Nguyen Ly Ke Toan Chuong VII

1,128 views

Published on

Nguyen Ly Ke Toan Chuong VII

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,128
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
58
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nguyen Ly Ke Toan Chuong VII

 1. 1. Chöông 7 SOÅ KEÁ TOAÙN VAØ HÌNH THÖÙC KEÁ TOAÙN
 2. 2. NOÄI DUNG 7.1.1 Khaùi nieäm soå saùch keá toaùn 7.1.2 Ý nghĩa soå keá toaùn. 7.1.3 Hình thöùc sổ keá toaùn. 7.1.4 Cách ghi sổ kế tóan 1.2.1 Nhaät kí chung. 1.2.2 Nhaät kí soå caùi. 1.2.3 Nhaät kí chöùng töø. 1.2.4 Ghi soå chöùng töø. 1.2.5 Kế toaùn treân maùy vi tính S ổ kế toán 7 Hình thức kế toán 2
 3. 3. <ul><li>7.1.1 Khái niệm </li></ul><ul><li>* Soå saùch keá toaùn: </li></ul><ul><li>Laø nhöõng tôø soå theo maãu nhaát ñònh coù lieân heä chaët cheõ vôùi nhau duøng ñeå ghi cheùp caùc nghieäp vuï kinh teá theo ñuùng phöông phaùp keá toaùn treân cô sôû soá lieäu cuûa chöùng töø goác. </li></ul>S ổ kế toán
 4. 4. <ul><li>7.1.1 Khái niệm </li></ul><ul><li>* Soå saùch keá toaùn: </li></ul><ul><ul><li>Duøng ñeå ghi cheùp, heä thoáng vaø löu giöõ toaøn boä caùc nghieäp vuï kinh teá, taøi chính ñaõ phaùt sinh. </li></ul></ul><ul><ul><li>Phaûi ghi roõ teân ñôn vò keá toaùn; teân soå; ngaøy, thaùng, naêm laäp soå; ngaøy, thaùng, naêm, khoùa soå; chöõ kyù ngöôøi laäp soå, keá toaùn tröôûng vaø ngöôøi ñaïi dieän theo phaùp luaät cuûa ñôn vò keá toaùn; soá trang; ñoùng daáu giaùp lai. </li></ul></ul>S ổ kế toán
 5. 5. <ul><li>7.1.2 Ý nghĩa sổ sách kế toán </li></ul><ul><li>Phaûn aùnh moät caùch lieân tuïc vaø coù heä thoáng söï bieán ñoäng cuûa töøng loaïi taøi saûn, töøng loaïi nguoàn voán vaø quaù trình saûn xuaát kinh doanh </li></ul><ul><li> toång hôïp soá lieäu laäp caùc baùo caùo keá toaùn vaø phaân tích tình hình hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp. </li></ul>S ổ kế toán
 6. 6. <ul><li>7.1.3 Các loại sổ kế toán: </li></ul><ul><li>7.1.3.1 Soå toång hôïp vaø chi tieát </li></ul><ul><li>Soå keá toaùn toång hôïp: ghi cheùp caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh theo caùc taøi khoaûn nhö soå caùi chaúng haïn. </li></ul><ul><li>Soå keá toaùn chi tieát: ghi cheùp caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh theo taøi khoaûn caáp 3,4 hoaëc soå chi tieát nhö soå chi tieát vaät lieäu, soå chi tieát thanh toaùn vôùi ngöôøi baùn, thanh toaùn vôùi ngöôøi mua,… </li></ul>S ổ kế toán
