Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Czy można spełnić wszystkie regulacje prawne jednym
kliknięciem?
2
Sektorowe wymagania prawne
 Ustawy zaczynamy czytać od …
3
Sektor bankowy
 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo
bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z
późn. zm).
 Ust...
4
Tajemnica bankowa
 Zgodnie z treścią art. 104 ust. 1
banki, osoby w nich zatrudnione i
osoby, za których pośrednictwem
...
5
Podstawowe definicje i pojęcia
– Rekomendacja M
Pojęcie bezpieczeństwa informacji
zdefiniowane w Rekomendacji M:
 4.23....
Sektor telekomunikacyjny
 Ustawa prawo telekomunikacyjne
 warunki świadczenia usługi
powszechnej;
 warunki ochrony użyt...
Sektor medyczny
 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
działalności leczniczej (Dz.U. z 2014 r. poz.
1626)
 Prowadzenie el...
8
Podstawowe grupy informacji chronionych w firmach
 Dane osobowe – na podstawie Ustawy o
ochronie danych osobowych - och...
9
Podstawowe definicje i pojęcia
 Grupy informacji chronionych
Tajemnice chronione prawem w Polsce
 tajemnica autorska
...
10
Dane osobowe
 Wszelkie informacje dotyczące
zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osoby fizycznej.
 Osobą...
11
Podstawowe definicje i pojęcia
 Bezpieczeństwo informacji
12
Podstawowe definicje i pojęcia
 Informacja może być przetwarzana na różnych typach nośników (m.in. papierowych,
magnet...
13
Podstawowe definicje i pojęcia
 Bezpieczeństwo informacji, a tym samym i bezpieczeństwo IT to zachowanie
poufności, in...
14
Możliwe zabezpieczenia
 Problemy
 Identyfikacja zasobów – co chronić i jak? -
dane systemowe, informacje?
 Identyfik...
15
Bezpieczeństwo dokumentów
 Klasyfikacja
 Poufność
 Integralność
 Dostępność
 Uwierzytelnienie
 Niepodważalność
 ...
16
Wybrane referencje Alfresco
17
Wybrane referencje Alfresco
18
Kontakt
 Dariusz Romańczuk
 Konsultant
 Dariusz.romanczuk@bcmg.pl
 www.bcmg.pl
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Alfresco Day Warsaw 2016 - Czy możliwe jest spełnienie wszystkich regulacji prawnych jednym kliknięciem?

280 views

Published on

Czy możliwe jest spełnienie wszystkich regulacji prawnych jednym kliknięciem?

Dariusz Romańczuk BCMG sp. z o.o. wspólnie z BMS sp. z o.o.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Alfresco Day Warsaw 2016 - Czy możliwe jest spełnienie wszystkich regulacji prawnych jednym kliknięciem?

