CHƯƠNG 3: Tài khoản và Ghi sổ kép <ul><li>3.1 Tài khỏan kế toán  </li></ul><ul><li>3.1.1 Khái niệm : </li></ul><ul><li>...
CHƯƠNG 3: Tài khoản và Ghi sổ kép <ul><li>3.1.1 Khái niệm (tt ): </li></ul><ul><li>* Khái niệm Tài khỏan :  </li></ul><...
CHƯƠNG 3: Tài khoản và Ghi sổ kép <ul><li>3.1.2 Kết cấu của tài khỏan : </li></ul><ul><li>Sự vận động của đối tượng kế tó...
CHƯƠNG 3: Tài khoản và Ghi sổ kép <ul><li>3.1.3 Phân lọai TK : </li></ul><ul><li>A . Heä thoáng taøi khoaûn keá toaùn do...
CHƯƠNG 3: Tài khoản và Ghi sổ kép <ul><li>3.1.3 Phân lọai TK : </li></ul><ul><li>Lọai 2: TS dài hạn: </li></ul><ul><li>+ ...
CHƯƠNG 3: Tài khoản và Ghi sổ kép <ul><li>3.1.3 Phân lọai TK : </li></ul><ul><li>Lọai 3: Nợ phải trả </li></ul><ul><li>+ ...
CHƯƠNG 3: Tài khoản và Ghi sổ kép <ul><li>3.1.3 Phân lọai TK : </li></ul><ul><li>Lọai 4: Vốn chủ sở hữu </li></ul><ul><l...
CHƯƠNG 3: Tài khoản và Ghi sổ kép <ul><li>3.1.3 Phân lọai TK : </li></ul><ul><li>Lọai 5: Doanh thu </li></ul><ul><li>+  ...
CHƯƠNG 3: Tài khoản và Ghi sổ kép <ul><li>3.1.3 Phân lọai TK : </li></ul><ul><li>Lọai 6: Chi phí sản xuất kinh doanh </li...
CHƯƠNG 3: Tài khoản và Ghi sổ kép <ul><li>3.1.3 Phân lọai TK : </li></ul><ul><li>Lọai 7: Thu nhập khác </li></ul><ul><li>...
CHƯƠNG 3: Tài khoản và Ghi sổ kép <ul><li>3.1.3 Phân lọai TK : </li></ul><ul><li>Lọai 9: Xác định kết quả kinh doanh </li...
CHƯƠNG 3: Tài khoản và Ghi sổ kép <ul><li>3.1.3 Phân lọai TK : </li></ul><ul><li>B. Döïa vaøo moái quan heä vôùi Baûng ca...
CHƯƠNG 3: Tài khoản và Ghi sổ kép <ul><li>3.1.4 Nguyên tắc ghi chép vào Tài khỏan </li></ul><ul><li>Tài khỏan phản ánh Tà...
CHƯƠNG 3: Tài khoản và Ghi sổ kép <ul><li>Vd: Ngày 1/1/2006, tiền mặt của DN hiện có là 30.000đ. Trong tháng 1 có các nghi...
CHƯƠNG 3: Tài khoản và Ghi sổ kép <ul><li>3.1.4 Nguyên tắc ghi chép vào Tài khỏan (tt) </li></ul><ul><li>b. Tài khỏan phản...
CHƯƠNG 3: Tài khoản và Ghi sổ kép <ul><li>Vd: Ngày 1/1/2006, khỏan tiền mà DN đang nợ người bán là 30.000đ. Trong tháng 1 ...
CHƯƠNG 3: Tài khoản và Ghi sổ kép <ul><li>3.1.4 Nguyên tắc ghi chép vào Tài khỏan (tt) </li></ul><ul><li>c. Tài khỏan trun...
CHƯƠNG 3: Tài khoản và Ghi sổ kép <ul><li>3.1.4 Nguyên tắc ghi chép vào Tài khỏan (tt) </li></ul><ul><li>c. Tài khỏan trun...
CHƯƠNG 3: Tài khoản và Ghi sổ kép <ul><li>3.1.4 Nguyên tắc ghi chép vào Tài khỏan (tt) </li></ul><ul><li>c. Tài khỏan trun...
<ul><li>c. Tài khỏan trung gian: </li></ul><ul><li>Ví duï </li></ul>TK 511 10.000.000 15.000.000 Cộng SPS: 25.000.000 SPS...
CHƯƠNG 3: Tài khoản và Ghi sổ kép <ul><li>3.1.4 Nguyên tắc ghi chép vào Tài khỏan (tt) </li></ul><ul><li>d. Tài khòan ngỏa...
CHƯƠNG 3: Tài khoản và Ghi sổ kép <ul><li>3.1.5 Hệ thống TK kế toán Việt Nam </li></ul><ul><li>* Giới thiệu hệ thống TK k...
CHƯƠNG 3: Tài khoản và Ghi sổ kép <ul><li>3.2 GHI SOÅ KEÙP </li></ul><ul><li>3.2.1 Khaùi nieäm </li></ul><ul><li>- Laø ph...
CHƯƠNG 3: Tài khoản và Ghi sổ kép <ul><li>3.2 GHI SOÅ KEÙP </li></ul><ul><li>VD: Trong kyø, DN phaùt sinh nghieäp vuï kinh...
CHƯƠNG 3: Tài khoản và Ghi sổ kép <ul><li>3.2 GHI SOÅ KEÙP </li></ul><ul><li>* Nhaän xeùt: </li></ul><ul><li>Khi moät ng...
CHƯƠNG 3: Tài khoản và Ghi sổ kép <ul><li>3.2.2 Caùc loaïi ñònh khoaûn </li></ul><ul><li>3.2.2.1 Ñònh khoaûn giaûn ñôn </l...
CHƯƠNG 3: Tài khoản và Ghi sổ kép <ul><li>3.2.2 Caùc loaïi ñònh khoaûn </li></ul><ul><li>3.2.2.1 Ñònh khoaûn giaûn ñôn </l...
CHƯƠNG 3: Tài khoản và Ghi sổ kép <ul><li>3.2.2 Caùc loaïi ñònh khoaûn </li></ul><ul><li>3.2.2.2 Ñònh khoaûn phöùc taïp <...
CHƯƠNG 3: Tài khoản và Ghi sổ kép <ul><li>3.2.2 Caùc loaïi ñònh khoaûn </li></ul><ul><li>3.2.2.2 Ñònh khoaûn phöùc taïp <...