 7. 7. <ul><li>7.1.3 Các loại sổ kế toán: </li></ul><ul><li>7.1.3.2 Soå tôø rôøi vaø ñoùng quyeån </li></ul><ul><li>7.1.3.3 Soå chi tieát theo noäi dung kinh teá </li></ul><ul><li>Vd: Soå quyõ tieàn maët; Soå tieàn göûi ngaân haøng; Soå chi tieát baùn haøng baùn haøng; Soå mua haøng; Soå chi tieát tieàn vay; Soå chi tieát taøi saûn coá ñònh; Soå chi tieát thanh toaùn; Soå chi phí saûn xuaát kinh doanh,.. </li></ul>S ổ kế toán
 8. 8. <ul><li>7.1.3 Các loại sổ kế toán: </li></ul><ul><li>7.1.3.4 Soå ghi cheùp theo thôøi gian vaø theo heä thoáng </li></ul><ul><li>* Soå ghi theo trình töï thôøi gian : caên cöù vaøo thôøi gian phaùt sinh chöùng töø ñeå phaûn aùnh vaøo soå </li></ul><ul><li>* Soå ghi theo heä thoáng : ghi cheùp caùc nghieäp vuï kinh teá theo taøi khoaûn </li></ul>S ổ kế toán
 9. 9. <ul><li>7.1.3 Các loại sổ kế toán: </li></ul><ul><li>7.1.3.4 Soå ghi cheùp theo thôøi gian vaø theo heä thoáng </li></ul><ul><li>* Soå keát hôïp : theo doõi caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh theo trình töï thôøi gian, vöøa phaûn aùnh quan heä ñoái öùng cuûa caùc taøi khoaûn ñöôïc heä thoáng theo töøng ñoái töôïng keá toaùn </li></ul>S ổ kế toán
 10. 10. <ul><li>7.1.3 Các loại sổ kế toán: </li></ul><ul><li>7.1.3.5 Soå keá toaùn toå chöùc theo keát caáu soå </li></ul><ul><li>Caên cöù vaøo keát caáu cuûa soå, soå keá toaùn ñöôïc chia thaønh caùc loaïi soå: </li></ul><ul><li>+ Soå keát caáu kieåu hai beân </li></ul><ul><li>+ Soå keát caáu kieåu moät beân </li></ul><ul><li>+ Soå keát caáu nhieàu coät vaø soå keát caáu baøn côø. </li></ul>S ổ kế toán
 11. 11. <ul><li>7.1.4 Cách ghi sổ kế toán </li></ul><ul><li>Đầu kỳ: mở sổ </li></ul><ul><li>Trong kỳ: ghi sổ kế toán </li></ul><ul><li>+ Thoâng tin, soá lieäu treân soå keá toaùn phaûi ñöôïc ghi baèng buùt möïc, khoâng ghi xen theâm vaøo phía treân hoaëc phía döôùi, khoâng ghi choàng leân nhau; khoâng ghi caùch doøng; tröôøng hôïp ghi khoâng heát trang soå phaûi gaïch cheùo phaàn khoâng ghi; khi ghi heát trang phaûi coäng soá lieäu toång coäng cuûa trang vaø chuyeån soá lieäu toång coäng sang trang keá tieáp </li></ul><ul><li>Cuối kỳ: khóa sổ </li></ul>S ổ kế toán
