Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cmc tema 2

644 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cmc tema 2

 1. 1. PRINCIPAIS HIPÓTESES SOBARE A ORIXEN DA VIDA As teorías son as seguintes: (1)ABIOXENESIS E A XERACIÓN EXPONTÁNEA (2) PANSPERMIA (3) ORIXE QUIMICO DA VIDA
 2. 2. ABIOXENESIS E A XERACIÓN EXPONTÁNEA ABIOGENESIS Y A XERACIÓN ESPONTANEA Explica que a vida se orixinou a partir da materia inerte. Esta idea dominaba no mundo da ciencia dende a época dos filósofos gregos e durou ata o século XVIII. Foi Aristóteles quen sostiña que os animais e plantas se orixinaban por xeración espontánea a partir de restos de seres vivos en descomposición
 3. 3. EXPERIMENTO DE REDI • Francesco Redi (1626-1698). Ideou un experimento sinxelo e concluínte que consistiu en meter anacos de carne en frascos pechados, e outros en frascos abertos, Observou que a carne dos frascos pechados non desenvolvía vermes. • F. Redi demostrou que os vermes non aparecían por xeración espontánea. A súa presenza estaba relacionado coa chegada das moscas á carne.
 4. 4. A SOLUCION AO PROBLEMA • Louis Pasteur (1822-1895), demostrou que os microorganismos se atopaban por tódalas partes e provocaban a descomposición dos alimentos.
 5. 5. EXPERIMENTO DE PASTEUR • Eu poño nun frasco de vidro un dos seguintes líquidos, todos eles moi alterables en contacto co aire ordinario: auga de fermento de cervexa á que se engadiu azucre, urina, jugo de remolacha, auga de pemento. A continuación dobro o colo do frasco, de forma que quede curvado en varias partes. Logo poño a ferver o líquido durante varios minutos ata que empeza a saír vapor polo extremo aberto; logo deixo arrefriar o líquido. Hei de sinalar que aínda a pesar de sorprender a todos os que se ocupan dos delicados experimentos relacionados coa chamada xeración espontánea, o líquido do frasco permanece inalterado definitivamente...
 6. 6. ORIXE QUIMICO DA VIDA En 1922 o bioquímico ruso oparín, deu a coñécer a primeira hipótese coherente sobre a orixe da vida sobre a terra. segundo este científico, a aparición da vida foi precedida por un longo periodo de evolución química, a partir da atmosfera primitiva redutora (metano, vapor de auga, amoníaco, SH2 , etc.) que por medio das radiacións uv, descargas eléctricas, enerxía dos volcáns, se orixinou materia orgánica que foi arrastrada cara ao océano primitivo, formándose o caldo primordial estas moléculas chocaron entre se e deron lugar a macromoléculas, e algunhas adquiriron a capacidade de replicación. Estas macromoléculas reorganizáronse e illáronse por medio de membranas, aparecen os coacervados a partir dos cales se orixinan as células de organización primitiva (procariotas).
 7. 7. EXPERIMENTO DE MILLER Miller comprobou experimentalmente a hipótese de Oparín, para iso creou un aparelloque reproducia as condicións da atmósfera primitiva. No aparello fixo ferver vapor de auga, metano, amoniaco, hidróxeno, ácido sulfhídrico, etc., e someteu a mestura a descargas eléctricas. Ao cabo duns días analizou o líquido resultante e encontrou moitas moléculas orgánicas entre as cales había aminoácidos. Posteriormente modificáronse as condición experimentais e a mestura de gases e obtivéronse outras moléculas orgánicas como nucleótidos .
