Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1
UAB “Atliekų tvarkymo konsultantai”
P. Lukšio g. 7, LT-08221, Vilnius
Tel./faksas (8-5) 2102 178
Mob. tel. : +370 687 76...
2
KATS – regioninių ir savivaldybių – situacija ir trūkumai
Atliekų surinkimo paslaugas savivaldyb÷je dažniausiai teikia v...
3
Praktiškai n÷ra jokio skirtumo:
• yra įvesta vietin÷ rinkliava ar ne,
• šitos kompleksin÷s komunalinių atliekų tvarkymo ...
4
Savivaldybių atliekų tvarkymo taisykl÷se, pirkimo
dokumentuose ir net sutartyse su paslaugų teik÷jais
dažniausiai n÷ra n...
5
Miestuose egzistuoja nereglamentuotos ir
nesureguliuotos neoficialios KATS “papildančios
sistemos”:
veikia AŽ/pakuočių a...
6
Visos šios aukščiau išvardintos įmon÷s turi savo supirkimo
punktus ir superka juose gyventojų atneštas/atvežtas bei
juri...
7
Dauguma RATcų administruoja regioninę ir savivaldybių KATS (t. y.
administruoja viešąsias komunalinių atliekų tvarkymo p...
8
Mes siūlome organizuoti atskirus konkursus
(paslaugų pirkimo ir/ar koncesijų – priklausomai nuo
situacijos) atskiroms pa...
9
10
Kai yra įvesta vietin÷ rinkliava:
Pirmiausia reik÷tų organizuoti mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir jų
transportav...
11
• Analogiškai būtų organizuojamas ir konkursas d÷l EEĮ atliekų surinkimo iš komunalinių
atliekų srauto.
• Tokiu pat pri...
12
Kai n÷ra įvesta vietin÷ rinkliava – t. y. kai įmokas už paslaugų
teikimą susirenka pats paslaugos teik÷jas.
Visų tų kon...
13
Pasiūlymo atskiras paslaugas pirkti organizuojant
atskirus konkursus (atskirai nuo mišrių komunalinių atliekų
surinkimo...
14
UAB “Atliekų tvarkymo konsultantai”
P. Lukšio g. 7, LT-08221, Vilnius
Tel./faksas (8-5) 2102 178
Mob. tel. : +370 687 7...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Komunalinių atliekų tvarkymo sistemų (KATS) organizavimas ir gamintojų atsakomybės principo įgyvendinimas - bendradarbiavimo galimybės. A.Brazas, 2011

623 views

Published on

Solid Municipal Waste Management Systems organization and implementation of the principle of producer responsibility - the possibility of cooperation (Slide presentation in Lithuanian). A. Brazas, Sept. 2011.

Published in: Environment
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Komunalinių atliekų tvarkymo sistemų (KATS) organizavimas ir gamintojų atsakomybės principo įgyvendinimas - bendradarbiavimo galimybės. A.Brazas, 2011

 1. 1. 1 UAB “Atliekų tvarkymo konsultantai” P. Lukšio g. 7, LT-08221, Vilnius Tel./faksas (8-5) 2102 178 Mob. tel. : +370 687 76633 atk@zebra.lt, a.brazas@zebra.lt Alfonsas Brazas Direktorius Komunalinių atliekų tvarkymo sistemų (KATS) organizavimas ir gamintojo atsakomyb÷s principo įgyvendinimas – bendradarbiavimo galimyb÷s
 2. 2. 2 KATS – regioninių ir savivaldybių – situacija ir trūkumai Atliekų surinkimo paslaugas savivaldyb÷je dažniausiai teikia vienas paslaugos teik÷jas – kuris teikia visas kompleksines paslaugas: Mišrių atliekų surinkimo ir jų transportavimo į sąvartyną Antrinių žaliavų/pakuočių atliekų surinkimo (iš komunalinių atliekų srauto) Buities pavojingų atliekų surinkimo Didžiųjų atliekų surinkimo (įskaitant ir nebetinkamas naudoti padangas) Buitinių statybos/griovimo atliekų surinkimo Elektros ir elektronikos įrangos (EEĮ) atliekų (iš komunalinių atliekų srauto) surinkimo Įvairių apmokestinamųjų gaminių atliekų (nebetinkamų naudoti apmokestinamųjų gaminių: nebetinkamų naudoti automobilių padangų, akumuliatorių, amortizatorių, tepalų, kuro ir oro filtrų ir kt.; alyvų liuminescencinių lempų, galvaninių elementų ir t. t.) surinkimo. Kaip taisykl÷ tokiam paslaugų teik÷jui yra mokama už mišrių komunalinių atliekų kiekį atvežtą į sąvartyną (už 1 toną) – visos kitos sąnaudos (kaštai) yra įskaičiuoti (įkalkuliuoti) į šitos mišrių komunalinių atliekų tonos kainą. Visos šios situacijos pasekm÷ yra ta, kad paslaugos teik÷jas (atliekų tvarkytojas/vež÷jas) neturi jokios motyvacijos (paskatų) surinkti atskirai kuo daugiau įvairių atliekų; nes papildomų pajamų už atskirai surinktas įvairias atliekas jis negauna (apart nedidelių pajamų už AŽ/pakuočių atliekų surinkimą ir jų pardavimą) – o išlaidas patiria ir gana dideles (kuo daugiau surenka atskirai įvairių atliekų – tuo didesnes išlaidas (sąnaudas) patiria).
