¿¬ ·² ­·¬¬·²¹ °±­¬«®»á øï÷ Ê·¬¬¸¿´¾¸¿· כּ´ øî÷ Ê¿´´¿¾¸¾¸¿· כּ´ øí÷ Ó¿¸¿¬³¿ Ù¿²¼¸· øì÷ Ü®ò Ö·ª®¿¶ Ó»¸¬¿ ß²­ò øï÷ ͱ´ò Ê·¬¬¸¿´¾¸¿· כּ´ ­¬¿¬«» ·² º®±²¬ ±º ¬¸»ª·¼¸¿²­¿¾¸¿ ±º Ù«¶¿®¿¬ ·² ­·¬¬·²¹ °±­¬«®» éðò ɸ·½¸ ±º ¬¸» º±´´±©·²¹ ®·ª»®­ ³»»¬­ ¬¸» ®·ª»® Õ®·­¸²¿á øï÷ ̸»Ì«²¹¾¸¿¼®¿ øî÷ ̸» Õ±§²¿ øí÷ ̸» Ù¸¿¬Ð®¿¸¾¸¿ øì÷ ß´´ ±º ¬¸»³ ß²­ò øì÷ ͱ´ò ̸» Ì«²¼¾¸¿¼®¿ô ̸» Õ±§²¿ô ̸» Ù¸¿¬Ð®¿¼¾¸¿ ß´´ ±º ¬¸»³ ³»»¬ ¬¸» ®·ª»® µ®·­¸²¿ éïò ײ ©¸·½¸ ­¬¿¬»­ ¬¸»®» ·­ þß³®¿ª®·­¸¬·þ ¿¬ ¬¸» »²¼ ±º ¬¸» ­«³³»® ¿²¼ ¶«­¬ ¾»º±®» ¬¸» ­»¬¬·²¹ ±º ¬¸» ³±²­±±²á øï÷ Ì¿³·´²¿¼« ¿²¼ Ì»´¿²¹¿²¿ øî÷ ß²¼®¿°®¿¼»­¸ ¿²¼ Ì¿³·´²¿¼« øí÷ Õ»®¿´¿ ¿²¼ Õ¿®²¿¬¿µ¿ øì÷ ß²¼®¿°®¿¼»­¸ ¿²¼ Ì»´¿²¹¿²¿ ß²­ò øí÷ ͱ´ò Õ»®¿´¿ ¿²¼ Õ¿®²¿¬¿µ¿ô ¬¸»®» ·­ ß³®¿ª®·­¸¬· ¿¬ ¬¸» »²¼ ±º ¬¸» ­«³³»® ¾»º±®» ¬¸» ³±²­±±²ò éîò Þ§ ©¸·½¸ ²¿³» ·­ ¬¸» Þ¸¿¹·®¿¬¸· Ù¿²¹¿ µ²±©² ¿­ ¿º¬»® ·¬ ±®·¹·²¿¬»­ º®±³ ¬¸» Ù¿® ¹±¿´á øï÷ п¼³¿ øî÷ Ö¿³«²¿ øí÷ Ó»¹¸²¿ øì÷ ß´´ ß²­ò øï÷ ͱ´ò п¼³¿ ¾§ ¬¸·­ ²¿³» Þ¸¿¹·®¿¬¸· ¹¿²¹¿ µ²±©² ¿­ ¿º¬»® ·¬ ±®·¹·²¿¬» º®±³ ¬¸» ¹¿²¹±¬®·ò éíò ɸ·½¸ ½±«²¬®§ ¸¿­ ¬¸» ´¿®¹»­¬ ©®·¬¬»² ½±²¬·¬«¬·±²á øï÷ Þ®·¬¿·² øî÷ Ú®¿²½» øí÷ ײ¼·¿ øì÷ ß³»®·½¿ ß²­ò øí÷ ͱ´ò ײ¼·¿ ¸¿­ ¬¸» ´¿®¹»­¬ ©®·¬¬»² ½±²­¬·¬«¬·±²ò