Nguyen Ly Ke Toan Chuong II

1,370 views

Published on

Nguyen Ly Ke Toan Chuong II

Published in: Education
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và THẠC SỸ (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ. DỊCH VỤ LÀM SLIDE POWERPOINT:10.000VNĐ/1SLIDE
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,370
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
47
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nguyen Ly Ke Toan Chuong II

 1. 1. Chöông 2: BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN VAØ BAÛNG KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH 2.1 BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN: 2.1.1 Khaùi nieäm - Laø moät baùo caùo taøi chính toång hôïp, phaûn aùnh toång quaùt toaøn boä giaù trò taøi saûn hieän coù vaø nguoàn hình thaønh taøi saûn ñoù cuûa doanh nghieäp taïi moät thôøi ñieåm nhaát ñònh. - BCĐKT cho bieát toaøn boä giaù trò taøi saûn hieän coù cuûa DN theo cô caáu cuûa taøi saûn, nguoàn voán vaø cô caáu nguoàn voán hình thaønh caùc taøi saûn ñoù.
 2. 2. Chöông 2: BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN VAØ BAÛNG KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH 2.1.2 Keát caáu A. Phaàn taøi saûn : - Caùc chæ tieâu ôû phaàn Taøi saûn phaûn aùnh toaøn boä giaù trò taøi saûn hieän coù cuûa DN taïi thôøi ñieåm baùo caùo theo cô caáu taøi saûn vaø hình thöùc toàn taïi trong quaù trình hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh nghieäp. Taøi saûn phaân chia nhö sau: A: Taøi saûn ngaén haïn B: Taøi saûn daøi haïn
 3. 3. Chöông 2: BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN VAØ BAÛNG KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH 2.1.2 Keát caáu B. Phaàn nguoàn voán : - Phaûn aùnh nguoàn hình thaønh taøi saûn hieän coù cuûa doanh nghieäp taïi thôøi ñieåm baùo caùo. Caùc chæ tieâu nguoàn voán theå hieän traùch nhieäm phaùp lyù cuûa doanh nghieäp ñoái vôùi taøi saûn ñang quaûn lyù vaø söû duïng ôû doanh nghieäp. Nguoàn voán chia ra: A: Nôï phaûi traû B: Voán chuû sôû höõu
 4. 4. Chöông 2: BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN VAØ BAÛNG KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH 2.1.2 Keát caáu - Moãi phaàn cuûa Baûng caân ñoái keá toaùn ñeàu phaûn aùnh theo 4 coät: Maõ soá, Thuyeát minh, Soá cuoái naêm, Soá ñaàu naêm. - Cô sôû ñeå laäp BCÑKT laø caùc soå keá toaùn toång hôïp, soå keá toaùn chi tieát vaø BCÑKT kyø tröôùc - Tính caân ñoái laø tính chaát cô baûn cuûa BCÑKT: Toång taøi saûn = Toång nguoàn voán Hay (A+B) Taøi saûn = (A+B) Nguoàn voán
 5. 5. Chöông 2: (tt) (…) (…) 129 2. Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö ngaén haïn (*) (2) 121 1. Ñaàu tö ngaén haïn V.02 120 II. Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính ngaén haïn 112 2. Caùc khoaûn töông ñöông tieàn V.01 111 1.Tieàn 110 I. Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn 100 A- TAØI SAÛN NGAÉN HAÏN (100=110+120+130+140+150) 5 4 3 2 1 Soá ñaàu naêm (3) Soá cuoái naêm (3) TM Maõ soá TAØI SAÛN
