SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
Download to read offline
‫سال‬ ‫کامپیوتر‬ ‫های‬ ‫بازی‬ ‫بهترین‬
2022
‫ب‬
‫ب‬‫ز‬ ‫اعبز‬
‫ا‬‫دربزدبنعی‬ ‫انبعابزبه‬‫یب‬ ‫اعبوا‬
‫ه‬‫ب‬ ‫اتو‬
‫ب‬‫گیم‬
‫و‬ ‫اتعوی‬
‫ا‬‫ب‬ ‫اتن‬
‫ه‬
‫ب‬ ‫ا‬
‫ه‬ ‫نبهخشبعیبخ‬ ‫زدب‬
‫ب‬ ‫بسات‬ ‫و‬ ‫باتعوی‬ ‫بهت‬ ‫نبهتن‬ ‫ههت‬
2022
‫ب‬
‫ب‬
‫نب‬ ‫ب‬ ‫هعبهتبد‬ ‫نبور‬ ‫بو‬ ‫بوتبوتن‬ ‫ییباا‬ ‫بشامتبعر‬ ‫به‬ ‫د‬
‫اخنب‬
‫اارنبسا‬
‫عبعا‬ ‫ا‬ ‫نب‬ ‫اب‬ ‫پب‬ ‫زباای‬ ‫بز‬ ‫بهتبد‬ ‫نبهتن‬ ‫یمیاتیبههت‬ ‫بببهتب‬ ‫هی‬ ‫انب‬
‫زسا‬
‫ب‬ ‫ات‬
‫ه‬‫ب‬ ‫اتن‬
‫ه‬‫نب‬ ‫یب‬ ‫اتده‬
‫ا‬‫ب‬ ‫ات‬
‫ب‬‫اتن‬
‫ساا‬ ‫لب‬ ‫ز‬ ‫اعبز‬
‫ر‬‫ا‬
‫ساا‬ ‫بو‬ ‫و‬ ‫اتعوی‬
‫ا‬‫ب‬ ‫به‬ ‫انبد‬
‫ی‬‫ی‬ ‫بگ‬ ‫ات‬
‫ه‬‫ب‬ ‫اتد‬
‫ا‬‫ب‬ ‫د‬ ‫ی‬
‫ب‬
‫ب‬ ‫ابنبهت‬
‫بزدبسا‬ ‫تز‬ ‫بن‬ ‫بهت‬ ‫عبهتن‬ ‫ات‬
‫گتیبههبسا‬ ‫ارعبزها‬
‫سا‬ ‫بببو‬ ‫ا‬
‫بشا‬ ‫ات‬
‫یبهیشا‬ ‫ئ‬ ‫ب‬
‫ئعبعیبزها‬ ‫د‬ ‫فب‬ ‫عخت‬
.
‫امتبهه‬
‫ا‬‫بشا‬ ‫گ‬
‫ب‬
‫بزدب‬ ‫و‬ ‫باتعوی‬ ‫بهت‬ ‫نبهتن‬ ‫باعبههت‬ ‫اتی‬
‫ا‬‫بهسا‬ ‫والقما‬
‫ب‬ ‫ست‬
2022
‫ب‬
‫بعتبهتشی‬ ‫بهم‬ ‫نبگیمبتو‬ ‫نبهخشب‬ ‫تیب‬ ‫ت‬ ‫لبوتب‬ ‫بهشاتسی‬ ‫د‬
.
‫ن‬ ‫ب‬ ‫عبز‬ ‫د‬ ‫نبزبدبسسا‬ ‫سانباعب‬ ‫بعهیتب‬ ‫همعبچی‬
PUBG
‫ب‬ ‫نبسای‬ ‫باایهلبهتب‬ ‫ب‬ ‫بشا‬ ‫د‬
100
‫ب‬
‫ب‬
‫بزد‬ ‫یبز‬ ‫س‬ ‫نبعتس‬ ‫تب‬ ‫لب‬ ‫بس‬ ‫بعایر‬ ‫وبت‬ ‫ساتوتعبی‬
The Elder Scrolls V: Skyrim
‫ب‬
‫ب‬‫عت‬ ‫لب‬
‫ب‬
‫ب‬ ‫تز‬ ‫بن‬ ‫بس‬ ‫هت‬ ‫اتیهلبچی‬
‫بهتبهسا‬ ‫یبعتع‬ ‫ای‬
‫اببهعبشوشباشا‬
‫باعبعتبوتشا‬ ‫ن‬ ‫هعبهمتیب‬
‫انلب‬
‫اشاا‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫بع‬ ‫ات‬
‫ه‬‫انب‬
‫ب‬‫ا‬
‫اعبزدبساا‬
‫ا‬‫دزب‬ ‫زبز‬ ‫ببس‬ ‫اتز‬‫بن‬ ‫و‬ ‫اتعوی‬
‫ا‬‫ب‬ ‫ات‬
‫ه‬‫ب‬ ‫اتن‬
‫ه‬‫دزپب‬ ‫زبز‬ ‫بس‬
‫ب‬
‫ب‬‫اتع‬
‫ببباتداشا‬ ‫ب‬ ‫بع‬ ‫هت‬ ‫ز‬ ‫ات‬
‫سا‬ ‫اتب‬
‫سا‬ ‫بو‬ ‫بببری‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ااتوبببهنتلبوی‬
‫سا‬ ‫یلبو‬ ‫س‬ ‫عتس‬
‫تیتعب‬ ‫سرعب‬ ‫و‬
.
‫گ‬
‫ب‬
‫ب‬
‫ب‬ ‫ا‬
‫امتبههبقد‬
‫ش‬
‫ب‬ ‫زبهتن‬ ‫ز‬
‫ب‬ ‫بهت‬ ‫نبهتن‬ ‫بههت‬ ‫هی‬ ‫لبببعیبخ‬ ‫د‬ ‫بز‬ ‫بد‬ ‫بس‬ ‫و‬ ‫اتعوی‬
‫ب‬
‫ب‬ ‫بسات‬ ‫و‬ ‫اتعوی‬
2022
‫ب‬
‫ب‬
‫ب‬ ‫بهت‬ ‫نبهتن‬ ‫لبوتبههت‬ ‫بعتبهتشای‬ ‫ععبهم‬ ‫ز‬ ‫بزدب‬ ‫بهشااتسای‬ ‫د‬
2022
‫ب‬
‫ب‬
‫ب‬ ‫د‬
‫ییباایه‬ ‫بشمتبعر‬ ‫ه‬
.
1.
‫بازی‬
Stray
‫ب‬
‫ب‬‫بوت‬ ‫بد‬ ‫نبهتن‬ ‫تمب‬ ‫ب‬ ‫گ‬
‫ب‬ ‫ات‬
‫تزبس‬ ‫بن‬ ‫تتمت‬ ‫لبهعب‬ ‫ب‬ ‫اای‬
‫ش‬ ‫آلیب‬ ‫هعب‬
2022
‫ب‬
‫ب‬
‫ب‬
‫ب‬ ‫بهت‬ ‫نبهتن‬ ‫ریب‬ ‫ا‬
‫س‬
‫ب‬
‫ب‬‫عتبهت‬ ‫پب‬ ‫ا‬
‫ش‬‫بهت‬ ‫اخ‬
‫س‬‫لبع‬ ‫باای‬ ‫هعبهتن‬ ‫نبگ‬ ‫نشب‬ ‫امتبزدب‬
‫ش‬‫عب‬ ‫ا‬ ‫دب‬ ‫ا‬
‫د‬‫بو‬ ‫ات‬
‫ش‬‫پب‬ ‫یتعب‬ ‫ب‬ ‫س‬
‫یبعیبه‬ ‫ب‬ ‫نبهتن‬ ‫قریب‬ ‫بشاامتبهعبتابب‬ ‫بعی‬ ‫نبهتن‬ ‫هعب‬ ‫نبهتدبور‬
. Stray
‫نب‬
‫ب‬
‫ب‬ ‫هتن‬
‫ی‬ ‫س‬ ‫عتس‬
‫ب‬
‫ب‬ ‫ات‬
‫س‬‫زدب‬
2022
‫ب‬
‫ب‬
‫ب‬
‫ب‬ ‫ا‬
‫ش‬‫دب‬ ‫ا‬
‫د‬ ‫بع‬ ‫اه‬
‫ش‬‫نب‬ ‫انباعبزدب‬
‫س‬ ‫ب‬ ‫ز‬ ‫هعببگ‬ ‫نبگ‬ ‫انباعبدب‬
‫س‬
‫اتب‬
‫ساا‬ ‫بو‬ ‫نبهتن‬ ‫پب‬ ‫نبعیباا‬ ‫ان‬
‫تیتعبساا‬ ‫بسهشب‬ ‫بهت‬ ‫اینبهتبببهتات‬
‫بهتلبعتشاا‬ ‫هتبدهت‬
‫ب‬
‫ب‬ ‫ز‬ ‫سات‬
BlueTwelve Studio
‫ساتب‬ ‫تیتعبببو‬ ‫سارعب‬ ‫و‬
Annapurna Interactive
‫ب‬ ‫بشا‬ ‫عاتشا‬
‫ب‬
‫ب‬
‫سن‬
.
‫ب‬ ‫ب‬ ‫لب‬ ‫تن‬ ‫یلب‬ ‫س‬ ‫بعتس‬ ‫ظی‬ ‫فب‬ ‫بعخت‬ ‫بهت‬ ‫سنباعبهتبژ‬ ‫ب‬ ‫ز‬ ‫ف‬ ‫یببب‬ ‫ئ‬ ‫بب‬ ‫نبهتن‬ ‫نب‬
‫انب‬
‫ش‬‫اتی‬
‫س‬ ‫یب‬ ‫بنلب‬ ‫ا‬ ‫بب‬ ‫به‬ ‫نبهتن‬ ‫انپب‬
‫س‬ ‫تیتعب‬ ‫ارعب‬
‫س‬ ‫اتنسبو‬
‫س‬‫بببع‬ ‫اتن‬
‫س‬‫ابیعب‬
‫ش‬‫لب‬،‫اخ‬
‫ش‬
4
‫ب‬
‫ب‬
‫ب‬‫ب‬
5
‫ب‬
‫هیب‬ ‫بهعبخ‬ ‫لبهت‬ ‫بهب‬ ‫بگب‬ ‫نبهتن‬ ‫نب‬ ‫دباتعسب‬ ‫بهعبی‬ ‫هی‬ ‫بعیبخ‬ ‫گ‬ ‫انپب‬
‫س‬ ‫ب‬ ‫ا‬
‫ش‬‫ب‬ ‫ا‬
‫ش‬‫عات‬
‫نب‬ ‫نشب‬
‫ب‬
‫ب‬‫اع‬
‫نبایس‬ ‫بزدب‬ ‫زبد‬ ‫بخ‬ ‫ا‬
‫بس‬ ‫ی‬ ‫لبتتیبعیبو‬ ‫باای‬ ‫بهتن‬ ‫اه‬
‫ش‬‫ب‬ ‫اح‬
‫بزدبس‬ ‫زبد‬ ‫هعببگ‬ ‫گ‬
‫ب‬
‫ب‬ ‫تن‬ ‫لب‬ ‫سعباای‬ ‫زبهعبشیبو‬ ‫کبا‬ ‫بس‬ ‫سعبشاامتبد‬ ‫بو‬ ‫بچی‬ ‫لبه‬ ‫بهو‬ ‫دوفت‬ ‫پبهعب‬ ‫باای‬ ‫بگی‬ ‫اترب‬
‫دباای‬ ‫بو‬ ‫بشیبد‬ ‫قریبومتعیبدیتتدهت‬ ‫هعبب‬ ‫نبگ‬ ‫نشب‬ ‫بببزدب‬ ‫بتسباای‬ ‫هتبد‬
.
2.
‫بازی‬
Multiversus
‫ب‬
‫ت‬‫بعب‬ ‫نبهتن‬
‫ب‬
‫ب‬‫ن‬ ‫سانپبببزدب‬ ‫ب‬ ‫ا‬
‫بش‬ ‫بهتنبعاتشا‬ ‫ساخعبهتت‬ ‫بزدب‬ ‫بتتضا‬ ‫لبزدبتت‬ ‫بس‬ ‫ب‬ ‫دن‬
‫ان‬
‫س‬ ‫ب‬ ‫ات‬
‫بدس‬ ‫ثبت‬ ‫بهعب‬ ‫زبد‬ ‫هینبخ‬ ‫ب‬ ‫بع‬ ‫ژ‬
.