 3. 3. 3 Praktiškai n÷ra jokio skirtumo: • yra įvesta vietin÷ rinkliava ar ne, • šitos kompleksin÷s komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos (viename krepšyje) buvo perkamos viešojo konkurso būdu ar paslaugų teikimo sutartis buvo pasirašyta be jokio konkurso – rezultatai visur maždaug tokie pat: Didžioji dalis (~ 95 proc.) komunalinių atliekų kaip buvo vežamos į sąvartynus prieš keletą metų – taip jos tebevežamos ir dabar (jokių esminių pokyčių neįvyko net ir įvedus vietinę rinkliavą), Atskirai surenkamų atliekų kiekiai beveik nedid÷ja (did÷ja labai l÷tai), ypač tas pasakytina apie visas kitas aukščiau išvardintas atliekas, kurias savivaldyb÷s privalo rinkti atskirai, išskyrus AŽ/pakuočių atliekas (kurių surinkimas irgi auga labai l÷tai). Daugelyje savivaldybių buities pavojingos atliekos, EEĮ atliekos, didžiosios atliekos, apmokestinamųjų gaminių atliekos nerenkamos iš viso arba jų surenkama labai maži kiekiai – apart tų palyginti nedidelių kiekių, kuriuos gyventojai (kartais ir juridiniai asmenys) patys atveža/atneša į didžiųjų atliekų surinkimo aikšteles. KATS – regioninių ir savivaldybių – situacija ir trūkumai (tęsinys)
 4. 4. 4 Savivaldybių atliekų tvarkymo taisykl÷se, pirkimo dokumentuose ir net sutartyse su paslaugų teik÷jais dažniausiai n÷ra nustatyta jokių kiekybinių rodiklių toms atskirai surenkamoms atliekoms (kiek surenkama - tiek ir gerai): pvz., neparašyta, kad būtina vykdyti konkrečias užduotis kaip pavyzdžiui bent jau tokias gana bendras ir nesunkiai įvykdomas - iki 2012 m. pasiekti, kad per metus būtų atskirai surenkama ≥ 5% komunalinių atliekų, iki 2015 m. - ≥ 10%, iki 2020 m. - ≥ 20% arba užduotis atskiram antrinių žaliavų surinkimui – iki 2012 m. pasiekti, kad būtų surenkama ≥ 20 % visų komunalinių atliekų sraute susidarančių AŽ/pakuočių atliekų, iki 2015 m. ≥ 35 %, iki 2020 m. (tai jau bus privaloma) ≥ 50 %; dažnai n÷ra nustatyta net kokiu dažnumu būtina vykdyti tuos atskirus atliekų surinkimus atliekų tur÷tojų apvažiavimo būdu bei kaip tinkamai informuoti atliekų tur÷tojus apie būsimus apvažiavimus (labai dažnai nurodytas tų apvažiavimų skaičius per metus yra tiesiog simbolinis; labai populiaru yra parašyti - 2 kartus per metus, pavasarį ir rudenį). KATS – regioninių ir savivaldybių – situacija ir trūkumai (tęsinys)
 5. 5. 5 Miestuose egzistuoja nereglamentuotos ir nesureguliuotos neoficialios KATS “papildančios sistemos”: veikia AŽ/pakuočių atliekas, EEĮ atliekas, kai kuriuos nebenaudojamus apmokestinamuosius gaminius perkančios (iš juridinių asmenų)/superkančios (iš gyventojų viešai veikiančiuose punktuose) įmon÷s, kurios neturi jokių (ilgalaikių) sutarčių nei su savivaldyb÷mis (ŠRATC), nei su gamintojų/importuotojų licencijuotomis organizacijomis (VšĮ “Žaliasis taškas”, asociacija EEPA, asociacija GIA ir kitomis). Šios įmon÷s veikia visoje Lietuvoje: AB “Žalvaris”, UAB “Kuusakoski”, UAB “EMP recycling”, UAB “Šulčas ir ko”, UAB “Eko group”; kiekviename didesniame mieste dar veikia ir vietin÷s įmon÷s: • Šiauliuose – UAB “Sauduva”, AB “Specializuotas transportas”, • Panev÷žyje - UAB “Antraža”, AB “Panev÷žio specialus autotransportas” • Vilniuje ir Kaune – UAB “Ekstara” (EKOtaškas) ir kitos. KATS – regioninių ir savivaldybių – situacija ir trūkumai (tęsinys)