CHƯƠNG 3: Tài khoản và Ghi sổ kép <ul><li>3.2.2.2 Ñònh khoaûn phöùc taïp </li></ul><ul><li>Nhaän xeùt : </li></ul><ul><ul>...
CHƯƠNG 3: Tài khoản và Ghi sổ kép <ul><li>Ví duï : Coù soá lieäu lieân quan ñeán taøi khoaûn “Tieàn maët” trong thaùng 1/2...
CHƯƠNG 3: Tài khoản và Ghi sổ kép <ul><li>Ví duï : Coù soá lieäu lieân quan ñeán taøi khoaûn “Tieàn maët” trong thaùng 1/2...
CHƯƠNG 3: Tài khoản và Ghi sổ kép <ul><li>Ví duï : </li></ul><ul><li>Caùc nghieäp vuï kinh teá treân ñöôïc ñònh khoaûn nhö...
CHƯƠNG 3: Tài khoản và Ghi sổ kép <ul><li>Ví duï : </li></ul><ul><li>Caùc nghieäp vuï kinh teá treân ñöôïc ñònh khoaûn nhö...
CHƯƠNG 3: Tài khoản và Ghi sổ kép <ul><li>3. 2.3  Caùc moái quan heä cuûa taøi khoaûn </li></ul><ul><li>3.2.3.1 Quan heä ...
CHƯƠNG 3: Tài khoản và Ghi sổ kép <ul><li>3.2.3.1 Quan heä ghi cheùp giöõa taøi khoaûn toång hôïp vaø taøi khoaûn chi tieá...
CHƯƠNG 3: Tài khoản và Ghi sổ kép <ul><li>A. Taøi khoaûn caáp 2 </li></ul><ul><li>Vd: Doanh nghieäp A (1/2005) coù soá ...
CHƯƠNG 3: (tt) <ul><li>A. Taøi khoaûn caáp 2  </li></ul><ul><li>Tài khoản 111” Tiền mặt” </li></ul>63.320.000 Soá dö cuo...
CHƯƠNG 3: (tt) <ul><li>A. Taøi khoaûn caáp 2  </li></ul><ul><li>Tài khoản 1111” Tiền mặt Việt Nam” </li></ul>15.000.000 ...
CHƯƠNG 3: (tt) <ul><li>A. Taøi khoaûn caáp 2  </li></ul><ul><li>Tài khoản 1112 “Ngoại tệ” </li></ul>23.480.000 Soá dö cu...
CHƯƠNG 3: (tt) <ul><li>A. Taøi khoaûn caáp 2 </li></ul><ul><li>Tài khoản 1113 “Vaøng baïc, kim khí quyù, ñaù quyù ” </l...
CHƯƠNG 3: (tt) <ul><li>3.2.3.1 Quan heä ghi cheùp giöõa taøi khoaûn toång hôïp vaø taøi khoaûn chi tieát (keá toaùn toång ...
CHƯƠNG 3: (tt) <ul><li>B. Soå chi tieát </li></ul><ul><li>VD: SOÅ CHI TIEÁT PHAÛI TRAÛ NGÖÔØI BAÙN  </li></ul><ul><ul><...
CHƯƠNG 3: (tt) <ul><li>B. Soå chi tieát </li></ul><ul><li>VD: SOÅ CHI TIEÁT NGUYEÂN VAÄT LIEÄU </li></ul><ul><ul><ul><ul...
CHƯƠNG 3: (tt) <ul><li>3.2.3.1 Quan heä ghi cheùp giöõa taøi khoaûn toång hôïp vaø taøi khoaûn chi tieát (keá toaùn toång ...
CHƯƠNG 3: (tt) <ul><li>3.2.3.2 Quan heä giöõa taøi khoaûn keá toaùn vaø Baûng caân ñoái keá toaùn </li></ul><ul><li>- Taø...
CHƯƠNG 3: (tt) <ul><li>3.2.3.3 Quan heä giöõa taøi khoaûn keá toaùn vaø Baùo caùo keát quaû kinh doanh </li></ul><ul><li>...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nguyen Ly Ke Toan Chuong III

3,072 views

Published on

Nguyen Ly Ke Toan Chuong III

Published in: Education
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và THẠC SỸ (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ. DỊCH VỤ LÀM SLIDE POWERPOINT:10.000VNĐ/1SLIDE
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,072
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
86
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nguyen Ly Ke Toan Chuong III

 1. 1. CHƯƠNG 3: Tài khoản và Ghi sổ kép <ul><li>3.1 Tài khỏan kế toán </li></ul><ul><li>3.1.1 Khái niệm : </li></ul><ul><li>Hạn chế sử dụng BCĐKT để ghi nhận các nghiệp vụ KT phát sinh: </li></ul><ul><li>+ Nghiệp vụ nhiều  mất nhiều thời gian </li></ul><ul><li>+ Quản lý: </li></ul><ul><li> Thông tin tổng quát + thông tin cụ thể chi tiết;  Thông tin tại một thời điểm + thông tin thường xuyên, liên tục </li></ul><ul><li> Sử dụng tài khỏan </li></ul>
 2. 2. CHƯƠNG 3: Tài khoản và Ghi sổ kép <ul><li>3.1.1 Khái niệm (tt ): </li></ul><ul><li>* Khái niệm Tài khỏan : </li></ul><ul><li>- Taøi khoaûn laø phöông phaùp phaân loaïi vaø heä thoáng hoùa caùc nghieäp vuï kinh teá, taøi chính theo noäi dung kinh teá </li></ul><ul><li>* Đặc trưng tài khỏan : </li></ul><ul><li>Về hình thức: sổ kế tóan ghi cheùp soá tieàn veà soá hieän coù cuõng nhö söï bieán ñoäng cuûa töøng ñoái töôïng keá toaùn </li></ul><ul><li>Về nội dung: phản ánh thường xuyên và liên tục söï bieán ñoäng cuûa töøng ñoái töôïng keá toaùn </li></ul><ul><li>Về chức năng: giám đốc thường xuyên, kịp thời tình hình baûo veä vaø söû duïng töøng loaïi taøi saûn vaø töøng loaïi nguoàn voán </li></ul>
 3. 3. CHƯƠNG 3: Tài khoản và Ghi sổ kép <ul><li>3.1.2 Kết cấu của tài khỏan : </li></ul><ul><li>Sự vận động của đối tượng kế tóan là sự vận động 2 mặt đối lập </li></ul><ul><li>Tài khỏan kế tóan gồm 2 phần : Nợ và Có </li></ul><ul><li>- Kết cấu của Tài khỏan: </li></ul>TK Nợ Có
