SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Download to read offline
‫و‬ ‫و‬ ‫سر‬ ‫می‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫از‬ ‫ااراا‬ ‫از‬ ‫ا‬ ‫سسیری‬ ‫ه‬ ‫جنسیی‬ ‫اختالالت‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫امروزه‬‫از‬ ‫یکی‬ ‫سیایوی‬ ‫می‬ ‫یامی‬ ‫ا‬ ‫زوا‬ ‫ا,یزو‬ ‫ایییا‬ ‫سسیری‬
‫یی‬‫س‬‫جن‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫یالمز‬, ‫ایا‬ ‫یی‬‫ش‬‫ا‬ ‫ی‬‫ش‬‫ی‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫یو‬ ‫س‬ ‫یز‬,‫ا‬ ‫یی‬‫س‬‫جن‬ ‫عایا‬ ‫و‬ ‫یالمز‬, ‫از‬ ‫ا‬ ‫اا‬ ‫سرخو‬‫ا‬ ‫سرای‬ ‫از‬ ‫ا‬ ‫یری‬‫س‬‫س‬‫ای‬
‫گراا‬ ‫سرمی‬ ‫جنسی‬ ‫مشکالت‬ ‫س‬ ‫مستقرم‬ ‫غرر‬ ‫ت‬ ‫صو‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫جسای‬ ‫اختالالت‬ ‫و‬.
‫ام‬ ‫از‬ ‫ا‬ ‫زییاا‬ ‫ایا‬ ‫وااه‬ ‫خی‬ ‫گرن‬ ‫ور‬ ‫هی‬ ‫ااارز‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫ییاه‬‫ی‬, ‫هیار‬ ‫س‬ ‫یکب‬‫ی‬‫مش‬ ‫این‬‫و‬ ‫ییاه‬‫ی‬, ‫میر‬ ‫ا‬ ‫ین‬ ‫سی‬ ‫یی‬‫ی‬‫سس‬ ‫س‬ ‫یزی‬‫ی‬,‫ا‬ ‫یروه‬‫ی‬‫پیا‬
‫ا‬ ‫گرمی‬ ‫و‬ ‫جییاسریز‬ ‫ریو‬ ‫عوا‬ ‫می‬ ‫گرییای‬‫رایز‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫یی‬ ‫ی‬ ‫ریوی‬ ‫سرگراا‬ ‫خوا‬ ‫وااه‬ ‫خیی‬ ‫ور‬ ‫هیی‬ ‫سی‬‫سراا‬ ‫ویی‬ ‫اا‬ ‫گرییاییر‬ ‫از‬ ‫عایوااا‬
‫می‬ ‫ام‬ ‫یای‬‫ی‬‫ای‬ ‫هنو‬ ‫می‬ ‫مارای‬ ‫یای‬‫ی‬‫ای‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫یامی‬ ‫زواا‬ ‫میر‬ ‫ا‬‫وش‬ ‫این‬ ‫رو‬ ‫عوا‬‫ایا‬‫یاب‬ ‫عر‬ ‫م‬ ‫ااراا‬ ‫ا‬ ‫یری‬‫ی‬‫سسی‬ ‫سراا‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫می‬ ‫ا‬
‫می‬‫هنرو‬ ‫امتحیر‬ ،‫هننو‬.
۱–‫شیر‬ ‫و‬ ‫مارچوبه‬
‫خییر‬ ‫س‬ ‫ایوت‬ ‫س‬ ‫ه‬ ‫ا,یز‬ ‫,یو,ین‬ ‫وااه‬ ‫خی‬ ‫س‬ ‫متالق‬ ‫ویی‬ ‫اا‬ ‫گریه‬ ‫این‬ ‫سوس‬ ‫می‬‫و‬ ‫اا‬ ‫خواص‬‫یی‬‫زایانو‬ ‫ا‬ ‫او‬ ‫اا‬ ‫ه‬ ‫ظررا‬ ‫سی‬
‫یاز‬‫ی‬‫مس‬ ‫عاین‬ ‫ت‬‫ی‬ ‫عقری‬ ‫یزی‬‫ی‬,‫ا‬‫این‬ ‫ایا‬‫و‬ ‫ی‬ ‫ی‬‫ی‬, ‫و‬ ,‫سن‬ ‫ب‬ ‫ی‬‫ی‬, ‫ا‬ ‫گریه‬ ‫این‬ ‫وی‬ ‫اا‬ ‫سرخو‬ ‫ویی‬ ‫اا‬ ‫خواص‬ ‫از‬ ‫ویی‬ ‫اا‬ ‫گریه‬‫ا‬ ‫ی,رو‬‫ی‬,
‫گریه‬ ‫از‬ ‫ا,ت,یاه‬ ‫سی‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫زوا‬ ‫یا‬ ‫ا‬ ‫میر‬ ‫ا‬ ‫سراا‬ ‫ویوی‬ ‫می‬ ‫راز‬ ‫ی‬‫هنرو‬ ‫یاب‬ ‫زیر‬ ‫ت‬ ‫صو‬ ‫س‬ ‫سوس‬ ‫می‬:
‫سیا‬ ‫میاییق‬ ‫او‬‫گ‬ ‫وا‬ ‫اا‬ ‫از‬ ‫ا‬ ‫خو‬‫یرر‬‫ی‬‫ا‬ ‫انجیر‬ ‫ین‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫انوا‬ ‫سوس‬ ‫می‬ ‫ریای‬‫روی‬ ‫یی‬‫ی‬‫سجوا‬ ‫گیز‬ ‫اجیق‬ ‫وا‬ ‫ا‬ ‫مخلوی‬ ‫سریییوی‬
‫اارو‬ ‫اجیزه‬ ‫و‬ ‫یو‬ ‫سگیا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ا‬‫موت‬ ‫س‬ ‫مخلوی‬۱۵‫سنوارو‬ ‫وز‬ ‫ا‬ ‫سی‬ , ‫ا‬ ‫وه‬ ‫جوای‬ ‫این‬ ‫اوای‬ ‫وه‬ ‫جوای‬ ‫امرق‬.
‫ییمرن‬‫ت‬‫وی‬ ‫و‬ ‫ی‬‫ه‬ ‫ا,ییییز‬ ‫یب‬‫ک‬‫ایییی‬ ‫این‬ ‫ی‬‫س‬ ‫یامی‬ ‫زواا‬ ‫ییر‬‫م‬ ‫ا‬ ‫سر‬ ‫ی‬‫س‬‫سو‬ ‫یی‬‫م‬ ‫ییعرر‬‫ع‬B3‫موجوا‬‫ی‬‫گر‬ ‫ا‬‫اایای‬ ‫یز‬‫ی‬‫یی‬‫س‬ ‫ی‬‫س‬‫سو‬ ‫یی‬‫م‬ ‫ویی‬ ‫اا‬ ‫یه‬
‫می‬ ‫سور‬ ‫ا‬ ‫خور‬ ‫گراش‬‫یترو‬‫س‬‫هل‬ ‫ک‬ ‫ی‬, ‫و‬ ‫یوا‬‫ا‬‫می‬ ‫هیا‬ ‫ا‬‫ویتیمرن‬ ‫ااوی‬C‫می‬‫خور‬ ‫یی‬‫ش‬‫ا‬ ‫و‬ ‫خور‬ ‫جرییر‬ ، ‫یررن‬,‫ا‬ ‫عاواا‬ ‫و‬ ‫عوا‬
