Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dasar pengurusan hem smkadg 2013

2,419 views

Published on

smka durian guling dasar hem

Dasar pengurusan hem smkadg 2013

 1. 1. 1DASAR JAWATANKUASA HAL EHWAL MURIDPengenalanPengurusan Unit Hal Ehwal satu proses pengendalian sumber sama ada manusia atau fizikal dengantujuan untuk mencapai matlamat dan objektif pada tahap yang memuaskan. Dalam waktu yang samaianya dapat memberikan rasa kepuasan, semangat kerjasama dan disiplin yang tinggi di kalangan ahli-ahli dan semua pihak yang terlibat dalam instutiti sekolah sama ada pentadbir, pelajar, guru, kakitangansokongan, ibu bapa dan masyarakat.Pengurusan Unit Hal Ehwal Murid di SMKA Durian Guling melibatkan beberapa unit ataujawatankuasa penting dibawahnya iaitu :A. SAHSIAH1. Jawatankuasa SUMUR2. Jawatankuasa Disiplin dan Pengawas3. Jawatankuasa Lembaga Disiplin4. Jawatankuasa Buku Kawalan Kelas5. Jawatankuasa Badan Dakwah dan Kerohanian6. Jawatankuasa Perhimpunan Mingguan7. Jawatankuasa Kelab Pencegahan Jenayah8. Jawatankuasa Pendidikan Pencegahan Dadah9. Jawatankuasa Sijil Berhenti Sekolah dan Surat Akuan10. Jawatankuasa Pendaftaran Pelajar11. Jawatankuasa Maklumat Murid (SMM) & APDM12. Jawatankuasa Program Skim Lencana Anti Dadah/SLAD13. Jawatankuasa Bersepadu Sekolah Sihat (PBSS)14. Jawatankuasa RIMUPB. KEBAJIKAN1. Jawatankuasa Kebajikan Pelajar (YATIM/MISKIN)2. Jawatankuasa Biasiswa3. Jawatankuasa KWAPM4. Jawatankuasa Skim Pinjaman Buku Teks5. Jawatankuasa Kesihatan dan Bilik Rawatan6. Jawatankuasa Denggi7. Jawatankuasa Siaraya8. Jawatankuasa BAS Sekolah9. Jawatankuasa 3K Sekolah10. Jawatnkuasa Kantin SekolahC. BIMBINGAN DAN KAUNSELING1. Jawatankuasa Kad Maklumat Murid/Kad 0012. Jawatankuasa Pembimbing Rakan Sebaya3. Jawatankuasa Sekolah Selamat
 2. 2. 2D. ASRAMA1. Jawatankuasa Pengurusan Penghuni Asrama2. Jawatankuasa Lujnah/Biro AsramaE. IKLIM1. Jawatankuasa Pengurusan Surau2. Jawatankuasa Pembangunan Fizikal3. Jawatankuasa Pengurusan Keceriaan Bilik Mesyuarat4. Jawatankuasa Pengurusan Keceriaan Dewan5. Jawatankuasa Pengurusan Keceriaan Tandas6. Jawatankuasa Pengurusan Keceriaan Bilik Darjah7. Jawatankuasa Pengurusan bilik Guru8. Jawatankuasa Pengurusan Kantin9. Jawatankuasa Pengurusan Keceriaan Bilik-Bilik Khas10. Jawatankuasa Keselamatan Sekolah11. Jawatankuasa 3 Sekolah1. PENGURUSAN JAWATANKUASA PENGURUSAN PELAJARPERKARA AKTIVITI TINDAKANFAILSetiap jawatankuasa harus memiliki tiga (3) fail utamayang sentiasa dikemaskini :-Fail Bahagian Kandungan01ACarta OrganisasiSenarai Ahli JawatankuasaBiodata GuruBSurat Pekeliling / SiaranSurat MasukSurat Keluar02 ASurat Panggilan MesyuaratSalinan Minit MesyuaratPerancangan AktivitiJawatankuasa03APelan Tindakan JawatankuasaLaporan Aktiviti JawatankuasaPerkembangan StafB Rekod Pelajar (jika berkaiatan)SemuaJawatankuasaPengurusan PelajarMESYUARATJAWATANKUASA1. Mesyuarat diadakan 4 kali setahun mengikut takwinyang telah ditetapkan atau bila-bila dirasakan perlu.2. Agenda yang perlu dibincangkan. Ucapan Pengurusi / Pentadbir Maklum balas Perbincangan program yang sedang dan
 3. 3. 3akan dilaksanakan Laporan / Kajian Aktiviti Aktiviti Jawatankuasa Belanjawan Jawatankuasa Isu-isu semasa Hal-hal lainPERKARA AKTIVITI TINDAKANSURATPANGGILANMESYUARAT1. Diedarkan selewat-lewatnya 2 hari sebelum tarikhmesyuarat dijalankan2. Surat panggilan tersebut mestilah mengandungi Nombor rujukan fail Tarikh Masa Tempat Agenda mesyuarat3. Salinan hendakalah dibuat dan diserahkan kepadaPengetua dan Penolong Kanan dan semua Guru KananMatapelajaran2. PENGURUSAN DISIPLIN DAN SAHSIAHPERKARA AKTIVITI TINDAKANPERSEDIAANDAN OPERASIOperasi Tindakan :1. Maklumat disiplin pelajar2. Rekod Disiplin Pelajar3. Laporandan Analisa Kes Disiplin Pelajar4. Tindakan / Hukuman Secara Insitu5. Laporan Tindakan (kepada yang terlibat)6. Langkah Tindakan7. Rekod Tindakan / Hukuman8. Laporan Oleh Jawatankuasa Disiplin Pelajar9. Mesyuarat Jawatankuasa Disiplin / Sidang kes10. Prosedur Tindakan / Hukuman11. Analisis Indikator / Laporan BulananSemua Guru,Guru Bimbingandan JawatankuasaDisiplin PelajarPemulihan1. Prosedur Pemulihan Oleh Guru Bimbingan2. Jawatankuasa Disiplin3. Guru Tingkatan4. Guru Mentor5. Pentadbir6. Ibu / Bapa / Keluarga