 12. 12. <ul><li>7.1.5 Söûa chöõa soå keá toaùn </li></ul><ul><li>(1) Phöông phaùp caûi chính : </li></ul><ul><li>Phöông phaùp naøy aùp duïng cho caùc tröôøng hôïp: </li></ul><ul><li>- Sai soùt trong dieãn giaûi, khoâng lieân quan ñeán quan heä ñoái öùng cuûa caùc taøi khoaûn; </li></ul><ul><li>- Sai soùt khoâng aûnh höôûng ñeán soá tieàn toång coäng. </li></ul>S ổ kế toán
 13. 13. SOÅ NHAÄT KYÙ CHUNG NAÊM: 2005 Coäng … 2.500 1.500 2.500 1.500 111 112 X X Ruùt TGNH nhaäp Quyõ TM 2/1 PT01 2/1/05 Thaùng 1/2005 Coù Nôï Ngaøy Soá Soá phaùt sinh Soá hieäu taøi khoaûn Ñaõ ghi soå caùi Dieãn giaûi Chöùng töø Ngaøy thaùng ghi soå
 14. 14. <ul><li>7.1.5 Söûa chöõa soå keá toaùn </li></ul><ul><li>(2) Phöông phaùp ghi soá aâm: </li></ul><ul><li>Phöông phaùp naøy aùp duïng cho caùc tröôøng hôïp: </li></ul><ul><li>- Sai veà quan heä ñoái öùng giöõa caùc taøi khoaûn do ñònh khoaûn sai ñaõ ghi soå keá toaùn maø khoâng theå söûa laïi baèng phöông phaùp caûi chính; </li></ul><ul><li>- Phaùt hieän ra sai soùt sau khi ñaõ noäp baùo caùo taøi chính cho cô quan coù thaåm quyeàn. </li></ul>S ổ kế toán
 15. 15. SOÅ NHAÄT KYÙ CHUNG NAÊM: 2005 1.500 1.500 Coäng 1.500 1.500 112 111 X X Noäp TM vaøo TK ngaân haøng 2/1 PC01 12/1/05 (1.500) (1.500) 111 112 X X Ruùt TGNH nhaäp Quyõ TM 2/1 PT01 12/1/05 … 1.500 1.500 111 112 X X Ruùt TGNH nhaäp Quyõ TM 2/1 PT01 2/1/05 Thaùng 1/05 Coù Nôï Ngaøy Soá Soá phaùt sinh Soá hieäu taøi khoaûn Ñaõ ghi soå caùi Dieãn giaûi Chöùng töø Ngaøy thaùng ghi soå
 16. 16. <ul><li>7.1.5 Söûa chöõa soå keá toaùn </li></ul><ul><li>(3) Phöông phaùp ghi boå sung: </li></ul><ul><li>Á p duïng cho tröôøng hôïp ghi ñuùng veà quan heä ñoái öùng taøi khoaûn nhöng soá tieàn ghi soå ít hôn soá tieàn treân chöùng töø hoaëc laø boû soùt khoâng coäng ñuû soá tieàn ghi treân chöùng töø . Söûa chöõa theo phöông phaùp naøy phaûi laäp “Chöùng töø ghi soå boå sung” ñeå ghi boå sung baèng möïc thöôøng soá tieàn cheânh leäch coøn thieáu so vôùi chöùng töø. </li></ul>S ổ kế toán
 17. 17. <ul><li>7.1.6 Söûa chöõa trong tröôøng hôïp ghi soå keá toaùn baèng maùy vi tính: “Phöông phaùp ghi soá aâm” hoaëc “Phöông phaùp ghi boå sung ” </li></ul><ul><li>- Sai soùt phát hiện tröôùc khi BCTC naêm noäp cho cqNN: söûa tröïc tieáp vaøo soå keá toaùn cuûa naêm ñoù </li></ul><ul><li>- Phaùt hieän sai soùt sau khi BCTC naêm ñaõ noäp cho cqNN: söûa vaøo soå keá toaùn cuûa naêm ñaõ phaùt hieän sai soùt vaø ghi chuù vaøo doøng cuoái cuûa soå keá toaùn naêm coù sai soùt; </li></ul>S ổ kế toán
