Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Assessorament comptable i financer,subvencions i ajudes públiques perempreses alimentàriescomunica@alimentaria.cat
Alimentaria.cat està especialitzada en subvencions, ajudes públiques i assessoramentfinancer per a empreses alimentàries.O...
Realització d’estudis relacionats amb el dimensionament empresarial, l’estratègiacorporativa, la innovació, etc.Alimentari...
• Anàlisi de l’estat de l’empresa, i implementació del pla comptable quecorrespongui a cada activitat, general o sectorial...
Una adequada gestió de la tresoreria és imprescindible per conèixer amb prouanticipació quins seran els fluxos de diner qu...
Oferim el ventall complet dels serveis necessaris per a la creació denoves empreses. L’objectiu és ajudar els empresaris i...
Una de les claus de les empreses alimentàries en l’actualitat és la decisió i larecerca de capital per a noves actuacions,...
La necessitat d’obtenir més massa crítica, la voluntat de desinvertir permonetitzar, l’interès d’aclarir les relacions ent...
Alimentaria.cat ajuda en la recerca de la formació més efectiva,que garanteixi l’assoliment d’objectius, l’adquisició dels...
Alimentaria.cat ofereix la gestió global del pla de formació anual, o bé suport enl’elaboració, execució i avaluació. L’ob...
Desenvolupem programes a mida, partint de les necessitats detectades.La formació s’adequa als objectius i característiques...
Duem a terme el disseny de les accions formatives, la preparaciódel material docent, la selecció de l’expert i la validaci...
Les sessions impartides pels nostres experts han tingut una excel·lentacollida, per la fórmula que presentem: continguts p...
A l’entorn actual, és bàsic establir relacions de col·laboracióentre les empreses alimentàries, bé sigui opinant sobre una...
Els programes d’estímul econòmic endegats pels Ajuntaments a través de les àrees dePromoció Econòmica poden gaudir del sup...
Alimentaria.cat compta amb partners especialitzats que acuten com a assessorsen temes de dret mercantil i societari.• Diss...
Més informació a:comunica@alimentaria.catAssessorament comptable i financer,subvencions i ajudes públiques perempreses ali...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Alimentariacat comptabilitat-finances-subvencions-ajuts-publics-empreses-alimentaries

206 views

Published on

Alimentaria.cat està especialitzada en subvencions, ajudes públiques i assessorament
financer per a empreses alimentàries. Oferim un servei de disseny de la Estratègia Financera òptima. Els nostres serveis abasten des de la mateixa constitució de l’empresa, passant per lacreació de nous productes i tecnologies, fins a la internacionalització i creixement de l’empresa. Gestionem ajudes públiques a nivell autonòmic, estatal i europeu, a més d’incentius fiscals.

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Alimentariacat comptabilitat-finances-subvencions-ajuts-publics-empreses-alimentaries