‫می‬ ‫ا‬ ‫ییه‬‫ر‬‫گ‬ ‫این‬ ،‫ییسراین‬‫ن‬‫س‬ ‫یوی‬‫ا‬‫ا‬ ‫اایای‬ ‫ا‬ ‫یی,ییییلی‬‫ن‬‫ع‬ ‫یز‬‫م‬ ‫ا‬‫یکی‬ ‫ینوار‬ ‫ی‬‫س‬ ‫عوار‬‫از‬‫ود‬ ‫ااو‬‫م‬‫در‬ ‫برا‬ ‫ااهب‬‫ی‬‫ی‬ ‫اا‬‫ه‬‫دارو‬ ‫بهترین‬
‫انزالب‬‫س‬‫یاو‬.
۲–‫طیب‬ ‫سنبل‬ ‫و‬ ‫باو‬ ‫یاو‬ ‫یل‬:
‫ا‬ ‫خو‬ ‫غیاا‬ ‫یق‬‫ی‬‫میا‬ ‫ین‬ ‫مقوا‬ ‫س‬‫گیوزسیر‬ ‫گب‬‫و‬‫رم‬ ‫و‬ ‫ین‬ ‫سی‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫یای‬ ‫مراو‬ ‫یوا‬ ‫ین‬ ‫رر‬ ‫و‬ ‫یرن‬ ‫ب‬ ‫ین‬‫ی‬, ‫ا‬ ‫خو‬ ‫مرسی‬ ‫یق‬‫ی‬‫میا‬ ‫یی‬
‫مروار‬‫موت‬ ‫س‬ ‫اارو‬ ‫اجیزه‬ ‫و‬ ‫هنرو‬ ‫مخلوی‬ ‫ب‬۲۰‫سر‬ ‫امرق‬‫سرییو‬ ‫جوش‬ ‫س‬ ‫هم‬ ‫ایال‬ ‫وا‬.‫هنرو‬ ‫مرب‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫هرار‬ ‫صیی‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬
‫یسب‬ ‫از‬ ‫رو‬ ‫عوا‬ ‫می‬ ‫ر‬ ‫یام‬ ‫هرار‬ ‫سهتر‬ ‫سراا‬‫هنرو‬ ‫ا,ت,یاه‬ ‫سی‬ ‫او‬ ‫امی‬ ‫ین‬ ‫وا‬ ‫هراه‬ ‫ان‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫هنروی‬ ‫ا,ت,یاه‬.
۳–‫دارچین‬ ‫و‬ ‫شقایق‬ ‫یل‬:
‫ه‬ ‫ت‬ ‫یو‬‫ص‬ ‫این‬ ‫س‬ ‫یوای‬‫ا‬ ‫می‬ ‫هار‬ ‫یور‬‫ا‬ ‫ی,ز‬, ‫سییز‬ ‫یوه‬‫ا‬ ‫وه‬ ‫یی‬‫ا‬‫جو‬ ‫ت‬ ‫یو‬‫ص‬ ‫س‬ ‫ویی‬ ‫اا‬ ‫گریه‬ ‫این‬‫و‬ ‫سرن‬ ‫اا‬ ‫و‬ ‫یقییق‬‫ا‬ ‫گب‬ ‫امکراه‬
‫ااچنرن‬‫اا‬ ‫,یریه‬‫سییز‬‫ا‬ ‫ه‬ ‫ویی‬ ‫اا‬ ‫گریایر‬ ‫ایگر‬ ‫از‬ ‫ایوای‬ ‫می‬ ‫هار‬ ‫,ی,تی‬ ‫ال‬ ‫اصی‬ ‫س‬ ‫یی‬ ‫یامی‬ ‫ا‬ ‫ایر‬‫س‬ ‫زوا‬ ‫یا‬ ‫ا‬ ‫میر‬ ‫ا‬
، ‫ا‬ ‫است‬ ‫س‬ ‫عوار‬ ‫می‬ ‫استنو‬ ‫موعر‬ ‫جنسی‬ ‫اس‬ ‫وا‬ ‫سه‬ ‫و‬‫اس‬‫هرا‬ ‫ه‬ ‫اای‬ ‫رانوا‬ ‫عا‬ ‫است‬ ‫و‬ ‫ینیب‬ ‫ت‬.
۴–‫میخک‬ ‫یل‬:
‫ا,یز‬ ‫ایوه‬ ‫سراه‬ ‫ین‬ ‫ری‬ ‫مرخن‬ ‫گب‬ ‫از‬ ‫یا‬ ‫ا‬ ‫میر‬ ‫ا‬ ‫سراا‬ ‫,ینتی‬ ‫ایا‬ ‫میر‬ ‫ا‬ ‫ا‬.‫ان‬ ‫سی‬ ‫او‬ ‫وزا‬ ‫وایرور‬‫ری‬ ‫مرخن‬ ‫گب‬ ‫هراه‬
‫ان‬ ‫یرور‬‫ا‬‫و‬ ‫یزی‬,‫ا‬ ‫یوه‬‫ا‬ ‫یر‬‫ص‬‫عو‬‫هراه‬‫ایا‬ ‫اهی‬ ‫خو‬ ‫یی‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫یی‬‫ا‬‫عر‬ ‫یزی‬,‫ا‬ ‫م,رو‬ ‫ری‬ ‫یرر‬, ‫وزا‬ ‫یر‬‫ر‬‫م‬ ‫و‬ ‫یب‬‫س‬‫ی‬ ‫و‬ ‫رب‬ ‫ج‬ ‫ز‬‫عرش‬
‫هی‬ ‫ا‬ ‫ار‬ ‫خو‬ ‫از‬ ‫سییو‬ ‫یرو‬‫ی‬‫سیا‬ ‫یت‬‫ی‬‫ااا‬ ‫ییا‬ ‫س‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫یو‬‫ی‬‫ا‬ ‫می‬ ‫یا‬ ‫ا‬ ‫یریا‬‫ی‬‫عس‬ ‫سییز‬ ‫میه‬‫و‬ ‫یرنو‬‫ی‬,‫ا‬ ،‫یریه‬‫ی‬, ‫هنجو‬ ، ‫خرا‬ ‫ت‬ ‫ام‬ ‫هنروی‬ ‫پراری‬
‫سهتر‬ ‫ه‬ ‫اسیتنو‬ ‫م,رو‬ ‫ری‬ ‫گشینری‬‫,ینتی‬ ‫ین‬ ‫متخرین‬ ‫,یوا‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫,یراا‬ ‫یی‬ ‫مگرن‬ ‫ارا‬ ‫میار‬ ‫سرا,ییس‬ ‫گریایر‬ ‫این‬ ‫مریر‬ ‫ا,یز‬
‫اوا‬ ‫عجویی‬.
۵–‫کن‬ ‫با‬ ‫انزالب‬ ‫ود‬ ‫درماو‬‫در‬:
‫واییت‬ ‫ا‬ ‫تی‬ ‫ا,ییزی‬ ‫هم‬ ‫سیز‬ ‫اارم‬ ‫عوضییرک‬ ‫هنو‬ ‫ظرر‬ ‫سی‬ ‫خواص‬ ‫ا‬ ‫مو‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ار‬‫عوصییر‬ ‫سسییری‬ ‫هنو‬ ‫ار‬ ‫خو‬ ‫س‬ ‫ری‬ ‫ائا‬
‫مارو‬ ‫از‬ ‫یزی‬,‫ا‬ ‫یوه‬‫ا‬‫ا‬ ‫مو‬ ‫وایا‬ ‫اا‬ ‫عرین‬‫ری‬ ‫ر‬ ‫عیعرر‬ ‫ت‬ ‫ام‬ ‫و‬ ‫یو‬‫ا‬‫سی‬ ‫می‬ ‫هنو‬ ‫س‬ ‫زوا‬ ‫یا‬ ‫ا‬ ‫سراا‬ ‫ینتی‬, ‫ین‬ ‫ا‬ ‫یت,یاه‬,‫ا‬‫عیسز‬
‫زیر‬ ‫ا‬ ‫هنو‬ ‫خوا‬ ‫ین‬ ‫وزا‬ ‫ه‬ ‫ایکب‬ ‫این‬ ‫س‬ ‫مریر‬ ‫ا‬ ‫یریق‬ ‫ا,یزی‬ ‫ایوه‬‫وار‬ ‫ا‬‫عی‬ ‫سجویو‬ ‫اسیت‬ ‫اااه‬ ‫مرا‬ ‫خوا‬ ‫جلوا‬ ‫ایا‬
‫ایوا‬ ‫هشیروه‬ ‫ت‬‫ال‬‫هیم‬ ‫ر‬ ‫ایرره‬.‫از‬ ‫ساو‬۴‫عی‬۵‫او‬ ‫ا‬ ‫ا,یز‬ ‫ایوه‬ ‫اامس‬ ‫نو‬ ‫می‬ ‫ه‬ ‫هنو‬ ‫وه‬ ‫سیمرای‬ ، ‫امرق‬‫وش‬ ‫سهترین‬ ‫این‬ ‫وازیوی‬ ‫سری‬