 4. 4. CHƯƠNG 3: Tài khoản và Ghi sổ kép <ul><li>3.1.3 Phân lọai TK : </li></ul><ul><li>A . Heä thoáng taøi khoaûn keá toaùn doanh nghieäp </li></ul><ul><li>Lọai 1: TS ngắn hạn </li></ul><ul><li>+ Thuộc quyền sở hữu của DN, có thời gian sử dụng, luân chuyển và thu hồi vốn trong 1 kỳ KD hoặc trong 1 năm </li></ul><ul><li>+ Tồn tại dưới hình thức: </li></ul><ul><li> Tiền </li></ul><ul><li> Hiện vật </li></ul><ul><li> Đầu tư ngắn hạn </li></ul><ul><li> Nợ phải thu </li></ul><ul><li> Tài khỏan chi sự nghiệp </li></ul>
 5. 5. CHƯƠNG 3: Tài khoản và Ghi sổ kép <ul><li>3.1.3 Phân lọai TK : </li></ul><ul><li>Lọai 2: TS dài hạn: </li></ul><ul><li>+ TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình </li></ul><ul><li>+ TSCĐ thuê tài chính </li></ul><ul><li>+ Bất động sản đầu tư </li></ul><ul><li>+ Đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, đầu tư góp vốn liên doanh, đầu tư XDCB ở DN, đầu tư dài hạn khác </li></ul><ul><li>+ Chi phí trả trước dài hạn, TS thuế thu nhập hõan lại </li></ul>
 6. 6. CHƯƠNG 3: Tài khoản và Ghi sổ kép <ul><li>3.1.3 Phân lọai TK : </li></ul><ul><li>Lọai 3: Nợ phải trả </li></ul><ul><li>+ Khỏan nợ tiền vay </li></ul><ul><li>+ Các khỏan nợ phải trả cho người bán, cho NN, cho công nhân viên </li></ul><ul><li>+ Các khỏan phải trả khác </li></ul>
 7. 7. CHƯƠNG 3: Tài khoản và Ghi sổ kép <ul><li>3.1.3 Phân lọai TK : </li></ul><ul><li>Lọai 4: Vốn chủ sở hữu </li></ul><ul><li>+ Nguồn vốn thuộc sở hữu của chủ DN, của các thành viên góp vốn trong công ty liên doanh, TNHH, DNTN, hợp danh hoặc các cổ đông trong công ty cổ phần,.. </li></ul><ul><li>+ Là số vốn của các chủ sở hữu mà DN không phải cam kết thanh tóan  không phải là một khỏan nợ </li></ul>
 8. 8. CHƯƠNG 3: Tài khoản và Ghi sổ kép <ul><li>3.1.3 Phân lọai TK : </li></ul><ul><li>Lọai 5: Doanh thu </li></ul><ul><li>+ Tòan bộ doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: laø toaøn boä tieàn baùn saûn phaåm, haøng hoùa, tieàn cung caáp dòch vuï cho khaùch haøng, bao goàm caû phuï thu vaø phí thu theâm ngoaøi giaù baùn vaø baùn baát ñoäng saûn ñaàu tö </li></ul><ul><li>+ Doanh thu họat động tài chính: tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và các doanh thu họat động tài chính khác của DN </li></ul><ul><li>+ Trừ đi các khỏan chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại </li></ul><ul><li>+ Các khỏan thu hộ bên thứ 3 không phải là nguồn lợi ích KT, không làm tăng vốn chủ sở hữu của DN: Không là DThu </li></ul>
 9. 9. CHƯƠNG 3: Tài khoản và Ghi sổ kép <ul><li>3.1.3 Phân lọai TK : </li></ul><ul><li>Lọai 6: Chi phí sản xuất kinh doanh </li></ul><ul><li>+ Chi phí SXKD, tính giá thành sản phẩm, dịch vụ (PP KKĐK) </li></ul><ul><li>+ Giá trị HH vật tư mua vào </li></ul><ul><li>+ Trị giá vốn sản phẩm, hàng hóa, lao vụ, DV bán ra </li></ul><ul><li>+ Chi phí TC, bán hàng, QLDN, Kinh doanh thuộc các ngành và các thành phần KT </li></ul>
 10. 10. CHƯƠNG 3: Tài khoản và Ghi sổ kép <ul><li>3.1.3 Phân lọai TK : </li></ul><ul><li>Lọai 7: Thu nhập khác </li></ul><ul><li>+ Phản ánh các khỏan thu nhập khác ngòai họat động tạo ra doanh thu của DN </li></ul><ul><li>Lọai 8: Chi phí khác </li></ul><ul><li>+ Phản ánh các khỏan chi phí của các họat động ngòai các họat động SXKD tạo ra Doanh thu của DN </li></ul><ul><li>+ Là các khỏan chi phí do các sự kiện hay nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thường của DN gây ra và chi phí thuế TNDN </li></ul>
 11. 11. CHƯƠNG 3: Tài khoản và Ghi sổ kép <ul><li>3.1.3 Phân lọai TK : </li></ul><ul><li>Lọai 9: Xác định kết quả kinh doanh </li></ul><ul><li>+ Kết quả họat động SXKD: </li></ul><ul><li>+ Kết quả họat động Tài chính: </li></ul><ul><li>+ Kết quả họat động khác </li></ul><ul><li>- Lọai 0: Dùng để phản ánh những TS hiện có ở DN nhưng không thuộc quyền sở hữu của DN </li></ul><ul><li>+ Tài sản thuê ngòai; Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công; nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược; Nợ khó đòi đã xử lý; ngọai tệ các lọai; Dự tóan chi sự nghiệp; dự án </li></ul>
