Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Երաժիշտ անձրև

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Երաժիշտ անձրև

  1. 1. Մի անգամ Անուշիկը քայլում էր փողոցով: Հանկարծ անձրև սկսվեց և Անուշիկը տխրեց: Անձրևը տեսնելով Անուշիկի տխուր դեմքը դադարեց տեղալ: Աղջիկն ու անձրևը ընկերացան: Անձրևն ամեն օր իր կաթկթոցով նվագում էր Անուշիկի համար: Անուշիկը նրան կոչեց ԵՐԱԺԻՇՏ ԱՆՁՐԵՎ
  2. 2. Հեղինակներ • Աշխեն Սարատիկյան • Վահե Մարտիրոսյան • Րաֆֆի Հովհաննիսյան • Մեդեա Հովհաննիսյան

×