‫علخی‬ ‫یام‬ ‫یییو‬‫ی‬‫ا‬ ‫یزی‬‫ی‬,‫ا‬ ‫هنو‬ ‫یر‬‫ی‬‫مر‬‫یز‬‫ی‬,‫او‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫میه‬ ‫یی‬‫ظرعیر‬ ‫تای‬ ‫ر‬ ‫یانو‬‫ی‬‫زا‬ ‫ا‬ ‫خواص‬ ‫از‬ ‫گیای‬ ‫سی‬ ‫ومی‬ ‫یرو‬‫ی‬‫سیا‬ ‫یت‬‫ی‬‫واا‬
‫او‬ ‫خوااو‬ ‫یوض‬.
۶–‫عسل‬ ‫و‬ ‫نجبیل‬:
‫گریا‬ ‫ا‬ ‫اییگ,ز‬ ‫خواص‬ ‫اا‬ ‫اا‬ ‫ااوی‬ ‫ت‬ ‫صییو‬ ‫س‬ ‫ام‬ ‫و‬ ‫وه‬ ‫جواییی‬ ‫ت‬ ‫صییو‬ ‫س‬ ‫ام‬ ‫رب‬ ‫ج‬ ‫ز‬‫ه‬ ‫ویروس‬ ‫ااچنرن‬ ‫و‬ ‫سیاییوی‬ ‫می‬
‫ییی‬ ‫عوا‬ ‫امرب‬ ‫س‬ ‫ااچنرن‬ ‫رب‬ ‫ج‬ ‫ز‬ ‫یزی‬,‫ا‬ ‫عانوا‬ ‫مو‬‫سراا‬ ‫ر‬‫یوه‬‫ا‬ ‫ینیخت‬‫ا‬ ‫خوسی‬ ‫س‬ ، ‫س‬ ‫زوا‬ ‫یا‬ ‫ا‬ ‫نو‬ ‫می‬ ‫یی‬‫س‬‫جن‬ ‫یکالت‬‫ش‬‫م‬ ‫میر‬ ‫ا‬
‫ا,یز‬.‫سیی,ییت‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫یالکرا‬ ، ‫جنسیی‬ ‫مرب‬ ‫اایای‬ ‫س‬ ‫ه‬ ‫ا,یز‬ ‫ایوه‬ ‫عیسز‬ ‫یسیب‬ ‫و‬ ‫رب‬ ‫ج‬ ‫ز‬ ‫عرهرن‬‫ایهوت‬‫می‬ ‫هان‬ ‫گری‬ ‫ا‬‫هنوی‬
‫ا‬ ‫غیاخو‬ ‫میایق‬ ‫ین‬ ‫ه‬ ‫ا,یز‬ ‫ایکب‬ ‫این‬ ‫س‬ ‫مریر‬ ‫ا‬ ‫یریق‬‫میه‬ ‫ین‬ ‫سراا‬ ‫و‬ ‫وز‬ ‫ار‬ ‫ی‬ ‫هنرو‬ ‫مخلوی‬ ‫یسیب‬ ‫سی‬ ‫ا‬ ‫رب‬ ‫ج‬ ‫ز‬‫این‬
‫مرر‬ ‫ا‬ ‫مخلوی‬‫هنرو‬ ‫سیس‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ع,یوت‬ ‫عی‬ ‫هنرو‬.
‫واهن‬ ‫عیررر‬ ‫سییز‬ ‫رب‬ ‫ج‬ ‫ز‬ ‫سیا‬ ‫یرور‬‫ا‬‫و‬‫می‬ ‫تیر‬ ‫سو‬ ‫ایا‬، ‫مای‬ ‫ینوار‬ ‫س‬ ‫یوای‬‫ا‬‫یریا‬, ‫ملن‬ ‫یرسیر‬‫ض‬‫می‬ ‫عر‬‫گراش‬ ‫س‬ ‫ااچنرن‬ ‫یوا‬‫ا‬
‫,ییم‬ ،‫خور‬ ‫منی,یین‬‫پیهسیییزا‬ ‫و‬ ‫زاایی‬‫می‬ ‫هان‬ ‫ری‬ ‫سور‬‫او‬ ‫اختال‬ ‫و‬ ‫یامی‬ ‫ا‬ ‫زوا‬ ‫میر‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫خور‬ ‫جرییر‬ ‫اایای‬ ‫هنوی‬‫ه‬‫هان‬
‫می‬‫هنو‬.
‫این‬ ‫ایمی‬ ‫گ,ت‬ ‫سرراه‬ ‫ریم‬ ‫س‬ ‫ین‬ ‫راز‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ماجیه‬ ‫ینوار‬ ‫س‬ ‫یسیییب‬ ‫از‬ ‫اگر‬‫ویی‬ ‫اا‬ ‫گریایر‬ ‫سرشیییتر‬ ‫سی‬ ‫عوار‬ ‫می‬ ‫ا‬ ‫رای‬ ‫ی‬ ‫ماجور‬
‫از‬ ‫ی‬ ‫می‬ ‫ا‬ ‫خواص‬ ‫و‬ ‫هرا‬ ‫مخلوی‬‫ات‬ ‫هرسوارو‬ ‫اوای‬ ‫ا,ییتخرار‬ ‫ر‬‫ییم‬ ‫ا‬ ‫سور‬ ‫ا‬ ‫تی‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫یسییب‬ ‫ا‬ ‫موجوا‬ ‫ایا‬‫می‬‫وی‬ ‫اییو‬
‫یسیییب‬ ‫ا‬ ‫موجوا‬ ‫ی‬ ‫ماو‬ ‫مواا‬ ‫سهترین‬‫ویتیمرن‬ ‫و‬ ‫هلسیییرم‬ ،‫ان‬C‫می‬‫سیایییو‬‫یسیییب‬ ‫و‬ ‫رب‬ ‫ج‬ ‫ز‬ ‫گریای‬ ‫وا‬ ‫اا‬ ‫عرهرن‬ ‫سنیسراین‬
‫سی‬ ‫ی‬ ‫ماجو‬‫زوا‬ ‫میر‬ ‫ا‬ ‫سراا‬ ‫ظرر‬‫سوا‬ ‫خوااو‬ ‫یامی‬ ‫ا‬.
۷–‫انزالب‬ ‫ود‬ ‫درماو‬ ‫بهترین‬ ‫مومنایب‬
‫میر‬ ‫ا‬ ‫سر‬ ‫یالوه‬ ‫ه‬ ‫سیاییو‬ ‫می‬ ‫ی‬ ‫یگو‬ ‫گو‬ ‫خواص‬ ‫اا‬ ‫اا‬ ‫مومالیی‬ ‫یی‬ ‫مومنییی‬‫عجو‬ ‫ری‬ ‫,یییمم‬ ‫ااراا‬ ‫سراا‬ ‫ای‬ ‫ا‬ ‫سرای‬‫اییوا‬ ‫می‬ ‫یی‬
‫از‬ ‫وگی‬ ‫سیزاا‬ ‫سراا‬ ‫یسور‬‫س‬ ‫و‬ ‫یز‬‫ی‬‫ییمرسی‬ ‫یری‬‫ی‬‫سسی‬ ‫سور‬ ‫یاومی‬ ‫یارز‬‫ی‬‫وضی‬ ‫وا‬ ‫سه‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫سرای‬‫و‬ ‫ییی‬‫ی‬‫شی‬ ‫ییس‬‫ی‬‫سی‬ ‫ا‬ ‫ییمم‬‫ی‬‫,ی‬ ‫یخیص‬‫ی‬‫اای‬
‫جلوگررا‬ ‫ا‬ ‫سرای‬ ‫س‬ ‫استال‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ااو‬ ‫می‬ ‫ا‬ ‫یی‬‫ی‬‫یرخوا‬‫ی‬,‫سی‬ ‫مرکنوی‬‫مومنییی‬ ‫خریو‬‫ا‬ ‫یز‬‫ی‬, ‫ا‬ ‫یت,یاه‬‫ی‬,‫ا‬ ‫و‬‫خرلی‬ ‫میر‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫او‬ ‫یو‬
‫گراز‬ ‫خواارو‬ ‫ا‬ ‫الزن‬ ‫ترج‬ ‫زوا‬.