 12. 12. CHƯƠNG 3: Tài khoản và Ghi sổ kép <ul><li>3.1.3 Phân lọai TK : </li></ul><ul><li>B. Döïa vaøo moái quan heä vôùi Baûng caân ñoái keá toaùn, taøi khoaûn ñöôïc phaân loaïi vaøo boán nhoùm </li></ul><ul><ul><li>Nhoùm caùc TK phaûn aùnh Taøi saûn: goàm nhöõng TK thuoäc loaïi TK 1 vaø 2 </li></ul></ul><ul><ul><li>Nhoùm caùc TK phaûn aùnh Nguoàn voán: goàm nhöõng TK thuoäc loaïi TK 3 vaø 4 </li></ul></ul><ul><ul><li>Nhoùm caùc TK trung gian duøng ñeå phaûn aùnh caùc loaïi vaø quaù trình hoaït ñoäng khaùc nhau trong doanh nghieäp: goàm nhöõng TK thuoäc loaïi TK 5, 6, 7, 8, 9. </li></ul></ul><ul><ul><li>Nhoùm caùc TK ngoaøi baûng caân ñoái keá toaùn goàm nhöõng TK thuoäc loaïi TK 0 </li></ul></ul>
 13. 13. CHƯƠNG 3: Tài khoản và Ghi sổ kép <ul><li>3.1.4 Nguyên tắc ghi chép vào Tài khỏan </li></ul><ul><li>Tài khỏan phản ánh Tài sản: loại 1, 2 </li></ul>SDCK = SDĐK + SPS tăng – SPS giảm TK C ó N ợ xxx xxx
 14. 14. CHƯƠNG 3: Tài khoản và Ghi sổ kép <ul><li>Vd: Ngày 1/1/2006, tiền mặt của DN hiện có là 30.000đ. Trong tháng 1 có các nghiệp vụ KT phát sinh như sau: </li></ul><ul><li>(1): Rút TGNH nhập quỹ tiền mặt: 10.000đ </li></ul><ul><li>(2): Bán hàng thu bằng tiền mặt: 20.000 </li></ul><ul><li>(3): Trả nợ người bán bằng tiền mặt: 15.000 </li></ul>TK 111 N ợ C ó SD ĐK: 30.000 10.000 20.000 15.000 30.000 15.000 SDCK: 45.000
 15. 15. CHƯƠNG 3: Tài khoản và Ghi sổ kép <ul><li>3.1.4 Nguyên tắc ghi chép vào Tài khỏan (tt) </li></ul><ul><li>b. Tài khỏan phản ánh Nguồn vốn: lọai 3, 4 </li></ul>SDCK = SDĐK + SPS tăng – SPS giảm TK C ó N ợ xxx xxx
 16. 16. CHƯƠNG 3: Tài khoản và Ghi sổ kép <ul><li>Vd: Ngày 1/1/2006, khỏan tiền mà DN đang nợ người bán là 30.000đ. Trong tháng 1 có các nghiệp vụ KT phát sinh như sau: </li></ul><ul><li>(1): Vay ngắn hạn NH trả nợ cho người bán : 10.000đ </li></ul><ul><li>(2): Dùng tìền mặt tại quỹ trả nợ cho người bán: 20.000 </li></ul><ul><li>(3): Mua máy photo chưa trả tiền cho người bán: 15.000 </li></ul>TK 331 N ợ C ó SD ĐK: 30.000 10.000 20.000 15.000 30.000 15.000 SDCK: 15.000
 17. 17. CHƯƠNG 3: Tài khoản và Ghi sổ kép <ul><li>3.1.4 Nguyên tắc ghi chép vào Tài khỏan (tt) </li></ul><ul><li>c. Tài khỏan trung gian: lọai 5, 6, 7, 8, 9 </li></ul><ul><li>Đây là các khỏan thu phản ánh quá trình kinh doanh của đơn vị </li></ul><ul><li>+ Doanh thu </li></ul><ul><li>+ Thu nhập </li></ul><ul><li>+ Chi phí </li></ul>
 18. 18. CHƯƠNG 3: Tài khoản và Ghi sổ kép <ul><li>3.1.4 Nguyên tắc ghi chép vào Tài khỏan (tt) </li></ul><ul><li>c. Tài khỏan trung gian: </li></ul>Không có số dư cuối kỳ DT, TN C ó N ợ C ộng PS giảm C ộng PS tăng CP C ó N ợ C ộng PS tăng C ộng PS giảm
 19. 19. CHƯƠNG 3: Tài khoản và Ghi sổ kép <ul><li>3.1.4 Nguyên tắc ghi chép vào Tài khỏan (tt) </li></ul><ul><li>c. Tài khỏan trung gian: </li></ul><ul><li>Ví duï: Trong thaùng 1/2005 doanh nghieäp phaùt sinh caùc nghieäp vuï lieân quan ñeán doanh thu vaø chi phí nhö sau: </li></ul><ul><ul><li>Baùn haøng hoùa thu baèng tieàn maët laø 10.000.000 ñ. Trò giaù voán cuûa soá haøng hoùa baùn naøy laø 8.000.000 ñ. </li></ul></ul><ul><ul><li>Baùn thaønh phaåm thu baèng tieàn göûi ngaân haøng laø 15.000.000 ñ. Trò giaù voán cuûa thaønh phaåm baùn naøy laø 11.000.000 ñ. </li></ul></ul><ul><ul><li>Chi phí baùn haøng phaùt sinh trong thaùng laø 2.000.000. </li></ul></ul>
 20. 20. <ul><li>c. Tài khỏan trung gian: </li></ul><ul><li>Ví duï </li></ul>TK 511 10.000.000 15.000.000 Cộng SPS: 25.000.000 SPS 25.000.000 Cuối tháng kết chuyển Cộng SPS: 25.000.000 Nợ TK 632 8.000.000 11.000.000 SPS 19.000.000 Cuối tháng kết chuyển Cộng SPS: 19.000.000 Cộng SPS: 19.000.000 Có TK 641 Nợ Nợ Có Có 2.000.000 SPS Cộng SPS: 2.000.000 2.000.000 Cuối tháng kết chuyển Cộng SPS: 2.000.000
 21. 21. CHƯƠNG 3: Tài khoản và Ghi sổ kép <ul><li>3.1.4 Nguyên tắc ghi chép vào Tài khỏan (tt) </li></ul><ul><li>d. Tài khòan ngỏai BCĐKT: </li></ul><ul><li>Được ghi chép theo phương pháp: ghi “Đơn” (khi ghi vào một TK thì không ghi quan hệ đối ứng với một TK khác) </li></ul><ul><li>Vd: DN nhận giữ hộ một số vật liệu cho đơn vị khác có trị giá : 6.000.000 đ </li></ul><ul><li>N002: 6.000.000 </li></ul>
