Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
۳۶‫روش‬‫برای‬‫نوشتن‬‫عنوان‬‫و‬‫تیتر‬
‫آموزش‬‫‌رایتینگ‬‫ی‬‫کپ‬
‫قابل‬‫استفاده‬‫در‬‫روزنامه‬‫و‬‫مجالت‬،‫مقاله‬،‫تحقیق‬،‫فیلم...
‫یک‬‫سوال‬‫بپرسید‬
‫راز‬‫موفقیت‬‫تیم‬‫پرتغال‬‫در‬‫جام‬‫‌های‬‫ت‬‫مل‬‫اروپا‬۲۰۱۶‫چه‬‫بود؟‬
www.alishahbazi.me
‫از‬‫وقایع‬‫و‬‫‌های‬‫ت‬‫مناسب‬‫روز‬‫استفاده‬‫کنید‬
‫هوای‬‫بورس‬‫بهاری‬‫شد؛‬‫رشد‬‫بازار‬‫سهام‬‫در‬‫آستانه‬‫سال‬‫نو‬
‫راهکار...
‫مفاهیم‬‫و‬‫راهکارهای‬‫علمی‬‫ارایه‬‫کنید‬
‫بانکداری‬‫اجتماعی‬‫مسیر‬‫بانکداری‬‫نوین‬‫را‬‫هموار‬‫‌کند‬‫ی‬‫م‬
‫رشد‬۷۰‫درصدی‬R...
‫رونمایی‬‫و‬‫معرفی‬‫محصوالت‬‫جدید‬
‫اپل‬‫از‬‫سلطان‬‫‌های‬‫پ‬‫‌تا‬‫پ‬‫ل‬‫دنیا‬‫رونمایی‬‫کرد‬
‫آغاز‬‫به‬‫کار‬‫‌ترین‬‫گ‬‫بزر‬...
‫دستور‬‫دهید‬
‫اگر‬‫‌خواهید‬‫ی‬‫م‬‫چاق‬‫بمانید‬‫‌روی‬‫ه‬‫پیاد‬‫نکنید‬
‫برای‬‫معافیت‬‫از‬‫سربازی‬‫این‬‫کارها‬‫را‬‫انجام‬‫ده...
‫آمار‬‫و‬‫ارقام‬‫دهید‬
‫شهر‬‫لندن‬‫از‬‫نگاه‬۱۰۷۶۸‫ورزشکار‬‫حاضر‬‫در‬‫المپیک‬۲۰۱۲
‫فروش‬۳‫میلیارد‬‫تومانی‬‫شبکه‬‫اجتماعی‬«‫...
‫به‬‫خواننده‬‫قول‬‫دهید‬‫که‬‫سود‬‫‌برد‬‫ی‬‫م‬
‫بعد‬‫از‬‫خواندن‬‫این‬۷‫مورد‬‫دیگر‬‫اسیر‬‫‌برداران‬‫ه‬‫کال‬‫اینترنتی‬‫‌شوید‬...
‫روی‬‫پیشنهاد‬‫خود‬‫تاکید‬‫کنید‬
‫در‬‫‌باشی‬‫ح‬‫طرا‬‫همیشه‬‫و‬‫همه‬‫جا‬،‫همه‬‫چیز‬‫را‬‫یاد‬‫بگیرید‬
‫مشغول‬‫چه‬‫کاری‬‫هستی...
‫قصه‬‫بگویید‬
‫‌های‬‫ک‬‫اش‬‫شوق‬‫و‬‫غم‬‫هواداران‬‫ولز؛‬‫وداع‬‫با‬‫اولین‬‫حضور‬‫در‬‫جام‬‫‌های‬‫ت‬‫مل‬‫اروپا‬
‫پدری‬‫که‬‫بعد...
‫توصیه‬‫کنید‬
‫برای‬‫جوان‬‫ماندن‬‫این‬5‫نکته‬‫را‬‫رعایت‬‫کنید‬
‫همین‬‫امروز‬‫خود‬‫را‬‫بیمه‬‫عمر‬‫کنید‬
www.alishahbazi.me
‫روی‬‫‌ها‬‫ی‬‫برتر‬‫تاکید‬‫کنید‬
‫رفع‬‫نقایص‬‫امنیتی‬‫در‬‫نسخه‬‫جدید‬‫ویندوز‬۱۰
‫بانکداری‬‫نوین‬‫و‬‫حل‬‫مشکل‬‫دسترسی‬‫به‬‫...