More Related Content

Similar to ۷ داروی گیاهی برای درمان زود انزالی

مذهب اصالت عشق جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مذهب اصالت عشق جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیمذهب اصالت عشق جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مذهب اصالت عشق جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
 
اسلامی جہاد کی حقیقت قرآن وحدیث کی روشنی میں
اسلامی جہاد کی حقیقت قرآن وحدیث کی روشنی میںاسلامی جہاد کی حقیقت قرآن وحدیث کی روشنی میں
اسلامی جہاد کی حقیقت قرآن وحدیث کی روشنی میںTalha Ilyas
 
ہر روز نصرتوں کے نشاں پر نشان ہیں
ہر روز نصرتوں کے نشاں پر نشان ہیںہر روز نصرتوں کے نشاں پر نشان ہیں
ہر روز نصرتوں کے نشاں پر نشان ہیںmuzaffertahir9
 
Hesabdaran
HesabdaranHesabdaran
Hesabdaranabdohnet
 
BARACK OBAMA- UNDERSTANDING WILLIE LYNCH (Urdu)
BARACK OBAMA- UNDERSTANDING WILLIE LYNCH (Urdu)BARACK OBAMA- UNDERSTANDING WILLIE LYNCH (Urdu)
BARACK OBAMA- UNDERSTANDING WILLIE LYNCH (Urdu)VogelDenise
 
Mansoor afaq ata ul haq qasmi
Mansoor afaq ata ul haq qasmiMansoor afaq ata ul haq qasmi
Mansoor afaq ata ul haq qasmiMansoor Afaq
 
منصور آفاق کے متعلق عطاالحق قاسمی کی تحریر
منصور آفاق کے متعلق عطاالحق قاسمی کی تحریرمنصور آفاق کے متعلق عطاالحق قاسمی کی تحریر
منصور آفاق کے متعلق عطاالحق قاسمی کی تحریرMansoor Afaq
 
Zufa m phil via ppt 1
Zufa m phil via ppt 1Zufa m phil via ppt 1
Zufa m phil via ppt 1Mkm Zafar
 
انواع عایق رطوبتی در ساختمان
انواع عایق رطوبتی در ساختمانانواع عایق رطوبتی در ساختمان
انواع عایق رطوبتی در ساختمانbahareq
 
سایت ایران آزادی.docx
سایت ایران آزادی.docxسایت ایران آزادی.docx
سایت ایران آزادی.docxMohammadRizwan126
 
Ilyas sai bait torne k asbab final
Ilyas sai bait torne k asbab finalIlyas sai bait torne k asbab final
Ilyas sai bait torne k asbab finalSage Razvi
 
سرالاسرار از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
سرالاسرار از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیسرالاسرار از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
سرالاسرار از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیalireza behbahani
 
آمدِ مسیح موعود ء ۔ نزول یا رجوع؟
آمدِ مسیح موعود ء ۔ نزول یا رجوع؟آمدِ مسیح موعود ء ۔ نزول یا رجوع؟
آمدِ مسیح موعود ء ۔ نزول یا رجوع؟muzaffertahir9
 
آرماتوربندی استخر
آرماتوربندی استخرآرماتوربندی استخر
آرماتوربندی استخرbahareq
 
محمدیؐ خلافت کا سلسلہ موسوی خلافت کے سلسلہ سے مشابہ ہے
محمدیؐ خلافت کا سلسلہ موسوی خلافت کے سلسلہ سے مشابہ ہےمحمدیؐ خلافت کا سلسلہ موسوی خلافت کے سلسلہ سے مشابہ ہے
محمدیؐ خلافت کا سلسلہ موسوی خلافت کے سلسلہ سے مشابہ ہےmuzaffertahir9
 
Quranic concept of human life cycle urdu
Quranic concept of human life cycle   urduQuranic concept of human life cycle   urdu
Quranic concept of human life cycle urduIslamic Studies Program
 

Similar to ۷ داروی گیاهی برای درمان زود انزالی (20)

Ikhwan ka terbiyati nizam
Ikhwan ka terbiyati nizamIkhwan ka terbiyati nizam
Ikhwan ka terbiyati nizam
 
مذهب اصالت عشق جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مذهب اصالت عشق جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیمذهب اصالت عشق جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
مذهب اصالت عشق جلد دوم از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
 
اسلامی جہاد کی حقیقت قرآن وحدیث کی روشنی میں
اسلامی جہاد کی حقیقت قرآن وحدیث کی روشنی میںاسلامی جہاد کی حقیقت قرآن وحدیث کی روشنی میں
اسلامی جہاد کی حقیقت قرآن وحدیث کی روشنی میں
 
ہر روز نصرتوں کے نشاں پر نشان ہیں
ہر روز نصرتوں کے نشاں پر نشان ہیںہر روز نصرتوں کے نشاں پر نشان ہیں
ہر روز نصرتوں کے نشاں پر نشان ہیں
 
Hesabdaran
HesabdaranHesabdaran
Hesabdaran
 
BARACK OBAMA- UNDERSTANDING WILLIE LYNCH (Urdu)
BARACK OBAMA- UNDERSTANDING WILLIE LYNCH (Urdu)BARACK OBAMA- UNDERSTANDING WILLIE LYNCH (Urdu)
BARACK OBAMA- UNDERSTANDING WILLIE LYNCH (Urdu)
 
Mansoor afaq ata ul haq qasmi
Mansoor afaq ata ul haq qasmiMansoor afaq ata ul haq qasmi
Mansoor afaq ata ul haq qasmi
 
منصور آفاق کے متعلق عطاالحق قاسمی کی تحریر
منصور آفاق کے متعلق عطاالحق قاسمی کی تحریرمنصور آفاق کے متعلق عطاالحق قاسمی کی تحریر
منصور آفاق کے متعلق عطاالحق قاسمی کی تحریر
 
Zufa m phil via ppt 1
Zufa m phil via ppt 1Zufa m phil via ppt 1
Zufa m phil via ppt 1
 