 1. 1. Czy można spełnić wszystkie regulacje prawne jednym kliknięciem?
 2. 2. 2 Sektorowe wymagania prawne  Ustawy zaczynamy czytać od …
 3. 3. 3 Sektor bankowy  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm).  Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 46, poz. 276 z późn. zm.).  Rekomendacja M znowelizowana 8 stycznia 2013 roku – stanowi zbiór zasad dobrej praktyki w zakresie ostrożnego i stabilnego zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach.  Rekomendacja D znowelizowana 8 stycznia 2013 roku – dotyczy zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w bankach.
 4. 4. 4 Tajemnica bankowa  Zgodnie z treścią art. 104 ust. 1 banki, osoby w nich zatrudnione i osoby, za których pośrednictwem bank wykonuje czynności bankowe, są zobowiązane zachować tajemnicę bankową obejmującą wszystkie informacje dotyczące czynności bankowej uzyskane w trakcie negocjacji, w trakcie zawierania i realizacji umowy, na podstawie której bank tę czynność wykonuje.
 5. 5. 5 Podstawowe definicje i pojęcia – Rekomendacja M Pojęcie bezpieczeństwa informacji zdefiniowane w Rekomendacji M:  4.23. - Konstrukcja procesów w banku powinna zapewniać bezpieczeństwo informacji związanych z prowadzoną działalnością.  4.24. - Zakłócenia w przepływie, przetwarzaniu lub przechowywaniu informacji (m. in. występujących w formie papierowej albo elektronicznej – a także posiadanych przez pracowników, ale nie zarejestrowanych w żadnej formie) mogą prowadzić do znaczących strat operacyjnych w wymiarze finansowym, ale mogą również mieć wpływ na reputację banku i w konsekwencji powodować utratę potencjalnych zysków.
 6. 6. Sektor telekomunikacyjny  Ustawa prawo telekomunikacyjne  warunki świadczenia usługi powszechnej;  warunki ochrony użytkowników usług;  warunki przetwarzania danych w telekomunikacji i ochrony tajemnicy telekomunikacyjnej; Spółki telekomunikacyjne podejmują działania, aby lepiej chronić wrażliwe informacje, korzystając z usług zabezpieczeń elektronicznych opartych na chmurze, takich jak monitoring w czasie rzeczywistym i narzędzie śledzenia zabezpieczeń. 6
 7. 7. Sektor medyczny  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1626)  Prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)  Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 21 grudnia 2010 r. (Dz.U. Nr 252, poz. 1697)  Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz. 159 i 742)  Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 422) 7
 8. 8. 8 Podstawowe grupy informacji chronionych w firmach  Dane osobowe – na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych - ochronie w Banku podlega informacja zawierająca dane osobowe. Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.  Tajemnica przedsiębiorstwa – na podstawie Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - ochronie w Banku podlega informacja objęta tajemnicą przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca (w tym wypadku Bank) podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
 9. 9. 9 Podstawowe definicje i pojęcia  Grupy informacji chronionych Tajemnice chronione prawem w Polsce  tajemnica autorska  tajemnica bankowa  tajemnica biegłego rewidenta  tajemnica doradcy podatkowego  tajemnica funduszy inwestycyjnych  tajemnica dziennikarska  tajemnica geologiczna  tajemnica handlowa  tajemnica kontroli państwowej  tajemnica ksiąg rachunkowych  tajemnica maklerska  tajemnica oświadczeń majątkowych  tajemnica pomocy społecznej  tajemnica pracodawcy  tajemnica przedsiębiorstwa  tajemnica pocztowa  tajemnica lekarska  tajemnica pielęgniarska  tajemnica aptekarska  tajemnica zdrowia psychicznego  tajemnica adwokacka  tajemnica komornika sądowego  tajemnica notarialna  tajemnica prokuratorska  tajemnica radcowska (radców prawnych)  tajemnica sędziowska (por. wyrokowanie)  tajemnica skarbowa  tajemnica spowiedzi  tajemnica statystyczna  tajemnica ubezpieczeń społecznych  tajemnica wojskowa  tajemnica wynalazcza
 10. 10. 10 Dane osobowe  Wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.  Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.  Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.
 11. 11. 11 Podstawowe definicje i pojęcia  Bezpieczeństwo informacji
 12. 12. 12 Podstawowe definicje i pojęcia  Informacja może być przetwarzana na różnych typach nośników (m.in. papierowych, magnetycznych, optycznych itp.), w szczególności w systemach informatycznych. INFORMACJA NOŚNIK + Nośniki tradycyjne Nośniki elektroniczne Człowiek
 13. 13. 13 Podstawowe definicje i pojęcia  Bezpieczeństwo informacji, a tym samym i bezpieczeństwo IT to zachowanie poufności, integralności i dostępności informacji; dodatkowo, mogą być brane pod uwagę inne własności, takie jak autentyczność, rozliczalność, niezaprzeczalność i niezawodność. Bezpieczeństwo informacji to zachowanie: Właściwość, że informacja nie jest udostępniana lub wyjawiana nieupoważnionym osobom, podmiotom lub procesom. POUFNOŚĆ Właściwość zapewnienia dokładności i kompletności aktywów. INTEGRALNOŚĆ Właściwość bycia dostępnym i użytecznym na żądanie uprawnionego podmiotu. DOSTĘPNOŚĆ
 14. 14. 14 Możliwe zabezpieczenia  Problemy  Identyfikacja zasobów – co chronić i jak? - dane systemowe, informacje?  Identyfikacja zagrożeń – przed czym chronić? - utrata danych, dostęp osób nieupoważnionych, możliwe ataki socjotechniczne  Identyfikacja podatności – gdzie są słabe punkty? - brak procedur, brak procesu zarządzania dokumentacją, brak ochrony, brak redundancji (sprzętowej i osobowej)  Rozwiązania  Bezpieczny dostęp do dokumentów z danymi  Odpowiedni poziom poufności danych  Odpowiedni poziom uprawnień do dokumentów  Odpowiedni poziom ryzyka niezgodności
 15. 15. 15 Bezpieczeństwo dokumentów  Klasyfikacja  Poufność  Integralność  Dostępność  Uwierzytelnienie  Niepodważalność  Wiarygodność  Audytowalność
 16. 16. 16 Wybrane referencje Alfresco
 17. 17. 17 Wybrane referencje Alfresco
 18. 18. 18 Kontakt  Dariusz Romańczuk  Konsultant  Dariusz.romanczuk@bcmg.pl  www.bcmg.pl

×