 6. 6. Chöông 2: (tt) (…) (…) 149 2. Döï phoøng giaûm giaù haøng toàn kho (*) V.04 141 1. Haøng toàn kho 140 IV. Haøng toàn kho (…) (…) 139 6. Döï phoøng phaûi thu ngaén haïn khoù ñoøi (*) V.03 135 5. Caùc khoaûn phaûi thu khaùc 134 4. Phaûi thu theo tieán ñoä keá hoaïch hôïp ñoàng xaây döïng 133 3. Phaûi thu noäi boä ngaén haïn 132 2. Traû tröôùc cho ngöôøi baùn 131 1. Phaûi thu khaùch haøng 130 III. Caùc khoaûn phaûi thu ngaén haïn
 7. 7. Chöông 2: (tt) (...) (...) 219 5. Döï phoøng phaûi thu daøi haïn khoù ñoøi (*) V.07 218 4. Phaûi thu daøi haïn khaùc V.06 213 3. Phaûi thu daøi haïn noäi boä 212 2. Voán kinh doanh ôû ñôn vò tröïc thuoäc 211 1. Phaûi thu daøi haïn cuûa khaùch haøng 210 I- Caùc khoaûn phaûi thu daøi haïn 200 B - TAØI SAÛN DAØI HAÏN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 158 5. Taøi saûn ngaén haïn khaùc V.05 154 3. Thueá vaø caùc khoaûn khaùc phaûi thu Nhaø nöôùc 152 2. Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø 151 1. Chi phí traû tröôùc ngaén haïn 150 V. Taøi saûn ngaén haïn khaùc
 8. 8. Chöông 2: (tt) V.11 230 4. Chi phí xaây döïng cô baûn dôû dang (…) (…) 229 - Giaù trò hao moøn luyõ keá (*) 228 - Nguyeân giaù V.10 227 3. Taøi saûn coá ñònh voâ hình (…) (…) 226 - Giaù trò hao moøn luyõ keá (*) 225 - Nguyeân giaù V.09 224 2. Taøi saûn coá ñònh thueâ taøi chính (…) (…) 223 - Giaù trò hao moøn luyõ keá (*) 222 - Nguyeân giaù V.08 221 1. Taøi saûn coá ñònh höõu hình 220 II. Taøi saûn coá ñònh
 9. 9. Chöông 2: (tt) (…) (…) 259 4. Döï phoøng giaûm giaù ñaàu tö taøi chính daøi haïn (*) V.13 258 3. Ñaàu tö daøi haïn khaùc 252 2. Ñaàu tö vaøo coâng ty lieân keát, lieân doanh 251 1. Ñaàu tö vaøo coâng ty con 250 IV. Caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính daøi haïn (…) (…) 242 - Giaù trò hao moøn luyõ keá (*) 241 - Nguyeân giaù V.12 240 III. Baát ñoäng saûn ñaàu tö
 10. 10. Chöông 2:(tt) 270 TOÅNG TAØI SAÛN (270 = 100 + 200) 268 3. Taøi saûn daøi haïn khaùc V.21 262 2. Taøi saûn thueá thu nhaäp hoaõn laïi V.14 261 1. Chi phí traû tröôùc daøi haïn 260 V. Taøi saûn daøi haïn khaùc
 11. 11. Chöông 2: (tt) 320 10. Döï phoøng phaûi traû ngaén haïn V.18 319 9. Caùc khoaûn phaûi traû, phaûi noäp ngaén haïn khaùc 318 8. Phaûi traû theo tieán ñoä keá hoaïch hôïp ñoàng xaây döïng 317 7. Phaûi traû noäi boä V.17 316 6. Chi phí phaûi traû 315 5. Phaûi traû ngöôøi lao ñoäng V.16 314 4. Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp Nhaø nöôùc 313 3. Ngöôøi mua traû tieàn tröôùc 312 2. Phaûi traû ngöôøi baùn V.15 311 1. Vay vaø nôï ngaén haïn 310 I. Nôï ngaén haïn 300 A - NÔÏ PHAÛI TRAÛ (300 = 310 + 330) NGUOÀN VOÁN
 12. 12. Chöông 2: (tt) 337 7. Döï phoøng phaûi traû daøi haïn 336 6. Döï phoøng trôï caáp maát vieäc laøm V.21 335 5. Thueá thu nhaäp hoaõn laïi phaûi traû V.20 334 4. Vay vaø nôï daøi haïn 333 3. Phaûi traû daøi haïn khaùc V.19 332 2. Phaûi traû daøi haïn noäi boä 331 1. Phaûi traû daøi haïn ngöôøi baùn 330 II. Nôï daøi haïn