éìò ɸ¿¬ ©¿­ ¬¸» ²¿³» ±º ¬¸» ·²­°·®·²¹ ¹«®« ±º Ø¿®·¸¿® ¿²¼ Þ«µµ¿®¿§ ¬¸¿¬ ¸¿¼ ­»¬«° ¬¸» Ø·²¼« Ó¿¸¿®¿¶§¿ó Ê·¶¿§¿²¿¹¿® ±² ¬¸» ­¸±®» ±º Ì«²¹¾¸¿¼®¿á øï÷ ß½¸¿®§¿Í¸·´¾¸¿¼®¿ øî÷ Ê·¼§¿®¿²§¿ Í©¿³· øí÷ Í©¿³· ﳬ·®¬¸¿ øì÷ Ù«®«Ê·®¶¿²¿¼¿ Í©¿³· ß²­ò øî÷ ͱ´ò Ê·¼§¿®¿²§¿ Í©¿³· ©¿­ ¬¸» ²¿³» ±º ·²­°·®·²¹ ¹«®« ±º Ø¿®·¸¿® ¿²¼ Þ«µµ¿®¿§ éëò ɸ¿¬ ·­ ¬¸» °±­·¬·±² ±º ײ¼·¿ ·² ¬¸» ©±®´¼ ©·¬¸ ®»º»®»²½» ¬± ¿®»¿ á øï÷ ꬸ øî÷ 鬸 øí÷ 謸 øì÷ 笸 ß²­ò øî÷ ͱ´ò ײ¼·¿ ®¿²µ­ 鬸 ·² ¬¸» ¿®»¿ô ·² ¬¸» ©±®´¼
 26. 26. ïï éêò ɸ·½¸ ½±«²¬®§ ·­ ½¿´´»¼ ¬¸» ´¿²¼ ±º þÓ·¼²·¹¸¬ Í«³³»®þá øï÷ Í©»¼»² øî÷ Ò±®©¿§ øí÷ Í°¿·² øì÷ ᮬ«¹¿´ ß²­ò øî÷ ͱ´ò Ò±®©¿§ ·­ ½¿´´»¼ ¬¸» ´¿²¼ ±º ³·¼²·¹¸¬ ­«²ò ééò ɸ»®» ¼·¼ Ê¿­¬«°¿´ ¿²¼ Ì»¶°¿´ô ¬¸» ³·²·­¬»®­ ±º ¬¸» ο²¿Ê·®Ü¸¿ª¿´ ±º ܸ±·µ¿ô ±«··¬ ¬¸» Ö¿·² ¬»³°´»­á øï÷ Ü»´©¿®¿ øß¾«÷ øî÷ п´·¬¿²¿ øí÷ Ù·®²¿® øì÷ ß´´ ß²­ò øï÷ ͱ´ò Ü»´©¿®¿ øß¾«÷ ¬¸·­ ¶¿·² ¬»³°´» ©¿­ ¾«·´¬ ¾§ Ê¿­¬«°¿´ ¿²¼ Ì»¶°¿´ ¬¸» ³·²·­¬»® ±º ο²¿Ê·®¼¸¿ª¿´ò éèò ɸ·½¸ Ê»¼¿ ±º ¬¸» ß®§¿­ ·­ ½¿´´»¼ ¬¸» ùÙ¿²¹±¬®º ±º ³«­·½á øï÷ ̸» η¹ª»¼¿ øî÷ ̸» Ç¿¶«®ª»¼¿ øí÷ ̸» Í¿³ª»¼¿ øì÷ ̸» ߬¸¿®ª»¼¿ ß²­ò øí÷ ͱ´ò ̸» Í¿³ª»¼ ¬¸» ¹¿²¹±¬®· ±º ³«­·½ éçò ײ ©¸·½¸ ­¬¿¬» ±º ײ¼·¿ ©¿­ ¬¸» п²½¸¿§¿¬· ο¶ ©¿­ »­¬¿¾´·­¸»¼ º·®­¬á øï÷ Ù«¶¿®¿¬ øî÷ ο¶¿­¬¸¿² øí÷ Ó¿¸¿®¿­¬®¿ øì÷ Ó¿¼¸§¿ Ю¿¼»­¸ ß²­ò øî÷ ͱ´ò ο¶¿­¬¸¿² ©¸»®» ¬¸» º·®­¬ °¿²½¸¿§¿¬· ®¿¶ »­¬¿¾´·­¸»¼ èðò Ѻ ©¸·½¸ ײ¼·¿² ½´¿­­·½¿´ ¼¿²½» ·­ ¬¸» °´¿·¬»¼ ¹®»»² ½±´±«®»¼ °»¬¬·½±¿¬ùô µ«³·²ô ù­·´µ ¾´±«­»ù ¿²¼ ù¾»´¬ ¿®±«²¼ ¬¸» ©¿·­¬ù ¬¸» ½¸¿®¿½¬»®­¬·½­á øï÷ Ó¿²·°«®· øî÷ Õ¿¬¸¿µ øí÷ Þ¸¿®¿¬²¿¬§¿³ øì÷ Õ¿¬¸¿µ¿´· ß²­ò øï÷ ͱ´ò Ó¿²·°«®· ײ¼·¿² ½´¿­­·½¿´ ¼¿²½» ·­ ¬¸» °´¿·¬»¼ ¹®»»² ½±´±«®°¿¬·½±¬ô µ«³·²ô ­·´µ ¾´±«­» ¿²¼ ¾»´¬ ¿®±«²¼ ¬¸» ©¿·­¬ ¬¸» ½¸¿®¿½¬»®·­¬·½ò èïò ɸ·½¸ ±º ¬¸» º±´´±©·²¹­ ·­ ²±¬ ©®·¬¬»² ¾§ Ó¿¸¿µ¿ª·Õ¿´·¼¿­ ·² Í¿²­µ®·¬á øï÷ ß¾¸·¹§¿²Í¸¿µ«²¬¿´¿³ øî÷ Ϋ¬«­¿³¸¿® øí÷ Õ¿¼¿³¾¿®· øì÷ Õ«³¿®­¿³¾¸¿ª¿ ß²­ò øí÷ ͱ´ò Õ¿¼¿³¾¿®· ©¿­ ²±¬ ©®·¬¬»² ¾§ µ¿´·¼¿­ ·² ­¿²­µ®·¬ èîò ײ ©¸·½¸ ½¿ª» ·­ ¬¸» ¹®»¿¬ °·»½» ±º ¬¸» ײ¼·²¿ ­½«´°¬«®» Õ¿·´¿­¸ ¬»³°´» ­·¬«¿¬»¼á øï÷ ߶¿²¬¿ øî÷ Û´´±®¿ øí÷ Û´»°¸¿²¬¿ øì÷ Þ¿¹¸ ß²­ò øî÷ ͱ´ò Û´´±®¿ ó Õ¿·´­¿¸ ¬»³°´» ·­ ­·¬«¿¬»¼ ¸»®»ò èíò ɸ·½¸ ±º ¬¸» º±´´±©·²¹ ·­ ²±¬ ±«® ²»·¹¸¾±® ½±«²¬®§á øï÷ Ò»°¿´ øî÷ Þ¸«¬¿² øí÷ ×®¿² øì÷ Í®·´¿²µ¿ ß²­ò øí÷ ͱ´ò ×®¿² ·­ ²±¬ ±«® ²»·¹¸¾±®·²¹ ½±«²¬®§ò èìò ɸ·½¸ ·­ ¬¸» ¸·¹¸»­¬ °±­¬·±² ·² ¬¸» ײ¼·¿² ß®³§á øï÷ Ú·»´¼ Ó¿®­¸¿´´ øî÷ ß¼³·®¿´ øí÷ ß·® ½¸·»º