 18. 18. <ul><li> Hình thöùc keá toaùn laø heä thoáng caùc soå keá toaùn, soá löôïng soå, keát caáu caùc loaïi soå, moái quan heä giöõa caùc loaïi soå duøng ñeå ghi cheùp, toång hôïp, heä thoáng hoùa soá lieäu keá toaùn theo moät trình töï vaø phöông phaùp nhaát ñònh. </li></ul><ul><li> Hình thöùc soå keá toaùn ñöôïc quyeát ñònh bôûi heä thoáng soå keá toaùn toång hôïp vaø trình töï heä thoáng thoâng tin hoùa. </li></ul>Hình thức kế tóan
 19. 19. Toùm taét: Hình thöùc keá toaùn <ul><li> Soá löôïng soå </li></ul><ul><li> Keát caáu soå </li></ul><ul><li> Moái quan heä giöõa caùc loaïi soå </li></ul><ul><li> Trình töï ghi cheùp chöùng töø vaøo soå </li></ul>
 20. 20. 7.2 Caùc hình thöùc keá toaùn hieän nay <ul><li>Hình thöùc keá toaùn hieän haønh ñang aùp duïng taïi vieät nam laø hình thöùc ñöôïc quy ñònh theo quyeát ñònh 15/2006/QÑ-BTC ngaøy 20-3-2006 cuûa boä taøi chính. Ñaây caùc hình thöùc thuû coâng aùp duïng cho töøng doanh nghieäp, bao goàm: </li></ul><ul><li>Nhaät kyù chung </li></ul><ul><li>Nhaät kyù soå caùi </li></ul><ul><li>Chöùng töø ghi soå </li></ul><ul><li>Nhaät kyù chöùng töø </li></ul><ul><li>Hình thöùc keá toaùn treân maùy vi tính. </li></ul>
 21. 21. <ul><li>1.2.1.1 Ñaëc tröng cuûa hình thöùc nhaät kyù chung. </li></ul><ul><li>1.2.1.2 Soå keá toaùn söû duïng. </li></ul><ul><li>1.2.1.3 Trình töï ghi soå . </li></ul>1.2.1 HÌNH THÖÙC NHAÄT KYÙ CHUNG
 22. 22. Trình töï ghi soå CHỨNG TỪ GỐC NHẬT KÝ CHUNG VÀ CÁC NHẬT KÝ ĐẶC BIỆT (NẾU CÓ ) SỔ KẾ TOÁN CHI TIẾT BÁO CÁO QUỸ HÀNG NGÀY SỔ CÁI BẢNG CHI TIẾT SỐ PHÁT SINH BẢNG CÂN ĐỐI BÁO CÁO TÀI CHÍNH
 23. 23. Ví dụ <ul><li>Tại một coâng ty TNHH A trong thaùng 3/2006 coù caùc nghieäp vuï phaùt sinh lieân quan ñeán tieàn maët nhö sau (ñôn vò tính: 1000 ñoàng) </li></ul><ul><li>1- ngaøy 2/3: phieáu chi soá 432, mua coâng cuï duïng cuï( CCDC) duøng ngay cho saûn xuaát ôû phaân xöôûng baèng tieàn maët 5.500, trong thueá giaù trò gia taêng (GTGT) laø 500. </li></ul><ul><li>1- ngaøy 2/3: phieáu thu soá 301, coâng ty Y traû nôï baèng tieàn maët 45.000. </li></ul><ul><li>2-ngaøy 4/3: phieáu thu soá 302, thhu tieàn baùn haøng baèng tieàn maët. Giaù baùn chöa thueá 60.000. thueá GTGT 10%: 6.000. </li></ul>