 6. 6. 6 Visos šios aukščiau išvardintos įmon÷s turi savo supirkimo punktus ir superka juose gyventojų atneštas/atvežtas bei juridinių asmenų pristatytas (tas pasitaiko retai) įvairias atliekas (AŽ/pakuočių atliekas, EEĮ atliekas, akumuliatorius ir kt.) Šios įmon÷s įvairias atliekas – pagrindinai AŽ/pakuočių atliekas - taip pat perka ir tiesiai iš juridinių asmenų. Situacija su tomis “papildančiomis”sistemomis negera tod÷l, kad min÷tos veikiančios įmon÷s per savo supirkimo punktus superka didžiausią paklausą rinkoje turinčias atliekas (AŽ/pakuočių atliekas, EEĮ atliekas, akumuliatorius, katalizatorius, spalvotus metalus ir t. t.) iš gyventojų, kurie dažnai šias atliekas tiesiog vagia arba iškrausto jas iš konteinerių, pvz., iš AŽ/pakuočių atliekų konteinerių (pastaruoju metu ÷m÷ plisti reiškinys, kai nuolat yra iškraustomi antrinių žaliavų (AŽ) konteineriai stovintys net uždarose įmonių teritorijose). Kita vertus, jos teikia paslaugas (tame tarpe vykdo įvairių atliekų (pagrindinai AŽ/pakuočių atliekų ir kai kurių gaminių) iš komunalinių atliekų srauto supirkimą) nedalyvavusios jokiame konkurse ir netur÷damos sutarties su savivaldybe (RATC). KATS – regioninių ir savivaldybių – situacija ir trūkumai (tęsinys)
 7. 7. 7 Dauguma RATcų administruoja regioninę ir savivaldybių KATS (t. y. administruoja viešąsias komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas) ir tuo pačiu metu patys šias paslaugas teikia (eksploatuoja sąvartyną, didžiųjų atliekų surinkimo aikšteles, žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles ir kt.), nors Viešojo administravimo įstatymas jiems tai daryti neleidžia (draudžia) – žr. įstatymo 16 str. 2 dalį, kuri konstatuoja, kad “viešojo administravimo subjektas, kuris pagal šio įstatymo nustatytą valdymo sritį administruoja tam tikros viešosios paslaugos teikimą, negali pats teikti šios paslaugos, ...” Juo labiau taip netur÷tų būti daroma, kai yra įvesta vietin÷ rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir jų tvarkymą, ir iš rinkliavos surinktos l÷šos faktiškai yra savivaldybių biudžetų pajamos – tokiu atveju visos paslaugos turi (privalo) būti perkamos konkurso būdu (RATC šias paslaugas tik administruotų). Pagaliau reik÷tų atkreipti d÷mesį ir į tai, kad daugumoje regionų tie santykiai tarp savivaldybių ir RATC n÷ra tinkamai įforminti; kokių tik sutarčių neteko matyti – kai kuriose yra parašyta, kad RATCas ir administruoja, ir eksploatuoja (ne atskirus objektus, o visą regioninę KATS ir savivaldybių KATS), ir net pats teikia paslaugas – t. y. daro visus darbus vienas pats. Taip neturi ir negali būti – tod÷l jau artimiausiu metu visus tuos reikalus būtina sutvarkyti (neskubant ir kokybiškai). Galų gale, savivaldyb÷s turi tinkamai įforminti įgaliojimus RATCui administruoti KATS (viešąsias komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas) – ko daugelyje regionų n÷ra tinkamai padaryta iki šiol. KATS – regioninių ir savivaldybių – situacija ir trūkumai (tęsinys)
