SlideShare a Scribd company logo
1 of 5
Download to read offline
‫است؟‬ ‫کدام‬ ‫سایما‬ ‫کوادکوپتر‬ ‫بهتر‬
‫سال‬ ‫در‬ ‫فروش‬ ‫برای‬ ‫سایما‬ ‫پهپادهای‬ ‫برترین‬ ‫بررسی‬۲۰۲۰‫مطالعه‬ ‫با‬ ،‫کوادکوپتر‬ ‫بهترین‬ ‫دقیقه‬ ‫چند‬ ‫در‬ ‫مطلب‬ ‫این‬Syma
‫بشناسید‬ ‫خرید‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫را‬.
‫های‬ ‫شرکت‬ ‫دیگر‬ ‫همانند‬ ‫هم‬ ‫سایما‬ ‫کمپانی‬‫گفت‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫بیشتر‬ ‫البته‬ ‫و‬ ‫متنوع‬ ‫محصوالتی‬ ‫توانسته‬ ‫روتور‬ ‫مولتی‬ ‫سازنده‬‫اسباب‬
‫باال‬ ‫کاربردهای‬ ‫با‬ ‫محصوالتی‬ ‫توانسته‬ ‫اخیرا‬ ‫اما‬ .‫کند‬ ‫بازار‬ ‫روانه‬ ‫بازی‬‫دورب‬ ‫نظیر‬‫های‬ ‫ین‬HD‫به‬ ‫اتوماتیک‬ ‫بازگشت‬ ‫امکان‬ ،
‫بازار‬ ‫روانه‬ ‫غیره‬ ‫و‬ ،‫خانه‬‫قابل‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ساخته‬ ‫کمپانی‬ ‫این‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫کوادکوپتری‬ ‫کیفیت‬ ‫و‬ ‫توان‬ ‫شاید‬ .‫کند‬‫با‬ ‫مقایسه‬‫کوادکوپتر‬
DJI‫کاربر‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫دارند‬ ‫که‬ ‫موثری‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ ‫محصوالت‬ ‫این‬ ‫صرفه‬ ‫به‬ ‫قیمت‬ ‫اما‬ ،‫نباشد‬‫ان‬
‫باشند‬.
‫دهد‬ ‫اختصاص‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پهپادها‬ ‫مینی‬ ‫رقابتی‬ ‫بازار‬ ‫از‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬ ‫سهم‬ ‫است‬ ‫توانسته‬ ‫سایما‬ ‫کوادکوپتر‬ ‫تولیدکننده‬ ‫شرکت‬.‫در‬
‫هست‬ ‫ها‬ ‫ضربه‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫العاده‬ ‫فوق‬ ‫مقاومت‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫قیمت‬ ‫به‬ ‫کیفیت‬ ‫نسبت‬ ‫مدیون‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫موفقیت‬ ‫حقیقت‬.‫شک‬ ‫بدون‬
‫در‬ ‫جایگاهی‬ ‫روتورها‬ ‫مولتی‬ ‫این‬‫دارند‬ ‫سرنشین‬ ‫بدون‬ ‫هواپیماهای‬ ‫مینی‬ ‫بهترین‬ ‫بین‬.‫سایما‬‫هر‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫مناسبی‬ ‫های‬ ‫گزینه‬
‫دار‬ ‫دوربین‬ ‫کوادکوپتر‬ ‫یک‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کسی‬‫ادامه‬ ‫در‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫گرانتر‬ ‫محصول‬ ‫یک‬ ‫خرید‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫است‬ ‫صرفه‬ ‫به‬ ‫مقرون‬
‫ما‬‫که‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫معرفی‬ ‫را‬ ‫جهانی‬ ‫برند‬ ‫این‬ ‫کوادکوپترهای‬ ‫برترین‬ ‫از‬ ‫چندتا‬‫به‬ ‫نسبت‬‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫صرفه‬ ‫به‬ ‫محصوالت‬ ‫تمامی‬
‫باشند‬ ‫می‬ ‫تر‬.
۱-‫ایکس‬ ‫سایما‬۵‫دبلیو‬ ‫اس‬(Syma X5sw) –‫قابلیت‬ ‫با‬FPV
‫امروزه‬‫در‬ ‫متخصصان‬ ،‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫پهپاد‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫حق‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫ارتش‬ ‫فقط‬ ‫این‬‫آن‬ ‫از‬ ‫صنایع‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬‫گرفتن‬ ‫برای‬ ‫ها‬
‫که‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫انگیز‬ ‫شگفت‬ ‫تصاویر‬‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫محصوالتشان‬ ‫ترویج‬ ‫به‬.‫سایما‬X5SW‫که‬ ‫است‬ ‫چشمگیر‬ ‫مدل‬ ‫یک‬
‫و‬ ‫ساده‬ ‫کاربردی‬ ‫دستگاه‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫سایما‬ ‫توسط‬‫کیف‬ ‫با‬ ‫تصاویری‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫استفاده‬ ‫قابل‬‫انتقال‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫ضبط‬ ‫باال‬ ‫یت‬
‫آن‬ ‫ویدئوی‬‫ای‬ ‫لحظه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کردید‬ ‫ثبت‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫فیلم‬ .‫است‬ ‫تحسین‬ ‫قابل‬ ‫واقعی‬ ‫زمان‬ ‫در‬‫و‬ ‫کرده‬ ‫دریافت‬ ‫هواپیما‬ ‫از‬
‫کنید‬ ‫مشاهده‬.
‫پهپاد‬ ‫از‬ ‫یافته‬ ‫بهبود‬ ‫نسخه‬ ‫یک‬ ‫مدل‬ ‫این‬‫سایما‬‫ایکس‬۵C‫است‬ ‫شده‬ ‫عرضه‬ ‫چینی‬ ‫شرکت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬. X5SW‫بازیگوش‬ ‫هم‬
‫است‬ ‫کاربردی‬ ‫هم‬ ‫و‬.‫است‬ ‫جالب‬ ‫فنی‬ ‫مشخصات‬ ‫دارای‬. Syma X5SW‫ژیروسکوپ‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫مجهز‬۶‫و‬ ‫محوره‬‫دوربین‬
HD‫سنسور‬ ‫با‬۲٫۰‫برای‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫تفریحی‬ ‫پهپاد‬ ‫یک‬ ، ‫مگاپیکسلی‬‫رود‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫استفاده‬.
‫است‬ ‫با‬‫شارژ‬ ‫زمان‬ ‫از‬ ‫فاده‬۱۲۰‫برای‬ ‫دقیقه‬‫فقط‬ ‫مدل‬ ‫این‬ ،‫بهینه‬ ‫استفاده‬۹۶۷‫است‬ ‫آسان‬ ‫بسیار‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫وزن‬ ‫گرم‬.‫اگر‬
‫بخشی‬ ‫لذت‬ ‫پروازهای‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫پایدار‬ ‫پهپاد‬ ‫این‬ ، ‫نباشید‬ ‫نگران‬ ‫باشید‬ ‫مبتدی‬‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫وسیله‬ ‫یک‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫اگر‬ .‫داشت‬ ‫خواهید‬
، ‫هستید‬ ‫مبتدیان‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬Syma X5SW‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ .‫دارد‬ ‫مطابقت‬ ‫شما‬ ‫نیازهای‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫پهپادی‬‫آسمان‬ ، ‫دستگاه‬
‫تا‬ ‫دارید‬ ‫فرصت‬ ‫دقیقه‬ ‫هشت‬ ‫تا‬ ‫هفت‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫شما‬ ‫بازی‬ ‫محل‬‫پهپاد‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫مورد‬ ‫این‬ .‫بگیرید‬ ‫استثنایی‬ ‫های‬ ‫عکس‬
‫برای‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬‫قیمت‬ ‫با‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫مناسب‬ ‫کودکان‬۳۴‫شد‬ ‫عرضه‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫دالری‬.
‫مداوم‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫سایما‬ ‫دار‬ ‫دوربین‬ ‫کوادکوپتر‬ ‫این‬ ‫منفی‬ ‫نکات‬ ‫یا‬ ‫معایب‬ ‫از‬‫شارژی‬ ‫ت‬۷‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫آن‬ ‫دقیقه‬.
۲-‫ایکس‬ ‫سایما‬۸‫جی‬ ‫اچ‬(Syma X8HG)
‫پهپادهای‬ ‫گروه‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫محصول‬ ‫این‬X8‫کمپانی‬‫ب‬ ‫می‬ ‫سایما‬‫با‬ ‫پهپاد‬ ‫این‬ .‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫راضی‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫کاران‬ ‫تازه‬ ‫مطمئنا‬ ‫که‬ ‫اشد‬
‫دوربین‬ ‫نظیر‬ ‫هایی‬ ‫ویژگی‬ ‫داشتن‬HD‫قدرتمند‬ ‫باتری‬ ‫و‬۷٫۴‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫تصاویری‬ ‫ولت‬۸‫این‬ .‫رساند‬ ‫می‬ ‫ثبت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مگاپیکیسل‬
‫که‬ ‫هست‬ ‫کسانی‬ ‫برای‬ ‫خوبی‬ ‫انتخاب‬ ‫پهپاد‬‫ه‬ ‫خانه‬ ‫خارج‬ ‫و‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫پرواز‬ ‫برای‬ ‫وسیله‬ ‫یک‬ ‫دنبال‬ ‫به‬‫سایما‬ .‫ستند‬X8HG‫با‬
‫ژیروسکوپ‬ ‫داشتن‬۶‫دهد‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫پرواز‬ ‫در‬ ‫باالیی‬ ‫پایداری‬ ‫محوره‬.‫این‬‫به‬ ‫مجهز‬ ‫بزرگ‬ ً‫ا‬‫نسبت‬ ‫سرنشین‬ ‫بدون‬ ‫هواپیمای‬
‫می‬ ‫اجازه‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ارتفاعی‬‫بماند‬ ‫باقی‬ ‫متعادل‬ ‫ارتفاعات‬ ‫در‬ ‫گاز‬ ‫استیک‬ ‫کردن‬ ‫رها‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ‫تا‬ ‫دهد‬.
‫این‬‫ک‬ ‫است‬ ‫چشمگیر‬ ‫نوآوری‬ ‫یک‬ ‫مدل‬‫چه‬ ‫و‬ ‫مبتدی‬ ‫چه‬ ،‫آنها‬ ‫آزمایشی‬ ‫سطح‬ ‫از‬ ‫نظر‬ ‫صرف‬ ‫ه‬‫راحت‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ، ‫پیشرفته‬
‫باتری‬ ‫کامل‬ ‫شارژ‬ ‫بار‬ ‫یک‬ ‫با‬ .‫است‬۲۰۰۰mAh‫پرواز‬ ‫زمان‬ ‫از‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬۱۰‫این‬ .‫ببرید‬ ‫لذت‬ ‫دقیقه‬
‫پهپاد‬‫کند‬ ‫تضمین‬ ‫را‬ ‫باد‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫بهتری‬ ‫مقاومت‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫سنگین‬ ‫کافی‬ ‫اندازه‬ ‫به‬. Syma X8HG‫مجهز‬ ‫دوربین‬ ‫محفظه‬ ‫یک‬ ‫به‬
‫اکشن‬ ‫دوربین‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫است‬GoPro‫کرد‬ ‫سوار‬.
‫اگر‬‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫جانبی‬ ‫لوازم‬ ‫تمام‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫دستی‬ ‫وسیله‬ ‫یک‬ ‫خواهید‬ ‫می‬‫دهد‬ ‫قرار‬ ‫شما‬X8HG.‫است‬ ‫انتخاب‬ ‫بهترین‬
‫دی‬ ‫اس‬ ‫میکرو‬ ‫حافظه‬ ‫کارت‬۴‫و‬ ‫گیگابایتی‬‫برای‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ، ‫بهینه‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ .‫است‬ ‫جعبه‬ ‫در‬ ‫دیگر‬ ‫جانبی‬ ‫لوازم‬ ‫بسیاری‬
‫قیمت‬ ‫با‬ ‫محصول‬ ‫این‬ .‫کنید‬ ‫خریداری‬ ‫اضافی‬ ‫باتری‬ ‫یک‬ ، ‫پرواز‬ ‫زمان‬ ‫تمدید‬۱۸۸‫شد‬ ‫بازار‬ ‫روانه‬ ‫دالر‬.