 24. 24. <ul><li>caên cöù vaøo caùc chöùng töø theo caùc nghieäp vuï treân, keá toaùn ñònh khoaûn nhö sau: </li></ul><ul><li>1, Nôï TK 154: 5000 </li></ul><ul><li>Nôï TK 133: 500 </li></ul><ul><li>Coù TK 111(1111):5.500 </li></ul><ul><li>2, Nôï TK 111(1111): 45.000 </li></ul><ul><li>Coù TK 131: 45.000 </li></ul><ul><li>3, Nôï TK 111(1111): 66.000 </li></ul><ul><li>Coù TK 511: 60.000 </li></ul><ul><li>Coù TK 333(3331): 6.000 </li></ul><ul><li>Neáu aùp duïng hình thöùc nhaät kyù chung, keá toaùn ghi vaøo caùc soå keá toaùn nhö sau: </li></ul>
 25. 25. Soå nhaät kyù chung 2006 … Coù Nợ Ngaøy thaùng Số hieäu … 60.000 6.000 66.000 111 511 333 “ Thu tieàn baùn haøng 4/3 302 4/3 45.000 45.000 111 131 “ Coâng ty y traû 2/3 301 2/3 5.500 5.000 500 154 133 111 “ Mua CCDC cho sx 2/3 432 2/3 8 7 6 5 4 3 2 1 soá phaùt sinh Soá hieäu taøi khoaûn Ñaõ ghi soá caùi Dieãn giaûi Chöùng Từ Ngaøy thaùng ghi soå
 26. 26. Soå Caùi Naêm 2005 Teân taøi khoaûn: Tieàn maët Soá hieäu: 111 Dö ñaàu thaùng Coù Nợ Ngaøy thaùng Số hieäu … 66.000 6.000 511 333 Thu tieàn baùn haøng 4/3 302 4/3 45.000 131 12 Coâng ty Y traû 2/3 301 2/3 5.500 500 154 133 12 Mua CCDC cho saûn xuaát 2/3 432 2/3 8 7 6 5 4 3 2 1 soá phaùt sinh Soá hieäu TK dö Trang soå NKC Dieãn giaûi Chöùng Từ Ngaøy thaùng ghi soå
 27. 27. Soå Caùi NĂM 2006 Teân taøi khoaûn: Phaûi thu cuûa khaùch haøng Soá hieäu: 131 Dö ñaàu thaùng Coù Nợ Ngaøy thaùng Số hieäu … 45.000 111 12 Coâng ty Y traû 2/3 301 2/3 8 7 6 5 4 3 2 1 soá phaùt sinh Soá hieäu TK dö Trang soå NKC Dieãn giaûi Chöùng Từ Ngaøy thaùng ghi soå
 28. 28. Soå Caùi Naêm 2006 Teân taøi khoaûn: Doanh thu Soá hieäu: 511 Coù Nợ Ngaøy thaùng Số hieäu … 60.000 111 12 Thu tieàn baùn haøng 2/3 302 2/3 8 7 6 5 4 3 2 1 soá phaùt sinh Soá hieäu TK dö Trang soå NKC Dieãn giaûi Chöùng Từ Ngaøy thaùng ghi soå
 29. 29. Soå Caùi Naêm 2006 Teân taøi khoaûn: Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø Soá hieäu: 133 Dö ñaàu thaùng Coù Nợ Ngaøy thaùng Số hieäu … 500 111 12 Mua CCDC cho saûn xuaát 2/3 302 2/3 8 7 6 5 4 3 2 1 soá phaùt sinh Soá hieäu TK dö Trang soå NKC Dieãn giaûi Chöùng Từ Ngaøy thaùng ghi soå
 30. 30. Soå Caùi Naêm 2006 Teân taøi khoaûn: Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp nhaø nöôùc Soá hieäu: 333 Dö ñaàu thaùng Coù Nợ Ngaøy thaùng Số hieäu … 6000 111 12 Baùn haøng thu tieàn maët 2/3 302 2/3 8 7 6 5 4 3 2 1 soá phaùt sinh Soá hieäu TK dö Trang soå NKC Dieãn giaûi Chöùng Từ Ngaøy thaùng ghi soå