 1. 1. Assessorament comptable i financer,subvencions i ajudes públiques perempreses alimentàriescomunica@alimentaria.cat
 2. 2. Alimentaria.cat està especialitzada en subvencions, ajudes públiques i assessoramentfinancer per a empreses alimentàries.Oferim un servei de disseny de la Estratègia Financera òptima.Els nostres serveis abasten des de la mateixa constitució de l’empresa, passant per lacreació de nous productes i tecnologies, fins a la internacionalització i creixement del’empresa.Gestionem ajudes públiques a nivell autonòmic, estatal i europeu, a més d’incentius fiscals.Alimentaria.cat proporciona a les empreses alimentàries i organitzacions públiques iprivades el conjunt de serveis necessaris per al desenvolupament òptim de la seva activitat.Alimentaria.cat assessora en temes econòmics, financers i mercantils, que són d’altra bandaels que més preocupen a l’empresari, i alhora els que ha de tenir més controlats, de cara ala bona evolució de la seva empresa.comunica@alimentaria.catQui som2
 3. 3. Realització d’estudis relacionats amb el dimensionament empresarial, l’estratègiacorporativa, la innovació, etc.Alimentaria.cat s’ocupa de:• Recerca de l’ajut o subvenció més adient a les necessitats de l’empresa.• Compilació i preparació de la documentació a presentar.• Si s’escau, acompanya en la presentació del projecte davant l’entitat adient.Alguns exemples dels ajuts o subvencions que es tramiten:• Subvenció.• Préstec sense garantia.• Préstec amb garantia.• Préstecs participatius.• Ajuts a la exportació i a la internacionalitzaciócomunica@alimentaria.catAjuts i subvencions3
 4. 4. • Anàlisi de l’estat de l’empresa, i implementació del pla comptable quecorrespongui a cada activitat, general o sectorial.• Seguiment i supervisió de balanços.• Suport permanent per a la comptabilització de qualsevol fet comptable, icontrol de la incidència en altres àrees: fiscal, financera, etc.• Assistència en els tancaments d’exercici per ajustar la informaciócomptable a la imatge fidel del negoci o l’activitat.• Preparació dels comptes anuals que haurà de formular l’òrgand’administració.• Assessorament econòmic – financer:– Avaluació dels equilibris / desequilibris patrimonials.– Anàlisi de les ràtios més rellevants.– Anàlisi de la rendibilitat.• Suport a la presa de decisions: política d’inversions, optimització de lescondicions d’endeutament, etc.comunica@alimentaria.catAssessorament comptable i financer4
 5. 5. Una adequada gestió de la tresoreria és imprescindible per conèixer amb prouanticipació quins seran els fluxos de diner que cal esperar per a un períodedeterminat.Portar una bona gestió i elaboració de les previsions de tresoreria permet:• Planificar els corrents de cobraments i pagaments, per contribuir a l’estabilitatfinancera de l’empresa.• Disposar d’una eina eficaç per a la gestió de la tresoreria (les previsionsfacilitaran la presa de decisions).• Garantir que es podran atendre puntualment els compromisos econòmics(especialment les despeses de personal).• Escollir la forma més òptima de rendibilitzar els excedents de tresoreria.• Optar per les formes de finançament més favorables.• Analitzar la desviació sobre les previsions realitzades i adoptar, si cal, mesurescorrectores.comunica@alimentaria.catGestió de tresoreria5
 6. 6. Oferim el ventall complet dels serveis necessaris per a la creació denoves empreses. L’objectiu és ajudar els empresaris i nousemprenedors a materialitzar el seu projecte de empresarial.• Definició d’idees empresarials.• Confecció del pla d’empresa.• Assessorament en màrqueting i comercial.• Assessorament comptable i fiscal.• Estudi de les eines de finançament més adients.• Assessorament en l’obtenció d’ajuts i subvencions.Per a empreses que ja tenen una certa trajectòria de funcionament,posem a la seva disposició serveis per a l’orientació, l’anàlisi, eldiagnòstic i l’execució de plans de millora i de creixement.comunica@alimentaria.catEmprenedoria i consolidació6
 7. 7. Una de les claus de les empreses alimentàries en l’actualitat és la decisió i larecerca de capital per a noves actuacions, ja siguin inversions en material, nousaccionistes, etc.Alimentaria.cat avalua les millors alternatives de finançament per triar-ne lesmés adients a cada necessitat, i ofereix consell de pautes de negociació ambentitats financeres, entitats públiques, inversors privats, etc.• Avaluació de les millors opcions de finançament.• Elaboració, si s’escau, del pla d’empresa, o millora de l’actual.• Canalització de contactes per a la recerca de capital.• Acompanyament i seguiment de l’èxit dels contactes.• Tancament de l’operació, amb assessorament en l’elaboració de contractes,si s’escau.comunica@alimentaria.catAvaluació d’inversions7
 8. 8. La necessitat d’obtenir més massa crítica, la voluntat de desinvertir permonetitzar, l’interès d’aclarir les relacions entre els socis o la recercade fons per assolir nous reptes són conceptes que cada vegada prenenmés força en la gestió de les empreses alimentàries.Això s’esdevé en fases de creixement intens, reorientació empresarial,creació de noves línies de negoci o qualsevol canvi en l’empresa querequereixi d’inversions, bé en forma de subvencions o bé en formad’inversors privats.Alimentaria.cat col·labora amb empreses de capital de risc, businessangels i inversors privats, amb l’objectiu de facilitar a les empresesalimentàries els processos de compravenda i els acords estratègics decol·laboració.comunica@alimentaria.catRecerca de capital8