‫نب‬ ‫تیب‬ ‫عت‬ ‫یبقه‬ ‫اتاات‬
‫س‬ ‫انب‬
‫س‬ ‫بهعبزگیسبیه‬ً‫وت‬ ‫وم‬
‫ی‬ ‫اتن‬
‫انبببتتیبه‬
‫اتتبببوخ‬
‫بو‬ ‫اتن‬
‫به‬ ‫ات‬
‫انبه‬
‫ای‬
‫اخداا‬
‫نبشاا‬ ‫خیب‬ ‫اعبه‬‫سم‬
Scooby-Doo
‫ب‬
‫ب‬‫اع‬
‫ه‬
‫به‬ ‫ات‬ ‫باتد‬ ‫تز‬ ‫زبن‬ ‫ساانپبور‬ ‫ب‬ ‫هینبدساای‬ ‫ب‬ ‫ع‬
‫دزپب‬ ‫زبز‬ ‫ببس‬ ‫نبهتن‬ ‫زیبقفسبزدب‬ ‫بهتنبا‬
‫ب‬ ‫تیبد‬ ‫بد‬ ‫هت‬ ‫ات‬ ‫بومتعیباتد‬ ‫ی‬ ‫زبعیبو‬ ‫بخ‬ ‫یبزدبایفب‬ ‫یعبس‬ ‫ا‬
‫گنباتدبببسا‬ ‫اه‬
‫بسا‬ ‫ه‬
‫ب‬ ‫زدبهتن‬
Multiversus
‫ب‬
‫ب‬‫بزدبتتگن‬ ‫بد‬ ‫نبهتن‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫امتبعیبو‬
‫ش‬‫پب‬ ‫باای‬ ‫ایبیخی‬
‫خش‬ ‫بچ‬ ‫د‬ ‫ا‬
‫هعبع‬
‫بب‬ ‫ات‬
‫ه‬‫مب‬ ‫تف‬ ‫ب‬ ‫به‬ ‫اتن‬
‫ه‬‫پب‬ ‫ا‬
‫ی‬‫باا‬ ‫س‬ ‫ب‬ ‫ف‬ ‫ب‬ ‫ا‬
‫ا‬‫بببچ‬ ‫ف‬ ‫انب‬
‫و‬‫ب‬ ‫ات‬
‫ه‬
‫یب‬ ‫انلب‬
‫ی‬‫بسااات‬ ‫ات‬
‫ع‬‫بنب‬ ‫ا‬
‫ا‬
‫ستیشنب‬
4
‫ستیشنب‬ ‫یب‬ ‫لب‬
5
‫یببب‬ ‫ابهتاابب‬ ‫لب‬
Xbox Series X/S
‫سن‬ ‫ب‬ ‫بش‬ ‫عاتش‬
.
‫ب‬
‫ب‬ ‫ز‬ ‫ات‬
‫ا‬‫س‬ ‫اتب‬
‫ا‬‫س‬ ‫تیبو‬ ‫بد‬ ‫ب‬ ‫بعبتدن‬ ‫نبهتن‬
Player First Games
‫اتب‬
‫ا‬‫س‬ ‫تیتعبببو‬ ‫ارعب‬
‫ا‬‫س‬ ‫و‬
Warner Bros
‫ببب‬ ‫بعیبااا‬ ‫فبهتبههبعبتدن‬ ‫تسبعخت‬ ‫اتیبزدبع‬ ‫سانپبهتن‬ ‫ب‬ ‫بشا‬ ‫ههبعاتشا‬
‫سریب‬
‫ب‬
‫ب‬‫تستس‬ ‫سنببب‬ ‫سینب‬ ‫بقتهسبو‬ ‫یبهتن‬ ‫پبگیهب‬ ‫سنبزها‬ ‫بش‬ ‫زبد‬ ‫فتیبخ‬ ‫بت‬ ‫عیبااا‬
‫بزدبیهنبشمتبورسهبعیباا‬ ‫قریبد‬ ‫زبب‬ ‫ب‬ ‫نب‬
.
3.
‫بازی‬
Norco
‫ب‬ ‫اه‬
‫اتبش‬
‫بزدببس‬ ‫امتبد‬
‫ینلبش‬ ‫نحعبببا‬ ‫یب‬ ‫س‬ ‫بعتس‬ ‫نبهتن‬ ‫بدگاتیلب‬ ‫ی‬ ‫لب‬ ‫دا‬ ‫قریب‬ ‫بب‬ ‫اه‬
‫زدبش‬
‫باای‬ ‫بسستر‬ ‫زبد‬ ‫بخ‬ ‫زدبگمش‬ ‫بوتبه‬ ‫دبعیبزه‬ ‫یبق‬ ‫ع‬
.
‫هینبعاظ‬
‫ز‬ ‫باعبهتبو‬
‫بزبزب‬ ‫هت‬
‫در‬ ‫ایتدبه‬
‫یبهس‬ ‫اتت‬
‫س‬ ‫انلبز‬
‫س‬ ‫ب‬ ‫ا‬
‫بش‬ ‫ات‬
‫ش‬ ‫ب‬ ‫ات‬
‫ختاس‬
‫ب‬
‫ب‬ ‫ا‬
‫دزبش‬ ‫انباعبهعبشیبب‬
‫س‬ ‫ب‬ ‫نبچی‬ ‫ب‬ ‫و‬
‫سان‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫مبهخشبببههبختی‬ ‫بههبشد‬ ‫سانبببساف‬ ‫ب‬ ‫گرتز‬ ‫قب‬ ‫بی‬ ‫نبهتن‬ ‫تیب‬ ‫پبی‬
.
Norco
‫ب‬ ‫شبیعبهعبهتن‬
‫ب‬ ‫ا‬ ‫یبعت‬ ‫هت‬
Kentucky Route Zero
‫ب‬
Beneath a Steel Sky
‫سن‬
.
‫ب‬
‫اتتی‬
‫سا‬ ‫بز‬ ‫نبهتن‬
Kay
‫ب‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫زدربد‬ ‫ززلبوتبه‬ ‫بهتنبعیبگ‬ ‫دا‬ ‫عب‬ ‫انباعبهعبخت‬
‫سا‬ ‫یب‬ ‫نیبس‬
‫اتبعیب‬
‫اتهر‬
‫گشبس‬ ‫نبع‬ ‫اسب‬
‫ایبقب‬ ‫ا‬ ‫نب‬ ‫اتو‬
‫اتزدربا‬
‫نشبایبببع‬ ‫نبهمیاینبهینب‬ ‫اتن‬
‫پبه‬ ‫ا‬
‫اا‬
‫ز‬ ‫ا‬
‫ش‬
.
‫شدبعی‬ ‫ببب‬ ‫دئت‬ ‫ا‬
‫س‬‫ب‬ ‫نبعرمت‬ ‫دزب‬ ‫هتبب‬ ‫بش‬ ‫ن‬
‫ا‬
‫ش‬
.
‫ب‬
‫ب‬‫خ‬ ‫بزدبوتد‬ ‫نبهتن‬
24
‫ب‬
‫ب‬
‫ب‬
‫ب‬‫عتدس‬
2022
‫ب‬
‫ب‬
‫ست‬ ‫و‬
Raw Fury
‫سن‬ ‫ب‬ ‫بش‬ ‫عاتش‬
.
4.
‫بازی‬
The Quarry
‫ب‬
‫ب‬‫خ‬ ‫انباعبزدبوتد‬
‫س‬ ‫ب‬ ‫ف‬ ‫ب‬ ‫بببچا‬ ‫ف‬ ‫یبونب‬ ‫ئ‬ ‫بب‬ ‫نبهتن‬
10
‫ب‬
‫ب‬
‫ژبئنب‬
2022
‫ب‬
‫ب‬
‫ب‬
‫ب‬ ‫ز‬ ‫ات‬
‫س‬ ‫اتب‬
‫س‬ ‫و‬
‫ساتب‬ ‫تیتعبببو‬ ‫سارعب‬ ‫بو‬ ‫بگیم‬ ‫بعسای‬ ‫سا‬
2K Sports
‫بب‬
2
K Games
‫سان‬ ‫ب‬ ‫بشا‬ ‫عاتشا‬
.
‫ب‬ ‫دزبگت‬ ‫نبشکب‬ ‫بزدبشخ‬ ‫دشی‬ ‫تعیباعبخ‬ ‫ها‬
‫ب‬
‫ب‬‫ببعیبدبزل‬ ‫یبی‬ ‫وتهستت‬
9
‫ب‬
‫ب‬
‫نب‬ ‫یبزدب‬ ‫س‬ ‫عشتبدب‬
‫یببب‬ ‫زبع‬ ‫ی‬ ‫نب‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫باعبه‬ ‫پبواهتبچی‬ ‫ببعیبدب‬ ‫یشبهیایببببتشااتاتوبی‬ ‫قتهسب‬ ‫شااکبری‬
‫ب‬ ‫به‬ ‫انباعبهت‬
‫س‬ ‫دب‬ ‫ا‬
‫قتهسبود‬ ‫بری‬ ‫بهت‬ ‫تخت‬ ‫بلب‬ ‫تدبعیبااا‬ ‫ا‬
‫بش‬ ‫هتبد‬ ‫انباعبش‬
‫س‬ ‫ویب‬ ‫ز‬ ‫س‬ ‫ع‬
‫رتمبزهی‬ ‫هتب‬ ‫امنبهعبش‬
.
‫ب‬
‫ب‬‫ن‬ ‫بهتنبههب‬ ‫ز‬ ‫ات‬
‫س‬ ‫نب‬
‫ان‬
‫س‬ ‫ب‬ ‫ز‬ ‫با‬ ‫بعتبشعتز‬ ‫یبه‬ ‫ااتوبببورتع‬
‫س‬ ‫اتتیبو‬
‫س‬ ‫ز‬
. the querry
‫انپب‬
‫ا‬‫س‬ ‫ب‬ ‫ز‬ ‫کبا‬ ‫زبس‬ ‫بهعبخ‬ ‫هتبد‬ ‫بگیم‬ ‫ظ‬ ‫ب‬ ‫بسب‬ ‫گرتز‬ ‫قب‬ ‫اتتیبی‬
‫ا‬‫س‬ ‫بببز‬ ‫یعب‬ ‫یبت‬ ‫هتبگیهب‬
‫ب‬
‫ب‬ ‫بسااات‬ ‫و‬ ‫به‬ ‫اتن‬
‫ه‬‫اتدعینب‬
‫ه‬‫یبچ‬ ‫اعبوا‬
‫ا‬‫ب‬ ‫ف‬ ‫ب‬ ‫ا‬
‫ا‬‫بچ‬ ‫س‬ ‫انب‬
‫ی‬ ‫اته‬
‫ق‬‫اتب‬
‫ه‬‫یب‬ ‫ئ‬ ‫ا‬‫بب‬ ‫اتن‬
‫ه‬
2022
‫ب‬
‫ب‬
‫ب‬
‫ب‬‫اع‬
‫ه‬‫ب‬ ‫د‬
‫ب‬ ‫امتبزدبهتن‬
‫ا‬‫انپبش‬
‫ا‬‫س‬ ‫ب‬ ‫ز‬ ‫اتدبز‬
‫ا‬‫ختد‬ ‫زب‬ ‫خ‬
The Querry 7
‫باعبهعب‬ ‫د‬ ‫ختیتدبز‬ ‫بزدب‬ ‫بد‬ ‫ات‬ ‫اتد‬
‫سن‬ ‫دب‬ ‫بگب‬ ‫بوتثی‬ ‫بز‬ ‫هتبه‬ ‫نبش‬ ‫مب‬ ‫با‬ ‫یفبه‬ ‫یبدیتتدبببو‬ ‫دبا‬ ‫ی‬
.
5.
‫بازی‬
V Rising
‫اخع‬
‫س‬ ‫ب‬ ‫ا‬
‫ض‬‫بتت‬ ‫زدبتت‬
Early Access
‫ب‬ ‫هتن‬
V Rising
‫ب‬
‫ب‬‫ن‬ ‫انپببب‬
‫س‬ ‫ب‬ ‫ا‬
‫ش‬‫ب‬ ‫ا‬
‫ش‬‫اتیهبعات‬
‫س‬ ‫ب‬ ‫بدب‬ ‫ه‬
‫ان‬
‫سا‬ ‫ب‬ ‫ا‬
‫سبشا‬ ‫بوب‬ ‫د‬ ‫ینینبی‬ ‫نبع‬ ‫بهعب‬ ‫ا‬
‫بتتضا‬ ‫بزدبتت‬ ‫هتن‬
.