 8. 8. FORMACIÓN DAS PRIMEIRAS CÉLULAS O paso dás protocélulas ás primeiras células se deu cando ás protocélulas aumentaron a sua estabilidade e comezaron a levar a cabo tres funcións: -          Intercambiar materia e enerxía co medio exterior para manter ás suas estruturas e ás suas reaccións bioquímicas. -          Regularse en función dous cambios ambientais -          Producir réplicas de se mesmas grazas ao seu primitivo material xenético Estas primeiras células serían heterótrofas e anaerobias que ou proliferan esgotaron os nutrientes e tiveron que producir ás moléculas que necesitaban (primeiras células autótrofas)
 9. 9. TEORÍA ENDOSIMBIÓTICA
 10. 10. EVOLUCIÓN É a rama da Bioloxía que se refire a todos os cambiosÉ a rama da Bioloxía que se refire a todos os cambios que orixinaron a diversidade dos seres viventes naque orixinaron a diversidade dos seres viventes na Terra, dende as súas orixes ata o presente.Terra, dende as súas orixes ata o presente. ••Proceso de cambio continuo das características dosProceso de cambio continuo das características dos seres vivos, a través de os cáles desenvólvense,seres vivos, a través de os cáles desenvólvense, xeración tras xeración, novas adaptacións, que sonxeración tras xeración, novas adaptacións, que son causa da diversidade entre as especies procedentescausa da diversidade entre as especies procedentes dun antepasado común e tamén son responsables dadun antepasado común e tamén son responsables da aparición de novas especies.aparición de novas especies.
 11. 11. TEORÍAS EVOLUCIONISTAS. FIXISMO Estamos no século XVIII e as ideas imperantes en Europa son que os seres vivos foron creados tal e como xa os coñecemos, que son inmutables e non cambian co tempo. Estas ideas, fixismo creacionista, baséanse nas crenzas xudeo-cristiás do Xénese segundo as cales: 1-o mundo e todo o que hai foi creado en seis días e tería só uns 6.000 anos. 2-Deus creou as especies tal e como son agora e son inmutables, non cambian. Dous importantes científicos fijistas foron Linneo e Cuvier.
 12. 12. TEORÍAS EVOLUCIONISTAS. TRANSFORMISMO Ao fixismo opúxoselle o transformismo, a versión máis moderna, o evolucionismo, do cal foi abríndose paso a partir do século XVIII e sobre todo no XIX. Para os científicos evolucionistas os seres vivos cambiaban ao longo do tempo a partir doutros preexistente, dando lugar a especies novas e diferentes cada vez máis complexas •Dous importantes científicos evolucionistas foron Lamarck e Darwin.
 13. 13. TEORÍA DE LAMARCK Lamarkismo: a función crea ao órgano •1) O medio é cambiante. •2) Os seres vivos adáptanse a estes cambios. •3) Para iso os seres vivos utilizan máis uns órganos que outros (uso e desuso). •4) Os órganos máis utilizados desenvólvense e robustécense, os que non se usan atrofíanse. •5) Os carácteres adquiridos ou perdidos polos seres vivos ao longo da súa vida son trasmitidos aos seus descendentes (herdanza dos carácteres adquiridos).
 14. 14. TEORÍA DE LAMARCK A evolución do colo das xirafas segundo a teoría da transmisión hereditaria dos carácteres adquiridos de Lamarck. •1. O esforzo das xirafas por alcanzar as follas das árbores fai crecer o seu colo. •2. Os fillos nacen xa co colo máis longo e seguen esforzándose por coller as follas. •3. A seguinte xeración ten o colo aínda máis longo.
 15. 15. PRINCIPIOS DO DARWINISMO 1) A maioría das especies reprodúcense en gran número. 2) Os recursos (alimento, espazo, etc.) son limitados. 3) Os individuos dunha especie non son iguais entre si, sempre existe certa variabilidade. 4)Como consecuencia prodúcese unha loita pola existencia na que só sobreviven os mellor adaptados: selección natural. 5) Os seus descendentes herdan os seus carácteres.
 16. 16. TEORÍA DE DARWÍN A evolución do colo das xirafas segundo Darwin. •Nunha poboación de xirafas haberá unhas con colo e pastas mais longos que outros •En períodos de seca, as de colo e patas longos alcanzarán as ramas altas para comer polo que terán maior probabilidade de sobrevivir. As outras xirafas irán perecendo de fame •Xeración tras xeración a poboación de xirafas serán mais abundantes as de colo e patas longos
 17. 17. PRINCIPIOS DEL NEODARWINISMO 1)Los seres vivos experimentan variaciones debidas a mutaciones que se producen al azar, lo que genera variabilidad génica entre los individuos de una misma especie. (ver concepto: acervo genético) 2)Sobre ellos actúa la selección natural. Los individuos mejor adaptados, sobreviven, dejan más descendientes y sus caracteres se extienden dentro de la población. Los peor adaptados dejan menos descendientes y sus genes van desapareciendo. 3)Estos cambios progresivos se acumulan en el tiempo produciendo cambios en las poblaciones que dan lugar a nuevas variedades, razas y especies.
