Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Seminar leerlijnen in de praktijk - resultaten en conclusies

382 views

Published on

Strijker, a. (2010 11-25). seminar leerlijnen in de praktijk - resultaten en conclusies.
Hoe kunnen leerlijnen worden benut bij het zoeken, arrangeren en metadateren van leermiddelen?
Welke mogelijke stappen volgt een docent voor het zoeken, metadateren of arrangeren van leermiddelen met behulp van een leerlijn?
Wat zijn mogelijkheden om leerlijnen te benutten in de tools voor het zoeken, arrangeren en metadateren van leermateriaal?

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Seminar leerlijnen in de praktijk - resultaten en conclusies

 1. 1. Belangrijke conclusies onderzoek Leerlijnen in de praktijk Allard Strijker & Gemma Corbalan (SLO) Erwin Bomas, HP Köhler, Jeroen Hamers & Patrick Rietveld (Kennisnet)
 2. 2. Onderzoeksvragen • Hoe kunnen leerlijnen worden benut bij het zoeken, arrangeren en metadateren van leermiddelen? • Welke mogelijke stappen volgt een docent voor het zoeken, metadateren of arrangeren van leermiddelen met behulp van een leerlijn? • Wat zijn mogelijkheden om leerlijnen te benutten in de tools voor het zoeken, arrangeren en metadateren van leermateriaal?
 3. 3. Algemene conclusies • Docenten geven aan dat leerlijnen een meerwaarde hebben • De stappen sluiten goed aan bij de ervaringen • De demo-omgeving geven een goede indicatie voor functionaliteit • Docenten en experts geven aan dat in de demo-omgeving niet duidelijk is hoe leerlijnen zich verhouden met kerndoelen en kwalificatiedossiers
 4. 4. Onderzoeksopzet • Expert sessies (3) – 18 experts • Docenten onderzoek (4) – 26 docenten, 11 mannen en 15 vrouwen, Gemiddeld 15,5 jaar ervaring – Onderwijssectoren MBO (9), VO (9) en PO (8). • Expert evaluatie (1) – 6 Experts
 5. 5. Leerlijn definitie • Een leerlijn is een beredeneerde opbouw van tussendoelen en inhouden, leidend naar een einddoel. • Afhankelijk van de precieze functie, gebruikscontext en doelgroep variëren leerlijnen in de mate waarin implicaties voor verschillende leerplanelementen zijn uitgewerkt.
 6. 6. Relatie tussen leerlijn en arrangementen
 7. 7. Leerlijnen introductie film
 8. 8. Zoeken met leerlijnen in PO
 9. 9. Expertbijeenkomsten • Inventarisatie aandachtspunten • Afbakening onderzoek • Selectie van leerlijnen • Randvoorwaarden demo-omgeving, • Formatieve evaluatie – Demo-omgeving – Gebruikersonderzoek – Interviews
 10. 10. Resultaten docenten onderzoek: Leerlijnen • 58% wil leerlijnen gebruiken die ontwikkeld zijn door SLO en aansluiten op het wettelijk kader. • 46% wil leerlijnen op basis van methodes gebruiken • 81% wil geen gebruik maken van leerlijnen die door collega's ontwikkeld zijn
 11. 11. Resultaten docenten onderzoek: Leerlijnen • 65% wil eigen varianten op leerlijnen op basis van kerncurricula voor anderen beschikbaar stellen • Docenten willen varianten delen met collega’s, voornamelijk binnen de school, maar ook wel daarbuiten
 12. 12. Resultaten docenten onderzoek: Leerlijnen • 100% bekend met het begrip leerlijn • 77% gebruikt leerlijnen voor arrangeren • Leerlijn meerwaarde – zoeken (96%), arrangeren (100%) en metadateren (88%) – plannen lesprogramma (73%) – vastleggen van leerresultaten van de leerlingen (76%)
 13. 13. Arrangeren PO
 14. 14. Stappen in de demo-omgeving • Sluiten goed aan op de ervaringen voor zoeken (74%), arrangeren (76%) en metadateren (60%) • Aandachtspunten – teveel stappen bij arrangeren – te weinig filtermogelijkheden bij zoeken – Onduidelijkheid in stappen naar arrangeren – Schermopbouw vindbaarheid functies zoals metadateren
 15. 15. Ervaring met de demo-omgeving • Docenten waren in het algemeen positief over de functionaliteiten van de demo- omgeving. • Stelling: “Over het algemeen ben ik tevreden met de demo-omgeving” gemiddelde score van 3,94 op een schaal van 1 tot 5.
 16. 16. Metadateren VO
 17. 17. Interviews: Algemene conclusies • Meerwaarde van voor zoeken, arrangeren, plannen van lesprogramma’s • metadateren van leermiddelen. • Bijna alle docenten zien meerwaarde voor het vastleggen van leerresultaten
 18. 18. Interviews: Algemene conclusies • Verbeterpunten: – Inhoud – Functionaliteit
 19. 19. Quotes • “Ik denk dat de sceptici van het digitaal leren wel over de streep getrokken worden met de beschikbaarheid van leerlijnen" • "Leerlijnen kunnen heel duidelijk inzicht bieden in wat wel en niet moet" • "Zou graag nog een keer willen proberen als het klaar is"
 20. 20. Interviews aandachtspunten zoeken • Als je zomaar gaat zoeken, vindt je ook veel leermateriaal da vaak niet geschikt is • Ook voor passend onderwijs een grote meerwaarde • Biedt zekerheid dat je alle aspecten in je les afdekt • Snellere selectie van juiste onderwerpen en niveau
 21. 21. Interviews aandachtspunten arrangeren • Zeker voor verschillende niveaus; • Speciaal als je geen leermethode gebruikt weet je zeker dat leerdoelen afgedekt zijn; • Leerlijnen helpen om een bewust keuzen van leermateriaal te maken; • Bieden structuur en voorkomen overdaad.
 22. 22. Interviews aandachtspunten metadateren • Docenten geven aan verschillende kenmerken van het leerlijnen die van belang zijn voor het metadateren van leermateriaal: vak, leerdoel, niveau
 23. 23. Interview aandachtspunten • Sommige docenten geven aan dat ze het demo-omgeving niet voldoende kennen om verbeterpunten te kunnen geven. • Een aantal docenten zagen pas bij interview alle mogelijkheden. • Te weinig tijd om ervaring op te doen
 24. 24. Interview: algemene aanbevelingen •Duidelijke weergave van relatie tussen leerplan, tussendoelen, leerlijnen, inhouden leermiddelen en hun relaties •Meer mogelijkheden tot filtering van leermiddelen.
 25. 25. Interview: algemene aanbevelingen • Leerlijnen en leermiddelen meer aansluiten op de behoeften van sectoren –Methodegerichtte leerlijnen, –Kant en klare leermiddelen, –Aansluiting op leerlingvolgsysteem & elo, • Behoefte aan vakspecifieke vocabulaires voor inhouden, leerlijnen en bijbehorende tussendoelen
 26. 26. Expertevaluatie • Visualisatie leerlijnen • Relatie kendoelen, tussendoelen leermiddelen • Terminologie • Geschiktheid van resultaten – Leerplan elementen: Visie, werkvorm, didactiek, leermiddelengebuik.. Toetsing – Kwaliteit

×