‫نب‬ ‫ب‬ ‫یبز‬ ‫بهعب‬ ‫نبهتن‬
‫ب‬ ‫هتن‬
‫سانلب‬ ‫ب‬ ‫تمبوشابیعبشا‬ ‫سایبنبزها‬ ‫بهنتبهتبزسات‬ ‫هت‬
Valheim
‫ب‬
‫ب‬ ‫سبسات‬ ‫ب‬ ‫لباعبزدب‬
2021
‫ب‬
‫ب‬
‫ی‬ ‫یبخ‬ ‫تتیبهعبوا‬ ‫اتت‬
‫امتبببزبس‬
‫نلبش‬ ‫بعت‬ ‫بسهتیبهتنب‬ ‫نبهتن‬ ‫پبزدب‬ ‫ا‬
‫بش‬ ‫ا‬
‫عاتش‬
‫اتم‬
‫شش‬
‫ب‬
‫ب‬ ‫هت‬
‫بعی‬ ‫اریفبهتن‬
‫ضا‬
‫زبد‬ ‫بخ‬ ‫د‬ ‫نبسهتیلبق‬ ‫زب‬ ‫شبخ‬ ‫شبز‬ ‫ی‬ ‫یببب‬ ‫تدبخ‬ ‫ا‬
‫بهتبشا‬ ‫باعبهت‬ ‫اای‬
‫ب‬
‫دونتءبزهی‬
.
‫ب‬
‫ب‬‫ت‬ ‫ب‬ ‫نبهم‬ ‫ال‬ ‫تبش‬ ‫ب‬ ‫ز‬ ‫ف‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫ا‬
‫بهعبعا‬ ‫ی‬ ‫امتبعیبو‬
‫بشا‬ ‫یبزدبوته‬ ‫بی‬ ‫نبخ‬ ‫نب‬ ‫ب‬ ‫هر‬
‫ب‬
‫ب‬‫ی‬ ‫ایحت‬
‫ا‬‫بش‬ ‫ز‬ ‫س‬ ‫سبببع‬ ‫تعن‬ ‫ب‬ ‫هت‬ ‫بهی‬ ‫باعبهتب‬ ‫باای‬ ‫اتمبهتبهتن‬
‫ا‬‫یبشش‬ ‫بخ‬ ‫ات‬
‫ا‬‫یعبس‬ ‫و‬
‫ب‬
‫ت‬‫ا‬
‫بعیبس‬ ‫ا‬ ‫اتعبزد‬
‫س‬ ‫ات‬
‫تهیبش‬ ‫ت‬ ‫ببب‬ ‫دبعیبااا‬ ‫دبدبنبی‬ ‫نب‬ ‫لبزدبتتگیباعب‬ ‫بعیبااا‬ ‫عبتدن‬
‫پب‬ ‫ن‬
‫ز‬ ‫سات‬ ‫ب‬ ‫اگبد‬ ‫بد‬ ‫بب‬ ‫هتن‬
Stunlock
‫ب‬
‫ب‬ ‫نبهتن‬ ‫سانپبزدب‬ ‫وعبواساانبساتختعب‬ ‫بعرم‬ ‫ن‬
‫ب‬
‫ب‬ ‫نبهتن‬ ‫ب‬ ‫بچا‬ ‫پبه‬ ‫زبهتشای‬ ‫یبخ‬ ‫بعت‬ ‫بهنتبببن‬ ‫فبهعبی‬ ‫بهتباشافبعاتهزبعخت‬ ‫شامتبهت‬
‫یب‬ ‫بهمیاینبعی‬ ‫نبهتن‬ ‫دزپبزدب‬ ‫بز‬ ‫تز‬ ‫بن‬ ‫ت‬ ‫سانببگیبع‬ ‫تننب‬ ‫اساابهتبقیمنب‬ ‫دگیب‬
‫نبزدبه‬ ‫بهتن‬ ‫ب‬ ‫ایکب‬
‫شس‬
‫بزدب‬ ‫نبد‬ ‫انباعبهتن‬
‫س‬ ‫ب‬ ‫نبهمینبدببههت‬ ‫زببب‬ ‫ا‬
‫بعیبش‬ ‫ات‬
‫تمبدبنبهیش‬ ‫ا‬
‫زهاایاا‬ ‫ااانب‬ ‫تاا‬ ‫دزب‬ ‫ز‬ ‫زب‬ ‫بساا‬ ‫ااعب‬ ‫ات‬
‫ساااا‬ ‫اااعب‬ ‫اانب‬ ‫وااتد‬ ‫ب‬ ‫هاات‬ ‫ایاا‬
‫عساااا‬
.
6.
‫بازی‬
Galactic Civilizations 4
‫ب‬ ‫هتن‬
Galactic Civilizations 4
‫یب‬ ‫شات‬ ‫باه‬ ‫یبهت‬ ‫تبوم‬
4
‫ب‬
‫ب‬ ‫بسات‬ ‫و‬ ‫به‬ ‫بهت‬ ‫بهتن‬ ‫نبز‬ ‫یب‬
2022
‫ب‬
‫ب‬
‫ی‬ ‫ئ‬ ‫بب‬ ‫نبهتن‬ ‫پب‬ ‫بعیبش‬ ‫ات‬
‫هعبتسا‬
‫ب‬
‫ب‬
‫ب‬
‫ب‬‫ن‬ ‫انپب‬
‫سا‬ ‫بهخشب‬ ‫ایتدبگب‬
‫هعبشیبهسا‬ ‫اعبور‬
‫ب‬
‫ب‬‫خ‬ ‫سانباعبزدبوتد‬ ‫یب‬ ‫شات‬ ‫باه‬ ‫یبهت‬ ‫بوم‬ ‫بهت‬ ‫نبهتن‬ ‫بچهتدمب‬ ‫بسا‬ ‫هتن‬
26
‫ب‬
‫سب‬ ‫شبد‬
2022
‫ب‬
‫ب‬
‫نب‬
‫ا‬
‫س‬
Stardock
‫ب‬ ‫انباعبه‬
‫س‬ ‫ب‬ ‫وس‬ ‫ات‬
‫س‬ ‫یببب‬ ‫ئ‬ ‫بب‬ ‫نبهتن‬ ‫انپب‬
‫س‬ ‫تیتعب‬ ‫اتدب‬
‫ش‬‫ت‬ ‫ارعببب‬
‫س‬ ‫و‬
‫ب‬
‫ب‬‫ایتدبوتگی‬
‫یبهس‬ ‫ات‬ ‫یبی‬ ‫انپبگیهب‬
‫س‬ ‫ب‬ ‫ا‬
‫بش‬ ‫ا‬
‫بنبعاتش‬ ‫ا‬ ‫اتینبب‬
‫بس‬ ‫مبعت‬ ‫تف‬
‫افب‬
‫تیباش‬ ‫ع‬
‫ب‬
‫ب‬‫اتد‬
‫تش‬ ‫نب‬ ‫اب‬ ‫ب‬ ‫نبهتن‬ ‫زپب‬ ‫بز‬ ‫ه‬ ‫امتبخ‬
‫بهعبش‬ ‫یبد‬ ‫ات‬ ‫بی‬ ‫زهت‬ ‫ب‬ ‫انبزدب‬ ‫ا‬
‫بببش‬ ‫بس‬ ‫یاتبد‬
‫نب‬ ‫سااانپب‬ ‫ب‬ ‫ز‬ ‫انبا‬
‫ی‬‫ات‬‫بزد‬ ‫اعب‬‫ات‬ ‫بد‬ ‫ات‬
‫ه‬‫ب‬ ‫اتن‬
‫ه‬‫ضاااعب‬ ‫یبت‬ ‫اتد‬ ‫اعب‬
‫ع‬‫ات‬‫نبدبن‬ ‫اتبویب‬
‫ف‬‫بعت‬ ‫ات‬
‫ه‬‫ب‬ ‫ا‬
‫ن‬
‫تبش‬ ‫دزبی‬ ‫بب‬ ‫ی‬ ‫بعیبو‬ ‫نبهتن‬ ‫سنباعبشمتبواهتبزدب‬ ‫بستگکب‬ ‫نبهتن‬ ‫ییب‬ ‫ی‬
.
7.
‫بازی‬
LEGO Star Wars: The Skywalker Saga
‫می‬ ‫بو‬ ‫ت‬ ‫بیت‬ ‫یت‬ ‫بوتبزدبز‬ ‫اتیبعیبزه‬
‫عا‬ ‫امتبی‬
‫بهعبشا‬ ‫ا‬ ‫بب‬ ‫ت‬ ‫ا‬
‫سا‬ ‫اعب‬
‫تمتسا‬
-
‫دتب‬ ‫یبس‬ ‫وخی‬
‫ب‬
‫ب‬‫ن‬ ‫نب‬ ‫پب‬ ‫ا‬
‫قبش‬ ‫بر‬ ‫اتسبزدبقتگکبگ‬ ‫گ‬
‫ب‬
‫ن‬‫ا‬
‫اش‬ ‫ب‬ ‫هتن‬
‫انباعب‬
‫س‬ ‫ب‬ ‫بگ‬ ‫ا‬
‫ض‬ ‫یبهتبع‬ ‫س‬ ‫عتس‬
‫ات‬
‫زدبس‬
‫ب‬
۲۰۲۲
‫ب‬
‫ب‬
‫ات‬
‫س‬ ‫و‬
Traveller’s Tales
‫ات‬
‫س‬ ‫تیتعبببو‬ ‫ارعب‬
‫س‬ ‫و‬
Warner Bros
‫ب‬ ‫ا‬
‫بش‬ ‫ا‬
‫عاتش‬
‫ساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان‬
.
Lego Star Wars: The Skywalker Saga
‫زدب‬
5
‫ب‬
‫سب‬ ‫شبد‬
2022
‫ب‬
‫ب‬
‫ب‬
‫ب‬‫ل‬ ‫ن‬ ‫ببساا‬ ‫یاتا‬ ‫بنلب‬ ‫ا‬ ‫بب‬ ‫ه‬
‫انب‬
‫ش‬‫اتی‬
‫س‬ ‫یب‬
4
‫انب‬
‫ش‬‫اتی‬
‫س‬ ‫یب‬ ‫لب‬
5
‫ب‬ ‫ا‬
‫س‬‫ابهتااب‬ ‫یببب‬ ‫ابهتاابب‬ ‫لب‬
X/S
‫پب‬ ‫ا‬
‫ش‬‫ب‬ ‫ا‬
‫ش‬‫عات‬
‫نبع‬ ‫هیب‬ ‫بعح‬ ‫هت‬ ‫ن‬ ‫یب‬ ‫دبا‬ ‫هعبی‬
‫تیببب‬ ‫بی‬ ‫یینلبسااح‬ ‫زباعبهعبزگیسبگ‬ ‫تینبا‬ ‫یبزد‬ ‫اتن‬
‫سینبش‬ ‫بشیبو‬ ‫یا‬
.
‫اتئسبیایببب‬
‫لبزدبتتگیباعبعسا‬ ‫ا‬
‫فبشا‬ ‫بشیبعرح‬ ‫بیبببعبتدن‬ ‫بست‬ ‫ت‬ ‫بعتفتبویبهعبع‬ ‫ظ‬
‫ب‬ ‫اتن‬
‫نبه‬ ‫تشاااتدب‬ ‫نب‬ ‫اب‬ ‫اعب‬
‫انپبییبزببهفت‬
‫ی‬ ‫دبگ‬ ‫اتزبق‬
‫تن‬ ‫دزب‬ ‫نبشیبع‬ ‫ال‬ ‫بش‬ ‫اتد‬ ‫مبهم‬ ‫ا‬
‫و‬
‫ب‬
‫ب‬‫بز‬ ‫ت‬
3‫پ‬2
‫ب‬
‫نبشیبهعب‬ ‫اخعب‬
‫ا‬‫س‬ ‫یب‬ ‫ی‬ ‫عی‬
‫ان‬
‫ا‬‫س‬ ‫بربدیتعب‬ ‫ی‬
. Lego Star Wars: The Skywalker
Saga
‫ب‬ ‫اتن‬
‫نبه‬ ‫ب‬ ‫اتد‬
‫ای‬
‫بخالفبهساا‬ ‫ه‬
‫ب‬
‫ب‬ ‫ا‬
‫ی‬ ‫اعبهت‬
‫دزبا‬ ‫ا‬‫ب‬ ‫دبد‬ ‫ه‬ ‫نب‬ ‫لب‬ ‫یبگ‬ ‫یبقب‬ ‫ا‬ ‫بب‬ ‫ات‬
‫ه‬
‫اااااااایااا‬ ‫ب‬ ‫اتن‬
‫سااااا‬ ‫ایب‬
‫اخدااااا‬
‫شااااا‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫هاااتن‬ ‫ایااانب‬
‫اخدااااا‬
‫شااااا‬
.