 22. 22. CHƯƠNG 3: Tài khoản và Ghi sổ kép <ul><li>3.1.5 Hệ thống TK kế toán Việt Nam </li></ul><ul><li>* Giới thiệu hệ thống TK kế toán Việt Nam </li></ul><ul><li>* Căn cứ xây dựng hệ thống TK kế tóan VN : </li></ul><ul><li>Vào cơ chế KT hiện hành đang được áp dụng vào hòan cảnh cụ thể của đất nước </li></ul><ul><li>Tính đa dạng, phong phú cũng như sự vận động, thay đổi của các đối tượng kế toán trong điều kiện chung của nền KT </li></ul><ul><li>Nguyên tắc cơ bản trong tổ chức kế toán và chuẩn mực quốc tế về kế tóan </li></ul><ul><li>Sự biến động của nền KT trong những giai đọan khác nhau </li></ul><ul><li>- Gắn liền với tin học hóa công tác kế toán </li></ul>
 23. 23. CHƯƠNG 3: Tài khoản và Ghi sổ kép <ul><li>3.2 GHI SOÅ KEÙP </li></ul><ul><li>3.2.1 Khaùi nieäm </li></ul><ul><li>- Laø phöông phaùp phaûn aùnh söï bieán ñoäng cuûa caùc ñoái töôïng keá toaùn vaøo taøi khoaûn keá toaùn theo ñuùng noäi dung cuûa töøng nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh vaø moái quan heä giöõa caùc loaïi taøi saûn, caùc loaïi nguoàn voán cuõng nhö caùc ñoái töôïng keá toaùn khaùc. </li></ul><ul><li>- Ghi soå keùp gheùp hai taøi khoaûn vôùi nhau theå hieän moái töông quan vaø söï bieán ñoäng cuûa chuùng do nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh. </li></ul><ul><li>- Khi coù nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh phaûi xaùc ñònh taøi khoaûn naøo ghi nôï, taøi khoaûn naøo ghi coù: Đ ònh khoaûn keá toaùn vaø ñaây laø cô sôû ñeå thöïc hieän phöông phaùp ghi soå keùp. </li></ul>
 24. 24. CHƯƠNG 3: Tài khoản và Ghi sổ kép <ul><li>3.2 GHI SOÅ KEÙP </li></ul><ul><li>VD: Trong kyø, DN phaùt sinh nghieäp vuï kinh teá mua haøng hoùa chöa traû tieàn cho ngöôøi baùn 50.000.000. </li></ul><ul><li> Hai taøi khoaûn laø taøi khoaûn “Haøng hoùa” vaø taøi khoaûn “ Phaûi traû cho ngöôøi baùn </li></ul><ul><li> Hai taøi khoaûn ñeàu taêng leân 50.000.000 </li></ul><ul><li> Taøi khoaûn “Haøng hoùa” laø taøi khoaûn phaûn aùnh taøi saûn neân khi taêng thì ghi beân Nôï, coøn taøi khoaûn “Phaûi traû ngöôøi baùn” laø taøi khoaûn phaûn aùnh nguoàn voán neân khi taêng thì ghi beân Coù. </li></ul><ul><ul><li>Nôï 156 “Haøng hoùa”: 50.000.000 </li></ul></ul><ul><ul><li>Coù 331 “Phaûi traû cho ngöôøi baùn”: 50.000.000 </li></ul></ul>
 25. 25. CHƯƠNG 3: Tài khoản và Ghi sổ kép <ul><li>3.2 GHI SOÅ KEÙP </li></ul><ul><li>* Nhaän xeùt: </li></ul><ul><li>Khi moät nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh coù lieân quan ñeán hai taøi khoaûn, neáu moät trong hai taøi khoaûn ñaõ ghi Nôï thì taøi khoaûn coøn laïi phaûi ghi Coù vaø ngöôïc laïi. Quan heä Nôï - Coù giöõa hai taøi khoaûn trong cuøng moät nghieäp vuï kinh teá goïi laø quan heä ñoái öùng taøi khoaûn. Quan heä naøy coù theå môû roäng cho ba taøi khoaûn trôû leân. </li></ul>
 26. 26. CHƯƠNG 3: Tài khoản và Ghi sổ kép <ul><li>3.2.2 Caùc loaïi ñònh khoaûn </li></ul><ul><li>3.2.2.1 Ñònh khoaûn giaûn ñôn </li></ul><ul><li>Khi nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh chæ lieân quan ñeán hai taøi khoaûn, trong ñoù moät taøi khoaûn ghi Nôïï vaø moät taøi khoaûn ghi Coù vôùi soá tieàn baèng nhau thì ta coù ñònh khoaûn giaûn ñôn. </li></ul><ul><li>Ví duï 1 : Trong kyø, doanh nghieäp phaùt sinh caùc nghieäp vuï kinh teá sau: </li></ul><ul><li>Traû nôï vay ngaén haïn baèng tieàn göûi ngaân haøng: 30.000.000 </li></ul><ul><li>Nôï TK 311 “Vay ngaén haïn” 30.000.000 </li></ul><ul><ul><li>Coù 112 “Tieàn göûi ngaân haøng” 30.000.000 </li></ul></ul>
 27. 27. CHƯƠNG 3: Tài khoản và Ghi sổ kép <ul><li>3.2.2 Caùc loaïi ñònh khoaûn </li></ul><ul><li>3.2.2.1 Ñònh khoaûn giaûn ñôn </li></ul><ul><li>Ví duï 2 : Vay ngaén haïn ñeå mua haøng hoùa nhaäp kho: 40.000.000 </li></ul><ul><li>Nôï TK 156 “Haøng hoùa” 40.000.000 </li></ul><ul><li>Coù 311 “Vay ngaén haïn” 40.000.000 </li></ul><ul><li>3.2.2.2 Ñònh khoaûn phöùc taïp </li></ul><ul><li>Khi nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh coù lieân quan ñeán ba taøi khoaûn trôû leân, trong ñoù moät taøi khoaûn ghi Nôïï vaø nhieàu taøi khoaûn ghi Coù vaø ngöôïc laïi vôùi soá tieàn baèng nhau thì ta coù ñònh khoaûn phöùc taïp. </li></ul>