انواع عایق رطوبتی در ساختمان
انواع عایق رطوبتی در ساختمانانواع عایق رطوبتی در ساختمان
انواع عایق رطوبتی در ساختمان
 
سایت ایران آزادی.docx
سایت ایران آزادی.docxسایت ایران آزادی.docx
سایت ایران آزادی.docx
 
Ilyas sai bait torne k asbab final
Ilyas sai bait torne k asbab finalIlyas sai bait torne k asbab final
Ilyas sai bait torne k asbab final
 
سرالاسرار از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
سرالاسرار از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانیسرالاسرار از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
سرالاسرار از آثار منتشر نشده استاد علی اکبر خانجانی
 
آمدِ مسیح موعود ء ۔ نزول یا رجوع؟
آمدِ مسیح موعود ء ۔ نزول یا رجوع؟آمدِ مسیح موعود ء ۔ نزول یا رجوع؟
آمدِ مسیح موعود ء ۔ نزول یا رجوع؟
 
آرماتوربندی استخر
آرماتوربندی استخرآرماتوربندی استخر
آرماتوربندی استخر
 
Attract donors
Attract donorsAttract donors
Attract donors
 
Vitamin c
Vitamin cVitamin c
Vitamin c
 
Vitamin c
Vitamin cVitamin c
Vitamin c
 
محمدیؐ خلافت کا سلسلہ موسوی خلافت کے سلسلہ سے مشابہ ہے
محمدیؐ خلافت کا سلسلہ موسوی خلافت کے سلسلہ سے مشابہ ہےمحمدیؐ خلافت کا سلسلہ موسوی خلافت کے سلسلہ سے مشابہ ہے
محمدیؐ خلافت کا سلسلہ موسوی خلافت کے سلسلہ سے مشابہ ہے
 
Quranic concept of human life cycle urdu
Quranic concept of human life cycle   urduQuranic concept of human life cycle   urdu
Quranic concept of human life cycle urdu
 

More from ali eshraghi

معرفی انواع گیتار و تاریخچه هر کدام
معرفی انواع گیتار و تاریخچه هر کداممعرفی انواع گیتار و تاریخچه هر کدام
معرفی انواع گیتار و تاریخچه هر کدامali eshraghi
 
drone with camera Shopping Guide 2022 - quaduae
drone with camera Shopping Guide 2022 - quaduaedrone with camera Shopping Guide 2022 - quaduae
drone with camera Shopping Guide 2022 - quaduaeali eshraghi
 
معرفی بهترین دستگاه های تصفیه آب خانگی 2022 - سارنیاواتر
معرفی بهترین دستگاه های تصفیه آب خانگی 2022 - سارنیاواترمعرفی بهترین دستگاه های تصفیه آب خانگی 2022 - سارنیاواتر
معرفی بهترین دستگاه های تصفیه آب خانگی 2022 - سارنیاواترali eshraghi
 
آموزش رباتیک برای کودکان در چالیک
آموزش رباتیک برای کودکان در چالیکآموزش رباتیک برای کودکان در چالیک
آموزش رباتیک برای کودکان در چالیکali eshraghi
 
مقایسه کوادکوپتر مویک ایر 2 با فانتوم 4 پرو
مقایسه کوادکوپتر مویک ایر 2 با فانتوم 4 پرومقایسه کوادکوپتر مویک ایر 2 با فانتوم 4 پرو
مقایسه کوادکوپتر مویک ایر 2 با فانتوم 4 پروali eshraghi
 
هلی شات چیست؟
هلی شات چیست؟هلی شات چیست؟
هلی شات چیست؟ali eshraghi
 
بهترین کوادکوپتر سایما
بهترین کوادکوپتر سایمابهترین کوادکوپتر سایما
بهترین کوادکوپتر سایماali eshraghi
 
کوادکوپتر چیست و چه کاربردی دارد؟
کوادکوپتر چیست و چه کاربردی دارد؟کوادکوپتر چیست و چه کاربردی دارد؟
کوادکوپتر چیست و چه کاربردی دارد؟ali eshraghi
 

More from ali eshraghi (8)

معرفی انواع گیتار و تاریخچه هر کدام
معرفی انواع گیتار و تاریخچه هر کداممعرفی انواع گیتار و تاریخچه هر کدام
معرفی انواع گیتار و تاریخچه هر کدام
 
drone with camera Shopping Guide 2022 - quaduae
drone with camera Shopping Guide 2022 - quaduaedrone with camera Shopping Guide 2022 - quaduae
drone with camera Shopping Guide 2022 - quaduae
 
معرفی بهترین دستگاه های تصفیه آب خانگی 2022 - سارنیاواتر
معرفی بهترین دستگاه های تصفیه آب خانگی 2022 - سارنیاواترمعرفی بهترین دستگاه های تصفیه آب خانگی 2022 - سارنیاواتر
معرفی بهترین دستگاه های تصفیه آب خانگی 2022 - سارنیاواتر
 
آموزش رباتیک برای کودکان در چالیک
آموزش رباتیک برای کودکان در چالیکآموزش رباتیک برای کودکان در چالیک
آموزش رباتیک برای کودکان در چالیک
 
مقایسه کوادکوپتر مویک ایر 2 با فانتوم 4 پرو
مقایسه کوادکوپتر مویک ایر 2 با فانتوم 4 پرومقایسه کوادکوپتر مویک ایر 2 با فانتوم 4 پرو
مقایسه کوادکوپتر مویک ایر 2 با فانتوم 4 پرو
 
هلی شات چیست؟
هلی شات چیست؟هلی شات چیست؟
هلی شات چیست؟
 
بهترین کوادکوپتر سایما
بهترین کوادکوپتر سایمابهترین کوادکوپتر سایما
بهترین کوادکوپتر سایما
 
کوادکوپتر چیست و چه کاربردی دارد؟
کوادکوپتر چیست و چه کاربردی دارد؟کوادکوپتر چیست و چه کاربردی دارد؟
کوادکوپتر چیست و چه کاربردی دارد؟
 