‫توان‬ ‫می‬ ‫حدودی‬ ‫تا‬ ‫هم‬ ‫پرنده‬ ‫این‬ ‫منفی‬ ‫نکات‬ ‫و‬ ‫معایب‬ ‫از‬‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫آن‬ ‫پرواز‬ ‫زمان‬ ‫به‬.
۳-‫ایکس‬ ‫سایما‬۸‫پرو‬(Syma X8 Pro)
‫کوادکوپتر‬‫ایکس‬۸‫پرو‬‫گروه‬ ‫محصوالت‬ ‫دیگر‬ ‫از‬X8‫بر‬ ‫آن‬ ‫پرو‬ ‫پسوند‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫سایما‬‫به‬ ‫مجهز‬ ‫آید‬ ‫می‬
‫سیستم‬GPS‫انقالبی‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫محصول‬ ‫یک‬ ‫کوادکوپتر‬ ‫این‬ .‫باشد‬ ‫می‬‫چینی‬ ‫سازنده‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫است‬Syma‫شود‬ ‫می‬ ‫ارائه‬.‫این‬
‫دوربین‬ ‫اتصال‬ ‫با‬ ‫مدل‬HD‫طریق‬ ‫از‬ ‫خود‬Wi-Fi‫بگیرید‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫های‬ ‫عکس‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫امکان‬ ‫شما‬ ‫به‬ ،.‫پهپاد‬X8 pro‫مجهز‬
‫هوشمند‬ ‫موقعیت‬ ‫بازخورد‬ ‫سیستم‬ ‫به‬GPS‫سازد‬ ‫می‬ ‫قادر‬ ‫را‬ ‫دستگاه‬ ‫که‬ ‫است‬‫بتو‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫اسکن‬ ‫ماهواره‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫منطقه‬‫اند‬
‫خاص‬ ‫نقطه‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫خاص‬ ‫طور‬ ‫به‬‫برسد‬.
‫طریق‬ ‫از‬ ‫واقعی‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫ویدئویی‬ ‫انتقال‬ ‫سیستم‬ ‫باوجود‬Wi-Fi‫برآورده‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫انتظارات‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫خواهید‬ ‫تجربه‬ ‫را‬ ‫پروازهایی‬
‫در‬ .‫کنند‬ ‫می‬‫گردد‬ ‫می‬ ‫باز‬ ‫خودکار‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫دستگاه‬ ‫مجدد‬ ‫شارژ‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫صورت‬.
‫از‬ ‫قبل‬‫انتخاب‬Syma X8Pro‫ذکر‬ ‫به‬ ‫الزم‬‫حدود‬ ‫فاصله‬ ‫تا‬ ‫را‬ ‫دستگاه‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫است‬۲۵۰‫کوادکوپتر‬ .‫کرد‬ ‫کنترل‬ ‫متر‬
‫فاصله‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫تصاویر‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فیلم‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫همچنین‬۱۰۰‫و‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫زمان‬ ‫باتری‬ ‫شارژ‬ ‫برای‬ .‫کند‬ ‫ارسال‬ ‫کاربر‬ ‫برای‬ ‫متری‬
‫بار‬ ‫هر‬‫کامل‬ ‫شارژ‬۱۰‫کند‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫پرواز‬ ‫دقیقه‬.‫پرواز‬ ‫تجربه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بردن‬ ‫لذت‬ ‫برای‬،‫کافی‬ ‫عکس‬ ‫گرفتن‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫طوالنی‬
‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫اضافه‬ ‫های‬ ‫باتری‬ ‫کوادروتور‬ ‫همراه‬ ‫باید‬.‫قیمت‬ ‫با‬ ‫دستگاه‬ ‫این‬۱۸۰‫شد‬ ‫بازار‬ ‫روانه‬ ‫دالر‬.
۴-‫پرو‬ ‫وان‬ ‫دبلیو‬ ‫سایما‬(Syma W1 PrO)
‫کوادکوپتر‬‫سایما‬W1 Pro‫و‬ ‫ارزشمند‬ ‫محصوالت‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫یکی‬‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫سایما‬ ‫کمپانی‬ ‫قیمت‬ ‫گران‬ ‫البته‬‫با‬ ‫امروز‬ ‫به‬ ‫تا‬
‫حدود‬ ‫قیمتی‬۳۵۰‫گرم‬ ‫وقتی‬ ‫اما‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫عرضه‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫دالر‬‫غافل‬ ‫دارد‬ ‫که‬ ‫خوبی‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬ ‫از‬ ‫هستید‬ ‫آن‬ ‫قیمت‬ ‫به‬ ‫توجه‬
‫وان‬ ‫دبلیو‬ .‫نشوید‬‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫دوربین‬ ‫یک‬ ‫دارای‬ ‫پرو‬۱۰۸۰‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫فیلمبرداری‬ ‫در‬ ‫پیکسل‬‫عالقمندا‬‫و‬ ‫برداری‬ ‫فیلم‬ ‫به‬ ‫ن‬
‫آن‬ ‫با‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫ویدئوهای‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫برداری‬ ‫تصویر‬‫واقع‬ ‫در‬ .‫کنند‬ ‫تهیه‬W1 Pro‫را‬‫سایما‬ ‫پهپادهای‬ ‫در‬ ‫انقالبی‬ ‫توان‬ ‫می‬
‫دانست‬‫پهپاد‬ ‫کننده‬ ‫تولید‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫دیگر‬ ‫با‬ ‫رقابت‬ ‫یک‬ ‫شروع‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫همچنین‬ ‫که‬‫نظیر‬ ‫جهان‬ ‫در‬‫کوادکوپتر‬MJX
‫دانست‬ ‫غیره‬ ‫و‬ )‫(باگز‬.
