Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫نوشتن‬‫با‬‫طعم‬‫رایتینگ‬‫کپی‬
‫نویسندگی‬ ‫آموزش‬
‫آنالین‬
‫کارگاه‬‫آموزش‬
‫رایتینگ‬‫کپی‬
‫تابستان‬۹۵
‫بیشتر‬‫تحقیق‬‫کنید‬
‫های‬‫دانسته‬‫پیشین‬‫و‬‫منابع‬‫موجود‬‫نیستند‬ ‫کافی‬
www.alishahbazi.me
‫جذابیت‬‫ایجاد‬‫کنید‬
‫داستان‬‫بگویید‬
‫عناصر‬‫بصری‬‫اضافه‬‫کنید‬
‫کننده‬‫سرگرم‬‫و‬‫شوخ‬‫باشید‬
‫ها‬‫مزیت‬‫و‬‫ها‬‫تفاوت‬‫ر...
‫شخصیت‬‫خلق‬‫کنید‬
‫لحن‬،‫سبک‬‫و‬‫عناصر‬‫گرافیکی‬‫برند‬‫خود‬‫را‬‫مشخص‬‫و‬
‫متمایز‬‫کنید‬
www.alishahbazi.me
۳۶‫ف‬‫رمول‬‫برای‬‫نوشتن‬‫عنوان‬
‫این‬‫مطلب‬‫را‬‫بخوانید‬:
.1‫ابتدا‬‫متن‬‫را‬‫بنویسید‬‫و‬‫سپس‬
‫عنوان‬‫را‬‫انتخاب‬‫کنید‬
.2...
‫متن‬‫خود‬‫را‬
‫ساده‬‫کنید‬
‫اگر‬‫توانید‬‫نمی‬‫موضوعی‬‫را‬
‫به‬‫زبان‬‫ساده‬‫توضیح‬‫دهید‬،
‫خودتان‬‫آن‬‫را‬‫درست‬‫درک‬
‫اید...
‫به‬‫مخاطب‬‫چیزی‬‫را‬‫بدهید‬‫که‬
‫خواهد‬‫می‬
‫اول‬ ‫نکته‬:‫بجای‬‫صحبت‬‫درباره‬‫ها‬‫قابلیت‬‫مشخصات‬ ‫و‬‫محصول‬،‫در‬
‫مورد‬‫...
‫داستان‬‫بگویید‬
www.alishahbazi.me
‫های‬‫جذابیت‬‫تصویری‬
‫اضافه‬‫کنید‬
‫فونت‬
‫پاراگراف‬
‫نقل‬‫قول‬
‫بولت‬‫و‬‫شماره‬
‫تصاویر‬‫و‬‫ها‬‫آیکون‬
‫سطوح‬‫مختلف‬‫عنو...
‫باهوش‬‫نباشید‬!
‫متن‬‫شما‬‫در‬‫عین‬‫ای‬‫حرفه‬‫بودن‬،‫باید‬‫ساده‬‫باشد‬‫و‬‫خیلی‬«‫فروشی‬
‫نباشد‬.
‫رایترهای‬‫کپی‬،‫مخاطب‬ ...
‫قوانین‬‫ادبی‬‫را‬
‫بشکنید‬
‫نویسی‬‫درست‬‫به‬‫معنی‬‫رعایت‬‫های‬‫کلیشه‬
‫نویسندگی‬‫ویراستاری‬ ‫و‬‫نیست‬
www.alishahbazi.me
‫یک‬‫آرشیو‬‫خوب‬‫داشته‬
‫باشید‬
‫ای‬‫مجموعه‬‫از‬‫نمونه‬‫کار‬‫های‬‫موفق‬‫خود‬‫و‬‫دیگران‬‫در‬
‫زمینه‬‫رایتینگ‬‫کپی‬‫را‬‫آرشی...
‫برای‬‫هر‬‫نوشته‬‫خود‬‫هدف‬
‫داشته‬‫باشید‬
‫خالقیت‬‫کافی‬‫نیست‬،‫باید‬‫مخاطب‬‫جذب‬‫کنید‬
www.alishahbazi.me
‫یک‬‫محل‬‫کار‬‫آرام‬‫داشته‬
‫باشید‬
‫برای‬‫نوشتن‬،‫مکان‬‫و‬‫برنامه‬‫زمانی‬‫مشخصی‬
‫داشته‬‫باشید‬
www.alishahbazi.me
‫فرای‬
‫ها‬‫محدودیت‬
‫فکر‬‫کنید‬
‫استعداد‬‫چیزی‬‫است‬‫که‬‫معموال‬
‫در‬‫افراد‬‫ساختارشکن‬‫و‬‫یاغی‬
‫پیدا‬‫شود‬‫می‬.