8.
‫بازی‬
Tiny Tina’s Wonderlands
‫ب‬ ‫ات‬
‫بس‬ ‫و‬ ‫به‬ ‫اتمینبهتن‬
‫هش‬
2022
‫ب‬
‫ب‬
‫ب‬
‫ب‬ ‫ز‬ ‫ات‬
‫س‬ ‫اتب‬
‫س‬ ‫و‬
Gearbox Software
‫تیتع‬ ‫ارعب‬
‫س‬ ‫و‬
‫ب‬
‫ب‬
‫اتب‬
‫س‬ ‫ببو‬
2
K
‫ب‬ ‫سانپبهتن‬ ‫ب‬ ‫بشا‬ ‫عاتشا‬
Tiny Tina’s Wonderlands
‫ب‬ ‫ن‬ ‫ایلبوی‬ ‫نشبشی‬ ‫ب‬ ‫اعبزدبژ‬
‫لب‬ ‫بعیباای‬ ‫ب‬ ‫ا‬
‫باعبش‬ ‫بد‬ ‫زپبهتن‬ ‫ا‬
‫بعیبش‬ ‫س‬ ‫ب‬ ‫ف‬ ‫ب‬ ‫بببچا‬ ‫ز‬ ‫ف‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫ا‬
‫بهعبع‬،‫اخ‬
‫بش‬ ‫ب‬
‫دزب‬ ‫ب‬
‫ب‬ ‫پبه‬ ‫بعیبشاا‬ ‫د‬ ‫ق‬ ‫ب‬ ‫فتیبببسااالپبهت‬ ‫سلبشاا‬ ‫نبه‬ ‫ب‬ ‫یبتمتساایب‬ ‫س‬ ‫نبعتس‬
‫ژزهتب‬ ‫ب‬ ‫زیبخ‬ ‫قفبا‬ ‫عت‬
‫ینب‬ ‫ا‬
‫ا‬‫یشا‬ ‫ب‬ ‫ریبه‬ ‫بوتبعت‬ ‫باای‬ ‫لبرتد‬ ‫باای‬ ‫ن‬ ‫لبوی‬ ‫باای‬ ‫عبتدن‬
‫رتزباای‬ ‫بب‬
.
‫ب‬
‫ب‬‫ین‬ ‫سانباعبزدبشیبق‬ ‫ب‬ ‫گرتز‬ ‫بختدقب‬ ‫ببدبعی‬ ‫م‬ ‫نبق‬ ‫ظهبشامتبزدب‬ ‫بهیب‬ ‫هامت‬ ‫ویایبویاتبد‬
‫اع‬ ‫ا‬
‫ساا‬ ‫اتب‬
‫ه‬‫زپب‬ ‫ا‬
‫بعیبشاا‬ ‫ات‬
‫م‬‫و‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫ا‬‫اعب‬
‫ه‬
‫اه‬
‫ساا‬ ‫بببی‬ ‫ا‬
‫ا‬‫دوم‬ ‫ا‬
‫ق‬‫ب‬ ‫ات‬
‫ه‬
‫ب‬ ‫ات‬
‫ه‬‫ز‬ ‫ب‬ ‫بزدب‬ ‫بب‬ ‫ات‬
‫ه‬
‫ع‬ ‫ز‬
‫لبزشام‬،‫بشاخ‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ااا‬
‫ب‬ ‫بگشا‬ ‫بعبه‬ ‫بر‬ ‫زبه‬ ‫ینبخ‬ ‫بشا‬ ‫د‬ ‫نبق‬ ‫پب‬ ‫باای‬ ‫بعافر‬ ‫اتیبد‬
‫ن‬ ‫سا‬ ‫عب‬ ‫نبسم‬ ‫زشاماتیلب‬
‫ساع‬ ‫لبا‬ ‫بساخا‬ ‫هت‬
‫یبببدئیا‬ ‫ز‬ ‫گ‬ ‫بسا‬ ‫هت‬
‫ب‬
‫ب‬ ‫ساتفتز‬ ‫درب‬ ‫به‬ ‫هت‬
‫ایب‬
‫بتمتسا‬ ‫بهت‬ ‫بببرتد‬ ‫ن‬ ‫بوی‬ ‫توبه‬ ‫بخح‬ ‫بهت‬ ‫بچت‬ ‫ایت‬
‫ا‬‫بهعبس‬ ‫اوابومیببو‬
‫ا‬‫پبس‬ ‫اای‬
‫ا‬
‫ا‬‫اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا‬ ‫ب‬ ‫ا‬
‫ا‬‫هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا‬
.
9.
‫بازی‬
Elden Ring
‫ب‬ ‫هتن‬
Elden Ring
‫بژ‬ ‫ز‬ ‫ست‬ ‫ستب‬ ‫سنباعبو‬ ‫نب‬ ‫گ‬ ‫یبسبنبس‬ ‫ئ‬ ‫بب‬ ‫نبهتن‬
‫مب‬ ‫ایبی‬
‫ب‬
‫ب‬‫امن‬
‫نبقس‬ ‫انباعبهعبچا‬
‫س‬ ‫وینب‬ ‫نبهی‬ ‫نعینبگا‬ ‫ا‬
‫نبس‬ ‫بدب‬ ‫انپبهتن‬
‫س‬ ‫تیتعب‬ ‫ارعب‬
‫س‬ ‫دبو‬ ‫اتیت‬
‫س‬
‫ب‬ ‫ای‬
‫ش‬ ‫بو‬ ‫نبهتن‬ ‫یب‬ ‫ا‬
‫ع‬ ‫اینب‬
‫اخد‬
‫زپبش‬ ‫ا‬
‫بعیبش‬ ‫د‬ ‫ز‬ ‫زب‬ ‫یبگ‬ ‫گ‬ ‫ب‬ ‫انبچا‬
‫بببهعبزس‬ ‫ا‬
‫ایهبش‬
‫ونس‬
‫ب‬ ‫بعت‬ ‫اگبد‬ ‫یبد‬ ‫گ‬ ‫نعینب‬ ‫بسا‬ ‫لبوتبزبهتد‬ ‫ی‬ ‫بزدبزسانبه‬ ‫بشیبد‬ ‫باات‬ ‫دزبببشامتبهت‬ ‫تمبز‬
‫ب‬
‫ت‬‫ع‬ ‫بشیبی‬ ‫بببه‬ ‫ز‬ ‫ا‬
‫ساانباعبشاامتبعیب‬ ‫بسهتیبهتنب‬ ‫بهت‬ ‫عبهتن‬ ‫نبسم‬ ‫اگب‬ ‫یبد‬ ‫گ‬ ‫پب‬ ‫یباا‬ ‫ب‬
‫عبزدبشیباتبرباای‬ ‫ز‬ ‫بشن‬ ‫د‬ ‫بهعبع‬ ‫ی‬ ‫و‬
.
Elden Ring
‫خب‬ ‫زدبوتد‬
25
‫ب‬
‫ب‬
‫ب‬
‫ب‬‫ع‬ ‫د‬ ‫ی‬
2022
‫ب‬
‫ب‬
‫ب‬
‫ب‬‫س‬ ‫یب‬ ‫بنلب‬ ‫ا‬ ‫بب‬ ‫مبهت‬ ‫تف‬ ‫ب‬ ‫ه‬
4
‫ب‬
‫ب‬‫س‬ ‫یب‬ ‫لب‬
5
‫اب‬ ‫لب‬
‫ب‬ ‫ابهتاابس‬ ‫یلب‬ ‫هتاابب‬
X/S
‫نب‬ ‫سنپب‬ ‫ب‬ ‫بش‬ ‫عاتش‬
‫ای‬ ‫نشبشی‬ ‫ب‬ ‫هتن‬
‫اعبزدبتتگنب‬
‫سایب‬ ‫بزسات‬ ‫نشاعب‬ ‫ب‬ ‫بهعبهی‬ ‫نبهتن‬ ‫زپبشامتبزدب‬ ‫بعیبشا‬ ‫س‬ ‫ب‬ ‫ف‬ ‫ب‬ ‫بببچا‬ ‫ف‬ ‫بونب‬ ‫هت‬
‫ب‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫دبشیبد‬ ‫ا‬
‫تهبعخدا‬ ‫باعبش‬ ‫باای‬ ‫اته‬
‫بعشا‬ ‫بد‬ ‫اعبهتن‬
‫نشا‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫یبعیبو‬ ‫لبواهتبنعت‬ ‫د‬
‫زیبشیبعیبو‬ ‫بببهتبگمابا‬ ‫ز‬ ‫ا‬
‫ب‬ ‫بزبهتن‬ ‫نبع‬ ‫ب‬ ‫پبهتن‬ ‫باای‬ ‫اته‬
‫ش‬‫بع‬ ‫اعبشیبعاحنعبد‬
‫ش‬‫ن‬ ‫ب‬ ‫ی‬
‫ستب‬ ‫سنباعبو‬ ‫نب‬ ‫گ‬ ‫بسبنبس‬ ‫هت‬
Bandai Namco Entertainment
‫سن‬ ‫ب‬ ‫بش‬ ‫عاتش‬
.
10.
‫بازی‬
Lost Ark
‫ب‬ ‫هتن‬
Lost Ark
‫ب‬ ‫ایریبه‬
‫ببسا‬ ‫یت‬ ‫انباعبز‬
‫سا‬ ‫ایب‬ ‫نشبشی‬ ‫ابنب‬
‫نبسا‬ ‫یب‬ ‫بقب‬ ‫بهتن‬ ‫ا‬ ‫همت‬
‫ب‬
‫ب‬‫ات‬
‫ه‬‫یب‬ ‫ئ‬ ‫ا‬‫بب‬ ‫اتن‬
‫ه‬‫انب‬‫نب‬ ‫پب‬ ‫ا‬
‫ه‬‫دبعیبز‬ ‫اتیبق‬
‫ا‬ ‫اتن‬
‫ه‬‫اتدب‬
‫ی‬‫خت‬ ‫یبزدب‬ ‫س‬ ‫اتس‬
‫ع‬‫دببب‬ ‫اب‬
‫گ‬‫گشااانببب‬
‫ب‬
‫ب‬‫خ‬ ‫سانباعبزدبوتد‬ ‫نب‬ ‫بعت‬ ‫زبدهینب‬
11
‫ب‬
‫عب‬ ‫د‬ ‫ی‬
2022
‫ب‬
‫ب‬
‫ز‬ ‫سات‬ ‫ساتب‬ ‫و‬
Smilegate
‫سارعب‬ ‫و‬
‫ع‬ ‫ای‬
‫س‬‫تیتعبببهعبب‬
Amazon Games
‫ب‬ ‫یبه‬ ‫س‬ ‫انبببعتس‬
‫ش‬‫ا‬ ‫ب‬ ‫نبهتن‬ ‫انپب‬
‫س‬ ‫ب‬ ‫ا‬
‫ش‬‫ب‬ ‫ا‬
‫ش‬‫عات‬
‫ب‬
‫ب‬ ‫بسات‬ ‫و‬ ‫به‬ ‫یبزهمینبهتن‬ ‫بنباعبوا‬ ‫ا‬ ‫سایساتهبوتعسبب‬
2022
‫ب‬
‫ب‬
‫نبگیسانبهعبزسانب‬ ‫بزدب‬ ‫د‬
‫ب‬ ‫نبهتن‬ ‫سنپب‬ ‫ب‬ ‫شبدز‬
MMO
‫بهتبههبد‬ ‫ف‬ ‫ب‬ ‫تبچا‬ ‫نب‬ ‫ال‬ ‫بش‬ ‫د‬ ‫بهعبع‬ ‫ی‬ ‫سنباعبعیبو‬
‫قتهنب‬
‫اای‬
.