‫مقایسه‬‫کنید‬
‫چگونه‬‫با‬‫نصف‬‫هزینه‬‫یک‬‫تورهای‬‫مسافرتی‬‫به‬‫استانبول‬‫برویم؟‬
‫کودکان‬‫امروز‬‫و‬‫دیروز‬‫از‬‫نگاه‬‫روان...
‫تصویرسازی‬‫کنید‬
۵۰‫فرمول‬‫جادویی‬‫که‬‫وبالگ‬‫شما‬‫را‬‫منفجر‬‫‌کند‬‫ی‬‫م‬
‫‌بازی‬‫ش‬‫آت‬‫‌پوستان‬‫ه‬‫سیا‬‫در‬‫لوئیزیانا؛‬...
‫مدرک‬‫و‬‫سند‬‫ارایه‬‫کنید‬
‫طبق‬‫آمار‬‫سازمان‬،‫سنجش‬۳۰‫درصد‬‫‌التحصیالن‬‫غ‬‫فار‬‫بیکار‬‫هستند‬
www.alishahbazi.me
‫کاتالوگ‬‫و‬‫مستندات‬‫رایگان‬‫بدهید‬
‫دانلود‬‫رایگان‬‫کتاب‬‫الکترونیکی‬«‫چگونه‬‫میلیونر‬‫شویم؟‬»
‫گزارش‬‫سازمان‬‫بیمه‬‫تام...
‫به‬‫طور‬‫مستقیم‬‫بفروشید‬
‫فروش‬‫دوچرخه‬‫برقی‬‫ارزان‬‫به‬‫تعداد‬‫محدود‬
www.alishahbazi.me
‫حس‬‫کنجکاوی‬‫را‬‫تحریک‬‫کنید‬
۷‫راز‬‫میلیونر‬‫شدن‬
‫ایمیل‬‫مارکتینگ؛‬‫متفاوت‬‫با‬‫آنچه‬‫تا‬‫امروز‬‫فکر‬‫‌کرد‬‫ی‬‫م‬‫ید‬
‫...
‫مخاطب‬‫را‬‫در‬‫کشف‬‫راز‬‫کمک‬‫کنید‬
۷‫ویژگی‬‫مشترک‬‫مدیران‬‫موفق‬
‫کشف‬‫راز‬‫اختالس‬‫بزرگ‬‫وال‬‫استریت‬
۲۱‫راز‬‫پنهان‬‫می...
‫خاص‬‫و‬‫با‬‫اعتماد‬‫به‬‫نفس‬‫باشید‬
‫ما‬‫رقابت‬‫‌کنیم‬‫ی‬‫نم‬،‫به‬‫دنبال‬‫رقیب‬‫هستیم‬
‫علی‬‫شهرآرا‬ : ‫تنها‬‫ضعف‬‫‌بوک‬‫...
‫بترسایند‬
‫ابوال‬‫در‬‫کمین‬‫شماست‬
‫آیا‬‫دزگیر‬‫ماشین‬‫شما‬‫در‬‫مقابل‬‫سارقان‬‫کارآیی‬‫دارد؟‬
www.alishahbazi.me
‫عجله‬‫و‬‫اضطرار‬‫ایجاد‬‫کنید‬
‫تا‬‫امروز‬۱۰۰‫نفر‬‫برنده‬‫جایزه‬‫‌نگار‬‫پ‬‫تا‬‫شدند‬،‫شما‬‫هم‬‫‌توانید‬‫ی‬‫م‬‫یکی‬‫از‬‫آنه...
‫یک‬‫قشر‬‫خاص‬‫را‬‫هدف‬‫قرار‬‫دهید‬
‫آموزش‬‫‌های‬‫ش‬‫رو‬‫تصحیح‬‫اوراق‬‫امتحانی‬‫برای‬‫معلمان‬‫و‬‫اساتید‬
‫دعوت‬‫از‬‫خیرین‬...
‫از‬‫مفاهیم‬‫زمان‬‫استفاده‬‫کنید‬
‫در‬۱‫دقیقه‬‫خرید‬‫کنید‬
‫درحین‬‫کار‬‫مطالعه‬‫کنید‬
‫چگونه‬‫در‬۳۰‫دقیقه‬‫یک‬‫دیزی‬‫‌ای‬‫...