 28. 28. CHƯƠNG 3: Tài khoản và Ghi sổ kép <ul><li>3.2.2 Caùc loaïi ñònh khoaûn </li></ul><ul><li>3.2.2.2 Ñònh khoaûn phöùc taïp </li></ul><ul><li>Ví duï 1 : Trong kyø, doanh nghieäp phaùt sinh caùc nghieäp vuï kinh teá sau: </li></ul><ul><li>Vay ngaén haïn ngaân haøng 100.000.000 trong ñoù ñaõ duøng ñeå traû nôï cho ngöôøi baùn laø 40.000.000 vaø ruùt veà nhaäp quyõ tieàn maët boå sung voán löu ñoäng 60.000.000. </li></ul><ul><li>Nôï TK 331 “Phaûi traû ngöôøi baùn” : 40.000.000 </li></ul><ul><li>Nôï TK 111 “Tieàn maët” : 60.000.000 Coù 311 “Vay ngaén haïn” :100.000.000 </li></ul>
 29. 29. CHƯƠNG 3: Tài khoản và Ghi sổ kép <ul><li>3.2.2 Caùc loaïi ñònh khoaûn </li></ul><ul><li>3.2.2.2 Ñònh khoaûn phöùc taïp </li></ul><ul><li>Ví duï 2: Mua nguyeân vaät lieäu nhaäp kho trò giaù 25.000.000, trong ñoù traû ngay baèng tieàn maët laø 5.000.000, traû ngay baèng tieàn göûi ngaân haøng 10.000.000, phaàn coøn laïi chöa thanh toaùn cho ngöôøi baùn </li></ul><ul><li>Nôï TK 152 “Nguyeân vaät lieäu” 25.000.000 </li></ul><ul><li>Coù TK 111 “Tieàn maët” 5.000.000 </li></ul><ul><li>Coù TK 112“Tieàn göûi ngaân haøng” 10.000.000 </li></ul><ul><li>Coù TK 331 “Phaûi traû ngöôøi baùn” 10.000.000 </li></ul>
 30. 30. CHƯƠNG 3: Tài khoản và Ghi sổ kép <ul><li>3.2.2.2 Ñònh khoaûn phöùc taïp </li></ul><ul><li>Nhaän xeùt : </li></ul><ul><ul><li>Ñònh khoaûn phöùc taïp: laø söï goäp laïi cuûa nhieàu ñònh khoaûn giaûn ñôn nhaèm giaûm bôùt khoái löôïng ghi cheùp keá toaùn. </li></ul></ul><ul><ul><li>Khoâng neân ñònh khoaûn ghi Coù nhieàu taøi khoaûn ñoái öùng vôùi ghi Nôï nhieàu taøi khoaûn vaø ngöôïc laïi vì seõ khoâng phaûn aùnh roõ raøng quan heä kinh teá ñoái öùng giöõa caùc taøi khoaûn vôùi nhau. </li></ul></ul><ul><ul><li>Soá tieàn ghi beân Nôï vaø soá tieàn ghi beân Coù cuûa caùc taøi khoaûn ñoái öùng bao giôø cuõng baèng nhau. Do ñoù toång soá phaùt sinh trong kyø beân Nôï cuûa caùc taøi khoaûn baèng toång soá phaùt sinh trong kyø beân Coù cuûa caùc taøi khoaûn. </li></ul></ul>
 31. 31. CHƯƠNG 3: Tài khoản và Ghi sổ kép <ul><li>Ví duï : Coù soá lieäu lieân quan ñeán taøi khoaûn “Tieàn maët” trong thaùng 1/2005 cuûa doanh nghieäp A nhö sau: (ñôn vò tính: ñ) </li></ul><ul><ul><li>Soá dö ñaàu thaùng: 20.000.000 </li></ul></ul><ul><ul><li>Trong thaùng phaùt sinh caùc nghieäp vuï kinh teá lieân quan ñeán tieàn maët nhö sau: </li></ul></ul><ul><li>(1) Ruùt TGNH veà nhaäp quyõ TM 15.000.000 theo chöùng töø nhaäp quyõ tieàn maët laø PT 01/01 ngaøy 2/1/2005. </li></ul><ul><li>(2) Khaùch haøng traû nôï cho doanh nghieäp baèng tieàn maët 10.000.000 theo phieáu thu PT02/01 ngaøy 5/1/2005. </li></ul><ul><li>(3) Chi tieàn maët mua nguyeân vaät lieäu 20.000.000 theo phieáu chi PC 01/01 ngaøy 7/1/2005. </li></ul><ul><li>(4) Baùn haøng thu ngay baèng tieàn maët 15.000.000 theo phieáu thu PT 03/01 ngaøy 10/1/2005. </li></ul>
 32. 32. CHƯƠNG 3: Tài khoản và Ghi sổ kép <ul><li>Ví duï : Coù soá lieäu lieân quan ñeán taøi khoaûn “Tieàn maët” trong thaùng 1/2005 cuûa doanh nghieäp A nhö sau: (ñôn vò tính: ñ). </li></ul><ul><li>(5) Chi taïm öùng löông ñôït 1 cho caùn boä coâng nhaân vieân 15.000.000 theo phieáu chi PC 02/01 ngaøy 15/1/2005. </li></ul><ul><li>(6) Chi tieàn maët traû nôï cho ngöôøi baùn 15.000.000 theo phieáu chi PC 03/01 ngaøy 17/1/2005. </li></ul><ul><li>(7) Baùn haøng thu ngay baèng tieàn maët 20.000.000 theo phieáu thu PT 04/01 ngaøy 23/1/2005. </li></ul><ul><li>(8) Chi tieàn maët mua vaên phoøng phaåm 2.000.000 theo phieáu chi PC 04/01 ngaøy 25/1/2005. </li></ul><ul><li>(9) Chi tieàn maët traû tieàn ñieän cho vaên phoøng 2.500.000 theo phieáu chi PC 05/01 ngaøy 28/1/2005. </li></ul><ul><li>(10) Chi tieàn maët thanh toaùn löông ñôït 2 thaùng 1/2005 cho coâng nhaân vieân 25.000.000 theo phieáu chi PC 06/01 ngaøy 31/1/2005. </li></ul>
 33. 33. CHƯƠNG 3: Tài khoản và Ghi sổ kép <ul><li>Ví duï : </li></ul><ul><li>Caùc nghieäp vuï kinh teá treân ñöôïc ñònh khoaûn nhö sau: </li></ul><ul><li>(1) Nôï TK 111 “TM” : 15.000.000 </li></ul><ul><li>Coù TK 112 “TGNH” : 15.000.000 </li></ul><ul><li>(2) Nôï TK 111 “TM” :10.000.000 </li></ul><ul><li>Coù TK 131 “PTKH” :10.000.000 </li></ul><ul><li>(3) Nôï TK 152 “Nguyeân vaät lieäu”: 20.000.000 Coù TK 111 “Tieàn maët” : 20.000.000 </li></ul><ul><li>(4) Nôï TK 111 “Tieàn maët” 15.000.000 </li></ul><ul><li>Coù TK 511 “DTBH&CCDV” 15.000.000 </li></ul><ul><li>(5) Nôï TK 334 “PTCNV” :15.000.000 </li></ul><ul><li>Coù TK 111 “TM” :15.000.000 </li></ul>