‫دیوید‬...
‫به‬‫زبان‬‫مخاطب‬‫حرف‬
‫بزنید‬
‫کلماتی‬‫را‬‫به‬‫کار‬‫ببرید‬‫که‬‫مخاطبان‬‫استفاده‬
‫کنند‬‫می‬
www.alishahbazi.me
‫روی‬‫فواید‬‫محصول‬
‫تمرکز‬‫کنید‬
‫درباره‬‫مشکلی‬‫که‬‫محصول‬
‫شما‬‫رفع‬‫کند‬‫می‬‫صحبت‬
‫کنید‬،‫نه‬‫آنچه‬‫که‬‫هست‬.
‫یوژین‬...
‫آشنایی‬‫ایجاد‬‫کنید‬
‫حس‬‫مشترک‬‫و‬‫یا‬‫عالیق‬‫دوطرفه‬‫باعث‬‫اعتماد‬
‫بیشتر‬‫شود‬‫می‬
www.alishahbazi.me
‫مخاطب‬‫را‬‫وادار‬‫کنید‬
«‫بله‬»‫بگوید‬
‫وقتی‬‫خواننده‬‫چند‬‫بار‬‫به‬‫های‬‫سوال‬‫شما‬‫بله‬‫بگوید‬،‫به‬
‫درخواست‬‫اصلی‬‫شما...
‫روی‬‫احساسات‬‫تمرکز‬
‫کنید‬
‫ترس‬
‫طمع‬
‫پشیمانی‬
‫خشم‬
‫تمجید‬
‫رهایی‬
www.alishahbazi.me
‫برگ‬‫برنده‬‫را‬‫پیدا‬
‫کنید‬
‫همه‬‫موارد‬‫و‬‫زوایای‬‫پنهان‬‫موضوع‬‫را‬‫جستجو‬‫کنید‬
www.alishahbazi.me
‫کلمات‬
‫مناسب‬‫را‬
‫شکار‬‫کنید‬
The difference between the almost
right word and the right word is really
a large matter....
‫از‬‫جمالت‬‫با‬‫فعل‬‫معلوم‬
‫استفاده‬‫کنید‬
‫فاعل‬‫جمله‬‫و‬‫یا‬‫موضوع‬‫تر‬‫مهم‬‫را‬‫در‬‫ابتدای‬
‫جمله‬‫بیاورید‬
www.alisha...
‫برای‬‫ادعای‬‫خود‬‫دلیل‬
‫بیاورید‬
‫آمارها‬‫و‬‫واقعیات‬
‫و‬ ‫جوایز‬‫افتخار‬‫ات‬
‫مقاالت‬ ‫و‬ ‫تحقیقات‬
‫موفقیت‬ ‫داستان‬
w...
‫کلمات‬‫قوی‬‫را‬‫جایگزین‬‫های‬‫عبارت‬
‫ضعیف‬‫کنید‬
‫قوی‬
‫حتما‬
‫توانید‬‫می‬
‫حل‬‫راه‬‫قطعی‬
‫ضعیف‬
‫احتماال‬
‫شاید‬‫بتوان...
‫از‬‫های‬‫مثال‬‫مشخص‬
‫استفاده‬‫کنید‬
‫دقیقا‬‫مشخص‬‫کنید‬‫در‬‫مورد‬‫چه‬‫چیزی‬‫صحبت‬
‫کنید‬‫می‬
www.alishahbazi.me
‫بین‬«‫ما‬»‫و‬«‫شما‬»‫تعادل‬
‫ایجاد‬‫کنید‬
‫حتی‬‫بهترین‬‫ها‬‫شنونده‬‫هم‬‫دوست‬‫دارند‬‫کمی‬
‫درباره‬‫خودشان‬‫بشنوند‬
‫بیشتر...
‫در‬‫ذهن‬‫مخاطب‬‫تصویر‬
‫بسازید‬
‫که‬ ‫روشی‬ ‫هر‬ ‫با‬‫توانید‬‫می‬‫یک‬‫تصویر‬
‫ماندگار‬‫در‬‫ذهن‬‫مخاطب‬‫خلق‬‫کنید‬
www.ali...