۷ داروی گیاهی برای درمان زود انزالی

  • 1. ‫و‬ ‫و‬ ‫سر‬ ‫می‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫از‬ ‫ااراا‬ ‫از‬ ‫ا‬ ‫سسیری‬ ‫ه‬ ‫جنسیی‬ ‫اختالالت‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫امروزه‬‫از‬ ‫یکی‬ ‫سیایوی‬ ‫می‬ ‫یامی‬ ‫ا‬ ‫زوا‬ ‫ا,یزو‬ ‫ایییا‬ ‫سسیری‬ ‫یی‬‫س‬‫جن‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫یالمز‬, ‫ایا‬ ‫یی‬‫ش‬‫ا‬ ‫ی‬‫ش‬‫ی‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫یو‬ ‫س‬ ‫یز‬,‫ا‬ ‫یی‬‫س‬‫جن‬ ‫عایا‬ ‫و‬ ‫یالمز‬, ‫از‬ ‫ا‬ ‫اا‬ ‫سرخو‬‫ا‬ ‫سرای‬ ‫از‬ ‫ا‬ ‫یری‬‫س‬‫س‬‫ای‬ ‫گراا‬ ‫سرمی‬ ‫جنسی‬ ‫مشکالت‬ ‫س‬ ‫مستقرم‬ ‫غرر‬ ‫ت‬ ‫صو‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫جسای‬ ‫اختالالت‬ ‫و‬. ‫ام‬ ‫از‬ ‫ا‬ ‫زییاا‬ ‫ایا‬ ‫وااه‬ ‫خی‬ ‫گرن‬ ‫ور‬ ‫هی‬ ‫ااارز‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫ییاه‬‫ی‬, ‫هیار‬ ‫س‬ ‫یکب‬‫ی‬‫مش‬ ‫این‬‫و‬ ‫ییاه‬‫ی‬, ‫میر‬ ‫ا‬ ‫ین‬ ‫سی‬ ‫یی‬‫ی‬‫سس‬ ‫س‬ ‫یزی‬‫ی‬,‫ا‬ ‫یروه‬‫ی‬‫پیا‬ ‫ا‬ ‫گرمی‬ ‫و‬ ‫جییاسریز‬ ‫ریو‬ ‫عوا‬ ‫می‬ ‫گرییای‬‫رایز‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫یی‬ ‫ی‬ ‫ریوی‬ ‫سرگراا‬ ‫خوا‬ ‫وااه‬ ‫خیی‬ ‫ور‬ ‫هیی‬ ‫سی‬‫سراا‬ ‫ویی‬ ‫اا‬ ‫گرییاییر‬ ‫از‬ ‫عایوااا‬ ‫می‬ ‫ام‬ ‫یای‬‫ی‬‫ای‬ ‫هنو‬ ‫می‬ ‫مارای‬ ‫یای‬‫ی‬‫ای‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫یامی‬ ‫زواا‬ ‫میر‬ ‫ا‬‫وش‬ ‫این‬ ‫رو‬ ‫عوا‬‫ایا‬‫یاب‬ ‫عر‬ ‫م‬ ‫ااراا‬ ‫ا‬ ‫یری‬‫ی‬‫سسی‬ ‫سراا‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫می‬ ‫ا‬ ‫می‬‫هنرو‬ ‫امتحیر‬ ،‫هننو‬. ۱–‫شیر‬ ‫و‬ ‫مارچوبه‬ ‫خییر‬ ‫س‬ ‫ایوت‬ ‫س‬ ‫ه‬ ‫ا,یز‬ ‫,یو,ین‬ ‫وااه‬ ‫خی‬ ‫س‬ ‫متالق‬ ‫ویی‬ ‫اا‬ ‫گریه‬ ‫این‬ ‫سوس‬ ‫می‬‫و‬ ‫اا‬ ‫خواص‬‫یی‬‫زایانو‬ ‫ا‬ ‫او‬ ‫اا‬ ‫ه‬ ‫ظررا‬ ‫سی‬ ‫یاز‬‫ی‬‫مس‬ ‫عاین‬ ‫ت‬‫ی‬ ‫عقری‬ ‫یزی‬‫ی‬,‫ا‬‫این‬ ‫ایا‬‫و‬ ‫ی‬ ‫ی‬‫ی‬, ‫و‬ ,‫سن‬ ‫ب‬ ‫ی‬‫ی‬, ‫ا‬ ‫گریه‬ ‫این‬ ‫وی‬ ‫اا‬ ‫سرخو‬ ‫ویی‬ ‫اا‬ ‫خواص‬ ‫از‬ ‫ویی‬ ‫اا‬ ‫گریه‬‫ا‬ ‫ی,رو‬‫ی‬, ‫گریه‬ ‫از‬ ‫ا,ت,یاه‬ ‫سی‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫زوا‬ ‫یا‬ ‫ا‬ ‫میر‬ ‫ا‬ ‫سراا‬ ‫ویوی‬ ‫می‬ ‫راز‬ ‫ی‬‫هنرو‬ ‫یاب‬ ‫زیر‬ ‫ت‬ ‫صو‬ ‫س‬ ‫سوس‬ ‫می‬: ‫سیا‬ ‫میاییق‬ ‫او‬‫گ‬ ‫وا‬ ‫اا‬ ‫از‬ ‫ا‬ ‫خو‬‫یرر‬‫ی‬‫ا‬ ‫انجیر‬ ‫ین‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫انوا‬ ‫سوس‬ ‫می‬ ‫ریای‬‫روی‬ ‫یی‬‫ی‬‫سجوا‬ ‫گیز‬ ‫اجیق‬ ‫وا‬ ‫ا‬ ‫مخلوی‬ ‫سریییوی‬ ‫اارو‬ ‫اجیزه‬ ‫و‬ ‫یو‬ ‫سگیا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ا‬‫موت‬ ‫س‬ ‫مخلوی‬۱۵‫سنوارو‬ ‫وز‬ ‫ا‬ ‫سی‬ , ‫ا‬ ‫وه‬ ‫جوای‬ ‫این‬ ‫اوای‬ ‫وه‬ ‫جوای‬ ‫امرق‬. ‫ییمرن‬‫ت‬‫وی‬ ‫و‬ ‫ی‬‫ه‬ ‫ا,ییییز‬ ‫یب‬‫ک‬‫ایییی‬ ‫این‬ ‫ی‬‫س‬ ‫یامی‬ ‫زواا‬ ‫ییر‬‫م‬ ‫ا‬ ‫سر‬ ‫ی‬‫س‬‫سو‬ ‫یی‬‫م‬ ‫ییعرر‬‫ع‬B3‫موجوا‬‫ی‬‫گر‬ ‫ا‬‫اایای‬ ‫یز‬‫ی‬‫یی‬‫س‬ ‫ی‬‫س‬‫سو‬ ‫یی‬‫م‬ ‫ویی‬ ‫اا‬ ‫یه‬ ‫می‬ ‫سور‬ ‫ا‬ ‫خور‬ ‫گراش‬‫یترو‬‫س‬‫هل‬ ‫ک‬ ‫ی‬, ‫و‬ ‫یوا‬‫ا‬‫می‬ ‫هیا‬ ‫ا‬‫ویتیمرن‬ ‫ااوی‬C‫می‬‫خور‬ ‫یی‬‫ش‬‫ا‬ ‫و‬ ‫خور‬ ‫جرییر‬ ، ‫یررن‬,‫ا‬ ‫عاواا‬ ‫و‬ ‫عوا‬ ‫می‬ ‫ا‬ ‫ییه‬‫ر‬‫گ‬ ‫این‬ ،‫ییسراین‬‫ن‬‫س‬ ‫یوی‬‫ا‬‫ا‬ ‫اایای‬ ‫ا‬ ‫یی,ییییلی‬‫ن‬‫ع‬ ‫یز‬‫م‬ ‫ا‬‫یکی‬ ‫ینوار‬ ‫ی‬‫س‬ ‫عوار‬‫از‬‫ود‬ ‫ااو‬‫م‬‫در‬ ‫برا‬ ‫ااهب‬‫ی‬‫ی‬ ‫اا‬‫ه‬‫دارو‬ ‫بهترین‬ ‫انزالب‬‫س‬‫یاو‬. ۲–‫طیب‬ ‫سنبل‬ ‫و‬ ‫باو‬ ‫یاو‬ ‫یل‬: ‫ا‬ ‫خو‬ ‫غیاا‬ ‫یق‬‫ی‬‫میا‬ ‫ین‬ ‫مقوا‬ ‫س‬‫گیوزسیر‬ ‫گب‬‫و‬‫رم‬ ‫و‬ ‫ین‬ ‫سی‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫یای‬ ‫مراو‬ ‫یوا‬ ‫ین‬ ‫رر‬ ‫و‬ ‫یرن‬ ‫ب‬ ‫ین‬‫ی‬, ‫ا‬ ‫خو‬ ‫مرسی‬ ‫یق‬‫ی‬‫میا‬ ‫یی‬ ‫مروار‬‫موت‬ ‫س‬ ‫اارو‬ ‫اجیزه‬ ‫و‬ ‫هنرو‬ ‫مخلوی‬ ‫ب‬۲۰‫سر‬ ‫امرق‬‫سرییو‬ ‫جوش‬ ‫س‬ ‫هم‬ ‫ایال‬ ‫وا‬.‫هنرو‬ ‫مرب‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫هرار‬ ‫صیی‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫یسب‬ ‫از‬ ‫رو‬ ‫عوا‬ ‫می‬ ‫ر‬ ‫یام‬ ‫هرار‬ ‫سهتر‬ ‫سراا‬‫هنرو‬ ‫ا,ت,یاه‬ ‫سی‬ ‫او‬ ‫امی‬ ‫ین‬ ‫وا‬ ‫هراه‬ ‫ان‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫هنروی‬ ‫ا,ت,یاه‬. ۳–‫دارچین‬ ‫و‬ ‫شقایق‬ ‫یل‬: ‫ه‬ ‫ت‬ ‫یو‬‫ص‬ ‫این‬ ‫س‬ ‫یوای‬‫ا‬ ‫می‬ ‫هار‬ ‫یور‬‫ا‬ ‫ی,ز‬, ‫سییز‬ ‫یوه‬‫ا‬ ‫وه‬ ‫یی‬‫ا‬‫جو‬ ‫ت‬ ‫یو‬‫ص‬ ‫س‬ ‫ویی‬ ‫اا‬ ‫گریه‬ ‫این‬‫و‬ ‫سرن‬ ‫اا‬ ‫و‬ ‫یقییق‬‫ا‬ ‫گب‬ ‫امکراه‬ ‫ااچنرن‬‫اا‬ ‫,یریه‬‫سییز‬‫ا‬ ‫ه‬ ‫ویی‬ ‫اا‬ ‫گریایر‬ ‫ایگر‬ ‫از‬ ‫ایوای‬ ‫می‬ ‫هار‬ ‫,ی,تی‬ ‫ال‬ ‫اصی‬ ‫س‬ ‫یی‬ ‫یامی‬ ‫ا‬ ‫ایر‬‫س‬ ‫زوا‬ ‫یا‬ ‫ا‬ ‫میر‬ ‫ا‬ ، ‫ا‬ ‫است‬ ‫س‬ ‫عوار‬ ‫می‬ ‫استنو‬ ‫موعر‬ ‫جنسی‬ ‫اس‬ ‫وا‬ ‫سه‬ ‫و‬‫اس‬‫هرا‬ ‫ه‬ ‫اای‬ ‫رانوا‬ ‫عا‬ ‫است‬ ‫و‬ ‫ینیب‬ ‫ت‬. ۴–‫میخک‬ ‫یل‬: ‫ا,یز‬ ‫ایوه‬ ‫سراه‬ ‫ین‬ ‫ری‬ ‫مرخن‬ ‫گب‬ ‫از‬ ‫یا‬ ‫ا‬ ‫میر‬ ‫ا‬ ‫سراا‬ ‫,ینتی‬ ‫ایا‬ ‫میر‬ ‫ا‬ ‫ا‬.‫ان‬ ‫سی‬ ‫او‬ ‫وزا‬ ‫وایرور‬‫ری‬ ‫مرخن‬ ‫گب‬ ‫هراه‬ ‫ان‬ ‫یرور‬‫ا‬‫و‬ ‫یزی‬,‫ا‬ ‫یوه‬‫ا‬ ‫یر‬‫ص‬‫عو‬‫هراه‬‫ایا‬ ‫اهی‬ ‫خو‬ ‫یی‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫یی‬‫ا‬‫عر‬ ‫یزی‬,‫ا‬ ‫م,رو‬ ‫ری‬ ‫یرر‬, ‫وزا‬ ‫یر‬‫ر‬‫م‬ ‫و‬ ‫یب‬‫س‬‫ی‬ ‫و‬ ‫رب‬ ‫ج‬ ‫ز‬‫عرش‬ ‫هی‬ ‫ا‬ ‫ار‬ ‫خو‬ ‫از‬ ‫سییو‬ ‫یرو‬‫ی‬‫سیا‬ ‫یت‬‫ی‬‫ااا‬ ‫ییا‬ ‫س‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫یو‬‫ی‬‫ا‬ ‫می‬ ‫یا‬ ‫ا‬ ‫یریا‬‫ی‬‫عس‬ ‫سییز‬ ‫میه‬‫و‬ ‫یرنو‬‫ی‬,‫ا‬ ،‫یریه‬‫ی‬, ‫هنجو‬ ، ‫خرا‬ ‫ت‬ ‫ام‬ ‫هنروی‬ ‫پراری‬ ‫سهتر‬ ‫ه‬ ‫اسیتنو‬ ‫م,رو‬ ‫ری‬ ‫گشینری‬‫,ینتی‬ ‫ین‬ ‫متخرین‬ ‫,یوا‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫,یراا‬ ‫یی‬ ‫مگرن‬ ‫ارا‬ ‫میار‬ ‫سرا,ییس‬ ‫گریایر‬ ‫این‬ ‫مریر‬ ‫ا,یز‬ ‫اوا‬ ‫عجویی‬. ۵–‫کن‬ ‫با‬ ‫انزالب‬ ‫ود‬ ‫درماو‬‫در‬:
  • 2. ‫واییت‬ ‫ا‬ ‫تی‬ ‫ا,ییزی‬ ‫هم‬ ‫سیز‬ ‫اارم‬ ‫عوضییرک‬ ‫هنو‬ ‫ظرر‬ ‫سی‬ ‫خواص‬ ‫ا‬ ‫مو‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ار‬‫عوصییر‬ ‫سسییری‬ ‫هنو‬ ‫ار‬ ‫خو‬ ‫س‬ ‫ری‬ ‫ائا‬ ‫مارو‬ ‫از‬ ‫یزی‬,‫ا‬ ‫یوه‬‫ا‬‫ا‬ ‫مو‬ ‫وایا‬ ‫اا‬ ‫عرین‬‫ری‬ ‫ر‬ ‫عیعرر‬ ‫ت‬ ‫ام‬ ‫و‬ ‫یو‬‫ا‬‫سی‬ ‫می‬ ‫هنو‬ ‫س‬ ‫زوا‬ ‫یا‬ ‫ا‬ ‫سراا‬ ‫ینتی‬, ‫ین‬ ‫ا‬ ‫یت,یاه‬,‫ا‬‫عیسز‬ ‫زیر‬ ‫ا‬ ‫هنو‬ ‫خوا‬ ‫ین‬ ‫وزا‬ ‫ه‬ ‫ایکب‬ ‫این‬ ‫س‬ ‫مریر‬ ‫ا‬ ‫یریق‬ ‫ا,یزی‬ ‫ایوه‬‫وار‬ ‫ا‬‫عی‬ ‫سجویو‬ ‫اسیت‬ ‫اااه‬ ‫مرا‬ ‫خوا‬ ‫جلوا‬ ‫ایا‬ ‫ایوا‬ ‫هشیروه‬ ‫ت‬‫ال‬‫هیم‬ ‫ر‬ ‫ایرره‬.