 9. 9. Alimentaria.cat ajuda en la recerca de la formació més efectiva,que garanteixi l’assoliment d’objectius, l’adquisició delsconeixements necessaris i la plena satisfacció dels participants.• Pla anual de formació• Formació in company• Outsourcing de cursos• Conferències i seminaris• Networking• Cursos per a Promoció Econòmicacomunica@alimentaria.catFormació9
 10. 10. Alimentaria.cat ofereix la gestió global del pla de formació anual, o bé suport enl’elaboració, execució i avaluació. L’objectiu és dissenyar un pla efectiu, que concreti elsresultats que esperen tant l’organització com els treballadors.El pla de formació permet incrementar la qualificació dels empleats i el seudesenvolupament professional dins la companyia, fomenta el compromís personal i elsentiment de pertinença i, a més, adapta les persones als canvis.Línies d’actuació:1. Coneixement del pla estratègic de la companyia.2. Diagnòstic i definició de les accions formatives.3. Definició, desenvolupament i coordinació dels programes de formació.4. Avaluació i seguiment, tenint en compte l’anàlisi del cost-benefici.També valorem les subvencions i ajuts que pot rebre l’empresa per a aquestes accionsformatives.comunica@alimentaria.catPla anual de formació10
 11. 11. Desenvolupem programes a mida, partint de les necessitats detectades.La formació s’adequa als objectius i característiques de l’empresa i elperfil del seu personal.Els cursos de formació in company inclouen les fases següents:1. Adequació i estudi de necessitats.2. Disseny dels programes.3. Execució de la formació.4. Avaluació de la formació, seguiment i tutoria.Disposem d’experiència en el desenvolupament d’una àmplia gammade cursos formatius, amb metodologies diverses i sempre adaptades ales característiques de cada empresa alimentària.comunica@alimentaria.catFormació in company11
 12. 12. Duem a terme el disseny de les accions formatives, la preparaciódel material docent, la selecció de l’expert i la validació del’assoliment, tant dels participants com dels mateixos professors.Ens adaptem a les necessitats dels nostres clients, bé siguininstitucions públiques, bé empreses privades.Ens assegurem, en el cas de proporcionar professors, l’estrictecompliment per part d’aquests de les obligacions en matèrialaboral, fiscal i de qualsevol altre tipus legal.comunica@alimentaria.catOutsourcing de cursos12
 13. 13. Les sessions impartides pels nostres experts han tingut una excel·lentacollida, per la fórmula que presentem: continguts pràctics, amb unaexposició clara i directa.Col·laborem, com a ponents, a jornades i actes sobre emprenedoria iempresa a administracions públiques.Els temes més freqüents a les ponències que ens sol·liciten són:recerca d’inversions, inversió privada informal i business angels, plad’empresa, control de gestió,... entre d’altres.El llenguatge allunyat de tecnicismes, l’elevat domini de la matèriaimpartida que tenen els conferenciants, i la gran proximitat alsassistents, són algunes de les claus que apliquem.comunica@alimentaria.catConferències i seminaris13
 14. 14. A l’entorn actual, és bàsic establir relacions de col·laboracióentre les empreses alimentàries, bé sigui opinant sobre unaproblemática comuna, bé sigui mitjançant l’exposicióbidireccional de les seves necessitats.Les activitats de networking s’orienten a fomentar aquestcontacte entre parts potencialment interessades.Convoquem periòdicament els nostres clients a sessionsdivulgatives a càrrec d’experts en àrees concretes, per facilitaraixí el networking.comunica@alimentaria.catNetworking14
 15. 15. Els programes d’estímul econòmic endegats pels Ajuntaments a través de les àrees dePromoció Econòmica poden gaudir del suport de Alimentaria.cat, amb els nostresprogrames d’emprenedoria i consolidació d’empreses en el sector alimentari (produccióalimentària, comercialització, distribució, comerç electrònic, tecnologies alimentàries,dietètica i nutrició, gastronomia...).Dins de l’àmbit de l’emprenedoria, podem participar en l’avaluació dels futurs emprenedors,a través d’entrevistes personalitzades i de tests específicament dissenyats a fi i efected’evitar impulsar iniciatives empresarials que no són prou sòlides, bé sigui per l’emprenedor,bé sigui pel projecte.Per altra banda, comptem amb programes específics d’estímul a la creació d’empreses que,impartits sobre empreses prèviament i adequadament seleccionades, augmenten lesesperances de supervivència de la iniciativa.En l’àmbit de la consolidació, oferim programes tutorials, en grups reduïts, i fins i totindividualment. L’objectiu d’aquestes sessions és ajudar en la fase posterior a l’arrencada. Escobreixen àrees com: comercial i màrqueting, administració i finances, fiscalitat, producció...comunica@alimentaria.catCursos per a Promoció Econòmica15
 16. 16. Alimentaria.cat compta amb partners especialitzats que acuten com a assessorsen temes de dret mercantil i societari.• Disseny d’estructures accionarials.• Elaboració de pactes de socis.• Redacció de les actes de Junta General i del Consell d’Administració, si s’escau,d’acord amb les necessitats del client.• Elaboració de certificats sobre el valor de les accions o participacions, per afinalitats fiscals, mercantils, etc.• Constitucions, modificacions estatutàries, dissolucions i liquidacions desocietats mercantils.• Anàlisi i preparació de contractes civils i mercantils (d’arrendament, d’agència,de préstec, etc.).• Estudi, implantació i seguiment de la normativa sobre protecció de dadespersonals.• Planificació i assistència davant de procediments judicials.comunica@alimentaria.catDret mercantil i societari16
 17. 17. Més informació a:comunica@alimentaria.catAssessorament comptable i financer,subvencions i ajudes públiques perempreses alimentàries

×