‫همه‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫هم‬ ‫دیگر‬ ‫ویژگی‬ ‫یک‬ ‫محصول‬ ‫این‬‫برداری‬ ‫فیلم‬ ‫قابلیت‬ ‫با‬ ‫دوگانه‬ ‫دوربین‬ ‫هم‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫زده‬ ‫شگفت‬ ‫را‬۴K
‫با‬‫و‬ ‫جلو‬ ‫دوربین‬۷۲۰‫مجهز‬ ‫همچنین‬ ‫پهپاد‬ .‫دارد‬ ‫را‬ ‫عقب‬ ‫دوربین‬ ‫با‬ ‫پیکسل‬‫سیستم‬ ‫به‬‫یا‬ ‫ویدئویی‬ ‫انتقال‬FPV‫در‬ .‫باشد‬ ‫می‬
‫شده‬ ‫ثبت‬ ‫تصاویر‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فیلم‬ ‫تمامی‬ ‫لحظه‬‫داشته‬ ‫برداری‬ ‫تصویر‬ ‫و‬ ‫برداری‬ ‫فیلم‬ ‫نحوه‬ ‫از‬ ‫کامل‬ ‫آگاهی‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬‫باشید‬.
‫سایما‬ ‫کوادکوپتر‬ ‫تجاری‬ ‫نام‬ ‫درباره‬ ‫حقایقی‬
‫برند‬‫داده‬ ‫ارائه‬ ‫باال‬ ‫تکنولوژی‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کارآمد‬ ، ‫استحکام‬ ،‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫محصوالتی‬ ‫سایما‬‫به‬ ‫عالقمندان‬ ‫نیاز‬ ‫به‬ ‫زیادی‬ ‫حدود‬ ‫تا‬ ‫که‬ ‫است‬
‫هواپی‬ ‫مسابقات‬‫بدون‬ ‫ماهای‬‫دارد‬ ‫مطابقت‬ ‫هوایی‬ ‫عکاسان‬ ‫و‬ ‫سرنشین‬.
،‫خود‬ ‫کوادکوپترهای‬ ‫کیفیت‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬‫تالش‬ .‫است‬ ‫کرده‬ ‫بنا‬ ‫مشتری‬ ‫برتر‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫اعتبار‬ ‫سایما‬‫کمپانی‬ ‫این‬
‫هزینه‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫مشتری‬ ‫رضایت‬ ‫آن‬ ‫سازندگان‬ ‫و‬‫اخ‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬‫می‬ ‫تصاص‬
‫های‬ ‫طرح‬ ‫معرفی‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫این‬ .‫دهد‬‫هواپیماهای‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫کاربر‬ ‫خاص‬ ‫نیازهای‬ ‫کردن‬ ‫برآورده‬ ‫برای‬ ‫خالقانه‬‫سرنشین‬ ‫بدون‬
Syma‫شرکت‬ ‫این‬ ‫تولیدی‬ ‫آخرین‬ .‫آیند‬ ‫می‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫مختلفی‬ ‫اشکال‬ ‫به‬‫چینی‬Syma Z1.‫است‬ ‫لمسی‬ ‫بازی‬ ‫اسباب‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫است‬
‫کنید‬ ‫ردیابی‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫هوشمند‬ ‫گوشی‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫مسیرهای‬ ‫باید‬ ‫فقط‬ ‫پهپاد‬ ‫این‬ ‫هدایت‬ ‫برای‬.
‫از‬‫دوربین‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫دار‬ ‫دوربین‬ ‫کوادکوپتر‬ ‫این‬ ‫خوب‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬۱۰۸۰،‫پیکسل‬‫پروازهای‬ ‫برای‬ ‫باال‬ ‫شارژی‬ ‫مداومت‬
‫از‬ ‫بیش‬ ‫مسافتی‬ ‫برد‬ ،‫طوالنی‬۲۵۰‫ت‬ ،‫متر‬‫عقیب‬‫اشاره‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫براشلس‬ ‫قدرتمند‬ ‫پیشرانه‬ ‫و‬ ‫دست‬ ‫با‬ ‫کنترل‬ ،‫سوژه‬ ‫اتوماتیک‬
‫کرد‬.‫یک‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫ثابت‬ ‫های‬ ‫باال‬ ‫با‬ ‫طراحی‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫سایما‬ ‫پهپادهای‬ ‫تمامی‬ ‫همانند‬‫محور‬X‫می‬ ‫بهره‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫نصب‬ ‫مانند‬
‫برد‬.
‫کدام‬ ‫هر‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫عزیز‬ ‫مشتریان‬‫سایما‬ ‫شرکت‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫کوادکوپترهای‬ ‫این‬ ‫از‬‫فروشگاه‬ ‫همین‬ ‫از‬ ‫مناسب‬ ‫قیمت‬ ‫با‬ ‫را‬‫یعنی‬
‫محصوالت‬ ‫رسمی‬ ‫نمایندگی‬ ‫که‬ ‫استور‬ ‫سایما‬SYMA‫خریداری‬ ‫و‬ ‫تهیه‬ ‫باشد‬ ‫می‬‫خدمات‬ ‫تمامی‬ ‫همچنین‬ ‫فروشگاه‬ ‫این‬ .‫کنند‬
‫به‬ ‫مربوط‬‫کوادکوپتر‬ ‫خرید‬‫قط‬ ‫تهیه‬ ‫و‬ ‫مختلف‬ ‫برندهای‬ ‫از‬‫دهد‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کوپتر‬ ‫کواد‬ ‫یدکی‬ ‫عات‬.