‫تخفیف‬،‫‌جویی‬‫ه‬‫صرف‬‫و‬‫‌انداز‬‫س‬‫پ‬
۵۰‫درصد‬‫تخفیف‬‫نمایشگاه‬‫کتاب‬‫برای‬‫خرید‬‫کتاب‬«‫‌رایتینگ‬‫ی‬‫کپ‬‫در‬‫ایران‬»
‫...
‫مژده‬‫دهید‬
‫دیگر‬‫نگران‬‫‌های‬‫ی‬‫چرب‬‫اضافه‬‫خود‬‫نباشید‬
‫با‬‫لک‬‫و‬‫جوش‬‫صورت‬‫خداحافظی‬‫کنید‬
‫مژده‬‫به‬‫متقاضیان‬‫م...
‫جایگزین‬‫ارایه‬‫دهید‬
‫دانشگاه‬‫را‬‫فراموش‬‫کنید‬،‫‌باشی‬‫ح‬‫طرا‬‫همه‬‫جا‬‫با‬‫شماست‬
‫یک‬‫اپ‬‫ساده‬‫برای‬‫حذف‬‫دفترچه‬‫ی...
‫به‬‫چالش‬‫بکشید‬
۱۰‫اشتباه‬‫تایپی‬‫پیدا‬‫کنید‬‫و‬‫جایزه‬‫بگیرید‬
‫برندگان‬‫اسکار‬‫را‬‫‌بینی‬‫ش‬‫پی‬‫کنید‬‫و‬‫جایزه‬‫بگیری...
‫ضمانت‬‫کنید‬
۳۰‫روز‬‫ضمانت‬‫بازگشت‬‫برای‬‫کلیه‬‫کاالها‬
‫پرداخت‬‫کل‬‫مبلغ‬‫شهریه‬‫در‬‫صورت‬‫عدم‬‫قبولی‬
‫‌های‬‫ش‬‫کف‬‫شما...
‫قیمت‬‫دهید‬
‫دوره‬‫آموزش‬‫انگلیسی‬‫در‬‫تجارت‬‌،۲۰۰‫هزار‬‫تومان‬
‫خرید‬‫پک‬‫کامل‬‫‌دی‬‫ی‬‫س‬‫آموزش‬‫نویسندگی‬‫با‬۳۰‫هزارتو...
‫تناقض‬‫بیاورید‬
‫خرج‬‫کنید‬‫و‬‫پولدار‬‫شوید‬
‫دکترها‬،‫بیکارترین‬‫قشر‬‫جامعه‬
‫فروش‬‫دیش‬‫و‬‫ریسیور‬‫ماهواره‬،‫کامال‬‫قان...
‫درباره‬‫‌های‬‫ی‬‫نگران‬‫مخاطب‬‫صحبت‬‫کنید‬
‫چرا‬‫اغلب‬‫استارت‬‫‌ها‬‫پ‬‫آ‬‫شکست‬‫‌خورند؟‬‫ی‬‫م‬
‫چگونه‬‫در‬‫دام‬‫وکالی‬‫قا...
‫به‬‫سادگی‬!
‫بدون‬‫دردسر‬‫خانه‬‫بخرید‬!
‫یک‬‫روش‬‫ساده‬‫برای‬‫مدیریت‬‫کارها‬
‫میلیونرها‬‫به‬‫همین‬‫سادگی‬‫موفق‬‫شدند‬
www...
‫افزایش‬ROI
‫استخدام‬‫‌رایتر‬‫ی‬‫کپ‬=‫بازگشت‬‫هزینه‬‫تبلیغات‬
‫یک‬‫بار‬‫هزینه‬‫کنید‬،‫یک‬‫عمر‬‫درآمد‬‫داشته‬‫باشید‬
www.al...
‫چند‬‫دلیل‬‫بیاورید‬
۲۱‫دلیل‬‫برتری‬‫افراد‬‫سحرخیز‬
۷‫دلیل‬‫برای‬‫نصب‬‫آنتی‬‫ویروس‬‫بر‬‫روی‬‫موبایل‬
www.alishahbazi.me
‫خبر‬‫دهید‬
‫شاه‬‫رفت‬
‫زلزله‬۷.۹‫ریشتری‬‫در‬‫فیلیپین‬
‫مصدومیت‬‫رونالدو‬‫در‬‫فینال‬‫جام‬‫‌های‬‫ت‬‫مل‬‫اروپا‬۲۰۱۶
www.alis...