 8. 8. 8 Mes siūlome organizuoti atskirus konkursus (paslaugų pirkimo ir/ar koncesijų – priklausomai nuo situacijos) atskiroms paslaugoms teikti – o ne vieną kompleksinių paslaugų pirkimo konkursą. Visa tai tiesiog akivaizdu ir gana nesud÷tinga įgyvendinti, kai yra įvesta vietin÷ rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir jų tvarkymą. Kai n÷ra įvesta vietin÷ rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir jų tvarkymą – viskas yra gerokai sud÷tingiau, tačiau irgi įgyvendinama (tik kiek kitokiomis formomis). Pasiūlymai d÷l KATS – regioninių ir savivaldybių – organizavimo
 9. 9. 9
 10. 10. 10 Kai yra įvesta vietin÷ rinkliava: Pirmiausia reik÷tų organizuoti mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir jų transportavimo į sąvartyną paslaugų viešojo pirkimo konkursą (prie jo “neprikabinant” daugiau jokių kitų paslaugų); d÷l šio konkurso, manome, visiems viskas aišku. Kitas (pagal aktualumą) konkursas – koncesijos konkursas AŽ/pakuočių atliekų surinkimui iš komunalinių atliekų srauto visais įmanomais būdais, tame tarpe ir AŽ/pakuočių atliekų supirkimo būdu). Jį reikia organizuoti kartu (bendrą) su VšĮ “Žaliasis taškas” (ir kitomis gamintojų/importuotojų licencijuotomis organizacijomis – jeigu jų atsiras norinčių) – kuri (kurios) dalyvautų kaip trečiasis asmuo ir įsipareigotų padengti dalį AŽ/pakuočių atliekų surinkimo kaštų (t. y. visus pakuočių atliekų surinkimo kaštus). Kaip trečiasis asmuo gal÷tų ir tur÷tų dalyvauti ir RATC (pvz., jis įneštų kaip turtą – dabar naudojamus AŽ/pakuočių atliekų surinkimo konteinerius). • Prieš pradedant rengti koncesijos konkurso dokumentus tur÷tų būti pravestos derybos tarp savivaldyb÷s (RATC) ir VšĮ “Žaliasis taškas” (bei kitų gamintojų/importuotojų licencijuotų organizacijų) ir pasirašyta atitinkama sutartis. • Konkurso laim÷tojas įgytų išimtinę teisę (koncesiją) rinkti AŽ/pakuočių atliekas savivaldyb÷s (kelių savivaldybių – jeigu konkursas bendras) teritorijoje, konkurso dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir už atitinkamą užmokestį bei trečiųjų asmenų (VšĮ “žaliasis taškas” ir kitų) užmokestį ir teisę parduoti surinktas AŽ/pakuočių atliekas tretiesiems asmenims. Pasiūlymai d÷l KATS – regioninių ir savivaldybių – organizavimo
 11. 11. 11 • Analogiškai būtų organizuojamas ir konkursas d÷l EEĮ atliekų surinkimo iš komunalinių atliekų srauto. • Tokiu pat principu būtų organizuojamas ir konkursas d÷l įvairių apmokestinamųjų gaminių atliekų surinkimo iš komunalinių atliekų srauto. • Šiuos du pastaruosius koncesijos konkursus galima ir, gal būt, vert÷tų apjungti į vieną koncesijos konkursą, kartu su buities pavojingų atliekų, didžiųjų atliekų ir buities statybos/remonto atliekų surinkimo paslaugomis (kurioms teikti konkursas, jeigu būtų rengiamas atskirai – gali būti ir koncesijos, ir paslaugų pirkimo konkursas) – nes galimi surinkti visų šių atliekų kiekiai atskirai, bent per artimiausius kelis metus, nebus dideli; be to į bendrą krepšelį tikslinga būtų sud÷ti ir didžiųjų atliekų surinkimo aikštelių eksploatavimo