Ó¿®­¸¿´ øì÷ Ô¬ò Ù»²»®¿´ ß²­ò øï÷ ͱ´ò Ú·»´¼ Ó¿®­¸¿´ ¬¸» ¸·¹¸»­¬ °±­·¬·±² ·² ¬¸» ײ¼·¿² ¿®³§ ¿º¬»® Ю»­·¼»²¬ò èëò ɸ·½¸ ·­ ¬¸» ­¬¿¬» ±º ײ¼·¿ ¬¸¿¬ ¸¿­ ¬¸» ´¿®¹»­¬ ¿®»¿á øï÷ ˬ¬¿® Ю¿¼»­¸ øî÷ Ó¿¸¿®¿­¬®¿ øí÷ ο¶¿­¬¸¿² øì÷ Ó¿¼¸§¿ Ю¿¼»­¸ ß²­ò øí÷ ͱ´ò ο¶¿­¬¸¿² ·­ ¬¸» ´¿®¹»­¬ ­¬¿¬»±º ײ¼·¿ô ¿½½±®¼·²¹ ¬± ¿®»¿ò
 27. 27. ïî èêò ɸ¿¬ ¿³±«²¬ ±º ¬¸» ²¿¬·±² ·²½±³» ±º ײ¼·¿ ·­ ±¾¬¿·²»¼ º®±³ ¿¹®·½«´¬«®»á øï÷ êëû øî÷ îêû øí÷ êîû øì÷ îîû ß²­ò øî÷ ͱ´ò îêû ±º Ò¿¬·±²¿´ ײ½±³» ½±³»­ º®±³ ¿¹®·½«´¬«®»ò èéò ɸ± ©¿­ ¬¸» º·®­¬ ­°»¿µ»® ±º ¬¸» ´±µ­¿¾¸¿ ·² ײ¼·¿á øï÷ Ò»»´¿³Í¿²¶»»ª λ¼¼§ øî÷ Ù¿²»­¸ Ê¿­«¼»ªÓ¿ª´¿²µ¿® øí÷ Ó·®¿µ«³¿®· øì÷ Í«³·¬®¿Ó¿¸¿¶¿² ß²­ò øî÷ ͱ´ò Ù¿²»­¸ Ê¿­«¼»ªÓ¿ª´¿²µ¿® ©¿­ ¬¸» º·®­¬ ­°»¿µ»® ±º ´±µ­¿¾¸¿ ·² ײ¼·¿ò èèò Ѻ ©¸·½¸ ®»´·¹·±² ·­ ¬¸» Ì®·°·¬·µ¿ ¬¸» ¸±´§ ¾±±µ ¾»´±²¹á øï÷ Ö¿·² øî÷ Ø·²¼« øí÷ Þ«¼¼¸¿ øì÷ ×­´¿³ ß²­ò øí÷ ͱ´ò Ì®·°·¬¿µ¿ ·­ ¬¸» ¸±´§ ¾±±µ ±º Þ«¼¼¸¿ èçò ɸ¿¬ ·­ ùÓ¿¸¿¾¸·²·­¸µ®¿³¿²¿ùá øï÷ ̸» ®»²«²½·¿¬·±² ±º Ó¿¸¿ª·® øî÷ ̸» ®»²«²½·¿¬·±² ±º Þ«¼¼¸¿ øí÷ ̸» Í¿²µ¿®¿½¸¿®§¿ ¾»½¿³» ­¿²§¿­· øì÷ ̸» ®»²«²½·¿¬·±² ±º Ù«®« Ò¿²¿µ ß²­ò øî÷ ͱ´ò ̸» ®»²«²½·¿¬·±² ±º Þ«¼¼¸¿ ·­ ¬¸» ³¿¸¿¾¸·²·­¸µ®¿³¿²¿ çðò ɸ·½¸ ײ¼·¿² ­¬¿¬» ¸¿­ ¾»»² ¹·ª»² ­°»½·¿´ ®·¹¸¬ ·² ±«® ½±²­¬·¬«¬·±²á øï÷ Õ»®¿´¿ øî÷ ß­­¿³ øí÷ Ò¿¹¿´¿²¼ øì÷ Ö¿³³« Õ¿­¸³·® ß²­ò øì÷ ͱ´ò Ö¿³³« ¿²¼ Õ¿­¸³·® ¸¿­ ¾»»² ¹·ª»² ­°»½·¿´ ®·¹¸¬ ·² ±«® ½±²­¬·¬«¬·±² çïò ɸ·½¸ ®·¹¸¬ ·­ ²±¬ »²´·­¬»¼ ·² ¬¸» ´·­¬ ±º º«²¼¿³»²¬¿´ ®·¹¸¬­á øï÷ η¹¸¬ ¬± Ю±¬»½¬·±² ¿¹¿·²­¬ »¨°´±·¬¿¬·±² øî÷ η¹¸¬ ¬± ´·¾»®¬§ øí÷ η¹¸¬ ¬± °®±°»®¬§ øì÷ η¹¸¬ ¬± »¼«½¿¬·±² ¿²¼ ½«´¬«®» ß²­ò øí÷ ͱ´ò η¹¸¬ ¬± °®±°»®¬§ ·­ ²±¬ ´·­¬»¼ ·² ¬¸» º«²¼¿³»²¬¿´ ®·¹¸¬­ò çîò ɸ¿¬ ·­ ¬¸» ¼«®¿¬·±² øÌ·³» ´·³·¬÷ º±® ¬¸» ³»³¾»® ±º ¬¸» ﶧ¿­¿¾¸¿á øï÷ ì §®­ øî÷ ë §®­ øí÷ ê §®­ øì÷ ï𠧮­ ß²­ò øí÷ ͱ´ò ﶧ¿­¿¾¸¿ ³»³¾»®­¸·° ·­ º±® ê §»¿®­ çíò ɸ± ©¿­ ¬¸» º·®­¬ ½¸¿·®³¿² ±º ¬¸» ײ¼·¿² ½±²­¬·¬«¬·±² ¿­­»³¾´§á øï÷ Ö¿©¿¸¿®´¿´ Ò»¸®« øî÷ Ü®ò ÞòÎò ß³¾»¼µ¿® øí÷ Ü®ò ﶻ²¼®¿ Ю¿­¿¼ øì÷ Ü®ò Í¿®ª¿°¿´´·Î¿¼¸¿ Õ®·­¸²¿² ß²­ò øí÷ ͱ´ò Ü®ò ﶻ²¼®¿ Ю¿­¿¼ ©¿­ ¬¸» º·®­¬ ½¸¿·®³¿² ±º ¬¸» ݱ²­¬·¬«¬·±² ß­­»³¾´§ çìò ̸» ®·ª»® Ì­¿²¹°± º´±©­ ¬¸®±«¹¸ Ì·¾»¬ô ·² ©¸·½¸ ­¬¿¬» ¼±»­ ·¬ »²¬»® ¿º¬»® ¬¿µ·²¹ ùËù ¬«®² º®±³ ùÒ¿³½¸¿Þ¿®ª¿ùá øï÷ ß­­¿³ øî÷ ß®«²¿½¸¿´ Ю¿¼»­¸ øí÷ Ó»¹¸¿´¿§¿ øì÷ Ò¿¹¿´¿²¼ ß²­ò øî÷ ͱ´ò ß®«²¿½¸¿´ Ю¿¼»­¸ ó ̸»Ì­¿²¹°± ®·ª»® ¬¿µ·²¹ « ¬«®² ¿²¼ »²¬»® ·² ײ¼·¿ º®±³ Ò¿³½¸¿Þ¿®ª¿ ·² ¬¸·­ ­¬¿¬»