‫محصول‬ ‫نام‬ ‫دوربین‬ ‫کیفیت‬ ‫پرواز‬ ‫مداومت‬ ‫مسافتی‬ ‫برد‬ GPS ‫قیمت‬
syma x5sw ۲‫و‬ ‫مگاپیسل‬HD ۷‫دقیقه‬ ۵۰‫متر‬ ‫ندارد‬ ۳۴‫دالر‬
syma x8hg ۸‫و‬ ‫مگاپیکسل‬HD ۸‫دقیقه‬ ۷۰‫متر‬ ‫ندارد‬ ۱۸۸‫دالر‬
syma x8 pro ‫فیلم‬ ‫کیفیت‬HD ۱۲‫دقیقه‬ ۲۵۰‫متر‬ ‫دارد‬ ۱۸۰‫دالر‬
syma w1 pro ۱۲‫مگاپیکسل‬ ۱۸‫دقیقه‬ ۲۵۰‫متر‬ ‫دارد‬ ۳۵۰‫دالر‬

More Related Content

بهترین کوادکوپتر سایما

  • 1. ‫است؟‬ ‫کدام‬ ‫سایما‬ ‫کوادکوپتر‬ ‫بهتر‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫فروش‬ ‫برای‬ ‫سایما‬ ‫پهپادهای‬ ‫برترین‬ ‫بررسی‬۲۰۲۰‫مطالعه‬ ‫با‬ ،‫کوادکوپتر‬ ‫بهترین‬ ‫دقیقه‬ ‫چند‬ ‫در‬ ‫مطلب‬ ‫این‬Syma ‫بشناسید‬ ‫خرید‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫را‬. ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫دیگر‬ ‫همانند‬ ‫هم‬ ‫سایما‬ ‫کمپانی‬‫گفت‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫بیشتر‬ ‫البته‬ ‫و‬ ‫متنوع‬ ‫محصوالتی‬ ‫توانسته‬ ‫روتور‬ ‫مولتی‬ ‫سازنده‬‫اسباب‬ ‫باال‬ ‫کاربردهای‬ ‫با‬ ‫محصوالتی‬ ‫توانسته‬ ‫اخیرا‬ ‫اما‬ .‫کند‬ ‫بازار‬ ‫روانه‬ ‫بازی‬‫دورب‬ ‫نظیر‬‫های‬ ‫ین‬HD‫به‬ ‫اتوماتیک‬ ‫بازگشت‬ ‫امکان‬ ، ‫بازار‬ ‫روانه‬ ‫غیره‬ ‫و‬ ،‫خانه‬‫قابل‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ساخته‬ ‫کمپانی‬ ‫این‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫کوادکوپتری‬ ‫کیفیت‬ ‫و‬ ‫توان‬ ‫شاید‬ .‫کند‬‫با‬ ‫مقایسه‬‫کوادکوپتر‬ DJI‫کاربر‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫دارند‬ ‫که‬ ‫موثری‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ ‫محصوالت‬ ‫این‬ ‫صرفه‬ ‫به‬ ‫قیمت‬ ‫اما‬ ،‫نباشد‬‫ان‬ ‫باشند‬. ‫دهد‬ ‫اختصاص‬ ‫خود‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پهپادها‬ ‫مینی‬ ‫رقابتی‬ ‫بازار‬ ‫از‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬ ‫سهم‬ ‫است‬ ‫توانسته‬ ‫سایما‬ ‫کوادکوپتر‬ ‫تولیدکننده‬ ‫شرکت‬.‫در‬ ‫هست‬ ‫ها‬ ‫ضربه‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫العاده‬ ‫فوق‬ ‫مقاومت‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫قیمت‬ ‫به‬ ‫کیفیت‬ ‫نسبت‬ ‫مدیون‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫موفقیت‬ ‫حقیقت‬.‫شک‬ ‫بدون‬ ‫در‬ ‫جایگاهی‬ ‫روتورها‬ ‫مولتی‬ ‫این‬‫دارند‬ ‫سرنشین‬ ‫بدون‬ ‫هواپیماهای‬ ‫مینی‬ ‫بهترین‬ ‫بین‬.‫سایما‬‫هر‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫مناسبی‬ ‫های‬ ‫گزینه‬ ‫دار‬ ‫دوربین‬ ‫کوادکوپتر‬ ‫یک‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کسی‬‫ادامه‬ ‫در‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫گرانتر‬ ‫محصول‬ ‫یک‬ ‫خرید‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫است‬ ‫صرفه‬ ‫به‬ ‫مقرون‬ ‫ما‬‫که‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫معرفی‬ ‫را‬ ‫جهانی‬ ‫برند‬ ‫این‬ ‫کوادکوپترهای‬ ‫برترین‬ ‫از‬ ‫چندتا‬‫به‬ ‫نسبت‬‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫صرفه‬ ‫به‬ ‫محصوالت‬ ‫تمامی‬ ‫باشند‬ ‫می‬ ‫تر‬. ۱-‫ایکس‬ ‫سایما‬۵‫دبلیو‬ ‫اس‬(Syma X5sw) –‫قابلیت‬ ‫با‬FPV ‫امروزه‬‫در‬ ‫متخصصان‬ ،‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫پهپاد‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫حق‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫ارتش‬ ‫فقط‬ ‫این‬‫آن‬ ‫از‬ ‫صنایع‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬‫گرفتن‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫انگیز‬ ‫شگفت‬ ‫تصاویر‬‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫محصوالتشان‬ ‫ترویج‬ ‫به‬.‫سایما‬X5SW‫که‬ ‫است‬ ‫چشمگیر‬ ‫مدل‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫ساده‬ ‫کاربردی‬ ‫دستگاه‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫سایما‬ ‫توسط‬‫کیف‬ ‫با‬ ‫تصاویری‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫استفاده‬ ‫قابل‬‫انتقال‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫ضبط‬ ‫باال‬ ‫یت‬ ‫آن‬ ‫ویدئوی‬‫ای‬ ‫لحظه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کردید‬ ‫ثبت‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫فیلم‬ .‫است‬ ‫تحسین‬ ‫قابل‬ ‫واقعی‬ ‫زمان‬ ‫در‬‫و‬ ‫کرده‬ ‫دریافت‬ ‫هواپیما‬ ‫از‬ ‫کنید‬ ‫مشاهده‬. ‫پهپاد‬ ‫از‬ ‫یافته‬ ‫بهبود‬ ‫نسخه‬ ‫یک‬ ‫مدل‬ ‫این‬‫سایما‬‫ایکس‬۵C‫است‬ ‫شده‬ ‫عرضه‬ ‫چینی‬ ‫شرکت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬. X5SW‫بازیگوش‬ ‫هم‬ ‫است‬ ‫کاربردی‬ ‫هم‬ ‫و‬.