‫شوخی‬‫کنید‬
‫به‬‫زودی‬:‫کنترل‬‫تورم‬‫با‬‫‌های‬‫ه‬‫یاران‬۲۰۰‫هزار‬‫تومانی‬
www.alishahbazi.me
‫برای‬‫مطالعه‬‫مقاالت‬‫آموزشی‬‫در‬‫زمینه‬
‫‌رایتینگ‬‫ی‬‫کپ‬‫و‬‫کانتنت‬‫مارکتینگ‬
‫به‬‫وبسایت‬www.alishahbazi.me
‫مراجعه‬‫ک...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

۳۶ فرمول برای نوشتن تیتر و عنوان

1,495 views

Published on

۳۶ روش منحصر به فرد برای نوشتن تیترو عنوان در وب‌سایت، روزنامه، مقاله و تحقیق و ...
غلی شهبازی، کپی رایتر، کانتتنت استراتژیست و مدیر تولید محتو
www.alishahbazi.me

Published in: Marketing

۳۶ فرمول برای نوشتن تیتر و عنوان

 1. 1. ۳۶‫روش‬‫برای‬‫نوشتن‬‫عنوان‬‫و‬‫تیتر‬ ‫آموزش‬‫‌رایتینگ‬‫ی‬‫کپ‬ ‫قابل‬‫استفاده‬‫در‬‫روزنامه‬‫و‬‫مجالت‬،‫مقاله‬،‫تحقیق‬،‫فیلم‬‫و‬‫اینترنت‬ www.alishahbazi.me
 2. 2. ‫یک‬‫سوال‬‫بپرسید‬ ‫راز‬‫موفقیت‬‫تیم‬‫پرتغال‬‫در‬‫جام‬‫‌های‬‫ت‬‫مل‬‫اروپا‬۲۰۱۶‫چه‬‫بود؟‬ www.alishahbazi.me
 3. 3. ‫از‬‫وقایع‬‫و‬‫‌های‬‫ت‬‫مناسب‬‫روز‬‫استفاده‬‫کنید‬ ‫هوای‬‫بورس‬‫بهاری‬‫شد؛‬‫رشد‬‫بازار‬‫سهام‬‫در‬‫آستانه‬‫سال‬‫نو‬ ‫راهکارهایی‬‫برای‬‫فرار‬‫از‬‫گرمازدگی‬‫در‬‫تابستان‬ www.alishahbazi.me
 4. 4. ‫مفاهیم‬‫و‬‫راهکارهای‬‫علمی‬‫ارایه‬‫کنید‬ ‫بانکداری‬‫اجتماعی‬‫مسیر‬‫بانکداری‬‫نوین‬‫را‬‫هموار‬‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫رشد‬۷۰‫درصدی‬ROI‫‌ها‬‫ت‬‫شرک‬‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫‌رایتینگ‬‫ی‬‫کپ‬ www.alishahbazi.me
 5. 5. ‫رونمایی‬‫و‬‫معرفی‬‫محصوالت‬‫جدید‬ ‫اپل‬‫از‬‫سلطان‬‫‌های‬‫پ‬‫‌تا‬‫پ‬‫ل‬‫دنیا‬‫رونمایی‬‫کرد‬ ‫آغاز‬‫به‬‫کار‬‫‌ترین‬‫گ‬‫بزر‬‫شبکه‬‫تجارت‬‫اجتماعی‬‫ایران‬ ‫معرفی‬‫یک‬‫بازی‬‫ساده‬‫اما‬‫اعتیادآور‬ www.alishahbazi.me