 4. 4. 4Pencegahan / Bimbingan / Pemupukan Nilai Murni :1. Semua guru perlu maklum dan faham segala prosedurbimbingan dan tindakan2. Semua pelajar wajib dimaklumkan tentang peraturansekolah dan implikasi peraturan tersebut3. Semua aktiviti yang dirancang dan dilaksanakan mestibermotifkan kepada pemupukan nilai-nilai murni dikalangan pelajar4. Semua aktiviti dan kegiatan mesti berfokus kepadaMESRA PELANGGAN dan pendemokrasianpendidikan5. Jawatankuasa Bimbingan Sekolah mesti meletakkanprogram pencegahan sebagai objektif utama di dalammerancang dan melaksanakan segala aktiviti dan kegiatanDISIPLIN MURID1. Semua guru adalah Guru Disiplin. Oleh itu, guru-gurumestilah memastikan murid mematuhi semua peraturansekolah setiap masa.2. Guru-guru hendaklah mengambil tindakan mengikutTatacara Pengendalian Disiplin Sekolah , jika merekadapati seseorang murid itu melakukan kesalahan disiplin.(Rujuk Buku Modus Operandi Disiplin )3. Guru-guru diingatkan jangan merotan murid. Hanya guruyang diberi surat kuasa merotan oleh Pengetua dibenarkanmerotan murid. Murid perempuan tidak boleh dirotan.4. Hukuman rotan dijalankan hanya setelah semua rekod danprosedur disiplin diikuti dan perkara ini berlaku dalammakluman Pengetua.5. Sebelum seseorang murid yang bersalah itu dihukum, guruhendaklah memberi peluang kepada murid itu untuk membela
 5. 5. 5diri dan menentukan sama ada sesuatu kesalahan itu dilakukandengan sengaja atau tidak.6. Guru hendaklah berpandukan kepada prinsip bahawahukuman yang dikenakan mestilah berpatutan dan adil sertasetimpal dengan kesalahan murid. Ini bertujuan supaya muridtidak terasa teraniaya dan akan menerima hukuman denganrela hati.7. Tiada sentuhan badan kepada murid atau tingkah lakunegatif guru yang boleh menimbulkan prasangka kepada murid.Dasar Umum Disiplin1. Setiap murid wajib memiliki buku peraturan sekolah danmesti dibawa ke sekolah pada setiap hari.2. Setiap murid wajib memiliki buku catatan komunikasidan wajib dibawa bersama sewaktu perhimpunan Rasmi &Harian.3. Pada awal tahun permulaan sesi persekolahan, murid akandiberi penjelasan dan penerangan tentang peraturan sekolahdan tindakan-tindakan disiplin yang dikuatkuasakan jikamelanggar peraturan dari masa ke semasa.Pemeriksaan Gempar/Spot Check1. Pemeriksaan Gempar/spot check boleh dijalankan darisemasa ke semasa ke atas murid semasa berada di bilik kelasatau tapak perhimpunan atas arahan pihak pentadbir.2. Guru disiplin/guru bertugas bersama guru tingkatan atauguru mata pelajaran dengan bantuan pengawas akanmenjalankan spot check dengan disaksikan oleh muridberkenaan.3. Barang larangan akan dirampas dan maklumat muridtersebut akan direkod oleh AJK Disiplin dalam Buku RekodSalah Laku . Barang Rampasan yang disimpan di dalam almaridi bilik PK HEM.4. Barang rampasan akan disimpan di bilik PK HEM.5. Barang rampasan yang mahal (seperti telefon bimbit) hanyaboleh dituntut balik oleh ibu apa/penjaga murid selepasberjumpa dengan PK HEM minggu akhir sebelum cutiakhir tahun. Barangan rampasan tersebut akan disimpan
 6. 6. 6selama tiga tahun. Walaubagaiman pun, semua bergantungatas budi bicara pihak pentadbir.6. Tuntutan ke atas barang rampasan boleh dibuat sekalisetahun iaitu minggu akhir sebelum cuti akhir tahun.7. Barang rampasan yang tidak dituntut selepas tiga tahunakan dilupuskan setelah dibawa dalam mesyuarat AJKLembaga Disiplin & AJK PIBG.8. Semua bahan larangan seperti kamera, kamera digital,komputer riba ke sekolah hanya dengan kebenaran bertulisdaripada pihak sekolah.9. Kehilangan barang-barang berharga adalah di bawahtanggungjawab murid-murid.Kaedah Mengatasi Disiplin1. Edaran senarai kesalahan ringan, sederhana dan beratkepada:- Semua guru- kelas-kelas (untuk tampal)- Bilik-bilik khas2. Guru mata pelajaran/guru kelas – rekod kesalahan muriddalam buku kawalan kelas- Guru penyelaras BKK akan kumpulkan.- Guru penyelaras bawa kepada AJK Disiplin yangberkenaan untuk diambil tindakan seterusnya mengikutTatacara Pengendalian Disiplin.3. Senaraikan nama murid dan tampal di papan kenyataan:- Kedatangan penuh – 2 kali setahun- Kerap ponteng 2 bulan sekali (oleh guru penyelaras)4. Sijil Sifar Ponteng- Kelas yang berjaya mengekalkan sifar ponteng sekolahakan diberikan sijil setiap 3 bulan. Walaupun tidak hadir,ianya mesti bersebab.