‫است‬ ‫جالب‬ ‫فنی‬ ‫مشخصات‬ ‫دارای‬. Syma X5SW‫ژیروسکوپ‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫مجهز‬۶‫و‬ ‫محوره‬‫دوربین‬ HD‫سنسور‬ ‫با‬۲٫۰‫برای‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫تفریحی‬ ‫پهپاد‬ ‫یک‬ ، ‫مگاپیکسلی‬‫رود‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫استفاده‬. ‫است‬ ‫با‬‫شارژ‬ ‫زمان‬ ‫از‬ ‫فاده‬۱۲۰‫برای‬ ‫دقیقه‬‫فقط‬ ‫مدل‬ ‫این‬ ،‫بهینه‬ ‫استفاده‬۹۶۷‫است‬ ‫آسان‬ ‫بسیار‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫وزن‬ ‫گرم‬.‫اگر‬ ‫بخشی‬ ‫لذت‬ ‫پروازهای‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫پایدار‬ ‫پهپاد‬ ‫این‬ ، ‫نباشید‬ ‫نگران‬ ‫باشید‬ ‫مبتدی‬‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫وسیله‬ ‫یک‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫اگر‬ .‫داشت‬ ‫خواهید‬ ، ‫هستید‬ ‫مبتدیان‬ ‫برای‬ ‫مناسب‬Syma X5SW‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ .‫دارد‬ ‫مطابقت‬ ‫شما‬ ‫نیازهای‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫پهپادی‬‫آسمان‬ ، ‫دستگاه‬
  • 2. ‫تا‬ ‫دارید‬ ‫فرصت‬ ‫دقیقه‬ ‫هشت‬ ‫تا‬ ‫هفت‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫شما‬ ‫بازی‬ ‫محل‬‫پهپاد‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫مورد‬ ‫این‬ .‫بگیرید‬ ‫استثنایی‬ ‫های‬ ‫عکس‬ ‫برای‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬‫قیمت‬ ‫با‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫مناسب‬ ‫کودکان‬۳۴‫شد‬ ‫عرضه‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫دالری‬. ‫مداوم‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫سایما‬ ‫دار‬ ‫دوربین‬ ‫کوادکوپتر‬ ‫این‬ ‫منفی‬ ‫نکات‬ ‫یا‬ ‫معایب‬ ‫از‬‫شارژی‬ ‫ت‬۷‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫آن‬ ‫دقیقه‬. ۲-‫ایکس‬ ‫سایما‬۸‫جی‬ ‫اچ‬(Syma X8HG) ‫پهپادهای‬ ‫گروه‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫محصول‬ ‫این‬X8‫کمپانی‬‫ب‬ ‫می‬ ‫سایما‬‫با‬ ‫پهپاد‬ ‫این‬ .‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫راضی‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫کاران‬ ‫تازه‬ ‫مطمئنا‬ ‫که‬ ‫اشد‬ ‫دوربین‬ ‫نظیر‬ ‫هایی‬ ‫ویژگی‬ ‫داشتن‬HD‫قدرتمند‬ ‫باتری‬ ‫و‬۷٫۴‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫تصاویری‬ ‫ولت‬۸‫این‬ .‫رساند‬ ‫می‬ ‫ثبت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مگاپیکیسل‬ ‫که‬ ‫هست‬ ‫کسانی‬ ‫برای‬ ‫خوبی‬ ‫انتخاب‬ ‫پهپاد‬‫ه‬ ‫خانه‬ ‫خارج‬ ‫و‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫پرواز‬ ‫برای‬ ‫وسیله‬ ‫یک‬ ‫دنبال‬ ‫به‬‫سایما‬ .‫ستند‬X8HG‫با‬ ‫ژیروسکوپ‬ ‫داشتن‬۶‫دهد‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫پرواز‬ ‫در‬ ‫باالیی‬ ‫پایداری‬ ‫محوره‬.‫این‬‫به‬ ‫مجهز‬ ‫بزرگ‬ ً‫ا‬‫نسبت‬ ‫سرنشین‬ ‫بدون‬ ‫هواپیمای‬ ‫می‬ ‫اجازه‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ارتفاعی‬‫بماند‬ ‫باقی‬ ‫متعادل‬ ‫ارتفاعات‬ ‫در‬ ‫گاز‬ ‫استیک‬ ‫کردن‬ ‫رها‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ‫تا‬ ‫دهد‬. ‫این‬‫ک‬ ‫است‬ ‫چشمگیر‬ ‫نوآوری‬ ‫یک‬ ‫مدل‬‫چه‬ ‫و‬ ‫مبتدی‬ ‫چه‬ ،‫آنها‬ ‫آزمایشی‬ ‫سطح‬ ‫از‬ ‫نظر‬ ‫صرف‬ ‫ه‬‫راحت‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ، ‫پیشرفته‬ ‫باتری‬ ‫کامل‬ ‫شارژ‬ ‫بار‬ ‫یک‬ ‫با‬ .‫است‬۲۰۰۰mAh‫پرواز‬ ‫زمان‬ ‫از‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫حاصل‬ ‫اطمینان‬۱۰‫این‬ .‫ببرید‬ ‫لذت‬ ‫دقیقه‬ ‫پهپاد‬‫کند‬ ‫تضمین‬ ‫را‬ ‫باد‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫بهتری‬ ‫مقاومت‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫سنگین‬ ‫کافی‬ ‫اندازه‬ ‫به‬. Syma X8HG‫مجهز‬ ‫دوربین‬ ‫محفظه‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫اکشن‬ ‫دوربین‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫است‬GoPro‫کرد‬ ‫سوار‬. ‫اگر‬‫اختیار‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫جانبی‬ ‫لوازم‬ ‫تمام‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫دستی‬ ‫وسیله‬ ‫یک‬ ‫خواهید‬ ‫می‬‫دهد‬ ‫قرار‬ ‫شما‬X8HG.‫است‬ ‫انتخاب‬ ‫بهترین‬ ‫دی‬ ‫اس‬ ‫میکرو‬ ‫حافظه‬ ‫کارت‬۴‫و‬ ‫گیگابایتی‬‫برای‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ، ‫بهینه‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ .‫است‬ ‫جعبه‬ ‫در‬ ‫دیگر‬ ‫جانبی‬ ‫لوازم‬ ‫بسیاری‬ ‫قیمت‬ ‫با‬ ‫محصول‬ ‫این‬ .‫کنید‬ ‫خریداری‬ ‫اضافی‬ ‫باتری‬ ‫یک‬ ، ‫پرواز‬ ‫زمان‬ ‫تمدید‬۱۸۸‫شد‬ ‫بازار‬ ‫روانه‬ ‫دالر‬. ‫توان‬ ‫می‬ ‫حدودی‬ ‫تا‬ ‫هم‬ ‫پرنده‬ ‫این‬ ‫منفی‬ ‫نکات‬ ‫و‬ ‫معایب‬ ‫از‬‫کرد‬ ‫اشاره‬ ‫آن‬ ‫پرواز‬ ‫زمان‬ ‫به‬.