‫با‬‫ترین‬‫مهم‬‫نکته‬‫شروع‬
‫کنید‬
‫پیام‬‫اصلی‬‫خود‬‫را‬‫در‬‫ابتدای‬‫متن‬‫قرار‬‫دهید‬
www.alishahbazi.me
‫حداقل‬۳‫بار‬‫ترین‬‫مهم‬‫نکته‬
‫را‬‫تکرار‬‫کنید‬
‫نکنید‬ ‫فراموش‬ ‫را‬ ‫ساده‬ ‫قانون‬ ‫این‬:
۱…۲…‫شلیک‬
www.alishahbazi.me
‫روی‬‫ها‬‫ارزش‬‫تاکید‬
‫کنید‬
‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫مزایای‬‫رقابتی‬‫خود‬‫ایجاد‬‫ارزش‬
‫کنید‬
‫ارزش‬‫مطلب‬،‫محصول‬‫و‬‫یا‬‫خدمات...
‫یک‬Call to action‫تاثیرگذار‬
‫بنویسید‬
CTA‫باید‬:
‫چیزی‬‫با‬‫ارزش‬‫ارایه‬‫دهد‬
‫داشته‬ ‫مطابقت‬ ‫خریدار‬ ‫شخصیت‬ ‫با‬‫باش...
‫نگیرید‬ ‫سخت‬
‫کنید‬ ‫صحبت‬ ‫صمیمی‬ ‫و‬ ‫راحت‬ ‫مخاطبان‬ ‫همه‬ ‫با‬
‫متن‬‫خوب‬‫متنی‬‫است‬‫که‬‫شبیه‬‫حرف‬‫زدن‬‫عادی‬‫شما‬
...
‫با‬‫تشکر‬
‫شهبازی‬ ‫علی‬
‫رایتر‬‫کپی‬‫تولید‬ ‫و‬ ‫بازاریابی‬ ‫مدیر‬ ‫و‬
‫محتوا‬
www.alishahbazi.me
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

نویسندگی آنلاین با طعم کپی‌رایتینگ

539 views

Published on

using Copywriting in Online Writing
اصول کپی رایتینگ در تولید محتوای آنلاین و نویسندگی در اینترنت

Published in: Marketing
 • Be the first to comment

نویسندگی آنلاین با طعم کپی‌رایتینگ

 1. 1. ‫نوشتن‬‫با‬‫طعم‬‫رایتینگ‬‫کپی‬ ‫نویسندگی‬ ‫آموزش‬ ‫آنالین‬ ‫کارگاه‬‫آموزش‬ ‫رایتینگ‬‫کپی‬ ‫تابستان‬۹۵
 2. 2. ‫بیشتر‬‫تحقیق‬‫کنید‬ ‫های‬‫دانسته‬‫پیشین‬‫و‬‫منابع‬‫موجود‬‫نیستند‬ ‫کافی‬ www.alishahbazi.me
 3. 3. ‫جذابیت‬‫ایجاد‬‫کنید‬ ‫داستان‬‫بگویید‬ ‫عناصر‬‫بصری‬‫اضافه‬‫کنید‬ ‫کننده‬‫سرگرم‬‫و‬‫شوخ‬‫باشید‬ ‫ها‬‫مزیت‬‫و‬‫ها‬‫تفاوت‬‫را‬‫بگویید‬ ‫از‬‫اخبار‬‫و‬‫حوادث‬‫روز‬‫استفاده‬‫کنید‬ ‫های‬‫بحث‬‫جنجالی‬‫یا‬‫گفتگوهای‬ ‫انگیز‬‫هیجان‬‫راه‬‫بیندازید‬ www.alishahbazi.me
 4. 4. ‫شخصیت‬‫خلق‬‫کنید‬ ‫لحن‬،‫سبک‬‫و‬‫عناصر‬‫گرافیکی‬‫برند‬‫خود‬‫را‬‫مشخص‬‫و‬ ‫متمایز‬‫کنید‬ www.alishahbazi.me