 28. 28. ïí çëò ̸» ïꬸ ѽ¬±¾»® ·­ ±¾­»®ª»¼ ¿­ ùÓ±«®²·²¹ ¼¿§ù ©¸·½¸ ±½½«®¿²½» ·­ ¬¸» ®»¿­±² ±º ·¬á øï÷ ̸» Ö¿´·§¿©¿´¿ Þ¿¹ Ó¿­­¿½®» øî÷ Þ¿²¹ Þ¸¿²¹ øí÷ ̸» ¼¿²¼·µ«½¸ øì÷ ß´´ ±º ¬¸»³ ß²­ò øî÷ ͱ´ò Þ¿²¹ Þ¸¿²¹ ¿º¬»® ¬¸·­ ïꬸ ѽ¬±¾»® ·­ ±¾­»®ª»¼ ¿­ ¬¸» ³±«®²·²¹ ¼¿§ò çêò ر© ³¿²§ ¿®» ¬¸» º¿½¬±®­ ±º °®±¼«½¬·±²á øï÷ í øî÷ ì øí÷ î øì÷ ë ß²­ò øî÷ ͱ´ò ̸»®» ¿®» ì º¿½¬±®­ ±º ¬¸» °®±¼«½¬·±²ò çéò ̸» ½±²½»°¬ ±º ¸«³¿² ¼»ª»´±°³»²¬ ²«³¾»® ©¿­ ¿½½»°¬»¼ ¾§ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁò øï÷ ÉØÑ øî÷ ËÒÑ øí÷ ËÒÜÐ øì÷ ËÒ×ÝÛÚ ß²­ò øí÷ ͱ´ò ËÒÜÐ ¿½½»°¬»¼ ¬¸» ½±²½»°¬ ±º ¸«³¿² ¼»ª»´±°³»²¬ò çèò ɸ·½¸ §»¿® ©¿­ ¼»½´¿®»¼ ¿­ ù̸» ·²¬»®²¿¬·±²¿´ ɱ³»²ù­ §»¿®ù ¾§ ¬¸» ËÒÑá øï÷ ïçéë øî÷ îððî øí÷ ïççð øì÷ îððï ß²­ò øî÷ ͱ´ò îððî ©¿­ ¼»½´¿®»¼ ¿­ ײ¬»®²¿¬·±²¿´ ©±³»²ù­ §»¿® ¾§ ¬¸» ËÒÑ ççò ̸» ײ¼·¿² ­¬¿²¼¿®¼ ¬·³» ´·²» °¿­­»­ º®±³ ¬¸» ½·¬§ô ©¸·½¸ ·­ ¬¸¿¬á øï÷ ß«®¿²¹¿¾¿¼ øî÷ Ô«½µ²±© øí÷ ß´´¿¸¿¾¿¼ øì÷ ا¼¿®¿¾¿¼ ß²­ò øí÷ ͱ´ò ß´´¿¸¿¾¿¼ ·­ ¬¸» ½·¬§ º®±³ ©¸»®» ×ÍÌ ´·²» °¿­­ ïððò ײ ©¸·½¸ ­¬¿¬» ·­ ¬¸» Õ¿²½¸¿²Ö¿²¹¸¿°¿®µ ­·¬«¿¬»¼á øï÷ Ó¿²·°«® øî÷ Í·µµ·³ øí÷ Ò¿¹¿´¿²¼ øì÷ ß®«²¿½¸¿´ Ю¿¼»­¸ ß²­ò øî÷ ͱ´ò Í·µµ·³ ·­ ¬¸» ­¬¿¬» ©¸»®»Õ¿²½¸¿²¶¿²¹¸¿ °¿®µ·­ ­·¬«¿¬»¼ò

×