 18. 18. NEODARWINISMO •Segundo o neodarwinismo as xirafas evolucionarían do seguinte xeito: Entre os antecesores das xirafas, animais con colos curtos, as mutacións producirían algúns individuos co colo algo máis longo. Se este carácter representa unha vantaxe, estes individuos reproduciranse máis e aumentará o número de individuos co colo máis longo. Co tempo as xirafas cada vez terán o colo máis longo. A evolución non se detén pois as mutacións fan que sempre haxa individuos con colos máis curtos e máis longos: variabilidade, sobre
 19. 19. NEODARWINISMO (resumo) 1.1.IlIllamentolamento xxeográfico.eográfico. 2.2.Selección natural.Selección natural. 3.3.AdaptaciAdaptacióóns.ns. 4.4.IlIllamento reproductor.lamento reproductor. 5.5.MutaciMutacióóns.ns. 6.6.EspeciaciónEspeciación
 20. 20. ESPECIACIÓN • Especiación.- conxunto de procesos que conducen á formación dunha nova especie a partir doutra preexistente. A condición esencial para que se produza a especiación é que exista illamento reprodutivo, é dicir, que dalgunha maneira se interrompa o fluxo continuo de xenes entre dúas poboación da mesma especie. O illamento reproductivo pode ocurrir por illamento xeográfico das poboación debido a aparición de barreiras xeográficas (formación dunha cadea montañosa, separación de continentes,etc.) • Unha especie é un grupo de organismos que comparten un mesmo conxunto de xenes e que poden orixinar unha descendencia fértil.
 21. 21. FACTORES QUE INFLÚEN NA ESPECIACIÓN • Illamento xeográfico: ben por migracións ou ben a quedar separado por barreiras físicas como masa de auga, montañas, desertos ou glaciares. • En ocasións, un illamento prolongado dá lugar a poboacións tan distintas que perden a capacidade de cruzarse. A este fenómeno denomínase illamento reprodutor, e implica cambios xenéticos, fisiolóxicos e estruturais. Este illamento é o responsable da aparición de novas especies (especiación
 22. 22. PROBAS DA EVOLUCIÓN • Probas paleontolóxicas. • Probas morfolóxicas. • Probas bioxeográficas. • Probas embriolóxicas. • Probas bioquímicas
 23. 23. PROBAS PALEONTOLÓXICAS. • O estudio dos fósiles dános unha ideaO estudio dos fósiles dános unha idea moi directa dos cambios que sufriron asmoi directa dos cambios que sufriron as especies ao transformarse unhasespecies ao transformarse unhas noutras; existen moitas series de fósilesnoutras; existen moitas series de fósiles ((series filoxenéticasseries filoxenéticas) de plantas e) de plantas e animais que nos permiten reconstruíranimais que nos permiten reconstruír como se foron adaptando áscomo se foron adaptando ás cambiantes condicións do medio.cambiantes condicións do medio.
 24. 24. PROBAS PALEONTOLÓXICAS:PROBAS PALEONTOLÓXICAS: FORMAS INTERMEDIASFORMAS INTERMEDIAS • Certos fósiles presentan características intermedias entre grupos de seres vivos e permiten coñecer a partir de qué organismos puido evolucionar un grupo de seres vivos. Por exemplo o Archaeopteryx, antecesor das aves, presenta características intermedias entre as aves e os réptiles (plumas, dentes de réptil, poutas nas ás, etc.).
 25. 25. PROBAS PALEONTOLÓXICAS:PROBAS PALEONTOLÓXICAS: FÓSILES VIVENTES.FÓSILES VIVENTES. • Trátase de organismos que apenas evolucionaron manténdose case sen cambios ao longo de millóns de anos, por exemplo: a araucaria e o celacanto
 26. 26. PROBAS ANATÓMICAS • A anatomía comparada estuda as características anatómicas e as transformacións que estas presentan durante a evolución. • Comparando órganos diferentes distínguense dúas clases de órganos: • Órganos homólogos. • Órganos análogos.