‫از‬ ‫ساو‬۴‫عی‬۵‫او‬ ‫ا‬ ‫ا,یز‬ ‫ایوه‬ ‫اامس‬ ‫نو‬ ‫می‬ ‫ه‬ ‫هنو‬ ‫وه‬ ‫سیمرای‬ ، ‫امرق‬‫وش‬ ‫سهترین‬ ‫این‬ ‫وازیوی‬ ‫سری‬ ‫علخی‬ ‫یام‬ ‫یییو‬‫ی‬‫ا‬ ‫یزی‬‫ی‬,‫ا‬ ‫هنو‬ ‫یر‬‫ی‬‫مر‬‫یز‬‫ی‬,‫او‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫میه‬ ‫یی‬‫ظرعیر‬ ‫تای‬ ‫ر‬ ‫یانو‬‫ی‬‫زا‬ ‫ا‬ ‫خواص‬ ‫از‬ ‫گیای‬ ‫سی‬ ‫ومی‬ ‫یرو‬‫ی‬‫سیا‬ ‫یت‬‫ی‬‫واا‬ ‫او‬ ‫خوااو‬ ‫یوض‬. ۶–‫عسل‬ ‫و‬ ‫نجبیل‬: ‫گریا‬ ‫ا‬ ‫اییگ,ز‬ ‫خواص‬ ‫اا‬ ‫اا‬ ‫ااوی‬ ‫ت‬ ‫صییو‬ ‫س‬ ‫ام‬ ‫و‬ ‫وه‬ ‫جواییی‬ ‫ت‬ ‫صییو‬ ‫س‬ ‫ام‬ ‫رب‬ ‫ج‬ ‫ز‬‫ه‬ ‫ویروس‬ ‫ااچنرن‬ ‫و‬ ‫سیاییوی‬ ‫می‬ ‫ییی‬ ‫عوا‬ ‫امرب‬ ‫س‬ ‫ااچنرن‬ ‫رب‬ ‫ج‬ ‫ز‬ ‫یزی‬,‫ا‬ ‫عانوا‬ ‫مو‬‫سراا‬ ‫ر‬‫یوه‬‫ا‬ ‫ینیخت‬‫ا‬ ‫خوسی‬ ‫س‬ ، ‫س‬ ‫زوا‬ ‫یا‬ ‫ا‬ ‫نو‬ ‫می‬ ‫یی‬‫س‬‫جن‬ ‫یکالت‬‫ش‬‫م‬ ‫میر‬ ‫ا‬ ‫ا,یز‬.‫سیی,ییت‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫یالکرا‬ ، ‫جنسیی‬ ‫مرب‬ ‫اایای‬ ‫س‬ ‫ه‬ ‫ا,یز‬ ‫ایوه‬ ‫عیسز‬ ‫یسیب‬ ‫و‬ ‫رب‬ ‫ج‬ ‫ز‬ ‫عرهرن‬‫ایهوت‬‫می‬ ‫هان‬ ‫گری‬ ‫ا‬‫هنوی‬ ‫ا‬ ‫غیاخو‬ ‫میایق‬ ‫ین‬ ‫ه‬ ‫ا,یز‬ ‫ایکب‬ ‫این‬ ‫س‬ ‫مریر‬ ‫ا‬ ‫یریق‬‫میه‬ ‫ین‬ ‫سراا‬ ‫و‬ ‫وز‬ ‫ار‬ ‫ی‬ ‫هنرو‬ ‫مخلوی‬ ‫یسیب‬ ‫سی‬ ‫ا‬ ‫رب‬ ‫ج‬ ‫ز‬‫این‬ ‫مرر‬ ‫ا‬ ‫مخلوی‬‫هنرو‬ ‫سیس‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ع,یوت‬ ‫عی‬ ‫هنرو‬. ‫واهن‬ ‫عیررر‬ ‫سییز‬ ‫رب‬ ‫ج‬ ‫ز‬ ‫سیا‬ ‫یرور‬‫ا‬‫و‬‫می‬ ‫تیر‬ ‫سو‬ ‫ایا‬، ‫مای‬ ‫ینوار‬ ‫س‬ ‫یوای‬‫ا‬‫یریا‬, ‫ملن‬ ‫یرسیر‬‫ض‬‫می‬ ‫عر‬‫گراش‬ ‫س‬ ‫ااچنرن‬ ‫یوا‬‫ا‬ ‫,ییم‬ ،‫خور‬ ‫منی,یین‬‫پیهسیییزا‬ ‫و‬ ‫زاایی‬‫می‬ ‫هان‬ ‫ری‬ ‫سور‬‫او‬ ‫اختال‬ ‫و‬ ‫یامی‬ ‫ا‬ ‫زوا‬ ‫میر‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫خور‬ ‫جرییر‬ ‫اایای‬ ‫هنوی‬‫ه‬‫هان‬ ‫می‬‫هنو‬. ‫این‬ ‫ایمی‬ ‫گ,ت‬ ‫سرراه‬ ‫ریم‬ ‫س‬ ‫ین‬ ‫راز‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ماجیه‬ ‫ینوار‬ ‫س‬ ‫یسیییب‬ ‫از‬ ‫اگر‬‫ویی‬ ‫اا‬ ‫گریایر‬ ‫سرشیییتر‬ ‫سی‬ ‫عوار‬ ‫می‬ ‫ا‬ ‫رای‬ ‫ی‬ ‫ماجور‬ ‫از‬ ‫ی‬ ‫می‬ ‫ا‬ ‫خواص‬ ‫و‬ ‫هرا‬ ‫مخلوی‬‫ات‬ ‫هرسوارو‬ ‫اوای‬ ‫ا,ییتخرار‬ ‫ر‬‫ییم‬ ‫ا‬ ‫سور‬ ‫ا‬ ‫تی‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫یسییب‬ ‫ا‬ ‫موجوا‬ ‫ایا‬‫می‬‫وی‬ ‫اییو‬ ‫یسیییب‬ ‫ا‬ ‫موجوا‬ ‫ی‬ ‫ماو‬ ‫مواا‬ ‫سهترین‬‫ویتیمرن‬ ‫و‬ ‫هلسیییرم‬ ،‫ان‬C‫می‬‫سیایییو‬‫یسیییب‬ ‫و‬ ‫رب‬ ‫ج‬ ‫ز‬ ‫گریای‬ ‫وا‬ ‫اا‬ ‫عرهرن‬ ‫سنیسراین‬ ‫سی‬ ‫ی‬ ‫ماجو‬‫زوا‬ ‫میر‬ ‫ا‬ ‫سراا‬ ‫ظرر‬‫سوا‬ ‫خوااو‬ ‫یامی‬ ‫ا‬. ۷–‫انزالب‬ ‫ود‬ ‫درماو‬ ‫بهترین‬ ‫مومنایب‬ ‫میر‬ ‫ا‬ ‫سر‬ ‫یالوه‬ ‫ه‬ ‫سیاییو‬ ‫می‬ ‫ی‬ ‫یگو‬ ‫گو‬ ‫خواص‬ ‫اا‬ ‫اا‬ ‫مومالیی‬ ‫یی‬ ‫مومنییی‬‫عجو‬ ‫ری‬ ‫,یییمم‬ ‫ااراا‬ ‫سراا‬ ‫ای‬ ‫ا‬ ‫سرای‬‫اییوا‬ ‫می‬ ‫یی‬ ‫از‬ ‫وگی‬ ‫سیزاا‬ ‫سراا‬ ‫یسور‬‫س‬ ‫و‬ ‫یز‬‫ی‬‫ییمرسی‬ ‫یری‬‫ی‬‫سسی‬ ‫سور‬ ‫یاومی‬ ‫یارز‬‫ی‬‫وضی‬ ‫وا‬ ‫سه‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫سرای‬‫و‬ ‫ییی‬‫ی‬‫شی‬ ‫ییس‬‫ی‬‫سی‬ ‫ا‬ ‫ییمم‬‫ی‬‫,ی‬ ‫یخیص‬‫ی‬‫اای‬ ‫جلوگررا‬ ‫ا‬ ‫سرای‬ ‫س‬ ‫استال‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ااو‬ ‫می‬ ‫ا‬ ‫یی‬‫ی‬‫یرخوا‬‫ی‬,‫سی‬ ‫مرکنوی‬‫مومنییی‬ ‫خریو‬‫ا‬ ‫یز‬‫ی‬, ‫ا‬ ‫یت,یاه‬‫ی‬,‫ا‬ ‫و‬‫خرلی‬ ‫میر‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫او‬ ‫یو‬ ‫گراز‬ ‫خواارو‬ ‫ا‬ ‫الزن‬ ‫ترج‬ ‫زوا‬.