 31. 31. 7.2.2 HÌNH THÖÙC NHAÄT KYÙ- SOÅ CAÙI <ul><li>1.2.2.1 Ñaëc tröng cuûa hình thöùc nhaät kyù soå caùi. </li></ul><ul><li>1.2.2.2 Soå keá toaùn söû duïng. </li></ul><ul><li>1.2.2.3 Trình töï ghi soå. </li></ul>
 32. 32. TRÌNH TỰ GHI SỔ CHỨNG TỪ GỐC SOÅ KEÁ TOAÙN CHI TIEÂT BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH NHAÄT KYÙ – SOÅ CAÙI BAÙO CAÙO QUYÕ HAØNG NGAØY BAÛN TOÅNG HÔÏP CHÖÙNG TÖØ GOÁC CUØNG LOAÏI CAÙC BAÛNG CHI TIEÁT SOÁ PHAÙT SINH
 33. 33. <ul><li>Bảng ghi chuù aùp duïng cho caû 5 hình thöùc: </li></ul><ul><li> Ghi haøng ngaøy </li></ul><ul><li> Ghi cuoái thaùng, ñònh kyø </li></ul><ul><li> Kieåm tra, ñoái chieáu soá lieäu. </li></ul>
 34. 34. 7.2.3 HÌNH THÖÙC NHAÄT KYÙ CHÖÙNG TÖØ <ul><li>1.2.3.1 Ñaëc tröng cuûa hình thöùc nhaät kyù chöùng töø. </li></ul><ul><li>1.2.3.2 Soå saùch keá toaùn. </li></ul><ul><li>1.2.3.3 Trình töï ghi soå. </li></ul>
 35. 35. TRÌNH TỰ GHI SỔ CHÖÙNG TÖØ GOÁC BAÛNG TOÅNG HÔÏP CHÖÙNG TÖØ GOÁC CUØNG LOAÏI SOÅ KEÁ TOAÙN CHI TIEÁT CAÙC BAÛNG CHI TIEÁT SOÁ PHAÙT SINH BAÛNG KEÂ VAØ CAÙC BAÛNG PHAÂN BOÅ NHAÄT KYÙ CHÖÙNG TÖØ SOÅ CAÙI BAÙO CAÙC TAØI CHÍNH BAÙO CAÙO QUYÕ HAØNG NGAØY
 36. 36. 7.2.4 HÌNH THÖÙC CHÖÙNG TÖØ GHI SOÅ <ul><li>1.2.4.1 Ñaëc tröng cuûa hình thöùc chöùng töø ghi soå. </li></ul><ul><li>1.2.4.2 Soå keá toaùn söû duïng. </li></ul><ul><li>1.2.4.3 Trình töï ghi soå. </li></ul>
 37. 37. TRÌNH TỰ GHI SỔ BAÛNG TOÅNG HÔÏP CHÖÙNG TÖØ GOÁC CUØNG LOAÏI SOÅ KEÁ TOAÙN CHI TIEÁT CAÙC BAÛNG CHI TIEÁT SOÁ PHAÙT SINH SOÅ ÑAÊNG KYÙ CHÖÙNG TÖØ GHI SOÅ BAÛNG CAÂN ÑOÁI KT SOÅ CAÙI CHÖÙNG TÖØ GOÁC CHÖÙNG TÖØ GHI SOÅ BAÙO CAÙO QUYÕ HAØNG NGAØY BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN VAØ CAC BAÙO CAÙO KEÁ TOAÙN KHAÙC
 38. 38. 7.2.5 Hình thöùc keá toaùn treân maùy vi tính <ul><li>1.2.5.1 Ñaëc tröng cuûa hình thöùc keá toaùn treân maùy vi tính </li></ul><ul><li>1.2.5.2 Soå keá toaùn söû duïng </li></ul><ul><li>1.2.5.3 Trình töï ghi soå </li></ul>
 39. 39. TRÌNH TỰ GHI SỔ PHAÀN MEÀM KEÁ TOAÙN MAÙY VI TÍNH CHÖÙNG TÖØ KEÁ TOAÙN BAÛNG TOÅNG HÔÏP CHÖÙNG TÖØ KEÁ TOAÙN CUØNG LOAÏI - Soå toång keát - Soå chi tieát <ul><li>Baûo caùo taøi chính </li></ul><ul><li>Baùo caùo keá toaùn </li></ul><ul><li>- Quaûn trò </li></ul>SOÅ KEÁ TOAÙN
 40. 40. <ul><li>7.3 Về vấn đề mở sổ, ghi cheùp, khoùa soå, söûa chöõa, baûo quaûn, löu tröõ soå keá toaùn. </li></ul>

×