 13. 13. Chöông 2: (tt) 421 11. Nguoàn voán ñaàu tö XDCB 420 10. Lôïi nhuaän sau thueá chöa phaân phoái 419 9. Quyõ khaùc thuoäc voán chuû sôû höõu 418 8. Quyõ döï phoøng taøi chính 417 7. Quyõ ñaàu tö phaùt trieån 416 6. Cheânh leäch tyû giaù hoái ñoaùi 415 5. Cheânh leäch ñaùnh giaù laïi taøi saûn (...) (...) 414 4. Coå phieáu quyõ (*) 413 3. Voán khaùc cuûa chuû sôû höõu 412 2. Thaëng dö voán coå phaàn 411 1. Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu V.22 410 I. Voán chuû sôû höõu 400 B - VOÁN CHUÛ SÔÛ HÖÕU (400 = 410 + 430)
 14. 14. Chöông 2: (tt) 440 TOÅNG COÄNG NGUOÀN VOÁN (440 = 300 + 400) 433 3. Nguoàn kinh phí ñaõ hình thaønh TSCÑ V.23 432 2. Nguoàn kinh phí 431 1. Quyõ khen thöôûng, phuùc lôïi 430 II. Nguoàn kinh phí vaø quyõ khaùc
 15. 15. Chöông 2: (tt) C ÁC CH Ỉ T IÊU NGOÀI B ẢNG C ÂN ĐỐI KẾ T ÓAN 6. Döï toaùn chi söï nghieäp, döï aùn 5. Ngoaïi teä caùc loaïi 4. Nôï khoù ñoøi ñaõ xöû lyù 3. Haøng hoùa nhaän baùn hoä, nhaän kyù göûi, kyù cöôïc 2. Vaät tö, haøng hoùa nhaän giöõ hoä, nhaän gia coâng 24 1. Taøi saûn thueâ ngoaøi Soá ñaàu naêm (3) Soá cuoái naêm (3) Thuyeát minh CHÆ TIEÂU
 16. 16. Chöông 2: BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN VAØ BAÛNG KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH 2.1.3 Caùc tröôøng hôïp thay ñoåi Baûng caân ñoái keá toaùn 2.1.3.1 Tröôøng hôïp 1: nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh aûnh höôûng ñeán 2 khoaûn thuoäc beân taøi saûn. - M oät khoaûn taøi saûn naøy taêng leân ñoàng thôøi seõ laøm moät khoaûn taøi saûn khaùc giaûm xuoáng. Soá toång coäng cuûa BCÑKT khoâng thay ñoåi nhöng tyû troïng cuûa caùc loaïi taøi saûn chòu aûnh höôûng coù söï thay ñoåi. Vd:
 17. 17. Chöông 2: BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN VAØ BAÛNG KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH 2.1.3 Caùc tröôøng hôïp thay ñoåi Baûng caân ñoái keá toaùn 2.1.3.2 Tröôøng hôïp 2: nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh aûnh höôûng ñeán moät loaïi Taøi saûn taêng vaø moät loaïi Nguoàn voán taêng töông öùng - Trong tröôøng hôïp naøy, moät khoaûn taøi saûn naøy taêng leân ñoàng thôøi seõ laøm moät khoaûn nguoàn voán khaùc taêng leân töông öùng. Soá toång coäng cuûa Baûng caân ñoái keá toaùn seõ taêng leân vaø tyû troïng cuûa taát caû caùc loaïi taøi saûn vaø caùc loaïi nguoàn voán ñeàu coù söï thay ñoåi. Vd:
 18. 18. Chöông 2: BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN VAØ BAÛNG KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH 2.1.3 Caùc tröôøng hôïp thay ñoåi Baûng caân ñoái keá toaùn 2.1.3.3 Tröôøng hôïp 3: nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh aûnh höôûng ñeán moät loaïi Taøi saûn giaûm vaø moät loaïi Nguoàn voán giaûm töông öùng : - Moät khoaûn taøi saûn naøy giaûm xuoáng ñoàng thôøi seõ laøm moät khoaûn nguoàn voán khaùc giaûm xuoáng töông öùng. Soá toång coäng cuûa Baûng caân ñoái keá toaùn seõ giaûm xuoáng vaø tyû troïng cuûa taát caû caùc loaïi taøi saûn vaø caùc loaïi nguoàn voán ñeàu coù söï thay ñoåi.