‫ب‬ ‫ات‬
‫بساا‬ ‫بهت‬ ‫نبهتن‬ ‫نبههت‬ ‫ب‬ ‫بهتن‬ ‫نبز‬
2022
‫ب‬
‫ب‬
‫ب‬
‫ب‬‫مبهت‬ ‫تف‬ ‫ب‬ ‫بنبببز‬ ‫ا‬ ‫بب‬ ‫باعبه‬ ‫اتا‬
‫هساا‬
‫اعب‬
‫ه‬‫ب‬ ‫اتو‬
‫ب‬‫نبگیم‬ ‫ب‬ ‫زبد‬ ‫بخ‬ ‫دزبزگخ‬ ‫بع‬ ‫اتن‬
‫ه‬‫ب‬ ‫ا‬
‫ا‬ ‫بعیبو‬ ‫اعب‬
‫ی‬ ‫بت‬ ‫ات‬
‫ه‬ ‫پبگیم‬ ‫ا‬ ‫اعب‬
‫ت‬‫اتی‬‫اعب‬
‫ر‬‫ا‬
‫ساا‬ ‫و‬
‫زبااا‬ ‫تیبز‬ ‫بد‬ ‫د‬ ‫ع‬
.

More Related Content

Featured

2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by HubspotMarius Sescu
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTExpeed Software
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsPixeldarts
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthThinkNow
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfmarketingartwork
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsKurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summarySpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementMindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...RachelPearson36
 

Featured (20)

2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 

بهترین بازی های کامپیوتر سال 2022

 • 1. ‫سال‬ ‫کامپیوتر‬ ‫های‬ ‫بازی‬ ‫بهترین‬ 2022 ‫ب‬ ‫ب‬‫ز‬ ‫اعبز‬ ‫ا‬‫دربزدبنعی‬ ‫انبعابزبه‬‫یب‬ ‫اعبوا‬ ‫ه‬‫ب‬ ‫اتو‬ ‫ب‬‫گیم‬ ‫و‬ ‫اتعوی‬ ‫ا‬‫ب‬ ‫اتن‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫نبهخشبعیبخ‬ ‫زدب‬ ‫ب‬ ‫بسات‬ ‫و‬ ‫باتعوی‬ ‫بهت‬ ‫نبهتن‬ ‫ههت‬ 2022 ‫ب‬ ‫ب‬ ‫نب‬ ‫ب‬ ‫هعبهتبد‬ ‫نبور‬ ‫بو‬ ‫بوتبوتن‬ ‫ییباا‬ ‫بشامتبعر‬ ‫به‬ ‫د‬ ‫اخنب‬ ‫اارنبسا‬ ‫عبعا‬ ‫ا‬ ‫نب‬ ‫اب‬ ‫پب‬ ‫زباای‬ ‫بز‬ ‫بهتبد‬ ‫نبهتن‬ ‫یمیاتیبههت‬ ‫بببهتب‬ ‫هی‬ ‫انب‬ ‫زسا‬ ‫ب‬ ‫ات‬ ‫ه‬‫ب‬ ‫اتن‬ ‫ه‬‫نب‬ ‫یب‬ ‫اتده‬ ‫ا‬‫ب‬ ‫ات‬ ‫ب‬‫اتن‬ ‫ساا‬ ‫لب‬ ‫ز‬ ‫اعبز‬ ‫ر‬‫ا‬ ‫ساا‬ ‫بو‬ ‫و‬ ‫اتعوی‬ ‫ا‬‫ب‬ ‫به‬ ‫انبد‬ ‫ی‬‫ی‬ ‫بگ‬ ‫ات‬ ‫ه‬‫ب‬ ‫اتد‬ ‫ا‬‫ب‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ابنبهت‬ ‫بزدبسا‬ ‫تز‬ ‫بن‬ ‫بهت‬ ‫عبهتن‬ ‫ات‬ ‫گتیبههبسا‬ ‫ارعبزها‬ ‫سا‬ ‫بببو‬ ‫ا‬ ‫بشا‬ ‫ات‬ ‫یبهیشا‬ ‫ئ‬ ‫ب‬ ‫ئعبعیبزها‬ ‫د‬ ‫فب‬ ‫عخت‬ . ‫امتبهه‬ ‫ا‬‫بشا‬ ‫گ‬ ‫ب‬ ‫بزدب‬ ‫و‬ ‫باتعوی‬ ‫بهت‬ ‫نبهتن‬ ‫باعبههت‬ ‫اتی‬ ‫ا‬‫بهسا‬ ‫والقما‬ ‫ب‬ ‫ست‬ 2022 ‫ب‬ ‫بعتبهتشی‬ ‫بهم‬ ‫نبگیمبتو‬ ‫نبهخشب‬ ‫تیب‬ ‫ت‬ ‫لبوتب‬ ‫بهشاتسی‬ ‫د‬ . ‫ن‬ ‫ب‬ ‫عبز‬ ‫د‬ ‫نبزبدبسسا‬ ‫سانباعب‬ ‫بعهیتب‬ ‫همعبچی‬ PUBG ‫ب‬ ‫نبسای‬ ‫باایهلبهتب‬ ‫ب‬ ‫بشا‬ ‫د‬ 100 ‫ب‬ ‫ب‬ ‫بزد‬ ‫یبز‬ ‫س‬ ‫نبعتس‬ ‫تب‬ ‫لب‬ ‫بس‬ ‫بعایر‬ ‫وبت‬ ‫ساتوتعبی‬ The Elder Scrolls V: Skyrim ‫ب‬ ‫ب‬‫عت‬ ‫لب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫تز‬ ‫بن‬ ‫بس‬ ‫هت‬ ‫اتیهلبچی‬ ‫بهتبهسا‬ ‫یبعتع‬ ‫ای‬ ‫اببهعبشوشباشا‬ ‫باعبعتبوتشا‬ ‫ن‬ ‫هعبهمتیب‬ ‫انلب‬ ‫اشاا‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫بع‬ ‫ات‬ ‫ه‬‫انب‬ ‫ب‬‫ا‬ ‫اعبزدبساا‬ ‫ا‬‫دزب‬ ‫زبز‬ ‫ببس‬ ‫اتز‬‫بن‬ ‫و‬ ‫اتعوی‬ ‫ا‬‫ب‬ ‫ات‬ ‫ه‬‫ب‬ ‫اتن‬ ‫ه‬‫دزپب‬ ‫زبز‬ ‫بس‬ ‫ب‬ ‫ب‬‫اتع‬ ‫ببباتداشا‬ ‫ب‬ ‫بع‬ ‫هت‬ ‫ز‬ ‫ات‬ ‫سا‬ ‫اتب‬ ‫سا‬ ‫بو‬ ‫بببری‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ااتوبببهنتلبوی‬ ‫سا‬ ‫یلبو‬ ‫س‬ ‫عتس‬ ‫تیتعب‬ ‫سرعب‬ ‫و‬ . ‫گ‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫امتبههبقد‬ ‫ش‬ ‫ب‬ ‫زبهتن‬ ‫ز‬ ‫ب‬ ‫بهت‬ ‫نبهتن‬ ‫بههت‬ ‫هی‬ ‫لبببعیبخ‬ ‫د‬ ‫بز‬ ‫بد‬ ‫بس‬ ‫و‬ ‫اتعوی‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫بسات‬ ‫و‬ ‫اتعوی‬ 2022 ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫بهت‬ ‫نبهتن‬ ‫لبوتبههت‬ ‫بعتبهتشای‬ ‫ععبهم‬ ‫ز‬ ‫بزدب‬ ‫بهشااتسای‬ ‫د‬ 2022 ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫ییباایه‬ ‫بشمتبعر‬ ‫ه‬ .
 • 2. 1. ‫بازی‬ Stray ‫ب‬ ‫ب‬‫بوت‬ ‫بد‬ ‫نبهتن‬ ‫تمب‬ ‫ب‬ ‫گ‬ ‫ب‬ ‫ات‬ ‫تزبس‬ ‫بن‬ ‫تتمت‬ ‫لبهعب‬ ‫ب‬ ‫اای‬ ‫ش‬ ‫آلیب‬ ‫هعب‬ 2022 ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫بهت‬ ‫نبهتن‬ ‫ریب‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ب‬ ‫ب‬‫عتبهت‬ ‫پب‬ ‫ا‬ ‫ش‬‫بهت‬ ‫اخ‬ ‫س‬‫لبع‬ ‫باای‬ ‫هعبهتن‬ ‫نبگ‬ ‫نشب‬ ‫امتبزدب‬ ‫ش‬‫عب‬ ‫ا‬ ‫دب‬ ‫ا‬ ‫د‬‫بو‬ ‫ات‬ ‫ش‬‫پب‬ ‫یتعب‬ ‫ب‬ ‫س‬ ‫یبعیبه‬ ‫ب‬ ‫نبهتن‬ ‫قریب‬ ‫بشاامتبهعبتابب‬ ‫بعی‬ ‫نبهتن‬ ‫هعب‬ ‫نبهتدبور‬ . Stray ‫نب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫هتن‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫عتس‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ات‬ ‫س‬‫زدب‬ 2022 ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ش‬‫دب‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫بع‬ ‫اه‬ ‫ش‬‫نب‬ ‫انباعبزدب‬ ‫س‬ ‫ب‬ ‫ز‬ ‫هعببگ‬ ‫نبگ‬ ‫انباعبدب‬ ‫س‬ ‫اتب‬ ‫ساا‬ ‫بو‬ ‫نبهتن‬ ‫پب‬ ‫نبعیباا‬ ‫ان‬ ‫تیتعبساا‬ ‫بسهشب‬ ‫بهت‬ ‫اینبهتبببهتات‬ ‫بهتلبعتشاا‬ ‫هتبدهت‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ز‬ ‫سات‬ BlueTwelve Studio ‫ساتب‬ ‫تیتعبببو‬ ‫سارعب‬ ‫و‬ Annapurna Interactive ‫ب‬ ‫بشا‬ ‫عاتشا‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫سن‬ . ‫ب‬ ‫ب‬ ‫لب‬ ‫تن‬ ‫یلب‬ ‫س‬ ‫بعتس‬ ‫ظی‬ ‫فب‬ ‫بعخت‬ ‫بهت‬ ‫سنباعبهتبژ‬ ‫ب‬ ‫ز‬ ‫ف‬ ‫یببب‬ ‫ئ‬ ‫بب‬ ‫نبهتن‬ ‫نب‬ ‫انب‬ ‫ش‬‫اتی‬ ‫س‬ ‫یب‬ ‫بنلب‬ ‫ا‬ ‫بب‬ ‫به‬ ‫نبهتن‬ ‫انپب‬ ‫س‬ ‫تیتعب‬ ‫ارعب‬ ‫س‬ ‫اتنسبو‬ ‫س‬‫بببع‬ ‫اتن‬ ‫س‬‫ابیعب‬ ‫ش‬‫لب‬،‫اخ‬ ‫ش‬ 4 ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬‫ب‬ 5 ‫ب‬ ‫هیب‬ ‫بهعبخ‬ ‫لبهت‬ ‫بهب‬ ‫بگب‬ ‫نبهتن‬ ‫نب‬ ‫دباتعسب‬ ‫بهعبی‬ ‫هی‬ ‫بعیبخ‬ ‫گ‬ ‫انپب‬ ‫س‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ش‬‫ب‬ ‫ا‬ ‫ش‬‫عات‬ ‫نب‬ ‫نشب‬ ‫ب‬ ‫ب‬‫اع‬ ‫نبایس‬ ‫بزدب‬ ‫زبد‬ ‫بخ‬ ‫ا‬ ‫بس‬ ‫ی‬ ‫لبتتیبعیبو‬ ‫باای‬ ‫بهتن‬ ‫اه‬ ‫ش‬‫ب‬ ‫اح‬ ‫بزدبس‬ ‫زبد‬ ‫هعببگ‬ ‫گ‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫تن‬ ‫لب‬ ‫سعباای‬ ‫زبهعبشیبو‬ ‫کبا‬ ‫بس‬ ‫سعبشاامتبد‬ ‫بو‬ ‫بچی‬ ‫لبه‬ ‫بهو‬ ‫دوفت‬ ‫پبهعب‬ ‫باای‬ ‫بگی‬ ‫اترب‬ ‫دباای‬ ‫بو‬ ‫بشیبد‬ ‫قریبومتعیبدیتتدهت‬ ‫هعبب‬ ‫نبگ‬ ‫نشب‬ ‫بببزدب‬ ‫بتسباای‬ ‫هتبد‬ . 2. ‫بازی‬ Multiversus