 6. 6. ‫دستور‬‫دهید‬ ‫اگر‬‫‌خواهید‬‫ی‬‫م‬‫چاق‬‫بمانید‬‫‌روی‬‫ه‬‫پیاد‬‫نکنید‬ ‫برای‬‫معافیت‬‫از‬‫سربازی‬‫این‬‫کارها‬‫را‬‫انجام‬‫دهید‬ ‫تماس‬‫بگیرید‬‫و‬‫کد‬‫تخفیف‬۱۰۰‫هزارتومانی‬‫خود‬‫را‬‫از‬‫ما‬‫بگیرید‬ www.alishahbazi.me
 7. 7. ‫آمار‬‫و‬‫ارقام‬‫دهید‬ ‫شهر‬‫لندن‬‫از‬‫نگاه‬۱۰۷۶۸‫ورزشکار‬‫حاضر‬‫در‬‫المپیک‬۲۰۱۲ ‫فروش‬۳‫میلیارد‬‫تومانی‬‫شبکه‬‫اجتماعی‬«‫‌بود‬‫ی‬‫دید‬»‫در‬‫یک‬‫روز‬ ‫حضور‬‫میلیونی‬‫‌مندان‬‫ه‬‫عالق‬‫عباس‬‫کیارستمی‬‫در‬‫روز‬‫بدرقه‬‫شاعر‬‫سینمای‬‫جهان‬ www.alishahbazi.me
 8. 8. ‫به‬‫خواننده‬‫قول‬‫دهید‬‫که‬‫سود‬‫‌برد‬‫ی‬‫م‬ ‫بعد‬‫از‬‫خواندن‬‫این‬۷‫مورد‬‫دیگر‬‫اسیر‬‫‌برداران‬‫ه‬‫کال‬‫اینترنتی‬‫‌شوید‬‫ی‬‫نم‬ ‫با‬‫‌افزار‬‫م‬‫نر‬Logic Pro‫بدون‬‫نیاز‬‫به‬‫ارکستر‬‫آهنگسازی‬‫کنید‬ ‫با‬‫خوردن‬‫این‬‫‌ها‬‫ه‬‫میو‬۱۰‫سال‬‫‌تر‬‌‫ن‬‫جوا‬‫شوید‬ www.alishahbazi.me
 9. 9. ‫روی‬‫پیشنهاد‬‫خود‬‫تاکید‬‫کنید‬ ‫در‬‫‌باشی‬‫ح‬‫طرا‬‫همیشه‬‫و‬‫همه‬‫جا‬،‫همه‬‫چیز‬‫را‬‫یاد‬‫بگیرید‬ ‫مشغول‬‫چه‬‫کاری‬‫هستید؟‬‫در‬‫‌باشی‬‫ح‬‫طرا‬‫آن‬‫را‬‫به‬‫دیگران‬‫آموزش‬‫دهید‬ www.alishahbazi.me
 10. 10. ‫قصه‬‫بگویید‬ ‫‌های‬‫ک‬‫اش‬‫شوق‬‫و‬‫غم‬‫هواداران‬‫ولز؛‬‫وداع‬‫با‬‫اولین‬‫حضور‬‫در‬‫جام‬‫‌های‬‫ت‬‫مل‬‫اروپا‬ ‫پدری‬‫که‬‫بعد‬‫از‬۴۰‫سال‬‫فرزند‬‫خود‬‫را‬‫پیدا‬‫کرد‬ www.alishahbazi.me
 11. 11. ‫توصیه‬‫کنید‬ ‫برای‬‫جوان‬‫ماندن‬‫این‬5‫نکته‬‫را‬‫رعایت‬‫کنید‬ ‫همین‬‫امروز‬‫خود‬‫را‬‫بیمه‬‫عمر‬‫کنید‬ www.alishahbazi.me
 12. 12. ‫روی‬‫‌ها‬‫ی‬‫برتر‬‫تاکید‬‫کنید‬ ‫رفع‬‫نقایص‬‫امنیتی‬‫در‬‫نسخه‬‫جدید‬‫ویندوز‬۱۰ ‫بانکداری‬‫نوین‬‫و‬‫حل‬‫مشکل‬‫دسترسی‬‫به‬‫شعب‬ ۸‫دلیل‬‫محبوبیت‬‫بنز‬‫نسبت‬‫به‬‫پورشه‬ www.alishahbazi.me
 13. 13. ‫مقایسه‬‫کنید‬ ‫چگونه‬‫با‬‫نصف‬‫هزینه‬‫یک‬‫تورهای‬‫مسافرتی‬‫به‬‫استانبول‬‫برویم؟‬ ‫کودکان‬‫امروز‬‫و‬‫دیروز‬‫از‬‫نگاه‬‫روانشناسان‬ www.alishahbazi.me