 19. 19. Chöông 2: BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN VAØ BAÛNG KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH 2.1.3 Caùc tröôøng hôïp thay ñoåi Baûng caân ñoái keá toaùn 2.1.3.4 Tröôøng hôïp 4: nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh aûnh höôûng ñeán hai khoaûn thuoäc beân nguoàn voán - Moät khoaûn nguoàn voán naøy taêng leân ñoàng thôøi seõ laøm moät khoaûn nguoàn voán khaùc giaûm xuoáng. Soá toång coäng cuûa Baûng caân ñoái keá toaùn khoâng thay ñoåi nhöng tyû troïng cuûa caùc loaïi nguoàn voán chòu aûnh höôûng coù söï thay ñoåi. Vd:
 20. 20. Chöông 2: BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN VAØ BAÛNG KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH 2.1.3 Caùc tröôøng hôïp thay ñoåi Baûng caân ñoái keá toaùn 2.1.3.5 Nhaän xeùt chung: - Nghieäp vuï KT phaùt sinh aûnh höôûng ñeán moät beân cuûa BCÑKT thì soá toång coäng cuûa BCÑKT khoâng ñoåi, nhöng tyû troïng cuûa caùc khoaûn chòu aûnh höôûng coù söï thay ñoåi. - Nghieäp vuï KT phaùt sinh aûnh höôûng ñeán hai beân cuûa BCÑKT thì soá toång coäng cuûa BCÑKT coù söï thay ñoåi (taêng leân hay giaûm xuoáng), tyû troïng cuûa taát caû caùc khoaûn trong BCÑKT ñeàu coù söï thay ñoåi. - Moïi nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh ñeàu khoâng laøm maát tính chaát caân ñoái cuûa BCÑKT, moät nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh lieân quan ít nhaát ñeán 2 khoaûn naèm trong BCÑKT.
 21. 21. Chöông 2: BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN VAØ BAÛNG KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH 2.2 BAÛNG KEÁT QUAÛ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH 2.2.1 Khaùi nieäm: - Laø baùo caùo taøi chính toång hôïp, phaûn aùnh toång quaùt tình hình vaø keát quaû kinh doanh trong moät kyø keá toaùn cuûa doanh nghieäp. - Laø thoâng tin taøi chính caàn thieát vaø quan troïng ñeå ñaùnh giaù vaø phaân tích tình hình vaø keát quaû hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp, ñaëc bieät khi xem xeùt khaû naêng sinh lôøi töø hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp
 22. 22. Chöông 2: (TT) 2.2.2 Keát caáu VI.26 21 6. Doanh thu hoaït ñoäng taøi chính 20 5. Lôïi nhuaän goäp veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï (20 = 10 - 11) VI.27 11 4. Giaù voán haøng baùn 10 3. Doanh thu thuaàn veà baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï (10 = 01 - 02) 02 2. Caùc khoaûn giaûm tröø doanh thu VI.25 01 1. Doanh thu baùn haøng vaø cung caáp dòch vuï 5 4 3 2 1 Naêm tröôùc Naêmnay Thuyeát minh Maõ soá CHÆ TIEÂU
 23. 23. 70 18. Laõi cô baûn treân coå phieáu (*) 60 17. Lôïi nhuaän sau thueá thu nhaäp doanh nghieäp (60 = 50 - 51 - 52) VI.30 VI.30 51 52 15. Chi phí thueá TNDN hieän haønh 16. Chi phí thueá TNDN hoaõn laïi 50 14. Toång lôïi nhuaän keá toaùn tröôùc thueá (50 = 30 + 40) 40 13. Lôïi nhuaän khaùc (40 = 31 - 32) 32 12. Chi phí khaùc 31 11. Thu nhaäp khaùc 30 10 Lôïi nhuaän thuaàn töø hoaït ñoäng kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)} 25 9. Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp 24 8. Chi phí baùn haøng 23 - Trong ñoù: Chi phí laõi vay VI.28 22 7. Chi phí taøi chính

×