 • 3. ‫ب‬ ‫ت‬‫بعب‬ ‫نبهتن‬ ‫ب‬ ‫ب‬‫ن‬ ‫سانپبببزدب‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫بش‬ ‫بهتنبعاتشا‬ ‫ساخعبهتت‬ ‫بزدب‬ ‫بتتضا‬ ‫لبزدبتت‬ ‫بس‬ ‫ب‬ ‫دن‬ ‫ان‬ ‫س‬ ‫ب‬ ‫ات‬ ‫بدس‬ ‫ثبت‬ ‫بهعب‬ ‫زبد‬ ‫هینبخ‬ ‫ب‬ ‫بع‬ ‫ژ‬ . ‫نب‬ ‫تیب‬ ‫عت‬ ‫یبقه‬ ‫اتاات‬ ‫س‬ ‫انب‬ ‫س‬ ‫بهعبزگیسبیه‬ً‫وت‬ ‫وم‬ ‫ی‬ ‫اتن‬ ‫انبببتتیبه‬ ‫اتتبببوخ‬ ‫بو‬ ‫اتن‬ ‫به‬ ‫ات‬ ‫انبه‬ ‫ای‬ ‫اخداا‬ ‫نبشاا‬ ‫خیب‬ ‫اعبه‬‫سم‬ Scooby-Doo ‫ب‬ ‫ب‬‫اع‬ ‫ه‬ ‫به‬ ‫ات‬ ‫باتد‬ ‫تز‬ ‫زبن‬ ‫ساانپبور‬ ‫ب‬ ‫هینبدساای‬ ‫ب‬ ‫ع‬ ‫دزپب‬ ‫زبز‬ ‫ببس‬ ‫نبهتن‬ ‫زیبقفسبزدب‬ ‫بهتنبا‬ ‫ب‬ ‫تیبد‬ ‫بد‬ ‫هت‬ ‫ات‬ ‫بومتعیباتد‬ ‫ی‬ ‫زبعیبو‬ ‫بخ‬ ‫یبزدبایفب‬ ‫یعبس‬ ‫ا‬ ‫گنباتدبببسا‬ ‫اه‬ ‫بسا‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫زدبهتن‬ Multiversus ‫ب‬ ‫ب‬‫بزدبتتگن‬ ‫بد‬ ‫نبهتن‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫امتبعیبو‬ ‫ش‬‫پب‬ ‫باای‬ ‫ایبیخی‬ ‫خش‬ ‫بچ‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫هعبع‬ ‫بب‬ ‫ات‬ ‫ه‬‫مب‬ ‫تف‬ ‫ب‬ ‫به‬ ‫اتن‬ ‫ه‬‫پب‬ ‫ا‬ ‫ی‬‫باا‬ ‫س‬ ‫ب‬ ‫ف‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ا‬‫بببچ‬ ‫ف‬ ‫انب‬ ‫و‬‫ب‬ ‫ات‬ ‫ه‬ ‫یب‬ ‫انلب‬ ‫ی‬‫بسااات‬ ‫ات‬ ‫ع‬‫بنب‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ستیشنب‬ 4 ‫ستیشنب‬ ‫یب‬ ‫لب‬ 5 ‫یببب‬ ‫ابهتاابب‬ ‫لب‬ Xbox Series X/S ‫سن‬ ‫ب‬ ‫بش‬ ‫عاتش‬ . ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ز‬ ‫ات‬ ‫ا‬‫س‬ ‫اتب‬ ‫ا‬‫س‬ ‫تیبو‬ ‫بد‬ ‫ب‬ ‫بعبتدن‬ ‫نبهتن‬ Player First Games ‫اتب‬ ‫ا‬‫س‬ ‫تیتعبببو‬ ‫ارعب‬ ‫ا‬‫س‬ ‫و‬ Warner Bros ‫ببب‬ ‫بعیبااا‬ ‫فبهتبههبعبتدن‬ ‫تسبعخت‬ ‫اتیبزدبع‬ ‫سانپبهتن‬ ‫ب‬ ‫بشا‬ ‫ههبعاتشا‬ ‫سریب‬ ‫ب‬ ‫ب‬‫تستس‬ ‫سنببب‬ ‫سینب‬ ‫بقتهسبو‬ ‫یبهتن‬ ‫پبگیهب‬ ‫سنبزها‬ ‫بش‬ ‫زبد‬ ‫فتیبخ‬ ‫بت‬ ‫عیبااا‬ ‫بزدبیهنبشمتبورسهبعیباا‬ ‫قریبد‬ ‫زبب‬ ‫ب‬ ‫نب‬ . 3. ‫بازی‬ Norco ‫ب‬ ‫اه‬ ‫اتبش‬ ‫بزدببس‬ ‫امتبد‬ ‫ینلبش‬ ‫نحعبببا‬ ‫یب‬ ‫س‬ ‫بعتس‬ ‫نبهتن‬ ‫بدگاتیلب‬ ‫ی‬ ‫لب‬ ‫دا‬ ‫قریب‬ ‫بب‬ ‫اه‬ ‫زدبش‬ ‫باای‬ ‫بسستر‬ ‫زبد‬ ‫بخ‬ ‫زدبگمش‬ ‫بوتبه‬ ‫دبعیبزه‬ ‫یبق‬ ‫ع‬ . ‫هینبعاظ‬ ‫ز‬ ‫باعبهتبو‬ ‫بزبزب‬ ‫هت‬ ‫در‬ ‫ایتدبه‬ ‫یبهس‬ ‫اتت‬ ‫س‬ ‫انلبز‬ ‫س‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫بش‬ ‫ات‬ ‫ش‬ ‫ب‬ ‫ات‬ ‫ختاس‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫دزبش‬ ‫انباعبهعبشیبب‬ ‫س‬ ‫ب‬ ‫نبچی‬ ‫ب‬ ‫و‬
 • 4. ‫سان‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫مبهخشبببههبختی‬ ‫بههبشد‬ ‫سانبببساف‬ ‫ب‬ ‫گرتز‬ ‫قب‬ ‫بی‬ ‫نبهتن‬ ‫تیب‬ ‫پبی‬ . Norco ‫ب‬ ‫شبیعبهعبهتن‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫یبعت‬ ‫هت‬ Kentucky Route Zero ‫ب‬ Beneath a Steel Sky ‫سن‬ . ‫ب‬ ‫اتتی‬ ‫سا‬ ‫بز‬ ‫نبهتن‬ Kay ‫ب‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫زدربد‬ ‫ززلبوتبه‬ ‫بهتنبعیبگ‬ ‫دا‬ ‫عب‬ ‫انباعبهعبخت‬ ‫سا‬ ‫یب‬ ‫نیبس‬ ‫اتبعیب‬ ‫اتهر‬ ‫گشبس‬ ‫نبع‬ ‫اسب‬ ‫ایبقب‬ ‫ا‬ ‫نب‬ ‫اتو‬ ‫اتزدربا‬ ‫نشبایبببع‬ ‫نبهمیاینبهینب‬ ‫اتن‬ ‫پبه‬ ‫ا‬ ‫اا‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫ش‬ . ‫شدبعی‬ ‫ببب‬ ‫دئت‬ ‫ا‬ ‫س‬‫ب‬ ‫نبعرمت‬ ‫دزب‬ ‫هتبب‬ ‫بش‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ش‬ . ‫ب‬ ‫ب‬‫خ‬ ‫بزدبوتد‬ ‫نبهتن‬ 24 ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬‫عتدس‬ 2022 ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ست‬ ‫و‬ Raw Fury ‫سن‬ ‫ب‬ ‫بش‬ ‫عاتش‬ . 4. ‫بازی‬ The Quarry ‫ب‬ ‫ب‬‫خ‬ ‫انباعبزدبوتد‬ ‫س‬ ‫ب‬ ‫ف‬ ‫ب‬ ‫بببچا‬ ‫ف‬ ‫یبونب‬ ‫ئ‬ ‫بب‬ ‫نبهتن‬ 10 ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ژبئنب‬ 2022 ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ز‬ ‫ات‬ ‫س‬ ‫اتب‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫ساتب‬ ‫تیتعبببو‬ ‫سارعب‬ ‫بو‬ ‫بگیم‬ ‫بعسای‬ ‫سا‬ 2K Sports ‫بب‬ 2 K Games ‫سان‬ ‫ب‬ ‫بشا‬ ‫عاتشا‬ . ‫ب‬ ‫دزبگت‬ ‫نبشکب‬ ‫بزدبشخ‬ ‫دشی‬ ‫تعیباعبخ‬ ‫ها‬ ‫ب‬ ‫ب‬‫ببعیبدبزل‬ ‫یبی‬ ‫وتهستت‬ 9 ‫ب‬ ‫ب‬ ‫نب‬ ‫یبزدب‬ ‫س‬ ‫عشتبدب‬ ‫یببب‬ ‫زبع‬ ‫ی‬ ‫نب‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫باعبه‬ ‫پبواهتبچی‬ ‫ببعیبدب‬ ‫یشبهیایببببتشااتاتوبی‬ ‫قتهسب‬ ‫شااکبری‬ ‫ب‬ ‫به‬ ‫انباعبهت‬ ‫س‬ ‫دب‬ ‫ا‬ ‫قتهسبود‬ ‫بری‬ ‫بهت‬ ‫تخت‬ ‫بلب‬ ‫تدبعیبااا‬ ‫ا‬ ‫بش‬ ‫هتبد‬ ‫انباعبش‬ ‫س‬ ‫ویب‬ ‫ز‬ ‫س‬ ‫ع‬ ‫رتمبزهی‬ ‫هتب‬ ‫امنبهعبش‬ .
 • 5. ‫ب‬ ‫ب‬‫ن‬ ‫بهتنبههب‬ ‫ز‬ ‫ات‬ ‫س‬ ‫نب‬ ‫ان‬ ‫س‬ ‫ب‬ ‫ز‬ ‫با‬ ‫بعتبشعتز‬ ‫یبه‬ ‫ااتوبببورتع‬ ‫س‬ ‫اتتیبو‬ ‫س‬ ‫ز‬ . the querry ‫انپب‬ ‫ا‬‫س‬ ‫ب‬ ‫ز‬ ‫کبا‬ ‫زبس‬ ‫بهعبخ‬ ‫هتبد‬ ‫بگیم‬ ‫ظ‬ ‫ب‬ ‫بسب‬ ‫گرتز‬ ‫قب‬ ‫اتتیبی‬ ‫ا‬‫س‬ ‫بببز‬ ‫یعب‬ ‫یبت‬ ‫هتبگیهب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫بسااات‬ ‫و‬ ‫به‬ ‫اتن‬ ‫ه‬‫اتدعینب‬ ‫ه‬‫یبچ‬ ‫اعبوا‬ ‫ا‬‫ب‬ ‫ف‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ا‬‫بچ‬ ‫س‬ ‫انب‬ ‫ی‬ ‫اته‬ ‫ق‬‫اتب‬ ‫ه‬‫یب‬ ‫ئ‬ ‫ا‬‫بب‬ ‫اتن‬ ‫ه‬ 2022 ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬‫اع‬ ‫ه‬‫ب‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫امتبزدبهتن‬ ‫ا‬‫انپبش‬ ‫ا‬‫س‬ ‫ب‬ ‫ز‬ ‫اتدبز‬ ‫ا‬‫ختد‬ ‫زب‬ ‫خ‬ The Querry 7 ‫باعبهعب‬ ‫د‬ ‫ختیتدبز‬ ‫بزدب‬ ‫بد‬ ‫ات‬ ‫اتد‬ ‫سن‬ ‫دب‬ ‫بگب‬ ‫بوتثی‬ ‫بز‬ ‫هتبه‬ ‫نبش‬ ‫مب‬ ‫با‬ ‫یفبه‬ ‫یبدیتتدبببو‬ ‫دبا‬ ‫ی‬ . 5. ‫بازی‬ V Rising ‫اخع‬ ‫س‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ض‬‫بتت‬ ‫زدبتت‬ Early Access ‫ب‬ ‫هتن‬ V Rising ‫ب‬ ‫ب‬‫ن‬ ‫انپببب‬ ‫س‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ش‬‫ب‬ ‫ا‬ ‫ش‬‫اتیهبعات‬ ‫س‬ ‫ب‬ ‫بدب‬ ‫ه‬ ‫ان‬ ‫سا‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫سبشا‬ ‫بوب‬ ‫د‬ ‫ینینبی‬ ‫نبع‬ ‫بهعب‬ ‫ا‬ ‫بتتضا‬ ‫بزدبتت‬ ‫هتن‬ . ‫نب‬ ‫ب‬ ‫یبز‬ ‫بهعب‬ ‫نبهتن‬ ‫ب‬ ‫هتن‬ ‫سانلب‬ ‫ب‬ ‫تمبوشابیعبشا‬ ‫سایبنبزها‬ ‫بهنتبهتبزسات‬ ‫هت‬ Valheim ‫ب‬ ‫ب‬ ‫سبسات‬ ‫ب‬ ‫لباعبزدب‬ 2021 ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫یبخ‬ ‫تتیبهعبوا‬ ‫اتت‬ ‫امتبببزبس‬ ‫نلبش‬ ‫بعت‬ ‫بسهتیبهتنب‬ ‫نبهتن‬ ‫پبزدب‬ ‫ا‬ ‫بش‬ ‫ا‬ ‫عاتش‬ ‫اتم‬ ‫شش‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫هت‬ ‫بعی‬ ‫اریفبهتن‬ ‫ضا‬ ‫زبد‬ ‫بخ‬ ‫د‬ ‫نبسهتیلبق‬ ‫زب‬ ‫شبخ‬ ‫شبز‬ ‫ی‬ ‫یببب‬ ‫تدبخ‬ ‫ا‬ ‫بهتبشا‬ ‫باعبهت‬ ‫اای‬ ‫ب‬ ‫دونتءبزهی‬ .
