Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Verkennend onderzoek naar het arrangeren met leerlijnen - ORD

861 views

Published on

(2011 06-08).Strijker, A.Verkennend onderzoek naar het arrangeren met leerlijnen - ORD

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Verkennend onderzoek naar het arrangeren met leerlijnen - ORD

 1. 1. Verkennend onderzoek naarhet arrangeren met leerlijnen Allard Strijker & Gemma Corbalan (SLO) ORD 8 juni 2011
 2. 2. Uitgangspunten onderzoek• Differentiatie in onderwijs• Wens voor aansluiting leerlijnen• Groei digitale leermiddelen• Samenhang is moeilijk te bepalen• Ondersteuning docenten• Beschikbaarheid leerlijnen
 3. 3. Reden gebruik eigen of gevonden materiaal
 4. 4. Onderzoeksopzet• Expert sessies (3x) – 18 experts• Docenten onderzoek (4x) – 26 docenten, 11 mannen en 15 vrouwen, Gemiddeld 15,5 jaar ervaring – Onderwijssectoren MBO (n=9), VO (n=9) en PO (n=8).• Expert evaluatie (1) – 6 Experts
 5. 5. Expertbijeenkomsten • Inventarisatie aandachtspunten • Afbakening onderzoek • Selectie van leerlijnen • Randvoorwaarden demo-omgeving, • Formatieve evaluatie – Demo-omgeving – Gebruikersonderzoek – Interviews
 6. 6. Leerlijnen introductie film
 7. 7. Wat is een leerlijn (deel 1)• Een leerlijn is een beredeneerde opbouw van tussendoelen en inhouden, leidend naar een einddoel.
 8. 8. Leerlijnen Einddoel TussendoelLeerlijn Inhoud Tussendoel Inhoud Tussendoel Tussendoel Inhoud Inhoud Inhoud
 9. 9. Wat is een leerlijn (deel2)• Afhankelijk van de precieze functie, gebruikscontext en doelgroep variëren leerlijnen in de mate waarin implicaties voor verschillende leerplanelementen zijn uitgewerkt
 10. 10. Curriculair spinnenweb
 11. 11. LeerplanelementenLeerplanelementen KernvraagVisie Waartoe leren zij?Doelen Waarheen leren zij?Inhoud Wat leren zij?Leeractiviteiten Hoe leren zij?Rol leraar Hoe is rol van leraar bij hun leren?Materialen en bronnen Waarmee leren zij?Groeperingsvorm Met wie leren zij?Locatie Waar leren zij?Tijd Wanneer leren zij?Toetsing Hoe wordt hun leren getoetst?
 12. 12. Functies van leerlijnen• Samenhang• Continuïteit• Organisatorisch• Niveaudifferentiatie• Studieloopbaan-begeleiding• Onderwijs-benadering• Arrangeren
 13. 13. Onderzoeksvragen• Hoe kunnen leerlijnen worden benut bij het zoeken, arrangeren en metadateren van leermiddelen?• Welke mogelijke stappen volgt een docent voor het zoeken, metadateren of arrangeren van leermiddelen met behulp van een leerlijn?• Wat zijn mogelijkheden om leerlijnen te benutten in de tools voor het zoeken, arrangeren en metadateren van leermateriaal?
 14. 14. Arrangeren met leerlijnen
 15. 15. Welke leerlijnen• PO, Rekenen, Tule• VO, Engels, ERK• MBO, Nederlands, Referentiekader
 16. 16. Docentenonderzoek • Voorkennis leerlijnen en arrangeren vereist • Demo-omgeving • Gebruikersonderzoek • Interviews (n=9: 4 PO, 2 VO, 3 MBO)
 17. 17. Zoeken met leerlijnen in VO• Klik om video te starten
 18. 18. Arrangeren PO• Klik om video te starten
 19. 19. Resultaten docenten onderzoek:Bruikbaarheid Leerlijnen• 77% gebruikt leerlijnen voor arrangeren• Leerlijn meerwaarde – zoeken (96%), arrangeren (100%) en metadateren (88%) – plannen lesprogramma (73%) – vastleggen van leerresultaten van de leerlingen (76%)
 20. 20. Resultaten docenten onderzoek:Herkomst Leerlijnen• 58% wil leerlijnen gebruiken die ontwikkeld zijn door SLO• 46% wil leerlijnen op basis van methodes gebruiken• 81% wil geen gebruik maken van leerlijnen die door collegas ontwikkeld zijn
 21. 21. Resultaten docenten onderzoek: Delenen Hergebruiken Leerlijnen• 65% wil eigen varianten op leerlijnen op basis van kerncurricula voor anderen beschikbaar stellen• Docenten willen varianten delen met collega’s, voornamelijk binnen de school, maar ook wel daarbuiten
 22. 22. Resultaten docenten onderzoek:Stappen in de demo-omgeving• Sluiten goed aan op de ervaringen voor zoeken (74%), arrangeren (76%) en metadateren (60%)• Aandachtspunten – teveel stappen bij arrangeren – te weinig filtermogelijkheden bij zoeken – Onduidelijkheid in stappen naar arrangeren – Schermopbouw vindbaarheid functies zoals metadateren
 23. 23. Resultaten docenten onderzoek:Ervaring met de demo-omgeving• Docenten waren in het algemeen positief over de functionaliteiten van de demo- omgeving.• Stelling: “Over het algemeen ben ik tevreden met de demo-omgeving” gemiddelde score van 3,94 op een schaal van 1 tot 5.
 24. 24. Quotes• “Ik denk dat de sceptici van het digitaal leren wel over de streep getrokken worden met de beschikbaarheid van leerlijnen"• "Leerlijnen kunnen heel duidelijk inzicht bieden in wat wel en niet moet"• "Zou graag nog een keer willen proberen als het klaar is"
 25. 25. Summatieve Expertevaluatie• Visualisatie leerlijnen• Relatie kendoelen, tussendoelen leermiddelen• Terminologie• Geschiktheid van resultaten – Leerplan elementen: Visie, werkvorm, didactiek, leermiddelengebuik.. Toetsing – Kwaliteit
 26. 26. Algemene conclusies• Docenten geven aan dat leerlijnen een meerwaarde hebben bij arrangeren• De stappen sluiten goed aan bij de ervaringen• De demo-omgeving geeft een goede indicatie voor functionaliteit• Docenten en experts geven aan dat in de demo-omgeving niet duidelijk is hoe leerlijnen zich verhouden met kerndoelen en kwalificatiedossiers
 27. 27. Vragen?• Allard Strijker• a.strijker@slo.nl

×