 5. 5. ۳۶‫ف‬‫رمول‬‫برای‬‫نوشتن‬‫عنوان‬ ‫این‬‫مطلب‬‫را‬‫بخوانید‬: .1‫ابتدا‬‫متن‬‫را‬‫بنویسید‬‫و‬‫سپس‬ ‫عنوان‬‫را‬‫انتخاب‬‫کنید‬ .2‫خاص‬،‫سودمند‬‫و‬‫مرتبط‬‫با‬‫موضوع‬ ‫بنویسید‬. .3‫بگویید‬‫چه‬‫سودی‬‫نصیب‬‫خواننده‬ ‫شود‬‫می‬ .4‫واضح‬‫و‬‫روشن‬‫بنویسید‬ ‫عناوین‬‫خود‬‫را‬‫اصالح‬ ‫کنید‬
 6. 6. ‫متن‬‫خود‬‫را‬ ‫ساده‬‫کنید‬ ‫اگر‬‫توانید‬‫نمی‬‫موضوعی‬‫را‬ ‫به‬‫زبان‬‫ساده‬‫توضیح‬‫دهید‬، ‫خودتان‬‫آن‬‫را‬‫درست‬‫درک‬ ‫اید‬‫نکرده‬. ‫آلبرت‬‫اینشتین‬ www.alishahbazi.me
 7. 7. ‫به‬‫مخاطب‬‫چیزی‬‫را‬‫بدهید‬‫که‬ ‫خواهد‬‫می‬ ‫اول‬ ‫نکته‬:‫بجای‬‫صحبت‬‫درباره‬‫ها‬‫قابلیت‬‫مشخصات‬ ‫و‬‫محصول‬،‫در‬ ‫مورد‬‫نیازهایی‬‫که‬‫رفع‬‫کند‬‫می‬‫بحث‬‫کنید‬. ‫دوم‬ ‫نکته‬:‫شما‬‫توانید‬‫نمی‬‫احساس‬‫نیاز‬‫ایجاد‬‫کنید‬،‫فقط‬ ‫توانید‬‫می‬‫نیازهای‬‫موجود‬‫را‬‫کنترل‬‫و‬‫هدایت‬‫کنید‬. www.alishahbazi.me
 8. 8. ‫داستان‬‫بگویید‬ www.alishahbazi.me
 9. 9. ‫های‬‫جذابیت‬‫تصویری‬ ‫اضافه‬‫کنید‬ ‫فونت‬ ‫پاراگراف‬ ‫نقل‬‫قول‬ ‫بولت‬‫و‬‫شماره‬ ‫تصاویر‬‫و‬‫ها‬‫آیکون‬ ‫سطوح‬‫مختلف‬‫عنوان‬ www.alishahbazi.me
 10. 10. ‫باهوش‬‫نباشید‬! ‫متن‬‫شما‬‫در‬‫عین‬‫ای‬‫حرفه‬‫بودن‬،‫باید‬‫ساده‬‫باشد‬‫و‬‫خیلی‬«‫فروشی‬ ‫نباشد‬. ‫رایترهای‬‫کپی‬،‫مخاطب‬ ‫اعتماد‬ ‫جلب‬ ‫برای‬ ،‫موفق‬‫های‬‫تکنیک‬‫خود‬ ‫پشت‬ ‫را‬‫های‬‫متن‬‫پنهان‬ ‫ساده‬‫کنند‬‫می‬ www.alishahbazi.me
 11. 11. ‫قوانین‬‫ادبی‬‫را‬ ‫بشکنید‬ ‫نویسی‬‫درست‬‫به‬‫معنی‬‫رعایت‬‫های‬‫کلیشه‬ ‫نویسندگی‬‫ویراستاری‬ ‫و‬‫نیست‬ www.alishahbazi.me
 12. 12. ‫یک‬‫آرشیو‬‫خوب‬‫داشته‬ ‫باشید‬ ‫ای‬‫مجموعه‬‫از‬‫نمونه‬‫کار‬‫های‬‫موفق‬‫خود‬‫و‬‫دیگران‬‫در‬ ‫زمینه‬‫رایتینگ‬‫کپی‬‫را‬‫آرشیو‬‫کنید‬ www.alishahbazi.me
 13. 13. ‫برای‬‫هر‬‫نوشته‬‫خود‬‫هدف‬ ‫داشته‬‫باشید‬ ‫خالقیت‬‫کافی‬‫نیست‬،‫باید‬‫مخاطب‬‫جذب‬‫کنید‬ www.alishahbazi.me
 14. 14. ‫یک‬‫محل‬‫کار‬‫آرام‬‫داشته‬ ‫باشید‬ ‫برای‬‫نوشتن‬،‫مکان‬‫و‬‫برنامه‬‫زمانی‬‫مشخصی‬ ‫داشته‬‫باشید‬ www.alishahbazi.me