 • 6. ‫ب‬ ‫ب‬‫ت‬ ‫ب‬ ‫نبهم‬ ‫ال‬ ‫تبش‬ ‫ب‬ ‫ز‬ ‫ف‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫بهعبعا‬ ‫ی‬ ‫امتبعیبو‬ ‫بشا‬ ‫یبزدبوته‬ ‫بی‬ ‫نبخ‬ ‫نب‬ ‫ب‬ ‫هر‬ ‫ب‬ ‫ب‬‫ی‬ ‫ایحت‬ ‫ا‬‫بش‬ ‫ز‬ ‫س‬ ‫سبببع‬ ‫تعن‬ ‫ب‬ ‫هت‬ ‫بهی‬ ‫باعبهتب‬ ‫باای‬ ‫اتمبهتبهتن‬ ‫ا‬‫یبشش‬ ‫بخ‬ ‫ات‬ ‫ا‬‫یعبس‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫ت‬‫ا‬ ‫بعیبس‬ ‫ا‬ ‫اتعبزد‬ ‫س‬ ‫ات‬ ‫تهیبش‬ ‫ت‬ ‫ببب‬ ‫دبعیبااا‬ ‫دبدبنبی‬ ‫نب‬ ‫لبزدبتتگیباعب‬ ‫بعیبااا‬ ‫عبتدن‬ ‫پب‬ ‫ن‬ ‫ز‬ ‫سات‬ ‫ب‬ ‫اگبد‬ ‫بد‬ ‫بب‬ ‫هتن‬ Stunlock ‫ب‬ ‫ب‬ ‫نبهتن‬ ‫سانپبزدب‬ ‫وعبواساانبساتختعب‬ ‫بعرم‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫نبهتن‬ ‫ب‬ ‫بچا‬ ‫پبه‬ ‫زبهتشای‬ ‫یبخ‬ ‫بعت‬ ‫بهنتبببن‬ ‫فبهعبی‬ ‫بهتباشافبعاتهزبعخت‬ ‫شامتبهت‬ ‫یب‬ ‫بهمیاینبعی‬ ‫نبهتن‬ ‫دزپبزدب‬ ‫بز‬ ‫تز‬ ‫بن‬ ‫ت‬ ‫سانببگیبع‬ ‫تننب‬ ‫اساابهتبقیمنب‬ ‫دگیب‬ ‫نبزدبه‬ ‫بهتن‬ ‫ب‬ ‫ایکب‬ ‫شس‬ ‫بزدب‬ ‫نبد‬ ‫انباعبهتن‬ ‫س‬ ‫ب‬ ‫نبهمینبدببههت‬ ‫زببب‬ ‫ا‬ ‫بعیبش‬ ‫ات‬ ‫تمبدبنبهیش‬ ‫ا‬ ‫زهاایاا‬ ‫ااانب‬ ‫تاا‬ ‫دزب‬ ‫ز‬ ‫زب‬ ‫بساا‬ ‫ااعب‬ ‫ات‬ ‫ساااا‬ ‫اااعب‬ ‫اانب‬ ‫وااتد‬ ‫ب‬ ‫هاات‬ ‫ایاا‬ ‫عساااا‬ . 6. ‫بازی‬ Galactic Civilizations 4 ‫ب‬ ‫هتن‬ Galactic Civilizations 4 ‫یب‬ ‫شات‬ ‫باه‬ ‫یبهت‬ ‫تبوم‬ 4 ‫ب‬ ‫ب‬ ‫بسات‬ ‫و‬ ‫به‬ ‫بهت‬ ‫بهتن‬ ‫نبز‬ ‫یب‬ 2022 ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫ئ‬ ‫بب‬ ‫نبهتن‬ ‫پب‬ ‫بعیبش‬ ‫ات‬ ‫هعبتسا‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬‫ن‬ ‫انپب‬ ‫سا‬ ‫بهخشب‬ ‫ایتدبگب‬ ‫هعبشیبهسا‬ ‫اعبور‬ ‫ب‬ ‫ب‬‫خ‬ ‫سانباعبزدبوتد‬ ‫یب‬ ‫شات‬ ‫باه‬ ‫یبهت‬ ‫بوم‬ ‫بهت‬ ‫نبهتن‬ ‫بچهتدمب‬ ‫بسا‬ ‫هتن‬ 26 ‫ب‬ ‫سب‬ ‫شبد‬ 2022 ‫ب‬ ‫ب‬ ‫نب‬ ‫ا‬ ‫س‬ Stardock ‫ب‬ ‫انباعبه‬ ‫س‬ ‫ب‬ ‫وس‬ ‫ات‬ ‫س‬ ‫یببب‬ ‫ئ‬ ‫بب‬ ‫نبهتن‬ ‫انپب‬ ‫س‬ ‫تیتعب‬ ‫اتدب‬ ‫ش‬‫ت‬ ‫ارعببب‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫ب‬‫ایتدبوتگی‬ ‫یبهس‬ ‫ات‬ ‫یبی‬ ‫انپبگیهب‬ ‫س‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫بش‬ ‫ا‬ ‫بنبعاتش‬ ‫ا‬ ‫اتینبب‬ ‫بس‬ ‫مبعت‬ ‫تف‬ ‫افب‬ ‫تیباش‬ ‫ع‬ ‫ب‬ ‫ب‬‫اتد‬ ‫تش‬ ‫نب‬ ‫اب‬ ‫ب‬ ‫نبهتن‬ ‫زپب‬ ‫بز‬ ‫ه‬ ‫امتبخ‬ ‫بهعبش‬ ‫یبد‬ ‫ات‬ ‫بی‬ ‫زهت‬ ‫ب‬ ‫انبزدب‬ ‫ا‬ ‫بببش‬ ‫بس‬ ‫یاتبد‬
 • 7. ‫نب‬ ‫سااانپب‬ ‫ب‬ ‫ز‬ ‫انبا‬ ‫ی‬‫ات‬‫بزد‬ ‫اعب‬‫ات‬ ‫بد‬ ‫ات‬ ‫ه‬‫ب‬ ‫اتن‬ ‫ه‬‫ضاااعب‬ ‫یبت‬ ‫اتد‬ ‫اعب‬ ‫ع‬‫ات‬‫نبدبن‬ ‫اتبویب‬ ‫ف‬‫بعت‬ ‫ات‬ ‫ه‬‫ب‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫تبش‬ ‫دزبی‬ ‫بب‬ ‫ی‬ ‫بعیبو‬ ‫نبهتن‬ ‫سنباعبشمتبواهتبزدب‬ ‫بستگکب‬ ‫نبهتن‬ ‫ییب‬ ‫ی‬ . 7. ‫بازی‬ LEGO Star Wars: The Skywalker Saga ‫می‬ ‫بو‬ ‫ت‬ ‫بیت‬ ‫یت‬ ‫بوتبزدبز‬ ‫اتیبعیبزه‬ ‫عا‬ ‫امتبی‬ ‫بهعبشا‬ ‫ا‬ ‫بب‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫سا‬ ‫اعب‬ ‫تمتسا‬ - ‫دتب‬ ‫یبس‬ ‫وخی‬ ‫ب‬ ‫ب‬‫ن‬ ‫نب‬ ‫پب‬ ‫ا‬ ‫قبش‬ ‫بر‬ ‫اتسبزدبقتگکبگ‬ ‫گ‬ ‫ب‬ ‫ن‬‫ا‬ ‫اش‬ ‫ب‬ ‫هتن‬ ‫انباعب‬ ‫س‬ ‫ب‬ ‫بگ‬ ‫ا‬ ‫ض‬ ‫یبهتبع‬ ‫س‬ ‫عتس‬ ‫ات‬ ‫زدبس‬ ‫ب‬ ۲۰۲۲ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ات‬ ‫س‬ ‫و‬ Traveller’s Tales ‫ات‬ ‫س‬ ‫تیتعبببو‬ ‫ارعب‬ ‫س‬ ‫و‬ Warner Bros ‫ب‬ ‫ا‬ ‫بش‬ ‫ا‬ ‫عاتش‬ ‫ساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان‬ . Lego Star Wars: The Skywalker Saga ‫زدب‬ 5 ‫ب‬ ‫سب‬ ‫شبد‬ 2022 ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬‫ل‬ ‫ن‬ ‫ببساا‬ ‫یاتا‬ ‫بنلب‬ ‫ا‬ ‫بب‬ ‫ه‬ ‫انب‬ ‫ش‬‫اتی‬ ‫س‬ ‫یب‬ 4 ‫انب‬ ‫ش‬‫اتی‬ ‫س‬ ‫یب‬ ‫لب‬ 5 ‫ب‬ ‫ا‬ ‫س‬‫ابهتااب‬ ‫یببب‬ ‫ابهتاابب‬ ‫لب‬ X/S ‫پب‬ ‫ا‬ ‫ش‬‫ب‬ ‫ا‬ ‫ش‬‫عات‬ ‫نبع‬ ‫هیب‬ ‫بعح‬ ‫هت‬ ‫ن‬ ‫یب‬ ‫دبا‬ ‫هعبی‬ ‫تیببب‬ ‫بی‬ ‫یینلبسااح‬ ‫زباعبهعبزگیسبگ‬ ‫تینبا‬ ‫یبزد‬ ‫اتن‬ ‫سینبش‬ ‫بشیبو‬ ‫یا‬ .