  • 3. ۳-‫ایکس‬ ‫سایما‬۸‫پرو‬(Syma X8 Pro) ‫کوادکوپتر‬‫ایکس‬۸‫پرو‬‫گروه‬ ‫محصوالت‬ ‫دیگر‬ ‫از‬X8‫بر‬ ‫آن‬ ‫پرو‬ ‫پسوند‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫سایما‬‫به‬ ‫مجهز‬ ‫آید‬ ‫می‬ ‫سیستم‬GPS‫انقالبی‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫محصول‬ ‫یک‬ ‫کوادکوپتر‬ ‫این‬ .‫باشد‬ ‫می‬‫چینی‬ ‫سازنده‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫است‬Syma‫شود‬ ‫می‬ ‫ارائه‬.‫این‬ ‫دوربین‬ ‫اتصال‬ ‫با‬ ‫مدل‬HD‫طریق‬ ‫از‬ ‫خود‬Wi-Fi‫بگیرید‬ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫های‬ ‫عکس‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫امکان‬ ‫شما‬ ‫به‬ ،.‫پهپاد‬X8 pro‫مجهز‬ ‫هوشمند‬ ‫موقعیت‬ ‫بازخورد‬ ‫سیستم‬ ‫به‬GPS‫سازد‬ ‫می‬ ‫قادر‬ ‫را‬ ‫دستگاه‬ ‫که‬ ‫است‬‫بتو‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫اسکن‬ ‫ماهواره‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫منطقه‬‫اند‬ ‫خاص‬ ‫نقطه‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫خاص‬ ‫طور‬ ‫به‬‫برسد‬. ‫طریق‬ ‫از‬ ‫واقعی‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫ویدئویی‬ ‫انتقال‬ ‫سیستم‬ ‫باوجود‬Wi-Fi‫برآورده‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫انتظارات‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫خواهید‬ ‫تجربه‬ ‫را‬ ‫پروازهایی‬ ‫در‬ .‫کنند‬ ‫می‬‫گردد‬ ‫می‬ ‫باز‬ ‫خودکار‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫دستگاه‬ ‫مجدد‬ ‫شارژ‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫صورت‬. ‫از‬ ‫قبل‬‫انتخاب‬Syma X8Pro‫ذکر‬ ‫به‬ ‫الزم‬‫حدود‬ ‫فاصله‬ ‫تا‬ ‫را‬ ‫دستگاه‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫است‬۲۵۰‫کوادکوپتر‬ .‫کرد‬ ‫کنترل‬ ‫متر‬ ‫فاصله‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫تصاویر‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فیلم‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫همچنین‬۱۰۰‫و‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫زمان‬ ‫باتری‬ ‫شارژ‬ ‫برای‬ .‫کند‬ ‫ارسال‬ ‫کاربر‬ ‫برای‬ ‫متری‬ ‫بار‬ ‫هر‬‫کامل‬ ‫شارژ‬۱۰‫کند‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫پرواز‬ ‫دقیقه‬.‫پرواز‬ ‫تجربه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫بردن‬ ‫لذت‬ ‫برای‬،‫کافی‬ ‫عکس‬ ‫گرفتن‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫طوالنی‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫اضافه‬ ‫های‬ ‫باتری‬ ‫کوادروتور‬ ‫همراه‬ ‫باید‬.‫قیمت‬ ‫با‬ ‫دستگاه‬ ‫این‬۱۸۰‫شد‬ ‫بازار‬ ‫روانه‬ ‫دالر‬.
  • 4. ۴-‫پرو‬ ‫وان‬ ‫دبلیو‬ ‫سایما‬(Syma W1 PrO) ‫کوادکوپتر‬‫سایما‬W1 Pro‫و‬ ‫ارزشمند‬ ‫محصوالت‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫یکی‬‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫سایما‬ ‫کمپانی‬ ‫قیمت‬ ‫گران‬ ‫البته‬‫با‬ ‫امروز‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫حدود‬ ‫قیمتی‬۳۵۰‫گرم‬ ‫وقتی‬ ‫اما‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫عرضه‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫دالر‬‫غافل‬ ‫دارد‬ ‫که‬ ‫خوبی‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬ ‫از‬ ‫هستید‬ ‫آن‬ ‫قیمت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫وان‬ ‫دبلیو‬ .‫نشوید‬‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫دوربین‬ ‫یک‬ ‫دارای‬ ‫پرو‬۱۰۸۰‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫فیلمبرداری‬ ‫در‬ ‫پیکسل‬‫عالقمندا‬‫و‬ ‫برداری‬ ‫فیلم‬ ‫به‬ ‫ن‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫ویدئوهای‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫برداری‬ ‫تصویر‬‫واقع‬ ‫در‬ .‫کنند‬ ‫تهیه‬W1 Pro‫را‬‫سایما‬ ‫پهپادهای‬ ‫در‬ ‫انقالبی‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫دانست‬‫پهپاد‬ ‫کننده‬ ‫تولید‬ ‫های‬ ‫شرکت‬ ‫دیگر‬ ‫با‬ ‫رقابت‬ ‫یک‬ ‫شروع‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫همچنین‬ ‫که‬‫نظیر‬ ‫جهان‬ ‫در‬‫کوادکوپتر‬MJX ‫دانست‬ ‫غیره‬ ‫و‬ )‫(باگز‬. ‫همه‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫هم‬ ‫دیگر‬ ‫ویژگی‬ ‫یک‬ ‫محصول‬ ‫این‬‫برداری‬ ‫فیلم‬ ‫قابلیت‬ ‫با‬ ‫دوگانه‬ ‫دوربین‬ ‫هم‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫زده‬ ‫شگفت‬ ‫را‬۴K ‫با‬‫و‬ ‫جلو‬ ‫دوربین‬۷۲۰‫مجهز‬ ‫همچنین‬ ‫پهپاد‬ .