 15. 15. ‫فرای‬ ‫ها‬‫محدودیت‬ ‫فکر‬‫کنید‬ ‫استعداد‬‫چیزی‬‫است‬‫که‬‫معموال‬ ‫در‬‫افراد‬‫ساختارشکن‬‫و‬‫یاغی‬ ‫پیدا‬‫شود‬‫می‬. ‫دیوید‬‫اگیلوی‬ www.alishahbazi.me
 16. 16. ‫به‬‫زبان‬‫مخاطب‬‫حرف‬ ‫بزنید‬ ‫کلماتی‬‫را‬‫به‬‫کار‬‫ببرید‬‫که‬‫مخاطبان‬‫استفاده‬ ‫کنند‬‫می‬ www.alishahbazi.me
 17. 17. ‫روی‬‫فواید‬‫محصول‬ ‫تمرکز‬‫کنید‬ ‫درباره‬‫مشکلی‬‫که‬‫محصول‬ ‫شما‬‫رفع‬‫کند‬‫می‬‫صحبت‬ ‫کنید‬،‫نه‬‫آنچه‬‫که‬‫هست‬. ‫یوژین‬‫شوارتز‬ www.alishahbazi.me
 18. 18. ‫آشنایی‬‫ایجاد‬‫کنید‬ ‫حس‬‫مشترک‬‫و‬‫یا‬‫عالیق‬‫دوطرفه‬‫باعث‬‫اعتماد‬ ‫بیشتر‬‫شود‬‫می‬ www.alishahbazi.me
 19. 19. ‫مخاطب‬‫را‬‫وادار‬‫کنید‬ «‫بله‬»‫بگوید‬ ‫وقتی‬‫خواننده‬‫چند‬‫بار‬‫به‬‫های‬‫سوال‬‫شما‬‫بله‬‫بگوید‬،‫به‬ ‫درخواست‬‫اصلی‬‫شما‬‫نیز‬‫بله‬‫گوید‬‫می‬ www.alishahbazi.me
 20. 20. ‫روی‬‫احساسات‬‫تمرکز‬ ‫کنید‬ ‫ترس‬ ‫طمع‬ ‫پشیمانی‬ ‫خشم‬ ‫تمجید‬ ‫رهایی‬ www.alishahbazi.me
 21. 21. ‫برگ‬‫برنده‬‫را‬‫پیدا‬ ‫کنید‬ ‫همه‬‫موارد‬‫و‬‫زوایای‬‫پنهان‬‫موضوع‬‫را‬‫جستجو‬‫کنید‬ www.alishahbazi.me
 22. 22. ‫کلمات‬ ‫مناسب‬‫را‬ ‫شکار‬‫کنید‬ The difference between the almost right word and the right word is really a large matter. ’tis the difference between the lightning bug and the lightning. Mark Twain www.alishahbazi.me
 23. 23. ‫از‬‫جمالت‬‫با‬‫فعل‬‫معلوم‬ ‫استفاده‬‫کنید‬ ‫فاعل‬‫جمله‬‫و‬‫یا‬‫موضوع‬‫تر‬‫مهم‬‫را‬‫در‬‫ابتدای‬ ‫جمله‬‫بیاورید‬ www.alishahbazi.me
 24. 24. ‫برای‬‫ادعای‬‫خود‬‫دلیل‬ ‫بیاورید‬ ‫آمارها‬‫و‬‫واقعیات‬ ‫و‬ ‫جوایز‬‫افتخار‬‫ات‬ ‫مقاالت‬ ‫و‬ ‫تحقیقات‬ ‫موفقیت‬ ‫داستان‬ www.alishahbazi.me
 25. 25. ‫کلمات‬‫قوی‬‫را‬‫جایگزین‬‫های‬‫عبارت‬ ‫ضعیف‬‫کنید‬ ‫قوی‬ ‫حتما‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫حل‬‫راه‬‫قطعی‬ ‫ضعیف‬ ‫احتماال‬ ‫شاید‬‫بتوانید‬ ‫یکی‬‫از‬‫ها‬‫روش‬ www.alishahbazi.me
 26. 26. ‫از‬‫های‬‫مثال‬‫مشخص‬ ‫استفاده‬‫کنید‬ ‫دقیقا‬‫مشخص‬‫کنید‬‫در‬‫مورد‬‫چه‬‫چیزی‬‫صحبت‬ ‫کنید‬‫می‬ www.alishahbazi.me