 7. 7. 7Pengurusan Perhimpunan Rasmi & Harian1. Perhimpunan Rasmi dua minggu sekali diuruskan olehJawatankuasa Perhimpunan Rasmi. (Tertakluk kpd perubahan)2. Perhimpunan Harian diuruskan oleh guru bertugasMingguan3. Jawatankuasa yang bertugas akan mencatat dalam BukuRekod Perhimpiunan Rasmi & Buku Rekod perrhimpunanHarian4. Semua pelajar wajib membawa Buku Catatan Komunikasisemasa Perhimpunan Rasmi dan Perhimpunan Harian.5. Semua guru diwajibkan hadir Perhimpunan Rasmi danberada di atas pentas kecuali guru yang bertugas.6. Semua kumpulan Pengurusan SMKADG memasukidewan setelah semua guru dan pelajar berada di dalam dewan.Kemasukan Kumpulan Pengurusan SMKADG diumumkanoleh Pengacara Majlis.7. Guru-guru & pelajar juga diingatkan agar tidak bercakapsemasa perhimpunan sedang dijalankan. Sekiranya perlu,maka guru dibenarkan keluar sebentar daripada berada diperhimpunan tersebut.8. Pelajar-pelajar tidak dibenarkan keluar dewan semasaperhimpunan sedang berjalan kecuali dengan kebenaran guru.9. Guru-guru yang menguruskan pengucapan awam/publicspeaking perlu berada di belakang podium. Teks pengucapanawam/public speaking mestilah ditaip dan diserahkan satusalinan selepas selesai perhimpunan kepada Ketua AJKPerhimpunan.10. Bahan bacaan yang dibawa semasa perhimpunan bolehdirampas (sekiranya murid membaca sewaktu perhimpunandijalankan) kecuali Buku Catatan Komunikasi11. Aturcara Perhimpunan Rasmi :i. Ucapan Pengacara Perhimpunan- Lagu NegaraKu- Lagu Negeri Terengganu- Lagu Sekolah- Asma’ al-Husna
 8. 8. 8ii. Ucapan Guru Bertugas Mingguan( 2 ucapan Guru Bertugas Mingguan )iii Ucapan Guru lain ( Jika ada )( mohon maklumkan kepada Ketua PerhimpunanRasmi )iv. Ucapan Guru Penolong Kanan / GKMPv. Ucapan Pengetuavi - penyampaian hadiah ( jika ada )- Pengumuman- Bacaan doa- bersuraiDASAR AM PENGURUSAN DISIPLINPonteng Sekolah1. Murid adalah dianggap ponteng sekolah sekiranyatidak hadir sekolah dan tidak membawa surat daripada ibubapa / penjaga atau surat sakit pada keesokan harinya.2. Guru Tingkatan hendaklah menendakan ‘O’ dalamBJKM kelas.3. Jadual penghantaran surat kes Ponteng Sekolah adalahseperti berikut :PONTENG BERTERUSANAmaran 1 - (3 hari)Amaran 2 - ( 3 + 7 = 10 hari )Amaran Akhir - (10 + 17 = 27 hari )Buang Sekolah - (17 + 14 = 31 hari)Bilangan Hari - 31 hariPONTENG TIDAK BERTERUSANAmaran 1 - ( 10 hari )Amaran 2 - ( 10 + 10 = 20 hari )Amaran Akhir - ( 20 + 20 = 40 hari )Buang Sekolah - ( 40 + 20 = 60 hari )Bilangan Hari - 60 hari
 9. 9. 94. Guru Tingkatan hendaklah merekodkan semua prosestindakan di atas dalam borang RPS. Rekod hantaran suratkepada ibubapa /penjaga (dalam fail kelas).5. Semua surat amaran serta surat buang sekolah bolehdidapati dari pejabat sekolah/bilik GPK.HEM/Bilik Disiplin.6. Surat Amaran 1, 2 dan Akhir mesti diisi dalam 3salinan bersama dengan surat Jawapan Penjaga danditandatangani oleh :Amaran 1 Ditandatangani oleh Guru KelasAmaran 2 Ditandatangani oleh Guru KelasAmaran 3 Ditandatangani oleh GPK.HEM» Salinan 1 (untuk ibu bapa / penjaga)» Salinan 2 (untuk dimasukkan ke dalam failRekod Salah Laku di bilikDisiplin / Bilik GPK.HEM» Salinan 3 (untuk dimasukkan ke dalam failkelas guru Tingkatan)7. Surat Buang Sekolah mesti diisi dalam 4 salinan danterus hantar kepada PK HEM untuk tindakan selanjutnya danditandatangani oleh Pengetua.***Surat Buang Sekolah mestidisertakan dengan salinan Surat Amaran 1, 2 dan 3(daripadafail kelas GuruTingkatan), surat UBK.8. Sekiranya murid hadir ke sekolah selepas sesuatutindakan telah dibuat, peraturan berikut hendaklah dipatuhi :1. Selepas surat Amaran 1, murid hendaklahmembawa surat jawapan daripada Ibubapa/penjaga masing-masing dan berjumpadengan guru kelas..
 10. 10. 102. Selepas surat Amaran 2, murid hendaklahmembawa surat jawapan daripada Ibubapa/penjaga masing-masing dan berjumpadengan PK HEM terlebih dahulu.3. Selepas surat Amaran 3, murid mestilahdatang ke sekolah bersama-samaIbubapa/penjaga dan berjumpa dengan Pengetua.Murid hanya dibenarkan masuk ke kelas setelahPengetua berpuas hati dengan jaminan yangdiberi oleh ibu bapa atau penjaga melalui suratakur janji.4. Murid hanya boleh dibenarkan bersekolahsemula( jika sudah dibuang sekolah) setelahmembuat rayuan dan diluluskan oleh pihakPendaftar Sekolah di JPNT.Ponteng KelasKali 1  Catat nama dan surat amaran dihantarkepada Ibubapa/penjaga Nama direkod dalam buku salah lakumuridKali 2  Panggil Ibubapa/penjaga dandiserahkan kepada Kaunselor Nama direkod dalam buku salahlaku muridKali  Rotan 1 kaliBerikutnya - Rotan 2 kali / gantungPERKARA PERKARA / AKTIVITI TINDAKANDASAR AM PENGURUSAN KELAS1. Buku Jadual Kedatangan Murid (BJKM)2. Semua butiran murid hendaklah dilengkapkan dalam bulanpertama (Januari) persekolahan.3.Tandakan BJKM pada setiap hari persekolahan oleh guruGuru Kelas
 11. 11. 11kelas ( sekiranya guru kelas tidak hadir sekolah penyelarastingkatan berkenaan akan mengambil alih tugas tersebut )sebelum pukul 9.00 pagi * Sila ambil perhatian terhadap muridyang datang lewat dan murid ponteng sekolah. Murid yangdatang selepas 2 jam masih dikira hadir ke sekolah.4. Tandakan BJKM seperti berikut:i. Tandakan ’/ ’ sekiranya murid hadir.ii. Tandakan ’O’ sekiranya murid tidak hadirtanpa sebab.iii. Tandakan ’S’ dalam bulatan sekiranya tidakhadir bersebab. (surat pengesahan daripadaibu bapa/penjaga atau sijil sakit).iv Tandakan ’L’ dalam bulatan sekiranya muridlewat (dikira hadir).v Tandakan ’W’ dalam bulatan sekiranya muridmewakili sekolah (dikira hadir).vi Tandakan ’A’ dalam bulatan sekiranya muridterlibat perkhemahan/Sukan (dikira hadir).vii Tandakan ’G’ dalam bulatan sekiranya muriddigantung persekolahan (dikira tidak hadir).Elakkan Budaya Comot. Cecair pemadamtidak bolehdigunakan. Segala kesilapanhendaklah dipotong dan ditandatanganiringkas.5. Gunakan pen dakwat hitam, mata bulat , nama muridhuruf besar dan pelajar tidak dibenarkan menanda BJKM.6. Semua BJKM hendaklah sentiasa berada di rak pejabatsekolah dan ditanda kehadiran pelajar selewat - lewatnyapada jam 9.00 pagi setiap hari persekolahan.7. BJKM tidak boleh dibawa keluar daripada pejabatsekolah kecuali dengan kebenaran8 BJKM hendaklah ditutup setiap akhir bulan, sekiranyatiada guru kelas, penyelaras tingkatan berkenaan mengambilalih tugas tersebut..9. BJKM terbaik akan menerima anugerah pada HariAnugerah Cemerlang guru SMKADG akhir tahun.