‫دارد‬ ‫را‬ ‫عقب‬ ‫دوربین‬ ‫با‬ ‫پیکسل‬‫سیستم‬ ‫به‬‫یا‬ ‫ویدئویی‬ ‫انتقال‬FPV‫در‬ .‫باشد‬ ‫می‬ ‫شده‬ ‫ثبت‬ ‫تصاویر‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فیلم‬ ‫تمامی‬ ‫لحظه‬‫داشته‬ ‫برداری‬ ‫تصویر‬ ‫و‬ ‫برداری‬ ‫فیلم‬ ‫نحوه‬ ‫از‬ ‫کامل‬ ‫آگاهی‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬‫باشید‬. ‫سایما‬ ‫کوادکوپتر‬ ‫تجاری‬ ‫نام‬ ‫درباره‬ ‫حقایقی‬ ‫برند‬‫داده‬ ‫ارائه‬ ‫باال‬ ‫تکنولوژی‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کارآمد‬ ، ‫استحکام‬ ،‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫محصوالتی‬ ‫سایما‬‫به‬ ‫عالقمندان‬ ‫نیاز‬ ‫به‬ ‫زیادی‬ ‫حدود‬ ‫تا‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هواپی‬ ‫مسابقات‬‫بدون‬ ‫ماهای‬‫دارد‬ ‫مطابقت‬ ‫هوایی‬ ‫عکاسان‬ ‫و‬ ‫سرنشین‬. ،‫خود‬ ‫کوادکوپترهای‬ ‫کیفیت‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬‫تالش‬ .‫است‬ ‫کرده‬ ‫بنا‬ ‫مشتری‬ ‫برتر‬ ‫خدمات‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫اعتبار‬ ‫سایما‬‫کمپانی‬ ‫این‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫مشتری‬ ‫رضایت‬ ‫آن‬ ‫سازندگان‬ ‫و‬‫اخ‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫توجهی‬ ‫قابل‬‫می‬ ‫تصاص‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫معرفی‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫این‬ .‫دهد‬‫هواپیماهای‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫کاربر‬ ‫خاص‬ ‫نیازهای‬ ‫کردن‬ ‫برآورده‬ ‫برای‬ ‫خالقانه‬‫سرنشین‬ ‫بدون‬ Syma‫شرکت‬ ‫این‬ ‫تولیدی‬ ‫آخرین‬ .‫آیند‬ ‫می‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫مختلفی‬ ‫اشکال‬ ‫به‬‫چینی‬Syma Z1.‫است‬ ‫لمسی‬ ‫بازی‬ ‫اسباب‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کنید‬ ‫ردیابی‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫هوشمند‬ ‫گوشی‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫مسیرهای‬ ‫باید‬ ‫فقط‬ ‫پهپاد‬ ‫این‬ ‫هدایت‬ ‫برای‬. ‫از‬‫دوربین‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫دار‬ ‫دوربین‬ ‫کوادکوپتر‬ ‫این‬ ‫خوب‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬۱۰۸۰،‫پیکسل‬‫پروازهای‬ ‫برای‬ ‫باال‬ ‫شارژی‬ ‫مداومت‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫مسافتی‬ ‫برد‬ ،‫طوالنی‬۲۵۰‫ت‬ ،‫متر‬‫عقیب‬‫اشاره‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫براشلس‬ ‫قدرتمند‬ ‫پیشرانه‬ ‫و‬ ‫دست‬ ‫با‬ ‫کنترل‬ ،‫سوژه‬ ‫اتوماتیک‬ ‫کرد‬.‫یک‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫ثابت‬ ‫های‬ ‫باال‬ ‫با‬ ‫طراحی‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫سایما‬ ‫پهپادهای‬ ‫تمامی‬ ‫همانند‬‫محور‬X‫می‬ ‫بهره‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫نصب‬ ‫مانند‬ ‫برد‬. ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫عزیز‬ ‫مشتریان‬‫سایما‬ ‫شرکت‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫کوادکوپترهای‬ ‫این‬ ‫از‬‫فروشگاه‬ ‫همین‬ ‫از‬ ‫مناسب‬ ‫قیمت‬ ‫با‬ ‫را‬‫یعنی‬
  • 5. ‫محصوالت‬ ‫رسمی‬ ‫نمایندگی‬ ‫که‬ ‫استور‬ ‫سایما‬SYMA‫خریداری‬ ‫و‬ ‫تهیه‬ ‫باشد‬ ‫می‬‫خدمات‬ ‫تمامی‬ ‫همچنین‬ ‫فروشگاه‬ ‫این‬ .‫کنند‬ ‫به‬ ‫مربوط‬‫کوادکوپتر‬ ‫خرید‬‫قط‬ ‫تهیه‬ ‫و‬ ‫مختلف‬ ‫برندهای‬ ‫از‬‫دهد‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کوپتر‬ ‫کواد‬ ‫یدکی‬ ‫عات‬. ‫محصول‬ ‫نام‬ ‫دوربین‬ ‫کیفیت‬ ‫پرواز‬ ‫مداومت‬ ‫مسافتی‬ ‫برد‬ GPS ‫قیمت‬ syma x5sw ۲‫و‬ ‫مگاپیسل‬HD ۷‫دقیقه‬ ۵۰‫متر‬ ‫ندارد‬ ۳۴‫دالر‬ syma x8hg ۸‫و‬ ‫مگاپیکسل‬HD ۸‫دقیقه‬ ۷۰‫متر‬ ‫ندارد‬ ۱۸۸‫دالر‬ syma x8 pro ‫فیلم‬ ‫کیفیت‬HD ۱۲‫دقیقه‬ ۲۵۰‫متر‬ ‫دارد‬ ۱۸۰‫دالر‬ syma w1 pro ۱۲‫مگاپیکسل‬ ۱۸‫دقیقه‬ ۲۵۰‫متر‬ ‫دارد‬ ۳۵۰‫دالر‬