 14. 14. ‫تصویرسازی‬‫کنید‬ ۵۰‫فرمول‬‫جادویی‬‫که‬‫وبالگ‬‫شما‬‫را‬‫منفجر‬‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫‌بازی‬‫ش‬‫آت‬‫‌پوستان‬‫ه‬‫سیا‬‫در‬‫لوئیزیانا؛‬‫اعتراضات‬‫همچنان‬‫ادامه‬‫دارد‬ www.alishahbazi.me
 15. 15. ‫مدرک‬‫و‬‫سند‬‫ارایه‬‫کنید‬ ‫طبق‬‫آمار‬‫سازمان‬،‫سنجش‬۳۰‫درصد‬‫‌التحصیالن‬‫غ‬‫فار‬‫بیکار‬‫هستند‬ www.alishahbazi.me
 16. 16. ‫کاتالوگ‬‫و‬‫مستندات‬‫رایگان‬‫بدهید‬ ‫دانلود‬‫رایگان‬‫کتاب‬‫الکترونیکی‬«‫چگونه‬‫میلیونر‬‫شویم؟‬» ‫گزارش‬‫سازمان‬‫بیمه‬‫تامین‬‫اجتماعی‬‫در‬‫مورد‬‫نحوه‬‫محاسبه‬‫عیدی‬‫و‬‫سنوات‬‫بازنشستگان‬ www.alishahbazi.me
 17. 17. ‫به‬‫طور‬‫مستقیم‬‫بفروشید‬ ‫فروش‬‫دوچرخه‬‫برقی‬‫ارزان‬‫به‬‫تعداد‬‫محدود‬ www.alishahbazi.me
 18. 18. ‫حس‬‫کنجکاوی‬‫را‬‫تحریک‬‫کنید‬ ۷‫راز‬‫میلیونر‬‫شدن‬ ‫ایمیل‬‫مارکتینگ؛‬‫متفاوت‬‫با‬‫آنچه‬‫تا‬‫امروز‬‫فکر‬‫‌کرد‬‫ی‬‫م‬‫ید‬ ‫همسر‬‫شما‬‫چه‬‫رازهایی‬‫را‬‫پنهان‬‫‌کند؟‬‫ی‬‫م‬ ۲۱‫روش‬‫تضمینی‬‫برای‬‫موفقیت‬‫در‬‫کار‬‫و‬‫زندگی‬ ۱۳‫نکته‬‫در‬‫مورد‬‫کپی‬‫رایتینگ‬‫در‬‫تبلیغات‬‫تلویزیونی‬ ‫اقدام‬‫عجیب‬‫مایکروسافت‬‫و‬‫واکنش‬‫فوری‬‫گوگل‬‫دنیای‬‫‌تی‬‫ی‬‫آ‬‫را‬‫‌زده‬‫ت‬‫شگف‬‫کرد‬ www.alishahbazi.me
 19. 19. ‫مخاطب‬‫را‬‫در‬‫کشف‬‫راز‬‫کمک‬‫کنید‬ ۷‫ویژگی‬‫مشترک‬‫مدیران‬‫موفق‬ ‫کشف‬‫راز‬‫اختالس‬‫بزرگ‬‫وال‬‫استریت‬ ۲۱‫راز‬‫پنهان‬‫میلیونرهای‬‫موفق‬‫در‬‫کار‬‫و‬‫زندگی‬ ‫بررسی‬‫‌های‬‫ه‬‫پروند‬‫ناسا‬‫در‬‫مورد‬‫بشقاب‬‫‌ها‬‫ه‬‫پرند‬ ۲۱‫راز‬‫موفقیت‬‫میلیونرهای‬‫خودساخته‬‫در‬‫کار‬‫و‬‫زندگی‬ www.alishahbazi.me
 20. 20. ‫خاص‬‫و‬‫با‬‫اعتماد‬‫به‬‫نفس‬‫باشید‬ ‫ما‬‫رقابت‬‫‌کنیم‬‫ی‬‫نم‬،‫به‬‫دنبال‬‫رقیب‬‫هستیم‬ ‫علی‬‫شهرآرا‬ : ‫تنها‬‫ضعف‬‫‌بوک‬‫ک‬‫م‬۲۰۱۶‫این‬‫است‬‫که‬‫در‬‫جیب‬‫جا‬‫‌شود‬‫ی‬‫نم‬ www.alishahbazi.me