 • 8. ‫اتئسبیایببب‬ ‫لبزدبتتگیباعبعسا‬ ‫ا‬ ‫فبشا‬ ‫بشیبعرح‬ ‫بیبببعبتدن‬ ‫بست‬ ‫ت‬ ‫بعتفتبویبهعبع‬ ‫ظ‬ ‫ب‬ ‫اتن‬ ‫نبه‬ ‫تشاااتدب‬ ‫نب‬ ‫اب‬ ‫اعب‬ ‫انپبییبزببهفت‬ ‫ی‬ ‫دبگ‬ ‫اتزبق‬ ‫تن‬ ‫دزب‬ ‫نبشیبع‬ ‫ال‬ ‫بش‬ ‫اتد‬ ‫مبهم‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫ب‬‫بز‬ ‫ت‬ 3‫پ‬2 ‫ب‬ ‫نبشیبهعب‬ ‫اخعب‬ ‫ا‬‫س‬ ‫یب‬ ‫ی‬ ‫عی‬ ‫ان‬ ‫ا‬‫س‬ ‫بربدیتعب‬ ‫ی‬ . Lego Star Wars: The Skywalker Saga ‫ب‬ ‫اتن‬ ‫نبه‬ ‫ب‬ ‫اتد‬ ‫ای‬ ‫بخالفبهساا‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫اعبهت‬ ‫دزبا‬ ‫ا‬‫ب‬ ‫دبد‬ ‫ه‬ ‫نب‬ ‫لب‬ ‫یبگ‬ ‫یبقب‬ ‫ا‬ ‫بب‬ ‫ات‬ ‫ه‬ ‫اااااااایااا‬ ‫ب‬ ‫اتن‬ ‫سااااا‬ ‫ایب‬ ‫اخدااااا‬ ‫شااااا‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫هاااتن‬ ‫ایااانب‬ ‫اخدااااا‬ ‫شااااا‬ . 8. ‫بازی‬ Tiny Tina’s Wonderlands ‫ب‬ ‫ات‬ ‫بس‬ ‫و‬ ‫به‬ ‫اتمینبهتن‬ ‫هش‬ 2022 ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ز‬ ‫ات‬ ‫س‬ ‫اتب‬ ‫س‬ ‫و‬ Gearbox Software ‫تیتع‬ ‫ارعب‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫اتب‬ ‫س‬ ‫ببو‬ 2 K ‫ب‬ ‫سانپبهتن‬ ‫ب‬ ‫بشا‬ ‫عاتشا‬ Tiny Tina’s Wonderlands ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ایلبوی‬ ‫نشبشی‬ ‫ب‬ ‫اعبزدبژ‬ ‫لب‬ ‫بعیباای‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫باعبش‬ ‫بد‬ ‫زپبهتن‬ ‫ا‬ ‫بعیبش‬ ‫س‬ ‫ب‬ ‫ف‬ ‫ب‬ ‫بببچا‬ ‫ز‬ ‫ف‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫بهعبع‬،‫اخ‬ ‫بش‬ ‫ب‬ ‫دزب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫پبه‬ ‫بعیبشاا‬ ‫د‬ ‫ق‬ ‫ب‬ ‫فتیبببسااالپبهت‬ ‫سلبشاا‬ ‫نبه‬ ‫ب‬ ‫یبتمتساایب‬ ‫س‬ ‫نبعتس‬ ‫ژزهتب‬ ‫ب‬ ‫زیبخ‬ ‫قفبا‬ ‫عت‬ ‫ینب‬ ‫ا‬ ‫ا‬‫یشا‬ ‫ب‬ ‫ریبه‬ ‫بوتبعت‬ ‫باای‬ ‫لبرتد‬ ‫باای‬ ‫ن‬ ‫لبوی‬ ‫باای‬ ‫عبتدن‬ ‫رتزباای‬ ‫بب‬ .
 • 9. ‫ب‬ ‫ب‬‫ین‬ ‫سانباعبزدبشیبق‬ ‫ب‬ ‫گرتز‬ ‫بختدقب‬ ‫ببدبعی‬ ‫م‬ ‫نبق‬ ‫ظهبشامتبزدب‬ ‫بهیب‬ ‫هامت‬ ‫ویایبویاتبد‬ ‫اع‬ ‫ا‬ ‫ساا‬ ‫اتب‬ ‫ه‬‫زپب‬ ‫ا‬ ‫بعیبشاا‬ ‫ات‬ ‫م‬‫و‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫ا‬‫اعب‬ ‫ه‬ ‫اه‬ ‫ساا‬ ‫بببی‬ ‫ا‬ ‫ا‬‫دوم‬ ‫ا‬ ‫ق‬‫ب‬ ‫ات‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ات‬ ‫ه‬‫ز‬ ‫ب‬ ‫بزدب‬ ‫بب‬ ‫ات‬ ‫ه‬ ‫ع‬ ‫ز‬ ‫لبزشام‬،‫بشاخ‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ااا‬ ‫ب‬ ‫بگشا‬ ‫بعبه‬ ‫بر‬ ‫زبه‬ ‫ینبخ‬ ‫بشا‬ ‫د‬ ‫نبق‬ ‫پب‬ ‫باای‬ ‫بعافر‬ ‫اتیبد‬ ‫ن‬ ‫سا‬ ‫عب‬ ‫نبسم‬ ‫زشاماتیلب‬ ‫ساع‬ ‫لبا‬ ‫بساخا‬ ‫هت‬ ‫یبببدئیا‬ ‫ز‬ ‫گ‬ ‫بسا‬ ‫هت‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ساتفتز‬ ‫درب‬ ‫به‬ ‫هت‬ ‫ایب‬ ‫بتمتسا‬ ‫بهت‬ ‫بببرتد‬ ‫ن‬ ‫بوی‬ ‫توبه‬ ‫بخح‬ ‫بهت‬ ‫بچت‬ ‫ایت‬ ‫ا‬‫بهعبس‬ ‫اوابومیببو‬ ‫ا‬‫پبس‬ ‫اای‬ ‫ا‬ ‫ا‬‫اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ا‬‫هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا‬ . 9. ‫بازی‬ Elden Ring ‫ب‬ ‫هتن‬ Elden Ring ‫بژ‬ ‫ز‬ ‫ست‬ ‫ستب‬ ‫سنباعبو‬ ‫نب‬ ‫گ‬ ‫یبسبنبس‬ ‫ئ‬ ‫بب‬ ‫نبهتن‬ ‫مب‬ ‫ایبی‬ ‫ب‬ ‫ب‬‫امن‬ ‫نبقس‬ ‫انباعبهعبچا‬ ‫س‬ ‫وینب‬ ‫نبهی‬ ‫نعینبگا‬ ‫ا‬ ‫نبس‬ ‫بدب‬ ‫انپبهتن‬ ‫س‬ ‫تیتعب‬ ‫ارعب‬ ‫س‬ ‫دبو‬ ‫اتیت‬ ‫س‬ ‫ب‬ ‫ای‬ ‫ش‬ ‫بو‬ ‫نبهتن‬ ‫یب‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫اینب‬ ‫اخد‬ ‫زپبش‬ ‫ا‬ ‫بعیبش‬ ‫د‬ ‫ز‬ ‫زب‬ ‫یبگ‬ ‫گ‬ ‫ب‬ ‫انبچا‬ ‫بببهعبزس‬ ‫ا‬ ‫ایهبش‬ ‫ونس‬ ‫ب‬ ‫بعت‬ ‫اگبد‬ ‫یبد‬ ‫گ‬ ‫نعینب‬ ‫بسا‬ ‫لبوتبزبهتد‬ ‫ی‬ ‫بزدبزسانبه‬ ‫بشیبد‬ ‫باات‬ ‫دزبببشامتبهت‬ ‫تمبز‬ ‫ب‬ ‫ت‬‫ع‬ ‫بشیبی‬ ‫بببه‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫ساانباعبشاامتبعیب‬ ‫بسهتیبهتنب‬ ‫بهت‬ ‫عبهتن‬ ‫نبسم‬ ‫اگب‬ ‫یبد‬ ‫گ‬ ‫پب‬ ‫یباا‬ ‫ب‬ ‫عبزدبشیباتبرباای‬ ‫ز‬ ‫بشن‬ ‫د‬ ‫بهعبع‬ ‫ی‬ ‫و‬ .
 • 10. Elden Ring ‫خب‬ ‫زدبوتد‬ 25 ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬‫ع‬ ‫د‬ ‫ی‬ 2022 ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬‫س‬ ‫یب‬ ‫بنلب‬ ‫ا‬ ‫بب‬ ‫مبهت‬ ‫تف‬ ‫ب‬ ‫ه‬ 4 ‫ب‬ ‫ب‬‫س‬ ‫یب‬ ‫لب‬ 5 ‫اب‬ ‫لب‬ ‫ب‬ ‫ابهتاابس‬ ‫یلب‬ ‫هتاابب‬ X/S ‫نب‬ ‫سنپب‬ ‫ب‬ ‫بش‬ ‫عاتش‬ ‫ای‬ ‫نشبشی‬ ‫ب‬ ‫هتن‬ ‫اعبزدبتتگنب‬ ‫سایب‬ ‫بزسات‬ ‫نشاعب‬ ‫ب‬ ‫بهعبهی‬ ‫نبهتن‬ ‫زپبشامتبزدب‬ ‫بعیبشا‬ ‫س‬ ‫ب‬ ‫ف‬ ‫ب‬ ‫بببچا‬ ‫ف‬ ‫بونب‬ ‫هت‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫دبشیبد‬ ‫ا‬ ‫تهبعخدا‬ ‫باعبش‬ ‫باای‬ ‫اته‬ ‫بعشا‬ ‫بد‬ ‫اعبهتن‬ ‫نشا‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫یبعیبو‬ ‫لبواهتبنعت‬ ‫د‬ ‫زیبشیبعیبو‬ ‫بببهتبگمابا‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫بزبهتن‬ ‫نبع‬ ‫ب‬ ‫پبهتن‬ ‫باای‬ ‫اته‬ ‫ش‬‫بع‬ ‫اعبشیبعاحنعبد‬ ‫ش‬‫ن‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫ستب‬ ‫سنباعبو‬ ‫نب‬ ‫گ‬ ‫بسبنبس‬ ‫هت‬ Bandai Namco Entertainment ‫سن‬ ‫ب‬ ‫بش‬ ‫عاتش‬ . 10. ‫بازی‬ Lost Ark ‫ب‬ ‫هتن‬ Lost Ark ‫ب‬ ‫ایریبه‬ ‫ببسا‬ ‫یت‬ ‫انباعبز‬ ‫سا‬ ‫ایب‬ ‫نشبشی‬ ‫ابنب‬ ‫نبسا‬ ‫یب‬ ‫بقب‬ ‫بهتن‬ ‫ا‬ ‫همت‬ ‫ب‬ ‫ب‬‫ات‬ ‫ه‬‫یب‬ ‫ئ‬ ‫ا‬‫بب‬ ‫اتن‬ ‫ه‬‫انب‬‫نب‬ ‫پب‬ ‫ا‬ ‫ه‬‫دبعیبز‬ ‫اتیبق‬ ‫ا‬ ‫اتن‬ ‫ه‬‫اتدب‬ ‫ی‬‫خت‬ ‫یبزدب‬ ‫س‬ ‫اتس‬ ‫ع‬‫دببب‬ ‫اب‬ ‫گ‬‫گشااانببب‬ ‫ب‬ ‫ب‬‫خ‬ ‫سانباعبزدبوتد‬ ‫نب‬ ‫بعت‬ ‫زبدهینب‬ 11 ‫ب‬ ‫عب‬ ‫د‬ ‫ی‬ 2022 ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ز‬ ‫سات‬ ‫ساتب‬ ‫و‬ Smilegate ‫سارعب‬ ‫و‬ ‫ع‬ ‫ای‬ ‫س‬‫تیتعبببهعبب‬ Amazon Games ‫ب‬ ‫یبه‬ ‫س‬ ‫انبببعتس‬ ‫ش‬‫ا‬ ‫ب‬ ‫نبهتن‬ ‫انپب‬ ‫س‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ش‬‫ب‬ ‫ا‬ ‫ش‬‫عات‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫بسات‬ ‫و‬ ‫به‬ ‫یبزهمینبهتن‬ ‫بنباعبوا‬ ‫ا‬ ‫سایساتهبوتعسبب‬ 2022 ‫ب‬ ‫ب‬ ‫نبگیسانبهعبزسانب‬ ‫بزدب‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫نبهتن‬ ‫سنپب‬ ‫ب‬ ‫شبدز‬ MMO ‫بهتبههبد‬ ‫ف‬ ‫ب‬ ‫تبچا‬ ‫نب‬ ‫ال‬ ‫بش‬ ‫د‬ ‫بهعبع‬ ‫ی‬ ‫سنباعبعیبو‬ ‫قتهنب‬ ‫اای‬ .
 • 11. ‫ب‬ ‫ات‬ ‫بساا‬ ‫بهت‬ ‫نبهتن‬ ‫نبههت‬ ‫ب‬ ‫بهتن‬ ‫نبز‬ 2022 ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫ب‬‫مبهت‬ ‫تف‬ ‫ب‬ ‫بنبببز‬ ‫ا‬ ‫بب‬ ‫باعبه‬ ‫اتا‬ ‫هساا‬ ‫اعب‬ ‫ه‬‫ب‬ ‫اتو‬ ‫ب‬‫نبگیم‬ ‫ب‬ ‫زبد‬ ‫بخ‬ ‫دزبزگخ‬ ‫بع‬ ‫اتن‬ ‫ه‬‫ب‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫بعیبو‬ ‫اعب‬ ‫ی‬ ‫بت‬ ‫ات‬ ‫ه‬ ‫پبگیم‬ ‫ا‬ ‫اعب‬ ‫ت‬‫اتی‬‫اعب‬ ‫ر‬‫ا‬ ‫ساا‬ ‫و‬ ‫زبااا‬ ‫تیبز‬ ‫بد‬ ‫د‬ ‫ع‬ .