paslaugas (pastaba, kaip taisykl÷, tos aikštel÷s dabar yra RATCų turtas). • Tačiau visus šiuos tris konkursus galima organizuoti ir atskirai - galimi įvairūs variantai ir kombinacijos. Pagaliau norime trumpai aptarti ir paskutinįjį iš siūlomų rengti konkursų – koncesijos konkursą bioskaidžių (žaliųjų ir maisto/virtuv÷s) atliekų surinkimo ir jų biologinio apdorojimo – anaerobinio pūdymo/rauginimo (biodujų išgavimo) ir gauto substrato kompostavimo arba tik bioskaidžių atliekų kompostavimo. Į bendrą krepšelį tur÷tų būti apjungtos ir dabartinių (egzistuojančių ar statomų) žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių eksploatavimo paslaugos. Organizuojant koncesijos konkursą, galima būtų prijungti ir gamybines bioskaidžias atliekas (gal jų gamintojai pageidautų dalyvauti – vienaip ar kitaip) šiame konkurse. • Paslaugas pagal visus konkursus reik÷tų prad÷ti teikti vienu metu (pageidautina). Pasiūlymai d÷l KATS – regioninių ir savivaldybių – organizavimo (tęsinys)
 12. 12. 12 Kai n÷ra įvesta vietin÷ rinkliava – t. y. kai įmokas už paslaugų teikimą susirenka pats paslaugos teik÷jas. Visų tų konkursų organizavimas tampa gerokai sud÷tingesnis, tačiau įmanomas. Pagrindin÷ id÷ja yra tokia: • Organizuojamas vienas koncesijos konkursas visoms aukščiau išvardintoms paslaugoms teikti, dalyvaujant ir visoms trečiosioms šalims (pagrindinai gamintojų/importuotojų licencijuotoms organizacijoms ir RATC), • tačiau konkurso šio kompleksinio koncesijos konkurso sąlygose numatoma (ir aprašoma kaip) kad konkurso laim÷tojas atskiras (visas kitas) paslaugas (atskiras savarankiškas sudedamąsias kompleksin÷s komunalinių atliekų surinkimo (tvarkymo) paslaugos dalis), išskyrus mišrių komunalinių atliekų surinkimą ir jų transportavimą į sąvartyną, prival÷s pirkti iš kitų tiek÷jų konkuso būdu. Pasiūlymai d÷l KATS – regioninių ir savivaldybių – organizavimo (tęsinys)
 13. 13. 13 Pasiūlymo atskiras paslaugas pirkti organizuojant atskirus konkursus (atskirai nuo mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir transportavimo į sąvartyną paslaugos) nauda: Išsigrynina kiekvienos paslaugos kaštai (sąnaudos) – kaina Konkurso laim÷tojai yra motyvuojami (suinteresuojami) surinkti atskirai kuo daugiau atliekų - kiekvienas savo, o ne vežti jas šalinti į sąvartyną kaip kad yra dabar Siūlomas modelis leidžia (įgalina) organizuoti bendrus koncesijos konkursus su gamintojų/importuotojų licencijuotomis organizacijomis atitinkamos rūšies gaminių (tame tarpe ir pakuočių) atliekoms surinkti iš komunalinių atliekų srauto: • tai yra kol kas vienintelis viešai pasiūlytas modelis, kuris leistų realizuoti savivaldybių (RATC) ir gamintojų/importuotojų licencijuotų organizacijų realų ir efektyvų bendradarbiavimą, nepažeidžiant galiojančių įstatymų (visų pirma, Konkurencijos įstatymo) Pasiūlymai d÷l KATS – regioninių ir savivaldybių – organizavimo (tęsinys)
 14. 14. 14 UAB “Atliekų tvarkymo konsultantai” P. Lukšio g. 7, LT-08221, Vilnius Tel./faksas (8-5) 2102 178 Mob. tel. : +370 687 76633 atk@zebra.lt, a.brazas@zebra.lt Alfonsas Brazas Direktorius AČIŪ už d÷mesį

×