 21. 21. ‫بترسایند‬ ‫ابوال‬‫در‬‫کمین‬‫شماست‬ ‫آیا‬‫دزگیر‬‫ماشین‬‫شما‬‫در‬‫مقابل‬‫سارقان‬‫کارآیی‬‫دارد؟‬ www.alishahbazi.me
 22. 22. ‫عجله‬‫و‬‫اضطرار‬‫ایجاد‬‫کنید‬ ‫تا‬‫امروز‬۱۰۰‫نفر‬‫برنده‬‫جایزه‬‫‌نگار‬‫پ‬‫تا‬‫شدند‬،‫شما‬‫هم‬‫‌توانید‬‫ی‬‫م‬‫یکی‬‫از‬‫آنها‬‫باشید‬ ‫آخرین‬‫فرصت‬‫مشموالن‬‫خدمت‬‫نظام‬‫وظیفه‬‫برای‬‫معافیت‬‫از‬‫سربازی‬ www.alishahbazi.me
 23. 23. ‫یک‬‫قشر‬‫خاص‬‫را‬‫هدف‬‫قرار‬‫دهید‬ ‫آموزش‬‫‌های‬‫ش‬‫رو‬‫تصحیح‬‫اوراق‬‫امتحانی‬‫برای‬‫معلمان‬‫و‬‫اساتید‬ ‫دعوت‬‫از‬‫خیرین‬‫برای‬‫ساخت‬‫‌ترین‬‫گ‬‫بزر‬‫مجموعه‬‫آموزش‬‫کودکان‬‫کار‬ ‫‌خورها‬‫ی‬‫باز‬‫این‬‫مطلب‬‫را‬‫از‬‫دست‬‫ندهند‬ www.alishahbazi.me
 24. 24. ‫از‬‫مفاهیم‬‫زمان‬‫استفاده‬‫کنید‬ ‫در‬۱‫دقیقه‬‫خرید‬‫کنید‬ ‫درحین‬‫کار‬‫مطالعه‬‫کنید‬ ‫چگونه‬‫در‬۳۰‫دقیقه‬‫یک‬‫دیزی‬‫‌ای‬‫ه‬‫حرف‬‫درست‬‫کنیم؟‬ www.alishahbazi.me
 25. 25. ‫تخفیف‬،‫‌جویی‬‫ه‬‫صرف‬‫و‬‫‌انداز‬‫س‬‫پ‬ ۵۰‫درصد‬‫تخفیف‬‫نمایشگاه‬‫کتاب‬‫برای‬‫خرید‬‫کتاب‬«‫‌رایتینگ‬‫ی‬‫کپ‬‫در‬‫ایران‬» ‫با‬‫خرید‬‫از‬‫فروشگاه‬‫آنالین‬،۴۰۰‫هزارتومان‬‫در‬‫ماه‬‫‌انداز‬‫س‬‫‌پ‬‫کنید‬ ‫خودروهای‬‫خارجی‬،‫‌تر‬‫ن‬‫ارزا‬‫از‬‫همیشه‬ www.alishahbazi.me
 26. 26. ‫مژده‬‫دهید‬ ‫دیگر‬‫نگران‬‫‌های‬‫ی‬‫چرب‬‫اضافه‬‫خود‬‫نباشید‬ ‫با‬‫لک‬‫و‬‫جوش‬‫صورت‬‫خداحافظی‬‫کنید‬ ‫مژده‬‫به‬‫متقاضیان‬‫مهاجرت‬‫به‬‫اسپانیا‬ www.alishahbazi.me
 27. 27. ‫جایگزین‬‫ارایه‬‫دهید‬ ‫دانشگاه‬‫را‬‫فراموش‬‫کنید‬،‫‌باشی‬‫ح‬‫طرا‬‫همه‬‫جا‬‫با‬‫شماست‬ ‫یک‬‫اپ‬‫ساده‬‫برای‬‫حذف‬‫دفترچه‬‫یادداشت‬‫شخصی‬ www.alishahbazi.me
 28. 28. ‫به‬‫چالش‬‫بکشید‬ ۱۰‫اشتباه‬‫تایپی‬‫پیدا‬‫کنید‬‫و‬‫جایزه‬‫بگیرید‬ ‫برندگان‬‫اسکار‬‫را‬‫‌بینی‬‫ش‬‫پی‬‫کنید‬‫و‬‫جایزه‬‫بگیرید‬ ‫آیا‬‫‌توانید‬‫ی‬‫م‬‫به‬‫مدت‬‫یک‬‫ماه‬‫سیگار‬‫را‬‫ترک‬‫کنید؟‬ www.alishahbazi.me