 27. 27. ‫بین‬«‫ما‬»‫و‬«‫شما‬»‫تعادل‬ ‫ایجاد‬‫کنید‬ ‫حتی‬‫بهترین‬‫ها‬‫شنونده‬‫هم‬‫دوست‬‫دارند‬‫کمی‬ ‫درباره‬‫خودشان‬‫بشنوند‬ ‫بیشتر‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬‫بنویسید‬ ‫خواننده‬ ‫درباره‬ ‫خودتان‬ ‫تا‬ www.alishahbazi.me
 28. 28. ‫در‬‫ذهن‬‫مخاطب‬‫تصویر‬ ‫بسازید‬ ‫که‬ ‫روشی‬ ‫هر‬ ‫با‬‫توانید‬‫می‬‫یک‬‫تصویر‬ ‫ماندگار‬‫در‬‫ذهن‬‫مخاطب‬‫خلق‬‫کنید‬ www.alishahbazi.me
 29. 29. ‫با‬‫ترین‬‫مهم‬‫نکته‬‫شروع‬ ‫کنید‬ ‫پیام‬‫اصلی‬‫خود‬‫را‬‫در‬‫ابتدای‬‫متن‬‫قرار‬‫دهید‬ www.alishahbazi.me
 30. 30. ‫حداقل‬۳‫بار‬‫ترین‬‫مهم‬‫نکته‬ ‫را‬‫تکرار‬‫کنید‬ ‫نکنید‬ ‫فراموش‬ ‫را‬ ‫ساده‬ ‫قانون‬ ‫این‬: ۱…۲…‫شلیک‬ www.alishahbazi.me
 31. 31. ‫روی‬‫ها‬‫ارزش‬‫تاکید‬ ‫کنید‬ ‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫مزایای‬‫رقابتی‬‫خود‬‫ایجاد‬‫ارزش‬ ‫کنید‬ ‫ارزش‬‫مطلب‬،‫محصول‬‫و‬‫یا‬‫خدمات‬‫شده‬‫ارایه‬‫توسط‬‫شما‬‫باید‬‫از‬‫ای‬‫هزینه‬ ‫که‬‫مخاطب‬‫پردازد‬‫می‬‫باالتر‬‫باشد‬.‫شما‬ ‫ارزش‬ ‫ایجاد‬ ‫با‬‫توانید‬‫می‬ ‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫کارهای‬ ‫کنید‬ ‫خواست‬ ‫در‬ ‫مخاطب‬ ‫از‬: •‫نام‬‫ثبت‬‫در‬‫خبرنامه‬ •‫نام‬‫ثبت‬‫در‬‫های‬‫دوره‬‫مختلف‬ •‫رزرو‬‫و‬‫یا‬‫خرید‬‫محصول‬‫شما‬ •‫دادن‬‫اطالعات‬‫تماس‬‫ش‬‫خصی‬ www.alishahbazi.me
 32. 32. ‫یک‬Call to action‫تاثیرگذار‬ ‫بنویسید‬ CTA‫باید‬: ‫چیزی‬‫با‬‫ارزش‬‫ارایه‬‫دهد‬ ‫داشته‬ ‫مطابقت‬ ‫خریدار‬ ‫شخصیت‬ ‫با‬‫باشد‬ ‫کند‬ ‫ارایه‬ ‫خواهد‬‫می‬ ‫مشتری‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫چیزی‬ ‫موارد‬‫مهم‬‫و‬‫تاثیرگذار‬‫در‬‫آن‬‫تکرار‬‫شده‬‫باشد‬ www.alishahbazi.me
 33. 33. ‫نگیرید‬ ‫سخت‬ ‫کنید‬ ‫صحبت‬ ‫صمیمی‬ ‫و‬ ‫راحت‬ ‫مخاطبان‬ ‫همه‬ ‫با‬ ‫متن‬‫خوب‬‫متنی‬‫است‬‫که‬‫شبیه‬‫حرف‬‫زدن‬‫عادی‬‫شما‬ ‫باشد‬ www.alishahbazi.me
 34. 34. ‫با‬‫تشکر‬ ‫شهبازی‬ ‫علی‬ ‫رایتر‬‫کپی‬‫تولید‬ ‫و‬ ‫بازاریابی‬ ‫مدیر‬ ‫و‬ ‫محتوا‬ www.alishahbazi.me

×