 12. 12. 12Buku Kawalan Kelas (BKK)1. Semua Guru Tingkatan mesti memastikan kelasmereka mempunyai BKK setiap hari.2. BKK hendaklah sentiasa berada dengan KetuaTingkatan dan diserahkan kepada guru yang masuk kelas padasetiap waktu.3. Guru diminta mencatatkan bilangan murid yang beradadi dalam kelas pada masa tersebut.4. Guru juga mestilah mencatatkan nama-nama muridyang keluar kelas / ponteng kelas semasa guru mengajar.5. Setiap guru yang memasuki kelas mesti memastikankeadaan kelas bersih dan teratur sebelum menandatanganiBKK.6. Semua kes salah laku murid yang ringan atausederhana mesti diambil tindakan oleh guru semasa. Hanyakes-kes berat sahaja perlu catatkan dalam BKK untuk tindakanPenyelaras BKK dan AJK Disiplin yang berkenaan padakeesokan harinya. Jika kes berat yang memerlukan tindakansegera, buat catatan dalam BKK dan terus maklumkan kepadaPenyelaras BKK / AJK Disiplin yang berkenaan.8. Ketua Tingkatan/Penolong Ketua Tingkatan hendaklahmenghantar BKK kepada Penyelaras Tingkatan setiap hariselasa sebelum solat zohor & Mengambil pada pagi rabukeesokan harinya.9. Penyelaras Tingkatan akan menyemak BKK setiap hariselasa dan menyerahkan senarai nama murid yang bermasalahpada keesokannya kepada AJK Disiplin yang berkenaan untuktindakan selanjutnya.10. Guru Kelas/Ketua Kelas hendaklah menjaga BKKdengan baik dan sempurna mengikut susunan minggu danbulan dan diserahkan kepada PK HEM pada setiap akhir
 13. 13. 13Penggal 1 & 2.Fail Peribadi Murid (Folder)1. Semua murid dari kelas Tingkatan Satu hingga TingkatanEnam wajib mempunyai fail ini.2. Sila pastikan nama penuh murid, kelas, tahun dan namaGuru Tingkatan ditulis pada helaian pertama fail.3. Sila pastikan setiap fail dilekatkan gambar pelajar denganmenggunakan kertas keras.4. Semua maklumat peribadi murid seperti salinan suratberanak, kad pengenalan, keputusan peperiksaan UPSR/PMR,dll disimpan dalam fail ini. Dengan salinan keputusanPeperiksaan Dalaman dan Buku Kesihatan murid. BukuKesihatan yang uruskan oleh AJK Kesihatan dan Anti Denggiakan disimpan di Bilik Rawatan.5. Fail ini hendaklah diserahkan kepada murid apabila muridtelah menamatkan persekolahannya atau bertukar sekolah.6. Semua fail perlu disimpan dalam di bilik Kaunseling( tertakluk kpd perubahan ).Fail Kelas Guru Tingkatan1. Semua surat murid, sama ada sijil sakit atau surat ibubapa/penjaga bagi memaklumkan ketidakhadiran muriddisimpan dalam fail ini.2. Semua salinan surat amaran ponteng dan salinan suratgantung/buang sekolah yang dikeluarkan juga disimpan dalamfail ini.
 14. 14. 14Pendaftaran Murid Baru1. Guru tingkatan menerima murid baru daripadapenyelaras tingkatan/GPK.HEM.2. Guru tingkatan akan menyemak semula statuskewarganegaraan murid sebelum urusan mendaftar dilakukan.Mendaftarkan murid baru dengan memastikan BorangMaklumat Murid (Borang SMM)/APDM dilengkapkan olehibu bapa/penjaga pada masa itu juga. Jika murid membawabersama SMM dari sekolah asal, sila pastikan maklumatadalah lengkap dan terkini.3. Tingkatan Dua hingga PraU(A) Kumpulkan borangSMM/APDM yang telah lengkap dan serahkan kepada guruSMM/APDM. Guru tingkatan 1 dan PraU(R) akanmemasukkan data pelajar- pelajar baru.Bagi guru tingkatan 2,3, 4, 5 dan PraU(A), guru –guru hanya mengemaskini dataSMM yang telah dibuat dan menyerahkan ’hard copy’ padaguru SMM/APDM.4. Guru tingkatan menyemak jika murid berkenaanmenerima sebarang bentuk biasiswa dan melaporkan kepadaGuru Biasiswa.5. Guru tingkatan mengenal pasti murid OKU yangberdaftar dan memaklumkan kepada PK HEM.6. Guru tingkatan menyemak latar belakang murid jikaanak yatim/pelajar miskin dan memaklumkan kepada PKHEM.7. PK HEM mendapatkan laporan disiplin, PEKA,Folio KH,PAFA, dll berkaitan kerja kursus dari sekolah terdahulu.8. Murid baru akan menyerahkan borang SMM/disket/APDM kepada guru tingkatan dan kemudiannya akanmenyerahkannya kepada guru SMM untuk pengisianbutiran di computer
 15. 15. 15Murid Keluar/Bertukar/Berpindah1. Menentukan surat kelulusan pertukaran telah diterima.2. Mencatatkan maklumat/butiran dalam BJKM kelas.3. Pertukaran keluar dari Negeri Terengganu menentukansemua buku teks telah dipulangkan. Merekodkan judul bukuyang dipulangkan. (Sila guna borang khas di pejabat)Menyerahkan satu salinan borang ini kepada Guru SPBT.4. Pertukaran dalam Negeri Terengganu Merekodkanjudul buku yang akan dibawa ke sekolah baru.(Sila gunaborang khas di pejabat). Menyerahkan satu salinan borang inikepada Guru SPBT.5. Guru tingkatan menyediakan dukumen –dukumenbertukar murid berkenaan.6. Segala dokumen dimasukkan ke dalam sampul surat yangdilakri dan diserahkan kepada murid berkenaaan pada hariakhir persekolahan (bergantung kepada keadaan).3. PENGURUSAN KESELAMATAN PELAJARPERKARA AKTIVITI TINDAKANPERSEDIAANINFRASTRUKTURDANKEMUDAHANBangunan Sekolah :1. Pastikan bangunan dan kemudahan sekolah di dalamkeadaan yang paling baik dan selamat2. Pastikan semua pendawaian elektrik di semuabangunan sekolah berkeadaan selamat3. Pastikan semua benda yang boleh mengancamkeselamatan pelajar mesti dihapuskan4. Pastikan semua peralatan elektrik di semua premis