 29. 29. ‫ضمانت‬‫کنید‬ ۳۰‫روز‬‫ضمانت‬‫بازگشت‬‫برای‬‫کلیه‬‫کاالها‬ ‫پرداخت‬‫کل‬‫مبلغ‬‫شهریه‬‫در‬‫صورت‬‫عدم‬‫قبولی‬ ‫‌های‬‫ش‬‫کف‬‫شما‬‫تا‬‫یک‬‫سال‬‫تعویض‬‫و‬‫تعمیر‬‫‌شوند‬‫ی‬‫م‬ www.alishahbazi.me
 30. 30. ‫قیمت‬‫دهید‬ ‫دوره‬‫آموزش‬‫انگلیسی‬‫در‬‫تجارت‬‌،۲۰۰‫هزار‬‫تومان‬ ‫خرید‬‫پک‬‫کامل‬‫‌دی‬‫ی‬‫س‬‫آموزش‬‫نویسندگی‬‫با‬۳۰‫هزارتومان‬ www.alishahbazi.me
 31. 31. ‫تناقض‬‫بیاورید‬ ‫خرج‬‫کنید‬‫و‬‫پولدار‬‫شوید‬ ‫دکترها‬،‫بیکارترین‬‫قشر‬‫جامعه‬ ‫فروش‬‫دیش‬‫و‬‫ریسیور‬‫ماهواره‬،‫کامال‬‫قانونی‬ www.alishahbazi.me
 32. 32. ‫درباره‬‫‌های‬‫ی‬‫نگران‬‫مخاطب‬‫صحبت‬‫کنید‬ ‫چرا‬‫اغلب‬‫استارت‬‫‌ها‬‫پ‬‫آ‬‫شکست‬‫‌خورند؟‬‫ی‬‫م‬ ‫چگونه‬‫در‬‫دام‬‫وکالی‬‫قالبی‬‫مهاجرت‬‫به‬‫کانادا‬‫نیفتیم‬ www.alishahbazi.me
 33. 33. ‫به‬‫سادگی‬! ‫بدون‬‫دردسر‬‫خانه‬‫بخرید‬! ‫یک‬‫روش‬‫ساده‬‫برای‬‫مدیریت‬‫کارها‬ ‫میلیونرها‬‫به‬‫همین‬‫سادگی‬‫موفق‬‫شدند‬ www.alishahbazi.me
 34. 34. ‫افزایش‬ROI ‫استخدام‬‫‌رایتر‬‫ی‬‫کپ‬=‫بازگشت‬‫هزینه‬‫تبلیغات‬ ‫یک‬‫بار‬‫هزینه‬‫کنید‬،‫یک‬‫عمر‬‫درآمد‬‫داشته‬‫باشید‬ www.alishahbazi.me
 35. 35. ‫چند‬‫دلیل‬‫بیاورید‬ ۲۱‫دلیل‬‫برتری‬‫افراد‬‫سحرخیز‬ ۷‫دلیل‬‫برای‬‫نصب‬‫آنتی‬‫ویروس‬‫بر‬‫روی‬‫موبایل‬ www.alishahbazi.me
 36. 36. ‫خبر‬‫دهید‬ ‫شاه‬‫رفت‬ ‫زلزله‬۷.۹‫ریشتری‬‫در‬‫فیلیپین‬ ‫مصدومیت‬‫رونالدو‬‫در‬‫فینال‬‫جام‬‫‌های‬‫ت‬‫مل‬‫اروپا‬۲۰۱۶ www.alishahbazi.me
 37. 37. ‫شوخی‬‫کنید‬ ‫به‬‫زودی‬:‫کنترل‬‫تورم‬‫با‬‫‌های‬‫ه‬‫یاران‬۲۰۰‫هزار‬‫تومانی‬ www.alishahbazi.me
 38. 38. ‫برای‬‫مطالعه‬‫مقاالت‬‫آموزشی‬‫در‬‫زمینه‬ ‫‌رایتینگ‬‫ی‬‫کپ‬‫و‬‫کانتنت‬‫مارکتینگ‬ ‫به‬‫وبسایت‬www.alishahbazi.me ‫مراجعه‬‫کنید‬. ‫علی‬‫شهبازی‬ ‫‌رایتر‬‫ی‬‫کپ‬،‫کانتنت‬‫استراتژیست‬‫و‬‫مدیر‬‫تولید‬‫محتوا‬

×