 27. 27. ÓRGANOS HOMÓLOGOS • Son órganos cunha mesma orixe e estruturasSon órganos cunha mesma orixe e estruturas semellantes pero diferentes por realizarsemellantes pero diferentes por realizar funcións distintas, por exemplo: a á dunfuncións distintas, por exemplo: a á dun morcego, a pata dun cabalo, a aleta dunhamorcego, a pata dun cabalo, a aleta dunha balea ou a extremidade prénsil dun primate.balea ou a extremidade prénsil dun primate. AA homoloxíahomoloxía débese a un proceso dedébese a un proceso de evolución diverxenteevolución diverxente ouou adaptaciónadaptación dundun mesmo órgano a finalidades e mediosmesmo órgano a finalidades e medios distintos: voar, carreira, nadar, trepar.distintos: voar, carreira, nadar, trepar.
 28. 28. ÓRGANOS HOMÓLOGOS
 29. 29. ÓRGANOS ANÁLOGOS • Son órganos con diferente orixe pero que presentan un aspecto semellante por ter unha finalidade similar. Por exemplo a á dun insecto e a á dunha ave. A analoxía indica unha evolución converxente por adaptación de estruturas diferentes a un mesmo medio ou finalidade: voar
 30. 30. ÓRGANOS ANÁLOGOS
 31. 31. ÓRGANOS VESTIXIAIS • Trátase de órganos atrofiados, sen función ningunha na actualidade, pero que poden revelar a existencia de antepasados para os que estes órganos eran necesarios. Un bo exemplo témolo nos restos das extremidades posteriores do esqueleto das baleas que revelan o seu pasado cuadrúpede. Restos del esqueleto de las extremidades posteriores
 32. 32. PROBAS BIOXEOGRÁFICAS • Unha das probas ou evidencias máis demostrativas do feito da evolución é a distribución xeográfica dunha serie de grandes aves: 1) a avestruz de África, 2) o ñandú de Sudamérica, 3) o casuario e o emú de Australia, só se pode explicar mediante as teorías da evolución e da tectónica de placas.
 33. 33. PROBAS EMBRIOLÓXICAS • Baséanse no estudio do desenvolvemento embrionario dos seres vivos. Aquelas especies que teñen un maior parentesco evolutivo mostran maiores semellanzas nos seus procesos de desenvolvemento embrionario. As similitudes nas primeiras etapas do desenvolvemento embrionario dos vertebrados demostra a existencia dun antepasado común.
 34. 34. PROBAS BIOQUÍMICAS • Unha das evidencias máis importantes baséanse na similitude a nivel molecular que hai entre as proteínas ou os ADN de diferentes organismos. Esta similitude é tanto máis acusada cantocanto maior é o parentesco evolutivo entre eles.
 35. 35. ORIXEN DA ESPECIE HUMANA • A especie humana é unha das miles que habitan a Terra. Como o restos das especies aparecemos no curso da evolución e, polo tanto, temos unha serie de relacións de parentesco con outras especies. • A especie humana é a única representante actual da familia dos homínidos que comprende tamén as especies extintas do xénero Homo, e as do xénero Australopithecus • Os hóminidos, xunto cos simios antropoides, os monos e os prosimios forman a orde dos primates • Os primeiros primates apareceron sobre a Terra hai uns 60 m.a.o seu aspecto era bastsante diferente dos actuais, vivian nas arbores tiñan o tamaño dunha musaraña e habitos nocturnos • Hai 35 m.a. os monos separáronse do resto dos primates. E hai uns 5 m.a. prodúcese a separación dos simios antropoides e dos homínidos • A nosa especie Homo sapiens sapiens apareceu hai 150.000 anos
 36. 36. NOVAS TEORÍAS EVOLUTIVAS • Neutralismo, do xaponés M. Kimura, propón que parte da variabilidade xenética non está sometida á selección natural e é neutra dende o punto de vista selectivo. • Puntualismo ou saltacionismo, dos americanos Goldschmidt e Gould, propón que o cambio evolutivo pode darse a saltos. Algunhas macromutacions puideron dar lugar a "monstros prometedores" que foron a orixe dos grandes grupos taxonómicos. • Especiación por poliploidía, duplicando os xogos cromosómicos. Frecuente en plantas e pouco común en animais.

×