 16. 16. 16sekolah berkeadaan selamat diguna dan berfungsi5. Pastikan semua alat pemadam api terdapat di semualokasi seperti yang diarah pleh pihak bomba danalatannya sentiasa di dalam keadaan yang terkini6. Pastikan semua pelajar maklum dan faham dengansegala tindakan kecemasan sewaktu kebakaran7. Semua tempat strategic mesti diletakkan pelantindakan kebakaran sekolahTandas Guru / Pelajar1. Pihak sekolah dikehendaki menyediakan tandas guru/ pelajar yang mencukupi kadar yang sebenar2. Semua tandas hendaklah dilebalkan dengan jelas3. Semua guru dan pelajar hendaklah dimaklumkandengan peraturan penggunaan tandas yang betul4. Pastikan peraturan penggunaan tandas ditampal disemua tandas dengan jelas5. Pastikan segala prosedur penggunaan tandas sentiasadipatuhi oleh semua pelajar6. Pihak guru dan sekolah hendaklah sentiasa pekadengan keselamatan dan kebersihan tandasBangunan Makmal :1. Pastikan semua bangunan makmal berkeadaanselamat diguna2. Pastikan peredaran udara adalah pada tahap selamatsemasa pelajar berada di makmal3. Pastikan semua peralatan elektrik berada di dalamkeadaan yang selamat diguna4. Pastikan pelajar sentiasa ditemani guru sepanjangwaktu di dalam makmal5. Pastikan semua bahan kimia dan bahan lain yangmerbahaya tersimpan dengan selamat mengikut
 17. 17. 17prosedur yang telah ditetapkan6. Pastikan bilik penyimpanan bahan kimia merbahayadilengkapi dengan kipas penyedut yang berfungsi7. Pastikan semua pelajar dimaklumkan dengantindakan keselamatan yang harus diambil ketikakecemasan8. Pastikan setiap makmal diletakkan peraturanpenggunaan makmal pada tempat yang jelas danstrategik9. Guru dan pelajar hendaklah sentiasa mematuhiperaturan berpakaian sewktu membuat sebarangujikaji10. Pastikan semua makmal dilengkapi dengan peralatanpemadam api yang terkini11. Pastikan semua makmal tidak digunakan untuk P&Pyang tidak berkaitan12. Pastikan semua pelajar mematuhi peraturan keluarmasuk bilik makmalBilik Khas Kemahiran Hidup (KH)1. Pastikan semua bilik khas KH berkeadaan selamatdiguna2. Pastikan peredaran udara adalah pada tahap selamatsemasa pelajar berada di bilik khas KH3. Pastikan pelajar sentiasa ditemani guru sepanjangwaktu di dalam bilik khas KH4. Pastikan semua peralatan elektrik berfungsi danberada di dalam keadaan yang selamat diguna5. Pastikan semua peralatan yang merbahaya tersimpandengan selamat mengikut prosedur yang telahditetapkan6. Pastikan semua pelajar dimaklumkan dengantindakan keselamatan yang harus diambil ketikakecemasan
 18. 18. 187. Pastikan setiap bilik khas KH diletakkan peraturanpenggunaannya pada tempat yang jelas dan strategik8. Guru dan pelajar hendaklah sentiuasa mematuhiperaturan berpakaian sewaktu membuat sebarangkerja amali9. Pastikan semua bilik khas KH tidak digunakan untukP&P yang tidak berkaiatan10. Pastikan semua bilik khas KH dilengkapi denganperalatan pemadam api yang terkini11. Pastikan semua pelajar mematuhi peraturan keluarmasuk bilik khas KHBilik Khas Lain (Perpustakaan/MakmalKomputer/Bilik Seni):1. Pastikan semua bilik khas lain berkeadaan selamatdiguna2. Pastikan peredaran udara atau penghawa dinginberfungsi secukupnya3. Pastikan pelajar sentiasa ditemani guru sepanjangwaktu di dalam bilik khasPERKARA AKTIVITI TINDAKAN4. Pastikan semua peralatan elektrik dan pendawaianberfungsi dan berada di dalam keadaan yang selamatdiguna5. Pastikan semua peralatan yang merbahaya tersimpandengan selamat6. Pastikan semua pelajar dimaklumkan dengantindakan keselamatan yang harus diambil ketikakecemasan7. Pastikan setiap bilik khas diletakkan peraturanpenggunaanya pada tempat yang jelas dan strategik8. Pastikan semua bilik khas dilengkapi dengan
 19. 19. 19peralatan pemadam api yang terkini9. Pastikan semua pelajar mematuhi peraturan keluarmasuk bilik khasPadang dan Gelanggang Permaianan :1. Semua guru dan pelajar hendaklah dimaklumkantentang kemudahan yang disediakan di sekolah2. Padang dan Gelanggang Permainan seharusnyamencukupi mengikut kadar keramaian pelajar3. Semua pelajar dan guru hendaklah dimaklumkandengan peraturan penggunaan padang dangelanggang permainan4. Pastikan semua pelajar mematuhi dengan peraturanpenggunaan padan dan gelanggang permainan5. Semua jadual dan peraturan penggunaan padang dangelanggang permainan hendaklah dipaparkan denganjelas di tempat yang difikirkan sesuai6. Pastikan semua bahan yang berbahaya yang bolehmengancam keselamatan pelajar hendaklahdihapuskanTempat Istirehat Pelajar :1. Pihak sekolah hendaklah mempastikan semua pelajarmempunyai hak untuk berehat2. Semua tempat rehat pelajar hendaklah dilebal denganjelas3. Semua pelajar hendaklah maklum dan patuh dengansemua peraturan tempat rehat pelajarPERKARA AKTIVITI TINDAKANPERATURANDATANG DANBALIK SEKOLAH1. Semua pelajar diwajibkan memiliki buku peraturansekolah dan asrama (jika berkaitan)2. Semua pelajar hendaklah dimaklumkan denganperaturan dating dan pulang sekolah3. Semua pelajar hendaklah sentiasa mematuhi waktuSemua guru
 20. 20. 20yang ditetapkan oleh pihak jawatankuasa JadualWaktu4. Semua pelajar adalah dilarang sama sekali pulang kerumah atau keluar dari kawasan sekolah selain waktubalik5. Semua pelajar hendaklah dimaklumkan dengansemua prosedur penggunaan kenderaan untuk datangdan pulang dari sekolah4. PENGURUSAN KESIHATAN DAN KEBAJIKANPERKARA AKTIVITI TINDAKANPENGURUSANKESIHATANOperasi Berasaskan Sekolah :1. Semua program dan aktiviti yang dirancang dandilaksana di sekolah mesti berlandaskan keutamaankesihatan dan keselesaan pelajar2. Semua program yang dilaksanakan di sekolah mestilahmengambilkira kesihatan dan keupayaan rohani pelajar3. Semua guru hendaklah mengenalpasti semua pelajaryang mempunyai masalah kesihatan4. Semua maklumat tentang kesihatan pelajar hendaklahdimaklumkan kepada Jawatankuasa Kesihatan Pelajaruntuk diambil tindakan selanjutnya5. Semua Jawatankuasa yang wujud di sekolah hendaklahmenerapkan ilmu dan pendidikan kesihatan kepadasemua pelajar6. Semua guru haruslah berusaha untuk mempastikansemua pelajar adalah sihat jasmani dan rohaninyaPERKARA AKTIVITI TINDAKANOperasi Berasaskan Badan Luar :1. Semua guru dan Jawatankuasa Kesihatan Pelajarsentiasa bersedia untuk bekerjasama dengan badan-badanlain yang membuat gerakerja untuk mempastikan pelajar