 34. 34. CHƯƠNG 3: Tài khoản và Ghi sổ kép <ul><li>Ví duï : </li></ul><ul><li>Caùc nghieäp vuï kinh teá treân ñöôïc ñònh khoaûn nhö sau: </li></ul><ul><li>( 6) Nôï TK 331 “Phaûi traû ngöôøi baùn” 15.000.000 Coù TK 111 “Tieàn maët” 15.000.000 </li></ul><ul><li>(7) Nôï TK 111 “Tieàn maët” 20.000.000 </li></ul><ul><li>Coù TK 511 “DTBH&CCDV” 20.000.000 </li></ul><ul><li>(8) Nôï TK 642 “CPQLDN” 2.000.000 </li></ul><ul><li>Coù TK 111 “Tieàn maët” 2.000.000 </li></ul><ul><li>(9) Nôï TK 642 “CPQLDN” 2.500.000 </li></ul><ul><li>Coù TK 111 “Tieàn maët” 2.500.000 </li></ul><ul><li>(10) Nôï TK 334 “Phaûi traû CNV” 25.000.000 </li></ul><ul><ul><li>Coù TK 111 “Tieàn maët” 25.000.000 </li></ul></ul>
 35. 35. CHƯƠNG 3: Tài khoản và Ghi sổ kép <ul><li>3. 2.3 Caùc moái quan heä cuûa taøi khoaûn </li></ul><ul><li>3.2.3.1 Quan heä ghi cheùp giöõa taøi khoaûn toång hôïp vaø taøi khoaûn chi tieát (keá toaùn toång hôïp vaø keá toaùn chi tieát) </li></ul><ul><li>* Keá toaùn toång hôïp: </li></ul><ul><li>- Laø vieäc ghi cheùp soá tieàn cuûa nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh vaøo taøi khoaûn caáp 1 coù lieân quan ñeå phaûn aùnh vaø giaùm ñoác moät caùch toång quaùt töøng ñoái töôïng keá toaùn cuï theå. </li></ul><ul><li>* Keá toaùn chi tieát: </li></ul><ul><li>- Laø vieäc phaûn aùnh vaø giaùm ñoác moät caùch chi tieát tæ mæ töøng loaïi taøi saûn, nguoàn voán, caùc ñoái töôïng keá toaùn khaùc theo yeâu caàu quaûn lyù cuï theå cuûa baûn thaân ñôn vò (soá löôïng, ñôn giaù, quy caùch, coâng suaát, thôøi gian,…). Keá toaùn chi tieát ñöôïc thöïc hieän treân caùc taøi khoaûn caáp 2, 3 vaø treân soå chi tieát. </li></ul>
 36. 36. CHƯƠNG 3: Tài khoản và Ghi sổ kép <ul><li>3.2.3.1 Quan heä ghi cheùp giöõa taøi khoaûn toång hôïp vaø taøi khoaûn chi tieát (keá toaùn toång hôïp vaø keá toaùn chi tieát) (TT) </li></ul><ul><li>* Keá toaùn chi tieát: </li></ul><ul><li>A. Taøi khoaûn caáp 2 : </li></ul><ul><li>Laø moät hình thöùc keá toaùn chi tieát soá tieàn ñaõ ñöôïc phaûn aùnh treân caùc taøi khoaûn caáp 1, noù ñöôïc nhaø nöôùc quy ñònh thoáng nhaát veà soá löôïng, teân goïi vaø soá hieäu cho töøng ngaønh cuõng nhö toaøn boä neàn kinh teá. Keát caáu vaø nguyeân taéc phaûn aùnh treân taøi khoaûn caáp 2 hoaøn toaøn gioáng nhö taøi khoaûn caáp 1 vì taøi khoaûn caáp 2 chæ laø moät boä phaän cuûa moät taøi khoaûn caáp 1. Vieäc phaûn aùnh treân taøi khoaûn caáp 2 phaûi ñöôïc tieán haønh ñoàng thôøi vôùi taøi khoaûn caáp 1. </li></ul>
 37. 37. CHƯƠNG 3: Tài khoản và Ghi sổ kép <ul><li>A. Taøi khoaûn caáp 2 </li></ul><ul><li>Vd: Doanh nghieäp A (1/2005) coù soá lieäu lieân quan ñeán tieàn maët: </li></ul><ul><li>- Tieàn maët coù trong quyõ ñaàu thaùng laø 33.890.000 ñ, trong ñoù tieàn Vieät Nam laø 10.000.000, USD laø 15.650.000 (1.000 USD) vaø vaøng laø 8.240.000 (1 löôïng vaøng). </li></ul><ul><li>- Trong thaùng 1/2005 phaùt sinh caùc nghieäp vuï kinh teá : </li></ul><ul><li>(1) Baùn haøng thu baèng tieàn maët Vieät Nam 15.000.000. </li></ul><ul><li>(2) Khaùch haøng traû nôï baèng USD laø 500 USD quy ñoåi ra tieàn Vieät Nam ñeå ghi soå laø 7.850.000ñ. </li></ul><ul><li>(3) Baùn haøng thu baèng tieàn Vieät Nam 10.000.000, thu baèng USD laø 1.000 USD, thu baèng vaøng laø 2 löôïng. Bieát raèng 1000 USD quy ñoåi ra tieàn Vieät Nam ñeå ghi soå keá toaùn laø 15.750.000ñ vaø 2 löôïng vaøng quy ñoåi ra tieàn Vieät Nam ñeå ghi soå keá toaùn laø 16.600.000ñ. </li></ul><ul><li>(4) Chi tieàn Vieät Nam mua nguyeân vaät lieäu 20.000.000. </li></ul><ul><li>(5) Traû nôï cho ngöôøi baùn baèng USD laø 1000 USD, quy ñoåi ra tieàn Vieät Nam ñeå ghi soå keá toaùn laø 15.770.000ñ </li></ul>
 38. 38. CHƯƠNG 3: (tt) <ul><li>A. Taøi khoaûn caáp 2 </li></ul><ul><li>Tài khoản 111” Tiền mặt” </li></ul>63.320.000 Soá dö cuoái thaùng: 35.770.000 65.200.000 Coäng soá phaùt sinh 42.350.000 (3) (5) 15.770.000 7.850.000 (2) (4) 20.000.000 15.000.000 (1) 33.890.000 Soá dö ñaàu thaùng:
 39. 39. CHƯƠNG 3: (tt) <ul><li>A. Taøi khoaûn caáp 2 </li></ul><ul><li>Tài khoản 1111” Tiền mặt Việt Nam” </li></ul>15.000.000 Soá dö cuoái thaùng: 20.000.000 25.000.000 Coäng soá phaùt sinh 10.000.000 (3) (4) 20.000.000 15.000.000 (1) 10.000.000 Soá dö ñaàu thaùng:
 40. 40. CHƯƠNG 3: (tt) <ul><li>A. Taøi khoaûn caáp 2 </li></ul><ul><li>Tài khoản 1112 “Ngoại tệ” </li></ul>23.480.000 Soá dö cuoái thaùng: 15.770.000 23.600.000 Coäng soá phaùt sinh 15.750.000 (3) (5) 15.770.000 7.850.000 (2) 15.650.000 Soá dö ñaàu thaùng:
 41. 41. CHƯƠNG 3: (tt) <ul><li>A. Taøi khoaûn caáp 2 </li></ul><ul><li>Tài khoản 1113 “Vaøng baïc, kim khí quyù, ñaù quyù ” </li></ul>24.840.000 Soá dö cuoái thaùng: 16.600.000 Coäng soá phaùt sinh 16.600.000 (3) 8.240.000 Soá dö ñaàu thaùng:
 42. 42. CHƯƠNG 3: (tt) <ul><li>3.2.3.1 Quan heä ghi cheùp giöõa taøi khoaûn toång hôïp vaø taøi khoaûn chi tieát (keá toaùn toång hôïp vaø keá toaùn chi tieát) (TT) </li></ul><ul><li>B. Soå chi tieát </li></ul><ul><li>- Laø hình thöùc keá toaùn chi tieát soá lieäu ñaõ ñöôïc phaûn aùnh treân caùc taøi khoaûn caáp 1, caáp 2, söû duïng thöôùc ño baèng tieàn, baèng hieän vaät, thôøi gian lao ñoäng vaø moät soá chæ tieâu caàn thieát lieân quan. Soå chi tieát môû theo yeâu caàu quaûn lyù cuûa DN, nhaø nöôùc khoâng quy ñònh thoáng nhaát caùc danh muïc. Ghi soå chi tieát phaûi ñoàng thôøi vôùi ghi vaøo taøi khoaûn caáp 1, caáp 2. </li></ul>
 43. 43. CHƯƠNG 3: (tt) <ul><li>B. Soå chi tieát </li></ul><ul><li>VD: SOÅ CHI TIEÁT PHAÛI TRAÛ NGÖÔØI BAÙN </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Ñoái töôïng: </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Thaùng 01 naêm 2005 </li></ul></ul></ul>Soá dö cuoái thaùng Coäng soá phaùt sinh Soá dö ñaàu thaùng Coù Nôï Ngaøy Soá Soá tieàn Noäi dung Chöùng töø STT
 44. 44. CHƯƠNG 3: (tt) <ul><li>B. Soå chi tieát </li></ul><ul><li>VD: SOÅ CHI TIEÁT NGUYEÂN VAÄT LIEÄU </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Ñoái töôïng: </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Thaùng 01 naêm 2005 </li></ul></ul></ul>Soá dö cuoái thaùng Coäng phaùt sinh …………………………………………………………………… Soá dö ñaàu thaùng Soá tieàn Soá löôïng Soá tieàn Soá löôïng Soá tieàn Soá löôïng Ngaøy Soá Coøn laïi Xuaát kho Nhaäp kho Ñôn giaù Noäi dung Chöùng töø
 45. 45. CHƯƠNG 3: (tt) <ul><li>3.2.3.1 Quan heä ghi cheùp giöõa taøi khoaûn toång hôïp vaø taøi khoaûn chi tieát (keá toaùn toång hôïp vaø keá toaùn chi tieát) (TT) </li></ul><ul><li>C. Moái quan heä giöõa keá toaùn toång hôïp vaø keá toaùn chi tieát (taøi khoaûn caáp 1, taøi khoaûn caáp 2 vaø soå chi tieát): </li></ul><ul><li>Keá toaùn toång hôïp vaø Keá toaùn chi tieát phaûi ghi ñoàng thôøi (ghi taøi khoaûn caáp 1 ñoàng thôøi ghi vaøo taøi khoaûn caáp 2) khi nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh. </li></ul><ul><li>Toång soá phaùt sinh Nôï (Coù), Toång soá dö ñaàu kyø, cuoái kyø cuûa caùc taøi khoaûn caáp 2,3 thuoäc moät taøi khoaûn caáp 1 naøo ñoù phaûi baèng Toång soá phaùt sinh Nôï (Coù), Toång soá dö ñaàu kyø, cuoái kyø cuûa taøi khoaûn caáp 1 ñoù. </li></ul>
 46. 46. CHƯƠNG 3: (tt) <ul><li>3.2.3.2 Quan heä giöõa taøi khoaûn keá toaùn vaø Baûng caân ñoái keá toaùn </li></ul><ul><li>- Taøi khoaûn keá toaùn duøng ñeå phaûn aùnh moät caùch thöôøng xuyeân lieân tuïc taøi saûn, nguoàn voán cuûa ñôn vò. Coøn Baûng caân ñoái keá toaùn phaûn aùnh taøi saûn vaø nguoàn voán moät caùch toång quaùt ôû moät thôøi ñieåm nhaát ñònh </li></ul><ul><li>- Moái quan heä </li></ul><ul><li>+ Ñaàu kyø, caên cöù vaøo Baûng CĐKT cuoái kyø tröôùc vaø danh muïc soå keá toaùn ñeå môû caùc taøi khoaûn töông öùng cho kyø naøy. Soá dö ñaàu kyø cuûa caùc taøi khoaûn ñöôïc laáy töø Baûng caân ñoái keá toaùn cuoái kyø tröôùc. </li></ul><ul><li>+ Cuoái kyø, laáy soá dö cuoái kyø cuûa caùc taøi khoaûn laøm cô sôû laäp Baûng CĐKT môùi cho cuoái kyø naøy. </li></ul>
 47. 47. CHƯƠNG 3: (tt) <ul><li>3.2.3.3 Quan heä giöõa taøi khoaûn keá toaùn vaø Baùo caùo keát quaû kinh doanh </li></ul><ul><li>- Taøi khoaûn keá toaùn vaø Baùo caùo keát quaû kinh doanh coù cuøng ñoái töôïng phaûn aùnh laø tình hình vaø keát quaû kinh doanh cuûa doanh nghieäp. Moái quan heä giöõa chuùng theå hieän ôû choã taøi khoaûn keá toaùn chính laø nguoàn goác soá lieäu ñeå laäp Baùo caùo keát quaû kinh doanh. Caên cöù vaøo caùc soå keá toaùn trong kyø duøng cho caùc taøi khoaûn töø loaïi 5 ñeán loaïi 9 ñeå laäp Baùo caùo keát quaû kinh doanh. </li></ul>

×