 21. 21. 21berada di dalam sejahtera2. Jawatankuasa Kesihatan Pelajar hendaklah sentiasabersedia dengan segala macam rekod kesihatan pelajaryang diperlukan oleh badan lain khususnya JabatanKesihatan3. Pihak Jawatankuasa Kesihatan Pelajar juga sentiasamemastikan bilik dan keperluan kesihatan sentiasa di dalamkeadaan baikKEBAJIKANPELAJAROperasi Berasaskan Sekolah :1. Semua guru hendaklah mengambil tahu dan cakna akankebajikan pelajar2. Jawatankuasa Kebajikan Pelajar sentiasa mengemaskinirekod status pelajar yang memerlukan bantuan /pertolongan serta mempunyai senarai nama pelajarmiskin fakir, yatim yang sentiasa dikemaskini3. Guru Tingkatan sentiasa peka dengan status pelajar4. Melaksanakan aktiviti / program bagi membantu danmeringankan bebanan yang ditanggung oleh pelajar5. Semua warga sekolah sentiasa memberi keutamaankepada hak pelajar6. Jawatankuasa Kebajikan Pelajar sentiasa bekerjasamadengan Jawatankuasa Biasiswa sekolahOperasi Berasaskan Badan Luar :1. Semua guru dan Jawatankuasa Kebajikan Pelajarsentiasa bersedia untuk bekerjasama dengan badan lainuntuk bersama mempastikan kebajikan pelajar terlaksana2. Jawatankuasa Kebajikan Pelajar sentiasa bersediadengan maklumat / rekod terkini status pelajar untukdigunakan oleh badan luarSemua guru,JawatankuasaKebajikan Pelajar,JawatankuasaBiasiswa
 22. 22. 22PERKARA AKTIVITI TINDAKANPENGURUSANBUKU TEKSPENGURUSAN BUKU TEKS1. Semua guru Jawatankuasa Buku Teks hendaklahmemastikan semua pelajar mendapatkan kemudahan bekalanbuku teks yang mencukupi2. Semua jawatankuasa juga hendaklah sentiasa memantaubuku teks pelajar bagi mengelakkan kehilangan dankerosakan3. Melaksanakan arahan perpindahan Murid Bersama BukuTeks Dalam Negeri Terengganu.4. Membantu ibu bapa atau penjaga yang hendak membelisendiri buku teks di pasaran terbuka dengan menghubungipenerbit.( Jika ada)5. Guru tingkatan juga mesti memastikan mana-manamuridnya yang ingin bertukar sekolah di luar NegeriTerengganu memulangkan semula buku SPBT tersebutdengan mengikut tatacara yang telah ditetapkan.6. Semua murid warganegara Malaysia layak menerimaSPBT.7. Guru tingkatan membantu Guru SPBT semasa urusanpenerimaan dan pemulangan buku teks.8. Guru tingkatan membantu menyenaraikan nama muridyang tidak memulangkan buku teks.9. Guru tingkatan memastikan setiap murid membalut bukuteks dengan plastik lutsinar dan ditulis nama serta kelas danmurid yang tidak balut buku akan diminta membeli pembalutbuku. Guru tingkatan juga perlu mengingatkan semua muridagar tidak meninggalkan buku teks di sekolah / dalam kelas.10 .Guru mata pelajaran memastikan murid membawa bukuteks ke sekolah.11. AJK SPBT akan mengadakan Operasi tiga bulan sekali ,buku teks yang diambil dalam operasi tersebut diberi tempohseminggu untuk pelajar berkenaan menuntut balik denganbayaran RM 2.00 sebuah ( akan dimasukkan dalam TabungKebajikan Pelajar ). Nama pelajar tersebut akan dipamerkandi papan kenyataan oleh AJK SPBT
 23. 23. 2312. Satu set buku teks setiap murid akan diberi selewat-lewatnya pada hari pertama persekolahan.DASAR PENGURUSAN BIASISWA KECILPERSEKUTUAN (BKP) & BKP(U)1 .Guru-guru biasiswa mestilah memastikan murid yangBerjaya menerima surat tawaran dan membuka akaunsimpanan di Bank Simpanan Nasional. Guru-guru tingakatanjuga boleh meminta mana-mana murid yang layak untukmemohon biasiswa.2. Buku simpanan tersebut hendaklah diserahkan kepadaguru biasiswa berkenaan dan pengeluaran wang biasiswadihadkan kepada RM150.00 bagi setiap murid dalam tempoh2 bulan dengan menggunakan kad ATM yang dibekalkan.Sekiranya murid perlu mengeluarkan wang melebihi had yangdibenarkan murid perlu mengisi Borang PermohonanPengeluaran Wang di Lampiran L dan mendapatkan BukuAkaun daripada Guru Biasiswa. Ibubapa atau penjagadilarang sama sekali mengambil buku akaun murid. Seorangmurid hanya boleh menerima satu biasiswa sahaja. Jikamendapat lebih daripada satu biasiswa, satu suratpemberitahuan perlu dihantar kepada pihak penaja.3. Bagi penerima bantuan biasiswa , Guru Biasiswaberkenaan mestilah mengenalpasti jika ada murid-murid baruterutamanya murid tingkatan satu yang pernah menerimabantuan tersebut semasa mereka di sekolah rendah.4. Walau pun murid-murid berkenaan pernah menerimabantuan, mereka mesti memperbaharuhi permohonan merekasemasa di sekolah menengah dengan mengisi borangpermohonan bantuan biasiswa .5. Guru Tingkatan mesti memastikan bahawa murid-muridberkenaan dapat menyumbang semula bantuan yang diterimadengan menyerahkan borang permohonan mereka yanglengkap kepada Guru Biasiswa berkenaan.6. Guru Tingkatan juga boleh mengenal pasti murid yanglayak menerima sebarang bantuan yang lain dan menyalurkankepada pihak sekolah terutama pendapatan ibubapa/ penjagakuranng daripada RM1500 sebulan..7. Guru biasiswa perlu menyimpan rekod prestasi akademik
 24. 24. 24murid penerima biasiswa.UNIT BIMBINGAN & KAUSELINGKhidmat Bimbingan dan Kaunseling1. Kaunselor / Guru B&K mestilah memberikan galakan,motivasi dan merangsang minat murid terhadap akademik disamping membantu serta membimbing murid menyelesaikansendiri masalah emosi-sosial yang dihadapinya.2. Khidmat bimbingan dan kaunseling harus diuruskanmengikut ketikanya, demi memelihara hak murid. Segalamaklumat murid adalah dianggap sulit dan hanya bolehdidedahkan kepada pihak yang bersama membantunyasahaja.3. Kaunselor / Guru B&K boleh membantu murid-muriddengan memberi bimbingan dan saranan sama ada secaraindividu atau kelompok.4. Kaunselor / Guru B&K juga harus memainkan perananaktif dalam merancang, mengelola dan menjalankan program-program motivasi, kepimpinan, akademik dan kemahiran-kemahiran belajar kepada pada murid.5. Kaunselor harus membimbing murid dalam membuatpemilihan kerjaya mereka, terutamanya calon-calon lepasanSPM yang ingin membuat pemilihan kursus di IPTA atauIPTS.6. Kaunselor / Guru B&K mestilah mengatur masa untukmember khidmat kaunseling kepada murid yang telah diberisurat amaran ponteng pertama, kedua dan ketiga. Bagi muridyang telah digantung/dibuang sekolah dan diterimabersekolah semula, sesi kaunseling perlu dilakukan selamaenam bulan dan laporannya dihantar kepada PK HEM setiapbulan.7. Guru Disiplin mahupun Guru Tingkatan boleh merujukkepada kaunselor / Guru BDK tentang murid yangmemerlukan bantuan kaunseling atau pun murid yangmenghadapi masalah disiplin.
 25. 25. 25KEBAJIKAN MURID1. Guru Tingkatan mestilah mendapatkan maklumatmengenai bilangan anak yatim atau murid yang terlalurendah SES (Social Economic Status) agar mereka inidapatdiberikan bantuan. Sila dapatkan maklumat ini padaminggu pertama sesi persekolahan dan isi borang maklumatberkenaan. Serahkan borang tersebut kepada PenyelarasTingkatan untuk rujukan PK HEM2. Guru Tingkatan hendaklah memaklumkan kepada PKHEM sekiranya ada di kalangan muridnya yang menghidappenyakit denggi atau penyakit mudharat yang lain atau muridyang mendapat kemalangan / kematian atau bencana dalamkeluarganya.3. Derma kilat akan dibuat oleh unit kebajikan sekiranyaberlaku kematian/bencana seperti kematian saudara terdekat(ibubapa) atau diri sendiri.4. Tabung Kebajikan Pelajar SMKADG akan diwujudkan.DASAR AM KEBERSIHAN DAN KESIHATANREKOD KESIHATAN MURID1. Guru Tingkatan mestilah memastikan setiap muridnyamempunyai Buku Rekod Kesihatan.2. Buku Rekod Kesihatan ini diperolehi sewaktu muridberada di sekolah rendah lagi. Ia akan dibawa dan diteruskanpenggunaannya sehinggalah ke sekolah menengah.3.Jika Guru Tingkatan mendapati muridnya tidakmempunyai atau kehilangan buku tersebut, sila maklumkankepada GPK HEM .4. Buku Rekod Kesihatan wajib dimiliki oleh setiap muridkerana buku ini diperlukan apabila pemeriksaan kesihatandibuat atau pun semasa suntikan imunisasi ATT (untukTingkatan Tiga sahaja) diberikan kepada murid oleh pegawaikesihatan.5. Buku Rekod Kesihatan disimpan di bilik rawatan disusunmengikut tingkatan di bawah jagaan Ketua Guru Kesihatan6. Buku Rekod Kesihatan wajib dibawa bersama oleh muridyang bertukar sekolah dan disertakan bersama Fail Peribadi
 26. 26. 26murid berkenaan.KAD PERGIGIAM MURID1. Setiap murid sekolah mempunyai kad pergigian yangdibekalkan setiap tahun, terutamanya kepada murid-muridTingkatan Satu.2. Guru Tingkatan mestilah memastikan kad ini diedarkankepada ibu bapa / penjaga murid untuk mendapatkankebenaran bagi menjalankanPENGISIANAKTIVITIKEROHANIANPELAJARBADAN DAKWAH & KEROHANIAN1. Badan Dakwah Sekolah dan Unit Kerohanian Asramahendaklah menyediakan perancangan yang teraturdalam melaksanakan aktiviti kerohanian pelajar2. Pelajar pelajar menghadiri semua aktiviti kerohanianyang telah ditetapkan oleh pihak sekolah / asramaseperti tadarus Al-Quran pagi, solat zohor berjemaahcerama, tazkirah dan lain-lain lagi3. Sentiasa oring ruang dan peluang kepada pelajaragar mereka dapat mengadakan sendiri aktivitikeagamaan bagi melahirkan pelajar yangberkebolehan dan kualiti4. Semua pelajar SMKADG wajib menghadiri bacaanAl-Quran Pagi kecuali ada perhimpunan rasmi.IKLIMPENGURUSAN & ORGANISASI KELAS1. Melantik Jawatankuasa Kelas: Ketua Tingkatani. Penolong Ketua Tingkatanii. AJK Kebersihaniii. AJK Keceriaaniv. AJK SPBTv. AJK ICT (celik ICT)vi. AJK setiap Mata Pelajaran
 27. 27. 272. Menyelaras penyediaan perkara berikut:i. Carta Organisasi Kelas – ditampal pada papankenyataan hadapan kelasii. Jadual Waktu – ditampal pada papan kenyataandi hadapan kelasiii. Jadual Tugas Kebersihan – ditampal pada papankenyataan hadapan kelasiv. Pelan kedudukan murid – ditampal di atas mejaGuruv. Inventori Kelas - ditampal pada pintuvi. Papan Kenyataan - milik kelas tersebutvii. Moto Kelas - ditampal pada papan kenyataanhadapan kelasviii Misi & Visi Sekolah, - ditampal pada papanviiii. Misi & Visi KPM, kenyataan hadapan kelasPiagam Pelanggan, Moto Sekolah, DLL.5. Bilangan kehadiran harian mesti ditulis di penjurupapan putih.6. Memastikan semua kerusi dan meja murid mencukupidan telah diberi nombor siri.7. Menggantikan dan membawa turun mana-manaperabot yang rosak.6. Kebersihan kelas: Memastikan kelas dibersihkan setiaphari persekolahan. Guru masa pertama hendaklah mengambilmasa 5 minit untuk untuk pelajar yang bertugasmembersihkan kelas. Setiap guru yang masuk ke kelas mestimemastikan keadaan dalam kelas sentiasa bersih.Memastikan sampah di dalam bakul sampah dibuang padawaktu akhir setiap hari.5 minit sebelum berakhir P & P,murid bertugas mesti membersihkan kelas di bawahpenyeliaan guru. Semua murid menaikkaan kerusi ke atasmeja. Menutup lampu dan kipas serta pintusebelummeninggalkan kelas. Memastikan pintu kelas dikunci.7. Peralatan kebersihan akan dibekalkan pada awal tahun.Adalah menjadi tanggungjawab pihak kelas untukmenggantikannya jika hilang atau rosak.
 28. 28. 288. Mengambil perhatian terhadap perkara berikut:- Menentukan wayar elektrik, kipas dan lampu sertasuisnya dalam keadaan baik dan selama digunakan.- Melaporkan perabot dan peralatan elektrik yangrosak kepada guru berkenaan ( GuruPembangunan).- Membimbing dan menyelia Jawatankuasa Kelasyang dilantik menjalankan tugas dengan cekap danpenuh dedikasi.- Mengadakan tabung kelas dengan jumlahkutipannya terpulang kepada budi bicara guru dankemampuan murid. (Diputuskan dalam mesyuaratkelas dan diminitkan. Satu salinan Minit Mesyuaratkelas hendaklah diserahkan kepada PK HEMselewat- lewatnya pada minggu pertama).- Tabung kelas ini perlu diwujudkan untuk tujuanberikut: Bahan-bahan keceriaan kelas Tabung kelas/Jamuan akhir tahun, dan lain-lain.1. Senarai Nama Murid Dalam Kelas (Awal Tahun)9. Menyediakan senarai tersebut mengikut formatberikut:Kelas : ____________Nama Guru Tingkatan : _______________Bil No. Pendaftaran Nama Penuh Murid(sptL/P /Kelas /CatatanKP & susun ikut abjad) (2013)1.2.3.4.Serahkan senarai ini kepada PenyelarasTingkatan pada minggu 1 sesi persekolahan
 29. 29. 299. Senarai Nama Murid Yang Tidak MelaporkanDiri/Tidak Hadir Tanpa Sebab10. Mengisi oring senarai nama murid yang tidakmelaporkan diri. Kumpulan murid ini adalah mereka yangtidak hadir ke sekolah sejak hari pertama pekolahan sesi2013, tanpa sebarang surat daripada ibu bapa/penjaga atausurat sakit.11.Mengambil tindakan dengan menghantar surat-suratamaran ponteng sekolah dan surat buang sekolahkepada ibu bapa atau penjaga mengikut tatacara yangtelah ditetapkan.KAD KELUAR KELAS1. Semua Ketua/Penolong ketua kelas hendaklahmendapatkan kad kebenaran keluar daripada GPK HEMpada awal tahun.2. Mana-mana murid yang ingin keluar kelas untuk ketandas,berjumpa guru semasa dan sebagainya mesti memakaikad berkenaan.3. Guru-guru berhak menahan dan meminta murid balik kekelas untuk mendapatkan pas daripada guru kelas.10. Kad keluar kelas yang rosak maklumkan kepadaGuruKelas / GPK. HEMDASAR KANTIN1. Kantin sekolah hendaklah dibuka setiap haripersekolahan.2. Kantin hendaklah sentiasa bersih dan ceria
 30. 30. 303. Proses jual beli hanya berlaku semasa rehat sahaja4. Pihak luar tidak dibenarkan menjual makanan &minuman di kawasan sekolah5. AJK kantin hendaklah memastikan murid-muridberatur dengan baik semasa pembelian di kantin6. AJK kantin hendaklah memastikan Murid-muridmeletakkan bekas makanan & minuman yang sudahdigunakan di dalam bekas yang disediakan.7. AJK kantin hendaklah sentiasa memantau makanan &minuman yang dijual di kantin sentiasa bersih untukmenggelak berlaku keracunan makanan.8. Ketua JK Kantin hendaklah menghantar laporanSismakan setiap akhir bulan kepada PPDM.9. GPK.HEM hendaklah menyemak dan menandatanganLaporan kendiri kantin setiap hari persekolahan10. GPK.HEM / AJK kantin hendaklhah memastikanKantin SMKADG gred AANUGERAH KHIDMAT CEMERLANG UNIT HEM1. Sahsiah & Disiplin- Guru SUMUR Terbaik- Guru Disiplin Terbaik- Guru BADAR Terbaik- Guru PBSS Terbaik2. Kebajikan- Guru Biasiswa Terbaik- Guru SPBT Terbaik- Guru Kesihatan & Rawatan Terbaik
 31. 31. 313. Bimbingan & Kaunseling- Guru UBK Terbaik4. Asrama- Warden Terbaik5. Iklim- Buku Jadual Kedatangan Murid Terbaik- Buku Kawalan Kelas Terbaik- Guru Pengurusan & Keceriaan Terbaik- Guru Kantin TerbaikANUGERAH PELAJAR MITHALI1. Lelaki2. PerempuanOBJEKTIF PEMBENTUKAN SAHSIAH PELAJARSMKA DURIAN GULING, MARANG, TERENGGANU MELAHIRAN WARGA SMKA DURIAN GULING YANG BERIMAN, BERAMAL DANBERAKHLAK MULIA MELAHIRKAN WARGA SMKA DURIAN GULING YANG BERKUALITI DAN BOLEHDICONTOHI MELAHIRKAN WARGA SMKA DURIAN GULING YANG BERFIKIRAN MATANG DANBERLUMBA-LUMBA MENGEJAR KEBAIKAN MELAHIRKAN WARGA SMKA DURIAN GULING YANG BERDAYA TAHAN DANBERDAYA SAING“KERJA SATU IBADAT”
 32. 32. 32

×